Thực trạng y tế trường học và kiến thức, thái độ, thực hành của cán bộ phụ trách y tế học đường ở một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên

6 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:29

Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, các tác giả đã điều tra 21 trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên cho thấy: 100% các trường có phòng y tế riêng, không có trường nào có diện tích phòng y tế và đầy đủ các trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn. Có 19% số cán bộ y tế học đường làm công tác kiêm nhiệm, 90,4% cán bộ y tế học đường có trình độ là trung cấp. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 89(01/2): 203 – 208 THỰC TRẠNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Triệu Thị Thơm, Nguyễn Việt Quang, Nguyễn Mai Phương Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên TÓM TẮT Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, tác giả điều tra 21 trường tiểu học trung học sở thành phốThái Nguyên cho thấy: 100% trường có phòng y tế riêng, khơng có trường có diện tích phòng y tế đầy đủ trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn Có 19% số cán y tế học đường làm công tác kiêm nhiệm, 90,4% cán y tế học đường có trình độ trung cấp Về kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế học đường: 61,9 - 90,5% có kiến thức nội dung, chương trình, nhiệm vụ y tế học đường; 9,5% số cán y tế học đường cho việc thông báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường việc triển khai thường xuyên chương trình YTHĐ trường cần thiết; 100% trường điều tra có triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; Khơng có trường thực khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm đầu cuối cấp học; 33,3% trường điều tra thực triển khai ≥ 50% chương trình y tế học đường Các tác giả đưa khuyến nghị trường phổ thông cần trang bị đầy đủ sở vật chất để phục vụ cho công tác y tế học đường mở lớp tập huấn cho cán y tế học đường để nâng cao kiến thức, kỹ chăm sóc sức khỏe học sinh trường học Từ khóa: Y tế học đường ĐẶT VẤN ĐỀ* Y tế trường học nghề đòi hỏi kỹ tổng hợp nhiều chuyên môn, cần thiết cho phát triển tâm sinh lý bình thường vị thành niên [2], [3] Tuy nhiên, cơng tác tồn nhiều khó khăn, bất cập Mạng lưới cán y tế trường học thiếu số lượng, chưa bảo đảm chất lượng, có 80% số trường học nước chưa có cán y tế chuyên trách; điều kiện giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, sinh viên chưa bảo đảm thiếu sở vật chất, trang thiết bị kinh phí hoạt động Các khó khăn, tồn nêu dẫn đến gia tăng số bệnh, tật lứa tuổi học đường cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh miệng, nhiễm giun sán, đặc biệt có bệnh khơng phát điều trị kịp thời gây ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất tinh thần học sinh Theo báo cáo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số trường có phòng y tế chiếm khoảng 20% tổng số trường [5] Trong tổng số 32.218 trường học thuộc tất khối học, có 5.346 trường (tỷ lệ 16,6%) có bố trí cán làm công tác y tế trường học Câu hỏi nghiên cứu thực trạng công tác y tế học đường trường tiểu học trung học sở thành phố Thái Nguyên nào? Kiến thức, thái độ, thực hành cán làm công tác y tế học đường ? Họ làm việc triển khai chương trình y tế học đường? Chính chúng tơi nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng nhân lực sở vật chất phục vụ công tác y tế học đường số trường tiểu học trung học sở thành phố Thái Nguyên Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế trường học số trường tiểu học trung học sở thành phố Thái Nguyên * 203 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Trường tiểu học trung học sở - Cán y tế trường học trường tiểu học trung học sở * Tiêu chuẩn chọn đối tượng: trường có cán y tế học đường Địa điểm nghiên cứu: 21 trường tiểu học trung học sở thuộc thành phố Thái Nguyên Thời gian nghiên cứu: từ tháng đến tháng 10 năm 2011 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu: Chọn chủ đích 21 trường tiểu học trung học sở thuộc Thành phố Thái Ngun trường có cán làm cơng tác y tế học đường Chọn chủ đích cán y tế học đường trường tiểu học trung học sở thuộc Thành phố Thái Nguyên Các tiêu nghiên cứu Thực trạng y tế trường học - Tỷ lệ cán y tế học đường, trình độ cán y tế học đường trường tiểu học trung học sở 89(01/2): 203 – 208 - Tỷ lệ trang thiết bị y tế phòng y tế học đường đạt tiêu chuẩn theo quy định - Tỷ lệ cán y tế học đường làm việc chuyên trách, kiêm nhiệm Kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế học đường - Kiến thức: đánh giá qua mức độ cách chấm điểm (tốt, khá, trung bình) nhiệm vụ y tế học đường, nội dung quy định hoạt động y tế học đường, chương trình y tế học đường, bệnh học đường, phân loại sức khỏe học sinh - Thái độ: đánh giá qua mức (rất cần thiết, cần thiết, không rõ, không cần thiết, không cần thiết) vấn đề nhu cầu cán y tế học đường; phối hợp quyền địa phương hoạt động y tế học đường, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; triển khai hoạt động y tế học đường - Thực hành: đánh giá qua mức độ (có làm khơng làm) chương trình y tế học đường thường xuyên triển khai; truyền thông vấn đề y tế học đường, khám sức khỏe định kỳ Phương pháp thu thập số liệu: theo câu hỏi điều tra thiết kế sẵn vấn quan sát Xử lý số liệu: phần mềm SPSS 11.5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thực trạng nhân lực sở vật chất phục vụ công tác y tế học đường Bảng Thông tin cán y tế học đường trường tiểu học trung học sở TP Thái Nguyên Địa điểm Chỉ tiêu Giới Nam Nữ Trình độ học vấn Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Tiểu học (n = 11) Trung học sở (n = 10) SL TL% SL TL% 10 9,1 90,9 9 9,1 81,8 9,1 10 Chung (n = 21) SL TL% 10,0 90,0 19 9,5 90,5 100 19 4,8 90,4 4,8 Nhận xét: Qua bảng cho thấy tỷ lệ cán nữ chiếm 90% Trình độ học vấn cán YTHĐ chủ yếu trung học (chiếm 90,4%) 204 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Địa điểm Chỉ tiêu Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Bảng Công việc cán y tế học đường Trung học sở Tiểu học (n = 11) (n = 10) SL TL% SL TL% 89(01/2): 203 – 208 Chung (n = 21) SL TL% Chuyên trách 10 90,9 70,0 17 81,0 Kiêm nhiệm 9,1 30 19,0 Tổng số 11 100 10 100 21 100 Nhận xét: Qua bảng cho thấy có 81% cán YTHĐ cán chuyên trách số cán kiêm nhiệm công tác y tế học đường chiếm < 20% Bảng Cơ sở vật chất phòng y tế trường học Tiểu học Trung học Địa điểm (n = 11) sở (n = 10) Chỉ tiêu SL TL% SL TL% Có phòng y tế riêng 11 100 10 100 Diện tích phòng y tế đạt tiêu chuẩn 0 0 Có đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định 0 0 Chung (n = 21) SL TL% 21 100 0 0 Nhận xét: Qua bảng cho thấy 100% trường điều tra có phòng y tế riêng Khơng có trường có diện tích phòng y tế đầy đủ trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn theo quy định Kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế trường học Bảng Kiến thức cán y tế học đường nhiệm vụ, nội dung quy định, chương trình y tế học đường, bệnh học đường, cách phân loại sức khỏe học sinh Địa điểm Chỉ tiêu Tiểu học (n = 11) Trung học sở (n = 10) SL TL% SL TL% Về nhiệm vụ YTHĐ Kiến thức tốt Kiến thức Kiến thức trung bình 9,1 81,8 9,1 Về nội dung YTHĐ Kiến thức tốt Kiến thức Kiến thức trung bình 10 9,1 90,9 Về chương trình YTHĐ Kiến thức tốt Kiến thức Kiến thức trung bình Về bệnh trường học Kiến thức tốt Kiến thức Kiến thức trung bình Chung (n = 21) SL TL% 10 80 10 17 9,5 81,0 9,5 10 90 19 9,5 90,5 0 81,8 18,2 90 10 18 85,7 14,3 10 9,1 90,9 20 80 18 14,3 85,7 Về phân loại sức khỏe học sinh Kiến thức tốt Kiến thức Kiến thức trung bình 36,4 63,6 20 60 20 13 28,6 61,9 9,5 205 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Nhận xét: Qua bảng cho thấy kiến thức CBYTHĐ nhiệm vụ, nội dung cần thực hiện, chương trình YTHĐ, bệnh học đường, phân loại sức khỏe học sinh chủ yếu đạt mức độ (61,9 - 90,5%), mức độ tốt chiếm tỷ lệ chưa cao < 30% Nhận xét: Qua bảng cho thấy có 66,7% số cán y tế học đường cho cần thiết phải có CBYTHĐ, có 20% cho cần thiết 89(01/2): 203 – 208 thông báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường cấp học trung học sở, cấp học tiểu học thấy khơng cần thiết phải thơng báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường Ở trường tiểu học có 54,5% cần thiết mở lớp tập huấn cho can YTHĐ, trường trung học sở có 20% Bảng Thái độ cán y tế học đường Địa điểm Tiểu học (n = 11) Chỉ tiêu Trung học sở (n = 10) SL TL% SL TL% Cần cán YTHĐ Rất cần thiết 54,5 Cần thiết 45,5 Không rõ 0 Sự phối hợp ban ngành Rất cần thiết 45,5 Cần thiết 45,5 Không rõ 10 Khám sức khỏe định kỳ Rất cần thiết 81,8 Cần thiết 18,2 Không rõ 0 Thông báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường Rất cần thiết 0 Cần thiết 10 90,9 Không rõ 9,1 Triển khai chương trình YTHĐ thường xuyên Rất cần thiết 9,1 Cần thiết 72,7 Không rõ 18,2 Mở lớp tập huấn cho cán YTHĐ Rất cần thiết 54,5 Cần thiết 45,5 Không rõ 0 Chung (n = 21) SL TL% 80 20 14 66,7 33,3 40 60 11 42,6 52,4 5,0 70 30 16 76,2 23,8 20 70 10 17 9,5 81,0 9,5 10 80 10 16 9,5 76,2 14,3 20 80 13 38,1 61,9 Bảng Thực hành cán y tế trường học Tiểu học (n = 11) Địa điểm Chỉ tiêu SL TL% Triển khai chương trình YTHĐ Triển khai ≥ 50% 36,4 chương trình Triển khai < 50% 63,6 chương trình Thực hoạt động truyền thơng YTHĐ Có thực 45,5 Không thực 54,5 Khám sức khỏe định kỳ năm/lần 11 100 Năm đầu cấp học 0 Năm cuối cấp học 0 Trung học sở(n = 10) SL TL% Chung (n = 21) SL TL% 30,0 33,3 70,0 14 66,7 60,0 40,0 11 10 52,4 47,6 10 0 100 0 21 0 100 0 206 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Nhận xét: Qua bảng cho thấy trường điều tra, có 33,3% thực triển khai ≥ 50% chương trình YTHĐ; 52,4% có truyền thơng chương trình YTHĐ; 100% có khám sức khỏe định kỳ năm/lần; Khơng có trường thực khám sức khỏe định kỳ cho học sinh lớp đầu cuối cấp học BÀN LUẬN Thực trạng nhân lực sở vật chất phục vụ y tế học đường Chúng tiến hành điều tra số 21 trường tiểu học, trung học sở thuộc thành phố Thái Nguyên cho thấy tỷ lệ cán làm y tế học đường chủ yếu nữ 90%, trình độ học vấn cán chủ yếu trình độ trung cấp (90,4%), họ khơng có chun mơn y tế học đường mà chủ yếu điều dưỡng Tương tự kết nghiên cứu Nguyễn Văn Tuấn thành phố Vinh (80%) Tuy nhiên, số cán làm công tác y tế học đường 19% cán kiêm nhiệm (tại thành phố Vinh theo Nguyễn Văn Tuấn 11,1%) Về sở vật chất trường điều tra cho thấy 100% có phòng y tế riêng diện tích phòng khơng đạt tiêu chuẩn trang thiết bị dùng y tế học đường không đầy đủ theo quy định Kết tương tự kết điều tra Nguyễn Văn Tuấn thành phố Vinh [4] Kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế học đường Về kiến thức hầu hết cán YTHĐ có kiến thức nhiệm vụ, nội dung cần thực hiện, chương trình YTHĐ, bệnh trường học, phân loại sức khỏe học sinh chủ yếu mức độ (61,9 - 90,5%); Số cán y tế học đường có kiến thức tốt thấp (< 30%) số cán chưa đào tạo y tế học đường mà chủ yếu biết qua hình thức tự học tập huấn Về thái độ cán y tế học đường cho việc thông báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường việc triển khai thường xuyên chương trình YTHĐ trường có 9,5% cần thiết 9,5 đến 14,3% 89(01/2): 203 – 208 không rõ Như cán y tế học đường trường tiến hành điều tra chưa thực hiểu rõ tầm quan trọng công tác y tế học đường Về thực hành cán y tế trường học có 33,3% thực triển khai ≥ 50% chương trình YTHĐ, 100% có khám sức khỏe định kỳ năm/lần; Khơng có trường thực khám sức khỏe định kỳ cho học sinh lớp đầu cuối cấp học Điều cho thấy việc triển khai chương trình y tế học đường trường tiểu học trung học sở thành phố Thái Nguyên chưa đầu tư quan tâm mức KẾT LUẬN Thực trạng nhân lực sở vật chất phục vụ YTHĐ - 100% trường có phòng y tế riêng - Khơng có trường có diện tích phòng y tế đạt tiêu chuẩn đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định - Có 19% số cán y tế học đường làm công tác kiêm nhiệm - 90,4% cán y tế học đường có trình độ trung cấp Kiến thức, thái độ, thực hành cán y tế học đường - 61,9 đến 90,5% số cán y tế học đường có kiến thức nội dung, chương trình, nhiệm vụ y tế học đường - 9,5% số cán y tế học đường cho việc thông báo cho phụ huynh học sinh mắc bệnh học đường việc triển khai thường xuyên chương trình YTHĐ trường cần thiết - 100% trường điều tra có triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh - Khơng có trường thực khám sức khỏe định kỳ cho học sinh đầu, cuối cấp học - 33,3% trường điều tra thực triển khai ≥ 50% chương trình y tế học đường KHUYẾN NGHỊ Các trường phổ thông cần trang bị đầy đủ sở vật chất để phục vụ cho công tác y tế học đường Cần mở lớp tập huấn cho cán y tế học đường để nâng cao kiến thức, thực hành công tác y tế trường học 207 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chu Văn Thăng, Lê Thị Thanh Xuân cs (2003), Tình hình cong vẹo cột sống va cận thị học sinh thành phố Hà Nội Thực trạng giải pháp phòng ngừa Đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2000-40-87 [2] Chu Văn Thăng, Lê Thị Thanh Xuân (2008), phân tích chế phối hợp liên ngành công tác y tế trường học tỉnh Phú Thọ năm 2008 Tạp chí Y học thực hành số 634-2008, tr 85 -9 89(01/2): 203 – 208 [3] Chu Văn Thăng, Lê Thị Thanh Xuân, Lê Thị Hương (2008), Thực trạng hoạt động Y tế trường học qua vấn học sinh huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ năm 2008, Tạp chí Y học thực hành số 634 – 2008, tr 115 - 120 [4] Nguyễn Văn Tuấn (2010), Công tác Y tế trường học thành phố Vinh - Thực trạng giải pháp www.ngheandost.gov.vn/vnn/so-5-2010p2t29c30a4273.aspx [5] Sở Y tế Hà Nội (2007), Hướng dẫn hoạt động y tế học đường cấp cứu ban đầu trường học, NXB Y học, Hà nội, 2006 SUMMARY HEALTH SCHOOL SITUATION AND KNOWLEDGE, ATTIDUTE, PRACTICE OF SCHOOL HEALTH OFFICERS AT PRIMARY SCHOOLS AND SECONDARY SCHOOLS IN THAI NGUYEN CITY Nguyen Thi Quynh Hoa*, Trieu Thi Thom, Tran Viet Quang, Nguyen Mai Phương College of Medecine and Phacmacy - TNU By cross-sectional study, the author investigated 21 primary schools and secondary schools in Thai Nguyen city The result reveals that 100% schools have own health room There are not any schools having the health room that has a standard area and equiped well 19% officers of health duties at the same time 90,4% officers have the intermediate degree The knowledge, attidute and practice of health school officers: 61,9-90,5% health school officers can cacth the content, program and duty of health school “It is very necessary to inform to students’ parents about their children’s illness and to implement health school programs at the school more often” 9,5% of health officers said 100% of schools periodically test their students’ health There are not any schools which test the health for first and last grade students 33,3% of the tested schools implemented more than 50% health school programs The author give that schools need to be equiped well with modern instruments in order to serve for health school and these school should open the extra class for health school officers to help them improve their knowledge and skills Keywords: health school * 208 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... đích 21 trường tiểu học trung học sở thuộc Thành phố Thái Ngun trường có cán làm công tác y tế học đường Chọn chủ đích cán y tế học đường trường tiểu học trung học sở thuộc Thành phố Thái Nguyên. .. lực sở vật chất phục vụ y tế học đường Chúng tiến hành điều tra số 21 trường tiểu học, trung học sở thuộc thành phố Thái Nguyên cho th y tỷ lệ cán làm y tế học đường chủ y u nữ 90%, trình độ học. .. nghiên cứu Thực trạng y tế trường học - Tỷ lệ cán y tế học đường, trình độ cán y tế học đường trường tiểu học trung học sở 89(01/2): 203 – 208 - Tỷ lệ trang thiết bị y tế phòng y tế học đường đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng y tế trường học và kiến thức, thái độ, thực hành của cán bộ phụ trách y tế học đường ở một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên, Thực trạng y tế trường học và kiến thức, thái độ, thực hành của cán bộ phụ trách y tế học đường ở một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn