Siêu âm chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa - BS. Nguyễn Quang Trọng

87 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:22

Tài liệu trình bày nội dung về: Tổng quan (overview), hẹp môn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis), lồng ruột (intussusception), viêm ống tiêu hóa (inflammation of Gi tract), thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation), thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation), viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis), viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis), viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis), bướu ống tiêu hóa - adenocarcinoma. “Ngƣời ta thấy ngƣời ta đƣợc chuẩn bị để thấy" Ralph Waldo Emerson SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA Bs NGUYỄN QUANG TRỌNG Hội Nghị Điện Quang YHHN lần thứ 20 17-18/08/2018 hinhanhykhoa.com NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp môn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp mơn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 hinhanhykhoa.com TỔNG QUAN Bệnh lý ống tiêu hóa thƣờng gặp thực tế lâm sàng  Siêu âm phương tiện chẩn đoán thường lựa chọn trƣớc tiên  Một số bệnh lý chẩn đốn tốt siêu âm (từ viêm nhiễm đến u bƣớu), BN gầy  Ưu trẻ em (hẹp mơn vị phì đại, lồng ruột) phụ nữ mang thai (viêm ruột thừa)  Thành ruột bao gồm lớp đồng tâm, từ ngồi gồm có: lớp niêm mạc (hồi âm dày), lớp dƣới niêm (có hồi âm), lớp (hồi âm kém), lớp mạc (có hồi âm) hinhanhykhoa.com Descending colon Descending colon Thành ruột có bề dày trung bình mm căng, mm xẹp 18 August 2018 NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp mơn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 HẸP MƠN VỊ PHÌ ĐẠI Gas - Trẻ từ đến 12 tuần tuổi, xuất nôn vọt - Cắt dọc: Dày môn vị ≥ mm, chiều dày môn vị ≥ 12 mm - Cắt ngang: Dấu hiệu bia bắn (target sign) - Dạ dày: trƣớng căng dịch và/hoặc khí Target sign mm 15 mm 8/18/2018 GB Fluid and air bubbles hinhanhykhoa.com NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp môn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 73 BƢỚU ỐNG TIÊU HÓA – GIST (Gastrointestinal stromal tumor)    Dạ dày vị trí thƣờng gặp GIST (> 50%), ruột non thƣờng gặp thứ (tá tràng, 25-50%; hỗng tràng, 25-50%; hồi tràng, 25% GIST đại tràng gặp Kích thước: vài mm tới 30 cm GISTs ác tính thƣờng có đƣờng kính > cm Hình dáng: ○ Giới hạn rõ, phân thùy ○ Nằm niêm, lòng, mạc, lồi thành (exophytic) Anatomic depiction of a gastric GIST shows an exophytic submucosal mass with internal necrosis Michael P Federle et al Diagnostic Imaging – Gastrointestinal 3rd edition 2015 by Elsevier A Cắt ngang thượng vị thấy khối lồi thành dày (exophytic mass) B sau cho BN uống nước, khối u thấy rõ Carol M Rumack et al Diagnostic Ultrasound 5th edition 2018 Copyright © 2018 by Elsevier, Inc SA qua ngã âm đạo, khối u lồi bờ thành ruột non Carol M Rumack et al Diagnostic Ultrasound 5th edition 2018 Copyright â 2018 by Elsevier, Inc NI DUNG • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp mơn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 79 BƢỚU NHẦY RUỘT THỪA Lòng ruột thừa dãn dạng nang tích tụ chất nhầy lâu ngày, lành tính ác tính  Mucinous cystadenoma: Lành tính, dạng thường gặp bướu nhầy, < 20% bị thủng gieo rắc dịch nhầy ổ bụng (pseudomyxoma peritonei)  Mucinous cystadenocarcinoma: Ác tính, gặp bướu nhầy lành tính, tần suất thủng cao gây dịch nhầy ổ bụng (pseudomyxoma peritonei)  Michael P Federle et al Diagnostic Imaging – Gastrointestinal 3rd edition 2015 by Elsevier    Cấu trúc nang hình lê hình ống hố chậu phải, phía manh tràng, thường có đường kính 3-6 cm Những lớp chấy nhầy đồng tâm cho hình ảnh vỏ hành siêu âm Hiện diện vơi hóa vách gợi ý chẩn đoán bướu nhầy ruột thừa Aya Kamaya et al Diagnostic Ultrasound – Abdomen and Pelvis Copyright © 2016 by Elsevier Nội soi đại tràng kiểm tra: cấu trúc tròn lồi vào lòng manh tràng Onion skin appearance (layering of dense mucoid material): Appendiceal Mucocele Dịch nhầy ổ bụng - Pseudomyxoma peritonei: Chất gelatin hồi âm trống chen lẫn dải hồi âm dày, sóng sánh ổ bụng, ấn lõm bờ tạng đặc (đậm độ cao CT) NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • Tổng quan (overview) Hẹp mơn vị phì đại (infantile hypertrophic pyloric stenosis) Lồng ruột (intussusception) Viêm ống tiêu hóa (inflammation of GI tract) Thủng ống tiêu hóa (GI tract perforation) Viêm ruột thừa cấp (acute appendicitis) Viêm túi thừa đại tràng (colon diverticulitis) Viêm bờm mỡ đại tràng (epiploid appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 85 KẾT LUẬN Siêu âm chẩn đốn tốt nhiều bệnh lý ống tiêu hóa từ Viêm nhiễm đến u bƣớu, chí thủng ống tiêu hóa  Siêu âm có ƣu ngƣời gầy, trẻ em phụ nữ mang thai  Việc lựa chọn đầu dò thích hợp cho ta hình ảnh tốt để chẩn đoán  CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ ! ... appendagitis) Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 hinhanhykhoa.com TỔNG QUAN Bệnh lý ống tiêu hóa thƣờng... QUAN Bệnh lý ống tiêu hóa thƣờng gặp thực tế lâm sàng  Siêu âm phương tiện chẩn đoán thường lựa chọn trƣớc tiên  Một số bệnh lý chẩn đốn tốt siêu âm (từ viêm nhiễm đến u bƣớu), BN gầy  Ưu trẻ... Bƣớu ống tiêu hóa – Adenocarcinoma Bƣớu ống tiêu hóa – GIST Bƣớu nhầy ruột thừa (appendiceal mucocele) Kết luận (conclusion) 18 August 2018 20 hinhanhykhoa.com VIÊM ỐNG TIÊU HÓA      Viêm ống
- Xem thêm -

Xem thêm: Siêu âm chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa - BS. Nguyễn Quang Trọng, Siêu âm chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa - BS. Nguyễn Quang Trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn