Đánh giá kết quả phân tích tổn thương nhiễm sắc thể tủy ở các nhóm bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong 3 năm (2010-2012)

7 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 06:57

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tỷ lệ thành công và thất bại trong nuôi cấy NST, tỷ lệ bắt gặp tổn thương NST tủy từ tháng 4 - 2010 đến 12 - 2012, qua đó đưa ra những kiến nghị để từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm NST tủy. TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỔN THƢƠNG NHIỄM SẮC THỂ TỦY Ở CÁC NHÓM BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG TRONG NĂM (2010 - 2012) Lê Xn Hải*; Hồng Thị Hồng* TĨM TẮT Nghiên cứu hồi cứu 4.776 kết xét nghiệm nhiƠm s¾c thÓ (NST) tủy thực Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ tháng - 2010 đến - 2012 nhằm đánh giá tình hình định xét nghiệm công thức NST kết phân tích cơng thức NST tủy Kết quả: tỷ lệ cấy NST thành cơng đạt 87,8%; nhóm bệnh nhân (BN) có chẩn đốn tăng sinh lympho lơ-xê-mi cấp có tỷ lệ cấy NST thất bại nhiều nhất; tỷ lệ gặp tổn thương NST chung 30,3% Tổn thương có NST Ph1 15,5%, chủ yếu gặp nhóm BN lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt; tổn thương khác 14,8%, đó, nhóm BN chẩn đốn lơ-xê-mi cấp có tỷ lệ tổn thương NST cao * Từ khóa: Bệnh máu; Tổn thương nhiễm sắc thể tủy Evaluation of analysis of abnormal chromosome in hematological disease in national institute of hematology and transfusion in years (2010 - 2012) SUMMARY A retrospective study of 4,776 bone marrow aspirate karyotype was analysed in National Institute of Hematology anh Blood Transfusion from April, 2010 to December, 2012 to evaluate the situation of test orderring and the results of bone marrow aspirate karyotype Results: proportion of bone marrow aspirate karyotyping success was 87,8%; the most frequency of unsuccessful of bone marrow aspirate karyotyping were in patients with lymphocytic proliferative disease and acute leukemia Proportion of abnormal chromosome apperance was 30.3% Ph1 chromosome apperance was 15.5%, chronic myeloid leukemia was common Other abnormal chromosome finding was 14.8%, the most frequency was in acute leukemia * Key words: Hematological disease; Abnormal chromosome of bone marrow ĐẶT VẤN ĐỀ Phân tích NST kỹ thuật có nhiều ứng dụng y học Đặc biệt, bệnh máu, phân tích NST tủy có vai trò quan trọng chẩn đoán, tiên lượng theo dõi đáp ứng điều trị bệnh Để phân tích cơng thức NST hay kiểu nhân bệnh máu cần nuôi cấy mẫu dịch hút tủy xương cho tế bào non có nhân tăng sinh, phân bào cố định giữ trạng thái gian kỳ (metaphase), trạng thái quan sát phân tích bất thường số lượng * Viện Huyết học Truyền máu TW Người phản hồi (Corresponding): Lê Xuân Hải xuanhai.le@gmail.com 51 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 cấu trúc NST So với xét nghiệm công thức NST máu ngoại vi, cơng thức NST tủy phức tạp, khó làm tỷ lệ thành công thấp Tỷ lệ thành công cấy NST tủy phụ thuộc nhiều vào loại tế bào ung thư, liệu trình điều trị hóa chất, điều kiện trang thiết bị labo, tay nghề kỹ thuật viên…[5, 7] Nhiều phân loại bệnh máu sử dụng kết hợp phương pháp hình thái, miễn dịch học phương pháp di truyền tế bào Các phân loại bệnh máu WHO 2001, WHO 2008 nêu rõ tầm quan trọng tổn thương đột biến phân loại tiên lượng bệnh Hiện nay, Viện Huyết học - Truyền máu TW, kỹ thuật cấy tủy ngắn hạn, phân tích NST tủy dùng thường quy BN bị bệnh máu, đặc biệt nhóm bệnh máu ác tính Tuy nhiên, chưa có đề tài mang tính tổng kết kết thực phân tích NST Việc đánh giá kết đạt làm sở cho việc phát triển xét nghiệm sau định hướng công tác nghiên cứu khoa học dựa nhóm bệnh lý hay gặp tổn thương NST Vì vậy, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm mục đích: Đánh giá tỷ lệ thành cơng thất bại nuôi cấy NST, tỷ lệ bắt gặp tổn thương NST tủy từ tháng - 2010 đến 12 - 2012, qua đưa kiến nghị để bước nâng cao chất lượng xét nghiệm NST tủy ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu 4.776 xét nghiệm NST tủy thực Khoa Miễn dịch - Di truyền Sinh học phân tử, Viện Huyết học - Truyền máu TW từ tháng - 2010 đến 12 - 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang - Vật liệu nghiên cứu: liệu kết NST lưu trữ hồ sơ NST tủy Khoa Miễn dịch - Di truyền & Sinh học phân tử, Viện Huyết học - Truyền máu TW * Các kỹ thuật áp dụng: - Kỹ thuật cấy ngắn hạn, nuôi cấy tủy 24 - Chuẩn bị tiêu nhuộm Giêmsa, nhuộm băng G - Phân tích NST theo danh pháp quốc tế ISCN 2005 quy định xác định dòng tế bào bất thường: xét nghiệm NST phân tích tối thiểu 20 cụm phân bào, tối đa 40 cụm, tính bất thường phát thấy tối thiểu cụm phân bào * Nội dung nghiên cứu: - Tình hình thực xét nghiệm NST: tỷ lệ xét nghiệm phân tích NST tủy theo nhóm bệnh - Đánh giá kết cấy phân tích NST (1): + Đánh giá kết cấy NST tủy thành công: theo tổng số lượng xét nghiệm NST thực thời gian nghiên cứu + Mô tả tỷ lệ phát bất thường NST, tỷ lệ bất thường nhóm bệnh: theo BN cụ thể, tính theo lần xét nghiệm NST tủy BN thời gian nghiên cứu - Phân tích, xử lý số liệu phần mềm SPSS 16.0 Microsoft Office Excel 2007 53 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN Tình hình thực xét nghiệm NST tủy Biểu đồ 1: Tỷ lệ phân bố xét nghiệm NST tủy theo nhóm bệnh Nhóm BN có chẩn đốn lơ-xê-mi cấp chiếm tỷ lệ cao với 47,5% tổng số xét nghiệm, đứng thứ hai nhóm có chẩn đốn lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt với 20,5% Đây hai nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao mơ hình bệnh tật Viện Huyết học - Truyền máu TW, đồng thời hai nhóm bệnh có định làm xét nghiệm NST tủy nhiều nhất, di truyền học tế bào tiêu chí quan trọng chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi đáp ứng điều trị bệnh Đối với BN lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt, kết NST tủy tiêu chí để lựa chọn thuốc điều trị nhắm đích cho BN Những BN có chẩn đốn thuộc hai nhóm bệnh làm xét nghiệm NST tủy vào viện lần đầu định kỳ theo dõi sau q trình điều trị hóa chất Vì vậy, số lượng NST tủy hai nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao Kết thống kê cho thấy, nhóm có chẩn đốn bệnh máu lành tính chiếm tỷ lệ cao (14,2%) Nhóm bệnh định rối loạn sinh tủy, tăng sinh lympho, u lympho hội chứng tăng sinh tủy mạn Đánh giá kết cấy phân tích NST tủy * Tỷ lệ cấy NST tủy thành công: Biểu đồ 2: Tỷ lệ cấy NST tủy thành công qua năm Tỷ lệ cấy NST tủy thành công năm 2010 thấp (79,1%) Tuy nhiên, tỷ lệ cấy thành cơng tăng dần tương đối ổn định năm 2011 (92,4%) 2012 (92%) Tỷ lệ cấy NST tủy thành công chung cho năm 87,8% Nuôi cấy NST tủy thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố thời gian từ lấy dịch tủy nuôi cấy, số lượng tế bào tủy, mức độ biệt hóa tế bào, mơi trường ni cấy, yếu tố phát triển biệt hóa tế bào, nhiệt độ phòng ni cấy, độ pH mơi trường nuôi cấy, độ ẩm nồng độ CO2 tủ ni cấy [5] Ngồi ra, dù ni cấy ngắn hạn, q trình ni cấy phải kéo dài 24 giờ, mẫu dịch hút tủy xương bị nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến chất lượng nuôi cấy Vì vậy, chất lượng ni cấy NST dễ bị ảnh hưởng, đòi hỏi trang thiết bị đại, ổn định thành thạo kỹ thuật viên Chất lượng nuôi cấy NST dần nâng cao, tỷ lệ cấy NST từ năm 2011 đến > 90% giữ mức ổn định * Tỷ lệ cấy NST tủy thất bại theo chẩn đoán: 54 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 Bảng 1: Tỷ lệ cấy NST tủy thất bại theo chẩn đốn KHƠNG MITOSE CĨ MITOSE n (%) n (%) Lơ-xê-mi cấp 359 (15,8%) 1.908 (84,2%) 2.267 Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt 61 (6,2%) 920 (93,8%) 981 Tăng sinh tủy mạn (PV, ET, PIMF) 16 (5,3%) 284 (94,7%) 300 Rối loạn sinh tủy 13 (9,4%) 124 (90,6%) 137 U lympho 18 (8,0%) 206 (92%) 224 Tăng sinh lympho (CLL, MM, Waldenstrome) 34 (18,2%) 153 (81,8%) 187 Nhóm khác (suy tủy, xuất huyết giảm tiểu cầu, thiếu máu, bệnh khác…) 82 (12,1%) 598 (87,9%) 680 583 (12,2%) 4,193 (87,8%) 4,776 MITOSE NHĨM BỆNH Chung TỔNG n Với nhóm bệnh khác u lympho, nhóm bệnh máu lành tính, tủy xương không bị ảnh hưởng nên chất lượng nuôi cấy đạt kết tốt Đặc biệt, nhóm tăng sinh tủy mạn nhóm lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt có biểu tăng sinh đủ lứa tuổi tế bào tủy xương nên tỷ lệ cấy thành công cao, tỷ lệ cấy NST tủy thất bại thấp (5,3% 6,2%) Hiện nay, chưa dùng chất kích thích sinh trưởng trình ni cấy Do vậy, kết ni cấy NST chưa thực tốt Kết giúp cải tiến hướng tới nuôi cấy NST tủy theo nhóm bệnh cụ thể, có bổ sung chất kích thích sinh trưởng phù hợp để kết tốt Kết phân tích NST Bảng 2: Kết phân tích NST theo nhóm bệnh (n = 2.978) KẾT QUẢ NST Khi nghiên cứu tỷ lệ cấy NST tủy thất bại nhóm bệnh cụ thể để xem xét ảnh hưởng chất lượng tính chất tế bào dịch tủy nhóm bệnh, chúng tơi nhận thấy: nhóm BN tăng sinh lympho nhóm lơ-xê-mi cÊp có tỷ lệ cấy NST thất bại cao (18,2% 15,8%) Điều lý giải, số lượng tính chất tế bào tủy hai nhóm bệnh ảnh hưởng đến q trình ni cấy làm cho tế bào khơng biệt hóa phân bào Mặt khác, bệnh lý điều trị hóa chất với liều mạnh ảnh hưởng đến kết nuôi cấy sau điều trị Theo khuyến cáo trung tâm di truyền học giới, ni cấy NST tủy, cần có thêm chất kích thích tế bào sinh trưởng, đặc biệt nuôi cấy NST máu ngoại vi bệnh lý có biểu tủy xương [5, 7] NHĨM BỆNH Lơ-xê-mi cấp BÌNH THƯỜNG , n (%) PH1(+) n (%) BẤT THƯỜNG TỔNG , n n (%) 809 (66,8%) 77 (6,4%) 325 1.211 (26,8%) Lơ-xê-mi kinh dòng 135 (26,0%) bạch cầu hạt 365 (70,2%) 20 (3,8%) 520 Tăng sinh tủy mạn 262 (96,0%) (PV, ET, PIMF) (2,2%) (1,8%) 273 Rối loạn sinh tủy 99 (90,8%) (0%) 10 (9,2%) 109 U lympho 175 (92,1%) (0%) 15 (7,9%) 190 122 (89,7%) (2,2%) 11 (8,1%) 136 Nhãm khác (suy tủy, xuất huyết giảm 293 tiểu cầu, thiếu máu, (81,6%) bệnh khác…) 10 (2,8%) 56 (15,6%) 359 Tăng sinh lympho (CLL, MM, Waldenstrome) Chung 2.075 461 442 2.978 (69,7%) (15,5%) (14,8%) 55 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 Mỗi BN tính kết phân tích NST lần thời gian nghiên cứu Kết cho thấy, tổng số 2.978 BN, tỷ lệ phát tổn thương NST (bao gồm tổn thương có NST Ph1 tổn thương NST khác) 30,3% Tỷ lệ BN bệnh máu ác tính chiếm đến 85,8% (biểu đồ 1) Đây nhóm bệnh lý có tỷ lệ tổn thương di truyền cao, bệnh lý lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt, tỷ lệ tổn thương lên đến 99% [2], hay số thể bệnh máu ác tính lơ-xê-mi cÊp thể M3, tỷ lệ tổn thương từ 60 - 100% [2] Như vậy, tỷ lệ phát tổn thương thấp Tuy nhiên, nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang nghiên cứu dọc nên kết phản ánh có hay khơng có tổn NST thời điểm xét nghiệm Trên thực tế, nhiều xét nghiệm BN thời gian nghiên cứu đạt lui bệnh mặt di truyền NST sau điều trị hóa chất Cũng lý mà tỷ lệ phát tổn thương có NST Ph1 nhóm BN lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt 70,2% Tỷ lệ phát tổn thương Ph1 tất nhóm bệnh 15,5%, đó, chủ yếu nhóm BN lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt Ngồi ra, chúng tơi nhận thấy tổn thương Ph1 có BN lơ-xêmi cÊp, tăng sinh tủy mạn, tăng sinh lympho, chí nhóm BN bệnh máu lành tính Tổn thương Ph1 nhóm BN lơ-xê-mi cÊp gặp BN lơ-xê-mi cÊp dòng lympho gặp trường hợp chuyển cấp sau lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt NST Ph1 xuất BN tăng sinh tủy mạn, tăng sinh lympho, với tỷ lệ thấp, cần có thêm nghiên cứu theo dõi dọc tương lai để có kết ln xác Chúng tơi gặp trường hợp chẩn đốn xác định đa u tủy xương có tổn thương NST Ph1 Tỷ lệ phát có tổn thương khơng phải Ph1 14,8%, đó, nhóm lơ-xê-mi cÊp có tỷ lệ cao nhất, chiếm 28,6% trường hợp chẩn đoán lơ-xê-mi cÊp Tuy nhiên, tỷ lệ thấp so với nghiên cứu nhiều tác giả bên Phạm Quang Vinh nghiên cứu bất thường NST BN lơ-xê-mi cÊp phát tỷ lệ bất thường 62,11% [1] Nhiều nghiên cứu giới cho thấy khoảng 50% BN có bất thường NST sau này, nhờ kỹ thuật phát triển, người ta phát nhiều bất thường hơn, có nghiên cứu phát tỷ lệ bất thường NST lên đến 80% [6] Các BN nhóm bệnh máu ác tính khác, tỷ lệ phát tổn thương chúng tơi thấp Nhóm rối loạn sinh tủy phát 9,2% có tổn thương Nghiên cứu nhiều tác giả giới cho kết từ 40 - 98% [6] Nhóm u lympho, tỷ lệ phát tổn thương 7,9%, tỷ lệ theo nhiều nghiên cứu 30 - 85% [6] Nhóm tăng sinh tủy mạn có 1,8% BN có bất thường NST Theo nghiên cứu Heim, 15% BN đa hồng cầu, 40% BN xơ tủy có tổn thương NST [6] Trong nghiên cứu chúng tơi, nhiều BN lui bệnh mặt huyết học, di truyền Tuy nhiên, kỹ thuật ni cấy, nhuộm băng khả phân tích NST khiến cho nhiều bất thường cấu trúc NST bị bỏ sót Do vậy, cần cập nhật thêm nhiều kỹ thuật nuôi cấy nhuộm băng NST, đào tạo 56 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2013 thêm kỹ thuật phân tích NST kết xác KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 4.776 xét nghiệm NST tủy từ - 2010 đến 12 - 2012 Viện Huyết học - Truyền máu TW, rút số kết luận: - Tỷ lệ cấy NST tủy thành cơng thấp (87,8%), tỷ lệ cấy thất bại cao nhóm BN tăng sinh lympho (18,2%) lơ-xê-mi cÊp (15,8%), thấp nhóm tăng sinh tủy mạn (5,3%) - Tỷ lệ phát tổn thương NST thấp (30,3%), tỷ lệ BN có NST Ph1 15,5%, tỷ lệ tổn thương NST khác 14,8%, nhóm lơ-xê-mi cấp có tỷ lệ tổn thương NST cao (28,6%) Heim S, Mitelman F Cancer cytogenetics 1987 Lisa G Shaffer; Niels Tommerup International standing committee on human cytogenetic nomenclature ISCN 2005, Karger 2005 Margaret J Barch, Helen J Lawce, Marilyn S Arsham Peripheral blood culture The act cytogenetics laboratory manual, Second edition 1991, pp.17-30 Michelle M Le Beau Cytogenetic analysis of hematological malignant dseases The act cytogenetics laboratory manual, Second edition 1991, pp.395-451 Victoria L Earle Haemopoietic growth factor significantly improve the mitotic index and chromosome quality in cytogenetic culture of myeloid neoplasia Genes, Chromosomes and Cancer 46 2007, pp.670-674 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Quang Vinh Nghiên cứu bất thường NST thể bệnh lơ-xê-mi cấp người lớn Viện Huyết học - Truyền máu Luận án Tiến sü Y học Trường Đại học Y Hà Nội 2003 Anne Richardson Analysis of cytogenetic abnormalities The act cytogenetics laboratory manual Second edition 1991, pp.329-383 57 TẠP CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN S S 5-2013 Ngày nhận bài: 2/4/2013 Ngày phản biện đánh giá báo: 8/5/2013 Ngày báo đ-ợc đăng: 23/5/2013 58 ... Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2 0 13 thêm kỹ thuật phân tích NST kết xác KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 4.776 xét nghiệm NST tủy từ - 2010 đến 12 - 2012 Viện Huyết học - Truyền máu TW, rút số kết luận: -. .. CHÍ Y - DƢỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5-2 0 13 Mỗi BN tính kết phân tích NST lần thời gian nghiên cứu Kết cho thấy, tổng số 2.978 BN, tỷ lệ phát tổn thương NST (bao gồm tổn thương có NST Ph1 tổn thương NST... thiểu cụm phân bào * Nội dung nghiên cứu: - Tình hình thực xét nghiệm NST: tỷ lệ xét nghiệm phân tích NST tủy theo nhóm bệnh - Đánh giá kết cấy phân tích NST (1): + Đánh giá kết cấy NST tủy thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phân tích tổn thương nhiễm sắc thể tủy ở các nhóm bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong 3 năm (2010-2012), Đánh giá kết quả phân tích tổn thương nhiễm sắc thể tủy ở các nhóm bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong 3 năm (2010-2012)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn