Khảo sát việc sử dụng fentanyl trong giảm đau ở bệnh nhân khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh

7 40 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:16

Mục tiêu đề tài nghiên cứu này nhằm khảo sát việc sử dụng miếng dán fentanyl giảm đau trong thời gian ngắn trên đối tượng bệnhnhân điều trị tại khoa chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG FENTANYL TRONG GIẢM ĐAU Ở BỆNH NHÂN KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP HỒ CHÍ MINH Phạm Hồi Thanh Vân*, Nguyễn Tuấn Dũng* TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát việc sử dụng miếng dán fentanyl giảm đau thời gian ngắn đối tượng bệnh nhân điều trị khoa Chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012 Phương pháp: nghiên cứu mô tả, tiến cứu, thực bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối (không điều trị đặc hiệu), bắt đầu điều trị đau miếng dán fentanyl khoa CSGN Số liệu thu thập thông qua vấn bệnh nhân người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân sau khoảng thời gian ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày Các yếu tố đánh giá gồm liều sử dụng, hiệu giảm đau, thuốc cứu hộ, tác dụng phụ thuốc mức độ hài lòng bệnh nhân Phân tích số liệu phần mềm SPSS 16.0 với phép kiểm thống kê phù hợp Kết quả: khoảng liều fentanyl sử dụng dao động từ 25-150 mg/giờ, phần lớn bệnh nhân dùng fentanyl liều 25-50 mg/giờ; tăng liều sau 10 ngày, 20 ngày 30 ngày so với ban đầu có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Mức độ đau bệnh nhân (theo thang NPRS) sau dùng fentanyl so với ban đầu giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); 62,5-81% bệnh nhân kiểm soát đau với mức < 4/10 (khơng đau đến đau nhẹ) Morphin phóng thích tức thời (đường uống) định làm thuốc cứu hộ phần lớn trường hợp (hơn 73%), khoảng 6080% bệnh nhân không dùng lần liều cứu hộ/ngày Buồn ngủ, khô miệng, đổ mồ hôi tác dụng phụ thường gặp nhất; buồn nôn, nôn thường xảy giai đoạn đầu (sau ngày) giảm dần/biến sau đó; khơng có tác dụng phụ nghiêm trọng khiến bệnh nhân ngừng thuốc Hơn 96% bệnh nhân trả lời có hài lòng việc dùng miếng dán fentanyl Kết luận: việc sử dụng miếng dán fentanyl thời gian ngắn (3 ngày đến 30 ngày) để giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không điều trị đặc hiệu khả thi, hiệu tương đối an tồn Từ khóa: fentanyl dán, chăm sóc giảm nhẹ, hiệu quả, an tồn ABSTRACT EVALUATING THE USAGE OF FENTANYL PATCH IN PAIN MANAGEMENT FOR PATIENTS AT PALLIATIVE CARE DEPARTMENT, HO CHI MINH CITY ONCOLOGY HOSPITALS Pham Hoai Thanh Van, Nguyen Tuan Dung * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 17 - Supplement of No - 2013: 88 - 94 Objective: evaluate the usage of transdermal fentanyl for short-term pain management in patients admitted to Palliative Care Department, HCMC Oncology Hospital (from June 2011 to June 2012) Methods: this was an observed, prospective study in advanced-stage cancer patients (not responsive to curative treatment) starting taking transdermal fentanyl for pain control at Palliative Care Department Data were collected through interviewing patients or caregivers after days, 10 days, 20 days and 30 days of using fentanyl Factors for evaluating include dosage of fentanyl, analgesia efficacy, rescue medication, adverse effects * Khoa Dược, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: TS Nguyễn Tuấn Dũng ĐT: 0903343832 88 Email: tuandungdls@gmail.com Chuyên Đề Dược Học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học and patients’ satisfaction Data were analyzed by SPSS 16.0 software with appropriate statistical tests Results: fentanyl dosage ranged from 25-150 mg/h in which 25-50 mg/h was the most common range used; and the increment in dosage after 10 days, 20 days and 30 days was significantly different (p < 0.05) from the initial dose Pain intensity (NPRS) was significantly reduced (p < 0.05) from the baseline through the remaining period evaluations; and approximately 62.5-81% of patients were controlled with the pain score < 4/10 (no pain to mild pain) Immediate-release morphine (oral route) was indicated as rescue medication in the majority (over 73%); and around 60-80% of cases took not more than two rescue doses per day Drowsiness, dry mouth, and sweating were the most common side effects while nausea and vomiting frequently happened at the beginning time (after days) and decreased/disappeared later; and no serious adverse effect was recorded Over 96% of patients cited that they had satisfaction about taking transdermal fentanyl for pain control Conclusion: using transdermal fentanyl for short-term pain management (3 days to 30 days) in terminalstage cancer patients (not able to take curative treatment any more) was feasible, effective and relatively safe Keywords: transdermal fentanyl , Palliative Care, effective, safe ĐẶT VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU Ngày nay, ung thư bệnh mạn tính ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chất lượng sống người Các nghiên cứu cho thấy khoảng 60-90% bệnh nhân ung thư di bị đau mức độ trung bình đến nặng(4) khơng đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường Theo khuyến cáo WHO, morphin opioid đầu tay giảm đau bệnh nhân ung thư, chứng minh thuốc giảm đau hiệu Tuy nhiên trường hợp có đáp ứng tốt với morphin điều trị đau với morphin Đối tượng khảo sát bệnh nhân ung thư có thời gian sống tiên lượng tháng, đau mạn tính điều trị đau miếng dán fentanyl khoa Chăm sóc giảm nhẹ, thỏa tiêu chuẩn chưa sử dụng miếng dán fentanyl trước đó; khơng thể sử dụng morphin uống tiếp tục sử dụng morphin uống, hay không đạt hiệu giảm đau với morphin Vấn đề đặt cần xem xét việc dùng opioid khác chuyển đổi từ morphin sang opioid thay tình khơng thể sử dụng morphin Tại Việt Nam morphin, fentanyl thuốc giảm đau mạnh loại opioid cân nhắc sử dụng Do tiến hành khảo sát việc sử dụng fentanyl kiểm soát đau bệnh nhân điều trị khoa Chăm sóc giảm nhẹ -Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012 Mục tiêu đặt đánh giá việc sử dụng miếng dán fentanyl giảm đau thời gian ngắn đối tượng bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khơng điều trị đặc hiệu Chun Đề Dược Học Nghiên cứu thiết kế theo mô hình tiến cứu, khơng đối chứng Số liệu thu thập thông qua vấn bệnh nhân người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân sau khoảng thời gian điều trị (3 ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày); kết hợp với theo dõi hồ sơ bệnh án Các yếu tố đánh giá gồm liều sử dụng, hiệu giảm đau, thuốc cứu hộ, tác dụng phụ thuốc mức độ hài lòng bệnh nhân Phân tích số liệu phần mềm SPSS 16.0 Sử dụng phép kiểm Wilcoxon signed ranks hay Sign để so sánh mức độ đau trước sau dùng thuốc; liều fentanyl ban đầu sau khoảng thời gian So sánh tỉ lệ bị tác dụng phụ đợt điều trị phép kiểm McNemar KẾT QUẢ Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu Từ 1/6/2011 đến 1/6/2012 ghi nhận 101 bệnh nhân khoa Chăm sóc giảm nhẹ - bệnh viện 89 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học Ung Bướu TP Hồ Chí Minh dùng miếng dán fentanyl để giảm đau, có 42 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu đưa vào nghiên cứu với đặc điểm chung trình bày bảng so với ban đầu có ý nghĩa thống kê (bảng 2) Mức độ đau Sự cải thiện mức độ đau sau dùng miếng dán fentanyl trình bày hình 80% Bảng 1: Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu Liều miếng dán fentanyl Kết khảo sát liều fentanyl sử dụng trình bày hình 60% Ban đầu 50% ngày 40% 10 ngày T ỉ lệ 20 ngày 30% 30 ngày 20% 10% 0% 25 mcg/h 50 mcg/h 75 mcg/h 100 mcg/h 125 mcg/h 150 mcg/h Liều miếng dán fentanyl Hình Liều fentanyl ban đầu, sau ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày Bảng 2: So sánh liều fentanyl sau khoảng thời gian với lúc ban đầu Ban đầu ngày 10 ngày 20 ngày 30 ngày (n=42) (n=42) (n=42) (n=42) (n=42) Liều fentanyl 44,6±29, 46,4±28, 51,5±30, 58,8±31, 60,4±37, ( g/giờ) 9 4* 8* 5* * p < 0,05 (phép kiểm Sign) Khoảng liều fentanyl sử dụng dao động từ 25-150 mg/giờ, phần lớn bệnh nhân dùng fentanyl liều 25-50 mg/giờ, khoảng thời gian đầu (sau ngày, 10 ngày) Từ sau 10 ngày trở đi, có gia tăng tỉ lệ bệnh nhân dùng miếng dán liều 100 mg/giờ Sự tăng liều sau 10 ngày, 20 ngày 30 ngày 90 70% T ỉ lệ Cỡ mẫu ban đầu 42 bệnh nhân Hoàn thành đợt điều trị 3-10 ngày 42 bệnh nhân Hoàn thành đợt điều trị 20 ngày 30 bệnh nhân Hoàn thành đợt điều trị 30 ngày 24 bệnh nhân Giới 55% nam Tuổi 60,17±14,93 Vị trí ung thư nguyên phát 38% ung thư vùng đầu cổ Di 86% BN có di Phương pháp đặc hiệu điều trị 50% BN hóa trị Chỉ số KPS 68,33±9,35 60% Khơng đau 50% Đau nhẹ 40% Đau vừa Đau nặng 30% 20% 10% 0% Ban đầu ngày 10 ngày 20 ngày 30 ngày Hình 2: Mức độ đau ban đầu sau ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày dùng fentanyl Sau dùng fentnyl, khoảng 62,5-81% bệnh nhân kiểm sốt đau với mức < 4/10 (khơng đau đến đau nhẹ) Chỉ khoảng 6,7-10% bệnh nhân đau nặng (đau mức > 6/10) Mức độ đau bệnh nhân (theo thang NPRS) sau dùng fentanyl so với ban đầu giảm có ý nghĩa thống kê (bảng 3) Bảng 3: So sánh mức độ đau sau khoảng thời gian với lúc ban đầu Ban đầu ngày 10 ngày 20 ngày 30 ngày (n=42) (n=42) (n=42) (n=42) (n=42) Mức độ đau 5,2±2,3 3,3±1,9* 2,5±1,4* 2,8±2,0* 2,8±1,8* * p < 0,05 (phép kiểm Wilcoxon signed ranks) Thuốc cứu hộ Tóm tắt việc sử dụng thuốc cứu hộ trình bày bảng Morphin phóng thích tức thời (đường uống) định làm thuốc cứu hộ phần lớn trường hợp (hơn 73%) Khoảng 60-80% bệnh nhân không dùng lần liều cứu hộ/ngày Bảng 4: Tóm tắt đặc điểm sử dụng thuốc cứu hộ 10 ngày 20 ngày 30 ngày Morphin sulfat 30 mg (IR) 73,81% 86,67% 100% Morphin HCl 10 mg/ml 9,52% 6,67% 0% Tần suất sử dụng 1,79±1,38 1,50±1,17 1,92±1,79 (lần/ngày) Chuyên Đề Dược Học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Tác dụng phụ Kết khảo sát tỉ lệ số tác dụng phụ dùng miếng dán fentanyl trình bày hình Buồn ngủ, khơ miệng, đổ mồ tác dụng phụ thường gặp Tác dụng phụ nôn, buồn nôn thường gặp sau ngày đầu sử dụng miếng dán fentanyl, giảm/biến sau Chỉ tỉ lệ thấp Nghiên cứu Y học bệnh nhân bị tác dụng phụ ngứa, kích ứng da nơi dán, chóng mặt Khơng ghi nhận trường hợp bị suy giảm hô hấp dùng miếng dán Sự khác biệt tỉ lệ tác dụng phụ thường gặp sau 10 ngày, 20 ngày 30 ngày ý nghĩa thống kê (p > 0,05, phép kiểm McNemar) Suy giảm hơ hấp Chóng mặt Tác dụng phụ Kích ứng da Ngứa 30 ngày 20 ngày 10 Đổ mồ hôi Buồn ngủ Khô miệng Nôn Buồn nôn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tỉ lệ Hình 3: Tỉ lệ bị tác dụng phụ sau ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày dùng fentanyl nhân việc dùng miếng dán giảm đau fentanyl Mức độ hài lòng bệnh nhân trình bày hình Kết khảo sát mức độ hài lòng bệnh 70% 60% T ỉ lệ 50% Khơng hài lòng 40% Tạm hài lòng Hài lòng 30% Rất hài lòng 20% 10% 0% ngày 10 ngày 20 ngày 30 ngày Hình 4: Mức độ hài lòng BN sau ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày dùng fentanyl Hơn 96% bệnh nhân trả lời có hài lòng việc dùng miếng dán fentanyl Trong đó, mức “Hài lòng” chiếm tỉ lệ cao nhất, từ 50-62,5% Mức độ hài lòng có tương quan nghịch (thể qua hệ số Spearman rho) với mức độ đau bệnh nhân (Bảng 5) Chuyên Đề Dược Học Bảng 5: Hệ số tương quan mức độ đau mức độ hài lòng Hệ số rS ngày (n=42) -0,405* 10 ngày 20 ngày 30 ngày (n=42) (n=42) (n=42) -0,430* -0,495* -0,478* * p < 0,05 91 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 BÀN LUẬN Điều chỉnh liều Hơn 50% bệnh nhân khởi đầu điều trị với miếng dán fentanyl liều 25 mg/giờ Việc định liều hợp lý số 42 bệnh nhân khảo sát, 33 bệnh nhân có dùng morphin trước với liều trung bình 107,57 mg/24 Nếu dùng bảng qui đổi từ morphin sang fentanyl liều miếng dán fentanyl tương đương 25-50 mg/giờ Sau ngày đầu dùng miếng dán, liều fentanyl sử dụng tăng khơng có ý nghĩa thống kê Trong so sánh liều mốc 10 ngày, 20 ngày 30 ngày so với ban đầu so với mốc sau ngày đầu tăng liều lại có ý nghĩa thống kê Do trạng thái cân fentanyl huyết tương đạt vào ngày thứ sau dán, nên 72 đầu xem giai đoạn chỉnh liều bệnh nhân nội trú Với bệnh nhân ngoại trú việc chỉnh liều thực vào đợt tái khám (mỗi 9-10 ngày) Vì khác biệt liều miếng dán fentanyl mẫu nghiên cứu sau ngày so với ban đầu khơng đáng kể Ngồi ra, khác biệt liều mốc 10 ngày, 20 ngày 30 ngày so với ban đầu cho thấy dung nạp opioid bệnh nhân, đồng thời phản ánh phần tình trạng bệnh tiến triển Hiệu giảm đau So với trước dùng miếng dán fentanyl, mức độ đau trung bình theo thang NPRS sau ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) Điều cho thấy hiệu giảm đau miếng dán fentanyl thời gian ngắn (≤ 30 ngày) Kết tương đồng với nghiên cứu Mercadante cộng sự, 2010(5) khảo sát hiệu giảm đau tuần miếng dán fentanyl Thuốc cứu hộ Trong nghiên cứu này, morphin dạng phóng thích tức thời (đường uống) định làm thuốc cứu hộ phần lớn trường hợp hợp 92 lí T1/2 ngắn (≈ giờ) khởi phát tác động nhanh (15-30 phút) Ngoài ra, việc cho bệnh nhân sử dụng morphin cứu hộ đường uống thuận tiện, với bệnh nhân ngoại trú bệnh nhân tự thực nhà Số lần dùng liều cứu hộ ngày sở giúp bác sĩ điều chỉnh liều thuốc giảm đau bệnh nhân, đồng thời phần phản ánh liều thuốc giảm đau bệnh nhân dùng có phù hợp hay chưa Qua khảo sát, khoảng 18-25% bệnh nhân khơng cần dùng liều cứu hộ kiểm sốt đau tốt với miếng dán fentanyl, khoảng 50 – 60% bệnh nhân sử dụng 1-2 lần liều cứu hộ/ngày Điều cho thấy phần lớn bệnh nhân kiểm soát đau tốt với miếng dán fentanyl Tác dụng không mong muốn Tác dụng phụ thường gặp Phần lớn bệnh nhân bị tác dụng phụ khô miệng (khoảng 46-57%), chủ yếu mức độ trung bình Tỉ lệ bệnh nhân bị tác dụng phụ khô miệng sau 30 ngày 45,83%, thấp so với nghiên cứu Donner cộng 1998(1) Số bệnh nhân bị tác dụng phụ buồn nôn, nôn buồn ngủ chiếm tỉ lệ đáng kể sau ngày đầu sử dụng thuốc, giảm rõ sau 10 ngày, tác dụng phụ buồn nơn buồn ngủ giảm mức có ý nghĩa thống kê Tại thời điểm 20 ngày 30 ngày ghi nhận trường hợp bị tác dụng phụ buồn nơn, nơn buồn ngủ liều thuốc gia tăng (bệnh nhân gặp tác dụng phụ chuyển qua dùng liều cao hơn, nhiên gần bị thời gian ngắn) Khi so sánh tỉ lệ bị tác dụng phụ 10 ngày, 20 ngày 30 ngày (so sánh cặp), khác biệt khơng đáng kể; bệnh nhân dung nạp thuốc sau thời gian dùng thuốc giảm đau opioid nên tỉ lệ bị tác dụng phụ khơng cao Nếu xảy ngun nhân tăng liều, nên thay đổi ghi nhận khơng có ý nghĩa thống kê Chun Đề Dược Học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Tỉ lệ bệnh nhân bị tác dụng phụ tăng đổ mồ hôi ghi nhận qua khảo sát từ 16,7-31% Sau 30 ngày, tỉ lệ bệnh nhân bị tăng đổ mồ hôi 16,67% Trong nghiên cứu Donner cộng 1998(1) tỉ lệ 50% Tác dụng phụ ảnh hưởng đến hiệu giảm đau thuốc mồ tích tụ miếng dán fentanyl làm thay đổi độ hấp thu fentanyl qua da(6) Nghiên cứu không khảo sát tác dụng phụ táo bón, tác dụng phụ thường gặp dùng thuốc giảm đau opioid, số bệnh nhân bị táo bón từ trước hầu hết bệnh nhân định dùng kèm thuốc nhuận tràng khởi đầu điều trị với miếng dán fentanyl để ngừa táo bón Tác dụng phụ khác Tỉ lệ bệnh nhân bị ngứa dùng miếng dán qua khảo sát từ 3,3 – 14,3% Tỉ lệ nghiên cứu Donner cộng 1998(1) 17,620%; nghiên cứu Sloan cộng 1998(7) 2-8% Tuy nhiên tác dụng phụ không nghiêm trọng xử trí thuốc kháng histamin Nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ bệnh nhân bị kích ứng da sử dụng miếng dán fentanyl từ 2,4-8,3% Trong nghiên cứu cơng bố trước đây, tỉ lệ bị kích ứng da sử dụng fentanyl dán dao động từ 8-20%(3) Việc bị kích ứng da bệnh nhân khơng đổi vị trí dán thay miếng dán Tỉ lệ bệnh nhân bị chóng mặt nghiên cứu từ 4,8-8,3% Theo tài liệu công bố, tỉ lệ từ 3-10%(3) Tác dụng phụ thường xuất bệnh nhân chuyển sang dùng thuốc liều cao thống qua, khơng ảnh hưởng nhiều đến người bệnh Trong suốt q trình nghiên cứu khơng ghi nhận trường hợp bị suy giảm hô hấp Kết phù hợp với nhận định công bố y văn giới, suy giảm hô hấp xảy bệnh nhân điều trị mạn tính với thuốc giảm đau opioid thường phòng Chun Đề Dược Học Nghiên cứu Y học tránh điều chỉnh liều cách cẩn thận hợp lí(8) Sự hài lòng bệnh nhân Tỉ lệ bệnh nhân hài lòng việc dùng miếng dán fentanyl để giảm đau cao từ 97-100% Giảm đau tốt, đường sử dụng thuốc thuận tiện, khoảng cách lần dùng thuốc 72 (nếu dùng morphin dạng phóng thích tức thời phải uống thuốc giờ), không bị tác dụng phụ nghiêm trọng yếu tố giải thích cho hài lòng bệnh nhân dùng miếng dán fentanyl Hệ số tương quan rS mức độ đau mức độ hài lòng bệnh nhân sau ngày, 10 ngày, 20 ngày 30 ngày dao động từ -0,405 đến -0,495, với p < 0,05 Điều gợi ý có tương quan nghịch, mức trung bình mức độ hài lòng mức độ đau bệnh nhân; mức độ hài lòng tăng mức độ đau giảm Tuy nhiên để đánh giá xác mối tương quan cần làm rõ câu hỏi thay đổi mức độ đau theo thang NPRS có ý nghĩa lâm sàng xét góc độ cảm nhận người bệnh Điều giải kết hợp việc đánh giá mức độ đau theo NPRS với thang PGIC (Patient’s Global Impression of Change, thang đánh giá cảm nhận mức độ cải thiện thang điểm từ đến với cải thiện nhiều tình trạng tệ)(2) để thấy thay đổi mức độ đau thang NPRS sau dùng thuốc giảm đau người bệnh cảm nhận mức độ (cải thiện nhiều/ít) KẾT LUẬN Từ kết ghi nhận được, đến nhận định việc sử dụng miếng dán fentanyl thời gian ngắn (3 ngày đến 30 ngày) để giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khơng điều trị đặc hiệu khả thi, hiệu tương đối an toàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Donner B, Zenz M, Strumpf M, et al (1998), “Long-term treatment of cancer pain with transdermal fentanyl”, J Pain Symptom Manage; 15(3): 168-175 93 Nghiên cứu Y học 94 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Farrar JT et al (2001), “Clinical importance of changes in chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale”, Pain, 94: 149-158 Grond S et al (2000), “Clinical pharmacokinetics of transdermal opioids: Focus on transdermal fentanyl”, Clin Pharmacokinet, 38(1): 59-89 Human Rights Watch (2011), Global state of pain treatment: Access to medicine and palliative care, ISBN: 1-56432-771-X, the United State of America, 8-13 O’Neill B and Fallon M (1997), “ABC of palliative care: Principles of palliative care and pain control”, BMJ, 315: 801804 Ranovanovic D (2002), “The use of transdermal fentanyl in the treatment of cancer pain”, Archive of Oncology, 10(4): 263- 266 Sloan PA et al (1998), “A clinical evaluation of transdermal therapeutic system fentanyl for the treatment of cancer pain”, Journal of Pain and Symptom Management, 16(2): 102-110 Zichterman A (2007), “Opioid pharmacology and considerations in pain management”, US Pharmacist http://www.uspharmacist.com/continuing_education Ngày nhận báo: 12.12.2012 Ngày phản biện nhận xét báo: 24.12.2012 Ngày báo đăng: 10.03.2014 Chuyên Đề Dược Học ... cân nhắc sử dụng Do chúng tơi tiến hành khảo sát việc sử dụng fentanyl kiểm soát đau bệnh nhân điều trị khoa Chăm sóc giảm nhẹ -Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khoảng thời gian từ tháng 6/2011... nhân khoa Chăm sóc giảm nhẹ - bệnh viện 89 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ Số * 2013 Nghiên cứu Y học Ung Bướu TP Hồ Chí Minh dùng miếng dán fentanyl để giảm đau, có 42 bệnh nhân thỏa tiêu... điều trị đau miếng dán fentanyl khoa Chăm sóc giảm nhẹ, thỏa tiêu chuẩn chưa sử dụng miếng dán fentanyl trước đó; sử dụng morphin uống tiếp tục sử dụng morphin uống, hay không đạt hiệu giảm đau với
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát việc sử dụng fentanyl trong giảm đau ở bệnh nhân khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh, Khảo sát việc sử dụng fentanyl trong giảm đau ở bệnh nhân khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan