Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế

23 16 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:50

Đề tài hệ thống hóa lý thuyết về giá trị và tăng trưởng kinh tế; mô hình hóa cân bằng tổng quát dựa trên các cân bằng vĩ mô; phân tích chính sách kinh tế đến sự chuyển dịch và tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TĨM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MÔ PHỎNG CÂN BẰNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ Mã số: Đ2015-04-62 Chủ nhiệm đề tài: TS Trương Hồng Trình Đà Nẵng, 9/2016 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TS Trương Hồng Trình : Chủ nhiệm đề tài ThS Nguyễn Thanh Thảo : Thư ký đề tài ThS Lê Đắc Anh Khiêm : Thành viên tham gia CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Sở kế hoạch đầu tư – Thành phố Đà Nẵng Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh Miền Trung ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Mô cân tổng quát phân tích sách kinh tế - Mã số: Đ2015-04-62 - Chủ nhiệm: TS Trương Hồng Trình - Thành viên tham gia: ThS Nguyễn Thanh Thảo; ThS Lê Đắc Anh Khiêm - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: 10/2015 - 9/2016 Mục tiêu: Đề tài tiếp cận thuyết giá trị để mơ hình hóa cân tổng qt ứng dựng cho phân tích sách kinh tế Các mục tiêu cụ thể, bao gồm: - Hệ thống hóa lý thuyết giá trị tăng trưởng kinh tế - Mơ hình hóa cân tổng qt dựa cân vĩ mơ - Phân tích sách kinh tế đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Tính sáng tạo: Đề tài tiếp cận thuyết giá trị để mơ hình hóa cân tổng quát ứng dựng cho phân tích sách kinh tế Theo thuyết giá trị, công thức GDP xây dựng dựa giá trị sản xuất tăng thêm Công thức GDP không nhận diện nhân tố động lực cho tăng trưởng kinh tế, mà sử dụng hàm mục tiêu mơ hình cân tổng qt Mơ hình cân tổng quát liên kết liệu kinh tế với cân vĩ mơ cho phân tích hoạch định chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, đề tài cung cấp khn khổ phân tích thay đổi sách kinh tế (cơ cấu ngành mục tiêu, cân đối vĩ mô) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Tóm tắt kết nghiên cứu: Đề tài khám phá khái niệm giá trị nhằm làm rõ mối quan hệ giá giá trị thị trường Mối quan hệ quan trọng việc xác định cân thị trường cân tổng quát kinh tế Dựa tảng lý thuyết này, đề tài tiếp cận phương pháp giá trị gia tăng cho việc đo lường GDP, xây dựng mơ hình cân tổng qt sở cân thị trường cân vĩ mơ Ngồi ra, đề tài phát triển khn khổ phân tích sách kinh tế thực mơ cân tổng quát để phân tích thay đổi sách kinh tế (cơ cấu ngành mục tiêu, cân đối vĩ mô) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Tên sản phẩm: Các báo tham luận liên quan đến đề tài nghiên cứu sau: - Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trương Bá Thanh (2014) Mơ hình tăng trưởng kinh tế kinh nghiệm Đơng Á Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế, 2(16), 9-17 - Trương Hồng Trình (2014) Value concept and economic growth model Journal of Economic & Financial Studies, 2(6), 62-71 - Truong Hong Trinh (2016) General equilibrium modeling and economic policy analysis, The Ninth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM 2016), The University of Danang - University of Economics - Trương Hồng Trình (2016) Tiếp cận cân giá trị cho mơ hình cân tổng qt Kỷ Yếu Hội Thảo Quản Trị Kinh Doanh (COMB 2016), The University of Danang - University of Economics Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng: Nghiên cứu góp phần hiểu rõ cân tổng quát kinh tế thay đổi sách kinh tế chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Kết nghiên cứu áp dụng trường đại học, viện nghiên cứu sau: - Cơ sở tảng để hiểu vận hành kinh tế phục vụ giảng dạy kinh tế học - Vận dụng để đo lường GDP với cấu trúc tài khoản thu nhập chi tiêu quốc gia - Ứng dụng phương pháp để nghiên cứu mơ hình chuyển đổi tăng trưởng kinh tế Hình ảnh, sơ đồ minh họa INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information: Project title: General equilibrium simulation and economic policy analysis Code number: Đ2015-04-62 Project Leader: Truong Hong Trinh, PhD Coordinator: Nguyen Thanh Thao, MSc., Le Dac Anh Khiem, MSc Implementing institution: University of Economics Duration: from 10/2015 to 9/2016 Objective(s): This research approaches the new theory of value for general equilibrium modeling and economic policy analysis The specific objectives are as follows: - Review on theories of value and economic growth - Develop a basic general equilibrium model with macro balances - Analyse changes in economic policy on economic growth and transition Creativeness and innovativeness: The research approaches the new theory of value to model the general equilibrium of the economy, added production The GDP formula not only identifies the driving factors on economic and analyze economic policy According to the theory of value, the GDP formula is based on value growth, but also uses as the objective function in the general equilibrium model that links economic data with macro balances In addition, the research provides a framework for analyzing the changes in economic policy (the target industry structure, the macro-economic balance) on the economic growth and transition Research results: This research is to explore the value concept for explaining the relationship between price and value in the market This relationship is important in determining market equilibrium and general equilibrium of the economy Based on theoretical base, the research approaches the value-added method for GDP measurement, and developes the basic general equilibrium model with market equilibriums and macro balances In addition, the research developes a framework of economic policy analysis, and general equilibrium simulations to analyze the changes in economic policy (target industry structure, the macro balances) to the economic growth and transition 5 Products: The articles and conference papers associated with this research project are listed as follows: - Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trương Bá Thanh (2014) Mơ hình tăng trưởng kinh tế kinh nghiệm Đơng Á Tạp Chí Nghiên Cứu Kinh Tế, 2(16), 9-17 - Trương Hồng Trình (2014) Value concept and economic growth model Journal of Economic & Financial Studies, 2(6), 62-71 - Truong Hong Trinh (2016) General equilibrium modeling and economic policy analysis, The Ninth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM 2016), The University of Danang - University of Economics - Trương Hồng Trình (2016) Tiếp cận cân giá trị cho mơ hình cân tổng qt Kỷ Yếu Hội Thảo Quản Trị Kinh Doanh (COMB 2016), The University of Danang - University of Economics Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: The research contributes to understanding of the general equilibrium of the economy and changes in economic policy for economic growth and transition The research results could be used in universities and research institustions for the following purposes - Provide a theoretical background to understand the general equilibrium of the economy for teaching in economics courses - Use for GDP measurement with national acounts of income and expenditure - Provide a framework for studying economic growth and transition models CHƯƠNG GIỚI THIỆU Tăng trưởng kinh tế chủ đề quan trọng diễn đàn kinh tế Nhiều nhà nghiên cứu cố gắng nhận diện yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, yếu tố sở tảng hình thành lý thuyết tăng trưởng kinh tế Để giải vấn đề này, nhà kinh tế không hiểu cân tổng quát đo lường tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mà vận dụng cơng cụ để phân tích sách kinh tế (hay cú sốc kinh tế) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Trong diễn đàn kinh tế, nhà kinh tế nỗ lực việc khám phá khái niệm giá trị, khái niệm đóng vai trò quan trọng việc xác định mối quan hệ cung cầu phân bổ nguồn lực kinh tế Leon Walras (1874) Alfred Marshall (1890) cho cung (chi phí sản xuất) cầu (lợi ích tiêu dùng) có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nhân tố ảnh hưởng đến giá trị Trong Alfred Marshall (1890) phát triển phương pháp phân tích để giải thích giá trị dựa quan hệ cung cầu, Leon Walras (1874) xây dựng mơ hình lý thuyết cân tổng qt cách tích hợp ảnh hưởng cung cầu đến tồn kinh tế Mơ hình cân tổng quát xây dựng dựa thành phần (hộ gia đình, doanh nghiệp, phủ phần giới bên ngồi), thị trường (hàng hóa, nguồn lực, tài chính), cân vĩ mơ (cân bên trong, cân phủ, cân bên ngồi) Bằng cách thay đổi sách kinh tế hay cú sốc kinh tế, cân thị trường cân vĩ mô tái xác lập cho kinh tế Các mơ hình cân tổng qt truyền thống sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng để dự báo tham số kinh tế (sản xuất tiêu dùng), thực tế khó vận dụng cho kinh tế Vì lẽ đó, đề tài khám phá khái niệm giá trị, giá cả, lợi ích để xây dựng hàm lợi ích với tích hợp giá trị giá Từ tảng lý thuyết này, phương pháp giá trị tăng thêm vận dụng để đo lường GDP kinh tế Từ phương pháp giá trị tăng thêm chuyển đổi giá trị hàng hóa trung gian thành giá trị sản xuất tăng thêm doanh nghiệp kinh tế, hàm GDP sử dụng hàm mục tiêu mơ hình cân tổng qt với ràng buộc cân thị trường cân vĩ mơ Hơn nữa, mơ hình cân tổng qt liên kết liệu kinh tế với cấu trúc ngành cân vĩ mô thông qua ma trận hạch tốn xã hội (SAM) Vì vậy, mơ hình cân tổng quát hữu ích cho phân tích tác động sách đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Đề tài thực thực nghiệm mơ để phân tích ảnh hưởng thay đổi sách kinh tế (cấu trúc ngành mục tiêu cân vĩ mô) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm giá trị Khái niệm giá trị có lịch sử lâu đời tư tưởng triết học kinh tế nhằm giải thích hai khái niệm: giá trị sử dụng (giá trị) giá trị trao đổi (giá cả) Sự phân biệt giá trị sử dụng giá trị trao đổi sở tảng hình thành lý thuyết giá trị Hầu hết nhà kinh tế cố gắng phân biệt giá trị giá hàng hóa Baier (1971) đưa định nghĩa “giá trị khả mà sản phẩm, dịch vụ, hay hoạt động thỏa mãn nhu cầu hay cung cấp lợi ích cho cá nhân hay tổ chức” Giá trị nhận thức đánh giá thời điểm tiêu dùng (Wikström, 1996; Woodruff and Gardial, 1996; Vargo and Lusch, 2004; Grӧnroos, 2008) Có thừa nhận chung giá trị tạo trình sử dụng giá trị sử dụng (Grönroos, 2011) Từ giá trị sử dụng (giá trị) thích hợp việc giải thích giá trị giá trị trao đổi, liệu nhà kinh tế có sử dụng qui luật lợi ích biên giảm dần để giải thích đường cầu Vì vậy, khái niệm giá trị cần phải xác định lại, thuyết giá trị cần phải dựa qui luật giá trị biên giảm dần (Trinh, 2014a) Thuyết giá trị khơng giải thích quan hệ giá trị giá cả, mà định nghĩa khái niệm lợi ích sở mối quan hệ Theo quan điểm tạo giá trị, hệ thống tạo giá trị bao gồm trình sản xuất, trao đổi tiêu dùng Hình Phạm vi khách hàng Đồng sản xuất  Sản xuất  Trao đổi (Nền tảng giá trị) Tạo thuận lợi (Giá trị trao đổi) Tạo giá trị  Tiêu dùng (Giá trị sử dụng) Đồng tạo giá trị Phạm vi doanh nghiệp Hình 1: Quan điểm tạo giá trị Nguồn: Grӧnroos and Voima (2012), Trinh (2014b; Trinh, 2014a) 2.2 Đo lường GDP Trong kinh tế học, khái niệm giá trị, lợi ích, giá quan trọng việc định nghĩa giá trị ảnh hưởng đến cách thức đo lường GDP Tiếp cận sản xuất (giá trị tăng thêm) đo lường GDP cách cộng tổng giá trị sản xuất tăng thêm  p i Qi  khu vực (ngành) kinh tế minh họa Hình Phương pháp giá trị tăng thêm xác định giá trị sản xuất tăng thêm  pij Qij  ngành i thơng qua q trình trao đổi doanh nghiệp khách hàng wki1 K i1 wLi1 Li1 πi1+Ti1 pi1Q i1 Hàng hóa wki2 Ki2 trung gian wLi2 Li2 πi2-+Ti2 pi2Qi2 = (vi1 - pi1)Qi1 wki3 Ki3 wLi3 Li3 πi3 -+Ti3 pi3Qi3 = (vi2 - pi2)Qi2 Hàng hóa piQi  cuối  m j 1 m m m K ij w Kij   j 1 Lij w Lij   j 1 Π ij   j 1 T ij Hình 2: Tiếp cận đo lường GDP cho ngành i Tổng giá trị sản xuất (GDP) kinh tế gồm n ngành xác định sau: n n GDP   pi  Qi   I i i 1 n i 1 n n n n GDP   K i  wKi   Li  wLi   Π i   Ti   I i i 1 i 1 i 1 i 1 i 1 2.3 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm nội địa (GDP) xem thước đo sức khỏe kinh tế GDP giá trị sản phẩm mà quốc gia sản xuất thời gian cụ thể Về lý thuyết, có hai cách tiếp cận để tăng GDP kinh tế thơng qua tích lũy vốn (capital accumulation) đổi công nghệ (technological innovation) Tăng trưởng kinh tế thơng qua tích lũy vốn cách gia tăng số lượng yếu tố đầu vào với phương thức sản xuất cũ Đổi công nghệ áp dụng phương thức sản xuất để tạo nhiều đầu với số lượng yếu tố đầu vào Tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào hai nhân tố Hình 3: tích lũy vốn (số lượng vốn) đổi công nghệ (chất lượng vốn) Một quốc gia có lượng vốn cơng nghệ tốt (mức trạng thái dừng cao hơn) tăng trưởng nhanh quốc gia khác Điều khoảng cách lớn mức trạng thái dừng Tương tự, quốc gia với mức vốn ban đầu thấp quốc gia khác có mức đổi cơng nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh Điều hiệu suất biên vốn giảm dần (trạng thái dừng) khoảng cách rộng thu hẹp lại GDP GDP GDP trạng thái dừng Tích lũy vốn GDP cũ Đổi công nghệ GDP trạng thái dừng cũ Vốn đầu tư trạng thái dừng cũ Vốn đầu tư trạng thái dừng Vốn Hình 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Nguồn: Trinh (2014b) Trong mơ hình tăng trưởng trên, thể chế quyền sở hữu cấu trúc thị trường xác định rõ ràng Sự khác biệt thu nhập GDP khơng giải thích thay đổi thể chế Thể chế “các qui tắc trò chơi” định hình mối quan hệ người động lực kinh tế xã hội Thể chế bao gồm: quyền sở hữu, phủ trung thực, ổn định trị, hệ thống pháp lý tin cậy, thị trường mở để khuyến khích đổi tăng trưởng kinh tế Cải cách thể chế Động lực Động lực Đổi cơng nghệ Tích lũy vốn Hình 4: Mơ hình tăng trưởng kinh tế Nguồn: Trinh (2014b) 10 CHƯƠNG CÂN BẰNG TỔNG QUÁT 3.1 Cấu trúc kinh tế Để hiểu kinh tế đòi hỏi phải có kiến thức dòng chảy ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế Làm để sách phủ ảnh hưởng đến GDP? Điều đòi hỏi kiến thức cấu trúc kinh tế bao gồm ba yếu tố chính: thị trường, thành phần, cân vĩ mô Hình minh họa cấu trúc kinh tế cho thấy thành phần (hộ gia đình, doanh nghiệp, phủ, giới bên ngoài) tương tác thị trường (thị trường hàng hóa, thị trường nguồn lực, thị trường tài chính) dựa cân vĩ mô (cân bên trong, cân phủ, cân bên ngồi) Tiền gửi doanh nghiệp Chi phí sản xuất Tiền gửi hộ gia đình Thị trường nguồn lực Thặng dư ngân sách Thặng dư thương mại Thu nhập nguồn lực Thuế công ty Thuế cá nhân Khấu hao vốn Doanh nghiệp Hộ gia đình Đầu tư vốn Trợ cấp cơng ty Sản xuất nội địa Thị trường tài Trợ cấp cá nhân Thị trường hàng hóa Xuất Chính phủ Chi tiêu cá nhân Chi tiêu phủ Nhập ROW Thâm hụt Tiền vay doanh nghiệp thương mại Tiền vay hộ gia đình Thâm hụt ngân sách Hình 5: Dòng luân chuyển kinh tế 3.2 Ma trận hạch toán xã hội Ma trận hạch toán xã hội (SAM) biểu thị kinh tế hình thức liệu toàn kinh tế SAM biểu thị liệu kế tốn cho dòng tiền vào (thu nhập) dòng tiền (chi tiêu) biểu đồ luân chuyển kinh tế Cấu trúc SAM ma trận vng, hàng cột gọi "tài khoản" Bảng cho thấy SAM tương ứng với biểu đồ luân chuyển kinh tế Hình Mỗi khối biểu đồ tài khoản 11 SAM Mỗi ô ma trận biểu thị dòng tiền từ tài khoản cột vào tài khoản hàng Các nguyên tắc kế tốn kép đòi hỏi tài khoản SAM thỏa mãn dòng tiền vào (tổng thu nhập) dòng tiền (tổng chi phí) Điều có nghĩa tổng hàng tổng cột tài khoản phải Bảng 1: Cấu trúc SAM Hàng hóa Nguồn lực Tài Hộ gia đình Doanh nghiệp Chính phủ C1 C2 C3 C4 C5 C6 Chi tiêu cá nhân (C) Hàng hóa R1 Nguồn lực R2 Chi tiêu phủ (G) Tổng Xuất (X) Cầu hàng hóa Cầu nguồn lực Chi phí sản xuất (KWK+ LWL+D) Tài R3 Tiền vay hộ gia đình (KWK + LWL) (Sc < 0) Sản xuất Khấu hao Tiền vay Doanh nghiệp nội địa vốn doanh nghiệp R5 (GDP) (D) (П < 0) Thâm hụt Chính phủ ngân sách R6 (G > T) Thâm hụt ROW Nhập thương mại (N) R7 (X > N) Tiền gửi Hộ gia đình (Sc >0) Tiền gửi doanh nghiệp (П > 0) Thuế cá nhân (TP ) Thuế doanh nghiệp (TF) Thu nhập nguồn lực Hộ gia đình R4 Cung Cung hàng hóa nguồn lực Tổng Đầu tư vốn (I) ROW C7 Thặng dư Thăng dư Cầu ngân sách Thương mại tài (G < T) (X < N) Trợ cấp Thu Cá nhân hộ gia đình (SbP) Trợ cấp Thu doanh nghiệp doanh nghiệp (SbF) Thu phủ Thu ROW Cung tài Chi hộ gia đình Chi doanh nghiệp Chi phủ Chi ROW Từ SAM liên kết liệu kinh tế từ hệ thống tài khoản quốc gia, SAM cơng cụ hữu ích để biểu thị tranh kinh tế quốc gia SAM xây dựng dựa cân thị trường cân vĩ mô (dựa sách kinh tế hay cú sốc kinh tế) Có ba cân thị trường: thị trường hàng hóa, thị trường nguồn lực, thị trường tài chính, nguồn cung thị trường cân với nhu cầu thị trường Nền kinh tế xây dựng dựa cân vĩ mơ bao gồm: cân phủ, cân bên ngoài, cân bên Bảng 2: Các kết hợp tùy chọn sách Cân phủ Cân bên ngồi Cân bên GOV-1: EXT-1: INT-1: Tiết kiệm phủ linh hoạt, Thuế suất cố định Cán cân thương mại linh hoạt, Tỷ giá hối đoái cố định Đầu tư linh hoạt, Tiết kiệm cố định GOV-2: EXT-2: INT-2: Tiết kiệm phủ cố định, Thuế suất linh hoạt Cán cân thương mại cố định, Tỷ giá hối đoái linh hoạt Đầu tư cố định, Tiết kiệm linh hoạt 12 Bảng cho thấy kết hợp tùy chọn sách vĩ mơ Các kết hợp cân vĩ mô khác tùy thuộc vào bối cảnh phân tích sách Có kết hợp tùy chọn sách vĩ mơ để phân tích tác động sách đến tăng trưởng kinh tế Kết thực nghiệm giúp hiểu rõ cân vĩ mơ, tác động sách vĩ mô đến kinh tế quốc gia 3.3 Mơ hình cân tổng qt Trong kinh tế thực, kinh tế mở rộng với sách kinh tế, chẳng hạn xuất ròng (NX), thuế trợ cấp (T), chi tiêu phủ (G), vốn đầu tư (I), khấu hao vốn (D) Trong điều kiện cân thị trường cân vĩ mơ, mơ hình cân tổng qt xây dựng với giả thiết sau: Hộ gia đình (khách hàng) tiêu thụ m hàng hóa (sản phẩm dịch vụ) với sở thích tham số tiêu dùng Các doanh nghiệp (sản xuất) cung cấp m hàng hóa (sản phẩm dịch vụ) với điều kiện tham số sản xuất Nền kinh tế có m lĩnh vực (ngành), khu vực sản xuất loại hàng hóa (sản phẩm dịch vụ) Hàm cầu hàng hóa xác định mơ hình thực nghiệm Xuất ròng (NX), thuế trợ cấp (T), chi tiêu phủ (G), đầu tư vốn (I), khấu hao vốn (D) giả định mơ hình Để phân tích thay đổi sách kinh tế, thực nghiệm mô thực kinh tế giả định với m ngành, lĩnh vực (ngành) sản xuất loại hàng hóa (j = m) cách sử dụng tổng vốn ( K j ) tổng số lao động ( L j ) Hàm cầu hàng hóa j xác định sau: Hàm cầu: p j  f Q j  Điều kiện cân thị trường điều kiện mà tổng cung Q j  với tổng cầu Q Cj  QGj  Q NXj  tất hàng hóa (j = m) Cân thị trường: Q j  QCj  QGj  Q NXj Hàm sản xuất Q j  hàng hóa j cho sau: Hàm sản xuất:   QSj  A j  K j j  L j j 13 Hàm lợi nhuận  Π  hàng hóa kinh tế xác định sau: Hàm lợi nhuận: m m m m Π   p j  Q j   K j  WKj   L j  WLj   T j j 1 j 1 j 1 j 1 Trong đó, Tj thuế trợ cấp hàng hóa j (j = m) Mơ hình cân tổng quát sau có hàm mục tiêu tối đa hóa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ràng buộc cân thị trường cân vĩ mơ Mơ hình cân tổng qt bản: m m m m GDP   Pj  QCj   Pj  QGj   Pj  Q NXj  EX j   I j Max j 1 j 1 j 1 Subject to p j  f Q j  j  m j j Q j  Aj  K j  L j j  m Q j  QCj  QGj  Q NXj j  m Pj  Q j  X j j  m m m  T - P  Q j j 1 j Gj A j 1 m P j  Q NXj  EX j  B j 1 m m P Q j j 1 Gj m   Pj  Q NXj  EX j - T j  C j 1 j 1 K j , L j , Pj , Q j , QCj j  m 14 j 1 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH 4.1 Mơ hình thực nghiệm Mơ hình thực nghiệm giả định kinh tế có lĩnh vực (cơng nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) (j = 3) Các tham số kinh tế cho Bảng Bảng Bảng 3: Tham số hệ thống kinh tế Lĩnh vực j Ký hiệu Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ Năng suất yếu tố tổng hợp ASj 1.1 0.9 Chi phí đơn vị vốn wKj Chi phí đơn vị lao động wLj 3 Độ co giãn đầu theo vốn αj 0.6 0.5 0.7 Độ co giãn đầu theo lao động βj 0.4 0.5 0.3 Bảng 4: Tham số sách kinh tế Lĩnh vực j Ký hiệu Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ Thuế trợ cấp Tj 30 20 10 Đầu tư vốn Ij 10 15 20 Khấu hao vốn Dj 20 15 10 EXj 1.1 1.2 Tỷ giá xuất nhập Để đánh giá thay đổi cấu trúc ngành sách vĩ mơ, thực nghiệm mặc định với tùy chọn sách (GOV-1, EXT-1, INT-1), tham số sách ràng buộc vĩ mơ (cân phủ nhỏ 100, cân bên nhỏ 500, cân bên lớn 300) Có ba mơ hình thực nghiệm kinh tế sau: Mơ hình 1: Nền kinh tế có cấu trúc ngành 30% Công nghiệp, 35% Nông nghiệp, 35% Dịch vụ Mơ hình 2: Nền kinh tế có cấu trúc ngành mục tiêu 35% Cơng nghiệp, 30% Nơng nghiệp, 35% Dịch vụ 15 Mơ hình 3: Nền kinh tế có cấu trúc ngành mục tiêu 35% Công nghiệp, 25% Nông nghiệp, 40% Dịch vụ Để xem xét kinh tế phân bổ nguồn lực điều kiện cân vĩ mô cấu trúc ngành, hàm cầu hàng hóa (tương ứng ngành) giả định sau: Hàm cầu công nghiệp: p1  - Q1  20 Hàm cầu nông nghiệp: p2  - Q2  25 Hàm cầu dịch vụ: p3  - Q3  15 4.2 Phân tích sách Nền kinh tế minh họa theo mơ hình thực nghiệm Bảng Các kết mô cho thấy thành phần kinh tế tương tác thị trường Bảng cho thấy mối quan hệ chi phí (chính phủ, hộ gia đình) thu nhập (khách hàng, cơng ty) Bảng cho thấy GDP cân vĩ mô Cân bên mối quan hệ tiết kiệm (tiết kiệm khách hàng lợi nhuận công ty) đầu tư (vốn đầu tư khấu hao vốn) Cán cân toán cán cân thương mại xuất nhập Cân phủ mối quan hệ doanh thu phủ (thuế trợ cấp) chi tiêu phủ Phân tích sách liên quan đến thay đổi cân vĩ mô cấu ngành, tác động chúng tăng trưởng GDP kinh tế Bảng 6: Kết mô kinh tế Mơ hình Cơng thức Tổng sản lượng Q j  QCj  QGj  QNXj Lợi nhuận doanh nghiệp Chi tiêu cá nhân Chi tiêu phủ Tiết kiệm cá nhân m Mơ hình Mơ hình Mơ hình m m j 1 86.58 119.46 10 159.11 24.57 598.42 585.23 659.63 79.16 46.44 96.77 295.16 327.33 462.05 m Π   p j  Q j   K j  W Kj   L j  W Lj   T j j 1 71.20 j 1 j 1 m C   p j  QCj j 1 m G   p j  QGj j 1 m m j 1 j 1 S C   K j  wKj  L j  wLj    p j  QCj 16 Tiết kiệm doanh nghiệp Tổng tiết kiệm m m SF  Π   I j   D j 10.00 159.11 24.57 305.16 486.44 486.62 j 1 j 1 S  SC  S F Nguồn: Trinh (2014b) Bảng 7: Kết thay đổi GDP cân vĩ mơ Mơ hình Cơng thức % Cơng nghiệp X1 30% 35% 35% % Nông nghiệp X2 35% 30% 25% % Dịch vụ X3 35% 35% 40% GDP GDP 1008.57 1176.67 1251.25  QGj -19.16 13.56 -36.77  Q NXj  EX j 286.00 500.00 449.85 305.16 486.44 486.62 Cân phủ Cân bên ngồi Cân bên m Mơ hình Mơ hình Mơ hình m ∑T  ∑P j j 1 j j 1 m ∑P j j 1 m ∑P  Q j j 1 Gj m m j 1 j 1  ∑Pj  Q NXj  EX j -∑T j Hình 6: Biểu đồ GDP cân vĩ mô 17 Phương pháp tiếp cận chi tiêu đo lường GDP cách sử dụng liệu chi tiêu cá nhân, vốn đầu tư, chi tiêu phủ xuất ròng GDP sử dụng phương pháp tiếp cận chi tiêu tổng chi tiêu cá nhân (C), vốn đầu tư (I), chi tiêu phủ (G), xuất ròng (NX) Bảng cho thấy cách tiếp cận chi tiêu để đo lường GDP kinh tế GDP  C  I  G  NX Bảng 8: Đo lường GDP theo tiếp cận chi tiêu Khoản mục Ký hiệu Mơ hình Mơ hình Mơ hình Chi tiêu cá nhân C 598.42 585.23 659.63 Đầu tư vốn I 45.00 45.00 45.00 Chi tiêu phủ G 79.16 46.44 96.77 Xuất ròng NX 286.00 500.00 449.85 Tổng sản phẩm nội địa GDP 1008.57 1176.67 1251.25 Hình 7: Biểu đồ GDP theo tiếp cận chi tiêu Phương pháp đo lường GDP theo tiếp cận thu nhập cách cộng khoản thu nhập mà doanh nghiệp trả cho hộ gia đình từ nguồn lực sử dụng tiền lương lao động (L × WL), tiền lãi vốn (K × WK), tiết kiệm doanh nghiệp (S F), khấu hao vốn (D), thuế trợ cấp (T) Đo lường GDP theo phương pháp thu nhập tổng chi tiêu cá nhân (C), khấu hao vốn (D), tổng tiết kiệm (S), thuế trợ cấp (T) Bảng cho thấy cách tiếp cận thu nhập để đo lường GDP kinh tế GDP  C  D  S  T 18 Bảng 9: Đo lường GDP theo tiếp cận thu nhập Khoản mục Ký hiệu Mơ hình Mơ hình Mơ hình Tiền lãi vốn K×WK 406.96 539.02 551.41 Tiền lương lao động L×WL 486.61 373.54 570.27 Tiết kiệm doanh nghiệp SF 10.00 159.11 24.57 Khấu hao vốn D 45.00 45.00 45.00 Thuế trợ cấp T 60.00 60.00 60.00 GDP 1008.57 1176.67 1251.25 Tổng sản phẩm nội địa Hình 8: Biểu đồ GDP theo tiếp cận thu nhập Bảng Bảng minh họa cấu GDP theo cách tiếp cận chi tiêu tiếp cận thu nhập Cơ cấu chi tiêu GDP bao gồm chi tiêu cá nhân, vốn đầu tư, chi tiêu phủ xuất ròng Cơ cấu thu nhập GDP bao gồm tiền lãi vốn, tiền lương lao động, tiết kiệm doanh nghiệp, khấu hao vốn, thuế trợ cấp Từ đầu tư vốn, khấu hao vốn, thuế trợ cấp cố định (tham số) mơ hình thực nghiệm, cấu GDP thay đổi theo cấu trúc ngành mục tiêu theo cách tiếp cận chi tiêu Hình 7, theo cách tiếp cận thu nhập Hình 19 4.3 Kết nghiên cứu Kết SAM Mơ hình Và Mơ hình cho thấy tổng cung với tổng cầu cho tất thị trường Bảng 10: Kết SAM Mô hình Hàng hóa Nguồn lực Tài Hộ gia đình Doanh nghiệp Chính phủ C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hàng hóa R1 Nguồn lực R2 Tài R3 Hộ gia đình R4 Doanh nghiệp R5 Chính phủ R6 ROW R7 585.23 327.33 45 ROW C7 46.44 830.41 957.56 957.56 159.11 13.56266 500.00 912.56 45 1221.67 60 330.41 1507.08 60.00 500.00 957.56 500.00 П = 159.11 830.41 912.56 1221.667 Sc = 327.33 957.56 1507.08 912.56 1176.67 Tổng Tổng Thị trường nguồn lực 60.00 830.41 13.56 KWK + LWL = 912.56 T = 60 Doanh nghiệp +159.11 GDP = 1176.67 D = 45 I = 45 Thị trường hàng hóa X=830.41 Chính phủ +13.56 Hộ gia đình +327.33 G = 46.44 C = 585.23 N = 330.41 ROW -500.00 500.00 Hình 9: Biểu đồ luân chuyển kinh tế Mơ hình 20 Thị trường tài Bảng 11: Kết SAM Mơ hình Hàng hóa Nguồn lực Tài Hộ gia đình Doanh nghiệp Chính phủ C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hàng hóa R1 Nguồn lực R2 Tài R3 Hộ gia đình R4 Doanh nghiệp R5 Chính phủ R6 ROW R7 659.63 462.05 96.77 677.04 1478.44 1166.68 1166.68 24.57 486.62 1121.68 45 1296.25 36.77 227.19 60 96.77 449.85 1478.44 Tổng 1121.68 1251.25 Tổng 45 ROW C7 1166.68 486.62 П = 24.57 677.04 1121.68 1296.25 96.77 677.04 Sc = 462.05 1166.68 Thị trường nguồn lực KWK + LWL = 1121.68 T = 60 Doanh nghiệp +24.57 GDP = 1251.25 D = 45 I = 45 Thị trường hàng hóa X=677.04 Chính phủ -36.77 Hộ gia đình +462.05 G = 96.77 C = 659.63 N = 227.19 ROW -449.85 36.77 449.85 Hình 10: Biểu đồ luân chuyển kinh tế Mơ hình 21 Thị trường tài CHƯƠNG KẾT LUẬN Thuyết giá trị bao gồm tất lý thuyết kinh tế nhằm giải thích khác giá trị giá Từ quan điểm tạo giá trị, lý thuyết giá trị xem xét mối quan hệ giá trị giá cả, hàm lợi ích xây dựng với kết hợp giá trị giá cả, sử dụng để đo lường GDP Công thức GDP quan trọng không giải thích yếu tố tác động, phân tích thay đổi sách kinh tế chuyển dịch tăng trưởng kinh tế mơ hình cân tổng qt Để phân tích ảnh hưởng sách đến kinh tế, mơ hình cân tổng quát xây dựng với hàm mục tiêu GDP, ràng buộc cân thị trường cân vĩ mơ Một khn khổ phân tích sách kinh tế đề xuất với tùy chọn sách vĩ mô khác phụ thuộc vào bối cảnh phân tích sách Các thực nghiệm mơ thực kinh tế giả định với cấu trúc ngành kinh tế Thực nghiệm nhằm phân tích thay đổi sách kinh tế (cơ cấu ngành mục tiêu, cân phủ, cân bên ngoài, cân bên trong) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu góp phần làm rõ cân tổng quát kinh tế, khn khổ phân tích sách đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, nghiên cứu số hạn chế, gợi ý cho hướng nghiên cứu sau này: (1) mơ hình cân tổng qt phát triển liệu kinh tế từ SAM, liên kết tài khoản quốc gia SAM cần nghiên cứu tương lai; (2) hàm cầu giả định mơ hình cân tổng qt, nghiên cứu cần phải phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cầu dự báo giá thị trường; (3) nghiên cứu giả định cân thị trường, tổng sản lượng sản xuất hoàn toàn tiêu thụ hộ gia đình, phủ, giới bên ngoài; (4) nghiên cứu nên mở rộng với nhiều lĩnh vực với liệu SAM cho kinh tế 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Baier, K (1971) What is Value?: An Analysis of the Concept Value and the Future, K Baier and N Rescher, eds., New Yord: The Free Express, 33-67 Grönroos, C (2011) A service perspective on business relationships: The value creation, interaction and marketing interface Industrial marketing Management, 40(2), 240-247 Grӧnroos, C (2008) Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? European Business Review, 20(4), 298-314 Grӧnroos, C and Voima, P (2012) Making sense of value and value co-creation in service logic Hanken School of Economics: Helsinki, Finland Marshall, A (1890) Principles of Economics London: Macmillan Trinh, T H (2014a) A New Approach to Market Equilibrium International Journal of Economic Reseach, 11(3), 569-587 Trinh, T H (2014b) Value Concept and Economic Growth Model Journal of Economic & Financial Studies, 2(6), 62-71 Vargo, S L and Lusch, R F (2004) Evolving to a new dominant logic for marketing Journal of Marketing, 68(1), 1-17 Walras, L (1874) Elements of Pure Economics London: George Allen and Unwin (Reprinted: 1954) Wikström, S (1996) The customer as co-producer European Journal of Marketing, 30(4), 619 Woodruff, R B and Gardial, S (1996) Know Your Customers – New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction Blackwell Business, Cambridge, MA 23 ... hình cân tổng qt Mơ hình cân tổng qt liên kết liệu kinh tế với cân vĩ mô cho phân tích hoạch định chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, đề tài cung cấp khn khổ phân tích thay đổi sách kinh tế. .. Ngồi ra, đề tài phát triển khn khổ phân tích sách kinh tế thực mô cân tổng quát để phân tích thay đổi sách kinh tế (cơ cấu ngành mục tiêu, cân đối vĩ mô) đến chuyển dịch tăng trưởng kinh tế Tên... nguồn lực, tài chính) , cân vĩ mô (cân bên trong, cân phủ, cân bên ngồi) Bằng cách thay đổi sách kinh tế hay cú sốc kinh tế, cân thị trường cân vĩ mô tái xác lập cho kinh tế Các mơ hình cân tổng qt
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế, Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn