Hiệu quả giảm đau của gây tê đám rối cổ nông hai bên bằng Bupivacaine 0.5% trong mổ bướu giáp nhân đơn thuần

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:40

Nội dung của bài viết trình bày về việc thực hiện giảm đau cho bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp, đánh giá hiệu quả và tính an toàn của gây tê đám rối cổ  nông hai bên với bupivacain 0,5% trong phẫu thuật bướu giáp nhân đơn thuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, gây tê đám rối cổ nông hai bên có tác dụng giảm đau trong và sau mổ bướu tuyến giáp, và đây là thủ thuật ít tai biến. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014  Nghiên cứu Y học HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA GÂY TÊ ĐÁM RỐI CỔ NƠNG HAI BÊN  BẰNG BUPIVACAINE 0.5% TRONG MỔ BƯỚU GIÁP NHÂN ĐƠN THUẦN  Danh Đức Thuận*, Nguyễn Cao Cương**  TĨM TẮT  Mở đầu và mục tiêu: Bệnh nhân phẫu thuật tuyến giáp cần được thực hiện giảm đau. Gây tê đám rối cổ  nơng (GTĐRCN) hai bên đã chứng tỏ cải thiện giảm đau hậu phẫu. Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá hiệu  quả và tính an tồn của GTĐRCN hai bên với bupivacain 0,5% trong phẫu thuật bướu giáp nhân đơn thuần.  Phương pháp nghiên cứu: Thực nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng khơng mù trên 100 trường  hợp, chia làm 2 nhóm, nhóm gây tê đám rối cổ nơng hai bên thực hiện trước phẫu thuật và dưới gây mê nội khí  quản với 10 ml bupivacain 0,5% mỗi bên và nhóm chứng chỉ thực hiện gây mê nội khí quản đơn thuần. Đau hậu  phẫu được đánh giá bằng thang điểm đau VAS. Phân tích thống kê và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS.  Kết quả: Điểm đau trung bình VAS sau mổ của nhóm GTĐRCN hai bên ở mức thấp 0,38 – 3,1 so với 2,66  – 4,76 ở nhóm chứng và kéo dài 24 giờ sau mổ. Tỉ lệ bệnh nhân cần thêm thuốc giảm đau ở nhóm GTĐRCN hai  bên là 14% so với 82% ở nhóm chứng. Tỉ lệ tai biến là 16% chủ yếu là chạm mạch.  Kết luận: GTĐRCN hai bên có tác dụng giảm đau trong và sau mổ bướu tuyến giáp, và đây là thủ thuật ít  tai biến.  Từ khóa: giảm đau, fentanyl, bupivacain, gây tê đám rối cổ nơng hai bên, phẫu thuật cắt tuyến giáp, hậu  phẫu  ABSTRACT  THE ANALGESIC EFFICACY OF BILATERAL SUPERFICIAL CERVICAL PLEXUS BLOCK   BY BUPIVACAIN 0.5% FOR THYROIDECTOMY   Danh Duc Thuan, Nguyen Cao Cuong   * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 1 ‐ 2014: 387 ‐ 392  Background  and  objectives: Patients undergoing thydroidectomy need postoperative pain management.  Bilateral  superficial  cervical  plexus  block  (Bscpb)  has  been  shown  to  improve  postoperative  analgesia.  The  objectives of this study were to evaluate the effectiveness and the safeness of bilateral superficial cervical plexus  block with bupivacain 0.5% for thyroidectomy.  Method:  Clinical  randomized  trial  with  control  group,  without  blind.  100  patients  were  assigned  to  two  group, Bscpb group was performed before surgery and under general anesthesia with 10 ml bupivacain 0.5% each  side, and control group was performed general anesthesia without Bscpb. Postoperative pain was assessed by the  use of pain score VAS. Statistical analysis with SPSS software.  Results: The verbal analogue pain scores of Bscpb were low during 24 hours after surgery with VAS 0.38‐ 3.1 vs 2.66‐4.76 in control group. The proportion of given pain relief drug patients was 14% in Bscpb vs 82% in  control group. The proportion of complications was 16% and insert the vascular mostly.  Key  words:  analgesia,  fentanyl,  bupivacain,  bilateral  superficial  cervical  plexus  block,  thyroidectomy,  postoperation  * Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang   ** Bệnh viện Bình Dân  Tác giả liên lạc: Bs Danh Đức Thuận  ĐT: 0989974397, email: behaikg@yahoo.com  Ngoại Tổng Quát  387 Nghiên cứu Y học  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014 ĐẶT VẤN ĐỀ  Phẫu thuật bướu tuyến giáp gây ra mức độ  đau  trung  bình  và  thời  gian  đau  khơng  kéo  dài(9,16). Phần lớn bệnh nhân chịu sự ảnh hưởng  đau trong ngày đầu sau phẫu thuật. Đã có nhiều  thảo  luận  để  phòng  tránh  và  điều  trị  đau  với  nhiều  cách  khác  nhau  như  dùng  opiod  hay  kháng viêm Non steroid hoặc gây tê vùng. Tuy  cường độ đau ở múc trung bình và thời gian đau  diễn  ra  ngắn  nhưng  nghiên  cứu  của  Gozal  và  cộng sự cho thấy chỉ số đau của bệnh nhân là 6,9  trên thang điểm VAS (visual analogue scale) và  90%  yêu  cầu  giảm  đau  bằng  opioid(4).  Hay  nghiên  cứu  của  Dieudonne  cũng  chỉ  ra  90%  bệnh nhân có chỉ số đau NRS ≥ 4 (numeric rating  scale  NRS  –  11)  và  yêu  cầu  giảm  đau  bằng  morphine(3).  Gây  tê  đám  rối  thần  kinh  cổ  nông  là  một  trong những phương pháp giảm đau vùng đã  và  đang  được  nhiều  tác  giả  nước  ngoài  áp  dụng  thực  hiện  với  các  mục  đích:  giảm  đau  trong  mổ  để  giảm  liều  opoid  nhằm  làm  giảm  buồn  nôn  và  nôn  sau  mổ(15),  giảm  liều  opioid  trong  mổ  cũng  phòng  tránh  hiện  tượng  tăng  đau sau mổ(2,5); mục đích nữa là giảm đau sau  mổ  với  kỹ  thuật  gây  tê  đám  rối  cổ  nông  hai  bên thực hiện đơn giản, kết quả mang lại khả  quan. Tại Việt Nam kỹ thuật gây tê đám rối cổ  nông  hai  bên  còn  chưa  phổ  biến,  một  vài  tác  giả như Lê Việt Trung(10), Huỳnh Hữu Nghĩa(6),  Phạm Xuân Lượng(14) đã thực hiện để mổ bướu  giáp  đơn  thuần  hay  bệnh  Basedow  khơng  kết  hợp với gây mê. Có ít đề tài nghiên cứu về tác  dụng giảm đau sau mổ của phương pháp cũng  như những biến chứng của nó .  Chúng  tơi  thực  hiện  đề  tài  này  nhằm  mục  đích đánh giá hiệu quả và tính an tồn của gây  tê đám rối thần kinh cổ nơng hai bên trong phẫu  thuật bướu tuyến giáp với các mục tiêu sau:  Xác định điểm đau trung bình VAS vào các  thời điểm sau mổ.  Xác định tỉ lệ sử dụng thêm thuốc giảm đau  trong và sau mổ.  388 Xác định tỉ lệ tai biến, tác dụng phụ.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Thiết kế nghiên cứu  Thực  nghiệm  lâm  sàng  có  nhóm  chứng  khơng mù.  Phương pháp nghiên cứu  Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm: nhóm G  là  nhóm  chứng;  nhóm  BG  là  nhóm  được  GTĐRCN  hai  bên  kết  hợp  với  gây  mê  nội  khí  quản.  Chọn mẫu  Tiêu chuẩn chọn mẫu  Bệnh nhân bướu giáp nhân đơn thuần độ 2,  3 và có chỉ định phẫu thuật.  Tiêu chuẩn loại trừ  Trường hợp khơng thực hiện theo đúng qui  trình theo dõi và chăm sóc.  Thời gian và địa điểm nghiên cứu  Từ  tháng  8/2012  đến  tháng  5/2013  tại  khoa  gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Kiên Giang.  Qui trình nhiên cứu  Bệnh nhân được khám tiền mê ngày trước  mổ,  được  giải  thích  rõ  về  kỹ  thuật  cũng  như  các tai biến, biến chứng và tác dụng phụ có thể  xảy trong và sau mổ của phương pháp gây tê  đám rối cổ nơng hai bên và kí cam kết đồng ý  thực hiện.  Bệnh  nhân  được  gây  mê  và  đặt  nội  khí  quản  với  midazolam  0,05  mg/kg,  fentanyl  2  mcg/kg,  propofol  2  mg/kg,  rocuronium  0,6  mg/kg.  Duy  trì  mê  với  isofluran.  Sau  khi  gây  mê  nội  khí  quản  bệnh  nhân  được  GTĐRCN  hai bên. Xác định mốc tê điểm giữa bờ sau của  cơ  ức  đòn  chũm.  Sát  trùng  da  bằng  povidin,  thực  hiện  GTĐRCN  hai  bên  bằng  ống  tiêm  chứa 20 ml bupivacain 0,5% kim 24G, đâm kim  thẳng góc với mặt da tại điểm giữa, bờ sau cơ  ức  đòn  chũm.  Hướng  kim  lên  trên  1  cm  hút  thử  khơng  có  máu,  bơm  3  ml  thuốc  tê  để  phong bế nhánh thần kinh chẩm bé, nhánh tai  lớn.  Lui  kim  ra  đâm  theo  hướng  mặt  phẳng  Chuyên Đề Ngoại Khoa  Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 1 * 2014  ngang  độ  sâu  1‐1,5  cm  tiêm  4  ml  thuốc  tê  để  phong  bế  nhánh  thần  kinh  tai  lớn,  cổ  ngang.  Lui kim đâm hướng xuống dọc theo bờ sau cơ  ức  đòn  chũm  tiêm  3ml  thuốc  tê  để  phong  bế  nhánh  thần  kinh  tai  lớn,  cổ  ngang.  Trong  quá  trình mổ, bệnh nhân được cho thêm fentanyl 1  mg/kg  để  giảm  đau  khi  M,  HA  tăng  20  %  so  với  số  căn  bản.  Sau  mổ,  bệnh  nhân  được  chuyển  đến  phòng  hồi  tỉnh  theo  dõi,  rút  nội  khí quản khi tỉnh mê hồn tồn.  Đánh giá điểm đau bằng thước chia độ đau  VAS vào các thời điểm: 1, 2, 4, 8, 12, 24 giờ sau  Nghiên cứu Y học xem có ý nghĩa thống kê.  KẾT QUẢ  Bảng 1: Đặc điểm dịch tễ  Đặc điểm Tuổi* Giới (%) Nam Nữ Cân nặng (kg)* Chiều cao (cm)* ASA** I II Tphẫu thuật(giờ)* ** Nhóm G (n=50) 40,3±11,2 3(6) 47(44) 50,1±4,9 157,4±2,7 34( 68) 16( 32) 56,4±9,3 Nhóm BG (n=50) 41,4±10,6 3(6) 47(44) 49,3±5,1 156,3±2,7 35(70) 15( 30) 55,1±9,4 P 0,6 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 mổ.  Nếu  VAS  trên  3  điểm,  bệnh  nhân  được  (*)Trung bình±độ lệch chuẩn, (**) trường hợp (phần trăm)  cho thêm giảm đau 1g perfalgan (paracetamol)  Bảng 2: Điểm đau trung bình VAS qua các thời điểm  truyền tĩnh mạch. Nếu vẫn còn đau sẽ lần lượt  Thời điểm T1 T2 T4 T8 T12 T24 cho thêm ketorolac 30mg TM, morphin 2‐3 mg  TM.  Các số liệu cần thu thập  Đặc  điểm  về  dịch  tễ:  tuổi,  cân  nặng,  chiều  cao,ASA, thời gian phẫu thuật.  Điểm đau VAS khi tỉnh mê ở các thời điểm  Nhóm G (n=50) 0,4±0,7 0,8±0,6 1,2±0,7 2,1±0,9 2,8±0,5 3,1±0,4 Nhóm BG (n=50) 2,7±0,6 4,7±1,2 3,1±0,9 5,2±0,8 3,1±0,3 4,8±0,7 Số liệu được trình bày: trung bình ± độ lệch  chuẩn  1, 2, 4, 8, 12, 24.  Tổng liều fentanyl trong mổ, các thuốc giảm  đau sử dụng thêm sau mổ ngày thứ 1.  Các tai biến (chạm mạch, ngộ độc, hội chứng  Claude Bernard Horner).  Các  số  liệu  được  thu  thập  vào  phiếu  thu  thập  số  liệu  cho  từng  trường  hợp.  Phân  tích  số    Biểu đồ 1: Trung vị điểm đau VAS qua các thời điểm   liệu bằng phần mềm SPSS 18.0.   Bảng 3: Lượng fentanyl sử dụng trong mổ  Các  biến  số  liên  tục  có  phân  phối  chuẩn  được  tính  bằng  số  trung  bình  ±  độ  lệch  chuẩn,  được phân tích bằng Student’s test. Các biến số  định  tính  được  trình  bày  bằng  tần  suất  và  tỉ  lệ  phần  trăm,  được  phân  tích  bằng  Chi  bình  phương  test.  Các  biến  số  có  phân  phối  khơng  chuẩn  được  phân  tích  bằng  phép  kiểm  Mann  Liều ( mcg/kg)* Trung bình(µg)* Thêm fentanyl** kiểm  ANOVA  một  chiều.  Giá  trị  p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả giảm đau của gây tê đám rối cổ nông hai bên bằng Bupivacaine 0.5% trong mổ bướu giáp nhân đơn thuần, Hiệu quả giảm đau của gây tê đám rối cổ nông hai bên bằng Bupivacaine 0.5% trong mổ bướu giáp nhân đơn thuần

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn