Hiệu quả trám bít ống tủy chân răng của xi măng calcium silicate

7 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:34

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả trám bít ống tủy của xi măng BioRootTM RCS, từ đó cung cấp thêm thông tin cho các nhà lâm sàng về đặc tính vật lý của loại xi măng mới này. g có vi kẽ hai nhóm xi kẽ nhóm trám bít xi măng măng (80%) Mức độ vi kẽ cao BioRoot TM RCS AH Plus khác biệt khơng nhóm trám bít xi có ý nghĩa thống kê đánh giá măng BioRootTM RCS (2,23 mm) thấp phương pháp huỳnh quang dịch chuyển so với nhóm xi măng AH26 chất lỏng Khi sử dụng phương pháp chụp cắt (3,25 mm) Qua hai thời điểm khảo sát cho lớp, vi kẽ nhóm trám bít thấy, hiệu trám bít ống tủy xi măng TM RCS lại cao có ý BioRootTM RCS tương đương với xi măng nghĩa so với nhóm trám bít băng xi măng AH26 Đối với xi măng BioRootTM RCS, trung AH Plus Tác giả cho khác biệt có bình vi kẽ nhóm khảo sát thời thể liên quan đến thời gian làm việc ngắn điểm 30 ngày (1,07 mm) thấp so với thời xi măng BioRoot TM độ chảy xi măng BioRoot RCS [12] điểm ngày (1,17 mm) Mặc dù mức độ vi kẽ Sau phản ứng đông cứng loại giảm không đáng kể sau 30 ngày, kết xi măng calcium silicate xảy ra, có hình phần cho thấy hiệu thành hydroxyapatite ngâm dung dịch giả dịch thể người (SBF) dung dịch muối cân Hank (HBSS), trám bít xi măng BioRootTM RCS V KẾT LUẬN kết nhiều tác giả ghi nhận[6; 8; Xi măng BioRootTM RCS có hiệu trám 13] Ion canxi phóng thích q trình bít ống tủy chân tương đương với xi đông cứng xi măng calcium silicate kết măng AH26, loại xi măng có hiệu trám bít hợp với ion phosphate có dung dịch tốt Ngồi ra, BioRootTM RCS có SBF HBSS tạo thành tinh thể hydroxya- hoạt tính sinh học, kháng khuẩn kích thích patite Tinh thể hydroxyapatite kết dính tốt với lành thương, tính chất khơng có ngà răng, giúp tăng cường khả trám bít xi măng AH26 xi măng Đây dán dính hóa học: 10 Ca2+ + 6(PO4)3- + 2(OH)1- → Ca10 (PO4)6(OH)2 Lời cảm ơn Chúng xin cảm ơn khoa Răng Hàm Mặt, Trong nghiên cứu chúng tôi, mẫu Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ngâm dung dịch SBF 30 tạo điều kiện để thực nghiên ngày nhằm cải thiện khả dán dính cứu Chúng tơi cam kết khơng xung đột BioRootTM RCS hình thành tinh lợi ích từ kết nghiên cứu 64 TCNCYH 114 (5) - 2018 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ingle JI, Bakland LK (2002) Endodontics 5th ed London: BC Decker Inc Lucena-Martin C, Ferrer-Luque CM, Gonzalez-Rodriguez MP et al (2002) A comparative study of apical leakage of Endomethasone, Top Seal and Roeko Seal sealer cements J Endod, 28, 423 - 426 Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Kim Anh (2012) Đánh giá vi kẽ vùng chóp răng, so sánh hai phương pháp trám bít ống tủy, nghiên cứu in vitro Tạp chí Y học thực hành, 16(2), 203 Vishal A Mahajan, Kamra AI (2007) An in vitro evaluation of apical sealing of three epox y resin based commercial preparations Endodontology J, 19, - 11 Nguyễn Thị Thanh Vân (2005) Tổng quan xi măng nội nha Cập nhật nha khoa 2006, 32 - 44 Gandofil MG, Siboni F, Primus CM & Prati C (2014) Ion Release, Porosity, Solubility, and Bioactivity of MTA Plus Tricalcium sili- Health City Medical Journal, 4(4), 182 - 184 Han L, Okiji T (2013) Bioactivity evaluation of three calcium silicate-base andodontic materials Int Endod J, 46(9), 808 - 814 BioRootTM RCS scientific file, 2015 10 Camps J, Jeaneau C, El Ayachi I, Laurent P, About I (2015) Bioactivity of a Calcium Silicate-based Endodontic Cement (BioRoot RCS): Interactions with Human Periodontal Ligament Cells In Vitro J Endod 41(9), 1463 - 1473 11 Skinner LB, Chae SR, Benmore CJ, Wenk HR and Monteiro PJM (2010) Nanostructure of calcium silicate hydrates in cements Physical Review Letters, 104(19), Article ID 195502 12 Viapiana R, Moinzadeh AT, Camilleri L, Wesselink PR et al (2016) Porosity and sealing ability of root fillings with gutta-percha and BioRoot RCS or AH Plus sealers Evaluation by three ex vivo methods Int Endod J, 49 (8), 774 - 782 13 Camilleri J, Sorrentino F, Damidot D cate J Endod, 40, 1632 - 1637 (2013) Investigation of the hydration and Pagaria S, Singh BD, Dubey A et al (2015) Review Article: Biodentine as a New Calcium Silicate Based Cement Chettinad bioactivity of radiopacifided tricalcium silicate cement, Biodentine and MTA Angelus Dent Mater, 29(5), 580 - 593 Summary APICAL SEALING ABILITY OF CALCIUM SILICATE - BASED ROOT CANAL SEALER BioRoot RCS (Septodont, Saint-Maur-des-Fossés, France) is a tricalcium silicate-based root canal sealer which was shown as good physicochemical and bioactive material The aim of this study was to evaluate apical sealing ability of root canal sealer BioRoot RCS compared with AH26 after days and 30 days The results showed that microleakage formation of BioRoot RCS group was less than AH26 group after both intervals, but without significant statistical differences (p > 0.05) Especially, in BioRoot RCS group, microleakage formation of 30-day-teeth subgroup was less than 2-day-teeth one and the difference was not significant as well (p > 0.05) In conclusion, apical sealing ability of calcium silicate-based root canal sealer BioRoot RCS was similar to AH26 which was demonstrated as one of the most effective root-end fillings currently Keyword: BioRootTM RCS, microleakage TCNCYH 114 (5) - 2018 65 ... - 426 Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Kim Anh (2012) Đánh giá vi kẽ vùng chóp răng, so sánh hai phương pháp trám bít ống tủy, nghiên cứu in vitro Tạp chí Y học thực hành, 16(2), 203 Vishal A Mahajan,... New Calcium Silicate Based Cement Chettinad bioactivity of radiopacifided tricalcium silicate cement, Biodentine and MTA Angelus Dent Mater, 29(5), 580 - 593 Summary APICAL SEALING ABILITY OF CALCIUM. .. three calcium silicate- base andodontic materials Int Endod J, 46(9), 808 - 814 BioRootTM RCS scientific file, 2015 10 Camps J, Jeaneau C, El Ayachi I, Laurent P, About I (2015) Bioactivity of a Calcium
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả trám bít ống tủy chân răng của xi măng calcium silicate, Hiệu quả trám bít ống tủy chân răng của xi măng calcium silicate

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn