Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:19

Dưới góc độ Triết học Mác – Lênin, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện nay. 1 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái qt về  cơng trình nghiên cứu của luận  án  Từ trước tới nay, các nhà khoa học, nhà văn hóa học của Lào  và một số nước trên thế giới, nhất là của Việt Nam, đã nghiên cứu  và đề cập đến nhiều khía cạnh của truyền thống văn hóa. Tuy các  cơng trình nghiên cứu của các nhà khoa học,nhà văn hóa học đã thể  hiện được tính quy luật, tính đặc thù của truyền thống văn hóa,   nhưng chưa có cơng trình nào nghiên cứu, phân tích về  vấn đề  “  phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ sở Qn đội nhân dân Lào hiện nay” Với sự tiếp thu, kế  thừa và phát triển giá trị  văn hóa truyền   thống của các bộ tộc Lào và sự hiểu biết của mình đối với những  bước đổi mới tư  duy mang tính đột phá của Đảng nhân dân cách  mạng Lào trong điều kiện hiện nay, tác giả đã tiếp tục nghiên cứu   làm sáng tỏ  hơn nữa về  vấn đề: “phát huy giá trị  văn hóa truyền  thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào”.  2. Lý do chọn đề tài luận án Thứ  nhất,    Phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời  sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội nhân dân Lào hiện nay   là q  trình biện chứng khách quan dưới tác động của quy luật xã hội nói  chung, đồng thời vân hành trong tương tác biện chứng của các quan   hệ mang tính đặc thù qn sự Thứ   hai,   Việc   nghiên   cứu   lý   luậ n     phân   tích     kinh nhi ệm th ực ti ễn v ề  vi ệc phát huy giá trị  văn hóa truyền  thống trong đời s ống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân độ i nhân dân  Lào hi ện nay   là m ột trong nh ững nhi ệm v ụ  c ấp thi ết c ủa t ất    những ng ườ i làm cơng tác văn hóa Thứ  ba, Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống   văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào hiện nay là q trình lâu  dài, có nhiều giai đoạn và phải giải quyết nhiều vấn đề với những  biện pháp và hình thức khác nhau Thứ  tư, Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống   văn hóa đơn vị  cơ  sở Qn đội nhân dân Lào hiện nay là phải giải  quyết “ mối quan hệ truyền thống và hiện đại”.   3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án * Mục đích:  Dưới góc độ Triết học Mác – Lênin, luận giải  làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp phát huy   giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào hiện nay * Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: 1. Làm rõ thực chất, cấu trúc và tính quy luật phát huy giá trị văn  hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân   Lào 2. Đánh giá tình hình và xác định u cầu mới phát huy giá trị văn hóa   truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện   3. Đề  xuất giải pháp phát huy giá trị  văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội nhân dân Lào hiện   4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  *Đối tượng nghiên cứu của luận án Đối tượng nghiên cứu của luận án là những khía cạnh bản  chất, tính quy luật của việc phát huy giá trị  văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào Phạm vi nghiên cứu của luận án Trong kho tàng giá trị  văn hóa truyền thống phong phú của   các bộ  tộc Lào, luận án tập trung đề  cập những giá trị  liên quan   trực tiếp đến đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào  hiện nay. Phạm vi khảo sát   một số  đơn vị  đủ  quân trên địa bàn   Viêng Chăn. Các tài liệu thực tiễn được tham khảo tập trung từ  2010 đến nay 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận của luận án Là hệ thống các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê   nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Nhân dân cách  mạng Lào về văn hóa và văn hóa truyền thống, về qn đội và đời  sống văn hóa trong qn đội. Đặc biệt, đó là quan điểm của Đảng  ủy Bộ  Quốc phòng, Chỉ  thị  của Bộ  trưởng Bộ  Quốc phòng, Thủ  trưởng Tổng cục Chính trị về xây dựng cơ quan văn hóa và chiến sĩ  văn hóa trong Qn đội. Đó còn là tác phẩm và bài viết có liên quan  của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Qn đội nhân dân Lào Cơ sở thực tiễn của luận án Cơ sở thực tiễn của luận án chính là thực tiễn đời sống văn  hố các đơn vị cơ sở Qn đội nhan dân Lào. Chủ  yếu dựa vào số  liệu thống kê, tài liệu báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị cơ  sở; kết quả nghiên cứu thực tiễn qua các đề tài cấp Nhà nước, cấp   Bộ  Quốc phòng; cơng trình nghiên cứu của các các cơ  quan, cá   nhân trong và ngồi qn đội liên quan. Cơ  sở  thực tiễn còn dựa   trên kết quả  điều tra, khảo sát của tác giả  về  phát huy giá trị  văn  hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội   nhân dân Lào Phương pháp nghiên cứu của luận án Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng  và duy vật lịch sử, luận án vận dụng phương pháp tiếp cận xã hội –   lịch sử, giá trị  và hoạt động, hệ  thống và cấu trúc, đồng đại và lịch   đại…, đồng thời vận dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp của các  khoa học liên ngành, đặc biệt coi trọng phương pháp điều tra xã hội  học, phương pháp chun gia, phương pháp phân tích và tổng kết thực   tiễn… 6. Những đóng góp mới của đề tài ­ Góp phần xây dựng quan niệm về đời sống văn hố đơn vị   sở  và hệ  thống hố những giá trị  văn hóa truyền thống của các   tộc Lào đang hiện diện trong đời sống văn hố đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào ­ Khái qt thực chất, tính quy luật phát huy giá trị văn hóa truyền   thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào ­ Luận giải cơ sở thực tiễn nhằm đề  xuất giải pháp mang tính  phương pháp luận, đồng bộ và khả thi phát huy giá trị văn hóa truyền thống  trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào hiện nay 7.  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn Ý nghĩa lý luận của luận án Luận án góp phần luận giải cơ  sở  khoa học của việc phát   huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào, góp phần khẳng định vai trò của văn  hố   đối   với   công     xây   dựng   Quân   đội   nhân   dân   Lào   cách  mạng, chính quy, từng bước hiện đại Ý nghĩa thực tiễn của luận án Luận án có thể  sử  dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt  động thực tiễn của lãnh đạo và chỉ  huy các cấp   đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào trong xây dựng đời sống văn hố cho bộ đội   hiện nay Kết quả  nghiên cứu của luận án có thể  dùng làm tài liệu tham  khảo cho cơng tác nghiên cứu, giảng dạy   các học viện, nhà trường  qn đội 8.  Kết cấu của luận án Luận án gồm: mở  đầu, 3 chương (8 tiết), kết luận và phụ  lục TƠNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, có rất nhiều cơng trình khoa học đã cơng bố  dưới  các dạng: bài báo khoa học, chun đề nghiên cứu, đề tài khoa học  cấp cơ  sở, cấp ngành, cấp bộ, cấp quốc gia… nghiên cứu về  các   vấn đề  liên quan đến phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong  đời sống văn hóa nói chung,   đơn vị  cơ  sở  quân đội nói riêng.  Theo hướng nghiên cứu của đề  tài, tác giả  luận án tiếp cận các  cơng trình khoa học liên quan trên các vấn đề cơ bản sau: 1.1. Các cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu có đề cập, luận giải về đời sống văn hóa  Ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự nghiên cứu về  văn hóa những năm gần đây ngày càng được quan tâm. Các nhà   khoa học đã đề  xuất nhiều cách tiếp cận, khám phá, chỉ  ra đặc  trưng, đặc điểm của giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống  văn hóa từ nhiều góc độ. Tiêu biểu là: Nguyễn Chí Mỳ (Chủ biên),   “Sự biến đổi thang giá trị đạo đức trong nền kinh tế thị trường với   việc xây dựng đạo đức mới cho cán bộ  quản lý   Việt Nam hiện   nay”[55], Huỳnh Khái Vinh (Chủ  biên), “Một số  vấn đề  về  lối   sống, đạo đức, chuẩn giá trị  xã hội”[93], Đỗ  Huy (2002), “Cơ  sở  triết học của văn hóa nghệ thuật Việt Nam”[36]… Trong cơng trình “Hoạt động sáng tạo là q trình phát triển   và tự  hồn hiện đời sống”, Nguyễn Văn Hun (1998) đã khẳng  định: “Sáng tạo khơng chỉ là tạo ra một thế giới văn hóa bên ngồi   con người. Điều đó có ý nghĩa cao cả  hơn, đó là q trình hình  thành và phát triển những phẩm chất bên trong; là hiện thân của sự  phát triển văn hóa”[35]. Sự  nghiệp phát triển con người sẽ  tồn  diện hơn, hiệu quả hơn, thậm chí còn quyết định hơn nếu vạch ra   được đặc trưng bản chất sáng tạo, dựa vào yếu tố bên trong, phát   huy những yếu tố nội sinh của bản thân văn hóa.  Cuốn sách “Xây dựng mơi trường văn hóa cơ  sở” của PGS,  TS. Văn Đức Thanh (2004) đã đề cập đến một số vấn đề chung về  tiếp cận khái niệm mơi trường văn hố và vai trò của mơi trường  văn hóa cơ  sở  trong xây dựng đời sống cộng đồng. Tác giả  đã chỉ  rõ: “Nói đến vai trò của mơi trường là nói đến tổng thể những điều   kiện phát triển con người cả về đời sống vật chất và đời sống tinh  thần. Song, nói đến vai trò của mơi trường văn hóa thì chủ  yếu là   nói đến tác động tổng thể  của những điều kiện ni dưỡng, vun   đắp, phát triển những giá trị văn hóa trong con người và cộng đồng  từ đời sống vật chất và đời sống tinh thần của họ” [75; tr. 46 – 47] “Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”   của  PSG. TS. Phạm Duy Đức (chủ biên, 2009), Nxb Chính trị quốc gia,  Hà Nội là cơng trình nghiên cứu mang tính dự báo chiến lược, tiếp   cận văn hóa từ bình diện lý luận chính trị; qn triệt quan điểm cơ  bản của chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh về  xây  dựng     phát   triển   văn   hóa;   thực       phát   huy   quan   điểm,   đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước; tiến hành  tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam;   góp phần xác định phương hướng và nêu những giải pháp cụ  thể  để   hoạch định  chính sách phát  triển văn hóa     Đảng và  Nhà   nước Việt Nam Ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong những năm qua,  việc tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nói chung, về văn hố truyền  thống và phát triển đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân  dân Lào nói riêng còn ít được đề  cập. Tuy nhiên, cùng các tài liệu   của Đảng và Nhà nước, cũng đã có một số  cơng trình nghiên cứu   và một số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.  “Văn hóa nghệ  thuật và vai trò của nó trong sự  nghiệp đổi   mới  ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay”,  Luận án  Tiến sĩ Triết học của Sỉ  Bun Hương Phăn Đa Vơng (1999), Học   viện Chính trị  ­ Hành chính quốc gia Hồ  Chí Minh. Cùng với xác   định nội dung khái niệm văn hóa nghệ  thuật; làm rõ cơ  cấu, chức   năng xã hội và mối quan hệ  với các lĩnh vực xã hội khác, luận án  đã giới thiệu khái qt những nét tiêu biểu trong tiến trình lịch sử  văn hóa Lào, xem đó là bối cảnh văn hóa – lịch sử  của sự  nghiệp   xây dựng nền văn hóa nghệ  thuật Lào theo phương châm dân tộc,  khoa học và đại chúng. Văn hóa nghệ thuật Lào được hình thành có   liên quan chặt chẽ với phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các   bộ tộc Lào [130] “Xây dựng và phát triển văn hóa thẩm mỹ   ở Cộng hòa Dân   chủ Nhân dân Lào trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế”,   Luận án Tiến sĩ Triết học của Xi Lửa Bun Khắm (2001), Học viện  Chính trị ­ Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Luận án chứng minh   rằng, nền văn hóa thẩm mỹ  phản ánh sâu sắc đời sống thẩm mỹ  gắn liền với giá trị đặc thù độc đáo của các bộ tộc; văn hóa dân tộc   được thực thành bởi sự thống nhất của phát huy giá trị văn hóa, văn  hóa đạo đức, văn hóa khoa học, văn hóa giáo dục, văn hóa thẩm   mỹ… Tất cả  đểu hướng tới cái chân, cái thiện và cái mỹ. Đây là   cơng trình tham gia góp phần bảo vệ  bản sắc văn hóa nói chung,   văn hóa thẩm mỹ  nói riêng   nước Cộng hòa Dân chủ  Nhân dân   Lào hiện nay [131] “Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển nền kinh tế nhiều   thành phần ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay”,  Luận án  Tiến sĩ Triết học của Son Thạ  Nu Thăm Mạ  Vơng (2004), Học   viện  Chính trị  ­ Hành chính quốc gia Hồ  Chí Minh. Thực tiễn đời  sống hiện thực ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự nghiệp   đổi mới cho thấy vai trò của văn hóa đang được khẳng định như  nhân tố bên trong của q trình phát triển kinh tế ­ xã hội. Kết quả  nghiên cứu của cơng trình làm rõ thêm vai trò của văn hóa đối với  phát triển kinh tế  trong sự  vận dụng vào điều kiện của Cộng hòa   Dân chủ Nhân dân Lào, từ đó góp phần khắc phục cả xu hướng tách   rời văn hóa với kinh tế lẫn xu hướng xem văn hóa chỉ là sản phẩm  thụ động của kinh tế [132] “Văn   hóa     trị     Cộng   hòa   Dân   chủ   Nhân   dân   Lào   trong giai   đoạn  hiện nay”,  Luận  án Tiến sĩ  Chính  trị   học  của  Khăm Mặn Chăn Thạ  Lăng Sỷ (2002), Học viện Chính trị ­ Hành     quốc   gia   Hồ   Chí   Minh   Luận   án   nêu   rõ:     q   trình  nghiên cứu về  chính trị  qua các giai đoạn, thời kỳ  lịch sử  khác   nhau của các quốc gia, dân tộc, các nhà khoa học đã chú ý đến  quan hệ  giữa truyền thống văn hóa và hoạt động chính trị. Luận  án nêu rõ các cơng trình về  văn hóa chính trị    Lào hiện nay đểu  khẳng định ngay từ khi thành lập, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào  10 đã lấy chủ  nghĩa Mác – Lê nin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh làm nền  tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong sự nghiệp   đổi mới hiện nay, cần nhận thức tồn diện và sâu sắc về tác động   của nhiều nhân tố  để  đề  xuất phương hướng, giải pháp nâng cao   chất lượng và hiệu quả văn hóa chính trị ở Lào hiện nay [121] 1.2. Các cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu về  giá   trị văn hóa truyền thống  Ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  Nhiều cơng trình nghiên cứu đã đưa ra quan niệm về  giá trị  văn hóa truyền thống và bức tranh tổng thể hệ giá trị văn hóa Việt  Nam truyền thống; những biến động mới, xu thế  biến đổi thang  giá trị  văn hóa, đạo đức, lối sống trong nền kinh tế  thị  trường…   Tiêu biểu là:  Cuốn sách “Nguồn gốc văn hóa truyền thống Việt Nam” của  PGS. TS Lê Văn Qn (2007), Nxb Lao động, Hà Nội là tập hợp   kết quả  nghiên cứu và khảo sát về  văn hóa Việt Nam trải nhiều   thế kỷ đã khẳng định khơng thể giải thích các hiện tượng văn hóa   ở mỗi giai đoạn cũng như  văn hóa hiện đại nếu tách rời mối quan  hệ  khăng khít với truyền thống. Nói cách khác, sẽ  vơ cùng phiến  diện và sai lầm nếu xem xét các hiện tượng văn hóa một cách biệt   lập.  Có nhiều cơng trình đi sâu khái qt hệ  giá trị  văn hố truyền   thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Tác phẩm “Giá trị  tinh thần   truyền thống của dân tộc Việt Nam”(1980) của GS. NGND. Trần  14 Chương 1  TIẾP CẬN LÝ LUẬN VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HĨA  TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA ĐƠN VỊ  CƠ SỞ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY  1.1.  Giá trị  văn hoá truyền thống các bộ  tộc Lào và đời  sống văn hoá ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào 1.1.1.  Giá trị văn hoá truyền thống các bộ tộc Lào Quan niệm về hệ giá trị văn hoá truyền thống Theo   cách   ti ế p   c ậ n   trên,   có   th ể   th ấ y   giá   tr ị   văn   hóa   truy ề n th ống là khái ni ệ m dùng để  ch ỉ  t ổ ng th ể  nh ữ ng giá trị   văn   hóa   v ậ t   ch ất     văn   hóa   tinh   th ần   đượ c   hình   thành   t   ề u ki ệ n t ự  nhiên, xã h ộ i và quá trình ho t  đ ộ ng th ự c ti ễ n   tích c ự c c ủ a con ng ườ i trong l ịch s ử, đượ c trau truy ề n và t ỏ a   sáng   qua     th ế   h ệ     nh ững   vòng   c ộ ng   đ ng   văn   hóa   nh ấ t đị nh, khơng ch ỉ  kh ẳng đ ị nh b ả n s ắ c mà còn là g ố c n ề n   b ề n v ữ ng cho s ự  phát tri ể n c ủ a văn hoá đ ươ ng đạ i cũng nh   đ ị nh h ướ ng cho văn hố t ươ ng lai 1.1.2. Đời sống văn hóa  ở đơn vị  cơ  sở Qn đội nhân dân   Lào Đời sống văn hoá  là tổng thể  các phương thức hoạt động   sống thể  hi ện   chân   –   thiện   –   m ỹ,   g ồm   h ệ   ch ế   đị nh   mà     ngườ i và cộng đồng khơng nhữ ng sáng tạo nên giá trị  văn hố   mà còn tự  l ớn lên về  mặt giá trị  văn hố   Đời sống văn hố  trong qn độ i   cũng chính là  t ổng hồ các ph ươ ng th ức ho ạt   động   s ống     ph ươ ng   di ện   văn   hoá,   bao   gồm   khám   phá     15 sáng t ạo văn hóa, giao l ưu và ti ếp biến văn hóa, đánh giá và   hưở ng th ụ  văn hóa, nhập thân và toả  sáng văn hóa, song di ễn   ra trong mơi tr ườ ng s ống đặc biệ t – mơi trườ ng qn sự Đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào ­Đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào chứa   đựng dấu ấn văn hố với những sắc thái riêng của các vùng, miền   và các tộc người ­  Đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào   mang đặc trưng phản ánh tính chất của đơn vị cơ sở ­ Đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào mang   đặc trưng phản ánh quan hệ thống nhất ­ đa dạng của văn hóa Lào ­ Đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào mang   đặc trưng phản ánh quan hệ truyền thống ­ hiện đại của văn hóa Lào 1.2. Thực chất và tính quy luật phát huy giá trị văn hóa  truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội   nhân dân Lào 1.2.1.  Thực chất phát huy giá trị  văn hóa truyền thống   trong  đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào Thực chất  phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời   sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào được xem xét trên  các bình diện sau Thứ  nhất: Phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời  sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào được đặt trên tiền   16 đề vai trò khách quan của bản thân giá trị văn hóa truyền thống đối  với mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa ở từng đơn vị cơ sở Thứ hai: Vai trò của giá trị văn hóa truyền thống các bộ tộc   Lào đối với đời sống văn hóa đơn vị  cơ sở Qn đội nhân dân Lào   mặt dù là khách quan, song chỉ có sự tác động, ảnh hưởng thực tế và   đạt hiệu quả cao khi có sự hoạt động tự  giác, được tổ chức thống   nhất và mang tính khoa học của cán bộ, chiến sĩ Thứ  ba:  Giá trị  văn hóa truyền thống các bộ  tộc Lào được  phát huy tốt khơng chỉ  nhằm trực tiếp phát triển đời sống văn hóa  cán bộ, chiến sĩ   đơn vị  cơ  sở  theo hướng tiên tiến, đậm đà bản  sắc dân tộc mà còn nhằm và chủ yếu nhằm thúc đẩy các đơn vị ngày   càng phát triển, hồn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 1.2.2  Tính quy luật phát huy giá trị  văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào Tính quy luật thứ nhất: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào đặt trên   tiền đề, cơ sở tất yếu là làm cho bề dày giá trị văn hóa truyền thống   thấm vào tâm thức bộ đội. Tính quy luật thứ hai: Phát huy giá trị văn   hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân   dân Lào tn theo phương thức làm cho giá trị văn hóa truyền thống   chuyển hố thành hoạt động sống của bộ đội. Tính quy luật thứ ba:  Phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn   vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào có khuynh hướng vượt qua cực   đối lập là giá trị văn hố hiện đại 17 Những vấn đề  được khái qt và luận chứng trên đây là cơ  sở lý luận quan trọng để nhận thức khoa học và tổ chức thực tiễn  nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa  đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào trở thành “nơi ni dưỡng” và  hồn thiện những giá trị  Người cơ  bản mà các đơn vị  cơ sở  đã và  đang từng bước tiếp cận, nỗ  lực phân đấu nâng cao chất lượng   phát huy giá trị văn hóa đó đúng hướng và có hiệu quả Chương 2 THỰC TIỄN PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HĨA  TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA ĐƠN VỊ  CƠ SỞ QN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.1  Tình hình phát  huy giá trị  văn hóa truyền thống  trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào  2.1.1. Tình hình chung liên quan đến phát huy giá trị văn hóa   truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân   dân Lào hiện nay  Về mặt tích cực: ­Thực tiễn tác động, ảnh hưởng của giá trị  văn hóa truyền   thống các bộ tộc Lào đến q trình phát triển nhân cách qn nhân   cách mạng và xây dựng tập thể  qn nhân ngày càng rõ hơn định   hướng gắn kết với truyền thống;   ­Thực tiễn tác động, ảnh hưởng của giá trị văn hóa truyền   thống các bộ tộc Lào đến q trình phát triển nhân cách qn nhân  18 cách mạng và xây dựng tập thể qn nhân hiện nay còn thể hiện rõ  nét ở sự phát triển tâm thức “hướng về cội nguồn” Về mặt tiêu cực: ­ Q trình xây dựng đơn vị  cơ  sở  có văn hóa trước hết là  q trình nâng cao giác ngộ  về  mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tạo   ra ở tập thể qn nhân sự  thống nhất về mục đích và sự  đồng bộ   về động cơ hoạt động của các qn nhân ­ Những năm qua ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã cho  thấy, trong điều kiện kinh tế  thị  trường  định hướng xã hội chủ  nghĩa hiện nay, hiện tượng chạy theo lợi nhuận, đặt lợi ích riêng  lên trên hết khơng phải là hiện tượng mang tính cá biệt. Điều đó đã   tác động,  ảnh hưởng làm cho một bộ  phận cán bộ, chiến sĩ dao  động về định hướng giá trị: đề cao, tuyệt đối hóa các giá trị vật chất,   giá trị kinh tế, xem nhẹ giá trị đạo đức tinh thần; q coi trọng lợi ích   cá nhân mà coi thường lợi ích tập thể, thờ    với lợi ích chung của   qn đội và của xã hội 2.1.2.  Tình  hình phát  huy  giá  trị   văn  hóa  truyền  thống   trong  các phương diện đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội   nhân dân Lào hiện nay Qt trình phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong các  phương diện đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào   hiện nay trên một số mặt sau đây:  Phát huy trong đời sống văn hóa chính trị  ­ tư  tưởng; Phát   huy trong đời sống văn hóa đạo đức, lối sống; Phát huy trong đời   sống văn hóa pháp luật, kỷ luật;   Phát huy trong đời sống văn hóa   19 khoa học, trí tuệ;  Phát huy trong đời sống văn hóa thẩm mỹ  và  Phát huy trong đời sống văn hóa thể chất 2.1.3. Tình hình   nhận thức, vận  dụng của các chủ thể   nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa   đơn vị cơ sở  Một là:  Sự nhận th ức về giá trị  văn hóa truyền th ống và   vai trò của nó đối với đời sống văn hóa đơ n vị  cơ  sở  Quân độ i   nhân dân Lào hi ện nay   Hai là:  Sự  t ận d ụng nh ững tác động   tích   cực,   kh ắc   ph ục   nh ững   ảnh   hu ưở ng   tiêu   cự c   củ a   mơi   trườ ng xã hội và vấn đề  khai thác, ti ếp nh ận giá trị  văn hóa   truy ền th ống,  đấu tranh ch ống các phản giá trị  hiện nay   Ba   là, nhận th ức về tính đồng bộ, tồn diệ n của việc t ổ ch ức th ực   tiễn q trình giáo dục văn hố nhằm phát huy giá trị  văn hóa   truy ền  th ống  trong  đời   sống  văn  hóa  đơn   vị     sở   hiện  nay.  Bố n là,   việc t ổ  ch ức và thiết l ập nh ững điề u kiệ n hợp thành   mơi tr ườ ng văn hóa đơn vị  cơ  s  Qn độ i nhân dân Lào hiệ n   nay.  Năm là,  vi ệc đị nh hướ ng nhu c ầu văn hóa, phát huy tính   tích cực giá tr ị  văn hóa truy ền th ống trong  đời sống văn hóa   đơn vị  c ơ s ở hi ện nay 2.2. Yêu cầu phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời   sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội nhân dân Lào trước xu  hướng thực tiễn hiện nay  20 2.2.1. Xu hướng thực tiễn của giá trị văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện   Một là,  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ  nghĩa xã hội là  giá trị văn hóa nền tảng và là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của đội   ngũ sĩ quan, chiến sĩ; chủ  nghĩa Mác – Lê nin, tư  tưởng Hồ  Chí   Minh, quan điểm đường lối của Đảng nhân dân cách mạng Lào  tiếp tục được kiên định với tính cách là hạt nhân của hệ thống giá   trị  văn hóa truyền thống, là nền tảng lý luận định hướng cho sự  hồn thiện và phát huy các giá trị  văn hóa chính trị, pháp luật, đạo  đức, thẩm mỹ, khoa học  Hai là, những giá trị truyền thống phản  ánh văn hóa pháp luật như  ý thức pháp luật, ý thức trách nhiệm  cơng dân, trách nhiệm sĩ quan được các sĩ quan, chiến sĩ thừa nhận   và tn theo; tinh thần đấu tranh chống tiêu cực, chối bỏ các phản  giá trị, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của qn   đội, tinh thần sống và làm theo hiến pháp, pháp luật, kỷ luật quân   đội tiếp tục được nâng cao. Ba là, những giá trị  văn hóa đạo đức,   thẩm mỹ truyền thống được xác lập trong xã hội và quân đội sẽ là  những chuẩn giá trị được sĩ quan, chiến sĩ tiếp nhận và phát triển.  Bốn là,  ở đội ngũ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào, thái độ  trước cuộc sống, nghề nghiệp khá rõ ràng.  2.2.2. Yêu cầu phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong   đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện nay * Những yêu cầu về nhận thức 21 Một là, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống  văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội nhân dân Lào hiện nay phải thấu   triệt quan điểm của chủ  nghĩa Mác – Lê nin, tư  tưởng Hồ  Chí   Minh, Đảng Nhân dân cách mạng Lào về văn hóa và đời sống văn   hóa, đồng thời xuất phát từ  hoạt động văn hóa qn sự, phù hợp   với yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới  Hai là, phát huy  giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Quân đội nhân dân Lào  một mặt phải nhận thức sâu sắc về  văn   hóa truyền thống của dân tộc trong sự  gắn kết với truyền thống   của Đảng, quân đội và sự phát triển giá trị mới, đấu tranh loại bỏ   các phản giá trị. Ba là, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong  đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào phải   đặc   biệt nhận thức rõ và chú trọng xây dựng, hồn thiện nội dung giáo   dục giá trị văn hóa qn sự *Những u cầu trong tổ chức thực tiễn Một là, chỉ đạo hoạt động thực tiễn phát huy giá trị văn hóa  truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân  Lào ln được đặt trên cơ sở tn thủ  những phương thức cơ bản   của sự phát huy. Hai là, chỉ đạo hoạt động thực tiễn phát huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội  nhân dân Lào  phải qn triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm   tổng hợp.  22 Chương 3 GIẢI PHÁP PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HĨA TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA ĐƠN VỊ CƠ  SỞ QN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 3.1. Tổ chức tốt việc kế thừa, phát triển và giáo dục giá  trị văn hố truyền thống ở đơn vị cơ sở  3.1.1. Kế  thừa, phát triển giá trị  văn hố truyền thống    đơn vị cơ sở  Một là, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia cơng cuộc   kế  thừa, phát triển giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ  tộc   Lào.           Hai là, tạo sự  chuyển biến trong sự  nhận thức và tổ   chức thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ trong góp phần giữ gìn giá trị   văn hóa truyền thống của các bộ  tộc Lào. Ba là, khuyến khích và   tổ  chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý, giữ  gìn, tu bổ  và   phát huy di sản văn hóa của các bộ tộc Lào. Bốn là, khuyến khích   và tổ  chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu, khai thác di   sản văn hóa và hệ  thống giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ   tộc Lào 3.1.2. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục giá trị   văn hóa truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở Một là,  chú trọng nội dung giá trị  văn hóa truyền thống   trong các chương trình giáo dục chính trị  theo định kỳ cho cán bộ,   chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Hai là, việc nâng cao chất lượng giáo dục   giá trị  văn hóa truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ   đơn vị  cơ  sở   23 Qn đội nhân dân Lào phải gắn với q trình nâng cao “chất văn   hóa” trong tất cả  các hoạt động.  Ba là,  đẩy mạnh cơng tác giáo   dục giá trị văn hóa truyền thống ở từng đơn vị cơ sở thơng qua các   hình thức phong phú, sinh động, thiết thực  Bốn là,  tiếp tục mở   rộng phong trào thi đua, tun truyền “Sống, chiến đấu, lao động     học   tập   theo  tư   tưởng,   đạo   đức,   phong  cách       hệ     trước” trong cán bộ, chiến sĩ   đơn vị  cơ  sở   Năm là,  củng cố,   nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt chun đề về văn hóa   truyền thống ở đơn vị cơ sở 3.2. Tích cực đưa giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu  vào mọi mặt đời sống và hoạt động ở đơn vị cơ sở  3.2.1. Tích cực hóa hoạt động tu dưỡng, rèn luyện nhân   cách văn hóa của cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn truyền thống Một là,  bảo đảm tính tồn diện của nội dung tu dưỡng, rèn   luyện nhân cách văn hóa của cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn truyền thống.  Hai là,  bảo đảm tính kế  hoạch và tự  giác hóa hoạt động tu   dưỡng, rèn luyện nhân cách văn hóa của cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn   truyền thống.  Ba là, xây dựng con đường, biện pháp có hiệu quả trong tu   dưỡng, rèn luyện nhân cách văn hóa của cán bộ, chiến sĩ theo   chuẩn truyền thống.  Bốn là, có chế độ, chính sách khuyến khích, nhân điển hình về tu   dưỡng, rèn luyện nhân cách văn hóa của cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn truyền   thống.  24 3.2.2. Xây dựng tập thể  qn nhân có văn hóa   đơn vị    sở  thấm đậm giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ  tộc   Lào Một là,  khuyến khích tính tích cực, tự  giác, sáng tạo của   các chủ thể trong xây dựng mơi trường sống và hoạt động qn sự   ở đơn vị  cơ sở thấm đậm giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ   tộc Lào  Hai là,  thường xuyên quan tâm định hướng nhu cầu văn   hóa của cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn giá trị  văn hóa truyền thống   của các bộ  tộc Lào  Ba là, giải quyết đúng đắn các quan hệ  văn   hóa qn sự trong đơn vị, bồi đắp ý thức cộng đồng trong tập thể   qn nhân, chú trọng các quan hệ văn hóa mang đậm bản sắc, giá   trị  truyền thống của các bộ  tộc Lào. Bốn là, tổ chức tốt các hình   thức hoạt động văn hóa trong đơn vị và giao lưu văn hóa qn – dân,   chú trọng các sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc, giá trị  truyền   thống đất nước, qn đội, đơn vị và địa phương nơi đóng qn  Năm   là,  phát huy mạnh mẽ  vai trò của thiết chế  văn hóa qn sự  làm   tỏa sáng giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ  tộc Lào trong   thực hiện nhiệm vụ  và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh   chiến đấu của đơn vị  3.2.3. Vận dụng giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ   tộc Lào trong xây dựng các lĩnh vực văn hóa ở đơn vị cơ sở Một là, vận dụng giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ   tộc Lào trong xây dựng văn hóa chính trị  ­ tư  tưởng   Hai là,  vận   dụng giá trị  văn hóa truyền thống của các bộ  tộc Lào trong xây   dựng văn hố pháp luật, kỷ  luật. Ba là, vận dụng giá trị  văn hóa   25 truyền thống của các bộ  tộc Lào trong xây dựng văn hóa trí tuệ ­   đạo đức – thẩm mỹ, lối sống, xây dựng đơn vị có văn hóa và chiến   sĩ có văn hóa. Bốn là, vận dụng giá trị  văn hóa truyền thống của    tộc Lào trong xây dựng  văn hóa  ứng xử  ­ giao tiếp, nâng cao   nếp sống văn minh. Năm là, vận dụng giá trị văn hóa truyền thống   của các bộ  tộc Lào trong xây dựng văn hóa – khoa học, kỹ thuật,   nâng   cao  mặt     quân  trí.  Sáu   là,  vận   dụng  giá   trị   văn  hóa   truyền thống của bộ tộc Lào trong xây dựng văn hóa thể chất – kỹ   năng sống và văn hố thẩm mỹ 3.3. Giải quyết thoả đáng quan hệ truyền thống – hiện   đại trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở  3.3.1. Kết nối giá trị văn hóa truyền thống với giá trị văn   hóa hiện đại trong đời sống văn hố đơn vị cơ sở Một là, nhận diện, phân định xác đáng về giá trị văn hóa truyền  thống và giá trị văn hóa hiện đại trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở.  Hai là, định rõ vai trò của giá trị văn hóa truyền thống và giá  trị văn hóa hiện đại trong đời sống văn hóa ở đơn vị cơ sở 3.3.2   Xử   lý   tối   ưu     tương  tác     giá  trị   văn  hóa   truyền thống với giá trị  văn hóa hiện đại trong đời sống văn   hố Một là, “truyền thống hóa” những giá trị  văn hóa hiện đại  để làm giàu truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở  Hai  là, nâng truyền thống lên tầm hiện đại để  làm tăng sức sống thực   tiễn của văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở   Ba là, tạo sự tương tác thuận chiều giữa truyền thống với hiện đại   26 trong đời sống văn hóa để nối quá khứ với hiện tại và hướng đến  tương lai 3.3.3. Kết hợp giữa xây và chống trong giải quyết quan   hệ truyền thống – hiện đại nhằm phát triển đời sống văn hố Một là, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống gắn với lọc bỏ   phản giá trị  hoặc những yếu tố  lỗi thời, lạc hậu trong đời sống   văn hóa đơn vị  cơ  sở  Hai là,  tiếp thu tinh hoa văn hóa hiện đại   gắn với ngăn chặn các phản giá trị, lệch chuẩn truyền thống trong   đời sống văn hóa đơn vị cơ sở.  Ba là, chống cả khuynh hướng thủ   cựu và khuynh hướng phủ  nhận quá khứ  một cách tuỳ  tiện, vơ   ngun tắc trong đời sống văn hóa đơn vị sơ sở.  Luận án đề  xuất các nhóm giải pháp trong một chỉnh thể  thống nhất: nhóm giải pháp kế  thừa, phát triển và giáo dục giá trị  văn hóa truyền thống các bộ  tộc Lào; nhóm giải pháp đưa giá trị  văn hóa truyền thống vào mọi mặt đời sống bộ  đội; nhóm giải   pháp giải quyết quan hệ truyền thống – hiện đại. Những giải pháp  chủ  yếu trên đây là những vấn đề  có quan hệ  thống nhất biện  chứng với nhau. Vì vậy, trong tổ chức thực tiễn phải có quan điểm  tổng hợp và thực hiện các nội dung, biện pháp một cách đồng bộ KẾT LUẬN Tiếp cận khái niệm văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống   là một hình thái đặc thù của phát huy giá trị  văn hóa truyền  thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào   hiện nay là sự nối tiếp mạch nguồn phát huy văn hóa truyền thống   của dân tộc Lào, là sự thể hiện tập trung mối quan hệ thống nhất   27 và đa dạng, giữa truyền thống và hiện đại, được đặt ra sự  nhận   thức và vận dụng đúng đắn những quy luật phát triển văn hóa và  gắn với quy luật phát triển kinh tế ­ xã hội của Cộng hòa dân chủ  nhân dân Lào; khẳng định về  lý luận và thực tiễn những phát huy   giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân dân Lào hiện nay 2.   Trên cơ  sở  khảo sát trình độ  phát huy giá trị  văn hóa  truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở  Qn đội nhân  dân Lào và tình hình nhận thức, vận dụng những vấn đề  có tính  quy luật trong tổ  chức thực tiễn q trình này, luận án tập trung   làm rõ những mặt tích cực và tiêu cực trong nhận thức, tổ  chức   thực tiễn phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn  hóa đơn vị cơ sở của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; phát hiện các mâu   thuẫn chủ yếu cần nhận thức và giải quyết để nâng cao hiệu quả  phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ sở Qn đội nhân dân lào hiện nay. Đồng thời, từ những dự báo  khoa học và xu thế  biến động của phát huy đó, luận án phân tích  các u cầu mới đối với việc nhận thức, tổ  chức thực tiễn phát  huy giá trị  văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị  cơ  sở nhằm đáp ứng u cầu mới của nhiệm vụ cách mạng và xu thế  biến động phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn  hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào những năm tới 3. Luận án đề  xuất ba nhóm giải pháp cơ  bản như:   thứ  nhất, nhóm giải pháp kế thừa, phát triển và giáo dục giá trị văn hóa   truyền thống các bộ  tộc Lào; thứ  hai,  nhóm giải pháp đưa giá trị  28 văn hóa truyền thống vào mọi mặt đời sống bộ đội; thứ ba, nhóm  giải pháp giải quyết quan hệ  truyền thống – hiện đại. Đây là hệ  giải pháp mang tính tổng thể, bao gồm những biện pháp có quan   hệ  thống nhất biện chứng, phản ánh lơ gic tất yếu của phương   thức tổ chức tổ chức thực tiễn, phù hợp với các biểu hiện đa dạng  của những vấn đề  có tính quy luật trong hiện thực. Vì vậy, trong  tổ chức thực tiễn, phải có quan điểm tổng hợp, đồng bộ và lịch sử  ­ cụ thể nhằm phát huy cao nhất vai trò của mọi tổ chức, mọi lực   lượng nâng cao hiệu quả  phát huy giá trị  văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào ... truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội   nhân dân Lào 1.2.1.  Thực chất phát huy giá trị văn hóa truyền thống   trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào Thực chất phát huy giá trị. .. THỰC TIỄN PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HĨA  TRUYỀN THỐNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HĨA ĐƠN VỊ  CƠ SỞ QN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 2.1  Tình hình phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào. .. văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Qn đội nhân dân Lào hiện nay 2.   Trên cơ sở  khảo sát trình độ phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở  Qn đội nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn