Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiêu chảy cấp ở bệnh nhi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 11/06-5/07

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:01

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tiêu chảy cấp (TCC) ở bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) được điều trị tại khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TIÊU CHẢY CẤP Ở BỆNH NHI BỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP, TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, 11/06 - 5/07 Lê Anh Phong*, Phạm Thị Minh Hồng** TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng tiêu chảy cấp (TCC) bệnh nhi nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) điều trị khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07 Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt ca Kết quả: từ tháng 11 năm 2006 đến tháng năm 2007 có 176 bệnh nhân (BN) TCC NKHHC Tuổi trung bình 12,0 (7,3) tháng, 94,9% ≤ 24 tháng tuổi Nam: nữ 1,9 30,7% BN viêm phổi, 22,7% viêm tiểu phế quản, 17,6% hen phế quản, 17,1% viêm phế quản, 7,4% viêm quản, 4,5% viêm mũi – họng Thời gian tiêu chảy trung bình 4,3 (2,1) ngày, số lần tiêu chảy trung bình ngày 6,5 (2,7) lần 56,8% BN sốt, 35,2% nơn ói, 96% tiêu tóe nước, 97,7% khơng nước Các đặc điểm lâm sàng TCC không khác biệt theo tuổi, giới, loại bệnh hô hấp, loại kháng sinh thời gian sử dụng kháng sinh trước tiêu chảy 35,2% có Rotavirus phân Kết luận: TCC trẻ NKHHC có đặc điểm tiêu tóe nước khơng nước, phân nửa có sốt khoảng phần ba có ói 35,2% có Rotavirus phân ABSTRACT CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF ACUTE DIARRHEA IN CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION AT CHILDREN HOSPITAL No 2, FROM NOVEMBER 2006 TO MAY 2007 Lê Anh Phong*, Phạm Thị Minh Hồng * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 12 – Supplement of No - 2008: 92 - 98 Objectives: To determine clinical and laboratory features of acute diarrhea in children with acute respiratory infection admitted at Respiratory Ward, Children Hospital No 2, from November 2006 to May 2007 Study design: prospective case series Results: from November 2006 to May 2007, there were 176 patients with acute respiratory infection having acute diarrhea Mean age was 12.0 (7.3) months 94.9% patients were under the age of 24 months Male/female ratio was 1.9 There was a wide range of final diagnosis including pneumonia (30.7%), bronchiolitis (22.7%), asthma (17.6%), bronchitis (17.1%), laryngitis (7.4%) and rhinopharyngitis (4.5%) Mean diarrheal time was 4.3 (2.1) days, mean times of diarrhea per day was 6.5 (2.7) Fever, vomiting and watery stool were discovered in 56.8%, 35.2% and 96% patients respectively 97.7% patients had no sign of dehydration Clinical features of acute diarrhea were not different among different groups in terms of age, sex, kinds of diseases, kinds of antibiotics and time of using antibiotics before diarrhea Rotavirus was isolated in stool of 35.2% patients Conclusion: features of acute diarrhea in children with acute respiratory infection were as watery stool * Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khoa Hồi sức cấp cứu ** Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh Nhi Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Nghiên cứu Y học and no sign of dehydration in the majority of cases Fever and vomiting were manifested in over half and about one - third cases respectively Rotavirus was isolated in stool of 35.2% patients ĐẶT VẤN ĐỀ Đặc điểm dịch tễ học Bệnh tiêu chảy bệnh phổ biến trẻ em, nước phát triển Việt Nam Tiêu chảy làm chậm phát triển thể chất, trí tuệ trẻ dẫn đến tử vong Có nhiều nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy Với nguyên nhân khác nhau, địa BN khác nhau, bệnh tiêu chảy có đặc điểm lâm sàng khác Nghiên cứu nhằm tìm hiểu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TCC trẻ NKHHC điều trị khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, góp phần vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh Tuổi - Tuổi nhỏ tháng tuổi, lớn 48 tháng tuổi, 94,9% BN ≤ 24 tháng tuổi - Tuổi trung bình: 12,0 (7,3) tháng Giới tính Nam nhiều nữ, tỉ lệ nam: nữ 1,9 Đặc điểm lâm sàng Bảng 1: Phân loại bệnh hô hấp bệnh kèm Phân loại bệnh Xác định đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng TCC bệnh nhi NKHHC điều trị khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07 - Bệnh nhi NKHHC bị TCC từ 24 sau nhập khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 30,7 - Viêm tiểu phế quản 40 22,7 - Hen phế quản 31 17,6 - Viêm phế quản 30 17,1 - Viêm quản 13 7,4 - Viêm mũi - họng 4,5 2,8 - Béo phì 0,6 - Bướu máu vùng hạ môn 0,6 - Màng chắn quản 0,6 - Bại não 0,6 - Hội chứng Down 0,6 - Nhiễm trùng da 0,6 Bảng 2: Thời gian điều trị kháng sinh trước xuất tiêu chảy Số ngày (ngày) Tần số (n = 176) Tỉ lệ % 18 10,2 35 19,9 21 11,9 27 15,3 28 15,9 20 11,4 15 8,5 2,3 1,1 10 1,1 14 0,6 15 1.1 19 0,6 - Gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tiền cứu, mô tả hàng loạt ca Kỹ thuật chọn mẫu Lấy trọn Thu thập số liệu: bệnh án mẫu soạn sẵn Xử lý số liệu phần mềm SPSS 10.0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Số ca nghiên cứu: 176 (*) Nhi Khoa 54 - SDD nhẹ Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn chọn bệnh - Viêm phổi * Bệnh kèm: ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bệnh nhi NKHHC bị TCC từ 24 sau nhập khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng từ đầu 11/2006 đến cuối 5/2007 Tỉ lệ % * Bệnh chính: Mục tiêu nghiên cứu Dân số chọn mẫu Tần số (n = 176) (*) BN không sử dụng kháng sinh trước tiêu chảy Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Nghiên cứu Y học Bảng 3: Loại kháng sinh sử dụng trước tiêu chảy Loại kháng sinh Tần số (n = 158) (*) Cephalosporin III 52 Augmentin 51 Erytromycin 32 (**) Cephalosporin I II 16 Amoxicillin/Bactrim Tỉ lệ % 32,9 32,3 20,3 10,1 4,4 Cefixim, Cefotaxin, Ceftriaxon, (**) Cefaclor, Cefuroxim, Cefalexin (*) Bảng 4: Các đặc điểm lâm sàng tiêu chảy Đặc điểm LS tiêu chảy Trung bình (n = 176) Độ lệch chuẩn TG nằm viện truớc tiêu chảy (ngày) 3,6 (1 - 19) 2,7 TG tiêu chảy (ngày) 4,3 (1 - 13) 2,1 Số lần tiêu chảy /ngày 6,5 (3 – 16) 2,7 Tần số (n = 176) Tỉ lệ % 100 56,8 62 35,2 - Tóe nước 169 96,0 - Lỏng nhầy 4,0 Sốt Nơn ói Tính chất phân Độ nước (*) Độ nước (*) (*) - Có nước 2,3 - Khơng nước 172 97,7 - Có nước 2 115 57 Khơng có BN nước nặng Đặc điểm p 4,4 (2,3) 4,2 (1,8) 0,46 Số lần tiêu trung bình/ngày 6,8 (3,0) 6,3 (2,4) 0,22 95 77 0,33 Khơng có BN nước nặng Bảng 6: Phân bố đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp theo giới Giới Nam (n = 117) Nữ (n = 59) p Đặc điểm Thời gian tiêu chảy trung bình (ngày) 4,4 (2,1) 4,1 (2,0) 0,30 Số lần tiêu trung 6,8 (3,0) 6,0 (2,2) 0,07 Nhi Khoa Số lần tiêu chảy/ngày (n = 176) 3,9 (1,6) 6,2 (2,3) 4,8 (2,4) 6,4 (2,6) 39 4,3 (1,9) 7,2 (3,2) 31 4,3 (2,2) 6,3 (2,5) 29 4,2 (2,4) 8,0 (3,7) 13 3,9 (1,8) 5,3 (2,8) 0,37 0,12 0,90 Bảng 8: Phân bố đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp theo thời gian sử dụng kháng sinh Thời gian tiêu chảy trung bình (ngày) - Có Độ nước (*) nước - Khơng nước Độ (*) nước Có Khơng 52 Số ngày tiêu chảy (n = 176) Khơng có BN nước nặng Khơng có BN tiêu máu, (**) Khơng có BN nước nặng Tuổi < 12 tháng tuổi ≥ 12 tháng tuổi (n = 80) (n = 96) 0,60 Bảng 7: Phân bố đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp theo bệnh hô hấp (*) (**) p (*) - Không nước Viêm phổi Viêm tiểu phế quản Hen phế quản Viêm phế quản Viêm quản Viêm mũi họng p Bảng 5: Phân bố đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp theo tuổi (*) Giới Nam (n = 117) Nữ (n = 59) Đặc điểm bình/ngày Độ (*) nước Có Khơng Số ngày tiêu chảy (n = 176) Số lần tiêu chảy/ngày (n = 176) 4,1 (1,7) 6,0 (2,9) 18 4,8 (3,0) 6,0 (2,8) 34 4,3 (1,7) 7,0 (1,9) 21 4,6 (1,8) 6,9 (2,4) 26 4,4 (1,9) 6,6 (2,9) 26 4,1 (1,7) 6,9 (3,4) 20 3,3 (1,3) 6,6 (3,0) 15 4,5 (2,6) 8,2 (3,0) 3,0 (1,4) 5,1 (0,6) 3,0 (2,8) 8,3 (5,8) 2,0 3,5 2,5 (0,7) 3,7 (0,9) (**) ngày (n1 = 18) ngày (n2 = 35) ngày (n3 = 21) ngày (n4 = 27) ngày (n5= 28) ngày (n6 = 20) ngày (n7 = 15) ngày (n8 = 4) ngày (n9 = 2) 10 ngày (n10 = 2) 14 ngày (n11 = 1) 15 ngày (n12 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Số ngày tiêu chảy (n = 176) Số lần tiêu chảy/ngày (n = 176) 7,0 8,6 0,41 0,60 = 2) 19 ngày (n13 = 1) p Độ (*) nước Có Khơng 0,95 Khơng có BN nước nặng, (**) Không sử dụng kháng sinh trước tiêu chảy (*) Bảng 9: Phân bố đặc điểm lâm sàng tiêu chảy cấp theo loại kháng sinh Cephalosporin III Augmentin Erythromycin Cephalosporin I+II Amoxicillin/Bactri m Không kháng sinh p (*) Số ngày tiêu chảy (n = 176) Số lần tiêu chảy/ngày (n = 176) 4,5 (1,9) 3,9 (1,6) 4,5 (2,6) 4,6 (2,9) 7,0 (2,7) 6,5 (3,0) 6,4 (2,5) 5,8 (2,1) 4,3 (1,4) Độ (*) nước Có Khơng 51 49 32 15 6,7 (3,3) 4,0 (1,6) 6,0 (2,9) 18 0,58 0,59 0,68 Không có BN nước nặng Đặc điểm cận lâm sàng Soi phân 42 ca 85,7% mẫu có hạt mỡ, 35,7% có bạch cầu Cấy phân 18 mẫu phân cấy cho kết âm tính Tìm Rotavirus phương pháp ly trích điện di RNA phân 62 dương tính/176 mẫu xét nghiệm, chiếm 35,2% BÀN LUẬN Đặc điểm dịch tễ học Tuổi 94,9% BN ≤ 24 tháng tuổi, 75,6% BN - 24 tháng tuổi Các y văn ghi nhận kết tương tự, nhóm tuổi hay mắc NKHHC tuổi(4,29), hay mắc bệnh tiêu chảy ≤ 24 tháng tuổi, với đỉnh – 24 tháng tuổi(1,14,31) Trẻ nhỏ hay mắc bệnh viêm dày ruột, tiêu chảy dày chưa tiết đủ lượng acid cho dịch vị có pH < để giết chết vi sinh vật gây Nhi Khoa Nghiên cứu Y học bệnh, kháng thể từ mẹ cho bị giảm sau tháng(1,8) Trẻ từ – tháng giảm bú mẹ tập ăn loại thức ăn khác dễ mắc bệnh tiêu chảy(11) Giới Nam chiếm 66% Tỉ lệ nam: nữ 1,9 Ở nhóm BN có Rotavirus (+), tỉ lệ nam: nữ 1,95 Các nghiên cứu tiêu chảy giả nước thấy trẻ nam mắc bệnh nhiều nữ(9,30) Đặc điểm lâm sàng Phân loại bệnh hô hấp Viêm phổi chiếm 30,7%, cao nhất, viêm mũi họng 4,5%, thấp Theo Y văn, bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp, viêm phổi chiếm tỉ lệ cao(26,32) Viêm mũi – họng bệnh nhẹ, tỉ lệ nhập viện thấp Thời gian sử dụng kháng sinh loại kháng sinh sử dụng trước tiêu chảy 89,8% BN sử dụng kháng sinh điều trị NKHHC trước tiêu chảy từ – 19 ngày, chiếm 89,8% Theo Y văn, việc sử dụng kháng sinh như: Cephalosporin, Augmentin, Amoxicillin, Erythromycin gây tiêu chảy hay sau tháng loạn khuẩn ruột, phản ứng mẫn, viêm đại tràng giả mạc, rối loạn chuyển hóa carbohydrate, acid mật ruột(5,7,33) Do tỉ lệ sử dụng kháng sinh cao với thời gian dài ngày nên phần lớn BN thuộc dân số nghiên cứu chúng tơi có yếu tố nguy tiêu chảy kháng sinh Các đặc điểm lâm sàng tiêu chảy - Thời gian nằm viện trung bình trước tiêu chảy 3,6(2,7) ngày, 172 BN/176 BN nằm viện ≤ 11 ngày Các vi sinh vật gây tiêu chảy có thời gian ủ bệnh từ – 11 ngày(2,27) Như vậy, nghiên cứu không cho kết luận khả nhiễm trùng bệnh viện tác nhân vi sinh gây tiêu chảy - Thời gian tiêu chảy trung bình 4,3(2,1) ngày, tương đương với nghiên cứu tác giả khác như: Mackenjee MK 5,4(1,3) ngày(17), Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 qua báo cáo bệnh tiêu chảy trẻ em < tuổi vùng khác thuộc Trung Quốc 3,3 (2,8) – 3,7 (2,7) ngày(20) - Số lần tiêu trung bình/ngày 6,5(2,7) lần Các nghiên cứu tiêu chảy tác nhân khác nhau, địa bệnh nhân khác có số lần tiêu ngày khác Nghiên cứu Y học BN nam hay nữ, mắc loại bệnh hô hấp khác với tác nhân gây TCC - Khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê đặc điểm lâm sàng BN có thời gian sử dụng kháng sinh khác hay loại kháng sinh khác không sử dụng - 56,8% BN có sốt, 35,2% có nơn ói, tỉ lệ sốt nơn ói khác với nghiên cứu khác khác dân số nghiên cứu có thay đổi đặc tính gây bệnh tác nhân kháng sinh trước tiêu chảy cấp Khi BN sử - 96% bệnh nhân tiêu tóe nước, BN lại tiêu lỏng nhầy, khơng có BN tiêu máu Như vậy, phần lớn tác nhân gây tiêu chảy cấp cho bệnh nhân tác nhân không xâm nhập kháng sinh đường tĩnh mạch bổ sung thêm - 97,9% BN không nước, thấp nghiên cứu khác khác yếu tố gây bệnh BN can thiệp y khoa sớm bù dịch đường uống hay truyền dịch sớm tốc độ thải phân cao Cấy phân - Thời gian tiêu chảy trung bình, số lần tiêu trung bình/ngày, độ nước BN < 12 tháng tuổi ≥ 12 tháng tuổi khơng có khác biệt có ý nghĩa thống kê Thời gian tiêu chảy phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, tác nhân gây bệnh nguyên nhân Nghiên cứu Nguyễn Thanh Bảo Lý Văn Xuân: nguyên nhân vi sinh hàng đầu gây TCC trẻ ≤ 12 tháng tuổi trẻ > 12 tháng tuổi – tuổi giống nhau, Rotavirus, E coli Shigella(16,22) Nhiều tác giả khác giới nhận thấy Rotavirus tác nhân chủ yếu gây TCC cho trẻ ≤ 60 tháng tuổi Có thể tương đồng tác nhân gây bệnh nên trẻ < 12 tháng trẻ ≥ 12 tháng – 60 tuổi có biểu LS TCC giống BN lớn 48 tháng tuổi, 94,9% ≤ 24 tháng tuổi, nên đặc điểm LS nhóm ≤ 12 tháng tuổi nhóm > 12 tháng tuổi tương đồng - Thời gian tiêu chảy trung bình, số lần tiêu dụng kháng sinh bị TCC, bác sĩ khoa ngưng kháng sinh hay đổi sang kháng sinh khác có khả gây TCC hay dùng “probiotic” nên tiêu chảy kháng sinh, có, tự giới hạn Đặc điểm cận lâm sàng 18 mẫu phân cấy cho kết âm tính Số mẫu phân cấy âm tính do: - Nguyên nhân tiêu chảy virút, hay vi trùng không mọc canh cấy có, hay nấm - Ngun nhân khơng phải vi sinh vật: chế độ ăn khơng thích hợp, độc tố vi trùng, kháng sinh - Bệnh nhân sử dụng kháng sinh trước cấy phân Tìm Rotavirus phương pháp ly trích điện di RNA phân 35,2% dương tính Tùy dân số nghiên cứu phương pháp xét nghiệm khác nhau, kết Rotavirus/phân dương tính phân nghiên cứu 7% – 57,1%(3,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,30) Tỉ lệ Rotavirus/phân dương tính nghiên cứu chúng tơi cao trung bình/ngày, độ nước BN nam nữ, - Tỉ lệ tìm nguyên nhân vi sinh gây TCC bệnh lý hô hấp khơng có khác biệt có ý qua nghiên cứu nước 41,8% – nghĩa thống kê Như vậy, khả đáp ứng 67,3%(3,6,10,12,17,19,22,24); Như vậy, có tỉ lệ khơng nhỏ Nhi Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 nguyên nhân vi sinh gây tiêu chảy chưa phát nghiên cứu 14 KẾT LUẬN 15 Đặc điểm lâm sàng TCC bệnh nhi NKHHC tiêu tóe nước (96%), khơng nước (97,7%), sốt (56,8%), nơn ói (35,2%) 16 Tỉ lệ nhiễm Rotavirus cao (35,2%), nên cần cân nhắc trước định sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy cho bệnh nhi TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Abdullah, Asaad M A (2001), “Acute Gastroenteritis in Infants and Children”, Textbook of Clinical Pediatrics, Lippincott Williams & Wilkins, pp.1097 - 1112 Ahlquist, David A.; Camilleri, Michael (2001), "Tiêu chảy táo bón", Nguyên Lý Y học Nội Khoa Harrison, nxb Y học, tr 348-360 Ali MB, Ghenghesh KS, Aissa RB, Abuhelfaia A, Dufani M (2005), "Etiology of childhood diarrhea in Zliten, Libya", http://www.pubmed.gov Antunano, F.J Loùpez (2006), "Epidemiology of acute respiratory infection in children: regional overview 2006", http://www.who.org Barbut, Frédéric; Meynard, Jean Luc (2002), “Managing antibiotic associated diarrhea” BMJ, 324, pp.1345-1346 Barnes, Graeme L.; Uren, Eric; Steven, Kerrie B.; Bishop, Ruth F (1998), "Etiology of acute gastroenteritis in hospitalized children in Melbourne, Australia, from April 1980 to March 1993" Journal of Clinical Microbiology, 36(1), pp.133-138 Bộ Y tế (1999), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, nxb Y học Butterton, Joan R.; Calderwood, Stephen B (1998), "Acute Infectious Diarrheal Diseases and Bacterial Food Poisoning", Harrison's Principles of Internal Medicine, International Edition, edition 14th, pp 796-801 Ford-Jones, E Lee; Wang, Elaine; Petric, Martin; Corey, Paul; Moineddin, Rahim; Fearon, Margaret (2000) "Rotavirus-Associated Diarrhea in Outpatient Settings and Child Care Centers", Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, American Medical Association, vol 154(6), pp 586-593 Germani Y, Beguad E, Morillon M, Dubourdieu H, Costa R, Thevenon J (1994), "Two-years study of endemic enteric pathogens associated with acute diarrhea in New Caledonia", http://www.pubmed.gov Guerrant, Richard L.; Steiner, Theodore S (2005), "Gastrointestinal infections and food poisoning", Principles and Practice of Infectiuos Diseases, Elsevier, edition 16th, vol 1, pp.1215-1272 Hasan KZ, Pathela P, Alam K, Podder G, Faruque SM, Roy E, Haque R, Albert MJ, Siddique AK, Sack RB (2006), "Aetiology of diarrhoea in a birth cohort of children aged 0-2 year(s) in rural Mirzapur, Bangladesh" 2006, http://www.pubmed.gov Kain KC, Barteluk RL, Kelly MT, He X, de Hua G, Ge YA, Proctor EM, Byrne S, Stiver HG (1991), "Etiology of Nhi Khoa 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nghiên cứu Y học childhood diarrhea in Beijing, China" 1991, http://www.pubmed.gov Lê Thị Phan Oanh (2004), "Bệnh tiêu chảy", Nhi khoa chương trình Đại học, tập 1, nxb Y học, tr 191-211 Lê Thọ, Nguyễn Bá Huy, Shin Isomura, Kenji Sakae (1998), "Nhận xét nguyên nhân virút qua 158 trường hợp tiêu chảy cấp trẻ em Bệnh viện Đức Trọng - Lâm Đồng (1994-1997)", Tạp chí Nghiên cứu Y học, tập 8, số 4, tr.25-28 Lý Văn Xuân (1996), "Vai trò virút Rota tiêu chảy cấp", Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Y Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Mackenjee MK, Coovadia YM, Coovadia HM, Hewitt J, Robins-Browne RM (1984), "Aetiology of diarrhoea in adequately nourished young African children in Durban, South Africa", http://www.pubmed.gov Maltezou HC, Zafiropou A, Mavrikou M, Bozavoutoglou E, Liapi G, Foustoukou M, Kafetzis DA (2001), "Acute diarrhoea in children treated in an outpatient setting in Athens, Greece", http://www.pubmed.gov Mubashir M, Kan A, Baqai R, Iqbal J, Ghafoor A, Zuberi S, Burney MI (1990), "Causative agents of acute diarrhoea in the first years of life: hospital-based study", http://www.pubmed.gov National Center for Rural Water Supply Technical Guidance, China CCD (2005), "Review Research on The Literature of Diarrhea Disease in China", http://www.who.int/hinary/en Nguyễn Quang Trung, Đặng Phương Lan (1985), "Hình thái lâm sàng ỉa chảy cấp Rotavirút trẻ em", Tạp chí Y học thực hành, số 3(257), tr 21-23 Nguyễn Thanh Bảo (1991), "Khảo sát vi sinh vật gây tiêu chảy cấp trẻ em tuổi", Luận án Phó Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà (2005), "Đặc điểm tiêu chảy cấp trẻ em Bệnh viện Nhi đồng 1", Luận án Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nguyen Trung Vu, Le Van Phung, Le Huy Chinh, Nguyen Gia Khanh, Andrej Weintraub (2006), "Etiology and Epidemiology of diarrhea in children in Hanoi, Vietnam" International Journal of infectious diseases, Elsevier, vol 10, pp.298-308 Ogunsanya TI, Rotimi VO, Adenuga A (1994) "A study of the aetiological agents of childhood diarrhoea in Lagos, Nigeria", http://www.pubmed.gov Phạm Thị Minh Hồng (2004), "Viêm phổi", Nhi khoa chương trình Đại học, tập 1, nxb Y học, tr 267-286 Pickering, Larry K.; Cleary, Thomas G (2004), "Approach to Patients with Gastroimtestinal Tract Infections and Food Poisoning", Textbook of Pediatric Infectious Diseases, Saunders, edition 15th, vol 1, pp.610-637 Ram S, Khurana SB, Sharma S, Vadehra DV, Broor S (1990), "Bioecological factors & rotavirus diarrhoea ", http://www.pubmed.gov Rudan, Igor; Tomaskovic, Lana; Boschi-Pinto, Cynthia; Campell, Harry (2004), "Global estimate of the incidence of clinical pneumonia among children under years of age", http://www.who.int/hinary/en Rytlewska M, Bako W, Ratajczak B, Marek A, Gwizdek A, Czarnecka-Rudnik D, Swiatkowska H, Tyl J, Korzon M (2000), "Epidemiological and clinical characteristics of Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 31 32 33 Nghiên cứu Y học rotaviral diarrhoea in children from Gdansk, Gdynia and Sopot", http://www.pubmed.gov Tạ Thị Ánh Hoa (1996), "Bệnh tiêu chảy", Bài giảng Nhi khoa, tập 1, nxb Đà Nẵng, tr 365-374 WHO (2005), "Viet Nam Environmental Health Country Profile", http://www.who.int/hinary/en Yapar, N (2005) "Antibiotic-associated diarrhea in a Turkish outpaitent population: investigation of 288 cases", http://www.pudmed.gov Nhi Khoa Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Nhi Khoa Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 12 * Phụ Số * 2008 Nhi Khoa Nghiên cứu Y học ... loại bệnh hô hấp bệnh kèm Phân loại bệnh Xác định đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng TCC bệnh nhi NKHHC điều trị khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, từ tháng 11/06 đến tháng 5/07 - Bệnh nhi NKHHC bị. .. khác nhau, bệnh tiêu chảy có đặc điểm lâm sàng khác Nghiên cứu nhằm tìm hiểu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng TCC trẻ NKHHC điều trị khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi đồng 2, góp phần vào cơng tác... Các đặc điểm lâm sàng tiêu chảy Đặc điểm LS tiêu chảy Trung bình (n = 176) Độ lệch chuẩn TG nằm viện truớc tiêu chảy (ngày) 3,6 (1 - 19) 2,7 TG tiêu chảy (ngày) 4,3 (1 - 13) 2,1 Số lần tiêu chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiêu chảy cấp ở bệnh nhi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 11/06-5/07, Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiêu chảy cấp ở bệnh nhi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, 11/06-5/07

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn