Suy gan trong sốt xuất huyết trẻ em

6 16 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:04

Nghiên cứu ảnh hưởng của virút Dengue trên chức năng gan của 231trường hợp sốt xuất huyết (SXH) đã được xác định bằng xét nghiêm MAC-ELISA và HI từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2002. Chúng tôi nhân thấy có sự gia tăng bất thường các chỉ số về chức năng gan như SGOT, SGPT, phosphatase alkaline, NH3. SGOT: 168U/l, SGPT: 77 U/l,phosphatase alkaline: 258U/l, NH3:1. 8ìg/ml. SGOT tăng cao hơn so với SGPT. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2003 Nghiên cứu Y học SUY GAN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT TRẺ EM Phan Hữu Nguyệt Diễm * TÓM TẮT Chúng nghiên cứu ảnh hưởng virút Dengue chức gan 231trường hợp sốt xuất huyết (SXH) xác đònh xét nghiêm MAC-ELISA HI từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2002 Chúng nhân thấy có gia tăng bất thường số chức gan SGOT, SGPT, phosphatase alkaline, NH3 SGOT: 168U/l, SGPT: 77 U/l,phosphatase alkaline: 258U/l, NH3:1 8μg/ml SGOT tăng cao so với SGPT Mức độ tăng SGOT, SGPT đa số từ 5-10 lần.,tỷ lệ tăng 10 lần SGOT 19,3%,SGPT:10,5% Sự tăng men gan không khác biệt bệnh nhân có viêm gan siêu vi B,C kèm Có liên quan mức độ tăng men gan với độ SXH,độ nặng sốc,tình trạng xuất huyết tiêu hóa tử vong Những yếu tố liên quan đến suy gan cấp bao gồm: độ SXH (III-IV), tình trạng sốc nặng,rối loạn tri giác, TQ, TCK kéo dài, giảm tỹ lệ Prothrombin, giảm fibrinogen Các yếu tố không liên quan: tuổi, giới,ngày vào sốc,tiểu cầu giảm, tăng creatinine Tử thiết gan 15 trường hợp tử vong cho thấy tổn thương mô học từ dạng xung huyết, xuất huyết, đến hoại sinh(apoptosis) chiếm100%,hoại tử chiếm 86% Chứng tỏ tế bào gan người tế bào đích virút, việc nhân lên virus gây tượng hoại sinh tế bào gan SUMMARY LIVER FAILURE AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN Phan Huu Nguyet Diem * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol.7 * Supplement of No 1: 132 - 137 We studied the impact of dengue on liver function of 231 cases of DHF, which are confirmed by MACELISA or HI extended from June 2000 to June 2002 Abnormal level of aspartae aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase, NH3 were observed: AST: 168U/l, ALT: 77 U/l,phosphatase alkaline: 258U/l, NH3:1 8μg/ml The evelation of transaminases was mild to moderate, but was 10-fold greater than the normal upper limit for AST and ALT in 19,3% and 10,5% of the patients, respectively The level of AST was greater than that of ALT Results of the biochemical tests did not differ significantly between the cases with and without hepatitis B or C virus infection.,but significantly higher elevations of AST, ALT were observed in patients with DHF grade III, IV; severe shock,digestive bleeding,and died The factors had the relations with acute liver failure are: DHF grade III,IV; prolonged shock,encephalopathy,prolonged TQ,TCK, decreased fraction of prothrombine,decreased fibrinogen Liver biopsies of 15 patients died showed features of congestive, hemorrhagive, apoptosis(100%),and necrosis It is concluded that hepatic cells are the target cells of denge,and the replication of virus in hepatic cells cause the apoptosis có nhiều hướng nghiên cứu sau: hướng cổ điển ĐẶT VẤN ĐỀ bao gồm: thuyết " Tái nhiễm " hay nhiễm nhiều lần Từ nhiều năm sốt xuất huyết (SXH) Dengue (sequence infection) Halstead S B.; -Thuyết vấn đề sức khỏe quan trọng,đe dọa tính "Độc lực " Gubler D J.; hướng bao gồm: mạng trẻ em Cơ chế bệnh sinh nhiều bàn cải, -Đo lường chất Cytokines:TNF, IL1, IL6 * Thạc só, Bác só, Gỉang viên bô môn Nhi –ĐHYD TPHCM 132 Chuyên đề Nhi û Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2003 liên hệ giửa chất với giai đoạn sốc,các dạng nặng; Nghiên cứu sốc trẻ tuổi; Tìm hiểu chức gan Gan to triệu chứng thường gặp coi tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh SXHD Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân SXHD chức gan nhiều bò rối loạn, tế bào gan người tế bào đích vi rút Dengue việc nhân lên virút gây tiến trình hoại sinh tế bào này(8) Những biểu viêm gan trình bệnh phản ứng trực tiếp vi rút tế bào gan tham gia gây dạng bên ï h nặng Trong đề tài nghiên cứu chọn hướng nghiên cứu tìm hiểu chức gan với mục đích: Xác đònh sốc SXHD có liên quan đến suy gan Đánh giá tổn thương gan phương diện mô học SXHD trẻ em MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU So sánh tỷ lệ tổn thương gan nhóm có sốc nhóm không sốc Xác đònh tỷ lệ biến đổi lâm sàng SXHD: vàng da, tổn thương não…trong trường hợp có suy gan Xác đònh kết hợp xuất huyết phủ tạng chức gan Xác đònh kết hợp độ nặng sốc suy chức gan Xác đònh tỷ lệ biểu đặc hiệu sốt xuất huyết tế bào gan ca tử vong PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu Cắt ngang - mô tả - phân tích Mô tả hàng loạt ca trường hợp tử vong có làm tử thiết gan Đối tượng nghiên cứu Tất trẻ đủ tiêu chuẩn chẩn đoán SXH lâm sàng có huyết chẩn đoán SXHD dương tính MAC-ELISA HI, nhập khoa Hồi sức Chuyên đề Nhi khoa Sốt xuất huyết Bệnh viên Nhi Đồng I từ tháng 6/2000 đến 6/2002 Tất cà trường hợp tử vong, có đồng ý thân nhân làm tử thiết gan, mẫu bệnh phẩm cố đònh dung dòch Formol 10%, chia làm hai, mẫu gởi tới khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Nhi Đồng Ivà đồng thời mẫu gởi sang viện Pasteur Paris Xử lý số liệu Dữ liệu nhập xử lý thống kê phần mềm SPSS phần mềm Epi-info 04, số liệu nghiên cứu xử lý phép kiểm α 2, trường hợp phép kiểm không đủ giá trò xử dụng Fisher test KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm chung dân số nghiên cứu Lứa tuổi thường gặp tuổi chiếm 82,6%, tuổi gặp 3,5% Tỷ lệ nam nữ Ngày vào sốc đa số ngày 4-5 chiếm tỷ lệ 61,5%, vào sốc sớm ngày 6,1%, vào sốc muộn, ngày 6-7 12,1% Phân bô độ SXH sau: độ I có ca chiếm tỷ lệ 0,9%, độ II 50 ca chiếm tỷ lệ 21,6%; độ III 148ca chiếm 64,1%; độ IV 31 ca chiếm 13,4% Đặc điểm tổn thương gan Đặc điểm lâm sàng Có 191 trường hợp có gan to chiếm tỷ lệ 82,7%, gan to trung bình t 3-4cm, có 16 trường hợp gan to cm chiếm 6,9% Có 98 trường hợp đau vùng gan chiếm tỷlệ 42,4%, có trường hợp vàng da chiếm 2,6% Bảng 1: Triệu chứng lâm sàng gan theo độ SXH: Đặc điểm Gan to Đau vùng gan Vàng da Độ I (2 ca) (0%) (0%) (0%) Độ II (50ca) 23 (46%) (16%) (2%) Độ III (148 ca) 138 (93 2%) 66 (44 6%) (2 7%) Ñoä IV p (31 cca) 30/ 10 < 5-10 laàn 5laàn laàn 19 42 52 (17%) (37.5 (46.4 (6.3%) %) %) 23 15 28 14 (32.9 (21.4 (40% (20%) %) %) ) TC Taêng > 10 laàn 11 112 (9.8% ) 13 70 (18.6 %) Bảng Phân bố mức độ tăng SGOT, SGPT B.th: bình thường; TC: tổng cộng Men gan Có liên quan sốc nặng mức độ tăng SGPT với p=0 003, SGOT tăng mức độ 10 lần có mối liên quan đến độ nặng sốc SGOT SGPT Bỉnh Tăng < 5lần Tăng5-10 Tăng >10lần thưởng laàn 26(11 4%) 106(46 5%) 52(22 8%) 44(19 3%) 80(35 1%) 99(43 4%) 25(11%) 24(10 5%) Mức độ tăng SGOT, SGPT từ nhẹ đến trung bình: tăng lần vàtừ 5-10 lần chiếm đa số (p < 001) So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT độ SXH Bảng So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT độ SXH Độ SGOT SGPT SXH Bỉnh Tăng < Tăng Tăng Bỉnh Tăng Tăng thưởng 5lần 5-10 > 10 thưởng < 5-10 laàn laàn 5laàn laàn I 0 1 (0%) (100%) (0%) (0%) (50%) (50%) (0%) II 15 26 22 24 (30%) (52%) (16%) (2%) (44%) (48%) (6%) 134 Tổng Tăng cộng > 10 laàn (0%) 50 (2%) So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT tình trạng xuất huyết tiêu hóa (XHTH) Bảng So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT XHTH XHTH SGOT B.th Tăng < Tăng 5lần 5-10 lần Có 30 17 (9 (40%) (22 3%) 7%) Khoâng 19 76 35 (12 (49 (22,9 4%) 7%) %) SGPT Taêng B.th Taêng Taêng > 10 < 5-10 laàn 5laàn laàn 21 21 28 10 (28%) (28%) (37 (13 3%) 3%) 23 59 71 15 (15%) (38 (46 (9 6%) 4%) 8%) TC Taêng > 10 laàn 16 75 (21 3% 153 (5 2%) B.th: bình thường; TC: tổng cộng Chuyên đề Nhi û Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2003 Nghiên cứu Y học Có liên hệ tăng SGPT tình trạng XHTH với p = 0014, SGOT tăng 10 lần có mối liên quan đến tình trạng XHTH So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT tình trạng tử vong: Bảng So sánh mức độ tăng SGOT, SGPT tình trạng tử vong Tử SGOT vong B.th Tăng Tăng < 5-10 5lần lần Có (4 (27 (18 5%) 3%) 2%) Khoâng 25 100 48 (12 (48 (23 1%) 5%) 3%) SGPT Taêng > B.th Taêng Tăng 10 lần < 5-10 5lần lần 11 (50%) (9 (22 (18 1%) 7%) 2%) 33 78 94 21 (16%) (37 (45 (10 9%) 6%) 2%) TC Đặc điểm tổn thương mô học trường hợp tử vong 11 22 (50%) Bảng 10 Đặc điểm tổn thương mô học 13 206 (6 3%) Những trưởng hợp tử vong có mức độ tăng SGOT, SGPT đáng kể với p value theo thứ tự p =0 0014; p
- Xem thêm -

Xem thêm: Suy gan trong sốt xuất huyết trẻ em, Suy gan trong sốt xuất huyết trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn