Một số đặc điểm lâm sàng và hình thái đại thể tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ

9 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:48

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và hình thái đại thể tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ. Qua đó giúp cho các nhà ngoại khoa có thêm sự lựa chọn khi chỉ định phương pháp phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có sự trợ giúp của video. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI ĐẠI THỂ TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƢỢC CƠ ĐƢỢC PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN ỨC QUA ĐƢỜNG CỔ CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ Nguyễn Hồng Hiên*; Ngơ Văn Hồng Linh**; Mai Văn Viện*** TÓM TẮT Mục tiêu: nhận xét số đặc điểm lâm sàng hình thái đại thể tuyến c bệnh nhân (BN) nh-ợc (NC) c phu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ Đối tượng phương pháp: 52 BN NC đƣợc phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ Bệnh viện Quân y 103 từ tháng - 2009 đến - 2013 Kết quả: - Một số đặc điểm lâm sàng: BN nữ gặp nhiều nam, nữ: 34 BN (65,4%), nam: 18 BN (34,6%), tỷ lệ nữ/nam: 1,89/1 NC nhóm I: 15,4%, nam 62,5%, chủ yếu NC nhóm IIA: 61,5%, NC nhóm IIB: 23,1%, nhóm NC IIA IIB: nữ chiếm tỷ lệ cao (75,0% 58,3%) Tuổi mắc bệnh trung bình: 38,3 ± 14,2 (15 - 72 tuổi), độ tuổi từ > 20 - 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao (69,2%) - Hình thái kích thƣớc tuyến ức: Tuyến ức có thùy: 50/52 = 96,2%; tuyến ức có thùy: 2/52 = 3,8%; tất (100%) tuyến ức nằm trƣớc tĩnh mạch vô danh Chiều dài trung bình (cm): thùy phải: 5,87 ± 1,30, thùy trái: 5,63 ± 1,17 Chiều rộng (cm): thùy phải: 1,21 ± 0,37, thùy trái: 1,21 ± 0,53 Chiều dày (cm): thùy phải: 0,47 ± 0,14, thùy trái: 0,43 ± 0,15 Chiều dài phần tuyến ức nằm vùng cổ tƣ BN nằm phẫu thuật (cm): thùy phải: 1,92 ± 0,67, thùy trái: 1,76 ± 0,60 - Trọng lƣợng trung bình tuyến ức (gam): 9,01 ± 2,58, thùy phải: 4,68 ± 1,21, thùy trái: 4,50 ± 1,46 Kết luận: phẫu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh NC kỹ thuật đƣợc ứng dụng Việt Nam, phẫu thuật gây tổn thƣơng lồng ngực mức độ tối thiểu, định cho BN lứa tuổi, có tình trạng NC từ nhóm I - IIB, khơng phân biệt giới tính Đặc điểm hình thái đại thể tuyến ức tiêu chuẩn giúp cho nhà ngoại khoa có thêm lựa chọn định phƣơng pháp phẫu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ * Từ khoá: Tuyến ức; Cắt tuyến ức; Cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ * Trung tâm Giám định Y khoa Hà Nội ** Bệnh viện Quân y 103 *** Bệnh viện TWQĐ 108 Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Hồng Hiên (nguyenhonghiencdyhd@yahoo.com) Ngày nhận bài: 29/05/2015; Ngày phản biện đánh giá báo: 09/07/2015 Ngày báo đăng: 16/07/2015 120 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 Some Clinical Features and General Morphological Characteristics of the Thymus Gland in Patients with Myasthenia Gravis who Performed Video - assisted Transcervical Thymectomy Summary Objective: Comment some clinical features and general morphological characteristics of the thymus gland in patients with myasthenia gravis who performed video - assisted transcervical thymectomy Methods: Study 52 patients with myasthenia gravis who had been performed video - assisted transcervical thymectomy at 103 Hospital during the period from June, 2009 to September, 2013 Results: - Some clinical features: Female: 65.4%, male: 34.6% The proportion of female/male: 1.89/1 Myasthenia gravis I group: 15.4%, mainly IIA group: 61.5%, IIB group: 23.1% Average age of patients: 38.3 ± 14.2 (from 15 to 72 years old), high percentage ages > 20 to 50 years old (69.2%) - Morphology and thymus size: The thymus had two lobes: 96.2%; the thymus had one lobes: 3.8%; thymus is located anteriorly to the innominate vein: 100% The average length (cm): right lobe: 5.87 ± 1.30; left lobe: 5.63 ± 1.17 The widest of thymus lobe (cm): right lobe: 1.21 ± 0.37; left lobe: 1.21 ± 0.53 The thickest of thymus lobe (cm): right lobe: 0.47 ± 0.14; left lobe: 0.43 ± 0.15 Pole on the thymus lobes protruding on the neck (cm): right lobe: 1.92 ± 0.67; left lobe: 1.76 ± 0.60 The average weight of thymus (g): 9.01 ± 2.58, in which: right lobe: 4.68 ± 1.21; left lobe: 4.50 ± 1.46 Conclusion: Video - assisted transcervical thymectomy is a new technique applied for the first time in Vietnam, minimum invasion, surgical indications for patients in all ages, condition myasthenia gravis from I group to IIB, all genders, of which general morphological characteristics of the thymus gland is a standard for surgeons more choices as surgical indication video - assisted transcervical thymectomy * Key words: Thymus; Thymectomy; Video - assisted transcervical thymectomy ĐẶT VẤN ĐỀ Từ năm đầu kỷ 20, nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực y học lâm sàng mô bệnh học có kết luận: khoảng 70 - 80% BN NC có biến đổi bất thƣờng tuyến ức (tuyến ức tăng sản u tuyến ức) [3, 5, 7] Năm 1939, Alfred Blalock báo cáo chứng minh vai trò quan trọng phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức điều trị bệnh NC Từ tới nay, với tiến lĩnh vực y học, phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức điều trị bệnh NC ngày đƣợc áp dụng rộng rãi phƣơng pháp chủ đạo hệ thống điều trị bệnh NC Đến nay, có nhiều đƣờng mổ tiếp cận trung thất để cắt bỏ tuyến ức: đƣờng mổ qua xƣơng ức, qua đƣờng cổ phẫu thuật nội soi cắt tuyến ức, phƣơng pháp có ƣu điểm hạn chế riêng; nhƣng dù áp dụng phƣơng pháp phẫu thuật phải đảm bảo nguyên tắc cắt bỏ triệt để tuyến ức, u tuyến ức (nếu có) tổ chức mỡ xung quanh Sau mổ, BN khơng có biến chứng, biến chứng suy hơ hấp sau mổ Vì thế, phẫu thuật viên cần lựa chọn phƣơng pháp 121 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 phẫu thuật phù hợp để định cụ thể BN, hình thái giải phẫu tuyến ức yếu tố để phẫu thuật viên lựa chọn phƣơng pháp phẫu thuật Xuất phát từ yêu cầu đó, nghiên cứu nhằm đƣa ra: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng hình thái đại thể tuyến ức BN NC phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ Qua giúp cho nhà ngoại khoa có thêm lựa chọn định phƣơng pháp phẫu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có trợ giúp video ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu 52 BN NC đƣợc mổ cắt bỏ tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ Bệnh viện Quân y 103 từ tháng - 2009 đến - 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu mơ tả có phân tích Tiến hành đo kích thƣớc, cân nặng mơ tả đại thể tuyến ức trình phẫu thuật sau phẫu thuật Phòng mổ, Bệnh viện Quân y 103 - Đo kích thƣớc tuyến ức (cm) thƣớc vạch tính từ 1/10 cm - Xác định khối lƣợng tuyến ức (gam): cân xác định khối lƣợng thuỳ tuyến ức toàn tuyến ức Cân cân tiểu ly điện tử OHAUS Corporation, CS series: P.O Box 2033 Pine Brook NJ07058 - 2033.USA, độ xác 1/10 gam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Phân bố BN theo nhóm tuổi giới tính NHĨM TUỔI GIOWSI TÍNH CỘNG Nam Nữ ≤ 20 (22,2%) (2,9%) (9,6%) > 20 - 50 (44,5%) 28 (82,4%) 36 (69,2%) > 50 (33,3%) (14,7%) 11 (21,2%) Cộng 18 (100%) 34 (100%) 52 (100%) p-values 0,012 Nhóm tuổi từ > 20 - 50 chiếm tỷ lệ cao (69,2%), nữ 82,4%, nam mắc 44,5%, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Bảng 2: Phân bố BN theo giới tính tuổi trung bình TUỔI ĐỜI (năm) GIỚI TÍNH SỐ BN TỶ LỆ (%) (Mean ± SD, - max) Nam 18 34,6 40,4 ± 17,7 (15 - 72) Nữ 34 65,4 37,2 ± 12,2 (19 - 65) Cộng 52 100,0 38,3 ± 14,2 (15 - 72) p-values 0,4362 Tỷ lệ mắc bệnh nữ 65,4%, nam 34,6% Tỷ lệ nữ/nam = 1,89 Tuổi mắc bệnh trung bình 38,3 ± 14,2 (năm), nữ 37,2 ± 12,2 tuổi, nam 40,4 ± 17,7 tuổi 122 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 Thấp 15 tuổi, cao 72 tuổi Sự khác biệt tuổi trung bình nhóm nam nữ khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Bảng 3: Tình trạng NC trƣớc mổ giới tính TÌNH TRẠNG NC TRƢỚC MỔ (theo P.Osserman) GIỚI TÍNH Nhóm I Nhóm IIA Nhóm IIB n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % Nam 62,5 25,0 41,7 Nữ 37,5 24 75,0 58,3 Cộng (%) 100,0 32 100,0 12 100,0 NC nhóm I: 8/52 = 15,4% NC nhóm IIA: 32/52 = 61,5% NC nhóm IIB: 12/52 = 23,1% NC nhóm I: nam chiếm tỷ lệ cao (62,5%) NC nhóm IIA IIB: nữ chiếm tỷ lệ cao (75,0% 58,3%) Bảng 4: Tình trạng NC trƣớc mổ nhóm tuổi TÌNH TRẠNG NC TRƢỚC MỔ NHĨM TUỔI Nhóm I Nhóm IIA Nhóm IIB ≤ 20 (37,5%) (6,2%) > 20 - 50 (62,5%) 24 (75,0%) (58,3%) > 50 (18,8%) (41,7%) Cộng (100%) 32 (100%) 12 (100%) p-values p = 0,014 Có mối liên quan tuổi tình trạng NC (p < 0,05) NC nhóm I chiếm tỷ lệ cao (37,5%) nhóm tuổi ≤ 20 NC nhóm IIA chiếm tỷ lệ cao (75,0%) lứa tuổi > 20 - 50 > 50 tuổi gặp nhiều tình trạng NC nhóm IIB (41,7%) so với nhóm khác Bảng 5: Một số đặc điểm hình thái tuyến ức xác định mổ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TUYẾN ỨC Chiều dài trung bình phần tuyến ức nằm vùng cổ tƣ BN phẫu thuật (cm) Số lƣợng thùy tuyến ức Tuyến ức nằm trƣớc tĩnh mạch vô danh TRỊ SỐ Thùy phải 1,92 ± 0,67 (1,0 - 4,0) Thùy trái 1,76 ± 0,60 (1,0 - 3,5) Tuyến ức có thùy 2/52 (3,8%) Tuyến ức có thùy 50/52 (96,2%) p-values 0,0427 52/52 (100%) BN tƣ nằm phẫu thuật: - Tất tuyến ức có cực (cả thùy phải trái) nằm vùng cổ - Chiều dài trung bình phần tuyến ức nằm vùng cổ: thùy phải 1,92 ± 0,67 (cm); thùy trái 1,76 ± 0,60 (cm) Cực thùy phải nằm nhô cao bờ xƣơng ức cực thùy trái có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 123 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 Tất tuyến ức nằm trƣớc tĩnh mạch vô danh (100%) Chủ yếu tuyến ức có thùy (96,2%) Tuyến ức có thùy chiếm 3,8% Bảng 6: Kích thƣớc trọng lƣợng tuyến ức KÍCH THƢỚC VÀ TRỌNG LƢỢNG THÙY TUYẾN ỨC TRỊ SỐ (Mean ± SD, - max) Thùy phải 5,87 ± 1,30 (4,2 - 11,0) Thùy trái 5,63 ± 1,17 (4,0 - 10,0) Thùy phải 1,21 ± 0,37 (0,5 - 3,0) Thùy trái 1,21 ± 0,53 (0,6 - 4,0) Thùy phải 0,47 ± 0,14 (0,3 - 1,0) Thùy trái 0,43 ± 0,15 (0,2 - 1,0 ) Thùy phải 4,68 ± 1,21 (1,4 - 7,0) Thùy trái 4,50 ± 1,46 (1,7 - 9,9) Cộng thùy 9,01 ± 2,58 (3,2 - 16,8 ) Chiều dài thùy tuyến ức (cm) p-values 0,046 Chiều rộng thùy (cm) 0,497 Độ dày thùy (cm) 0,015 Trọng lƣợng tuyến ức (gam) 0,254 Chiều dài trung bình chiều dày trung bình thùy phải tuyến ức lớn thùy trái có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Khơng có khác biệt kích thƣớc trung bình chiều rộng trọng lƣợng thùy phải thùy trái tuyến ức (p > 0,05) BÀN LUẬN Một số đặc điểm lâm sàng * Tuổi giới: Tuổi BN đƣợc phân bố rộng: tuổi thấp 15, cao 72 tuổi, tuổi trung bình 38,3 ± 14,2, nam 40,4 ± 17,7; nữ 37,2 ± 12,2 Nhƣ vậy, bệnh gặp lứa tuổi, nhóm tuổi mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao từ > 20 50 tuổi (69,2%), lứa tuổi gặp ≤ 20 (5/52 BN = 9,6%) Kết nghiên cứu phân bố tuổi cho thấy: lứa tuổi khác có tần suất mắc bệnh khác (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05), phù hợp với nhiều nghiên cứu tác giả khác: bệnh NC gặp nhiều lứa tuổi từ 20 - 40, lứa tuổi > 40, bệnh gặp [3, 5, 7] 124 Trong nghiên cứu chúng tôi, tuổi BN đƣợc phân chia làm nhóm theo đặc điểm thay đổi yếu tố nội tiết thể Nhóm tuổi ≤ 20 tƣơng ứng với thời kỳ thiếu niên tuổi dậy Nhóm > 20 - 50 tuổi nhóm tuổi ngƣời trƣởng thành, nữ độ tuổi sinh đẻ Nhóm tuổi > 50 tƣơng ứng với thời kỳ mãn dục nam thời kỳ mãn kinh nữ Nhƣợc bệnh tự miễn dịch, có liên quan đến yếu tố nội tiết thể nên ảnh hƣởng tới tỷ lệ mắc bệnh giới nam nữ Tỷ lệ mắc bệnh giới có khác biệt rõ rệt, nữ mắc bệnh cao nam, biến đổi nội tiết tố theo lứa tuổi phụ nữ thƣờng rõ nét phức tạp so với nam giới [3, 5] Trong nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh nữ 65,4%, nam 34,6%, tỷ lệ mắc bệnh TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 nữ/nam = 1,89, tỷ lệ mắc bệnh nữ cao nam rõ rệt, tỷ lệ nữ/nam theo nghiên cứu Nguyễn Công Minh (2011) [3] 1,80; Mai Văn Viện (2004) [5] 1,77; Shrager JB (2010) [10] 2,25 Kết cho thấy phân bố giới tính nghiên cứu tƣơng tự nhƣ kết nghiên cứu khác Tỷ lệ mắc bệnh giới khác nhóm tuổi (bảng 1), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Ở nhóm từ > 20 - 50 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh nữ cao vƣợt trội nam (82,4% so với 44,5%); nhóm tuổi > 50, tỷ lệ mắc bệnh nam cao lần so với nữ (33,3% so với 14,7%) Tỷ lệ mắc bệnh cao nữ nhóm tuổi > 20 - 50 ảnh hƣởng nội tiết tố phụ nữ thời kỳ sinh đẻ Kết phù hợp với nhận xét nhiều tác giả khác cho NC bệnh nữ trẻ tuổi nam cao tuổi, cụ thể: tỷ lệ mắc bệnh nữ cao nam lứa tuổi trƣớc 40, độ tuổi > 50, tỷ lệ mắc bệnh nam cao so với nữ giới [3, 5, 7] Qua kết cho thấy mối liên quan tuổi giới tính định phẫu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ, tƣơng tự nhƣ kết nghiên cứu khác điều trị ngoại khoa bệnh NC * Tình trạng NC tuổi, giới tính: Tình trạng NC trƣớc mổ (theo phân loại P.Osserman) chiếm tỷ lệ cao nhóm IIA (61,5%), nhóm I chiếm tỷ lệ thấp (15,4%), nhóm IIB chiếm 23,1% (bảng 3) Tình trạng NC trƣớc mổ có liên quan với nhóm tuổi (p < 0,05) (bảng 4) Nhóm tuổi ≤ 20 mắc bệnh thấp (9,6%), mắc bệnh NC nhóm I cao so với nhóm IIA (37,5% so với 6,2%) Nhóm tuổi từ > 20 - 50 mắc bệnh cao (69,2%), NC nhóm IIA chiếm tỷ lệ cao (75,0%) so với nhóm I IIB Ở nhóm > 50 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh nhóm IIB cao so với nhóm IIA (41,7% so với 18,8%) Nhận xét phù hợp với kết số tác giả [3, 5] Nhƣ vậy, thấy tình trạng NC liên quan chặt chẽ với nhóm tuổi, với đặc trƣng biến đổi nội tiết tố thể, tuổi cao có xu hƣớng mắc bệnh nặng Tỷ lệ tình trạng NC giới có khác (bảng 3): NC nhóm I, tỷ lệ mắc bệnh nam cao nữ rõ rệt (62,5% so với 37,5%); nhƣng nhóm IIA, tỷ lệ mắc bệnh nữ cao gấp lần nam (75,0% so với 25,0%); nhóm IIB, tỷ lệ mắc bệnh nữ so với nam gần 1,5 lần (58,3% so với 41,7%) Tổng hợp số liệu thống kê chúng tơi nhận thấy: nhóm NC mắt (nhóm I), tỷ lệ nam mắc bệnh cao nữ, nhóm NC tồn thân (nhóm IIA IIB) tỷ lệ mắc bệnh nam lại thấp nữ rõ rệt (13/44 = 29,6% so với 31/44 = 70,4%); kết phù hợp với kết số tác giả: tình trạng NC lâm sàng có liên quan đến giới tính, tỷ lệ nữ giới mắc bệnh NC nặng cao nam giới [3, 5, 7] Một số đặc điểm hình thái đại thể, trọng lƣợng tuyến ức xác định sau mổ * Chiều dài trung bình phần tuyến ức vùng cổ tư BN nằm phẫu thuật: Tƣ BN phẫu thuật đƣợc nhiều tác giả [2, 10] áp dụng là: BN nằm ngửa, hai tay để dọc theo thân Đầu để sát đầu bàn mổ, đệm 125 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 vùng chẩm gối vòng Đệm gối vùng lƣng vùng liên bả vai để cổ ƣỡn tối đa Đây tƣ tạo thuận lợi cho mổ, vùng cổ đƣợc bộc lộ rõ để thực thao tác phẫu thuật dễ dàng, tuyến ức đƣợc kéo lên cao phần cổ, bộc lộ tối đa đƣợc trung thất trƣớc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát trung thất, cắt bỏ tuyến ức tổ chức mỡ xung quanh dƣới hỗ trợ camera nội soi Với tƣ này, sau bộc lộ trung thất thấy toàn cực thùy tuyến ức nhơ cao hõm ức với khoảng cách trung bình (cm): thùy phải: 1,92 ± 0,67 (1,0 - 4,0 cm); thùy trái: 1,76 ± 0,60 (1,0 3,5 cm), khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Khoảng cách cực thùy tuyến ức nhô cao lên bờ xƣơng ức đặc điểm quan trọng kỹ thuật mổ cắt tuyến ức qua đƣờng cổ, phần tuyến ức (tuyến ức phần cổ) mốc cần xác định để bắt đầu phẫu tích bóc tách cắt bỏ tồn tuyến ức Số liệu phù hợp với số nghiên cứu tác giả giới thống tuyến ức tuyến nằm cổ trung thất [1, 2, 4, 8, 10] Nhƣ vậy, nhóm BN nghiên cứu thấy tồn thùy tuyến ức có cực nhơ lên bờ xƣơng ức từ 1,0 - 4,0 cm, qua số liệu cho thấy cực thùy tuyến ức nằm vƣợt lên bờ xƣơng ức, nghĩa nằm hoàn toàn vùng cổ Vì vậy, muốn cắt triệt để đƣợc tuyến ức, việc phẫu tích phải thực vùng cổ dƣới ƣu điểm lớn kỹ thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ 126 Hình 1: Bóc tách cực thùy phải tuyến ức vùng cổ Hình 2: Dƣới nội soi hỗ trợ, tiến hành bóc tách tuyến ức nằm sâu trung thất trƣớc * Số lượng thuỳ tuyến ức vị trí tuyến ức so với tĩnh mạch vơ danh: Hầu hết tuyến ức có thùy (50/52 = 96,2%) (bảng 5) BN tuyến ức có thùy (3,8%): BN tuyến ức có thùy phải BN tuyến ức có thùy trái, khơng có tuyến ức thuỳ (bảng 5) Tất cực thùy tuyến ức nằm nhô cao vƣợt bờ xƣơng ức Các thuỳ tuyến ức nằm trƣớc tĩnh mạch vô danh (100%) Kết phù hợp với nghiên cứu số tác giả nƣớc nƣớc ngồi [1, 4, 8] TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 * Kích thước tuyến ức: Chiều dài trung bình thùy tuyến ức: thùy phải 5,87 ± 1,30 cm (4,2 - 11,0 cm), thùy trái 5,63 ± 1,17 cm (4,0 - 10,0 cm), thùy phải tuyến ức dài so với thùy trái, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), nhận xét phù hợp với kết Phạm Gia Văn (1982) [4] Độ dài thùy tuyến ức số giúp xác định việc bóc tách cắt bỏ tuyến ức qua đƣờng cổ dàng, thuận lợi hay khơng Nếu thùy tuyến ức dài, nhƣng phần nằm vùng cổ ngắn phần tuyến ức nằm trung thất dài xuống sâu phía dƣới trung thất trƣớc tim, việc bóc tách cắt bỏ tồn tuyến ức khó khăn Chiều rộng thùy phải tuyến ức trung bình 1,21 ± 0,37 cm (0,5 - 3,0 cm), thùy trái tuyến ức rộng trung bình 1,21 ± 0,53 cm (0,6 - 4,0 cm), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Chiều dày thùy phải tuyến ức trung bình 0,47 ± 0,14 cm (0,3 - 1,0 cm), thùy trái: 0,43 ± 0,15 cm (0,2 - 1,0 cm), thuỳ phải dày thuỳ trái, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Số liệu cho thấy BN NC nhóm nghiên cứu có thùy phải tuyến ức to thùy trái, việc phẫu tích, bóc tách thùy tuyến ức nhƣ kiểm tra trung thất để lấy bỏ đốt hủy tổ chức mỡ trung thất phải đƣợc thực thật kỹ, đảm bảo cắt bỏ triệt để tuyến ức Kích thƣớc tuyến ức nghiên cứu tƣơng tự với kích thƣớc tuyến ức Phạm Gia Văn (1982) [4], nhƣng nhỏ so với kích thƣớc tuyến ức nghiên cứu Mai Văn Viện (2004) [5] *Trọng lượng tuyến ức: Trong số 52 BN nghiên cứu, trọng lƣợng trung bình tồn tuyến ức 9,01 ± 2,58 gam (nhẹ 3,2 gam, nặng 16,8 gam), thùy phải nặng 4,68 ± 1,21 gam (1,4 - 7,0 gam), thùy trái 4,50 ± 1,46 gam (1,7- 9,9 gam), khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Tuy nhiên, trọng lƣợng tuyến ức nghiên cứu nhẹ trọng lƣợng tuyến ức tác giả khác [4, 5, 6] Tuy không chia trọng lƣợng tuyến ức theo lứa tuổi, nhƣng kết thống kê trọng lƣợng tuyến ức dao động 3,2 - 16,8 gam BN có độ tuổi từ 15 - 72, so sánh chung trọng lƣợng tuyến ức nghiên cứu tƣơng tự với trọng lƣợng tuyến ức theo “Hằng số sinh học người Việt Nam” (1975) [4] Kích thƣớc trọng lƣợng tuyến ức nghiên cứu khơng phải số liệu kích thƣớc trọng lƣợng tuyến ức ngƣời bình thƣờng BN NC nói chung, mà BN NC nhóm đƣợc phẫu thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ (BN lựa chọn theo tiêu chuẩn định thông qua định mổ với quy trình kỹ thuật riêng) Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu đại thể tuyến ức BN nhóm phẫu thuật có ý nghĩa quan trọng định lựa chọn phƣơng pháp phẫu thuật 127 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 6-2015 cực thùy tuyến ức nhô cao hõm ức (cm): thùy phải: 1,92 ± 0,67, thùy trái: 1,76 ± 0,60 - Trọng lƣợng trung bình tuyến ức (gam): 9,01 ± 2,58 (3,2 - 16,8 gam), trọng lƣợng thùy phải: 4,68 ± 1,21, thùy trái: 4,50 ± 1,46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Xuân Hợp Tuyến ức, Giải phẫu ngực Đại học Y Hà Nội 1978, tr.150-151 Sơ đồ 1: Tuyến ức đối chiếu lồng ngực KẾT LUẬN Nghiên cứu 52 BN NC đƣợc phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức qua đƣờng cổ dƣới hỗ trợ nội soi, rút số kết luận: - BN nữ gặp nhiều nam, nam 34,6%, nữ 65,4%, tỷ lệ nữ/nam 1,89/1, NC nhóm IIA chiếm tỷ lệ cao (61,5%), NC nhóm I chiếm tỷ lệ thấp (15,4%) Nhóm tuổi mắc bệnh cao từ > 20 - 50 tuổi (69,2%) Tuổi mắc bệnh trung bình 38,3 ± 14,2 (15 - 72 tuổi) - Tuyến ức chủ yếu có thuỳ (50/52 BN = 96,2%), BN (3,8%) tuyến ức có thùy, tất tuyến ức nằm trƣớc tĩnh mạch vơ danh (100%) - Kích thƣớc trung bình thuỳ phải tuyến ức lớn thuỳ trái: chiều dài trung bình (cm): thùy phải: 5,87 ± 1,30, thùy trái: 5,63 ± 1,17 Chiều rộng (cm): thùy phải: 1,21 ± 0,37, thùy trái: 1,21 ± 0,53 - Độ dày (cm): thùy phải: 0,47 ± 0,14, thùy trái: 0,43 ± 0,16 - Tất BN (100%) có cực thùy tuyến ức nhơ cao hõm ức từ 1,0 - 4,0 cm Khoảng cách trung bình 128 Ngơ Văn Hồng Linh CS Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt tuyến ức qua đƣờng cổ điều trị bệnh NC Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở nghiệm thu tháng 10 năm 2012, Học viện Quân Y 2012 Nguyễn Công Minh Những tiến điều trị bệnh NC Nhà xuất Y học Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 2011 Phạm Gia Văn Một số vấn đề giải phẫu tuyến ức Tuyến ức bệnh NC Đại học Y Hà Nội 1982, tr.5-17 Mai Văn Viện Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, X quang mô bệnh học tuyến ức liên quan đến kết điều trị ngoại khoa bệnh NC Luận án Tiến sỹ Y học Học viện Quân y 2004 Mai Văn Viện Những biến đổi giải phẫu học tuyến ức BN NC Tạp chí Y học Quân Cục Quân y 2004, 7, tr.105-109 Camilla Buckley Myasthenia Gravis The thymus gland - diagnosis and surgical management 2007, 5, pp.25-31 Kyriakos Anastasiadis and Chandi Ratnatunga Anatomy, the thymus gland diagnosis and surgical management 2007, 1, pp.5-8 Jaretzki Alfred III Thymectomy, current clinical neurology: Myasthenia Gravis and related disorders 2003, pp.235-267 10 Shrager Joseph B Extended transcervical thymectomy: The ultimate minimally invasive approach Ann Thorac Surg 2010, 89, pp 2128-2134 ... xét số đặc điểm lâm sàng hình thái đại thể tuyến ức BN NC phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ Qua giúp cho nhà ngoại khoa có thêm lựa chọn định phƣơng pháp phẫu thuật cắt tuyến. .. khác Bảng 5: Một số đặc điểm hình thái tuyến ức xác định mổ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TUYẾN ỨC Chiều dài trung bình phần tuyến ức nằm vùng cổ tƣ BN phẫu thuật (cm) Số lƣợng thùy tuyến ức Tuyến ức nằm trƣớc... thuật cắt tuyến ức qua đƣờng cổ có nội soi hỗ trợ 126 Hình 1: Bóc tách cực thùy phải tuyến ức vùng cổ Hình 2: Dƣới nội soi hỗ trợ, tiến hành bóc tách tuyến ức nằm sâu trung thất trƣớc * Số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số đặc điểm lâm sàng và hình thái đại thể tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ, Một số đặc điểm lâm sàng và hình thái đại thể tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ được phẫu thuật cắt tuyến ức qua đường cổ có nội soi hỗ trợ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn