Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giảng dạy chương thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng theo định hướng tổ chức hoạt động nhận thức

190 9 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:43

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận của Didactic vật lí để vận dụng vào việc thiết kế và tiến hành thực nghiệm sư phạm cho một số bài học của chương Thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng theo định hướng tổ chức HĐNT nhằm từng bước giải quyết những khó khăn bước đầu về mặt nhận thức khi học sinh vừa tiếp cận với lĩnh vực học mới. Mời các bạn cùng tham khảo. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGƠ VĂN THIỆN GIẢNG DẠY CHƢƠNG THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÝ TƢỞNG THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VẬT LÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ: LÊ THỊ THANH THẢO TP HỒ CHÍ MINH 09 – 2004 LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn cô Tiến sĩ LÊ THỊ THANH THẢO tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này, q thầy tham gia giảng dạy chƣơng trình sau đại học, bạn đồng nghiệp cho ý kiến đóng góp q báu q trình học tập nghiên cứu Tác giả NGÔ VĂN THIỆN NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN SGK: sách giáo khoa THPT: trung học phổ thông THCS :trung học sở HĐNT: hoạt động nhận thức PPNT: phƣơng pháp nhận thức PPMH: phƣơng pháp mơ hình PPDH: phƣơng pháp dạy học VTCB: vị trí cân HS: học sinh KÍ HIỆU DÙNG ĐỂ CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ❖ Dùng để hoạt động giáo viên ý triển khai  Dùng để câu trả lời học sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC GIẢNG DẠY CÁC KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÍ TƢỞNG” THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 1.1 Tại phải giảng dạy kiến thức chƣơng" Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT 1.1.1 Giảng dạy kiến thức chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng " với mục đích phát triển trí tuệ 1.1.2 Giảng dạy kiến thức chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT nhằm giúp học sinh tiếp cận với PPNT phƣơng thức HĐNT khoa học vật lí 1.2 Làm để giảng dạy kiến thức chƣơng" Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo định hƣởng tổ chức HĐNT? 1.2.1 Phân biệt phƣơng thức HĐNT vật lí 1.2.2 Phƣơng pháp mơ hình 17 1.2.2.1 Tìm hiểu phƣơng pháp mơ hình 17 1.2.2.2 Các loại mơ hình đƣợc sử dụng vật lí học 17 1.2.2.3 Tính chất mơ hình 18 1.2.2.4 Phƣơng pháp mơ hình vật lý học: 19 1.2.3 Việc giảng dạy mơ hình vật lý trƣờng phổ thông [16] 21 1.2.3.1 Thực tế việc giảng dạy mơ hình vật lý trƣờng phổ thông: 21 1.2.3.2 Những hậu mặt nhận thức học sinh.[17] 22 1.2.3.3 Nguyên nhân 24 1.2.3.4 Cách khắc phục 25 1.2.4 Vị trí vai trò mơ hình động học phân tử chất khí lí tƣởng khoa học vật lí 26 1.2.5 Vị trí vai trò mơ hình động học phân tử chất khí lí tƣởng việc dạy học vật lí phổ thơng 27 1.2.6 Tầm quan việc dạy mơ hình động học phân tử 29 1.2.7 -Vận dụng PPMH dạy học vật lí 30 1.2.8 Lựa chọn phƣơng pháp dạy học cho cụ thể chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣợng" theo hƣớng tổ chức HĐNT 31 1.2.8.1 Những yêu cầu lựa chọn PPDH sở lựa chọn cách thức tổ chức HĐNT [5] 31 1.2.8.2 Phân loại phƣơng pháp dạy học 32 1.2.9 Giai đoạn chuẩn bị soạn thảo giáo án theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức 34 1.3 Tổ chức học vật lí lớp 35 CHƢƠNG II: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC BÀI HỌC CHƢƠNG “THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÝ TƢỞNG” THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 37 2.1 Những nội dung thuộc chƣơng "Chất Khí" (SGK lớp 10 thí điểm) hay chƣơng X "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" 37 2.1.1 Các luận điểm thuyết động học phân tử 38 2.1.2 Các trạng thái cấu tạo chất 40 2.1.3 Các định luật nhiệt 41 2.2 Kế hoạch dạy học chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" 42 2.2.1 Mục tiêu 42 2.2.2 Nội dung học chƣơng 44 2.3 Xây dựng tiến trình dạy học số học cụ thể chƣơng"Thuyết 57 động học phân tử chất khí lí tƣởng" lớp 10 -THPT 57 2.3.1 Tiến trình day học bài" phân tử số thuộc tính phân tử 57 2.3.2 Tiến trình dạy học trạng thái cấu tạo chất 70 2.3.3 Tiến trình dạy học "Hệ thức liên thể tích áp suất nhiệt độ không đổi ĐL BOYLE -MARIOTTE" 76 2.3.4 Tiến trình dạy học bài'' Hệ thức áp suất nhiệt độ định luật Charles" 88 2.3.5- Phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng - định luật Gay- Lussac 101 PHỤ LỤC: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 109 CHƢƠNG III: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 119 3.1- Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 119 3.2 Đối tƣợng phƣơng pháp thức nghiệm 119 3.3 Kết thực nghiệm Sƣ phạm 120 3.3.1 Phân tích diễn biến cụ thể lớp tiến trình dạy học chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức HĐNT 120 3.3.2 Kiểm tra viết 132 3.3.3 Phân tích kết học tập lớp thức nghiệm đối chứng 133 SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ RIÊNG TỪNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 140 KẾT LUẬN CHUNG 174 ĐỀ KIỂM TRA 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang MỞ ĐẦU Hiện Bộ Giáo Dục Đào Tạo tiến hành cải cách giáo dục mang tính chất cách mạng từ cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Trung Học Phổ Thơng Lí đổi nhằm đem lại phù hợp định cho phát triển đất nƣớc giai đoạn Theo đề án đổi Bộ Giáo Dục Đào Tạo, bên cạnh đổi nội dung môn học mà đề cập đến nhiệm vụ giảng dạy học tập giáo viên, học sinh Nền giáo dục Việt Nam phải có nhiệm vụ trang bị cho em kiến thức phổ thơng nói chung kiến thức vật lí nói riêng phải bản, đại, thiết thực, mang tính cập nhật cao Tính đại cập nhật chƣơng trình vật lí thể điểm sau:[l] - Các kiến thức vật lí phổ thơng phải đƣợc trình bày phù hợp với tinh thần thuyết vật lí - Thay ứng dụng lỗi thời ứng dụng mang tính cập nhật - Loại khỏi chƣơng trình kiến thức mang tính hàn lâm lí thuyết - Coi trọng mức phương pháp nhận thức quan trọng vật lí nhƣ: phương pháp thực nghiệm, phương pháp mơ hình, phương pháp tương tự, phương pháp giả thuyết Bên cạnh việc trang bị cho em học sinh kiến thức vật lí bản, đại, mang tính cập nhật, chƣơng trình đề cập đến kĩ quan trọng nhƣ: kĩ sử dụng công cụ đo lƣờng, kĩ lắp ráp thực thí nghiệm đơn giản, kĩ sử dụng thuật ngữ vật lí, kĩ quan sát tƣợng vật lí, kĩ phát nêu vấn đề, đề suất phƣơng án giải vấn đề với hai thành tố kiến thức kĩ đƣợc phối hợp cách chặt chẽ bƣớc hình thành cho học sinh lực nhận thức, lực giải vấn đề học tập nhƣ việc vận dụng linh hoạt kiến thức vào việc giải Trang vấn đề đời sống xã hội, hƣớng tới rèn luyện cho em phẩm chất tâm lí tốt đẹp nhƣ: tính độc lập sáng tạo, say mê cơng việc, tạo động hứng thú học tập, củng cố niềm tin, bƣớc rèn luyện cho em giới quan khoa học Có nhƣ giáo dục Việt Nam tạo đƣợc nguồn nhân lực có lực phẩm chất đạo đức tốt để sau sống làm việc xã hội cơng nghiệp hóa mang tính chất xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên hiệu tích cực có đƣợc học sinh đặt vào chất trình hoạt động nhận thức Nhƣng thực tế việc dạy-học chƣơng' 'Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" (SGK vật lí lớp 10 THPT hành) chƣa đem lại hiệu tích cực nhƣ nêu Với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu dạy học chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng", chọn đề tài:Giảng dạy kiến thức chƣơng ''Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" (SGK vật lí lớp 10 THPT hành hay chƣơng "Chất khí" SGK thí điểm) theo định hƣớng tổ chức HĐNT Trang I Lý chọn đề tài Chƣơng trình vật lí học lớp 10 THPT đƣợc chia làm hai phần, phần Cơ học phần Nhiệt học Việc chuyển tiếp từ học (thế giới vĩ mô) sang phần vật lí phân tử nhiệt học (thế giới vi mơ), thật điều khó khăn cho việc học tập học sinh Khi bƣớc vào giới vi mơ, sâu vào tìm hiểu chất vật, tƣợng, họ gặp nhiều vấn đề nhận thức đối diện với lĩnh vực học Nếu nhƣ trƣớc phần học nghiên cứu quy luật chuyển động vật, tƣợng diễn đời sống ngày, họ cảm nhận giác quan thơng thƣờng nhƣ quan sát tác động trực tiếp lên đối tƣợng thí nghiệm Tƣ để giải vấn đề có đặc điểm tƣ quy nạp (từ trực quan sinh động đến tƣ trừu tƣợng) bƣớc sang phần Vật lí phân tử nhiệt học họ khơng quan sát trực tiếp đƣợc giới vi mô, can thiệp trực tiếp phép đo với tập hợp lớn gồm nguyên tử, phân tử hay phức tạp cấu trúc mạng dạng thù hình vật chất Tƣ chuyển sang cách thức hoàn tồn - tƣ có đặc điểm diễn dịch chủ yếu Điều tạo hụt hẫng lớn nhận thức tƣ Họ không khả vận dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân có phần học làm sở cho hoạt động nhận thức vấn đề mới, họ cần phải đƣợc chuyển đổi cách tƣ duy: từ đối tƣợng, tƣợng thực sang tƣ mơ hình, đối tƣợng khơng thực mà hình ảnh ngƣời ta gán cho cấu trúc nội đối tƣợng, tƣợng Nếu vấn đề không quan tâm mức gây cho học sinh nhiều khó khăn nhận thức: - Khó khăn mặt tƣ để tiếp cận với lĩnh vực mới: cấu trúc vật chất cấp độ vi mơ khác - Hạn chế tính tích cực, chủ động, sáng tạo Trang 169 Câu 24: Hãy nối tên trình ghi bên trái với phƣơng trình tƣơng ứng ghi bên phải: a) Quá trình đẳng nhiệt, P1 P2 1) T = T b) Quá trình đẳng tích 2) T2 P1 = P2 T1 c) Quá trình đẳng áp 3) V1T2 = V2T1 d) Quá trình P1V1 P2V2 4) T = T 1) Mục đích: kiểm tra học sinh nhận dạng hệ thức đẳng trình sau học sinh học học thông qua hai phƣơng pháp dạy học 2) Nhận xét: câu không đòi hỏi tƣ học sinh cao, học sinh nắm vững đƣợc hệ thức đẳng q trình làm đƣợc Từ kết kiểm tra cho thấy: Lớp thực nghiệm có 32 học sinh (tỉ lệ 72.7%) cho kết tối ƣu Lớp đối chứng có 25 học sinh (tỉ lệ 55.5%) cho kết tối ƣu 3) Đánh giá: dựa mục tiêu học đƣa tỉ lệ học sinh lớp thực nghiệm nắm đƣợc kiến thức sau học định luật nhiệt chấp nhận đƣợc Điều nói lên đƣợc cho học sinh tham gia vào xây dựng kiến thức học khả nắm vững kiến thức có phần tốt lớp đối chứng q tình học sinh đƣợc đẫn dắt, uốn nắn, sữa chữa sai lầm, kiến thức chiếm lĩnh đƣợc có chọc lọc, tự lực chiếm lĩnh nến mức độ bền vững có phần tốt lớp đối chứng Trang 170 Câu 25: Đại lƣợng sau thông số trạng thái lƣợng khí a) Nhiệt độ b) Thể tích c) Khối lƣợng d) Áp suất 1) Mục đích: kiểm tra học sinh nhận dạng thông số đặc trƣng cho trạng thái lƣợng khí 2) Nhận xét: câu khơng đòi hỏi tƣ học sinh cao, học sinh nắm vững đƣợc trạng thái lƣợng khí đƣợc đặc trƣng thơng số P,V,T dễ dàng nhận phƣơng án tối ƣu phƣơng án c đạt đƣợc mục tiêu học đƣa Từ kết kiểm tra cho thấy: Lớp thực nghiệm có 32 học sinh (tỉ lệ 81.8%) cho kết tối ƣu Lớp đối chứng có 25 học sinh (tỉ lệ 50.0%) cho kết tối ƣu 3) Đánh giá: dựa mục tiêu học đƣa cho thấy, đàm thoại dẫn dắt học sinh xây dựng đại lƣợng đặc trƣng cho trạng thái khối khí đối chiếu hai phần học nhiệt học khả nắm đƣợc tốt trình học tập, học sinh lớp thực nghiệm đƣợc phân tích tỉ mỉ đại lƣợng đặc trƣng cho lĩnh vực vật lí phân tử nhiệt học, đại lƣợng đặc trƣng cho lĩnh vực nhiệt học, trái lại học sinh lớp đối chứng không đƣợc phân tích tỉ mỉ đại lƣợng vật lí dùng để đặc trƣng cho trạng thái đối tƣợng vật lí đối chiếu hai lĩnh vực nhiệt học học mà tiếp nhận đại lƣợng P,V,T đặc trƣng cho trạng thái lƣợng khí đứng trƣớc câu hỏi đƣa thêm vào khối lƣợng m học sinh bị lúng túng, chƣa tự tin → đến lựa chọn phƣơng án có phần ngẫu nhiên, kết đem lại chƣa đƣợc cao Trang 171 Câu 26: Nhận định sau cho thể lỏng a) Các phân tử xếp chƣa chặt chẽ b) Các phân tử chuyển động xung quanh vị trí cân cố định c) Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân di chuyển đƣợc d) Các phân tử xếp chặt chẽ 1) Mục đích: - Đánh giá khả phân biệt đƣợc cấu trúc trạng thái cấu tạo chất sau học xong trạng thái cấu tạo chất hai lớp thực nghiệm đối chứng qua hai phƣơng pháp dạy học - Câu hỏi trắc nghiệm đƣa có phù hợp với đối tƣợng học sinh hay không 2) Kết lớp thức nghiệm đối chứng thu đƣợc nhờ bảng dƣới Khả Lớp a b c d ac Thực nghiệm Số lƣợng 35 (44) Tỉ lệ 6.8% 0% 13.6% 11.4% 79.6% Đối chứng Số lƣợng 28 (45) Tỉ lệ 4.4% 6.7% 15.6% 11.1% 62.2% Bảng 23 3) Nhận xét đánh giá Tiêu chí: học sinh chọn đƣợc hai phƣơng án a c thật nắm vững đƣợc tính chất chuyển động phân tử thể lỏng, tức đáp ứng đƣợc mục tiêu học đƣa ra, học sinh chọn đƣợc phƣơng án a c nắm vững đƣợc phần Nhận xét: từ kết bảng 26 cho thấy, tỉ lệ học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng chọn phƣơng án a c với tí lệ gần ngang Do chƣa cho phép kết luận lớp thực nghiệm có nắm vững kiến thức tốt lớp đối chứng hay không Để đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đích thực cần phải xét đến phƣơng án ac b, d Nhìn vào bảng tổng kết cho thấy, tỉ lệ học sinh lớp thực nghiệm chọn phƣơng án ac cao lớp đối chứng 18%, Trang 172 phƣơng án b, d học sinh thực nghiệm khơng mắc sai lầm, lớp đối chứng mắc sai lầm với tỉ lệ gần 18% Đánh giá: không để học sinh tham gia vào xây dựng kiến thức học thông qua việc thảo luận nhóm mức độ nắm vững kiến thức lớp đối chứng có phần hạn chế, học sinh chƣa phân biệt rõ ràng hai thể rắn lỏng (bằng chứng học sinh lớp đối chứng mắc sai lầm gần 18%), trái lại học giáo viên đƣa vấn đề nhận thức, chia nhóm cho học sinh thảo luận, sau gọi đại diện nhóm tổng kết lại kiến thức thành viên khác nhận xét, đánh giá dƣới dẫn dắt giáo viên kết đem lại có phần tốt học sinh lĩnh hội kiến thức chiều từ phía giáo viên Câu 27: Hình dƣới biểu diễn đồ thị biến đổi trạng thái lƣợng khí trình là: a) Nén khí b) Giãn khí c) Giãn khí nén d) Nén khí giãn 1) Mục đích: đánh giá khả nắm vững kiến thức q trình đẳng tích 2) Kết lớp thực nghiệm đối chứng thu đƣợc nhờ bảng dƣới Khả Lớp a b c d Thực nghiệm Số lƣợng 26 (44) Tỉ lệ 6.8% 13.6% 59.1% 20.5% Đối chứng Số lƣợng 13 15 (45) Tỉ lệ 20% 28.9% 33.3% 17.8% Bảng 27 Trang 173 3) Nhận xét đánh giá Ở câu phƣơng án phƣơng án c Để chọn đƣợc kết tối ƣu học sinh phải biết đƣợc đƣờng đẳng tích nằm dƣới ứng với thể tích lớn đƣờng đẳng tích nằm Từ bảng 27 cho thấy, tỉ lệ chọn phƣơng án a, b, d lớp đối chứng cao lớp thực nghiệm (các phƣơng án sai lầm), sai lầm câu a, b học sinh lựa chọn cảm tính, họ thấy giai đoạn 1-2 (đƣờng nằm ngang) → cho thể tích khơng đổi, xảy q trình nén khí giãn khí (q trình 2-3) Sự sai lầm câu d, chƣa nắm đƣợc đặc điểm xác q trình đẳng tích nên dẫn đến kết sai lầm Chỉ học sinh chọn đƣợc phƣơng án c nắm đƣợc chất đặc điểm q trình đẳng tích Sự lựa chọn phƣơng án c lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, điều học vật lí lớp họ đƣợc giáo viên phân tích tỉ mỉ đƣờng đẳng tích nằm ứng với thể tích nhỏ đƣờng đẳng tích nằm dƣới, học sinh nhận thức đƣợc đƣờng đẳng tích nằm ứng với thể tích nhỏ đƣờng đẳng tích nằm dƣới họ suy luận đƣợc q trình 2-3 nén khí hay giãn khí, trái lại lớp đối chứng chƣa đƣợc phân tích tỉ mỉ đặc điểm q trình đẳng tích nên họ bị sai lầm cho đƣờng đẳng tích nằm ứng với thể tích lớn hơn, vậy, xác suất chọn phƣơng án sai điều hiển nhiên Trang 174 KẾT LUẬN CHUNG Trong luận văn này, vận dụng sở lí luận Didactic vật lí để tiến hành soạn thảo thực nghiệm sƣ phạm năm học chƣơng "Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức với mục đích giúp học sinh giảm bớt khó khăn mặt nhận thức bƣớc đầu tiếp cận với lĩnh vực học Bên cạnh luận văn giúp học sinh làm quen với phƣơng pháp nhận thức phƣơng thức hoạt động nhận thức đƣa kiến thức đến mức độ lí thuyết khoa học vật lí Thực nghiệm cho thấy tiến trình dạy - học học chƣơng theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức có kết khả thi Do cho phép kết luận phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức giúp cho học sinh tiếp nhận kiến thức mà rèn luyện cho học sinh thao tác tƣ quan trọng nhƣ: phân tích, so sánh, tổng hợp hóa, khái quát hóa mặt khác phƣơng pháp dạy học theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức rèn luyện cho học sinh kĩ nhƣ: kĩ phát nêu vấn đề, đề xuất phƣơng án giải vấn đề khó khăn bƣớc đầu mặt nhận thức tiếp cận vào giới vi mô đƣợc giảm bớt tạo tiền đề để học sinh tiếp tục nghiên cứu sâu vào giới vi mô cấp học cao Do điều kiện thời gian nên thực nghiệm sƣ phạm tiến hành thử nghiệm với số lƣợng học có giới hạn đối tƣợng thử nghiệm chƣa đƣợc thử nghiệm phƣơng diện rộng Chúng tiếp tục thử nghiệm phƣơng diện rộng để tiếp tục hoàn thiện chiến lƣợc dạy học theo định hƣớng tổ chức hoạt động nhận thức Tuy nhiên kết thực nghiệm kết luận rút từ đề tài tạo điều kiện cho nhân rộng nhiều chƣơng chƣơng trình vật lí phổ thơng 10, 11, 12 nhằm đáp ứng đƣợc tiêu chí mà Bộ Giáo Dục đề chiến lƣợc đổi phƣơng pháp dạy học giai đoạn Trang 175 Họ tên:……… Lớp :…………… ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Mơ hình động học phân tử khơng giải thích đƣợc tƣợng dƣới đây: a) Một khối khí bị nén b) Một khối khí bị nung nóng c) Một khối chất lỏng bị nung nóng d) Nhiễm điện cọ sát Câu : Nhận định sau cho thể lỏng a) Có hình dạng riêng khơng xác định b) Có thể tích bình chứa c) Có thể tích riêng xác định d) Có thể tích hình dạng xác định Câu 3: Nhận định sau không cho chất rắn a) Các nguyên tử dao động xung quanh vị trí cân khơng cố định b) Các nguyên tử dao động xung quanh vị trí cân cố định c) Các nguyên tử liên kết chặt chẽ với d) Các nguyên tử chƣa liên kết chặt chẽ với Câu 4: Khí đƣợc coi khí lí tƣởng khi:(chọn câu sai) a) Thể tích phân tử bỏ qua b) Khối lƣợng phân tử bỏ qua c) Các phân tử tƣơng tác với va chạm d) Gây áp suất lên thành bình chứa Câu 5: Các hạt Brown chuyển động do: a) Lực nội hạt Brown gây nên b) Tƣơng tác hạt Brown gây nên c) Sự va đập phân tử môi trƣờng lên hạt Brown từ phía Trang 176 khơng cân d) Các hạt Brown lơ lửng nƣớc chuyển động phân tử môi trƣờng Câu 6: Số Avogadro có giá trị bằng(chọn câu sai): a) Số nguyên tử có g Hêli b) Số phân tử chứa 16 g ôxi c) số nguyên tử chứa g đồng vị cacbon 12 d) Số phân tử chứa 18 g nƣớc Câu 7: Các nguyên tử, phân tử tƣơng tác với lực: a) Hút b) Đẩy c) Vừa hút vừa đẩy d) Tỉ lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách Câu 8: Hiện tƣợng sau liên quan đến lực đẩy phân tử a) Không thể dùng tay ghép liền hai nửa viên phấn với b) Cho hai giọt nƣớc tiến lại gần nhau, hai giọt hợp lại thành giọt c) Khơng thể làm giảm thể tích chất lỏng d) Phải dùng lực bẻ gãy đƣợc miếng gỗ Câu 9: Đồ thị dƣới biểu diễn biến đổi trạng thái khối khí trình đẳng áp Trang 177 Câu 10 : Đồ thị hình bên biểu diễn biến đổi trạng thái khối khí q trình đẳng tích Đồ thị nghiệm trƣờng hợp sau đây: a) V1 > V2 b) D1 > D2 c) V1 < V2 d) D1 < D2 Câu 11: Hiện tƣợng sau liên quan đến định luật Charles: a) Quả bóng bị vỡ dùng tay bóp b) Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nƣớc phồng lên nhƣ cũ c) Đun sôi ấm nƣớc, nấp ấm bật ra, nƣớc tràn d) Bánh xe đạp để nắng bị nổ Câu 12: Đối với lƣợng khí xác định, trình sau đẳng áp a) Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng e) Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ f) Nhiệt độ khơng đổi, thể tích giảm g) Nhiệt độ khơng đổi, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu 13: Biểu thức sau không phù hợp với nội dung định luật Gay-Lussac V a) T = const b) V ~ T V1 T1 c) V = T 2 d) V ~ t Câu 14: Các biểu thức sau đây, biểu thức phù hợp q trình đẳng nhiệt (có thể chọn nhiều câu) Trang 178 Trong P,V, D lần lƣợt áp suất, thể tích khối lƣợng riêng Câu l5: Biểu thức sau không phù hợp với nội dung định luật Charles a) P ~ T P b) T = const c) P ~ t P1 P2 d) T = T Câu 16: Mối liên hệ áp suất, thể tích, nhiệt độ chất khí trình sau đƣợc xác định phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng: a) Nung nóng lƣợng khí bình đậy kín b) Nung nóng lƣợng khí bình khơng đậy kín c) Lƣợng khí xylanh có pittong làm khí nóng lên, làm pittong di chuyển, d) Dùng tay bóp bóng bàn Câu 17: Ở q trình đăng tích biểu thức sau phù hợp, lƣợng khí xác định liên quan với nhau: Câu 18: Dùng kiến thức sau để giải thích xác tƣợng bóng bàn bị bẹp thả vào nƣớc nóng phồng lên nhƣ cũ a) Định luật Charles b) Định luật Boyle-Mariotte c) Định luật Gay-Lussac d) Phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng Câu 19: Với lƣợng khí xác định nén khí đẳng nhiệt số phân tử đơn vị thể tích: a) Va chạm lên thành bình nhiều Trang 179 b) Giảm tỉ lệ nghịch với áp suất c) Tăng tỉ lệ thuận với áp suất d) Tăng tỉ lệ nghịch với áp suất Câu 20: Với lƣợng khí xác định làm nóng đẳng tích thì: a) Số phân tử đơn vị thể tích khơng đổi b) Số phân tử đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ c) Số phân tử đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ d ) Áp suất tăng Câu 21: Hiện tƣợng sau không liên quan đến phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng: a) Nung nóng lƣợng khí bình khơng đậy kín b) Ruột xe đạp để nắng bị căng phồng lên c) Thổi khơng khí vào bóng bay nhiều làm bóng bị vỡ d) Đun nóng lƣợng khí xy lanh có pittong Câu 22: Đƣờng đẳng tích có dạng là: Câu 23: Hãy cho biết trình ghi bên trái ứng với đồ thị tƣơng ứng bên phải: a) Quá trình đẳng nhiệt b) Q trình đẳng tích c) Q trình đẳng áp Trang 180 d) Quá trình Câu 24: Hãy nối tên trình ghi bên trái với phƣơng trình tƣơng ứng ghi bên phải: a) Quá trình đẳng nhiệt P1 P2 1) T = T b) Q trình đẳng tích 2) T2P1 = P2T1 c) Q trình đẳng áp 3) V1T2 = V2T1 d) Quá trình P1V1 P2V2 4) T = T Câu 25: Đại lƣợng sau thơng số trạng thái lƣợng khí a) Nhiệt độ b) Thể tích c) Khối lƣợng, d) Áp suất Câu 26: Nhận định sau cho thể lỏng a) Các phân tử xếp chƣa chặt chẽ b) Các phân tử chuyển động xung quanh vị trí cân cố định c) Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân di chuyển đƣợc d) Các phân tử xếp chặt chẽ Câu 27: Hình dƣới biểu diễn đồ thị biến đổi trạng thái lƣợng khí q trình là: a) Nén khí b) Giãn khí c) Giãn khí nén d) Nén khí giãn Trang 181 Câu 28: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít thấy áp suất thay đổi lƣợng 50 Pa Nếu cho dãn khí đến thể tích 12 lít áp suất lúc là: a) 150 Pa b) 100 Pa c) 75 Pa d) 50 Pa Câu 29: Một bơm chứa 100cm3 khơng khí nhiệt độ 27°C áp suất 105Pa Ngƣời ta nén cho thể tích khơng khí 20cm3 áp suất tƣơng ứng 5.45Pa Nhiệt độ thay đổi so với nhiệt độ lúc đầu là: a) Giảm lần b) Tăng lần c) Tăng đến 327°k d) Cả câu b c Câu 30 : Một xylanh chứa 150 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pittong nén khí xylanh xuống 0.l dm3 Áp suất khí xylanh lúc là: a) 3.108 Pa b) 3.105 Pa c) 3.106 Pa d) 3.107 Pa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề cƣơng báo cáo tƣ tƣởng đổi chƣơng trình giáo dục THPT mơn Vật Lí Đề cƣơng báo cáo tƣ tƣởng đổi chƣơng trình giáo dục THPT mơn Vật Lí Dƣơng Trọng Bái, Tơ Giang, Nguyễn Đức Thâm, Bùi Gia Thịnh (1995), sách giáo khoa lớp 10, Nxb Giáo dục Lƣơng Duyên Bình, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Xn Chi, Tơ Giang, Trần Trí Minh, Vũ Quang, Sách giáo khoa lớp 10 thí điểm (2003), Nxb Giáo dục Lƣơng Duyên Bình, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Xn Chi, Tơ Giang, Trần Trí Minh,Vũ Quang, sách giáo viên thí điểm (2003), Nxb Giáo dục, Hà Nội Đỗ Ngọc Đạt (1994), Toán thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học giáo dục xã hội học, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội Đàm Trung Đồn, Nguyễn Trọng Phú (1993), Nxb Giáo dục, Hà Nội Vũ Thanh Khiết, Phạm Quý Tƣ, Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Đức Thâm (1995), sách giáo khoa vật lí lớp 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng (1999), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, Nxb Đại Học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng (2000), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, Nxb Đại Học quốc gia Hà Nội 11 Lê Thị Thanh Thảo, "Didactic Vật lí" Trƣờng ĐHSP TP Hồ CHÍ MINH 12 Lê Thị Thanh Thảo, "Didactic Vật lí" Trƣờng ĐHSP TP Hồ CHÍ MINH 13 Lê Thị Thanh Thảo, "Didactic Vật lí" Trƣờng ĐHSP TP Hồ CHÍ MINH 14 Lê Thị Thanh Thảo, "Didactic Vật lí" Trƣờng ĐHSP TP Hồ CHÍ MINH 15 Lê Thị Thanh Thảo, "Didactic Vật lí" Trƣờng ĐHSP TP Hồ CHÍ MINH 16 Lê Thị Thanh Thảo, "Tạp chí giáo dục" (Tháng năm 2004), Giảng dạy mơ hình Trƣờng phổ thơng, số 79 17 Lê Thị Thanh Thảo, "Tạp chí giáo dục" (Tháng năm 2004), Giảng dạy mô hình Trƣờng phổ thơng, số 79 18 LI REZNIKOV, S.JA SHAMASH, GB, KUYPERMAMT, Phƣơng pháp giảng dạy vật lí phân tử trƣờng phổ thơng, ngƣời dịch Phó Đức Hoan, Nguyễn Đức Thâm, Vũ Đào Chính (1981), Nxb Giáo dục ... KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG' THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÍ TƢỞNG" THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 1.1 Tại phải giảng dạy kiến thức chƣơng" Thuyết động học phân tử chất khí lí tƣởng" theo. .. KIẾN THỨC CỦA CHƢƠNG “THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ KHÍ LÍ TƢỞNG” THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 1.1 Tại phải giảng dạy kiến thức chƣơng" Thuyết động học phân tử chất khí lí... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH NGƠ VĂN THIỆN GIẢNG DẠY CHƢƠNG THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VÀ CHẤT KHÍ LÝ TƢỞNG THEO ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC Chuyên ngành: LÝ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giảng dạy chương thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng theo định hướng tổ chức hoạt động nhận thức, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giảng dạy chương thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng theo định hướng tổ chức hoạt động nhận thức

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn