Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu

203 11 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:25

Mục đích nghiên cứu đề tài luận án là nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Lai Châu; góp phần xác định cách thức phát triển mới, hiện đại của tỉnh Lai Châu, đó là cách thức phát triển dựa chủ yếu vào CLNNL và công nghệ theo hướng phát triển bền vững. i MỤC LỤC  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT                                                                                      iv  CHƯƠNG 1                                                                                                                  6  TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ  CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN    LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI                                                  6 1.1 Tổng quan các nghiên cứu đã công bố    trong, ngoài nước về  chất    lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội                                       6 1.1.1 Tổng quan các nghiên cứu   nước ngoài về  chất lượng nguồn nhân    lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội                                                                          6 1.1.2 Tổng quan các nghiên cứu   trong nước về  chất lượng nguồn nhân    lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội                                                                        17 1.1.3 Những vấn đề thuộc đề tài luận án chưa đượccác cơng trình đã cơng    bố nghiên cứu giải quyết                                                                                         25  1.1.4 Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết                          26  1.2 Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của Luận án            26       1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu                                                                                        26  1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu                                                                                         27  1.2.3 Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài luận án                           27  1.2.4 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu                                            28 CHƯƠNG   CƠ  SỞ  LÝ LUẬN VỀ  CHẤT  LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG   PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH                          34 2.1 Chất lượng nguồn nhân lực và vai trò của chất lượng nguồn nhân    lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội địa phương cấp Tỉnh                                 34 2.1.1  Chất  lượng  nguồn nhân  lực và   các  yếu  tố   cấu  thành chất lượng    nguồn nhân lực địa phương cấp Tỉnh                                                                     34 ii 2.1.2 Các tiêu chí, chỉ  số  phản ánh và phương pháp đánh giá chất lượng    nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội địa phương cấp tỉnh            42      2.1.3 Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới phát triển kinh tế ­ xã    hội địa phương cấp tỉnh                                                                                          57 2.1.4 Vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với    phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương cấp tỉnh                                              61 2.2 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của    địa phương cấp tỉnh                                                                                                63  2.2.1 Các yếu tố thuộc Nhà nước                                                                           63  2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế ­ xã hội địa phương                           66  2.2.3 Yếu tố khoa học – công nghệ                                                                         68  2.2.4 Yếu tố điều kiện tự nhiên                                                                               68  2.2.5 Yếu tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực                                                    68 2.3   Các   phương   thức   nâng   cao   chất   lượng   nguồn   nhân   lực     địa    phương cấp tỉnh                                                                                                       69 2.4 Kinh nghiệm của một số  địa phương trong nước về  nâng cao chất   lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế  ­ xã hội và bài học cho    tỉnh Lai Châu                                                                                                            72 2.4.1 Kinh nghiệm của một số địa phương về  nâng cao chất lượng nguồn    nhân lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội                                                               72 2.4.2 Một số  bài học rút ra cho Lai Châu từ  kinh nghiệm của một số  địa    phương                                                                                                                     76 CHƯƠNG   THỰC TRẠNG   CHẤT   LƯỢNG   NGUỒN  NHÂN   LỰC  TRONG   PHÁT   TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI CỦA TỈNH LAI CHÂU                                            79 iii 3.1 Khái quát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, và    thực trạng sử dụng nhân lực ở tỉnh Lai Châu                                                      79 3.1.1 Thực trạng và đặc điểm các yếu tố   ảnh hưởng đến nguồn nhân lực    tỉnh Lai Châu                                                                                                            79  3.1.2 Thực trạng sử dụng nhân lực trên địa bàn tỉnh Lai Châu                             84 3.2 Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu                                                                                                                             87       3.2.1 Thực trạng cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu NNL của tỉnh Lai Châu         87       3.2.2 Thực trạng trình độ và kỹ năng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu       89        3.2.5 Tổng hợp kết quả áp dụng mơ hình phân tích nhân tố khám phá (EFA)   đánh giá tác động của các nhân tố  hình thành chất lượng nguồn nhân lực    tỉnh Lai Châu                                                                                                          101 4.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng một số  nhóm nhân lực của tỉnh Lai    Châu                                                                                                                       147 4.3.4 Kiến nghị  các điều kiện thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng    nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu                                                                        156 PHỤ  LỤC SỐ 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN EFA VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI   TƯỢNG KHẢO SÁT                                                                                               194 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  * Tiếng Việt Từ viết tắt CLNNL CMKT CNH­HĐH ĐH­CĐ HĐND KCN KH&ĐT KT­XH MNPB NNL LĐTB&XH TCCN UBND Cụm từ tiếng Việt Chất lượng nguồn nhân lực Chun mơn kỹ thuật Cơng nghiệp hố ­ Hiện đại hố Đại học, Cao đẳng Hội đồng nhân dân Khu cơng nghiệp Kế hoạch & Đầu tư Kinh tế ­ xã hội Miền núi phía Bắc Nguồn nhân lực Lao động Thương binh & Xã hội Trung cấp chuyên nghiệp Ủy ban nhân dân * Tiếng Anh Từ viết  Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt tắt BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước HDI Human Development Index Chỉ số phát triển con người ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động quốc tế Organization   for   Economic   Co­ Tổ  chức Hợp tác và Phát triển  OECD TFP UN UNDP UNFPA VCCI operation and Development Total Factor Productivity kinh tế Năng   suất     nhân   tố   tổng  hợp  United Nations Liên Hợp quốc United   Nations   Development  Chương   trình   Phát   triển   Liên  Programme Hợp quốc  United Nations Population Fund  Quỹ Dân số Liên Hợp quốc Vietnam   Chamber   of   Commerce  Phòng   Thương   mại     Công  v and Industry nghiệp Việt Nam WB World Bank Ngân hàng Thế giới WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế Thế giới WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH 1. Bảng 2. Hình: Hình 3.1: Thực trạng nhân lực trên 15 tuổi đang làm việc đã qua đào tạo,  so sánh Lai Châu với cả nước, vùng trung du MNPB và một số tỉnh khác   (%)                                                                                                                                92 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Ở  cấp độ  quốc gia hay   cấp độ  địa phương, chất lượng nguồn nhân  lực (NNL) ln là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế ­  xã hội (KT­XH), đảm bảo thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho  người dân. Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế  dựa vào tri thức, sự  tác  động của CLNNL đến phát triển kinh tế  ­ xã hội ngày càng trở  nên to lớn,   mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì vậy, nâng cao CLNNL ln là một trong những   nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển KT­XH với mọi quốc   gia, mọi địa phương. Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi mơ hình tăng   trưởng, chuyển từ kinh tế “nâu” sang phát triển kinh tế xanh, từ nền kinh tế  dựa vào khai thác tài ngun và các ngành gia cơng, lắp ráp thâm dụng lao  động kỹ thuật thấp sang nền kinh tế dựa vào cơng nghệ cao và nhân lực chất   lượng cao, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, tính hiệu quả và giá trị gia   tăng cao. Trong bước chuyển đổi chất lượng mang tính quyết định này, phát  triển NNL, nhất là NNL chất lượng cao được xác định là một trong ba khâu  đột phá chiến lược trong “Chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội 2011­2020”  được thơng qua tại Đại hội XI của  Đảng. Nâng cao CLNNL là một trong   những nhiệm vụ trọng tâm và được coi là một trong những ưu tiên chính sách  hàng đầu của Đảng và Nhà nước Lai Châu là một tỉnh MNPB, có điều kiện KT­XH đặc thù và còn khó  khăn hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong nước. Trải qua 30 năm  đổi mới, với các kết quả phát triển còn tùy thuộc nhiều vào việc tận khai thác   tài ngun thiên nhiên và duy trì phương thức canh tác nơng nghiệp miền núi  truyền thống, lấy lao động thủ cơng làm sức mạnh phát triển chủ yếu, tương   lai phát triển của Lai Châu đang đối mặt với những giới hạn nghiệt ngã. Việc   vượt qua giới hạn đó, về ngun tắc, trơng đợi vào việc thay đổi phương thức  phát triển KT­XH, với định hướng chính là chuyển sang dựa chủ  yếu vào   nguồn nhân lực và cơng nghệ. Đây là bài tốn phát triển lớn và rất khó khăn  đặt ra cho Lai Châu, khi tỉnh còn nghèo, trình độ dân trí thấp, dân cư sống phân  tán trong vùng núi cao, điều kiện hạ tầng kết nối nhiều khó khăn…Trong giai   đoạn vừa qua, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lai Châu đã có những bước   cải thiện khá (đạt tốc độ  tăng trưởng bình qn hàng năm khoảng 12%/năm  trong giai đoạn 2008­2013), nhưng hầu hết các chỉ  số  phát triển KT­XH của  Tỉnh vẫn thấp hơn mức trung bình của các địa phương trên tồn quốc. Năng   suất lao động xã hội của Lai Châu hiện rất thấp, chỉ  bằng 1/3 năng suất lao  động xã hội của cả nước, trong khi đó tốc độ tăng trưởng năng suất lao động  qua các năm chậm chạp. Tuy tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm   Lai   Châu khơng trầm trọng nhưng đang có xu hướng tăng lên trong những năm  gần đây. Mức sống của người dân Lai Châu hiện rất thấp. Tính tốn từ các số  liệu thống kê cho thấy   số  tổng sản phẩm/đầu người của Lai Châu chỉ  bằng 1/3 tổng sản phẩm trên đầu người của cả  nước (tính theo USD). Thu  nhập của người lao động   Lai Châu thấp hơn nhiều so với các tỉnh MNPB   Lai Châu là một trong những tỉnh mà tình trạng nghèo đói trầm trọng và phổ  biến nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu năm 2012 là 43,5%, gấp gần   4 lần tỷ  lệ  hộ  nghèo của cả  nước và gấp 1,9 lần tỷ  lệ  hộ  nghèo các tỉnh  Trung du MNPB Tình trạng KT­XH kém phát triển của Lai Châu bắt nguồn từ  nhiều  ngun nhân, trong đó ngun nhân cơ  bản nhất là CLNNL của Tỉnh đang  ở  mức rất thấp. Trình độ giáo dục NNL tỉnh Lai Châu thấp hơn nhiều so với cả  nước và so với các tỉnh MNPB. Tỷ  lệ  dân số  từ  15 tuổi trở  lên biết chữ  chỉ  đạt hơn 60%, trong đó tỷ lệ biết chữ  ở khu vực nơng thơn thấp hơn nhiều so   với khu vực thành thị. Tỷ  lệ  nhân lực từ  15 tuổi trở  lên chưa bao giờ  đi học   chiếm hơn ¼ nguồn nhân lực trong độ tuổi này, trong khi đó tỷ lệ nhân lực tốt  nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thơng có xu hướng cải thiện nhưng   với tốc độ chậm chạp, khơng đáng kể. Trình độ chun mơn của NNL tỉnh Lai   Châu hiện nay rất thấp so với mặt bằng chung của cả nước và các tỉnh Trung   du MNPB. Nguồn nhân lực từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của Lai Châu chỉ  đạt khoảng hơn 11%. Nguồn nhân lực khơng có trình độ  CMKT chiếm hơn  90%. Ngồi ra, NNL đang có nhiều vấn đề cần giải quyết về kiến thức và kỹ  năng, thể  lực cũng như  phẩm chất và tác phong lao động. Những vấn đề  về  CLNNL đang và sẽ  là  ưu tiên cần giải quyết của chính quyền tỉnh Lai Châu  nhằm giúp Lai Châu vươn lên thành một tỉnh đứng vị  trí trung bình về  phát  triển kinh tế ­ xã hội.  Trong giai đoạn vừa qua, nhất là từ  năm 2008 đến nay, Chính quyền   tỉnh Lai Châu đã có nhiều nỗ lực với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao   CLNNL ở địa phương, như: xây dựng quy hoạch NNL của Tỉnh, giải pháp về  giáo dục và đào tạo, giải pháp về y tế và chăm sóc sức khỏe  Các giải pháp  này đã phần nào làm cải thiện từng bước CLNNL nhằm đáp ứng nhu cầu phát  triển KT­XH Lai Châu. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa thực sự hợp lý, một   số giải pháp còn thiếu cơ sở khoa học và căn cứ  thực tiễn, thiếu tỉnh khả thi   và vì vậy làm cho CLNNL của Tỉnh ngày càng tụt hậu so với CLNNL   các   địa phương khác lân cận và so với mặt bằng chung của cả nước.  Trước tình hình đó, việc nâng cao CLNNL của Lai Châu là thực sự cấp   bách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT­XH của Tỉnh. Vì vậy, việc nghiên   cứu tìm ra các giải pháp có cơ sở khoa học để nâng cao CLNNL của tỉnh Lai   Châu có ý nghĩa quan trọng cả trong giai đoạn trước mắt cũng như  trong dài   hạn.  Từ  những lý do nói trên, nghiên cứu sinh chọn  đề  tài “Chất lượng  nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội ở tỉnh Lai Châu”  làm đề  tài nghiên cứu sinh, chun ngành Quản lý kinh tế.   2. Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài luận án Mục đích nghiên cứu đề tài luận án là nhằm cung cấp luận cứ khoa học  cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và chính sách phát   triển KT­XH của tỉnh Lai Châu; góp phần xác định cách thức phát triển mới,     đại     tỉnh   Lai   Châu,       cách   thức   phát   triển   dựa   chủ   yếu   vào  CLNNL và cơng nghệ theo hướng phát triển bền vững Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu đề tài luận án: Góp phần  xây dựng, hồn thiện phương pháp phân tích đánh giá, CLNNL và phương   thức nâng cao CLNNL trong phát triển KT­XH của một địa phương cấp tỉnh;  sử  dụng phương pháp, chỉ  tiêu đánh giá CLNNL đã đề  ra vào việc phân tích,  đánh giá CLNNL trong phát triển KT­XH của một địa phương cụ thể, đặc thù  là tỉnh Lai Châu, đề xuất phương cách nâng cao CLNNL đáp ứng nhu cầu phát  triển nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu thời kỳ  tới. Qua đó, Luận án sẽ  góp   phần vào thực hiện khâu đột phá chiến lược về  phát triển NNL, góp phần   phát triển nhanh và bền vững KT­XH của Việt Nam nói chung, tỉnh Lai Châu  nói riêng 3. Kết cấu của Luận án Ngồi Phần mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung   Luận án kết cấu thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu về  chất lượng nguồn nhân lực  trong phát triển kinh tế ­ xã hội Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển   kinh tế ­ xã hội địa phương cấp tỉnh Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh   tế xã hội của tỉnh Lai Châu ... 1.1.2 Tổng quan các nghiên cứu ở trong nước về chất lượng nguồn nhân   lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội 1.1.2.1 Các nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực và các tiêu chí đo lường   chất lượng nguồn nhân lực Ở  phạm vi này, chất lượng nguồn nhân lực được nghiên cứu theo hai...  phản ánh và phương pháp đánh giá chất lượng   nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ­ xã hội địa phương cấp tỉnh            42      2.1.3 Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới phát triển kinh tế ­ xã. .. Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển   kinh tế ­ xã hội địa phương cấp tỉnh Chương 3: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh   tế xã hội của tỉnh Lai Châu 5 Chương 4: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu, Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn