Quan điểm lựa chọn thận và kỹ thuật mạch máu trong ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Việt Đức

9 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:28

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nêu quan điểm lựa chọn thận ghép và các kỹ thuật mạch máu được áp dụng trong ghép thận người cho sống tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng và phương pháp: mô tả hồi cứu 176 trường hợp ghép thận người cho sống trong thời gian 5 năm. TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 QUAN ĐIỂM LỰA CHỌN THẬN VÀ KỸ THUẬT MẠCH MÁU TRONG GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC TĨM TẮT Đồn Quốc Hưng*; Cao Mạnh Thấu* Nguyễn Hữu Ước*; Nguyễn Duy Thắng*; Đỗ Ngọc Sơn* Mục tiêu: nêu quan điểm lựa chọn thận ghép kỹ thuật mạch máu áp dụng ghép thận người cho sống Bệnh viện Việt Đức Đối tượng phương pháp: mô tả hồi cứu 176 trường hợp ghép thận người cho sống thời gian năm Kết quả: sau lấy thận, tỷ lệ bất thường giải phẫu mạch máu 80/176 trường hợp (45,45%), tỷ lệ thận ghép có bất thường giải phẫu động mạch (ĐM) tĩnh mạch (TM) 36,93% 8,52% Kỹ thuật thực miệng nối ĐM riêng rẽ với ĐM chậu (24 trường hợp = 13.64%) bệnh nhân (BN) thận ghép có ĐM tạo hình thân chung trước nối với ĐM chậu BN (4,55%) ĐM thận chia sớm lấy nguyên ủy sát gốc bảo tồn thân chung Áp dụng kỹ thuật Carrel patch ĐM chủ cho BN (1,11%) Kỹ thuật thắt TM chậu để di động TM chậu áp dụng cho 15 BN (8,52%), BN (1,11%) thực lấy Carrel patch TM chủ, BN (5,11%) TM thận nối riêng rẽ miệng nối với TM chậu BN (0,57%) có miệng nối Mạch máu lưu thông tốt 100%, tỷ lệ biến chứng liên quan đến mạch máu 0% Kết luận: nắm vững biến đổi giải phẫu làm chủ kỹ thuật xử lý mạch máu thận ghép có vai trò quan trọng ghép thận * Từ khóa: Ghép thận người cho sống; Giải phẫu mạch máu thận; Mạch máu thận ghép Kidney Selection Criteria and Vascular Techniques in Living Donor Renal Transplantation at Vietduc Hospital Summary Objectives: To describe the kidney selection criteria and vascular techniques in living donor renal transplantation at Vietduc Hospital from 2010 to 2015 Patients and method: Totally, 176 living kidney transplant cases at Vietduc Hospital were retrospectively studied Results: After harvesting, the ratio of anatomical variations of the renal vessels was 45.45% The ratio of renal artery and vein varation were 36.93% and 8.54%, respectively There were 24 cases with anastomoses between renal arteries and external artery (13.64%) There were cases which renal arteries were reconstructed, form a common trunk to anastomoses with external artery The other cases with early branching were harvested from their origins (4.55%) The Carrel patch of aorta was performed in cases (1.11%) Ligation the internal iliac vein to mobilize the external iliac vein was performed in 15 cases (8.52%) The Carrel patch of IVC was performed in cases There were cases with anastomoses and case with anastomoses between the renal veins and iliac veins * Bệnh viện Việt Đức Người phản hồi (Corresponding): Đoàn Quốc Hưng (hung.doanquoc@gmail.com) Ngày nhận bài: 16/02/2016; Ngày phản biện đánh giá báo: 20/05/2016 Ngày báo đăng: 27/05/2016 169 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 The good patency of the arterial and vein anastomosis was 100%, no complications related to the vascular techniques Conclusions: Understanding the anatomical variations and vascular techniques plays an important role in renal transplant * Key words: Living kidney donor transplantation; Renal anatomy; Renal vessels in transplantation ĐẶT VẤN ĐỀ Ghép thận lĩnh vực phát triển Việt Nam từ 10 năm gần đây, đa số thận ghép lấy từ người cho sống Để ghép thận thành công, cần tham gia nhiều chuyên khoa nội - ngoại sở, thận - tiết niệu, miễn dịch, giải phẫu bệnh, dược; có khâu quan trọng liên quan trực tiếp đến thành bại ghép thận, “kỹ thuật khâu nối mạch máu” thận ghép vào hệ thống mạch máu người nhận thận, mà thông thường bó mạch chậu Cách thức đáp ứng khâu có ảnh hưởng định đến nhiều vấn đề quan trọng ghép thận như: lựa chọn bên thận lấy để ghép từ người cho sống, nguy lấy thận người cho, kết sớm lâu dài sau ghép người nhận thận… Mục đích cao kỹ thuật khâu nối mạch máu đảm bảo mạch máu thận ghép lưu thông tốt ngắn dài hạn Tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật xử lý cuống mạch miệng nối khác nhau, tình giải phẫu bất thường, có nhiều ĐM thận thận ghép, bó mạch chậu người nhận có bệnh lý, cần thay đổi vị trí đặt thận ghép, cuống mạch thận ghép bị ngắn Tại Bệnh viện Việt Đức, từ ca ghép thận đầu tiên, có chuyên khoa phẫu thuật mạch máu phát triển, nên việc thực “kỹ thuật khâu nối mạch máu” phẫu thuật viên mạch máu Nguyên tắc chung ln 170 chọn thận lấy-ghép bên có chức hơn; bảo tồn cuống mạch thận dài tối đa lấy thận; ứng dụng kỹ thuật nối-ghép phức tạp phẫu thuật mạch máu vào ghép thận Bài báo nhằm: Chia sẻ với đồng nghiệp “quan điểm lựa chọn thận ghép từ người cho sống theo chức thận” “kỹ thuật xử lý mạch máu” tình bất thường giải phẫu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Tất trường hợp ghép thận người cho sống Bệnh viện Việt Đức từ 2010 đến 2015 Phương pháp nghiên cứu Mô tả hồi cứu * Quan điểm lựa chọn thận ghép từ người cho sống theo chức thận: Có nhiều thăm dò đánh giá chức thận người cho Xạ hình thận thăm dò quan trọng giúp phân biệt chức thận người cho, giúp đánh giá xem chức thận chiếm ưu Chụp cắt lớp đa dãy thận cuống mạch thăm dò quan trọng giúp nhận định kích thước thận (kích thước thận lớn thường tương ứng với chức ưu hơn) cấu trúc cuống mạch thận (số lượng, kích thước, độ dài, phân vùng cấp máu, nguyên ủy ĐM TM thận) TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Sau có kết quả, chúng tơi ln chủ trương chọn bên thận có chức ưu để lấy ghép cho người nhận, tức để lại thận có chức ưu người cho thận Các yếu tố bất thường giải phẫu không ảnh hưởng đến việc lựa chọn bên thận ghép, mà đóng vai trò tiên lượng - chuẩn bị cho kỹ thuật mạch máu lấy ghép thận * Kỹ thuật xử lý mạch máu có bất thường giải phẫu: - Thì lấy thận từ người cho: nguyên tắc chung bảo tồn cuống mạch thận dài tối đa, tức vị trí cắt cuống mạch ln nằm gần sát ĐM chủ hay TM chủ Tùy vào bất thường giải phẫu mà có giải pháp xử lý sau: + Cuống mạch ngắn (khi chiều dài tính từ nguyên ủy ĐM thận đến chỗ chia nhánh ĐM rốn thận < 1,5 cm): phẫu tích quanh ĐM chủ TM chủ, dùng kẹp mạch máu chữ U cặp lấn vào ĐM chủ hay TM chủ (hoặc dùng cặp mạch máu thẳng cặp ngang ĐM chủ hay TM chủ cuống mạch thận), cắt cuống mạch thận chỗ nối vào ĐM chủ hay TM chủ, chí cắt lấn sâu vào ĐM chủ hay TM chủ, đóng lại thành ĐM chủ hay TM chủ đường khâu vắt trực tiếp miếng vá nhân tạo tùy theo trường hợp + Có nhiều ĐM thận (2, chí ĐM): bảo tồn tất ĐM có kích thước ≥ 1,5 mm; thắt bỏ cuống ĐM kích thước < 1,5 mm diện cấp máu nhỏ không rõ ràng Đối với cuống mạch bảo tồn, có giải pháp lựa chọn tùy theo cách dự kiến ghép nối ĐM ghép thận: trước mổ dự kiến ghép cuống ĐM vào thành ĐM lấy cuống mạch dài tối đa thơng thường, cuống mạch chính; dự kiến ghép thành cuống ĐM rời mà kích thước nhánh ĐM nhỏ (≤ 2,5 mm), cắt lấn vào thành ĐM chủ (như trên) để tạo “khuy áo” đầu ĐM thận giúp thuận lợi cho trình ghép thận Nếu chỗ xuất phát ĐM thận nằm sát (cách < 10 mm), cặp ĐM chủ - ĐM thận, cắt dạng “khuy áo” chung cho ĐM thận vào thành ĐM chủ, vá lại thành ĐM chủ miếng vá nhân tạo - Thì ghép thận người nhận: + Nếu khơng có bất thường giải phẫu, tức có ĐM TM thận, cuống mạch đủ dài: sau đặt thận vào hố thận chọn tư thận ghép cho phù hợp, cần thăm dò lựa chọn (đánh dấu) bó mạch chậu vị trí ghép nối mạch thận cho vùng mạch làm miệng nối không vị xơ vữa nặng hay vơi hóa (người nhận lớn tuổi) thuận chiều đường dòng máu ĐM TM thận sau ghép nối (tránh tạo gấp góc miệng nối); vị trí nối mạch, sau mở mạch chậu, nên dùng dụng cụ đục mạch kéo mở rộng lỗ thủng mạch chậu thành hình tròn hay van - tránh hẹp miệng nối sau + Khi có bất thường giải phẫu, tùy tình mà cách thức xử lý sau: Trường hợp có nhiều ĐM thận: ghép nối ĐM thận vào thân chung trước nối vào ĐM chậu, thường chọn ĐM có kích thước lớn để làm thân chung, lưu ý kiểm tra kỹ miệng nối ĐM đảm bảo lưu thông tốt không bị xoắn vặn Hoặc ghép nối rời vào vị trí khác ĐM chậu theo nguyên tắc 171 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Trường hợp cuống mạch thận ghép ngắn: việc thiếu độ dài cần thiết ĐM hay TM thận ghép nguyên phát hay thứ phát (miệng nối lần đầu thất bại phải làm lại, đoạn mạch bị tồn thương trình lấy thận) Khi tùy theo tình cụ thể mà sử dụng đoạn mạch ghép thay mạch thận vật liệu sau: đoạn ĐM chậu ngoài, đoạn TM chậu ngoài, đoạn TM hay ĐM Homograft, đoạn TM hiển lớn tự thân đùi bên, đoạn ĐM chậu Các vị trí khuyết mạch sau lấy đoạn mạch ghép cho mạch thận thay đoạn mạch nhân tạo hay đoạn mạch Homograft (chỉ cần vị trí ĐM TM chậu ngồi), thắt mạch Chúng tơi khơng chủ trương ghép nối trực tiếp ĐM thận vào ĐM chậu (sau cắt rời đầu xa ĐM chậu quặt ngược lại) nguy gây gập góc xoắn miệng nối với ĐM thận TM hiển vật liệu thay tốt, cần dự kiến trước để chuẩn bị phẫu trường lấy TM hiển cần, không nên sát trùng - mở rộng vùng mổ bổ sung để lấy TM hiển ghép thận làm tăng nguy nhiễm trùng thận ghép Hình 1: Biến đổi giải phẫu thận ghép: TM thận, ĐM thận Hình 2: Kỹ thuật tạo thân chung ĐM thận, thực miệng nối ĐM thận ĐM chậu ngồi Hình 3: ĐM thận, ghép nối rời cuống mạch 172 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua phân tích 176 ca ghép thận Bệnh viện Việt Đức từ tháng 01 - 2010 đến 05 2015, hai vấn đề nêu trên, thu kết sau: Bảng 1: Phân bố bên thận lấy ghép, xạ hình thận kích thước thận/MS-CT người cho Biến số Thận lấy - ghép Xạ hình thận ghép Thận phải Thận trái Tổng 106 (60,23%) 70 (39,77%) 176 (100%) 47,9 ± 1,3% (45 - 49,5) 48 ± 1,5% (46 - 49,5) 48 ± 1,6% (45 - 49,5) Bảng 2: Vị trí đặt thận ghép - đảo cực thận ghép Đặc điểm Ghép hố chậu phải Ghép hố chậu trái Tổng số Thận lấy bên (phải) 105 106 Thận lấy bên (trái) 69 70 Tổng số 174 176 Bảng 3: Các bất thường giải phẫu thận lấy - ghép Thận phải (n = 106) Các bất thường giải phẫu Thận trái (n = 70) Tổng (n = 176) n % n % n % Cuống ĐM thận ngắn 1,89 5,71 3,41 ĐM thận chia sớm 3,77 8,57 10 5,69 ĐM cực nhỏ 7,55 8,57 14 7,95 Có ĐM thận 25 23,58 10 14,29 35 19,89 Cuống TM thận ngắn 3,77 1,43 2,84 Có TM thận 4,72 4,29 4,55 Có TM thận 0,94 1,43 1,11 49 46,23 32 45,71 80 45,45 Tổng số Bảng 4: Phương pháp xử trí bất thường ĐM thận ghép (n = 60) Biến đổi giải phẫu Cách thức xử trí n Tỷ lệ (%) ĐM thận chia sớm (n = 10) Carrel patch ĐM chủ 1,11 Bảo tồn thân chung (lấy sát nguyên ủy ĐM thận) 4,55 Tạo hình thân chung với ĐM thận 1,11 miệng nối riêng rẽ với ĐM chậu 24 13,64 nối với ĐM chậu - với ĐM chậu gốc 5,11 Dạng ĐM thận (n = 35) 173 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Bất thường ĐM chậu người nhận (n = 1) Dạng có ĐM cực (n = 14) Miệng nối ĐM thận với ĐM chậu 0,57 Thắt ĐM cực 3,98 Bảo tồn ĐM cực - nối trực tiếp với ĐM chậu 3,41 Bảo tồn ĐM cực - tạo thân chung với ĐM thận 0,57 Bảng 5: Phương pháp xử lý bất thường TM thận ghép Phương pháp xử lý Số lượng Tỷ lệ (%) Thắt TM chậu 15 8,52 Lấy patch TMC cuống TM thận ngắn 0,57 Lấy patch TMC trường hợp nhiều TM thận 0,57 Dùng Homograft tái tạo TM chậu 0,57 Ghép đoạn TM sinh dục 0,57 Nối riêng rẽ miệng nối với TM chậu 5,11 Nối riêng rẽ miệng nối với TM châu 0,57 * Kết ghép thận: Tốt: 173 BN (98,29%); hỏng thận ghép: BN (1,71%) BÀN LUẬN Quan điểm lựa chọn thận ghép 100% BN nghiên cứu, xạ hình cho thấy thận lấy nhỏ thận để lại Có nhiều quan điểm lựa chọn thận ghép dựa số yếu tố: miễn dịch, yếu tố kỹ thuật, xạ hình chức thận Một số trung tâm ưu tiên lựa chọn thận trái, thận trái thường có chiều dài TM lớn hơn, thuận lợi cho miệng nối TM hay lựa chọn thận có biến đổi giải phẫu mạch máu thận [6, 8] Tại Bệnh viện Việt Đức, quan điểm lựa chọn thận rõ ràng, tiêu chí bắt buộc nhóm máu miễn dịch, lấy thận dựa nguyên tắc đảm bảo an tồn tối đa cho người hiến thận, lấy thận có chức hơn, để lại thận có chức tốt hơn; bảo tồn cuống mạch thận dài tối 174 đa lấy thận; ứng dụng kỹ thuật nối - ghép phức tạp phẫu thuật mạch máu vào ghép thận Vị trí đặt thận ghép đảo cực thận ghép Trong 176 BN, 174 BN ghép hố chậu phải (98,86%) BN ghép hố chậu trái, BN nhận có bệnh lý ĐM chậu bên phải (phồng ĐM chậu gốc phải) BN thải ghép, ghép lại hố chậu trái Có nhiều quan điểm liên quan đến vị trí đặt thận ghép Việc lựa chọn phụ thuộc vào: (1) Bệnh lý người nhận: tiền sử mổ bụng cũ: viêm ruột thừa, mổ sỏi thận, mổ đẻ, bệnh lý phần phụ ; (2) Bất thường mạch máu người nhận: tình trạng xơ vữa mạch, biến đổi giải phẫu mạch máu vùng chậu phát trước mổ; (3) Kinh nghiệm thói quen phẫu thuật viên TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Đặt thận ghép hố chậu phải có số ưu điểm sau: việc phẫu tích, bộc lộ cấu trúc mạch máu chậu, bàng quang thuận lợi bên hố chậu trái, hố chậu phải khơng có đại tràng Sigma, TM chậu phải có vị trí giải phẫu nơng TM chậu trái nên ghép thận bên hố chậu phải thuận lợi vị trí thực miệng nối mạch máu thận, mạch máu vùng chậu bên phải có biến đổi giải phẫu bên trái Chính lý đó, thận ghép đặt hố chậu trái khi: BN có tiền sử mổ vùng bụng phải cũ, nguy dính cao gây khó khăn cho việc bóc tách, BN ghép thận cũ hố chậu phải có bất thường mạch máu người nhận vùng chậu bên phải * Phương pháp xử trí bất thường giải phẫu ĐM: có ĐM thận (35 BN = 19,89%) Trong nhóm này, 24 BN (13,64%) thực miệng nối riêng rẽ với ĐM chậu ngoài, miệng nối với ĐM chậu - miệng nối với ĐM chậu gốc cho BN (5,11%); kỹ thuật tạo hình ĐM thành chân chung nối với ĐM chậu ngồi gặp BN (1,11%) Nhóm ĐM thận chia sớm (khi nhánh ĐM cực thận chia nhánh sát nguyên ủy ĐM thận rốn thận) gặp 10 BN (5,69%), BN lấy vạt Carrel patch ĐM chủ để thực miệng nối tận-bên với ĐM chậu ngoài, ĐM thận chia sớm sát gốc ĐM chủ Còn lại BN lấy sát nguyên ủy ĐM thận, bảo tồn thân chung Dạng cuống ĐM thận ngắn gặp BN (3,41%), BN chúng tơi khơng gặp khó khăn thực miệng nối tận-bên với ĐM chậu ngồi Dạng có ĐM cực chúng tơi gặp 14 BN (7,95%) Trong số này, BN ĐM cực nhỏ < 1,5 mm thắt mà không ảnh hưởng đến chức thận ghép; BN (3,41%), ĐM cực bảo tồn cách nối trực tiếp với ĐM chậu, có BN (0,57%) ĐM cực tạo thân chung với ĐM thận thực miệng nối tận-bên thơng thường BN (0,57%) thận có ĐM, nhiên bất thường mạch máu chậu người nhận nên thực miệng nối với ĐM chậu Lê Trung Hải CS [2] thực 22 cặp ghép thận từ năm 1992 đến tháng - 2004 cho thấy, 22 BN (100%) ĐM thận nối với ĐM chậu người nhận, tất BN khơng có biến chứng mạch máu sớm sau mổ Trong nhóm nghiên cứu chúng tơi, dạng biến đổi ĐM hay gặp dạng Trong nghiên cứu đánh giá biến chứng liên quan đến miệng nối ĐM thận Vấn đề đảo cực thận ghép giúp việc đặt miệng nối ĐM, TM thận cắm niệu quản bàng quang thuận lợi sinh lý Do vị trí khơng gian mặt giải phẫu thành phần thận ghép: ĐM thận, TM thận, niệu quản vị trí giải phẫu hệ ĐM, TM chậu, đảo cực thận ghép đặt thận lấy bên với hố chậu (lấy thận phải ghép vào hố chậu phải hay thận trái ghép vào hố chậu trái) Trong nghiên cứu chúng tôi, 70 BN (39,77%) thận ghép đảo cực Đỗ Ngọc Sơn CS [3] gặp 67 BN (51,5%) đảo cực thận ghép Phạm Như Thế CS [7] không đảo cực thận ghép, tất ghép khác bên: 8/12 BN lấy thận bên trái ghép vào hố chậu phải 4/12 BN lấy thận bên phải ghép vào hố chậu trái Kỹ thuật xử lý mạch máu thận ghép 175 TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 Bewick CS 500 BN ghép thận, 384 BN thận có ĐM, 96 BN thận có ĐM, 19 BN thận có ĐM, BN thận có ĐM [10] ĐM thận nối tận-tận với ĐM chậu cho 151 BN, tận-bên với ĐM chậu chậu gốc cho 55 BN tận-bên với miếng Carrel patch ĐM chủ cho 294 BN Tác giả nhận thấy, với kỹ thuật Carrel patch ĐM chủ, tỷ lệ huyết khối ĐM thận ghép thấp nhất, nhiên nguy chảy máu cao so với kỹ thuật khác Đối với thận ghép có ĐM, việc sử dụng patch ĐM chủ hay không cho kết tương tự nhau, với tỷ lệ chảy máu huyết khối miệng nối nhóm 4,7% Nhưng thận ghép có ≥ ĐM thận, việc sử dụng patch ĐM chủ cho kết tốt hơn, nhóm có patch ĐM chủ có tỷ lệ chảy máu huyết khối 1,8%, nhóm khơng có patch 11,5% Liên quan đến kỹ thuật nối ĐM thận với ĐM chậu, Bewick khuyến cáo thực miệng nối ĐM thận ghép tậnbên với ĐM chậu ĐM chậu gốc Tác giả cho rằng, kỹ thuật nối ĐM thận tận-tận với ĐM chậu có nguy hẹp miệng nối ĐM thận gấp lần so với kỹ thuật khác [10] * Phương pháp xử trí bất thường giải phẫu TM: số 15 trường hợp có biến đổi giải phẫu TM, dạng có TM thận gặp BN (4,55%), dạng TM thận gặp BN (1,11%) Cuống TM thận ngắn gặp BN (2,84%) Tất 15 BN có biến đổi giải phẫu TM thận trình ghép thận thắt TM chậu để di động tốt TM chậu ngoài, thuận lợi trình ghép Kỹ thuật lấy patch TM chủ áp dụng cho BN, TM thận ngắn BN (0,57%) BN biến đổi 176 dạng có TM thận Trong số 10 BN có biến đổi số lượng giải phẫu TM thận, BN thực miệng nối riêng rẽ với TM chậu BN thực miệng nối với TM chậu Kỹ thuật ghép đoạn TM sinh dục thực cho BN (0,57%), áp dụng trường hợp TM thận ghép ngắn thận ghép có TM Đặc biệt, BN cuống TM thận ngắn, TM chậu người nhận cắt đôi, nối tận-tận với TM thận, TM chậu lại tái tạo Homograft Theo Lê Trung Hải CS [2], qua 22 trường hợp ghép thận, BN biến đổi số lượng TM thận dạng (2 TM), TM thực miệng nối riêng rẽ (2 miệng nối) với TM chậu Dư Thị Ngọc Thu CS [6] tiến hành kỹ thuật chuyển vị mạch máu chậu - thận ghép ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy cho 195 BN ghép thận thời gian 18 năm khuyến cáo: lựa chọn hố chậu phải để ghép cho tất trường hợp; TM thận ngắn (về mặt giải phẫu học kỹ thuật lấy ) để tránh tạo hình TM thận TM tự thân nhân tạo, tác giả kết hợp kỹ thuật bóc tách vùng rốn thận, chuyển vị ĐM, TM thận ghép chuyển vị ĐM, TM chậu ngồi, sau nối ĐM thận tận-tận với ĐM chậu trong, TM thận tận-bên với TM chậu Kết sau ghép thận Sau ghép thận, đánh giá sớm sau ghép, thận căng sau thả clamps mạch máu cho 172 BN (97,73%), BN thận căng muộn sau 15 phút 20 phút BN (1,14%) thận ghép tím khu trú, nhiên không ảnh hưởng đến chức thận sau ghép 100% miệng nối ĐM TM lưu thông tốt sau ghép BN (1,14%) thải ghép, điều trị ổn định viện, TẠP CHÍ Y - DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2016 BN (0,57%) thải ghép phải mổ cắt bỏ thận ghép, nguyên nhân chế miễn dịch Trần Văn Sáng, Trần Ngọc Sinh, Chu Văn Nhuận CS Mổ ghép thận thực nghiệm Bệnh viện Chợ Rẫy Tạp chí Y học Việt Nam 2001, 4, 5, 6, tr.55-59 KẾT LUẬN Thái Minh Sâm, Từ Thành Trí Dũng, Dương Quang Vũ CS Nhân 16 trường hợp rửa bảo quản thận ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy Y học Việt Nam 2001, 4, 5, 6, tr.67-69 Qua 176 trường hợp ghép thận người cho sống dược thực năm Bệnh viện Việt Đức với nguyên tắc lựa chọn thận ghép có chức để đảo bảo an toàn người cho việc làm chủ kỹ thuật mạch máu ghép Tỷ lệ miệng nối mạch máu lưu thơng tốt sau ghép l00% khơng có biến chứng liên quan đến kỹ thuật mạch máu TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Tất Cường, Bùi Văn Mạnh, Lê Việt Thắng, Phạm Quốc Toản, Hoàng Trân Anh Nhận xét kết trường hợp ghép thận Bệnh viện Quân y 103 Y học Việt Nam 2010, 2, tr.306-310 Lê Trung Hải CS Một số kinh nghiệm bước đầu qua ghép thận từ người cho sống Tạp chí Ngoại khoa 2004, 54 (4), tr.11-14 Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Tiến Quyết, Vũ Nguyễn Khải Ca Kết phẫu thuật ghép thận từ người cho sống Bệnh viện Việt Đức Tạp chí Y - Dược học quân 2014, 39, tr.158-162 Dư Thị Ngọc Thu, Chu Văn Nhuận, Dương Quang Vũ CS Kỹ thuật chuyển vị mạch máu chậu - thận ghép ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy Y học Việt Nam 2010, 2, tr.512-515 Phạm Như Thế Đánh giá kết ghép thận Bệnh viện Trung ương Huế Y học Thực hành 2005, 4, tr.51-54 Kawamoto S, Fishman EK MDCT angiography of living laparoscopic renal donors Abdom imaging, 2006, 31, pp.361-373 Satyapal KS, Kalideen JM, Haffejee AA, Singh B, Robbs JV Left renal vein variations Surg Radiol Anat 1999 10 Bewick M, OGG CS, Parsons V et al The arterial complications of 500 renal transplants British Journal of Urology 1990, 40, pp.186-190 11 Coen LD, Raftery AT Anatomical variations of the renal arteries and renal transplantation Clincal Anatomy 1992, 5, pp.425-432 177 ... quan trọng ghép thận như: lựa chọn bên thận lấy để ghép từ người cho sống, nguy lấy thận người cho, kết sớm lâu dài sau ghép người nhận thận Mục đích cao kỹ thuật khâu nối mạch máu đảm bảo mạch. .. đặt thận ghép, cuống mạch thận ghép bị ngắn Tại Bệnh viện Việt Đức, từ ca ghép thận đầu tiên, có chuyên khoa phẫu thuật mạch máu phát triển, nên việc thực kỹ thuật khâu nối mạch máu phẫu thuật. .. ghép thận người cho sống Bệnh viện Việt Đức từ 2010 đến 2015 Phương pháp nghiên cứu Mô tả hồi cứu * Quan điểm lựa chọn thận ghép từ người cho sống theo chức thận: Có nhiều thăm dò đánh giá chức thận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm lựa chọn thận và kỹ thuật mạch máu trong ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Việt Đức, Quan điểm lựa chọn thận và kỹ thuật mạch máu trong ghép thận từ người cho sống tại Bệnh viện Việt Đức

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn