Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:20

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 3 chương: Chương 1/ Những vấn đề chung và tổng quan tình hình hình nghiên cứu về thống kê khách du lịch nội địa. Chương 2/ Xác định tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam. Chương 3/ Hoàn thiện phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin về các chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam. 0 2346789 2  !"#$%&!$'%()* +, %- /012+3%4! %.%(5$6 %78'%2(9%2+3%:&!$5$%;!8.?*' $'@:%(- $%'A $%B(%./!%C' %D#0/');$@0-#%E%?#0/'>'18'A F'A$ G9HIJ'A 9=:F'A$G9H>9!5#2K!L#%.M!#%5#$%$%D#$%&!$' 2 +3%%N=@+-%@>CO5(5($%;!83%8P0-$6%75C>'1$Q9 R%N =@ +->'1 $Q9%S HTUIV%B( WD$$%;! 83% X; YZ[L\0][G^_` !-=\0$%5!Z aHL\0]N9V%N$./!_%b%#%N)=>3% C'2!%c$'39RhCFa %d9:V%$%9(0-2+3%U:2(9%$%23%0K+. $Qk0-a ;!RV_VjU:2(9%$%23%0K2+3%+l%-%RV_VjU:X;+.?$ !.m' / !(-'>@ F'A$G9HRV_VjU:X;+.?$ !.m'F'A$G9HQ9 / !(-'RV_VjUIJ'A 9=:X;+.?!8%5%);$@>@ F'A$G9H>n>.?$%;! 8@ %l!$f $v'N9$%;!83%%b%$%701$'nd %l! !%'< 7010" >1 -=0-&!$5$%;!839 d'Q'n >.?V_Vj>y=Hv%:)9 $pH0- !-=-!%(- $%'Az$= %'39%'A 9=$%B(%A$%;!%c$' 49   '2%B %  2 !93 234042BB29+   !93 2342 #9: IB
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn