Khảo sát kiến thức của người dân về bệnh tăng huyết áp ở 08 xã của tỉnh Yên Bái năm 2010

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:53

Mục tiêu của bài viết là đánh giá nhận thức của người dân về bệnh tăng huyết áp và cách phòng, chống bệnh tăng huyết áp. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Đối tượng nghiên cứu: toàn bộ người dân ≥ 25 tuổi, trong phạm vi 08 xã, phường của tỉnh Yên Bái năm 2010. Kết quả nghiên cứu: Đánh giá nhận thức của nhân dân về dự phòng và kiểm soát bệnh tăng huyết áp: Có 0.6% đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt. KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở 08 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2010 Trịnh Thị Thu Hoài1,*, Nguyễn Tiến Dũng2 Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 2Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá nhận thức ngƣời dân bệnh tăng huyết áp cách phòng, chống bệnh tăng huyết áp Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang Đối tượng nghiên cứu: toàn ngƣời dân ≥ 25 tuổi, phạm vi 08 xã, phƣờng tỉnh Yên Bái năm 2010 Kết nghiên cứu: Đánh giá nhận thức nhân dân dự phòng kiểm sốt bệnh tăng huyết áp: Có 0.6% đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt Từ khóa: ĐẶT VẤN ĐỀ* THA bệnh mạn tính phổ biến giới Bệnh THA ngày có xu hƣớng gia tăng Thống kê Hoa Kỳ năm 2003, tỉ lệ ngƣời trƣởng thành THA 28%, tức ngƣời Mỹ có ngƣời bị THA Tại Việt Nam, theo thống kê Phạm Gia Khải năm 1999 2000, tỉ lệ bệnh THA Hà Nội tăng từ 16,05% lên 23,2% [1] Bệnh THA nguyên nhân gây nhiều tai biến nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhƣng lại yếu tố nguy tim mạch điều chỉnh đƣợc Nhận thức nhân dân thƣờng gặp, mức độ nguy hiểm bệnh chƣa đầy đủ Việc điều chỉnh để có lối sống hợp lí vấn đề quan trọng việc phòng, chống bệnh THA nhƣng việc áp dụng thực tế lại khơng đơn giản thói quen sinh hoạt tồn từ lâu nhận thức ngƣời dân hạn chế định; Ngƣời bệnh THA lại thƣờng hay có nhiều bệnh khác kèm nhƣ: béo phì, tiểu đƣờng, rối loạn lipid máu làm cho việc khống chế số đo HA khó khăn [3], [5] Điều tra Bộ Y tế khẳng định, 77% ngƣời dân hiểu sai bệnh tăng huyết áp yếu tố nguy bệnh Hơn 70% ngƣời dân khơng biết cách phát sớm dự phòng bệnh tăng huyết áp[4] * Tìm hiểu vấn đề để có sở đƣa giải pháp phù hợp cho chƣơng trình phòng chống bệnh tăng huyết áp triển khai Yên Bái, tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: Khảo sát kiến thức người dân bệnh tăng huyết áp cách phòng, chống bệnh tăng huyết áp ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Tất ngƣời dân ≥ 25 tuổi, nam nữ đại diện xã phƣờng, thị trấn thuộc thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ huyện trực thuộc tỉnh Yên Bái - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 04/2010 đến 09/2010 - Phương pháp nghiên cứu: + Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang + Phương pháp chọn mẫu có chủ đích: Cỡ mẫu đƣợc tính theo cơng thức ƣớc tính tỷ lệ quần thể: n = Z2 1-α/2 p(1-p) ∆2 + Phương pháp thu thập số liệu: Phát vấn ngƣời dân cộng đồng qua bảng câu hỏi hiểu biết ngƣời dân tăng HA thiết kế sẵn + Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phƣơng pháp thống kê y học KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn | 120 Bảng Thông tin chung đối tượng nghiên cứu STT Thông tin Đối tƣợng nghiên cứu phân theo nhóm tuổi 25 ≤ tuổi đến 39 tuổi 40 tuổi - 60 tuổi ≥ 60 tuổi Đối tƣợng nghiên cứu phân theo giới Nam Nữ Đối tƣợng nghiên cứu phân theo nghề nghiệp Nông dân Công nhân Cán CC, VC Khác Đối tƣợng nghiên cứu phân theo dân tộc Kinh Dân tộc khác Đối tƣợng nghiên cứu phân theo trình độ học vấn Trình độ tiểu học trở xuống Trung học sở Trung học phổ thông trở lên Đối tƣợng nghiên cứu phân theo khu vực Thành thị (phƣờng, thị trấn) Nông thôn (xã) Số ngƣời dân bị THA n 516 178 236 102 % 100 34,5 45,7 19,8 239 277 46,3 53,7 253 26 71 166 49 13,8 32,2 412 104 79,8 20,2 80 236 200 15,5 45,7 38,8 267 249 82 51,7 48,3 15,9 Nhận xét: Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức THA ≤ 39 tuổi chiếm 34,5%, từ 40 tuổi - 59 tuổi chiếm 45,7%, ≥ 60 tuổi chiếm 19.8% Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức dự phòng THA có tỷ lệ 46.3% nam giới, 53,7% nữ giới Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức dự phòng THA có nghề nghiệp nông dân chiếm 49%, công nhân chiếm 5%, cán công chức viên chức 13,8%; nghề nghiệp khác chiếm 32,2% Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức dự phòng THA có trình độ tiểu học chiếm 15,5%; trình độ trung học sở chiếm 45,7%; Trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm 38,8% Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức dự phòng THA dân tộc kinh chiếm tỷ lệ 79,8%, dân tộc khác chiếm 20,2% Ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức dự phòng THA khu vực thành thị chiếm 51,7%; khu vực nông thôn chiếm 48,3% Tỷ lệ mắc bệnh THA 15,9% Bảng Hiểu biết yếu tố nguy bệnh tăng HA STT 10 11 Nội dung trả lời Hút thuốc Ăn mặn Bệnh Đái tháo đƣờng Tiền sử gia đình có ngƣời bị THA (cùng huyết thống) Rối loạn Lipid máu Uống nhiều rƣợu, bia Tuổi cao Thừa cân, béo phì Ít vận động thể lực Nhiều căng thẳng (lo âu) mức Nguyên nhân khác Tổng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên n 475 472 336 % 92,1 91,5 65,1 351 68 257 492 389 394 282 243 516 49,8 95,3 75,4 76,4 54,7 47,1 0,8 100 http://www.lrc-tnu.edu.vn | 121 Trịnh Thị Thu Hoài đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 89(01)/1: 120 - 124 Nhận xét: Trả lời yếu tố nguy bệnh tăng HA hút thuốc chiếm 92,1%; Ăn mặn chiếm 91,5%; Bệnh Đái tháo đƣờng chiếm 65,1%; Tiền sử gia đình có ngƣời bị THA (cùng huyết thống) chiếm 68%; Rối loạn Lipid máu chiếm 49,8%, Uống nhiều rƣợu, bia chiếm 95,1%; Tuổi cao chiếm 75,4%; Thừa cân, béo phì chiếm 76,4%; Ít vận động thể lực chiếm 54,7%; Nhiều căng thẳng (lo âu) mức chiếm 47,1%; Nguyên nhân khác chiếm 0,8% Bảng Hiểu biết biến chứng bệnh tăng HA STT Nội dung trả lời Tai biến mạch máu não (đột quỵ) Đau thắt ngực, suy tim, NMCT Phình tách thành động mạch Suy thận Giảm thị lực, mù lòa Khác Tổng n 512 373 207 223 211 516 % 99,2 72,3 40,1 43,2 40,9 1,7 100 Nhận xét: Trả lời biến chứng bệnh tăng HA tai biến mạch máu não (đột quỵ) chiếm 99.2%; Đau thắt ngực, suy tim, nhồi máu tim chiếm 72.3%; Phình tách thành động mạch chiếm 40.1%; Suy thận chiếm 43.2%; Giảm thị lực, mù lòa chiếm 40.9%; Các nguyên nhân khác chiếm 1.7% Bảng Hiểu biết biện pháp phòng chống tăng huyết áp STT Nội dung trả lời Ăn nhạt Hạn chế ăn nhiều thức ăn có chất béo Không hút thuốc lá, thuốc lào Hạn chế uống rƣợu bia Làm việc nghỉ ngơi hợp lý Tập thể dục hàng ngày: 30-45 phút Biện pháp khác Tổng n 470 418 489 499 516 339 516 % 91,1 81 94,8 96,7 100 65,7 1,6 100 Nhận xét: Trả lời biện pháp phòng chống THA: Biện pháp ăn nhạt chiếm 91.1%; Biện pháp hạn chế ăn nhiều thức ăn có chất béo chiếm 81%; Biện pháp không hút thuốc lá, thuốc lào chiếm 94.8%; Biện pháp hạn chế uống rƣợu bia chiếm 96.7%;Biện pháp làm việc nghỉ ngơi hợp lý chiếm 100%; Biện pháp tập thể dục hàng ngày (đi 30-45 phút) chiếm 65.7%; Biện pháp khác chiếm 1.6 % Bảng Hiểu biết THA bệnh nguy hiểm dễ gây nhiều biến chứng dẫn đến hậu chết ngƣời Nội dung trả lời Đúng n 516 % 100 Nhận xét: 100% ngƣời dân trả lời THA bệnh nguy hiểm Bảng Hiểu biết xử trí bị THA STT Nội dung trả lời Đến khám sở y tế đến nhân viên y tế (kể y tế thôn bản); Tự điều trị đến hàng bán thuốc để mua thuốc uống Khơng cần xử lý gì; Tổng n % 512 99,2 0,8 516 100 Nhận xét: Xử lý bị tăng huyết áp đến khám sở y tế đến nhân viên y tế chiếm 99.2%; Tự điều trị đến hàng bán thuốc để mua thuốc uống chiếm 0.8% Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn | 122 Trịnh Thị Thu Hoài đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 89(01)/1: 120 - 124 Bảng Đánh giá nhận thức nhân dân dự phòng kiểm sốt bệnh THA STT Xếp loại Loại yếu Loại trung bình Loại tốt Tổng n 506 516 % 0,6 1.4 98 100 Nhận xét: Có 0.6% phiếu đánh giá nhận thức nhân dân dự phòng kiểm soát bệnh tăng huyết áp đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt KẾT LUẬN Có tổng số 516 ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức THA, ≤ 39 tuổi chiếm 34.5%, từ 40 tuổi - 59 tuổi chiếm 45.7%, ≥ 60 tuổi chiếm 19.8%, tỷ lệ mắc bệnh THA 15,9% Hiểu biết yếu tố nguy bệnh tăng HA hút thuốc chiếm 92.1%; Ăn mặn chiếm 91.5%; Uống nhiều rƣợu, bia chiếm 95.1%; Hiểu biết biến chứng bệnh tăng HA tai biến mạch máu não (đột quỵ) chiếm 99.2%; Đau thắt ngực, suy tim, nhồi máu tim chiếm 72.3%; Hiểu biết biện pháp phòng chống THA: Biện pháp ăn nhạt chiếm 91.1%; Biện pháp hạn chế ăn nhiều thức ăn có chất béo chiếm 81%; Biện pháp không hút thuốc lá, thuốc lào chiếm 94.8%; Biện pháp hạn chế uống rƣợu bia chiếm 96.7%; Biện pháp làm việc nghỉ ngơi hợp lý chiếm100%; Hiểu biết xử lý bị tăng huyết áp đến khám sở y tế đến nhân viên y tế chiếm 99.2%; Tự điều trị đến hàng bán thuốc để mua thuốc uống chiếm 0.8% Đánh giá kiến thức ngƣời dân dự phòng kiểm sốt bệnh tăng huyết áp: Có 0.6% đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Gia Khải cộng (1999), "Đặc điểm dịch tễ học bệnh tăng huyết áp Hà Nội”, Kỷ yếu toàn văn đề tài khoa học, Đề tài cấp nhà nƣớc mã số khoa học 11- 04, Hà Nội (tr.259-282) [2] Tài liệu Hội nghị sơ kết dự án phòng chống tăng HA năm 2009 kế hoạch triển khai năm 2010, 4/2010, Bộ Y tế [3] Trần Thiện Thuần cộng (2005), “Khảo sát kiến thức – thực hành tự bảo vệ sức khỏe ngƣời tăng huyết áp hộ gia đình huyện Thuận An – tỉnh Bình Dƣơng năm 2005”, Y học TP.Hồ Chí Minh, tập 10, số – 2006, tr 12 – 18 [4] http://vov.vn/Home/77-nguoi-dan-hieu-saive-benh-tang-huyet-ap/200910/124787.vov [5] Nguồn: http:/ suckhoedoisong.vn/ Phòng chống bệnh tăng huyết áp - Giảm gánh nặng bệnh tật Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn | 123 Trịnh Thị Thu Hoài đtg Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 89(01)/1: 120 - 124 SUMMARY SURVEYING PEOPLE’S KNOWLEDGE OF HYPERTENSION DISEASE AT COMMUNES IN YEN BAI PROVINCE IN 2010 Trinh Thi Thu Hoai1,*, Nguyen Tien Dung2 Yen Bai Provincial Health Department, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Objective: To evaluate people’s awareness of hypertension disease and hypertension prevention Research method: Cross-sectional descriptive study Samples: Both male and female people aged 25 and over living at communes, wards in Yen Bai province in 2010, who were interviewed with a questionnaire Study results: People’s awareness of hypertension prevention and control are evaluated The rate of people with poor, moderate and good level of awareness account for 0.6%, 1.4% and 98% respectively Keywords: * Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn | 124 ... triển khai năm 2010, 4 /2010, Bộ Y tế [3] Trần Thiện Thuần cộng (2005), Khảo sát kiến thức – thực hành tự bảo vệ sức khỏe ngƣời tăng huyết áp hộ gia đình huyện Thuận An – tỉnh Bình Dƣơng năm 2005”,... phiếu đánh giá nhận thức nhân dân dự phòng kiểm sốt bệnh tăng huyết áp đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt KẾT LUẬN Có tổng số 516 ngƣời dân đƣợc điều tra kiến thức THA, ≤ 39... thuốc uống chiếm 0.8% Đánh giá kiến thức ngƣời dân dự phòng kiểm sốt bệnh tăng huyết áp: Có 0.6% đạt loại yếu; 1.4% đạt loại trung bình; 98% đạt loại tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Gia Khải cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát kiến thức của người dân về bệnh tăng huyết áp ở 08 xã của tỉnh Yên Bái năm 2010, Khảo sát kiến thức của người dân về bệnh tăng huyết áp ở 08 xã của tỉnh Yên Bái năm 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn