Đặc điểm bệnh lý nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột trên bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện bệnh Nhiệt Đới TP. HCM

4 21 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:00

Khảo sát 310 bệnh nhân HIV/AIDS tại Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Tp.HCM từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003, kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột là 22,58%, trong đó tỉ lệ nhiễm vi nấm đường ruột 16,13%, và nhiễm ký sinh trùng đường ruột 7,4%. Tỉ lệ nhiễm vi nấm hạt men là 9,68%, Candida sp. 6,54%, giun móc 2,9%, Strongyloides stercoralis 1,61%, Giardia lamblia 1,29%, Blastocystis hominis 0,97%, Cryptosporidium sp. 0,32%, và Entamoeba coli 0,32%. ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG-VI NẤM ĐƯỜNG RUỘT TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP HCM Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Hữu Chí**, Trần Xuân Mai*, Lê Đức Vinh*** TÓM TẮT Khảo sát 310 bệnh nhân HIV/AIDS Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Tp.HCM từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003, kết cho thấy tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột 22,58%, tỉ lệ nhiễm vi nấm đường ruột 16,13%, nhiễm ký sinh trùng đường ruột 7,4% Tỉ lệ nhiễm vi nấm hạt men 9,68%, Candida sp 6,54%, giun móc 2,9%, Strongyloides stercoralis 1,61%, Giardia lamblia 1,29%, Blastocystis hominis 0,97%, Cryptosporidium sp 0,32%, Entamoeba coli 0,32% Nhiễm vi nấm đường ruột nói chung (Candida sp vi nấm hạt men khác) có khả tác nhân gây tiêu chảy bệnh nhân HIV/AIDS SUMMARY INTESTINAL FUNGAL AND PARASITIC INFECTIONS IN HIV/AIDS PATIENTS IN HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES IN HCM CITY Nguyen Thi Thanh Liem, Nguyen Huu Chi, Tran Xuan Mai, Le Duc Vinh * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol * Supplement of No * 2005: 106 – 109 The result of researching on 310 HIV/AIDS patients in Hospital for Tropical Diseases in HCM City, from October 2002 to October 2003, has showed that the prevalence of intestinal fungi and parasites was 22.58% The prevalence of intestinal fungi was 16.13%, and the prevalence of intestinal parasites was 7.4% The infected rate of yeasts was 9,68%, followed by Candida sp 6,54%, hookworm 2,9%, Strongyloides stercoralis 1,61%, Giardia lamblia 1,29%, Blastocystis hominis 0,97%, Cryptosporidium sp 0,32%, and Entamoeba coli 0,32% Intestinal fungi is likely to cause diarrhea in HIV/AIDS patients ĐẶT VẤN ĐỀ HIV/AIDS thực trở thành đại dòch toàn cầu, số lượng bệnh nhân bò nhiễm không ngừng gia tăng qua năm HIV công hệ thống miễn dòch thể, làm sức đề kháng giảm dần kiệt quệ hoàn toàn Khi đó, người bệnh bò nhiễm mầm bệnh hội, mầm bệnh ký sinh trùng, vi nấm, vi trùng siêu vi trùng Theo y văn giới, nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột cao (30% 40%) bệnh nhân AIDS(3,5), ký sinh trùng đơn bào Cryptosporidium spp., Isospora spp., Cyclospora spp Ngoài ra, tình trạng miễn dòch suy giảm tạo thuận lợi cho vi nấm đường ruột phát triển Senegal, tỉ lệ nhiễm Candida albicans đường tiêu hoá bệnh nhân HIV/AIDS 7,6 %(5) ỞÛ nước ta, chưa có báo cáo tổng kết tình hình bệnh lý ký sinh trùng-vi nấm đường ruột bệnh nhân HIV/AIDS cách toàn diện có hệ thống Vì vậy, đònh thực nghiên cứu với mục tiêu: -Xác đònh tỉ lệ nhiễm loại ký sinh trùngvi nấm đường ruột bệnh nhân HIV/AIDS Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Tp Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 * Bộ môn Ký sinh trùng - Đại học Y Dược TP HCM ** Bộ môn Nhiễm - Đại học Y Dược TP HCM *** Bộ môn Ký sinh trùng - Vi nấm - TT Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế TP HCM 106 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2005 Nghiên cứu Y học -Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng loại bệnh ký sinh trùng-vi nấm đường ruột mà phát nghiên cứu ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS chuyển sang giai đoạn AIDS (theo CDC 1993), điều trò nội trú Bệnh Viện Bệnh Nhệt Đới, thời gian từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 Phương pháp nghiên cứu Cỡ mẫu Với Z (1-α/2 ) P(1 − P) Z d2 Tỉ lệ bệnh nhân tìm thấy nhiều tác nhân ký sinh trùng-vi nấm đường ruột 22,58% 16,13% tỉ lệ bệnh nhân tìm thấy vi nấm phát triển nhiều phân, bao gồm trường hợp thấy tế bào hạt men đơn thuần; trường hợp vừa thấy tế bào hạt men, vừa thấy sợi tơ nấm giả (Candida sp.); kể trường hợp vừa tìm thấy vi nấm, vừa tìm thấy ký sinh trùng đường ruột khác Chỉ có 7,40% bệnh nhân bò nhiễm ký sinh trùng đường ruột Cắt ngang mô tả n= 7,48 tuổi 82,90% bệnh nhân sinh sống Thành Phố Hồ Chí Minh, chủ yếu quận nội thành (1-α/2 ) =1,96 P = 0,04 (Trần Thò Kim Dung cộng (1), tỉ lệ nhiễm Cryptosporidium spp bệnh nhân HIV/AIDS 4,17%) d = 0,05 (sai số cho phép) Từ tính n = 59 Như vậy, tính thêm hiệu ứng thiết kế số mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là: N = 118 bệnh nhân Phương pháp thu thập mẫu xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng-vi nấm Mẫu phân cố đònh F2AM, sau đem soi trực tiếp nhuộm theo phương pháp ZiehlNeelsen cải tiến để tìm ký sinh trùng, vi nấm Đối với vi nấm, trường hợp soi trực tiếp thấy nhiều tế bào nấm hạt men có hay không kèm theo sợi nấm giả coi dương tính Thu thập số liệu bảng thu thập số liệu KẾT QUẢ Tổng số mẫu thu thập 310, nữ giới chiếm 14,2%, nam giới 85,8% Tuổi trung bình 27,19 ± Bảng 1: tỉ lệ nhiễm loại ký sinh trùng-vi nấm đường ruột Ký sinh trùng-vi nấm đường ruột Tần số Phần trăm Vi nấm hạt men 28 9,03% Candida sp 19 6,13% Giun moùc 2,58% Strongyloides stercoralis 1,29% Entamoeba coli baøo nang 0,32% Cryptosporidium sp 0,32% Blastocystis hominis 0,97% Giardia lamblia baøo nang 0,65% Giardia lamblia hoạt động 0,32% Vi nấm hạt men + giun móc 0,32% Candida sp + Giardia lamblia bào nang 0,32% Vi nấm hạt men + Strongyloides stercoralis 0,32% Không tìm thấy ký sinh trùng vi nấm (KTT KST-VN) 240 77,42% Tổng: 310 100% Bảng 2: tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột riêng biệt Ký sinh trùng-vi nấm Tác giả đường ruột Vi nấm hạt men 9,68% Candida sp 6,45% Giun móc 2,90% S stercoralis 1,61% Entamoeba coli 0,32% Cryptosporidium sp 0,32% Blastocystis hominis 0,97% Giardia lamblia 1,29% Mỹ (4) Tác giả khác Brazil (3) India (6) 0,83% 10% 6% 55% 2,5% 13% 7% 0,5% 16% 10,8% 3,3% 8,3% 107 Bảng 3: tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột bệnh nhân có biểu tiêu chảy Ký sinh trùng-vi Tác giả khác Tác giả nấm đường ruột Thái Lan(7) Senegal(5) Italia (2) Vi nấm hạt men 13,5% 9,5% 7,6% Candida sp Giun moùc 1,6% 1,6% 8% S stercoralis 0,8% E.coli 19,2% 8,2% 21,54% Cryptosporidium sp 0,8% 2,5% 10,77% Blastocystis hominis 0,8% 1,6% 3,8% 6,15% G lamblia Bảng 4: Liên quan vi nấm đường ruột tiêu chảy Tiêu chảy Vi nấm KTT KST-VN Tổng: χ 29 88 117 Không tiêu chảy 17 150 167 Tổng 46 238 284 = 10,814 ; (p = 0,001
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm bệnh lý nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột trên bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện bệnh Nhiệt Đới TP. HCM, Đặc điểm bệnh lý nhiễm ký sinh trùng-vi nấm đường ruột trên bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện bệnh Nhiệt Đới TP. HCM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn