Ebook Siêu âm nhãn khoa cơ bản: Phần 1

125 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 21:10

Cuốn sách Siêu âm nhãn khoa cơ bản cung cấp một số khái niệm và kiến thức cơ bản của siêu âm mắt và hốc mắt đến bác sĩ nhãn khoa mới vào nghề và các kỹ thuật viên để làm tư liệu tham khảo về các tính năng lý học, các kỹ thuật khám, các thao tác, kiến thức về lý thuyết,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. TS N g u yin HCru Quoc Nguyen GS TS Ton Thj Kim Thanh Sieu am Nhan khoa co ban TS NGUYiN h QU QUOC NGUYEN GS.TS TON THj KIM THANH SIEU AM NHAN KHOA CO BAN D£l HQC THAI M*uYti\i t b u n g t Am h q c l $ l NHA XUAT BAN Y HOC HA NOI - 2005 L O lN O ID A U Hien nay, sieu am da trd bien linh vUc chan doan cac benh ly toan than dac biet la nhan khoa TCf cac bac si nhan khoa cho den cac ky thuat vien cung nhu ngUdi dan deu hieu dUdc tinh Uu viet cua sieu am qua cac phUOng tien thong tin dai chung va tU van cua cac bac si nhan khoa cung nhu truyen mieng tCf ngUOi sang ngUdi khac V6i ky thuat tUdng doi ddn gian khong gay nguy hiem cho cd the, thdi gian kham benh nhanh va khong co nhiJng yeu cau phiic tap, sieu am da ho trd cho lam sang nhCing ket qua tUdng doi chmh xac, gop phan ti'ch cUc dieu tri, theo doi dien tien cua benh va tien lUdng benh Sieu am da noi len dUdc sU vUdt troi so vdi cac ky thuat khac trUdc day Chung toi viet cuon sach vdi muc di'ch la muon cung cap mot so khai niem va kien thtic cd ban cua sieu am mat va hoc mat den cac bac si nhan khoa m6i vao nghe va cac ky thuat vien de lam tU lieu tham khao sd dang ve cac tinh nang ly hoc, cac ky thuat kham, cac thao tac, kien thiic ve ly thuyet va cac van de lien quan Chung toi rat han hoan don nhan nhutng ldi gop y, chi giao cua toan the ban doc Cuon sach se kho tranh khoi nhiJng sai sot Toi xin chan cam dn tat ca nhutng ldi g6p y cua ban doc Moi chi tiet xin gui ve TS NGUYiN HUfU QUOC NGUYEN 60 Triing Nuf Vifc#ng Da Nang LjCH SUT SIEU AM MAT Sieu am da trd nen can thiet chan doan nhan khoa bdi vi no co kha nang phat hien, phac hoa va biet dUdc tinh chat ciing, mem cua cac ton thUdng nhan cau va hoc m&t lien quan den viec van due cac moi trUdng suot Sieu am can co sii bo sung cua cac phUdng phap khac can co can thiep ngoai khoa cac ca nhU: Bong vong mac, xuat huyet dich kfnh Chan doan sieu am doi vdi cac mo mem thi tUdng tU nhu kham X quang Cac s6ng am tan so”cao dUdc truyen xuyen qua cac to chiic mem va phan hoi b&ng cac hoi am khac theo hudng di cua chum am Am sii dung cac nang liidng phan hoi tvf cac mat ph&ng to chiic de phac hoa nen cau true cua to chiic cung nhu sii khac ve am hoc gifla hai to chiic Su ghi nhan bieu cua cac song hoi am co the tao mot mat c it nhan cau theo khong gian hai chieu (Sieu am B) vdi cac chi tiet lien quan den mat cat to chiic hoc Cung co the ghi nhan theo dang ke hinh khong gian mot chieu (sieu am A) tUdng tii nhu bieu dien tim; Sii chuyen dang co the cho thay tinh dac hieu cua sU hoi am cua to chiic cung nhu cac sii dac chinh xac theo cac hudng cua to chiic Co ba loai hien thi sieu am dUdc dung sieu am mat: Sieu am A (sieu am bien theo thdi gian) Sieu am B (sieu am dieu chinh cUdng difdc quet b&ng cac cham sang Sieu am dong M Sieu am A la ky thuat ddn gian nhat va hien thi chieu cao cua am doi tUdng ling vdi vi tri cua no doc theo dUdng di cua chum sieu am Trong sieu am B va sieu am dong M thi bien cua cac am doi dUdc chuyen hda diem sang nhii la cac cham tren man hinh cua may hien song Trong sieu am B, sU dinh hudng khong gian cua bo cam bien dUdc bieu thi tren be mat cua may hien song, bieu thi cho mot mat cat cua nhan cau hay hoc mat khong gian hai chieu Ky thuat thUdng dUdc dung nhat va la phUdng phap hien thi sinh dong nhat Ky thuat sieu am dong M cung sU dung nhiing cham dUdc chuyen hoa diem sang nhUng vdi bo cam bien dUdc giuf on dinh va sU hien thi di chuyen len xuong va di ngang qua may hien song mot thdi diem Bang cach nay, sU chuyen dong cua to chiic ch&ng han nhu mach mau hoac ap lUc hit vao se dUdc bieu hien tren man hinh hien song Sieu am nhan khoa dUdc mo ta dau tien bdi M undt va Hughes nam 1956 Ve sau co nhieu nha nghien ciiu, co Oksala, Bronson va Ossoinig da phat trien ky thuat len nhieu miic khac Sieu am B dUdc Baum va Greenwood ap dung l&n d&u tien nhan khoa vao nam 1958 va ve sau Purnell va Sokollu, Coleman da dat dUdc cac ky thuat sieu am B phiic tap hdn nCta va da doi chieu mot loat cac benh ly lam sang tUdng quan vdi chuan xac cao chan doan benh ly ve mat va hoc mat bang sieu am A va sieu am B Ky thuat sieu am dong M dUdc Coleman va W eininger gidi thieu vao nam 1967 viec xac dinh nhiing thay doi ve mach mau cac trUdng hdp khoi u cung nhu nhiing thay doi ve lam sang va tac dung cua thuoc len cac cau true mach mau cua hac mac va hoc mat Sieu am dong M cung dUdc ap dung trdng viec xac dinh cac tinh chat tii tinh cac di vat noi nhan Cac phUdng phap danh gia sieu am cua mat va hoc m lt co the chi bang mot ky thuat sieu am A, hoac sieu am B, hoac phoi hdp ca sieu am A va B Bdi vi cung nhu moi ky thuat tham kham lam sang phiic tap khac, kham sieu am cung doi hoi cac thao tac chinh xac de dam bao cho nhiing ket qua dang tin cay Kham sieu am mat dUdc thUc hien tot nhat bdi bac si nhan khoa bdi vi ho co day du cac kien thiic ve benh ly mat va hoc mSt de giai thich dUdc cac kieu bien dang va cac di dang tren bieu sieu am Nhin chung sieu am B cung cap mot liidng thong tin ldn nhat vi no ve mot biic tranh toan canh dinh khu cua nhan cau va hoc mat, ve nhiing cau true bat thUdng Sieu am A cung cap chinh xac nhat moi tUdng quan giiia bien cua am doi vdi cac to chiic khac cho phep suy luan phan cua to chiic Vao nhiing nam 70 cac nha nghien ciiu ve sieu am d Hoa Ky, Chau au, va Nhat Ban da co nhiing hieu biet kha sau sac ve cac dau hieu sieu am lam sang nhan khoa ve cac benh ly khac d mat va hoc m a t SIEU AM CHUAN HOA la mot phUdng phap chan doan sieu am da dUdc bien suot 30 nam qua vdi nhieu nghien ciiu lam sang va thiic nghiem La sii ket hdp cua sieu am A, sieu am B va nhiing ky thuat Doppler thUdng dUdc ap dung biing cach tiep xiic triic tiep dau sieu am vao be mat cua mat dua tren nguyen ly ban dau cua nhiing ky thuat va dung cu sieu am A chuan hoa hoac tiep xuc len da mi mat doi vdi Sieu am B Nhiing ket qua ddn nhat va bien rong cua cac lat cat sieu am chuan hoa ve cac benh ly quanh hoc m&t, hoc m&t va noi nhan se dUdc ban luan vdi mot so" nhiing minh hoa dien hinh dUdc sii dung de nhan manh y nghla lam sang cua phUdng phap Tham kham sieu am phai gom co mot tham theo phUdng thiic B va mot tham theo phUdng thiic A NhUng quyen sach chung toi noi chu yeu den nhiing hinh anh cua phUdng thiic sieu am A va B chuan hoa Bdi vi no de hieu hdn doi vdi ngUdi mdi lam va cho lap tiic mot anh hai chieu khong gian theo phUdng thiic B va anh mot chieu theo phUdng thiic A Nhiing cai ma ta thay dUdc d phUdng thiic B thi ta cung phai thay dUdc d phUdng thiic A va ngUdc lai Thiic the nen nhd rang nhiing cai ma chung ta can nghien ciiu la mot khoang khong gian ba chieu Tfnh chat ddn gian, nhanh chong, co the lap di lap lai cua viec tham kham sieu am, da lam cho phUdng phap cang quan hdn viec chan doan cac benh nhU: - Due thuy tinh the - Benh dich kinh —vong mac - Khoi u cua nhan cau - Khoi u cua hoc mat, benh hoc cua thi than kinh va benh Basedow - Chan thUdng m&t va nhiing di vat Nhiing hieu biet nhieu hdn ve trieu chiing hoc va nhiing cai tien may moc, phat trien ky thuat tham kham lam tang kha nang chan doan cua sieu am Viec chan doan sieu am nhan khoa phu thuoc vao chat lvfcfng cua may moc sif dung va tinh chinh xac cua viec kham benh, no dua chu yeu tren hai nguyen ly khong thd’ tach rdi: - Sii thau hieu nhiing hien tUdng vat ly giai thfch sii lan truyen cua sieu am nhiing moi trUdng sinh vat - Su hieu biet tUdng tan ve giai phau hoc va benh hoc nhan khoa Tu! hai nguyen ly tren doi hoi sii chinh xac cua nhiing ky thuat tham va sii phan tich co he thong nhiing dau hieu va trieu chiing tren lam sang Cung can nhan manh den nhiing dac diem tham kham m it va lam mot ban phac hoa ve giai phau mat va hoc m a t Vi vay moi phan, chung ta se nhac lai nhiing net chinh ve lam sang de hieu dUdc nhiing trieu chiing sieu am dUdc bieu hien Chung ta cung doi chieu nhiing bieu hien sieu am v6i nhiing ket qua giai phau benh ly Cuoi cung can ltfu y tam quan cua sieu am dong la: khoang khong gian nghien ciiu la mot khoang sinh dong, linh hoat, no co tam quan trong viec nghien ciiu nhiing tinh chat cd dong va sii phan bo' cac mach mau NhU the, vdi ky thuat tham kham co he thong va mot sii phan tich trieu chiing hoc hoan hao, doi chieu vdi cac dau hieu lam sang, sieu am cho phep phan biet diidc hdn 80 kieu hay nhom ton thUdng m&t va hdn 70 ton thUdng hay nhom ton thUdng cua hoc m&t Cung nhu cac phiidng tien chan doan hinh anh khac nhU: chup X quang thong thUdng, chup X quang cit 16p (CT Scanner), MRI sieu am co nhiing gia tri rieng tham kham benh ly nhan cau va hoc m&t Moi phUdng phap co nhiing chi dinh rieng hoac bo sung lan Kinh nghiem va ky nang ca nhan dong mot vai tro chan doan va sieu am A va sieu am B Sii chuan hoa cho phep moi ngUdi kham sieu am deu dat nhiing bieu sieu am giong tham kham cung mot loai to chiic, co the lap lai dUdc, dat nhiing ket qua so sanh dUdc va sii dung nhiing kinh nghiem chon loc cua phiidng phap chan doan Sii chuan hoa cho phep cac ky thuat vien lam nhieu cong viec lien quan den kham xet sieu am ca chan doan Ngoai chung ta thao luan ve vai tro sieu am A so vdi sieu am B va nhiing dong gop cua phUOng phap hien thi CAC LfNG DUNG LAM SANG VA KET QUA Sieu am lam sang, diia tren sii ket hdp cua sieu am A, sieu am B va sieu am Doppler, co the diidc ap dung moi tinh huong; phong kham, phong mo hoac canh giiidng benh nhan Cong dung cua sieu am chuan hoa khong bj han che bdi tuoi benh nhan hay siic khoe chung cua benh nhan Tuy nhien d tre em tif thang den nam tuoi can phai gay me de cho sii tham kham toan dien va ky cang, day du Nhiing triidng hdp gay dau hoac nhiing vet thiidng kin hoac hd cua nhan cau sau chan thiidng xuyen thung hoac phau thuat nhan cau, thUdng khong diidc kham bang sieu am A va sieu am B bdi vi dau 16n va can mot liidng dich nhay nhieu va cung nhu stic ep cua dau de co sii xuyen am day du hieu qua Sieu am chuan hoa phat hien diidc: 1) Nhiing bat thufdng d phan triidc nhan cau 2) Nhiing ton thUdng d phan sau (ton thiidng dich kinh dam dac anh hUdng quang hoc co kich thiidc 16n hdn 0,05mm va nhiing ton thUdng day mat ma gho len it nhat 0,75mm tii cung mac) 3) Nhiing ton thiidng hoc m&t 16n hdn 1mm (hoc m it triidc), 2mm (hoc mat sau), 3mm (dinh hoc m&t) 4) Nhiing ton thifdng to chiic quanh hoc mat n&m gan vdi xiidng hoc mat va xiidng mat hoac lo khuyet xiidng Trong khong phai tat ca cac benh ly cua nhan cau deu diidc phat hien bang sieu am (chang han, tac tinh mach trung tam vong mac thi khong phat hien diidc), thi hau nhii tat ca nhiing ton thiidng hoc mat gay cac dau hieu va trieu chiing deu diidc phat hien bang sieu am Vdi sieu am chuan hoa, nhiing ton thiidng quanh hoc mat, hoc mat, noi nhan co the diidc dinh vi va dac mot cach chi'nh xac 80 tinh trang nhan cau va 60 tinh trang quanh hoc 10 mat va hoc mat co the phan biet diidc Do nhay va chinh xac cua sii phan biet thay doi theo loai ton thiidng Sau day la nhiing tinh trang d mat co the phan biet bang sieu am: Sii bien dang nhan cau Can thi true Vien thi true Mat to M lt nho Loi ciic sau nhan cau Tien teo nhan cau Teo nhan cau Nhufng ton thiiofng phan trtfdc nhan cau Day hoac mong giac mac Nong hoac xep tien phong Tien phong sau bat thiidng Mang sau giac mac Day mong mat Due thuy tinh the chm Due thuy tinh the diidi bao Due thuy tinh the vo Due thuy tinh the nhan Due thuy tinh the dang mang Due thuy tinh the phong Thuy tinh the hinh cau 11 a b Hinh 24 Thiet tham mot co van nhan: a Gan cho bam tan cua co b bung co c day cua hoc mat phan gan, xung c0 rat mong C) bung cd thi xung cd kha rong, khong thang goc vdi cd niia, chieu cao cua nhiing dinh xung gidi han khong giong nhii triidc niia Dac ti'nh cd cua ton thiidng: di dong, ran chac co cac dong tac Toan bo nhiing yeu to" ve chat liidng, ve so" liidng, ve dong hoc va sii doi chieu vdi nhiing dau hieu lam sang cho phep 112 phan biet gan 80 qua trinh nhan cau va 60 qua trinh hoc mat khac Sieu am Doppler Ngoai viec nghien ctiu dong mau nhiing nhanh cua dong mach mat, doppler co the mang lai nhting chi dan bd sung viec nghien ctiu cac ton thiidng cua hoc mat va quanh hoc mat, chu yeu la neu cac ton thiidng co mach mau Nhting khoi u co nhieu mach mau (u mang nao, u mach mau v v ) the hien dang dap ting doppler cao nhat la loai hon hdp (dong mach va tinh mach) Nhting dong mach co dap ting doppler rat cao, tren mot dien rat rong dac biet so sanh vdi hoc mat ben doi dien Kham tre so sinh hay tre em: De thiic hien kham tre em, can phai lam diu tre bang mot vien thuoc dan (barbitarique) an than Ky thuat cung giong nhii ngiidi ldn, can thiet chi mot nhan cau, cach co the lam theo phiidng thtic B, cho vao gitia mi mat va dau mot ldp mong Reston Phiidng thtic A Dau do, kich thiidc nho diidc dat triic tiep len nhan ciu Muc dich la chieu dai cua mat triidc giac mac den hoang diem vdi mot chinh xac vtia phai Phiidng thtic A cho phep dat chinh sac tti 0, den 0,3mmtuy theo ky thuat dung de dat Thiet cat qua dich kinh D iu diidc dat len ket mac, d ben cua vung ria roi diidc quay de nghien ctiu tat ca kinh tuyen doi dien, nhan ciu va khoang sau nhan ciu Dat thang goc vdi mat triidc cua nhan c iu g in vung ria va hiidng ve ciic sau, roi diidc dat d chu bien va quay goc toi da de tham vung chu vi doi dien 113 NHUNG DAU HIEU SIEU AM NHAN CAU BINH THUtfNG Sii bieu hien tren sieu am A cua nhan cau binh thiidng phu thuoc vao hiidng cua d iu do, cac dac diem cua thiet bi sieu am, va tan so" cua dau Vdi tan so" cao thi co phan giai ldn ve cac cau true cua nhan cau nhiing xuyen sau it, khong vao den ldp md hoc mat (Hinh 1) Vdi cac tan so thap hdn thi phan giai giam di nhiing kha nang xuyen sau xa hdn Nhan cau binh thiidng diidc phat hoa tot d tin so" 10 - 15 MHz, nhiing d t in so" 20MHz thi phan giai rat ro net Khi chum am A diidc chieu thang theo mat phang true thi mat triidc va mat sau cua giac mac cung nhii mat triidc va mat sau cua thuy tinh the diidc phan biet ro rang Cac xung co bien trung binh bieu hien cua mong m it dting triidc hai xung co bien cao bieu hien cua mat triidc va mat sau thuy tinh the Sdi the thuy tinh va dich kinh thi khong can am tinh dong nhat cua cac cau true Ke den la xung cd bien cao d iu tien la mat phan gidi cua vong mac dich kinh, roi sau cac xung giam d in la bieu hien cua hac mac, cung mac va md hoc m it Hinh 114 Stf bieu hien tren sieu am B cua nhan cau binh thtfdng co the dtfdc doi chieu qua mot mat cat to chtic hoc Khi chum am dtfdc htfdng that thSng theo true nhan cau thi hai be mat cua giac mac se dtfdc hien thi, co the phat hoa dtfdc vung goc tien phong va mat phan gidi cua mong mat Co the thay dtfdc mat trtfdc va mat sau thuy tinh the, nhtfng co hinh hai mat loi nen kho cd the thay ro dtfdc vung xich dao Khong thay dtfdc cac sdi thuy tinh the tmh dong nhat cua thuy tinh the Cac phan cua the mi nam ngang hang vdi chum am cung co the nhin thay dtfdc Dich kinh thi khong can am Vung hac vong mac bieu hien la mot dtfdng cong lom, trdn lang, d phia trtfdc cung mac va md hoc mat Bat cti mot hien thi sieu am nao ve nhan ciiu khac vdi hinh anh mo ta binh thtfdng nghia la cd bieu hien benh ly tai nhan cau Hinh anh sieu am B cho thay mot mat cat tren mot mat binh thtfdng Hoi am cua mat trtfdc va mat sau giac mac thi dtfdc ghi nhan ro, nhtfng mong mat va mat trtfdc thuy tinh the thtfdng kho phan biet Tren thiet true trtfdc sau thi day than kinh thi giac cd the nhan biet nhtf mot vung vo am tmh dong nhat cua no Trong htfdng quet thi xfch dao va vung chu bien cua giac mac thi khong nhan thay dtfdc bdi vi no khong n im song song vdi chum am Muon thay dtfdc phai gap goc dau hoac benh nhan phai liec mat 115 NHUNG TON THIAJNG PHAN TRITOC NHAN CAU Phat hien va phan biet nhiing ton thiidng d phan triidc nhan chu la nhiing chi dinh chinh doi vdi sieu am mat Sieu am chuan hoa la phudng phap chan doan that hiiu hieu no thay the cho soi day mat triidng hdp due cac moi trUdng suot va giup bd sung cho sii danh gia quang hoc cd sii hien dien cua cac khoi u TON THI/ONG GIAC MAC Due giac mac thtfdng gay kho khan chd viec kham thi giac nhtfng khong lam giam kha nang xuyen sau cua chum am den cac to chiic phia sau Be day cua giac mac cd the dtfdc khoang 0, 03mm vdi tan so cao Trong nhiing trtfdng hdp giac mac bi due trang, day, due toan bo giac mac hoac da phu ket mac len giac mac thi sieu am to la cd hieu qua nhat viec tham kham cac cau true ben cua nhan c£u True nhan cau cd the dac dtfdc b ln g ca sieu am A va sieu am B Bieu sieu am A khao sat sdu tien ph6ngv& giac mac Hai xung th i hi£n mat trtfdc va mat sau cua giac mac co the dtfoc chi'nh xac d tan sd cao khoang 30^ Hai be mat phai tach khoang 0,1mm 116 TON THI/ONG TIEN PHONG Do sau tien phong co the dac dtfdc chinh xac vdi sieu am A va sieu am B co tan so cao Nhtfng khoi u mong mat nho nho vao tien phong kho phat hien tren sieu am TON THI/ONG THUY TINH THE Stf thay doi vi tri cua thuy tinh the co the nhan biet ro tren sieu am Sieu am A va sieu am B co the phat hien due thuy tinh the va nhtfng bat thtfdng khac d thuy tinh the cung nhtf nhan cau Mat co thuy tinh the 117 M at khons co thuy tinh the Mat co thuy tinh the bi due Tren sieu am B Bieu sieu am B cua mat bi due thuy1tinh the, cho thay ro cac mat phan gidi ben thuy tinh the Khong co sir ti/ong dong giufa thi lire va mCrc due thuy tinh the tren sieu am Mat khong co thuy tinh thejf vi tri gi noi nhan phau va viem mu Thuy tinh the rcti vao buong dich kinh va co di vat thuy tinh the 119 M a t co thuy tinh the rcfi vao buong dich kinh va bone dich kinh Mat co thuy tinh the nhan tao Cat theo true triidc sau cua nhan phang tran qua nhan cau Mat co mang sau thuy tinh the cau va cat theo mat CAC TINH TRANG DjCH KINH Benh ly dich kinh diidc phat hien rd tren sieu am bdi vi kha nang mo ta bang am hdc theo khong gian ba chieu ve nhiing bien doi cua dich kinh Nhiing thay doi lao hoa cua dich kinh gay nen nhiing cham due nho nhiing khong anh hiidng den quang hoc tao nhiing dinh xung rat thap tren bieu sieu am Nhiing ong anh hinh tao nhiing mau bieu khac ro ret: nhiing dinh xung cao hdn vdi nhiing dac tinh dong liic dac triing tren bieu sieu am A, va nhiing cham sang nho tren mau bieu sieu am B, mot vong sang diidc nhin thay gan day mat Trong thuy hoa dich kinh, cung tao nhiing mau bieu sieu am tiidng tii, vong sang bien mat va nhiing nguon sieu am co khuynh hiidng giam dan nhanh, gan ve phia day m&t sau no bi quay khuay dong theo cvL dong nhan cau Xuat huyet dich kinh lan tod, mdi tao mot chuoi dinh xung thap doc theo diidng cd ban cua bien doi sieu am A chuan hoa, chieu cao dinh xung tang hoac giam tii trai sang phai thuoc vao chum song am diidc hiidng tdi vung chay mau (xuat huyet dam dac) hoac di khoi vung Nhiing dinh xung mau the hien mot gdn song nhap nho dien hinh theo vdi di dong cua nhan cau Trong xuat huyet lan toa, mdi, thiidng kho phat hien vdi sieu am B Sieu am B la 121 can thiet viec xac dinh sii lan rong va sii long vao nhiing mang va gia mang xuat huyet dich kinh cu Bdi vi xuat huyet dich kmh, sii tham nhiem te bao vao dich kinh d giai doan sdm cua viem mu noi nhan chi diidc phat hien b ln g sieu am A, nhien abces dich kmh va sii tao mang cung nhii la day len cua ldp hie vong mac (ch in g han viem vong mac, viem h lc mac) nhiing giai doan tien trien cua benh deu diidc phat hien tot bang ca sieu am A, sieu am B 122 X u a t hu yet dich kinh va thuy hod dich kinh Hinh minh hoa nhCimg tinh trang djch kinh (A) Thoai hoa dich kinh tuoi gia, xung (S); (B) Xuat huyet djch kinh dam dac, mdi, xung (H); (C) Xuat huyet dich kinh va bong djch kinh sau, xung (V) vdi dich di/di mang djch kinh suot; (D) Van due djch ki'nh the vi/a xung (A) Sieu amA di/oc ghi nhan d nhan cam to chtfc; Sieu am B di/oc hien thj vdi nhan cam toi da 123 Tren bieu sieu am B va sieu am A bieu hien tinh trang xuat huyet dich kmh Cac xung bien thap tren bieu sieu am A dac triing cho xuat huyet dich kinh Miic ciing va di dong cua cac dam xuat huyet co the xac dinh diidc tren sieu am A v a B Bone dich kinh sau co the kho chan doan ve mat sieu am triidng hop khong co te bao (xuat huyet, viem mu noi nhan) ca dich kinh va khoang diidi dich kinh Nhiing te bao nhii vay cd khuynh hiidng xep n&m doc theo be mat dich kinh sau va se dan den mot xung cao hdn dang ke tren cac bieu sieu am A va mot diidng sang dac biet tren sieu am B Cac tin hieu sieu am cua bong be mat dich kinh sau cho mot hinh anh lie lii manh (ro rang) dac triing theo cii dong nhan cau 124 Hinh anh sieu am A va B Bong dich kinh va bong ng mac Ky sinh trung (giun) buong dich kinh va van due dich kinh 125 To chiic hod dinh kinh: 126 ... mac 16 10 Thuy dich va dich kinh 15 32 Thuy tinh the ngirdi Idn 16 41 Thuy tinh the tre em 16 59 Thuy tinh the bi due 16 29 Cung mac 16 50 M3 hoc mat 14 62 Cd 16 31 Thi than kinh 16 15 XUdng: 4080 1. 3... duf lieu: Man hinh 18 1. 1 Dau Dau dtfdc tao bdi mot nhom cac chan tik co nhiem vu lan lifdt phat va thu song sieu am 19 Tinh nang cua dau dtfdc xac dinh qua cac yeu to sau: 1. 1 .1 Hinh dang: co loai... the lam cham qua trinh xii ly anh 1. 2.5.2 Phong dai (Zoom) ^ ! ;i * 1. 2.5.3 Lan hinh (Scroll) t 1. 2.5.4 D oi chieu 25 1. 2.6 Thang xam (Grayscale) Thiidng tCf 16 - 64 nac So nac tren thang xam
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Siêu âm nhãn khoa cơ bản: Phần 1, Ebook Siêu âm nhãn khoa cơ bản: Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn