Bài thảo luận môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

58 16 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2020, 03:38

Nội dung trình bày của bài thảo luận gồm có: 3 mẫu hợp đồng thương mại quốc tế (Hợp đồng xuất nhập khẩu) song ngữ Anh – Việt của Việt Nam với các đối tác nước ngoài; nội dung, ưu điểm, nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế trong ngoại thương, các trường hợp rủi ro có thể xảy ra với người bán và người mua trong từng phương thức. Mời các bạn cùng tham khảo. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THẢO LUẬN Môn: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Giáo viên bộ môn: Nguyễn Ngọc Dung Danh sách thành viên: Dương Thị Hằng Vũ Thị Thái Chu Thị Thùy Nguyễn Trọng  Đại Tạ Thị Xuân Tạ Thị Trang Nguyễn Văn Minh Thái Ngun, tháng 11 năm 2012 u cầu: Sưu tầm 3 mẫu hợp đồng thương mại quốc tế  (Hợp đồng xuất  nhập khẩu) song ngữ Anh – Việt của Việt Nam với các đối tác nước ngồi Trình bày nội dung,  ưu điểm, nhược điểm của các phương thức  thanh tốn quốc tế  trong ngoại thương, các trường hợp rủi ro có thể  xảy ra   với người bán và người mua trong từng phương thức. Phương thức nào được  sử dụng phổ biến nhất? Tại sao? I.Một số mẫu hợp đồng thương mại quốc tế Mẫu 1:  Hợp đồng mua và bán gạo HỢP ĐỒNG MUA VÀ BÁN GẠO CONTRACT FOR THE PURCHASE AND SALE OF RICE Số 007/VNF/20 No. 007/VNF/20 Giữa: ELLEN LIMITED  Between ELLEN LIMITED   ­   Phòng   A   3/F,   Causeway   Tower,16   –   22   Đường   Causeway,   Vịnh  Causeway HONGKONG ­ Lat A. 3/F Causeway Tower, 16 – 22 Causeway Road, Causeway Bay  HONGKONG ­ Điện thoại: xxx Fax: xxx ­ Tel: xxx Fax: xxx ­ Telex: 61533 WSGTC HK ( Dưới đây được gọi là Người mua) ­ Telex: 61533 WSGTC HK (hereinafter called the Buyer) Và: Công ty Xuất nhập khẩu Lương thực Hà Nội  And HANOI FOOD EXPORT IMPORT COMPANY ­ 40 Đường Hai Bà Trưng – Hà Nội – Việt Nam.  ­ 40 Hai Ba Trung Street, Hanoi, VIETNAM ­ Điện thoại: xxx Fax: xxx ­ Tel: xxx Fax: xxx ­ Địa chỉ  điện tín: VINAFOOD HANOI (Dưới đây được gọi là Người  bán) ­ Cable address: VINAFOOD HANOI (hereinafter called the Seller)   Hai bên cùng đồng ý về  hợp đồng mua và bán gạo với các điều kiện  như sau:  It has been mutually agreed to the sale and purchase of rice on the terms  and conditions as follows: 1. Hàng hóa: Gạo trắng Việt Nam 1. Commodity: Vietnam White Rice 2. Quy cách phẩm chất: 2. Specification: ­ Tấm: 35% là tối đa ­ Brokens: 35% max ­ Thủy phần: tối đa 14,5% ­ Moisture: 14,5% max ­Tạp chất: tối đa 0,4% ­ Foreign matter: 0,4% max ­ Gạo vụ mùa 20  – 20 ­ Crop: 20  – 20 3. Số lượng: 100.000MT trên dưới 5% theo sự lựa chọn của người bán 3. Quantity: 100.000MT more or less 5% at Seller's option 4. Giá cả: xxx USD một mét tấn (tịnh), Giao hàng tháng 4 → 6 – 20 4. Price: 2USD xxx per metric ton, net for April June 20   a. Lót hàng, cót tính vào tài khoản của chủ tàu/ người mua a. Dunnage, bamboomat for Ship owner's/ Buyer's account   b. Chi  phí kiểm  kiện   trên cầu cảng   tính vào tài khoản của   người bán (Do người bán chịu) b. Shore tally to be at Seller's account c. Chi phí kiểm kiện trên tàu được tính vào tài khoản của người mua/  chủ tàu c. Vessel tally to be at Buyer's/Ship owner's account  d. Tất cả các khoản thuế thu nhập, thuế khác ở các nước đến v.v  và  ở các nước bên ngồi Việt Nam sẽ được tính vào tài khoản của người mua  d. All export duties and taxes levied in the country of destination and  outside Vietnam shall be for Buyer's account 5. Thời hạn giao hàng: 20 – 25 ngày sau ngày mở L/C 5. Time of shipment: 20 – 25 days after L/C opening date 6. Bao bì: Gạo phải được đóng gói trong bao đay đơn mới trọng lượng tịnh  mỗi bao 50 kg, khoảng 50,6 kg cả bì, khâu tay   miệng bao bằng chỉ  đay xe  đơi thích hợp cho việc bốc vác và vận tải đường biển; người bán sẽ  chịu  trách nhiệm cung cấp 0,2% bao đay mới miễn phí ngồi tổng số bao được xếp  lên tàu 6. Packaging: Rice to be packed in single new jute bags of 50 kgs net each,  about 50.6 kgs gross each, hand­sewn at mouth with jute twinethread suitable  for rough, handling and sea transportation. The Seller will supply 0.2% of new  jute bags, free of charge, out of quantity of bags shipped 7. Bảo hiểm: Người mua sẽ phải chịu.  7. Insurance: To be arranged by the Buyer 8. Kiểm tra và xơng khói hàng hóa:  8. Inspection and Fumigation: a. Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì do Vinacontrol  cấp ở xếp hàng có tính chung thẩm và chi phí do Người bán chịu.  a. The certificate of quality, weight and packing issued by Vinacontrol at  loading port to be final and for Seller's account b. Việc xơng khói hàng hóa phải được thực hiện trên boong tàu sau khi   hồn thành việc bốc hàng với các chi phí do người bán chịu. Nhưng các khoản  chi tiêu cho đội thủy thủ  ở trên bờ trong khoảng thời gian xơng khói gồm cả  các chi phí về ăn uống, đi lại và chỗ ở tại khách sạn chủ tàu phải chịu.  b   Fumigation   to   be   effected   on   board   the   vessel   after   completion   of  loading with expenses to be at Seller's account; but expenses for crew on shore  during   the   fumigation   period   including   transportation,   accommodation   and  meals at hotel for Ship owner's account c. Thời gian xơng khói khơng được tính là thời gian xếp hàng.  c. Time for fumigation not to count as laytime 9. Các điều khoản về xếp hàng:  9. Loading terms: a. Người mua sẽ  thơng báo cho ETA của con tàu và của các nội dung   chi tiết  của nó  15 ngày (sau khi tàu nhổ  neo) và thuyền trưởng  sẽ  thông   báoETA của tàu, khối lượng sẽ được xếp lên tàu và những thông tin cần thiết   khác 72/48/24 giờ trước khi tàu đến cảng xếp hàng a. Buyer shall advice vessel's ETA and its particulars 15 days and Captain  shall inform vessel's ETA, quantity to be loaded and other necessary information  72/48/24 hours before the vessel's arrival at loading port b. Thời gian xếp hàng bắt đầu tính từ 1h trưa nếu NOR được trao trước  buổi trưa và từ 8h sáng của ngày làm việc tiếp theo nếu nh  NOR được trao  vào buổi chiều trong giờ  làm việc, trong trường hợp tàu đợi để  thả  neo v ì  cảng tắc nghẽn thì thời gian xếp hàng được tính sau 72 giờ  kể  từ  khi trao  NOR b. Laytime to commence at 1PM if N.O.R given before noon and at 8AM  next working day if N.O.R given in the afternoon during office hours,incase of  vessel waiting for berth due to congestion, time commences to count 72 hours  after N.O.R submited c. Tốc độ  xếp hàng: 800MT mỗi ngày làm việc liên tục 24h thời tiết   cho phép làm việc, chủ nhật, ngày nghỉ được trừ ra thậm chí nếu có sử dụng,  trên cở sở có ít nhất 4 đến 5 hầm tàu/hầm hàng làm việc bình thường và tất  cả cần cẩu/ cần trục và cuộn dây tời sẵn sàng trong trạng thái tốt, nếu ít hơn   tính theo tỷ lệ c. Loading rate: 800MT per weather working day of 24 consecutive hours,  Sundays, holidays excepted even if used, base on the use of at least four to five  normal working hatchs/ holds and all cranes/derricks and winches available in  good order, if less than prorata   d. Người bán sẽ  thu xếp một địa điểm bỏ neo an tồn tại một cảng an  tồn cho con tàu có sức chứa từ 10.000MT – 20000MT để bốc hàng d. Seller shall arrange one safe berth of one safe port for the vessel of 10,000MT  – 20,000MT capacity to load the cargo e. Khoảng thời gian từ 17h chiều thứ bảy và ngày trước một ngày nghỉ  cho đến 8h sáng của ngày làm việc tiếp theo khơng tính là thời gian xếp hàng  thậm chí có sử dụng  e. Time is between 17.00PM on Saturday and the day preceding a holiday  until 8AM next working day not to count as laytime even if used    f. Trước khi trao NOR, con tàu phải có giây phép q cảng, ngay sau khi   tàu cập cảng (bỏ  neo), thuyền trưởng sẽ  u cầu Vinacontrol kiểm tra các  hầm tàu/ hầm hàng và cấp giấy chứng nhận các hâm tàu/ hầm hàng sạch khơ,   khơng có các tác nhân gây hại và thích hợp để  chở  lương thực và những chi  phí như  vậy sẽ  được tính vào tài khoản của chủ  tàu và thời gian khơng tính   vào thời gian xếp hàng f   Before   submitting   N.O.R,   the   vessel   must   be   in   free   practique.  Immediately after the vessel at berth, captain shall request Vinacontrol to inspect  the hatchs/holds and issue a certificate certifying that the hatchs/holds are clean,  dry, free from harmful factions and suitable for food loading with such expenses  to be at ship owner's account and time not to count as laytime g. Phạt xếp hàng chậm/ thưởng xếp hàng nhanh nếu có, sẽ  theo như  mức quy định trong hợp đồng th tàu chuyến; nhưng tối đa là 4000/2000  USD một ngày hoặc tính theo tỷ  lệ  và phải được giải quyết (thanh tốn)   trược tiếp giữa người mua và người bán trog vòng 90 ngày kể từ ngày ký B/L g. Demurrage/ Dispatch if any, to be as per C/P rate, but maximum of  4,000/2,000 USD per day or prorata and to be settled directly between Seller and  Buyer within 90 days after B/L date h. Để có được những chứng từ giao hàng như: h. For the purpose of obtaining Shipping documents such as: ­ Các hóa đơn thương mại ­ Commercial invoices ­ Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bì ­ Certificate of quality, weight and packing   ­ Giấy chứng nhận xuất xứ ­ Certificate of origin   Bên có trách nhiệm phải thơng báo các chi tiết về giao hàng bằng điện   tín/telex/fax trong vòng 24h sau khi hồn thành việc giao hàng.Vận đơn sẽ  được cấp ngay sau khi hồn thành việc giao hàng và tr ước khi xơng khói và  được giao ngay cho người mua để mua bảo hiểm The responsible party shall Cable/Fax/Telex advising shipment particulars  within 24 hours after completion of loading. In order for the Buyer to obtain  insurance,   a   Bill   of   Lading   shall   be   issued   immediately   after   completion   of  loading and before fumigation and provided immediately to the Buyer   i. Trong trường hợp hàng hóa đã sẵn sàng để xếp lên tàu như đã đực dự  định trong hợp đồng này nhưng người mua khơng chỉ định tàu để bốc hàng thì  tất cả rủi ro, thiệt hại, những chi phí có liên quan đến hàng hóa đó do người   mua chịu thiệt hại trên cơ  sở  bồi thường thực tế  của người bán; ngược lại,  nếu khơng có hàng để bốc lên con tàu đã được chỉ định ở  cảng bốc hàng, thì  cước khống sẽ  do người bán trả  trên cơ  sở  bản đòi bồi thường thực tế  của  người mua và người mua sẽ xuất tr ình những chứng từ sau cho Vietcombank  để nhận P.B ( thời gian được tính từ 20 – 25 ngày kể từ sau ngày mở L/C.) i. In case, cargo is ready for shipment as schedule in this contract, but  Buyer fail to nominate the vessel to load, then all risk, damages and associated  expenses for cargo to be borne by the Buyer based on the Seller's actual claim.  In  the  event   that   no  cargo  is  available  to  be   loaded   on  nominated  vessel  at  loading port, then dead freight to be paid by the Seller bases on Buyer's actual  claim and the Buyer will submit the following documents to Vietcombank for  receiving P.B: (time counted: 20 – 25 days from L/C opening date): ­ NOR có chữ ký của người bán ­ N.O.R with Seller's signature   ­ Biên bản được ký giữa thuyền trưởng và người ban xác định rằng con  tàu được chỉ  định đã đến cảng xếp hàng để  nhận số  hàng trong hợp đồng  nhưng người bán khơng có hàng để bốc lên tàu ­ Report signed by the Captain and the Seller confirming that the vessel  has already arrived at the port to receive the cargo but the seller has no cargo to  load ­ Xác nhận của Vietcombank ­ Vietcombank's confirmation 10. Thanh toán: 10. Payment: a. Sau khi ký kết hợp đồng này, người mua hoặc được người mua chỉ  định (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO,. LTD hoặc người được chỉ  định khác) sẽ  telex đề  nghị  người bán mở  P.B với 1% tổng giá trị  L/C tại   Vietcombank Hà Nội trong vòng 2 ngày người bán sẽ  mở  P.B và thơng báo  cho người mua, sau đó 4 ngày sau khi nhận được xác nhận của Vietcombank,  người mua sẽ  lập tức mở  một L/C được xác nhận, khơng hủy ngang bằng  điện tín phù hợp với hợp đồng này tại ngân hàng quốc tế hạng nhất tanh tốn   ngay bằng T.T.R có thể  châ[s nhận được đối với 40.000MT cho Vinafood   Hanoi hưởng qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Đối với 60.000 MT  người bán cũng chấp nhận rằng ngừi mua hoặc người được người mua chỉ  định sẽ  mở  một thư  tín dụng thanh tốn gnay có thể  chuyển nhượng được   khơng hủy ngang bằng điện báo phù hợp với hợp đồng này có thể chấp nhận  với chuyển tiền bằng điện. Trong trường hợp người bán u cầu xác nhận   L/C, L/C sẽ  được xác nhận cho người bán hưởng.  Trong trường hợp bốn  ngày kể  từ  ngày người mua nhận được xác nhận của Vietcombank, nhưng   L/C khơng được mở  thì người bán sẽ  thu hồi P.B trên cơ  sở  xuất tr ình các  chứng từ vận tải cho Vietcombank a   After   signing   the   contract,   the   Buyer   or   the   Buyer's   nominee  (SHYELIAN   (HK)   MANUFACTURING   CO,   LTD   or   other   nominee)   shall  telex asking the Seller to open P.B of 1% of total L/C amount at Vietcombank  Hanoi within two days thereof. The Seller shall open P.B and inform the Buyer;  then,   four   days   after   receiving   Vietcombank's   confirmation;   the   Buyer   shall  open a telegraphic, irrevocable and confirmed L/C which is in conformity with  this contract by an international first class bank at sight with T.T.R acceptable  for 40,000 MT in favour of Vinafood Hanoi through the Bank of Vietnam. For  60,000 MT the Buyer of Buyer's nominee shall open a telegraphic,irrevocable  and transferable at sight L/C which is in conformity with this contract with TTR  acceptable. In this case, the Seller requests the confirmation of L/C, the L/C  shall be confirmed for Seller's account. In the event that the Buyer fails to open  L/C four days after receiving confirmation from Vietcombank then Seller shall  collect   P.B   from   the   Vietcombank   and   then   the   contract   is   automatically  canceled.The   Seller   will   collect   the   P.B   against   presentation   of   shipping  documents at Vietcombank b. Việc xuất trình các chứng từ  sau đây cho Ngân hàng Ngoại th ương  Việt Nam được thanh tốn trong vòng 3­5 ngày làm việc của Ngân hàng sau  khi nhận được bức Telex đã được kiểm tra từ  Vietcombank chứng tỏ  rằng  những chứng từ này đã được kiểm tra phù hợp với các điều khoản của L/C b. Presentation of the following documents to the bank of Foreign Trade  of Vietnam, payable within 3­5 banking days after receipt of the telex from the  Vietcombank certifying that documents have been checked in conformity with  the L/C terms:   ­ Một bộ  đầy đủ  vận đơn sạch đã xếp hàng lên tàu ba bản gốc có ghi  "Cước phí trả sau" ­ Full set of "Clean on board" B/L – in three (3) originals marked "Freight  to collect" ­ Hóa đơn thương mại làm thành 3 bản ­ Commercial invoice in three (3) folds ­ Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng và bao bìa do Vinacontrol  cấp ở cảng bốc hàng sẽ có giá trị pháp lý cuối cùng được lập thành 6 bản ­ Certificates of quality, weight and packing issued by the Vinacontrol to  be final at loading port in six (6) folds ­ Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại và cơng nghiệp Việt  Nam cấp được lập thành 6 bản ­ Certificates of origin issued by Vietnam Chamber of Commerce in six  (6) folds ­ Giấy chứng nhận hàng hóa được xơng khói do người (cơ  quan Việt   Nam) có thẩm quyền cấp, được làm thành 6 bản ­ Certificates of fumigation issued by the Competent authority of Vietnam  in six (6) folds   ­ Giấy chứng nhận vệ  sinh do cơ  quan Việt Nam có thẩm quyền cấp  được làm thành 6 bản ­ Phytosanitary certificate issued by the Competent authority of Vietnam  in six (6) folds đổi chính thức để có thể tính tốn và phân chia các chi phí liên quan cho  các bên chịu trách nhiệm gánh chịu 2.9 Những vẫn đề cần lưu ý khi sử dụng L/C - Thanh tốn bằng L/C là một phương thức tương đối an tồn cho cả  nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, để sử  dụng hiệu quả L/C, đồng  thời để bảo đảm lợi ích của mình khi sử  dụng L/C như  là một phương thức   thanh tốn, các bên nên lưu ý một số vấn đề được nêu sau đây - Đối với nhà nhập khẩu thì phải làm thủ  tục soạn và nộp đơn u  cầu phát hành thư tín dụng. Thực ra đơn u cầu phát hành thư  tín dụng theo   mẫu chuẩn quốc tế (Standafo, Standaci) nên nhà nhập khẩu chỉ phải điền nội   dung cần thiết vào chỗ trống và xóa đi những thơng tin khơng cần thiết. Để  bảo đảm tính chính xác của đơn và sau này là thư  tín dụng (L/C), nhà nhập  khẩu phải dựa trên cơ sở các nội dung của Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc  tế để lập đơn, tránh mọi sự sai khác - Đặc biệt lưu ý đối với nhà xuất khẩu (người thụ hưởng trong L/C),   cần phải kiểm tra kỹ lưỡng thư  tín dụng. Bởi vì nếu có sự  khơng phù hợp  giữa L/C và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  mà nhà xuất khẩu khơng  phát hiện ra được mà cứ  tiếp tục giao hàng thì nhà xuất khẩu sẽ  khó đòi   được tiền hoặc ngược lại nếu từ chối giao hàng thì vi phạm hợp đồng - Cơ sở để kiểm tra L/C là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  (hợp   đồng cơ  sở). L/C phải phù hợp với hợp đồng cơ  sở  và khơng được trái với  các nội dung của hợp đồng cơ  sở. Đối với các hợp đồng có các sửa đổi, bổ  sung thì cần cẩn trọng kiểm tra nội dung của hợp đồng gốc và hợp đồng sửa  đổi, bổ sung. Ngồi ra cơ sở pháp lý điều chỉnh L/C thơng thường là UCP 600,  ISBP 681, eUCP 1.1 và URR 525 1995. Do vậy cần đánh giá hình thức và nội  dung của L/C trên cơ sở luật áp dụng Về mặt nội dung của L/C, cần kiểm tra kỹ lưỡng các nội dung sau:  - số  tiền của L/C; ngày hết hạn hiệu lực của L/C; địa điểm hết hạn hiệu lực  của L/C; loại L/C (thơng thường là thư  tín dụng khơng hủy ngang (Đối với  nhà xuất khẩu thì nên chọn L/C khơng hủy ngang cùng với điều kiện miễn  truy đòi và nếu được xác nhận thì càng tốt)); thời hạn giao hàng; cách thức   giao hàng; cách vận tải; chứng từ  thương mại; hóa đơn; vận đơn; đơn bảo  hiểm Khi phát hiện ra nội dung của L/C khơng phù hợp với hợp đồng cơ  - sở  hoặc trái với luật áp dụng hoặc khơng có khả  năng thực hiện, nhà xuất  khẩu phải u cầu nhà nhập khẩu làm thủ  tục sửa đổi, bổ  sung L/C. Trong   trường hợp sự sai sót trong L/C khơng q nghiêm trọng thì nhà xuất khẩu và  ngân hàng có thể phối hợp tìm hướng giải quyết như nhà xuất khẩu soạn thư  bảo đảm chịu trách nhiệm về bộ chứng từ thanh tốn gửi ngân hàng phát hành  L/C, hoặc thơng qua đại diện của nhà nhập khẩu xin chấp nhận thanh tốn và   gửi ngân hàng phát hành L/C… hoặc chuyển sang phương thức thanh tốn  khác như phương thức nhờ thu hoặc đòi và hồn trả tiền bằng điện… Nói tóm lại L/C với nội dung phù hợp với hợp đồng cơ  sở  và khơng  trái luật áp dụng sẽ bảo đảm quyền lợi cho cả nhà nhập khẩu và nhà  xuất khẩu Phương thức chuyển tiền 3.1 Khái niệm Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh tốn trong đó người mua   (bên nhập khẩu, bên nhận dịch vụ  cung  ứng,…) u cầu ngân hàng phục vụ  mình trích một số  tiền nhất định trong tài khoản để  trả  cho người hưởng lợi  (người bán, người xuất khẩu, người cung  ứng dịch vụ,…) trong một thời gian   nhất định 3.2 Các bên tham gia thanh tốn ­ Bên nhận tiền: Người bán, bên xuất khẩu, bên cung cấp dịch vụ,… ­ Bên chuyển tiền: Người mua, bên nhập khẩu, bên nhận dịch vụ,… ­ Ngân hàng phục vụ bên chuyển tiền ­ Ngân hàng phục vụ bên nhận tiền 3.3 Các hình thức chuyển tiền Phương thức chuyển tiền được chia ra thành hai hình thức: chuyển tiền  trả  trước và chuyển tiền trả  sau. Tùy vào mối quan hệ  của người bán, người   mua có thể kết hợp hai hình thức trên vào trong hợp đồng 3.4 Quy trình thanh tốn + Chuyển tiền trả trước: Ngân hàng phục  vụ người bán (2) (3) Ngân hàng phục vụ  người mua (1) Người xuất khẩu Người nhập khẩu (4) Bước 1: Bên chuyển tiền lập thủ tục u cầu chuyển tiền gửi ngân hàng   phục vụ mình Bước 2: Ngân hàng phục vụ bên chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền qua   ngân hàng phục vụ bên nhận tiền Bước 3: Ngân hàng phục vụ  bên nhận tiền thanh tốn tiền cho bên nhận  tiền Bước 4: Bên nhận tiền chuyển giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho bên  chuyển tiền + Chuyển tiền trả sau: Ngân hàng phục  vụ người bán (3) (4) Ngân hàng phục vụ  người mua (2) Người xuất khẩu Người nhập khẩu (1) Bước 1: Bên nhận tiền chuyển giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho bên  chuyển tiền Bước 2: Bên chuyển tiền sau khi kiểm tra hàng hóa và bộ  chứng từ, nếu   thấy phù hợp theo thỏa thuận giữa 2 bên, lập thủ  tục yêu cầu chuyển tiền gửi   ngân hàng phục vụ mình Bước 3: Ngân hàng phục vụ bên chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền qua   ngân hàng phục vụ bên nhận tiền Bước 4: Ngân hàng phục vụ  bên nhận tiền thanh tốn tiền cho bên nhận  tiền 3.5 Rủi ro + Chuyển tiền trả trước:  Người mua chịu rủi ro: ­ Hàng hóa khơng đảm bảo đúng u cầu về số lượng, chất lượng, thời   gian giao hàng,… ­ Người mua khơng nhận được hàng hóa từ người bán ­ Có thể bị người bán ép giá + Chuyển tiền trả sau: Người bán có thể gặp phải các rủi ro: ­ Người mua khơng thanh tốn tiền hàng ­ Người mua thanh tốn chậm ­ Người mua có thể trả lại hàng hoặc ép giá ­ Người mua thanh tốn khơng đủ số tiền thỏa thuận trong hợp đồng 3.6 Nhận xét Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh tốn có thủ  tục đơn giản   và thanh tốn tương đối nhanh. Tuy nhiên, trong phương thức này, ngân hàng chỉ  đóng vai trò trung gian, việc có nhận được tiền thanh tốn và hàng hóa hay khơng   hồn tồn tùy thuộc vào thiện chí của 2 bên và các u cầu, thỏa thuận của 2  bên,… Vì vậy, quyền lợi của các bên đều có thể  bị   ảnh hưởng khi có những  trục trặc trong giao dịch và rất dễ xảy ra tranh chấp.  Các bên chỉ nên áp dụng phương thức này khi hiểu nhau khá tốt, uy tín của  các bên cao, các bên đã có quan hệ làm ăn khá tốt đẹp, người bán và người mua  nên thỏa thuận kết hợp cả 2 hình thức chuyển tiền trên Phương thức thu ngân hay nhờ thu 4.1 Khái niệm Phương thức nhờ thu là phương thức thanh tốn trong đó người xuất khẩu  sau khi hồn thành nhiệm vụ xuất chuyển hàng hố cho người nhập khẩu thì uỷ  thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở  hối phiếu do mình lập ra 4.2 Các thành phần tham gia ­  Người xuất khẩu ­  Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu ­  Ngân hàng đại lý của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu (đó là ngân  hàng quốc gia của người nhập khẩu) ­  Người nhập khẩu 4.3 Các hình thức nhờ thu 4.3.1 Nhờ thu phiếu trơn (clean collection) Khái niệm:  Nhờ thu phiếu trơn (clean collection) là phương thức thanh tốn, trong đó  người xuất khẩu sau khi xuất chuyển hàng hố, lập các chứng từ hàng hố gửi  trực tiếp cho người nhập khẩu (khơng qua ngân hàng), đồng thời uỷ thác cho  ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền trên cơ sở hối phiếu do mình lập ra mà  khơng kèm theo bất kì một chứng từ hay điều kiện nào khác Quy trình nghiệp vụ:  Ngân hàng phục vụ  bên bán (3) Ngân hàng đại lý (6) (2) (7) Người xuất khẩu (5) (1) (4) Người nhập khẩu (2) Bước 1: Người bán giao hàng và chứng từ thanh tốn cho người mua Bước 2: Người bán lập hối phiếu đòi tiền người mua và ủy thác cho ngân  hàng của mình thu tiền hộ Bước 3: Ngân hàng phục vụ bên bán gửi ủy nhiệm thu kèm hối phiếu cho  ngân hàng đại lý của mình ở nước ngồi (hoặc ngân hàng phục vụ người mua)  nhờ thu tiền hộ Bước 4: Ngân hàng đại lý u cầu người mua trả tiền Bước 5,6,7: Người mua trả tiền cho người bán thơng qua ngân hàng đại lý  và ngân hàng phục vụ bên bán Rủi ro: Phương thức thanh tốn này ít được sử dụng trong thanh tốn thương mại  quốc tế vì nó khơng đảm bảo quyền lợi cho người bán vì việc nhận hàng và  việc thanh tốn khơng ràng buộc nhau. Người bán có thể gặp phải một số rủi ro  như: ­ Người mua khơng thanh tốn đủ số tiền hàng ­ Người mua chậm trả tiền hàng ­ Người mua có thể trả lại hàng hoặc ép giá ­ Người mua khơng thanh tốn tiền hàng Ngân hàng chỉ làm trung gian đơn thuần, thu được tiền hay khơng ngân  hàng cũng thu phí, ngân hàng khơng chịu trách nhiệm nếu bên nhập khẩu khơng  thanh tốn Phương thức này chỉ nên được áp dụng trong trường hợp các bên giao dịch  có quan hệ tốt và tin tưởng lẫn nhau, giá trị lơ hàng nhỏ, thăm dò thị trường,  hàng hóa ứ đọng khó tiêu thụ 4.3.2  Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection) Khái niệm:  Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection) là phương thức trong đó  người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu, khơng  những chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hố, gửi  kèm theo với điều kiện là người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu  có kỳ hạn, thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ hàng hố để đi nhận hàng Theo phương thức này ngân hàng khơng chỉ là người thu hộ tiền mà còn là  người khống chế bộ chứng từ hàng hố. Với cách khống chế này quyền lợi của  người xuất khẩu được đảm bảo hơn + Trong trường hợp thu trả tiền ngay (D/P­ document against payment) thì  người nhập khẩu phải trả tiền ngay ngân hàng mới trao bộ chứng từ +   Nếu     nhờ   thu   chấp   nhận   trao   chứng   từ   (D/A   ­   Document   against   acceptance) Thì người nhập khẩu phải kí chấp nhận lên hối phiếu ngân hàng  mới trao chứng từ Quy trình nghiệp vụ Ngân hàng phục vụ  bên bán (3) Ngân hàng phục vụ  người mua (6) (2) (7) Người xuất khẩu (5) (1) (4) Người nhập khẩu Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo hợp đồng Bước 2: Người xuất khẩu lập bộ chứng từ hàng hóa (gồm chứng từ hàng   hóa và hối phiếu) gửi tới ngân hàng phục vụ mình nhờ thu tiền hộ Bước 3: Ngân hàng bên xuất khẩu chuyển tồn bộ  chứng từ  hàng hóa và  nhờ thu sang ngân hàng bên nhập khẩu để nhờ thu tiền Bước 4: Ngân hàng bên nhập khẩu u cầu người nhập khẩu trả tiền hối   phiếu để nhận chứng từ Bước 5: Nếu người nhập khẩu nhất trí trả  tiền thì ngân hàng trao chứng   từ Bước 6: Ngân hàng bên nhập khẩu chuyển trả tiền hoặc hồn trả lại hối  phiếu bị từ chối thanh tốn cho ngân hàng bên xuất khẩu Bước 7: Ngân hàng bên xuất khẩu chuyển trả  tiền hoặc hồn lại hối  phiếu bị từ chối cho người xuất khẩu So với phương thức nhờ thu trơn, nhờ thu kém chứng từ đảm bảo quyền  lợi cho bên bán hơn, vì đã có sự rang buộc chặt chẽ giữa việc thanh tốn tiền và  việc nhận hàng của bên mua. Tuy nhiên, việc bên mua có nhận hàng và thanh   tốn hay khơng vẫn tùy thuộc vào thiện chí của người mua. Như vậy, quyền lợi  của bên bán vẫn chưa thực sự được đảm bảo 4.4 Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng phương pháp nhờ thu ­ Khi áp dụng phương thức thanh toán này, các bên lien quan sẽ tuân theo   quy tắc thống nhất về nhờ thu URC (Uniform Rule for Collection) ­ Theo URC 522, để tiến hành phương thức thanh toán nhờ thu, bên bán  phải lập chỉ thị  nhờ thu (Collection Instruction) gửi cho ngân hàng ủy thác. Các  ngân hàng tham gia nghiệp vụ nhờ thu chỉ được thực hiện theo đúng chỉ thị, với   nội dung phù hợp với quy định URC được dẫn chiếu ­ Chỉ  thị  nhờ thu là văn bản pháp lý điều chỉnh quan hệ  giữa ngân hàng   với bên nhờ thu ­ Nội dung chỉ thị nhờ thu gồm có: + Chi tiết về ngân hàng gửi nhờ  thu: Tên, địa chỉ, điện tín, swift, số  điện  thoại, số fax và số tham chiếu chứng từ + Chi tiết về người ủy nhiệm: Tên, địa chỉ, điện tín, swift,… + Chi tiết về người trả tiền: Tên, địa chỉ, điện tín, swift,… + Số tiền và loại tiền nhờ thu + Danh mục chứng từ, số lượng từng loại, chứng từ đính kèm + Phí nhờ thu + Lãi suất, kỳ hạn, cơ sở tính lãi + Phương thức thanh tốn và hình thức thơng báo trả tiền + Các chỉ thị trong trường hợp từ chối thanh tốn, từ chối chấp nhận hoặc  sự mâu thuẫn giữa các chỉ thị ­ Khi lập hối phiếu đòi tiền bên mua, cần lưu ý bên nhập khẩu là người   trả tiền chứ khơng phải ngân hàng Phương thức thanh tốn chuyển giao chứng từ trả  tiền (CAD:   Cash against documents) 5.1 Khái niệm CAD là phương thức thanh tốn trong đó người mua hoặc đại diện người  mua đến ngân hàng của người bán mở  một tài khoản tín thác (trust account)  thơng thường là 100% giá trị hợp đồng, kèm theo 1 bản ghi nhớ (Memorandum)  với điều kiện nếu người bán xuất trình bộ  chứng từ  kèm theo đúng quy định   trong Memorandum thì ngân hàng sẽ trả tiền cho người bán Nội dung chính của Memorandum:  ­ Số tiền mà người mua mở trả cho người bán ­ Số tài khoản tín thác tại ngân hàng ­ Chứng từ và các u cầu của người mua lien quan đến hàng hóa ­ Cam kết trả  tiền đối với người bán khi người bán thực hiện đúng và  đầy đủ u cầu của memorandum ­ Sự phân định chi phí ngân hàng 5.2 Quy trình nghiệp vụ Ngân hàng phục vụ  người bán (5) (2) (4) Người bán (1) (3) Người mua Bước 1: Sau khi ký hợp đồng thương mại quốc tế với người xuất khẩu,   trong đó, phương thức thanh tốn được sử  dụng là CAD, người nhập khẩu sẽ  u cầu ngân hàng mở  cho mình một tài khoản tín thác, số  dư  tài khoản bằng   100% trị  giá hợp đồng và nó được dùng để  thanh tốn cho nhà xuất khẩu, theo  đúng bản ghi nhớ (memorandum) thỏa thuận giữa nhà nhập khẩu và ngân hàng Bước 2: Sau khi nhà nhập khẩu chuyển tồn bộ số tiền ký quỹ, tài khoản  tín thác sẽ được mở để ghi số tiền ký quỹ. Ngân hàng phục vụ người bán thơng  báo cho người bán về nội dung của memorandum và tài khoản tín thác đã được   mở Bước 3: Sauk hi kiểm tra các điều khoản đã ký kết của ngân hàng, nếu  chấp nhận thì nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu Bước 4: Nhà xuất khẩu sau khi tiến hành giao hàng thì xuất trình nhứng  chứng từ mà memorandum u cầu cho ngân hàng Bước   5:   Ngân   hàng   tiến   hành   kiểm   tra   chứng   từ   theo   u   cầu     memorandum. Nếu phù hợp thì ghi “Có” cho người xuất khẩu và ghi “Nợ” tài  khoản ký quỹ cho người nhập khẩu. Sau khi thu phí dịch vụ ngân hàng thoe chỉ  thị của memorandum, ngân hàng giao chứng từ cho nhà nhập khẩu 5.3 Rủi ro Với phương thức thanh tốn này, rủi ro xảy ra đối với người mua nhiều  hơn vì người mua sẽ khơng hiểu rõ được nhứng nghiệp vụ của nước người bán Nên áp dụng phương thức này trong trường hợp người mua và người bán  tin tưởng lẫn nhau, hàng hóa thuộc loại khan hiếm, người mua có đại diện bên   nước người bán Trong các phương thức thanh tốn được sử dụng trong thanh tốn quốc tế,  phương thức tín dụng chứng từ  được sử  dụng phổ  biến nhất. Thực chất trong   hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ  đã chuyển trách nhiệm thanh tốn từ  nhà nhập khẩu sang ngân hàng bảo đảm  nhà xuất khẩu giao hàng và nhận tiền hàng an tồn, nhanh chóng, nhà nhập khẩu  nhận được hóa đơn vận chuyển hàng đúng hạn. Vì vậy,   một mức độ  nhất  định, L/C là phương thức thanh tốn cân bằng được lợi ích của cả  hai bên xuất  khẩu và nhập khẩu và giải quyết được  mâu thuẫ n khơng tín nhiệm nhau của cả  hai bên. Vì vậy, phương thức này được sử  dụng phổ biến trong hoạt động mua  bán hàng hóa quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1.PHƯƠNG THỨC THANH TỐN QUỐC TẾ – LỢI ÍCH VÀ RỦI RO (http://vanchuyentlc.com.vn/phuong­thuc­thanh­toan­quoc­te­loi­ich­va­rui­ro/) 2.TÀI LIỆU MƠN HỌC THANH TỐN QUỐC TẾ (CHƯƠNG 5) (kttc.tdt.edu.vn/files/THANH%20TOAN%20Q_TE_2008(1).pdf) 3. BÀI GIẢNG KỸ  THUẬT NGHIỆP VỤ  NGỒI THƯƠNG – TRƯỜNG  ĐẠI   HỌC   KINH   TẾ   &   QUẢN   TRỊ   KINH   DOANH   THÁI   NGUYÊN  (CHƯƠNG 3) 4. MẪU HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Website: http://vnvista.com/forums/topic16393.html                http://www.mediafire.com/?3mjnvdznggz                http://hocnghetructuyen.vn/vanban/chitiet/5.bkt ... Điều 1: Hàng hố và quy cách kỹ thuật ARTICLE 1: COMMODITY & SPECIFICATION 1.1 Tên hàng/ Commodity: Phân urê/ UREA FERTILIZE 1.2 Nguồn gốc/ Origin: Indonesia 1.3 Qui cách kỹ thuật/  Specification ­ Nitrogen ( đạm) : 46% tối thiểu/ Nitrogen: 46% min...  trong ngoại thương,  các trường hợp rủi ro có thể  xảy ra   với người bán và người mua trong từng phương thức. Phương thức nào được  sử dụng phổ biến nhất? Tại sao? I.Một số mẫu hợp đồng thương mại quốc tế... tốn quốc tế  trong ngoại thương,  các trường hợp rủi ro có thể  xảy ra với  người bán và người mua trong từng phương thức. Phương thức nào được sử  dụng phổ biến nhất? Tại sao? Hoạt động thương mại quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Bài thảo luận môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn