Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa các văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin

12 12 0
 • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:48


- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa các văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa các văn hóa tổ chức, sự gắn kết với công việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn