Carcinoembryonic antigen (CEA), CYFRA 21‐1, và neuron‐ specific enolase (NSE) trong ung thư phổi không tế bào nhỏ

6 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:54

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định giá trị chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ của các dấu ấn ung thư CEA, CYFRA 21‐1 và NSE. Nghiên cứu đối với nhóm chứng là các bệnh nhân được chẩn đoán xác định mô bệnh học là ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp hóa mô miễn dịch. Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013 CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA), CYFRA 21‐1, VÀ NEURON‐ SPECIFIC ENOLASE (NSE) TRONG UNG THƯ PHỔI KHƠNG TẾ BÀO NHỎ  Lê Ngọc Hùng*, Trần Minh Thơng**  TĨM TẮT  Cơ sở: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định giá trị chẩn đốn ung thư phổi khơng tế bào nhỏ của các dấu ấn  ung thư CEA, CYFRA 21‐1 và NSE.  Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu, mơ tả. Nhóm chứng là các bệnh nhân được chẩn đốn xác định  mơ bệnh học là ung thư phổi khơng tế bào nhỏ bằng phương pháp hóa mơ miễn dịch. Nhóm chứng là những bệnh  nhân khám bệnh ngoại trú do những lý do khơng liên quan đến chẩn đốn ung thư phổi. Tất cả bệnh nhân 2  nhóm đều được thực hiệu ba xét nghiệm CEA, CYFRA 21‐1 và NSE.  Kết  quả:  Có  49  bệnh  nhân  UTPKTBN  trong  nhóm  bệnh  (gồm  46  là  bronchial  adenocarcinoma  và  3  là  squamous cell carcinoma) và 79 bệnh nhân trong nhóm chứng. Tuổi trung bình của bệnh nhân nhóm bệnh là  62(trung  vị)  cao  hơn  nhóm  chứng  (52).  Điểm  cắt  cho  chẩn  đoán  UTPKTBN  của  ba  dấu  ấn  ung  thư  CEA,  CYFRA 21‐1 và NSE là 3, 2, và 18 μg/L theo thứ tự. Độ nhạy trong khoảng 72‐80% và độ đặc hiệu 75‐90%.  Phân tích tuyến tính đa biến định tính cho thấy cả 3 dấu ấn ung thư CEA, CYFRA 21‐1 và NSE có giá trị độc  lập trong chẩn đốn.  Kết luận: CEA, CYFRA 21‐1, NSE là các dấu ấn ung thư chun biệt cho chẩn đốn ung thư phổi khơng tế  bào nhỏ.  Từ khóa: CEA, CYFRA 21‐1, NSE, ung thư phổi khơng tế bào nhỏ, độ nhạy, độ đặc hiệu.  ABSTRACT  CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, CYFRA 21‐1, AND NEURON‐SPECIFIC ENOLASE   IN NON SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC)  Le Ngoc Hung, Tran Minh Thong  * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 2 ‐ 2013: 116 ‐ 121  Objectives:  The aim of study was to confirm the diagnostic value on non small cell lung cancer of tumor  markers as CEA, CYFRA 21‐1 and NSE.  Methods:  The  study  method  was  retrospective,  descriptive.  The  case  group  was  patients  diagnosed  histopathological as non small cell lung cancer by immunohistochemistry method. The control group was out‐ patients with reasons without relationship to lung cancer diagnosis. All patients in two groups had been done  with three tests as CEA, CYFRA 21‐1 and NSE.  Results:  Three  were  49  patients  with  NSCLC  in  the  case  group  (including  46  with  bronchial  adenocarcinoma and 3 with squamous cell carcinoma) and 79 patients in the control group. The average of age of  patients in the case group was 62 (median), higher than in the control group (52). The cut‐off points for NSCLC  diagnosis  of  three  tumor  markers  CEA,  CYFRA  21‐1,  and  NSE  were  3,  2,  and  18  μg/L  respectively.  The  sensitivity rates was in range of 72‐80% and specificity 75‐90%. The multinomial logistic regression shoed that  all of three tumor markers CEA, CYFRA 21‐1 and NSE had the independent value in diagnosis of NSCLC.  Conclusions: CEA, CYFRA 21‐1, NSE were specific tumor markers for diagnosis of NSCLC.  * Khoa Sinh Hóa, bệnh viện Chợ Rẫy   Tác giả liên lạc: TS. BS. Lê Ngọc Hùng  116 ** Bộ mơn Sinh Hóa, Khoa Y Đại Học Y Dược TP Cần Thơ  ĐT: 0913‐653618  E‐mail: lengochungan@yahoo.com  Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013  Nghiên cứu Y học Keywords: CEA, CYFRA 21‐1, NSE, non‐small cell lung cancer, sensitivity, specificity.  kể  trên  một  số  bệnh  nhân  (20‐30%)  với  NHẬP ĐỀ  NSCLC(16).  Ung thư phổi là bệnh ác tính thường gặp, tử  Với sự tiến bộ trong giải phẫu bệnh, phương  vong  cao.  Đa  số  bệnh  nhân  ung  thư  phổi,  50‐ pháp  hóa  mơ  miễn  dịch  được  sử  dụng  như  là  70%,  được  phát  hiện  ở  giai  đoạn  bệnh  đã  tiến  một phương pháp nhuộm đặc biệt giúp xác định  triển, khơng còn khả năng phẫu thuật và có tiên  sự hiện diện của kháng ngun trên lát cắt mơ,  lượng nặng(8).  dựa vào sự kết hợp phản ứng miễn dịch và hóa  Ung thư phổi được chia làm hai nhóm chính  chất. Với phương pháp này nhà bệnh học có thể  dựa  theo  kiểu  tế  bào:  ung  thư  phồi  tế  bào  nhỏ  đánh giá và phân loại được các kiểu phenotype  (UTPTBN, small cell lung cancer: SCLC) và ung  miễn dịch trên mô bệnh phẩm. Khoa Giải Phẫu  thư  phổi  không  thế  bào  nhỏ  (UTPKTBN,  non‐ Bệnh bệnh viện Chợ Rẫy được trang bị phương  SCLC: NSCLC). UTPTBN chiếm khoảng 10‐15%  tiện để thực hiện chẩn đoán các dấu ấn ung thư  ung  thư  phổi  và  khác  biệt  về  sinh  học  với  mơ học bằng hóa mơ miễn dịch, trong đó có ung  UTPKTBN bởi sự hiện diện của nội tiết tố thần  thư phổi khơng tế bào nhỏ (NSCLC).  kinh  (neuroendocrine)  và  tốc  độ  phát  triển  Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá giá trị chẩn  nhanh của khối u. Về lâm sàng, UTPTBN có di  đốn của các dấu ấn ung thư sinh hóa như CEA,  căn sớm rất thường gặp, rất nhạy với hóa trị và  CYFRA21‐1,  NSE  trong  bệnh  lý  ung  thư  phổi  xạ  trị,  nhưng  dễ  tái  phát,  đặc  biệt  bệnh  có  thể  khơng  tế  bào  nhỏ  dựa  trên  kết  quả  giải  phẫu  phát triển nhanh và kháng thuốc(5).  bệnh bằng phương pháp hóa mơ miễn dịch.  Nhằm  để  cải  thiện  quản  lý  bệnh  nhân  ung  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  thư phổi, các phương pháp phát hiện ra các chất  được phóng thích bởi tế bào ung thư vào trong  Nghiên  cứu  thiết  kế  hồi  cứu,  mơ  tả.  Nhóm  hệ tuần hồn, gọi là dấu ấn ung thư, được phát  bệnh là những trường hợp UTPKTBN được xác  triển liên tục. Bộ xét nghiệm dấu ấn ung thư có  định  bằng  kết  quả  giải  phẫu  bệnh  với  phương  giá  trị  trong  ung  thư  phổi  là  CEA  pháp  hóa  mơ  miễn  dịch.  Nhóm  chứng  là  các  (carcinoembryonic  antigen),  CYFRA  21‐1,  và  bệnh  nhân  đến  khoa  khám  bệnh  theo  yêu  cầu,  NSE  (neuron‐specific  enolase)  hiện  đang  được  bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh do các lý do khác  khuyến  cáo  áp  dụng(16,17).  NSCLC  khác  biệt  với  khơng phải ung thư phổi.  SCLC về mơ học do đó cũng khác nhau về sinh  Tất  cả  các  xét  nghiệm  được  thực  hiện  trên  học,  đó  là  lý  do  nhiều  nghiên  cứu  cố  gắng  tìm  các mẫu máu của bệnh nhân được lấy trước khi  các  dấu  ấn  có  độ  nhạy  cao,  phân  biệt  giữa  hai  bắt  đầu  can  thiệp  điều  trị  chuyên  biệt  cho  ung  thể mơ học này. Trong nhóm NSCLC, CEA được  thư phổi. CEA, NSE được đo bằng phương pháp  xem  là  dấu  ấn  cho  phân  nhóm  ung  thư  tế  bào  miễn dịch hóa phát quang, sử dụng hạt từ tính  tuyến  (adenocarcinoma)  và  sự  hiện  diện  của  (chemiluminescence  immunoassay,  magnetic  phân đoạn cytokeratin 19 tan trong huyết thanh  particles) trên hệ thống máy miễn dịch tự động  (serum‐soluble  fragments  of  cytokeratin  19)  LIASON, Diasorin, Ý. CYFRA 21‐1 trong serum  CYFRA 21‐1 thường gặp trong phân nhóm ung  được đo tại khoa Sinh Hóa, trên máy KRYPTOR  thư  tế  bào  vãy  (squamous  cell  carcinoma).  Tuy  của  hãng  BRAHMS  ‐  Đức.  Nguyên  lý  của  xét  nhiên  các  giá  trị  này  cũng  rất  thay  đổi(8).  Xét  nghiệm là phản ứng tạo phức hợp kháng  thể  –  nghiệm  men  enolase  đặc  hiệu  thần  kinh  kháng  nguyên‐  kháng  thể  theo  nguyên  tắc  (neuron‐specific  enolase,  NSE)  đầu  tiên  được  sandwich.  Đo  lường  tín  hiệu  phát  ra  từ  phức  xem là dấu ấn hữu ích cho UTPTBN, nhưng lại  hợp  miễn  dịch  theo  cơng  nghệ  TRACE  (Time‐ khơng chun biệt do NSE nhuộm được dương  Resolved Amplified Cryptate Emission). Đơ lặp  tính 80% trên UTPKTBN và tăng nồng độ đáng  Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013 117 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013 lại có CV 5 – 8,3%, độ chính xác 0,7 – 4,9%.  Các  biến  số  khảo  sát  chính  gồm  đặc  điểm  nhân  trắc  của  bệnh  nhân  (tuổi,  phái  tính),  kết  quả chẩn đốn giải phẫu bệnh với phương pháp  hóa  mơ  miễn  dịch.  UTPKTBN  được  chia  ra  3  phân  nhóm:  ung  thư  tế  bào  tuyến  (adenocarcinoma),  ung  thư  tế  bào  vãy  (squamuous cell carcinoma), ung thư tế bào lớn  khác  (other  large  cell  carcinoma).  Và  kết  quả  sinh hóa của các  dấu  ấn  ung  thư  CEA,  CYFRA  21‐1, NSE. Phân tích diện tích dưới đường cong  ROC  (a  receiver  operating  characteristic  curve)  cho  chẩn  đoán  ung  thư  phổi  không  do  tế  bào  nhỏ giúp xác định điểm cắt hợp lý với độ nhạy  và độ đặc hiệu tương ứng. Sử dụng bảng 2x2 để  xác  định  lại  độ  nhạy,  độ  đặc  hiêu,  giá  trị  tiên  đoán dương, giá trị tiên đoán âm. Mối liên quan  đơn  biến  giữa  các  dấu  ấn  ung  thư  và  kết  quả  bệnh lý được kiểm định với phép kiểm chi bình  phương. Phân tích tuyến tính đa biến định tính  áp  dụng  để  xác  định  biến  số  có  giá  trị  độc  lập  ảnh hưởng đến chẩn đốn ung thư phổi khơng  tế bào nhỏ. Giá trị p   5  μg/L, theo thứ tự. Trong nghiên cứu của chúng  tơi  tỉ  lệ  bệnh  nhân  có  CEA  >  5  μg/L  là  71,8%  (23/32 trường hợp), đây cũng là phản ảnh độ ác  Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013 119 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013 tính cao trong mẫu khảo sát của chúng tơi. Chưa  có  thống  nhất  về  giá  trị  tiên  lượng  của  CEA  trong  NSCLC.  Theo  các  tác  giả  Mino  N  1988,  Nisman B 1998 và Rastel D 1994(9,10,14) CEA có giá  trị  tiên  lượng,  nhưng  tác  giả  Shinkai  T  1986  và  Buccheri  G  1987(15,  3)  không  công  nhận  kết  quả  này.  Tác  giả  Kulpa  J  2002,  ghi  nhận  bệnh  nhân  ung thư phổi khơng tế bào nhỏ có thời gian sống  là 9 tháng nếu CEA ≥ 3 μg/L so với 12 tháng nếu  CEA   27  μg/L  thời  gian  sống  trung  bình  khoảng  7  tháng,  ngắn  hơn  nhóm  có  nống  độ  thấp  hơn  (thời  gian  sống  trung  bình  là  12  tháng)(8).  Có  27,8%  (5/18)  bệnh  nhân  trong  mẫu  nghiên cứu của chúng tơi có NSE > 27 μg/L.  Phân  tích  đơn  biến  cho  thấy  các  biến  số  tuổi  ≥  60,  CEA  ≥  3,0  μg/L,  CYFRA  21‐1  ≥  2,0  μL,  và  NSE  ≥  18  μg/L  đều  có  giá  trị  ý  nghĩa  thống  kê  so  sánh  giữa  nhóm  bệnh  ung  thư  phổi  khơng  tế  bào  nhỏ  so  với  nhóm  chứng.  Nhưng  qua  khảo  sát  đa  biến  tuyến  tính  định  tính (multinomial logistic regression) cho thấy  chỉ  có  3  biến  số  CEA,  CYFRA  21‐1  và  NSE  có  giá trị độc lập trong hổ trợ chẩn đốn ung thư  phổi khơng phải tế bào nhỏ.  KẾT LUẬN  Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 2 * 2013  Các  dấu  ấn  sinh  học  về  ung  thư  phổi  khơng phải tế bào nhỏ như CEA, CYFRA 21‐1  và NSE có giá trị hướng dẫn trong chẩn đốn  bệnh lý này. Do đa số bệnh nhân trong nhóm  chứng  là  ung  thư  tế  bào  tuyến  (adenocarcinoma)  (46/49,  93,9%),  do  vậy  cần  khảo  sát  với  cỡ  mẫu  lớn  hơn  để  xác  định  rõ  hơn giá trị của các dấu ấn ung thư này.  10 11 12 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bergan  B,  Brezicka  FT,  Engstrom  CP,  et  al.  (1993).  Clinical  usefulness  of  serum  assays  of  neuron‐specific  enolase,  carcinoembryonic antigen and CA‐50 antigen in the diagnosis  of lung cancer. Eur J Cancer 29A: 198‐202.  Broers  JLV,  Carney  DN,  de  ley  L  et  al  (1985).  Differential  expression  of  intermediate  filament  proteins  distinguishes  classic from variants small‐cell lung cancer cell lines. Proc Nati  Acad Sci USA 82: 4409‐4413.  Buccheri  G,  Ferrigano  D,  Sartoris  AM  et  al  (1987).  Tumor  markers  in  bronchogenic  carcinoma.  Superiority  of  tissue  polypeptide  antigen  to  carcinoembryonic  antigen  and  carbohydrate antigenic determinant 19‐9. Cancer 60: 42‐50.  Ebert  W,  Dienemann  H,  Fateh‐Moghadam  A  et  al  (1994).  Cytokeratin  19  fragment  CYFRA  21‐1  compared  with  carcinoembryonic  antigen,  squamous  cell  carcinoma  antigen  and  neuron‐specific  enolase  in  lung  cancer.  Results  of  an  international  multicentre  study.  Eur  J  Clin  Chen  Clin  Biochem  32: 189‐199.  Ettinger  DS  (2004).  Overview  and  state  of  the  art  in  the  management of lung cancer. Oncology 18; 3‐9.  Giovanella  L,  Piantanida  R,  Ceriani  L  et  al  (1997).  Immunoassay  of  neuron‐specific  enolase  (NSE)  and  serum  fragments of cytokeratin 19 (CYFRA 21‐1) as tumor markers in  small  cell  lung  cancer:  clinical  evaluation  and  biological  hypothesis. Int J Biol Markers 12: 22‐26.  Graziano  SL,  Mazid  R,  Newman  N  et  al  (1989).  The  use  of  neuroendocrine  immunoperoxidase  markers  to  predict  chemotherapy  response  in  patients  with  non‐small  cell  lung  cancer. J Clin Oncol 7: 1398‐1406.  Kulpa  J,  Wojcik  E,  Reinfuss  M,  Kolodziejski  L  (2002).  Carcinoembryonic antigen, squamous cell  carcinoma  antigen,  CYFRA  21‐1,  and  neuron‐specific  enolase  in  squamous  cell  lung cancer patients. Clinical Chemistry 48 (11): 1931‐1937.  Mino  N,  Ilo  A,  Hamamoto  K  (1988).  Availability  of  tumor‐ antigen 4 as a marker oof squamous cell carcinoma of the lung  and other organs. Cancer 62: 730‐734.    14 15 16 17 18 19 20 Nghiên cứu Y học Nisman B, Lafair J, Heching N et al (1998). Evaluation of tissue  polypeptide  specific  antigen,  CYFRA  21‐1,  and  carcinoembryonic antigen in non‐smal cell lung cancer. Cancer  82: 1850‐1859.  Moro D, Villemain D, Vuillez JP, Delord CA et al. (1995). CEA,  CYFRA  21‐1  and  SCC  in  non‐small  cell  lung  cancer.  Lung  Cancer 13: 169‐176.  Pujol JL, et al (2004). CYFRA 21‐1 is a prognostic determinant  in non‐small cell lung cancer: results of a meta‐analysis in 2063  patients. Br J Cancer 90: 2097‐2105.  Pujol JL, Grenier J, Daures JP et al (1993). Serum fragment of  cytokeratin  subunit  19  measured  by  CYFRA  21‐1  immunoradiometric assay as a marker of lung  cancer.  Cancer  Res 53: 61‐6.  Rastel  D,  Ramaioli  A,  Cornillie  F  et  al  (1994).  CYFRA  21‐1,  a  sensitive  and  specific  new  tumor  marker  for  squamous  cell  lung  cancer.  Report  of  the  first  European  Multicentre  Evaluation. Eur J Cancer 30A: 601‐606.  Shinkai  T,  Saijo  N,  Tominaga  K  et  al  (1986).  Serial  plasma  carcinoembryonic  antigen  measurement  for  monitoring  patients  with  advanced  lung  cancer  during  chemotherapy.  Cancer 57: 1318‐1323.  Slodkowska J, Zych J, Szturmowicz M, Demkow U et al (2005).  Neuroendocrine phenotype of non‐small cell lung carcinoma:  immunohistological  evaluation  and  biochemical  study.  Int  J  Biol Markers 20: 217‐226.  Sturgeon C (2002). Practice guidelines for tumor marker use in  the clinic. Clin Chem 48: 1151‐1159.  Sugama  Y,  Kitamura  S.  Kawai  T  et  al  (1994).  Clinical  usefulness  of  CYFRA  21‐1  assay  in  diagnosing  lung  cancer:  measurement  of  serum  cytokeratin  fragment.  Jpn J Cancer  85:  1178‐1184.  Takada M, Masuda N, Matsuura E, et al (1995). Measurement  of  cytokeratin  19  fragment  as  a  marker  of  lung  cancer  by  CYFRA 21‐1 enzyme immunoassay. Br J Cancer 71; 160‐165  Wieskopf B, Demangent C, Purohit A et al (1995). CYFRA 21‐1  as a biologic marker of non‐small cell lung cancer. Evaluation  of  sensitivity,  specificity  and  prognostic  role.  Chest  108:  163‐ 169.    Ngày nhận bài báo: 18/04/2013  Ngày phản biện đánh giá bài báo: 6/05/2013  Ngày bài báo được đăng: 27/05/2013  Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật – Bệnh Viện Chợ Rẫy ‐ Năm 2013 121 ... dạng mơ học khác nhau của ung thư phổi do bởi  hai nhóm chính ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi khơng  tế bào nhỏ đều  xuất  phát  từ  chung một dòng tế bào và sự khác biệt chỉ xảy ra ... ảnh hưởng đến chẩn đốn ung thư phổi khơng  tế bào nhỏ.  Giá trị p 
- Xem thêm -

Xem thêm: Carcinoembryonic antigen (CEA), CYFRA 21‐1, và neuron‐ specific enolase (NSE) trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, Carcinoembryonic antigen (CEA), CYFRA 21‐1, và neuron‐ specific enolase (NSE) trong ung thư phổi không tế bào nhỏ

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn