Luận án tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

247 49 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:24

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam từ năm 1986 đến 2016, đề tài đã nghiên cứu về sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn múa trong cơ chế nghệ thuật mới. Qua đó, hệ thống hóa cơ sở lý luận nghệ thuật biểu diễn MĐĐVN, đề xuất các giải pháp phát triển nghệ thuật biểu diễn múa trong thời kỳ hội nhập, để xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc và tính quốc tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ­ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI TRẦN VĂN HẢI NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Sân khấu Hà Nội ­ 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ­ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI TRẦN VĂN HẢI NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Chun ngành: Lý luận và Lịch sử Sân khấu Mã số: 9 21 02 21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Duy Kh Hà Nội ­ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Kết quả  nghiên cứu của luận án là khách quan, khoa học.  Các số liệu, tư liệu được  sử dụng trong luận án là trung thực, được trích dẫn và chú thích rõ ràng Tác giả luận án Trần Văn Hải DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT   MĐĐ  MHĐ MĐĐVN NCS NTBD NTBDMĐĐ NTĐĐ  NTMĐĐ NTTD PPHTXHCN  TPHCM VHNT VHNTVN XHH Múa đương đại Múa hiện đại Múa đương đại Việt Nam Nghiên cứu sinh Nghệ thuật biểu diễn Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Nghệ thuật đương đại Nghệ thuật múa đương đại Nghệ thuật trình diễn Phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh Văn học nghệ thuật Văn học nghệ thuật Việt Nam Xã hội hóa MỤC LỤC  LỜI CAM ĐOAN                                                                                                      4  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT                                                                                  5  MỤC LỤC                                                                                                                  6  MỞ ĐẦU                                                                                                                   1  1. Lý do chọn đề tài                                                                                               1  2. Mục đích nghiên cứu                                                                                         2  3. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                                        2  4. Đối tượng nghiên cứu                                                                                       3  5. Phạm vi nghiên cứu                                                                                           4  6. Câu hỏi nghiên cứu                                                                                            4  7. Giả thuyết nghiên cứu                                                                                       5  8. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu                                               5  9. Tính mới của Luận án                                                                                       9  10. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu                               10 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU   NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI                                                 12  1. Những nghiên cứu chung về nghệ thuật biểu diễn                                        12  2. Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam thời kỳ hội nhập         12       PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU                                                38 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI                                                                                                                             38       1.1. Giao lưu ­ tiếp biến                                                                                       38 1.2. Nghệ thuật hiện đại ­ Nghệ thuật biểu diễn ­ Nghệ thuật biểu diễn   hiện đại thế giới ­ Nghệ thuật múa hiện đại                                                     45 1.3. Nghệ thuật đương đại ­ Lý thuyết triết học đương đại ­ Nghệ thuật   biểu diễn đương đại ­ Nghệ thuật múa đương đại                                            55  1.4. Các thành tố nghệ thuật biểu diễn múa đương đại                                     73 1.5. Sự tương đồng, khác biệt giữa hai phương pháp nghệ thuật múa   hiện đại với múa đương đại                                                                                79 1.6. Những nguyên lý lý luận cơ bản của phương pháp nghệ thuật biểu   diễn múa đương đại                                                                                             84  Tiểu kết Chương 1                                                                                                   88 Chương 2 THỰC TRẠNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT   NAM TIẾP NHẬN VÀ BIẾN ĐỔI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP                      90  2.1. Đặc điểm văn học nghệ thuật Việt Nam sau đổi mới                                90 2.2. Nghệ thuật múa đương đại Việt Nam tiếp nhận múa từ các nước   phát triển                                                                                                               94 2.3. Những biến đổi giá trị nghệ thuật biểu diễn MĐĐVN trong thời kỳ   hội nhập                                                                                                              107  2.4. Thực trạng nghệ thuật biểu diễn MĐĐVN                                               120  2.5. Biến đổi về bản sắc dân tộc                                                                      123 2.6. Kết quả đạt được của nghệ thuật biểu diễn MĐĐVN trong thời kỳ   hội nhập                                                                                                              125  Tiểu kết Chương 2                                                                                                 136 Chương 3 LUẬN BÀN VỀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA   ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP                                142  3.1. Luận bàn về bản sắc nội sinh và nhân tố ngoại sinh                                142  3.2. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật biểu diễn MĐĐ thế giới                             152 3.3. Áp dụng kỹ năng, kỹ thuật nghệ thuật múa ngẫu hứng trong xây   dựng tác phẩm, NTBD múa đương đại Việt Nam hiện nay                            158  3.4. Luận bàn về nghệ thuật biểu diễn MĐĐ Việt Nam                                 163  3.5. Phát triển xu hướng sáng tác tác phẩm, thể loại múa đương đại        168      3.6. Một số giải pháp và kiến nghị để phát triển nghệ thuật biểu diễn   MĐĐVN trong thời kỳ hội nhập                                                                       180  Tiểu kết Chương 3                                                                                                 192  KẾT LUẬN                                                                                                             195  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                       200 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghệ  thuật biểu diễn múa hiện đại ra đời, phát triển vào thập niên   đầu của thế  kỷ  XX  ở  một số  nước có nền nghệ  thuật tiên tiến như  Mỹ,   Pháp, Anh, Đức, Úc  đã xuất hiện nhiều trào lưu múa mới. Nhiều đề tài tác  phẩm múa phản ánh cảm xúc, tâm lý, tình cảm, tư  duy, suy tưởng của con   người trong xã hội hiện đại Khi mới ra đời, cấu trúc nghệ thuật biểu diễn múa hiện đại gồm ba  thành phần cơ bản: Tác phẩm ­ diễn viên ­ khán giả Sự   tiếp   nối   nghệ   thuật     đại     nghệ   thuật   hậu     đại   và  đương đại, ra đời năm 1960 [106], về  cấu trúc của nghệ  thuật biểu diễn   đương đại trên sân khấu đã phát triển với năm thành phần cơ bản: Tác phẩm ­ Nghệ thuật diễn viên ­ Ngơn ngữ của các loại hình biểu   diễn múa, và các thể loại nghệ thuật phù trợ: âm nhạc, (thiết kế sân khấu:  âm thanh, tiếng động, ánh sáng trang trí, đạo cụ, phục trang, hóa trang,   video art), ­ khơng gian sân khấu ­ khán giả Về  nội dung tác phẩm nghệ  thuật biểu diễn nói chung, múa đương   đại nói riêng, đã thốt khỏi những quan niệm có tính chất cơng thức, một   chiều về  hình thức nghệ  thuật, về  tư  tưởng mỹ  học, về  đối tượng phản   ánh. Nội dung tác phẩm múa tiếp cận với đời sống nội tâm của con người,   nơi những suy cảm nổi sóng của con người trong xã hội và tự nhiên, nhiễm  sâu sắc lý tưởng thẩm mỹ dân tộc và thời đại trong cái hiện thực đa nghĩa,  có vẻ đẹp đa chiều Những tác phẩm nghệ  thuật múa đương đại, được diễn ra trong sự  liên kết bởi một tư duy tổng hợp, tạo nên một tổng thể nghệ thuật đa tầng,  hiện thân của sự  sáng tạo hình tượng tổng hợp  Và đó là động cơ  khiến  NCS chọn đề  tài “Nghệ  thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong   thời kỳ hội nhập” để nghiên cứu. Và dưới đây là những lý do căn bản của   động cơ ấy: Thứ nhất, múa đương đại được du nhập vào Việt Nam từ Mỹ và một  số  nước phát triển; đã tạo ra nền nghệ  thuật múa đương đại Việt Nam   trong thời kỳ hội nhập Thứ hai, nghệ thuật múa đương đại Việt Nam đã đổi mới NTBD với  năm thành phần sáng tạo nghệ thuật để giao lưu, hội nhập đa dạng văn hóa  thời kỳ hội nhập, tồn cầu hóa Thứ  ba, múa đương đại đã tạo ra sức mạnh văn hóa, lối sống của  tinh thần con người mới trong nghệ  thuật múa đương đại Việt Nam, đáp  ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhân dân Với ý nghĩa trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề  tài:   Nghệ  thuật biểu   diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, làm đề  tài luận án  tiến sĩ chun ngành lý luận và lịch sử sân khấu 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nghệ  thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam từ  năm   1986 đến 2016, đề tài đã nghiên cứu về sự phát triển của nghệ thuật biểu   diễn múa trong cơ chế nghệ thuật mới. Qua đó, hệ thống hóa cơ sở lý luận  nghệ thuật biểu diễn MĐĐVN, đề xuất các giải pháp phát triển nghệ thuật  biểu diễn múa trong thời kỳ  hội nhập, để  xây dựng nền nghệ  thuật múa   Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc và tính quốc tế 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án nghiên cứu thực tiễn phát triển nghệ  thuật biểu diễn múa  đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Từ nghệ thuật biểu diễn múa  đương đại để  hệ  thống hóa cơ  sở  lý luận của đề  tài nghiên cứu, hiển thị  225 Hạn hán và cơn mưa ­ Biên đạo Easola Thuy ­ Ảnh 4 phương.net Vở múa: Hạn hán và cơn mưa ­ Ảnh 4 phương.net 226 Múa Ánh mắt của biên đạo Regine Chopinot ­ Ảnh của Trịnh Xn Hải Múa Sương sớm của Nguyễn Tấn Lộc ­ Ảnh của Ducdenthui 227 Múa Sương sớm ­ Ảnh của Vn.Express­giaitri 228 Múa: Những bóng ma ban ngày trong thành phố ­  Biên đạo Đồn Minh Hồn Ảnh của 4 phương 229 Múa :  Những bóng ma ban ngày trong thành phố­Ảnh của Huy phương­ Thùy Dương/vov Online (Cảnh kết của tác phẩm­Minh Hồn nằm nghỉ, sau  khi giải phóng những bóng ma là áo chống nắng thiếu thẩm mỹ  ra khỏi   thành phố) 230 Múa Bale dưới nước ­ Ảnh từ Behold/slate/tuhocboiBlogspot Hình ảnh tiết mục múa: Múa Ballet dưới nước Nhiều ảnh Múa Ba­le dưới nước lấy từ nguồn:  Behold/slate/tuhocboiBlogspot Tạo hình dưới đáy bể 231 Ảnh của Kyanh Trần ­ Ballet­tạo hình dưới nước Múa cột ­ Múa đơi ­ Ảnh của Báo Dân trí 232 Múa cột ­ Ảnh 4. Phương.net 233 Múa sơ lơ Múa trống nước ­ Ảnh của 4 phương.net Múa trống nước ­ Ảnh Baomoi.com 234 Múa bóng Ballet ­ Ảnh của 4 phương.net Múa tạo hình trên khơng ­ Ảnh của 4 phương.net 235 Múa tạo hình trên khơng­Ảnh 4phuong.net 236 Múa tạo hình trên khơng ­ khơng dây bảo hiểm Ngọc Tuyền: vừa múa trên khơng vừa hát­Ảnh Báo mơi.com Trang phục múa bụng Việt Nam­Ảnh Baomoi.com 237 Phục trang múa bụng Ấn Độ ­Ảnh 4 phương,net 238 Múa bụng cổ­Ấn Độ­Ảnh 4phuong.net Trang phục múa bụng mới của Ấn Độ­Ảnh baomoi.com 239 Trang phục mới, múa bụng phong phú của Ấn Độ­Ảnh 4phuong.net Trang phục múa bụng ở Maroc ­ Ảnh 4phương.net ... XHH Múa đương đại Múa hiện đại Múa đương đại Việt Nam Nghiên cứu sinh Nghệ thuật biểu diễn Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Nghệ thuật đương đại Nghệ thuật múa đương đại Nghệ thuật trình diễn. .. chúng trong thời kỳ hội nhập,  tồn cầu hóa 2. Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam thời kỳ hội   nhập Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam đã đổi mới kỹ thuật,   kiến trúc sân khấu, nghệ thuật kỹ thuật diễn viên và biên đạo múa.  Về kỹ ... Thứ nhất, múa đương đại được du nhập vào Việt Nam từ Mỹ và một  số  nước phát triển; đã tạo ra nền nghệ thuật múa đương đại Việt Nam   trong thời kỳ hội nhập Thứ hai, nghệ thuật múa đương đại Việt Nam đã đổi mới NTBD với 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Luận án tiến sĩ Nghệ thuật: Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam thời kỳ hội nhập, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, Chương 2 THỰC TRẠNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TIẾP NHẬN VÀ BIẾN ĐỔI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP, Tiểu kết Chương 2, Chương 3 LUẬN BÀN VỀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN MÚA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP, Tiểu kết Chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn