Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:26

Luận án được chia làm 5 chương được trình bày như sau: Tổng quan các công trình nghiên cứu về công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Cơ sở lý luận về công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán; Phương pháp nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu;... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 62.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS C 1: PGS TS NGUYỄN HỮU ÁNH 2: PGS TS ĐÀO THỊ MINH THANH TS NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Tài Vào hồi: ngày tháng năm 201 Có tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia - Thƣ viện Học viện Tài DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đặng Thị Bích Ngọc (2018), “Bất cân xứng thơng tin thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Cơng thương, Số 3(3), 396-401 Đặng Thị Bích Ngọc (2015), “Chất lượng cơng bố thông tin doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài - Kế tốn, Số 11(148), 27-30 Đặng Thị Bích Ngọc (2015), “Minh bạch thơng tin thị trường chứng khoán giới - Kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài - Kế tốn, Số 1(138), 67-69 Đặng Thị Bích Ngọc (2014), “Bàn thêm mơ hình tổ chức kế tốn quản trị doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài - Kế tốn, Số (126), 45-48 Đặng Thị Bích Ngọc (2012), “Ứng dụng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài - Kế tốn, Số (108), 36-39 Đặng Thị Bích Ngọc (2014), “Phát triển kế tốn quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế “ - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Học viện ngân hàng, tham gia đề tài Đặng Thị Bích Ngọc (2012), “Hồn thiện chu trình doanh thu điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin doanh nghiệp thương mại, dịch vụ miền Bắc” - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Học viện ngân hàng, tham gia đề tài GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài Sự đời thị trường chứng khoán (TTCK) nhu cầu khách quan kinh tế thị trường phát triển đến giai đoạn định mà vấn đề tài trợ vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp phủ trở nên cần thiết để trì phát triển Với phát triển thị trường chứng khốn, thơng tin ln yếu tố then chốt, nhạy cảm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi tất đối tượng tham gia thị trường Trong phải kể đến thơng tin tài đặc biệt thơng tin kế tốn trình bày Báo cáo tài (BCTC) cơng ty niêm yết (CTNY) Đó nguồn thơng tin quan trọng Những thông tin cho phép người sử dụng thơng tin đánh giá đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động cơng ty niêm yết nói riêng kinh tế nói chung Xuất phát từ tầm quan trọng thơng tin kế tốn nêu trên, nhu cầu hồn thiện cơng bố thông tin qua BCTC phát hành CTNY ngày tỏ cấp thiết thực tiễn, đặc biệt bối cảnh phát triển non trẻ thị trường chứng khoán Việt Nam Do vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu công bố thông tin kế tốn cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài luận án Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Luận án tập trung nghiên cứu giải vấn đề: Đo lường cơng bố mức độ thơng tin (CBTT) kế tốn CTNY TTCK Đánh giá thực trạng mức độ CBTT kế toán xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán CTNY TTCK Việt Nam thời gian qua Từ đó, Luận án đề xuất số gợi ý nhằm tăng cường mức độ CBTT CTNY, góp phần phát triển TTCK Việt Nam theo hướng bền vững Câu hỏi nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu nêu trên, tác giả đưa câu hỏi nghiên cứu sau: 1/Đo lường mức độ CBTT kế toán công ty niêm yết thực nào? 2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến số đo lường mức độ CBTT kế toán công ty niêm yết? 3/ Những giải pháp cần đề xuất để nâng cao mức độ CBTT kế toán công ty niêm yết? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu bao gồm đo lường mức độ CBTT kế toán CTNY, xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán CTNY, phân tích thực trạng mức độ CBTT kế tốn CTNY TTCK Việt Nam từ đưa đề xuất hoàn thiện, nâng cao mức độ CBTT kế toán CTNY  Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung: Nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin kế tốn CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam + Phạm vi không gian: Luận án thực thu thập số liệu cơng ty phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Hà Nội (HN) + Phạm vi thời gian: giai đoạn năm từ năm 2014 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu định tính: thực thơng qua nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tình hình thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu định lượng: phương pháp thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy đa biến Ý nghĩa nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu luận giải lý thuyết CBTT, cách xây dựng số đo lường mức độ CBTT doanh nghiệp Thứ hai, phân tích thực trạng mức độ CBTT xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT kế toán công ty niêm yết TTCK Việt Nam, xây dựng mơ hình nghiên cứu với ba (03) nhóm nhân tố ảnh hưởng Thứ ba, đưa đề xuất khuyến nghị giúp gia tăng mức độ CBTT kế toán đáp ứng ngày tốt nhu cầu đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận án có kết cấu gồm chương Chương 1: Tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố thơng tin kế tốn cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Chương 2: Cơ sở lý luận công bố thông tin kế tốn cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Chương 3: Phương pháp nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Các khuyến nghị từ kết nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CƠNG BỐ THƠNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu giới 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến đo lường công bố thông tin doanh nghiệp 1.1.1.1 Phương pháp tiếp cận theo hướng chủ quan Hai phương pháp sử dụng loại chủ quan để đo lường Công bố thông tin Phỏng vấn Bảng câu hỏi (thường hay gọi Điều tra) thực vài tác giả Hassan Marston (2010), Coleman Eccles (1997), Fink, 1995, Gillham, 2000, Frazer Lawley, 2000) với mục đích cung cấp đánh giá cho chuyên gia đối tượng muốn biết mức độ CBTT doanh nghiệp cụ thể Lang Lundholm (1993) công ty CBTT nhiều có nhiều chun gia phân tích hỗ trợ có sai sót dự báo lợi nhuận Điều lý giải CBTT nhiều giúp cho nhà chuyên gia phân tích xác họ có nhiều thơng tin để thực (Healy Papelu, 2001) 1.1.1.2 Phươ.ng pháp tiếp cận theo hướng khách quan a Phương pháp phân tích văn (Textual Analysis) Krippendorff (1980) định nghĩa phương pháp bao gồm loạt q trình thu thập tổ chức thơng tin theo mẫu tiêu chuẩn hóa cho phép nhà phân tích phân tích, suy luận đặc tính ý nghĩa thông tin ghi nhận Phương pháp liệt kê tất mục, nhóm liệu công bố, đếm số lượng từ, câu bao gồm báo cáo thường niên (Marston Shrives, 1991), De Beaugrande Dressler (1981) Roseberry (1995) (Weber, 1985) b Phân tích kiện (Event Analysis) Phương pháp thứ hai sử dụng để đo lường CBTT phân tích kiện đặc biệt thông tin định cơng bố định kỳ phân tích tin tức có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến mức độ công bố Một số nghiên cứu CBTT tự nguyện dựa vào tần xuất kiện báo cáo hay công bố công chúng Phương pháp sử dụng nghiên cứu so với phương pháp phân tích tài liệu (Textual analysis) phương pháp sử dụng số CBTT (Disclosure indexes) Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp Lang Lundholm (2000), Brown cộng (2004), Verrecchia (2004) c Sử dụng số công bố thông tin (Disclosure indexes) Là kỹ thuật sử dụng rộng rãi nghiên cứu kế tốn để đo lường mức độ cung cấp thơng tin  Đo lường không trọng số Khái niệm số CBTT lần đầu sử dụng nghiên cứu Buzby (1975), Stanga (1976) cơng thức hóa Cooke (1989)  Đo lường có trọng số Việc đo lường thực cách một, sau gán giá trị chúng nhân với trọng số xây dựng Singhvi Desai (1971), Barrett (1977), Marston (1986) sử dụng cách tiếp cận ❖ Kết hợp đo lường không trọng số đo lường có trọng số Ngồi có nghiên cứu sử dụng kết hợp hai phương pháp trên, Francisco cộng (2009), ESM (economic sign and measure index), OLT (outlook profile index),… 1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp Việc đo lường mức độ công bố sở để nghiên cứu tiếp tục tìm mức độ ảnh hưởng nhân tố dự đốn đến mức độ cơng bố thông tin doanh nghiệp: nghiên cứu Healy Papelu (2001), Heflin cộng (2000), Yuemei Yanxi (2008), Francis W K Sui (2001), Chavent cộng (2006), Nghiên cứu Holtz Neto (2014), Nghiên cứu Michailesco (2010), Klai Omri (2011), Fathi (2013), Aljfri (2014), Sartawi cộng (2014) Hầu hết nghiên cứu sử dụng mơ hình hàm hồi quy sử dụng phương pháp ước lượng OLS FEM để phân tích Các nghiên cứu tác giả giới tổng hợp phụ lục Luận án (Tổng hợp nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng) 1.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc Các nhà khoa học nghiên cứu vấn đề CBTT nhiều khía cạnh 1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin công ty niêm yết Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” tác giả Đoàn Nguyễn Trang Phương (2010), năm 2012, nghiên cứu tác giả Nguyễn Công Phương cộng (2012) “Nghiên cứu thực trạng CBTT BCTC công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh”, Nguyễn Thị Thanh Phương (2012) Luận văn thạc sĩ yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài cơng ty niêm yết Sở GDCK TP HCM, Luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu mức độ cơng bố thơng tin kế tốn doanh nghiệp ngành xây dựng yết giá Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” năm 2013, tác giả Huỳnh Thị Vân, Luận án tiến sĩ Ngô Thị Thu Giang (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ CBTT TTCK TP HCM Phạm Ngọc Toàn Hoàng Thị Thu Hoài (2015) 1.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến tính minh bạch công bố thông tin công ty niêm yết Nguyễn Thị Liên Hoa (2007) nghiên cứu “Minh bạch thơng tin thị trường chứng khốn Việt Nam” Năm 2008 tác giả Lê Trường Vinh với đề tài luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết theo cảm nhận nhà đầu tư” Luận án tiến sĩ Lê Thị Mỹ Hạnh (2015) đánh giá thực trạng minh bạch thơng tin tài nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin tài CTNY TTCK Việt Nam 1.2.3 Các nghiên cứu liên quan đến đo lường chất lượng thơng tin Báo cáo tài cơng ty niêm yết Nghiên cứu tác giả Nguyễn Phúc Sinh (2008) Luận án tiến sĩ Nguyễn Trọng Nguyên (2015), Luận án tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hồng (2016) “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC CTNY TTCK – Bằng chứng thực nghiệm VN”, tác giả Đặng Thị Thúy Hằng (2016) nghiên cứu tác giả Hà Xuân Thạch Lê Ngọc Hiệp (2011) “Nâng cao chất lượng BCTC công ty niêm yết” 1.2.4 Các nghiên cứu khác liên quan đến cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Nguyễn Trọng Hồi Lê An Khang (2008) “Mơ hình kinh tế lượng xác định mức độ thông tin bất cân xứng: Tình thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh”, Lê Trung Thành (2010) Luận án tiến sĩ “Giám sát giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng năm 2016 “Ảnh hưởng thông tin kế tốn cơng bố đến định nhà đầu tư TTCK VN” 1.3 Khoảng trống nghiên cứu Qua việc nghiên cứu tổng quan trên, tác giả nhận số “khoảng trống” nghiên cứu trước sau: Thứ nhất, nghiên cứu CBTT công ty niêm yết thực nước có kinh tế thị trường lâu đời Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp… Nghiên cứu CBTT CTNY TTCK Việt Nam bắt đầu vào năm gần đây, số lượng nghiên cứu hạn chế Thứ hai, nghiên cứu chưa thống nhân tố ảnh hưởng đến CBTT, xuất phát đo lường (chọn mục) chọn mẫu Thứ ba, nghiên cứu CBTT công ty niêm yết thực bị giới hạn phạm vi thời gian nghiên cứu Trong bối cảnh giới ngày biến động thơng tin kế tốn khơng ngừng thay đổi theo, điều dẫn đến kết nghiên cứu thời đại ngày có khác biệt so với trước Vì vậy, cần có nghiên cứu sử dụng liệu gần với để cung cấp thông tin cập nhật vấn đề CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TỐN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2.1 Giới thiệu chung thị trường chứng khốn cơng ty niêm yết 2.1.1 Lược sử hình thành thị trường chứng khoán 2.1.2 Thị trường chứng khoán cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn 2.2 Khái niệm, phân loại công bố thông tin kế tốn 2.2.1 Khái niệm “Cơng bố thơng tin” Thơng tin kế tốn cơng bố Cơng bố thơng tin hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch doanh nghiệp nhằm đảm bảo cổ đông cơng chúng đầu tư tiếp cận thơng tin cách công đồng thời Thông tin doanh nghiệp công bố bao gồm tất thông tin liên quan đến tình hình tài hoạt động kinh doanh DN công bố báo cáo thường niên hoạt động kinh doanh DN cơng bố phận kế tốn 12 chất cơng ty quy mơ, đòn bẩy tài chính, mức độ sinh lời, khả tốn, kiểm tốn độc lập, tình trạng niêm yết, số cơng ty con, ngành hoạt động Theo nghiên cứu Owusu-Ansah (1998), nhóm yếu tố bổ sung thêm thời gian hoạt động cơng ty 2.7.2 Nhân tố bên ngồi doanh nghiệp Doanh nghiệp có mối tương tác với nhiều nhóm đối tượng kinh tế Đó nhóm quan quản lý nhà nước kể đến quan Tài chính, thuế, Ủy ban chứng khốn nhà nước,…; thị trường vốn; tổ chức tín dụng (ngân hàng, cơng ty tài chính); nhà đầu tư (các cổ đông đầu tư vốn vào doanh nghiệp nhóm đối tượng khác đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,… KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, Tác giả trình bày sở lý luận CBTT kế tốn cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán, cụ thể thể khái niệm có liên quan đến cơng bố thơng tin, u cầu cơng bố thơng tin kế tốn, cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Ngồi ra, chương nêu lên nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Đây sở khoa học để tác giả thực nội dung nghiên cứu Luận án 13 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu mức độ CBTT kế tốn cơng ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam tác giả mô tả qua hình 3.1 – Quy trình nghiên cứu 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính Gồm nghiên cứu tài liệu tổng quan nghiên cứu tình hình thực tiễn 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Gồm phân tích thống kê mơ tả, Phân tích tương quan Phân tích hồi quy đa biến 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 3.3.1 Các giả thuyết nghiên cứu H1: Tỉ lệ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà quản trị doanh nghiệp cao mức độ CBTT lớn H2: Việc không kiêm nhiệm đồng thời chức danh chủ tịch HĐQT tổng giám đốc làm gia tăng mức độ CBTT H3: HĐQT nhiều thành viên mức độ CBTT lớn H4: Số lượng thành viên BKS nhiều làm gia tăng mức công bố BCTC doanh nghiệp H5: Tỉ lệ sở hữu nhà nước cấu trúc vốn doanh nghiệp cao mức cơng bố nhiều H6: Tỉ lệ sở hữu nước ngồi lớn mức độ CBTT cao H7: Quy mô doanh nghiệp lớn mức độ CBTT nhiều H8: Doanh nghiệp CBTT nhiều đòn bẩy tài lớn H9: Mức sinh lời cao doanh nghiệp công bố nhiều thông tin BCTC doanh nghiệp 14 H10: Khả toán cao thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều H11: Thời gian hoạt động lâu, mức độ CBTT doanh nghiệp cao H12: Các doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất cung cấp thông tin BCTC nhiều ngành khác H13: Doanh nghiệp niêm yết SGDCK HCM có mức độ CBTT cao SGDCK HN H14: Nếu kiểm toán Big4, BCTC doanh nghiệp công bố nhiều thông tin H15: Doanh nghiệp công bố nhiều thông tin có nhiều chi nhánh cơng ty 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng mơ hình hồi quy tuyến tính bội: Iit = Ci + β1 QL1it + β2 QL2it + β3 QL3it + β4 QL4it + β5 SH1it + β6 SH2it + β7 QMit + β8 ĐBit + β9 SLit + β10 TTit + β11 TGit + β12 LVit + β13 NYit + β14 KTit + β15 CTCit + eit Trong đó, biến phụ thuộc số CBTT Các biến độc lập bao gồm biến liên quan nhóm: quản lý doanh nghiệp, cấu trúc sở hữu, tính chất doanh nghiệp (Bảng 3.1 Mơ tả quan hệ biến độc lập mơ hình) 3.3.3 Thu thập liệu xử lý liệu 3.3.3.1 Phương pháp lấy mẫu Kích thước mẫu nghiên cứu: Số lượng mẫu 286 doanh nghiệp, HOSE: 135 doanh nghiệp HNX: 151 doanh nghiệp (Bảng 3.2 3.3 Bảng mô tả mẫu công ty SGDCK HCM HN) 3.3.3.2 Chọn mục thông tin công bố BCTC Các mục thông tin bao gồm hai phần chính: - Phần 1: theo biểu mẫu trích từ “hệ thống BCTC” Thơng tư 200/2014/TT-BTC thông tư 210/2009/TT-BTC; 15 - Phần 2: mục thông tin chưa hướng dẫn, chưa cụ thể chuẩn mực kế tốn Thơng tư 200/2014/TT-BTC Xây dựng bổ sung dựa theo hệ thống mục từ nghiên cứu Nguyễn Cơng Phương (2012), có tổng cộng 165 mục thông tin đưa (Bảng 3.5 Các mục thông tin, chi tiết mục trình bày Phụ lục 2) 3.3.3.3 Nguồn liệu nghiên cứu BCTC 286 CTNY SGDCK TPHCM HN ngày kết thúc năm tài 31/12 giai đoạn 2014-2016 Sau đó, tác giả thu thập số liệu 15 nhân tố tạo nên số liệu cho 286 công ty, nhập vào phần mềm Excel SPSS 3.3.3.4 Thu thập xử lý liệu Công việc thu thập số liệu tác giả thực qua bước KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 3, tác giả tập trung trình bày nội dung liên quan đến quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu cụ thể, phương pháp chọn mẫu, phương pháp thu thập xử lý liệu nghiên cứu Luận án Trong Luận án, nghiên cứu định tính thực trước nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng để nghiên cứu tổng quan, xác định phương pháp xây dựng số CBTT, xác định nhân tố tác động đến số CBTT Phương pháp nghiên cứu định lượng thực nhằm kiểm định giả thuyết mô hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT CTNY Để thực phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả thực việc thu thập liệu 286 CTNY hai Sở giao dịch chứng khoán TPHCM Hà Nội ba năm 2014, 2015, 2016 Dữ liệu thu thập xử lý qua phần mềm SPSS 22, cho kêt kiểm định làm kết luận mơ hình hồi quy xử lý 16 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Khái quát chung thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 4.1.1 Ủy ban chứng khoán Nhà nước 4.1.2 Sở Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 4.1.3 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 4.1.4 Quy định cơng bố thơng tin kế tốn thị trường chứng khoán Việt Nam Quy định CBTT kế tốn TTCK VN đề cập Thơng tư số 155/2015/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn CBTT thị trường chứng khoán, quy định CBTT BCTC gồm quy định Báo cáo tài năm Báo cáo tài bán niên 4.2 Phân tích thực trạng mức độ cơng bố thơng tin kế tốn cong ty niem yết thông qua số phản ánh mức độ cơng bố thơng tin kế tốn 4.2.1 Thống kê mô tả số đo lường mức độ cơng bố thơng tin kế tốn trung bình ba năm 2014-2016: Xem Bảng 4.3 Bảng 4.4 Thống kê cụ thể theo tiêu BCTC nhƣ sau: • Về đặc điểm hoạt động doanh nghiệp, kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ, chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng: Bảng 4.6 • Về sách kế tốn áp dụng: Bảng 4.7 • Bảng cân đối kế tốn thuyết minh Bảng cân đối kế toán: Bảng 4.8; Bảng 4.9; Bảng 4.10 • Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thuyết minh BCKQKD: Bảng 4.11 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng 4.12 • Thơng tin khác: Bảng 4.13; Bảng 4.14 17 4.2.2 Thống kê mô tả số đo lường mức độ cơng bố thơng tin kế tốn so sánh năm Qua năm, phép thống kê cho thấy số CBTT, số CBTT bắt buộc tự nguyện doanh nghiệp cải thiện, năm sau cao năm trước (Bảng 4.15 Thống kê số CBTT so sánh ba năm tính chung hai SGDCK) 4.2.3 Thống kê mô tả số cơng bố thơng tin kế tốn trung bình ba năm so sánh hai sàn HOSE HNX (Bảng 4.16 Thống kê số CBTT trung bình ba năm so sánh hai sàn HOSE HNX) 4.2.4 Một số kết luận thực trạng mức độ cơng bố thơng tin kế tốn ngun nhân tồn tại: Các CTNY Việt Nam dừng mức độ trình bày trung thực thơng tin liên quan đến số liệu kế tốn, thơng qua ý kiến kiểm tốn viên độc lập Các thơng tin dừng mức độ tuân thủ yêu cầu thơng tư 155 mặt hình thức, chất sơ sài, phiến diện Thứ nhất, thuộc nhóm mục bắt buộc Chế độ kế toán lại trình bày Thứ hai, nhóm mục thông tin theo Thông tư 210/2010 công cụ tài (tài sản tài NPT tài chính) Nhiều doanh nghiệp chưa thực trình bày trình bày thiếu (nhiều mục nêu có xác suất doanh nghiệp trình bày ít) Thứ ba, ngồi tiêu ln cơng bố đầy đủ nhà đầu tư quan tâm tới thông tin công bố tự nguyện nhiên mức độ công bố loại thông tin công ty niêm yết hạn chế Cụ thể: - Thơng tin định hướng tương lai - Thông tin liên quan đến giá trị hợp lý - Thông tin phận - Cần tăng cường số lượng số tài báo cáo 18 Ngoài phép thống kê cho thấy, mục thông tin thuộc bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trình bày mức cao, sai sót trình bày hầu hết nằm thuyết minh BCTC Thứ tư, so sánh trung bình năm cho thấy mức độ CBTT số CBTT nói chung, số CBTT bắt buộc tự nguyện CTNY sàn HOSE thường tốt sàn HNX 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới số phản ánh mức độ cơng bố thơng tin kế tốn 4.3.1 Thống kê mơ tả biến độc lập mơ hình (Bảng 4.16 Bảng thống kế mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu) 4.3.2 Phân tích tương quan biến mơ hình Qua kiểm định tương quan hạng Pearson ta thấy biến sau khơng có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê biến phụ thuộc mức độ CBTT: - Số lượng thành viên HĐQT - BKS - Đòn bẩy tài - Mức độ sinh lời - Khả tốn hành - Lĩnh vực hoạt động 4.3.3 Mơ hình hồi quy phân tích kết Sử dụng phương pháp phân tích chọn lọc bước (stepwise) (kết hợp phương pháp đưa vào dần loại trừ dần để kiểm tra lại nhân tố thực ảnh hưởng) Kết phân tích cho thấy có mơ hình phản ánh mối quan hệ số CBTT với biến độc lập: Bảng 4.18 Bảy mơ hình phản ánh mối quan hệ số CBTT với biến độc lập theo phƣơng pháp Stepwise Model Summaryh Mơ hình R R2 R2 hiệu chỉnh Std Error of the Estimate DurbinWatson 19 564a 318 317 0426520150 649b 421 420 0393170145 679c 462 460 0379425485 713d 508 506 0362783394 729e 531 529 0354415501 732f 536 533 0352899052 733g 538 534 0352280341 1.417 Mơ hình 7: Chỉ số CBTT chịu ảnh hưởng biến độc lập: Tài sản, Tuổi niêm yết, Kiểm toán độc lập, Sự đồng chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi, Tình trạng niêm yết, Số công ty - R2 hiệu chỉnh 0,534 cho biết biến độc lập Tài sản, Tuổi niêm yết giải thích 53,4% cho biến phụ thuộc số CBTT - Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình cho thấy mức ý nghĩa kiểm định F < 0,05 (Sig = 0,000) phản ánh phân tích hồi quy phù hợp (Bảng 4.19 Bảng phân tích ANOVA) - Kết kiểm định hệ số hồi quy mơ hình cho thấy mức ý nghĩa kiểm định t hệ số hồi quy < 0,05 (Sig = 0,000) phản ánh hệ số hồi quy biến độc lập có ý nghĩa thống kê (Bảng 4.26) - Kết đo lường tượng đa cộng tuyến cho thấy, giá trị VIF (Tài sản: 1,708; Tuổi niêm yết: 1,267, Kiểm toán: 1,249, Sự đồng chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc: 1,095; Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi: 1,533; Tình trạng niêm yết: 1,410; Số cơng ty con: 1,049) < phản ánh khơng có tượng đa cộng tuyến biến độc lập (Bảng 4.26) - Kiểm định tự tương quan: Sử dụng kiểm định Durbin–Watson để kiểm tra xem có tương tự tương quan (autocorrelation) hay không phần dư (residuals) phép phân tích hồi quy (estimation) Theo đó, hệ số d giao động từ 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn