Tác dụng chống nôn của cao chiết gừng và trần bì trên chuột nhắt trắng gây nôn bằng cyclophosphamide

4 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:51

Tình hình và mục đích nghiên cứu trình bày về: Gừng và trần bì là 2 vị thuốc đã được sử dụng để chống nôn từ xa xưa. Nghiên cứu này được tiến hành trên mô hình gây nôn do sợ mùi vị lạ gây bởi cyclophospamid (60 mg/kg, tiêm phúc mô), dùng để đánh giá tác dụng chống nôn của một vài cao chiết từ 2 vị thuốc này. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Số * 2011 Nghiên cứu Y học TÁC DỤNG CHỐNG NƠN CỦA CAO CHIẾT GỪNG VÀ TRẦN BÌ TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG GÂY NÔN BẰNG CYCLOPHOSPHAMIDE Nguyễn Phương Dung*, Vũ Thị Hiệp* TĨM TẮT Tình hình mục đích nghiên cứu: Gừng Trần bì vị thuốc sử dụng để chống nôn từ xa xưa Nghiên cứu tiến hành mơ hình gây nôn sợ mùi vị lạ gây cyclophospamid (60 mg/kg, tiêm phúc mô), dùng để đánh giá tác dụng chống nôn vài cao chiết từ vị thuốc Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm (ngẫu nhiên, đối chứng) Sử dụng 90 chuột nhắt trắng chủng Swiss albino, phái đực, 20-25 g, Viện Vaccin Sinh phẩm Y tế Nha trang cung cấp Đối tượng nghiên cứu: Cao cồn Gừng chứa 0,0216% 6-gingerol Cao cồn Trần bì chứa 0,283% hesperidin Phương tiện đánh giá: Tỷ lệ saccharin tiêu thụ chuột nhóm thử so với nhóm chứng uống cyclophosphamide CY(+) Số liệu thực nghiệm xử lý thống kê với test t-Student anova yếu tố Kết quả: Cao Gừng cao Trần bì (40mg/kg, uống) thể tác dụng gia tăng lượng saccharin tiêu thụ so với nhóm CY(+): cao Gừng tăng 93,88% (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác dụng chống nôn của cao chiết gừng và trần bì trên chuột nhắt trắng gây nôn bằng cyclophosphamide, Tác dụng chống nôn của cao chiết gừng và trần bì trên chuột nhắt trắng gây nôn bằng cyclophosphamide

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn