Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh của Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 03:43

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường ngành sản xuất xi măng, phân tích nội bộ của Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình từ đó tổng hợp được các cơ hội và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu đối với Công ty. Bản luận văn đưa ra một số giải pháp chiến lược kinh doanh của Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực hiện các giải pháp chiến lược đó. TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Phân tích đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020” Tác giả luận văn: Trần Văn Bội Khóa: 2010 Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nội dung tóm tắt: a) Lý lựa chọn đề tài: Trong năm qua, ngành công nghiệp sản xuất xi măng có phát triển mạnh mẽ, tạo chuyển biến lớn lượng chất Chiến lược kinh doanh khơng thể thiếu được, có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp tương lai Đặc biệt trọng tình trạng ngành xi măng Việt Nam dư thừa loại xi măng mác thấp, phải nhập loại xi măng mác cao Chuẩn bị điều kiện cần thiết cho giai đoạn với thách thức hội, giải pháp chiến lược kinh doanh quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh không nước mà thị trường quốc tế b) Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích mơi trường vĩ mơ, phân tích mơi trường ngành sản xuất xi măng, phân tích nội Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình từ tổng hợp hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu Công ty Bản luận văn đưa số giải pháp chiến lược kinh doanh Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020, đồng thời đề xuất biện pháp để thực giải pháp chiến lược - Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty đến năm 2020 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu, phân tích số liệu thực tế nhằm đề giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020 c) Nội dung chính, đóng góp luận văn * Nội dung luận văn: Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở phương pháp luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình Chương 3: Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Cơng ty đến năm 2020 * Đóng góp luận văn: - Luận văn hệ thống hóa phát triển số vần đề lý luận chiến lược kinh doanh công ty với nét đặc thù - Luận văn phân tích đánh giá thực trạng, nêu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác quản lý kinh doanh môi trường cạnh tranh tương lai nước ta - Nghiên cứu chiến lược kinh doanh chung, từ xây dựng đề xuất số giải pháp chiến lược kinh doanh Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình d) Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp số liệu thu thập từ nguồn khác nhau: Sách, internet, tư liệu, tạp chí chun ngành, tài liệu nghiên cứu có liên quan để đánh giá tình hình cách sát thực làm sở cho việc đưa nhận xét, đánh giá; từ đề xuất giải pháp chiến lược biện pháp để thực giải pháp e) Kết luận: Hoạch định chiến lược đưa giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp tận dụng hội kinh doanh điểm mạnh, đồng thời hạn chế nguy khắc phục điểm yếu ảnh hưởng đến phát triển tương lai doanh nghiệp Những biến động thường xuyên môi trường kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, để nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược đưa giải pháp để thực chiến lược dài hạn ngắn hạn Đề tài: “ Phân tích đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020” nghiên cứu với mục đích làm rõ đặc điểm hoạt động đơn vị dựa sở phương pháp luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, kết hợp với mơ hình phân tích SWOT phân tích sâu sắc tồn diện để nhận diện hội, thách thức đến từ môi trường bên ngồi Cơng ty điểm mạnh, điểm yếu phân tích nội Cơng ty Trên sở tìm giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty đến năm 2020 Hy vọng với giải pháp chiến lược đưa ra, đề tài đóng góp cho Cơng ty xi măng The Vissai Ninh Bình đứng vững phát triển giai đoạn đầy thách thức Mặc dù cố gắng nhiều chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận bảo thầy giáo, góp ý bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Để hoàn thành luận văn này, cố gắng, nỗ lực thân, hướng dẫn giúp đỡ tận tình, chu đáo cô giáo PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cho phép bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Quản lý, cán Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp đỡ tơi hồn thành luận văn MASTER THESIS SUMMARY Subject: "Analyze and propose solutions to the business strategy for The Vissai Ninh Binh cement company to 2020" Thesis Author: Tran Van Boi Course: 2010 Instructor: PGS.TS Nguyen Thi Ngoc Huyen Summary: a) Reasons for choosing topics: In recent years, the industry is cement production has been strong growth, produce large changes in both quantity and quality Business strategy is indispensable, it has important implications for the development of enterprises in the future Especially in the current situation of Vietnam's cement industry while excess cement types is low, but still has to import all kinds of high quality cement Prepare the necessary conditions for a new phase with the challenges and opportunities, the solution strategy is very important to improve the competitiveness not only domestically but on the international market b) The purpose of the thesis research, the object and scope of the study - Purpose of research: On the basis of macro-environmental analysis, environmental analysis of cement industry, the internal analysis of the Company since Son Cement synthetic opportunities and challenges , the strengths and weaknesses of the company The essays offer a solutions business strategy of the Company to The Vissai Ninh Binh Cement in 2020, along with proposed measures to implement the solution strategy - Object and scope of research: Subjects of research topics: Research subjects bases to build the business strategy of the company shares Son Cement and propose solutions to the business strategy of the company in 2020 Scope of the Study: Thesis research, analyze data to propose practical solutions to the business strategy of the Company to The Vissai Ninh Binh Cement in 2020 c) The main contents, and the new contribution of the thesis * The main contents of the thesis: Besides the introduction and conclusion, the thesis includes 03 chapters: Chapter 1: Fundamentals methodology for the business strategy of the business Chapter 2: Analysis of base business strategy of The Vissai Ninh Binh cement company Chapter 3: Proposed solutions to the business strategy of the company to 2020 * New contribution of the thesis: - Thesis codifying and developing some theoretical issues about the business strategy of a company with unique characteristics - Thesis analysis and assessment of the state, outlined the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of business management in a competitive environment now and in the future in our country - Look at the overall business strategy, from which to build and propose some solutions to the business strategy of the company shares Son Cement d) Research Methodology: - Methods: Dissertation use methods of analysis, comparison and synthesis of data collected from different sources: books, internet, materials, professional journals, literature research relevant to an assessment of how closely the basis for making the review and evaluation; from the proposed solution strategy and measures to implement the solution e) Conclusion: Strategic planning and provide strategic solutions to help businesses take advantage of business opportunities and strengths, while limiting the risks and overcome these weaknesses could affect the development future of the business The frequent changes of business environment, the demand is always a direct impact to the operation of the business, so to enhance the competitiveness of enterprises should be the strategic plan and come up with measures to implement that strategy in the short term and long term Subject: "Analyze and propose solutions to the business strategy for The Vissai Ninh Binh cement company to 2020" be studied with the aim to clarify the operating characteristics of the unit based on the method Comment on the business strategy of the business, combined with models of SWOT analysis was comprehensive in-depth analysis to identify the opportunities and challenges from the external environment and company strengths and weaknesses when internal company analysis Based on that finding solutions to the business strategy of the company in 2020 Hopefully with the strategic solutions they have made, this topic will contribute to the The Vissai Ninh Binh Cement company and development during the current challenging Although many have tried but certainly thesis inevitable shortcomings, I would like to receive the protection only of teachers, feedback from friends and colleagues to be more complete thesis To complete this thesis, in addition to the efforts, the efforts of myself, I was the guidance and assistance committed and caring teacher of PGS TS Nguyen Thi Ngoc Huyen Let me express my sincere thanks and foremost teacher PGS TS Nguyen Thi Ngoc Huyen the teacher of Economics and Management Sciences, the Institute's staff training after college - University HUT helped me complete this thesis ... phải hoạch định chiến lược đưa giải pháp để thực chiến lược dài hạn ngắn hạn Đề tài: “ Phân tích đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020 nghiên... 3: Đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty đến năm 2020 * Đóng góp luận văn: - Luận văn hệ thống hóa phát triển số vần đề lý luận chiến lược kinh doanh công ty với nét đặc thù - Luận văn. .. Luận văn nghiên cứu, phân tích số liệu thực tế nhằm đề giải pháp chiến lược kinh doanh Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020 c) Nội dung chính, đóng góp luận văn * Nội dung luận văn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh của Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược kinh doanh của Công ty xi măng The Vissai Ninh Bình đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn