Laser ảnh hưởng như thế nào khi sinh thiết tới khả năng sống sót của phôi ngày 3 và tạo phôi túi

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:02

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sống sót phôi ngày 3 và tạo phôi túi sau sinh thiết. Đối tượng và phương pháp: chia 102 phôi làm 2 hoặc 3 nhóm tuỳ vào yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu, sinh thiết các phôi vào ngày 3, tiếp tục nuôi cấy, đánh giá sự sống sót và tạo phôi túi sau sinh thiết túi. Tạp chí y - dợc học quân số 6-2016 LASER ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO KHI SINH THIẾT TỚI KHẢ NĂNG SỐNG SĨT CỦA PHƠI NGÀY VÀ TẠO PHÔI TÚI Nguyễn Thanh Tùng*; Nguyễn Ngọc Diệp*; Vũ Văn Tâm** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới khả sống sót phơi ngày tạo phôi túi sau sinh thiết Đối tượng phương pháp: chia 102 phôi làm nhóm tuỳ vào yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu, sinh thiết phôi vào ngày 3, tiếp tục nuôi cấy, đánh giá sống sót tạo phơi túi sau sinh thiết Kết quả: tuổi mẹ cao, tỷ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm (TTTON) thấp, thời gian vô sinh ảnh hưởng phần tới khả sống sót tạo phơi túi phơi, FSH khơng ảnh hưởng nhiều tới hình thái phôi sau sinh thiết Kết luận: sau sinh thiết phôi laser, tuổi mẹ, thời gian vô sinh, nồng độ FSH cao tỷ lệ phơi sống sót tạo thành phơi túi giảm * Từ khóa: Hình thái phơi; Sinh thiết phơi; Phơi ngày How Laser Affects the Survival Ability of 3rd Day Embryo and Blastocyte Creation after Biopsy Summary Objectives: To evaluate some factors affecting the survival ability of day embryos and creation of blastocyte after biopsy Subjects and methods: 102 embryos were divided into or groups depending on factors affecting research The day biopsy embryos were continued to grow and evaluate morphology of embryos after biopsy Results: The higher maternal age success rate of IVF lower; infertility time also partially affected survival ability of embryos and blastocyte, FSH basically did not much impact on the morphological embryo after biopsy Conclusion: After biopsy, age mother, duration of infertility, FSH levels are higher, the survival rate and blastocyte creation rate of embryos are lower * Key words: Morphological embryo; Embryo biopsy; Day embryo ĐẶT VẤN ĐỀ Vô sinh vấn đề quan tâm ngày nhiều giới nói chung Việt Nam nói riêng Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ vô sinh chiếm khoảng 10% cặp vợ chồng [8] Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vơ sinh, vơ sinh nữ chiếm khoảng 40%, vô sinh nam khoảng 40%, 10% vô sinh nam nữ 10% khơng rõ ngun nhân [4] Ngày có nhiều phương pháp điều trị cho bệnh nhân (BN) muộn, phương pháp TTTON đóng vai trò quan trọng lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ngày phát triển rộng khắp giới Tuy nhiên, tỷ lệ thành công hỗ trợ sinh sản đạt khoảng 30 - 40% Trong lĩnh vực này, nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu * Học viện Quân y ** Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Người phản hồi (Corresponding): Nguyễn Thanh Tùng (tung ttcnp@yahoo.com) Ngày nhận bài: 05/06/2016; Ngày phản biện đánh giá báo: 19/07/2016 Ngày báo đăng: 22/07/2016 69 T¹p chí y - dợc học quân số 6-2016 Hin nay, chẩn đốn di truyền trước chuyển phơi (Preimplantation Genetic Diagnosis) phương pháp mang lại hiệu cao sàng lọc phôi mang gen bệnh trước tiến hành chuyển phôi cho BN, nhằm tăng tỷ lệ có thai, đồng thời giúp cặp vợ chồng mang gen bệnh sinh khoẻ mạnh Tuy nhiên, dù đảm bảo chất lượng mặt chuyên mơn, kinh nghiệm, thiết bị từ phía sở điều trị có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phơi sau sinh thiết từ phía BN Một số nghiên cứu giới cho thấy tuổi mẹ có ảnh hưởng lên chất lượng phơi tạo thành [6, 7] Trên sở chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm: Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng tới khả sống sót phơi ngày tạo phôi túi sau sinh thiết ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Chia 102 phơi người dư 102 BN làm nhóm dựa độ tuổi: nhóm I: < 30 tuổi, nhóm II: 30 - 35 tuổi, nhóm III: > 35 tuổi Sinh thiết phôi vào ngày 3, tiếp tục nuôi cấy, đánh giá sống sót tạo phơi túi sau sinh thiết * Tiêu chuẩn lựa chọn phôi để sinh thiết: Phôi nuôi cấy đến ngày thứ mơi trường ni cấy TTTON Phơi có tế bào đồng đều, tỷ lệ mảnh vỡ bào tương < 20% (phôi độ III, IV) * Tiêu chuẩn loại trừ: Phôi ngày độ I, độ II: phôi bào không đồng đều, tỷ lệ mảnh vỡ bào tương ≥ 20% 70 Phương pháp nghiên cứu * Kích thích buồng trứng: - Phác đồ dài, sử dụng GnRHa để ức chế hormon FSH, LH tuyến yên, điều hoà xuống 14 ngày, ngày 21 chu kỳ kinh Sau sử dụng rFSH tái tổng hợp kích thích nang trứng - Phác đồ ngắn, dùng FSH từ N2 CKK - Phác đồ GnRH antagonists (cetrotide, serono, Mỹ): BN kích thích FSH tái tổng hợp (gonal-F, serono), kết hợp với menopur từ ngày thứ chu kỳ kinh Sử dụng antagonist sau - ngày dùng FSH HCG (5.000 - 10.000 IU profasi, serono, pregnyl, organon) định có nang nỗn có kích thước 17 mm * Đánh giá thụ tinh q trình ni cấy phôi: Khoảng 16 - 18 sau tiêm tinh trùng vào trứng, đánh giá trứng xem có thụ tinh hay không Nếu thụ tinh tạo thành phôi xuất tiền nhân thể cực Sau đó, đánh giá phơi thời điểm 36, 48 sau thụ tinh * Sinh thiết tế bào phôi: Phương pháp chi tiết sinh thiết phôi bào từ phôi thời kỳ phân cắt tia laser sau: Dùng kim sinh thiết hút nhẹ nhàng tế bào phôi vào ngày thứ (66 - 68 sau tiêm tinh trùng), phơi có tế bào có số lượng mảnh vỡ khơng q 30% Sau đó, chuyển phơi vào mơi trường ni cấy ngày [5] T¹p chÝ y - dợc học quân số 6-2016 KT QU NGHIấN CU VÀ BÀN LUẬN Tuổi BN ảnh hưởng tới khả sống sót phơi tạo phơi túi Bảng 1: Nhóm tuổi Nhóm I (< 30) (1) Nhóm II (30 - 35) (2) Nhóm III (> 35) (3) 33 (32,35%) 39 (38,24%) 30 (29,41%) 21,5 ± 3,2 32,5 ± 2,2 38,4 ± 3,0 Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển 93,93 92,31 86,66 p1-2 > 0,05 p2-3 < 0,05 p1-3 < 0,05 Tỷ lệ phôi tạo phôi túi 84,84 82,05 76,66 p1-2 > 0,05 p2-3 < 0,05 p1-3 < 0,05 Số lượng Tuổi trung bình 102 (100%) Sau sinh thiết 24 giờ, tỷ lệ phôi sống sót, tiếp tục phát triển nhóm I, II III 93,93%; 92,31%; 86,66% Đến ngày thứ 5, tỷ lệ hình thành phơi túi tương ứng nhóm 84,84%; 82,05%; 76,66% Sự khác biệt tỷ lệ phơi sống sót tỷ lệ phơi tạo phơi túi nhóm I nhóm II khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), nhiên khác biệt tỷ lệ nhóm I so với nhóm III nhóm II so với nhóm III có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Các kết phù hợp với nghiên cứu Munne S CS (2007) Các tác giả cho tuổi mẹ cao, tỷ lệ thành công IVF thấp [6] Thời gian vô sinh BN ảnh hưởng tới khả sống sót phơi tạo phôi túi Bảng 2: Thời gian vô sinh Từ - năm (n = 58) (1) Từ - 10 năm (n = 29) (2) > 10 năm (n = 15) (3) p Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển 53/58 (91,13%) 27/29 (93,10%) 13/15 (86,66%) p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Tỷ lệ phôi tạo phôi túi 49/58 (84,48%) 24/29 (82,76%) 10/15 (66,66%) p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Chỉ tiêu Trong tổng số 102 BN nghiên cứu, 58 BN nhóm I, 29 BN nhóm II 15 BN nhóm III Trong tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển thời điểm ngày sau sinh thiết nhóm I, II, III 91,13% (53 phôi); 93,10% (27 phôi); 86,66% (13 phôi) Tại thời điểm ngày 5, tỷ lệ phôi tạo phôi túi đạt cao nhóm I với 49 phơi (84,48%) thấp nhóm III với 10 phơi (66,66%), nhóm II đứng sau nhóm I với tỷ lệ phơi tạo 71 Tạp chí y - dợc học quân số 6-2016 phôi túi 82,76% (24 phôi) Sự khác biệt khả sống sót tạo phơi túi thời điểm ngày 4, ngày sau sinh thiết nhóm I nhóm II khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), nhiên khác biệt tỷ lệ nhóm I so với III nhóm II so với III có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Chúng thấy thời gian vô sinh ảnh hưởng phần tới khả sống sót tạo phôi túi phôi, kết phù hợp với nghiên cứu Munne S, Sandalinas M, Escudero T (2003) [8] Nội tiết FSH ngày chu kỳ kinh BN ảnh hưởng tới khả sống sót phơi tạo phơi túi Bảng 3: Nhóm FSH < (1) FSH = - 10 (2) FSH > 10 (3) Tổng 23 72 102 Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển 21/23 (91,30%) 66/72 (91,67%) 6/7 (85,71%) p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Tỷ lệ phôi tạo phôi túi 18/23 (84,53%) 60/72 (83,33%) 5/7 (71,42%) p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Số lượng Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển nhóm I, II, III 91,30%; 91,67%; 85,71% tỷ lệ phôi tạo phơi túi tương ứng nhóm 84,53%; 83,33%; 71,42% Sự khác biệt tỷ lệ phôi sống sót tỷ lệ phơi tạo phơi túi nhóm I nhóm II khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), nhiên khác biệt loại tỷ lệ nhóm I so với nhóm III nhóm II so với nhóm III có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) FSH không ảnh hưởng nhiều tới hình thái phơi sau sinh thiết, kết phù hợp với nghiên cứu Munne CS [6] Tuy nhiên, nồng độ FSH tăng liên quan đến giảm khả dự trữ buồng trứng phù hợp với tỷ lệ có thai thấp nhóm BN Phác đồ sử dụng thuốc hormon kích thích ảnh hưởng tới khả sống sót phơi tạo phôi túi Bảng 4: Phác đồ Phác đồ ngắn (1) (n = 53) Phác đồ dài (2) (n = 21) Antagonist (3) (n = 28) p Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển (49/53) 92,45 (20/21) 95,23 (24/28) 85,71 p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Tỷ lệ phôi tạo phôi túi (45/53) 84,90 (17/21) 80,95 (21/28) 75,00 p1,2 > 0,05 p2,3 < 0,05 p1,3 < 0,05 Chỉ tiêu 72 T¹p chÝ y - dợc học quân số 6-2016 T l phụi sng sót, tiếp tục phát triển nhóm phác đồ ngắn, phác đồ dài, phác đồ antagonist 92,45%; 95,23%; 85,71% tỷ lệ phôi tạo phôi túi nhóm tương ứng 84,90%; 80,95%; 75,00% Sự khác biệt tỷ lệ phơi sống sót tiếp tục phát triển tỷ lệ phôi tạo phôi túi nhóm I II khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), nhiên khác biệt tỷ lệ nhóm I so với nhóm III nhóm II so với nhóm III có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Sau sinh thiết, phôi tiếp tục phát triển tạo phôi túi không phụ thuộc nhiều vào phơi có nguồn gốc từ BN dùng thuốc theo phác đồ Tuy nhiên, số liệu tương đối khiêm tốn, nên nhận xét sơ bộ, cần phải nghiên cứu với số mẫu lớn kết luận Phương pháp thụ tinh (IVF ICSI) ảnh hưởng tới khả sống sót phơi tạo phơi túi Bảng 5: Phương pháp TTTON thụ tinh (n = 26) (1) Chỉ tiêu ICSI (n = 76) (2) p (1 - 2) Tỷ lệ phơi sống sót, tiếp tục phát triển (23/26) 88,46 (70/76) 92,11 > 0,05 Tỷ lệ phôi tạo phôi túi (21/26) 80,76 (62/76) 81,57 > 0,05 Tỷ lệ phôi sống sót, tiếp tục phát triển nhóm điều trị phương pháp TTTON ICSI 88,46% 92,11% Tỷ lệ phôi tạo phôi túi tương ứng nhóm 80,76% 81,57% Số liệu tổng kết cho thấy khác biệt tỷ lệ phôi sống sót tiếp tục phát triển tỷ lệ phơi tạo phơi túi nhóm khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Walker MC, Murphy KE, Pan S (2004) nghiên cứu so sánh phương pháp thụ tinh ống nghiệm thông thường phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương nỗn thấy hình thái phơi tạo từ phương pháp KẾT LUẬN Sau sinh thiết phôi laser thấy: - Tuổi mẹ, thời gian vô sinh, nồng độ FSH cao tỷ lệ phơi sống sót tạo thành phôi túi giảm - Phương pháp TTTON ICSI không ảnh hưởng tới tỷ lệ phôi sống sót, tiếp tục phát triển tạo thành phơi túi sau sinh thiết TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Đình Hiếu Nghiên cứu hình thái cấu trúc phơi ngày tuổi BN TTTON Trung tâm Công nghệ Phôi Luận văn Thạc sỹ Y học 2008 Nguyễn Đình Tảo Mô học chức hệ sinh sản nội tiết Nhà xuất Y học 2012 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nội tiết sinh sản Nhà xuất Y học 2013 Kosicka-Slawinska M, Clarke A Preimplantation genetic diagnosis: Understanding what parents plan to tell their children about their conception J Genet Couns 2013 McArthur SJ, Leigh D, MarshallJ, BoerK, Jansen R Pregnancies and live births after trophectoderm biopsy and preimplantation genetic testing of human blastocyte Fertility and Sterility 2005, 84, pp.1628-1636 Munne S, Chen S, Colls P, Garrisi J, Zheng X, Cekleniak N Maternal age, morphology, development and chromosome abnormalities in over 6000 cleavage-stage embryos Reproductive Biomedicine Online 2007, 14, pp.628-634 Munne S, Cohen J Chromosome mosaicism in cleavage-stage human embryos: evidence of a maternal age effect Reproductive Biomedicine Online 2002, (3).pp.223-232 Munne S, Sandalinas M, Escudero T Improved implantation after preimplantation genetic diagnosis of aneuploidy Reproductive BioMedicine Online 2003, 7, pp.91-97 73 ... tuổi Nhóm I (< 30 ) (1) Nhóm II (30 - 35 ) (2) Nhóm III (> 35 ) (3) 33 (32 ,35 %) 39 (38 ,24%) 30 (29,41%) 21,5 ± 3, 2 32 ,5 ± 2,2 38 ,4 ± 3, 0 Tỷ lệ phôi sống sót, tiếp tục phát triển 93, 93 92 ,31 86,66 p1-2... II: 30 - 35 tuổi, nhóm III: > 35 tuổi Sinh thiết phôi vào ngày 3, tiếp tục nuôi cấy, đánh giá sống sót tạo phơi túi sau sinh thiết * Tiêu chuẩn lựa chọn phôi để sinh thiết: Phôi nuôi cấy đến ngày. .. vô sinh ảnh hưởng phần tới khả sống sót tạo phôi túi phôi, kết phù hợp với nghiên cứu Munne S, Sandalinas M, Escudero T (20 03) [8] Nội tiết FSH ngày chu kỳ kinh BN ảnh hưởng tới khả sống sót
- Xem thêm -

Xem thêm: Laser ảnh hưởng như thế nào khi sinh thiết tới khả năng sống sót của phôi ngày 3 và tạo phôi túi, Laser ảnh hưởng như thế nào khi sinh thiết tới khả năng sống sót của phôi ngày 3 và tạo phôi túi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn