Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:39

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu những vẫn đề lí luận và thực tiễn, luận án làm sáng tỏ được thực trạng sử dụng nguồn tài nguyên đất và rừng của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái thông qua hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp và mô hình phát triển kinh tế nhằm sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự phát triển kinh tế nhiều nơi trên thế giới đã gây ra hậu quả suy   thối và cạn kiệt tài ngun, đồng thời chất lượng mơi trường sinh thái  tiếp tục suy giảm. Đặc biệt đối với cộng đồng các dân tộc sống chủ yếu   dựa vào việc khai thác các nguồn tài ngun thiên nhiên, thì đây là một   thách thức khơng nhỏ. Vậy vấn đề đặt ra là cần phải giải quyết hài hồ  giữa lợi ích KT­XH với khả năng khai thác tài ngun thiên nhiên và nằm   trong giới hạn cho phép của tự nhiên. Để đạt được những mục tiêu này   cần phải có những nghiên cứu mang tính tổng hợp về các điều kiện tự  nhiên, đặc biệt là vấn đề sử dụng tài ngun đất và rừng của cộng đồng   các dân tộc trong hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp, từ đó xây dựng   cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lí tài ngun đối với từng lãnh thổ  sản xuất.  n Bái có nhiều tiềm năng to lớn cho phát triển KT­XH. Tuy   nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế thì nhiều nguồn tài ngun lại có   nguy cơ  bị  cạn kiệt và suy thối, điều này đã có  ảnh hưởng rất lớn   đến đời sống của của cộng đồng các dân tộc. Trong sinh kế  lâu đời   của mình, cộng đồng các dân tộc gắn bó mật thiết với tài ngun thiên  nhiên, đặc biệt là với tài ngun đất và rừng, xong do trình độ  dân trí   chưa cao nên khả năng khai thác các nguồn tài ngun thiên nhiên nói  chung, tài ngun đất và rừng nói riêng phục vụ sản xuất còn hạn chế.  Bên cạnh đó, n Bái là một tỉnh miền núi, có vị trí địa lí, vị thế  địa chính trị, địa kinh tế  qua trọng. Với vị  trí chiến lược quan trọng     mình,    chiến   lược  phát   triển   kinh  tế   chung    tồn  khu  TDMNPB, tỉnh n Bái đã xác định mục tiêu xây dựng chiến lược,  quy hoạch thành một khu vực kinh tế phát triển, trong đó trọng tâm là   phát triển hai ngành sản xuất truyền thống, có ý nghĩa quan trọng là   các ngành sản xuất nơng và lâm nghiệp. Tuy vậy để  đạt được mục   tiêu đề  ra, rõ ràng có rất nhiều vấn đề, nhiều những nhiệm vụ  cần   được quan tâm giải quyết, trong đó một trong những nhiệm vụ  quan  trọng, có tính cấp thiết cần được làm ngay là đánh giá được một cách  tổng thể  tiềm năng tự  nhiên, KT­XH, rà sốt thực trạng và dự  báo   được những biến động trong khai thác sử  dụng tài ngun, đề  xuất  được các mơ hình sử  dụng tài ngun phù hợp làm cơ  sở  đề  xuất tổ  chức khơng gian phát triển KT­XH của tỉnh nói chung và nhất là phát  triển hai ngành  sản  xuất kinh  tế  mũi nhọn  là nơng  nghiệp  và  lâm   nghiệp của địa phương một cách hợp lí, bền vững Chính  vì  vậy,  sự  lựa  chọn  đề   tài  của  luận  án  ''Sử   dụng tài   ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng   các dân tộc ở tỉnh n Bái” để làm rõ thực trạng sử dụng tài ngun đất  và rừng trong hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp của đồng bào các dân  tộc tỉnh n Bái, trên cơ sở đó đề xuất được các định hướng, giải pháp  sử dụng tài ngun thiên nhiên hợp lý và phát triển bền vững nhằm góp  phần thực hiện được các mục tiêu mà tỉnh đề ra 2. Mục tiêu và nhiệm vụ 2.1. Mục tiêu Trên cơ sở nghiên cứu những vẫn đề lí luận và thực tiễn, luận   án làm sáng tỏ được thực trạng sử dụng nguồn tài ngun đất và rừng  của cộng đồng các dân tộc   tỉnh n Bái thơng qua hoạt động sản  xuất nơng, lâm nghiệp. Từ đó, đề  xuất các giải pháp và mơ hình phát   triển   kinh   tế   nhằm   sử   dụng   có   hiệu       bền   vững   nguồn   tài   nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của các dân tộc   trên địa bàn tỉnh n Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2.2. Nhiệm vụ Để  đạt được những mục tiêu trên, luận án đã thực hiện các nhiệm vụ  sau: ­ Tổng quan cơ sở khoa học về sử dụng tài ngun thiên nhiên,  đặc biệt là tài ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, nghiệp lâm   nghiệp ở miền núi dưới góc độ Địa lí học ­ Phân tích các nhân tố   ảnh hưởng tới việc sử  dụng nguồn tài  ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng  các dân tộc ở tỉnh n Bái ­ Đánh giá thực trạng sử dụng tài ngun đất và rừng trong sản   xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh n Bái ­ Xây dựng hệ thống bản đồ  hành chính; bản đồ  địa hình; bản  đồ  thổ  nhưỡng tỉnh n Bái; bản đồ  hiện trạng tài ngun rừng tỉnh   n Bái; bản đồ phân bố dân cư và dân tộc tỉnh n Bái; bản đồ hiện   trạng phát triển nơng, lâm nghiệp theo các vùng độ  cao của tỉnh n   Bái; bản đồ  định hướng khơng gian phân bố  nơng, lâm nghiệp tỉnh   n Bái… ­ Đề xuất một số giải pháp và mơ hình nhằm sử dụng có hiệu quả,   bền vững tài ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng   đồng các dân tộc tại tỉnh n Bái 3. Phạm vi nghiên cứu 3.1. Nội dung nghiên cứu ­ Luận án tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng   nguồn tài ngun đất và rừng. Phân tích, đánh giá việc sử dụng tài ngun   đất và rừng của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh n Bái thơng qua hoạt động   sản xuất NLN trên các địa bàn vùng thấp, vùng giữa và vùng cao ­ Trên cơ sở phân tích, đánh giá tài ngun đất và rừng, việc sử dụng   tài ngun đất và rừng của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái, đề  xuất   một số giải pháp và mơ hình nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sử  dụng tài ngun đất và rừng theo hướng phát triển bền vững 3.2. Đối tượng nghiên cứu Dựa trên cơ  sở  nội dung nghiên cứu thì đề  tài sẽ  nghiên cứu tập   trung vào 2 đối tượng: Việc sử dụng tài ngun đất và rừng; Vấn đề phát  triển nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái 3.3. Khơng gian nghiên cứu Thực  hiện nghiên cứu trên tồn bộ  tỉnh n Bái: Bao gồm 01  thành phố, 01 thị xã và 07 huyện. Trong đó tập trung nghiên cứu sâu vào  03 huyện: Huyện n Bình (đại diện cho vùng thấp), huyện Văn Chấn  (đại diện cho vùng giữa) và huyện Mù Cang Chải (đại diện cho vùng   cao) 3.4. Thời gian nghiên cứu ­ Số liệu thứ cấp: Thu thập trong giai đoạn 2005 ­ 2016 ­ Số  liệu sơ  cấp: Thu thập thơng tin về  tình hình sử  dụng tài  ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng  các dân tộc tỉnh n Bái trong giai đoạn 2015 ­ 2017 ­ Các giải pháp được nghiên cứu và đề xuất cho giai đoạn đến  năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4. Quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu 4.1. Quan điểm nghiên cứu Luận án được thực hiện dựa trên các quan điểm: quan điểm hệ  thống, quan điểm tổng hợp, quan điểm lãnh thổ, quan điểm phát triển  bền vững 4.2. Phương pháp nghiên cứu Để   thực     nhiệm   vụ   trên,   đề   tài   áp   dụng   tổng   hợp   các  phương pháp truyền thống và hiện đại của khoa học Địa lí như  sau:  phương pháp thu thập thơng tin, phương pháp thu thập số  liệu thứ  cấp, phương pháp điều tra số liệu sơ cấp, phương pháp khảo sát thực   địa, phương pháp tổng hợp thơng tin, phương pháp sử dụng cơng nghệ  GIS, phương pháp phân tích tổng hợp các thành phần, phương pháp so  sánh địa lí, phương pháp dự bá, phương pháp chun gia 5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu Luận án sử  dụng các nhóm chỉ  tiêu nghiên cứu: nhóm chỉ  tiêu  phản ánh tình hình sử dụng tài ngun đất và rừng, nhóm chỉ tiêu phản  ánh kết quả kinh tế trong sử dụng tài đất và rừng trong hoạt động sản   xuất nơng, lâm nghiệp, nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế việc  sử   dụng  tài   nguyên   đất  và  rừng    sản  xuất   nông,   lâm   nghiệp,   những chỉ  tiêu phản ánh hiệu quả  kinh tế  trong sử  dụng  đất nông  nghiệp 6. Các luận điểm bảo vệ ­  Luận điểm 1: Sử  dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất   nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái bị quyết định   bởi các điều kiện về tự nhiên, tài ngun thiên nhiên; các điều kiện về  kinh tế ­ xã hội; đặc điểm cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái ­ Luận điểm 2: Tiếp cận phương pháp phân tích, đánh giá hiện  trạng tài ngun để  đánh giá mức độ sử  dụng tài ngun đất và rừng   trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của đồng bào dân tộc tỉnh n Bái.  Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở phục vụ cho định hướng sử dụng   tài ngun đất và rừng bền vững có hiệu quả trong sản xuất nơng, lâm   nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.  7. Những điểm mới của luận án ­ Làm sáng tỏ được các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tài   ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các   dân tộc trên địa bàn nghiên cứu ­  Đánh giá được thực trạng sử  dụng tài ngun đất và rừng   trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n  Bái theo các vùng (vùng thấp, vùng giữa và vùng cao) ­ Việc phân tích, đánh giá tài ngun đất và rừng trong sản xuất   nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái đã thiết lập  được cơ sở khoa học tin cậy để định hướng phát triển kinh tế ­ xã hội  tỉnh n Bái. Trên cơ sở đó, đề xuất được một số  giải pháp, mơ hình  nhằm sử  dụng có hiệu quả  và bền vững tài ngun đất và rừng trong  sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nghiên  cứu 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 8.1. Ý nghĩa khoa học: Kế thừa những tư tưởng, những thành tựu của các  học giả tiêu biểu trong và ngồi nước, luận án sẽ làm phong phú thêm cơ  sở lý luận và thực tiễn trong việc phân tích, đánh giá tiềm năng tài ngun   thiên nhiên cho phát triển sản xuất. Làm sáng tỏ  mối quan hệ  giữa con   người và tự nhiên trong q trình sử dụng tài ngun đất và rừng trong sản  xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái 8.2. Ý nghĩa thực tiễn: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị  giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quy hoạch xây dựng định   hướng chiến lược, tổ chức khơng gian lãnh thổ phát triển KT­XH của  tỉnh n Bái nói riêng và các tỉnh vùng núi phía Bắc nói chung theo   hướng bền vững 9. Cơ sở tài liệu và cấu trúc của luận án 9.1. Cơ sở tài liệu Ngồi những tài liệu, cơng trình nghiên cứu lí luận, thực tiễn   trong và ngồi nước, trong q trình thực hiện các nhiệm vụ của luận   án, tác giả đã sử dụng bản đồ địa hình tỉnh n Bái tỷ lệ 1: 50.000 và   các bản đồ thành phần bao gồm bản đồ hiện trạng và quy hoạch rừng,  thổ  nhưỡng (tỷ  lệ  1: 100.000 và 1: 50.000), hiện trạng sử  dụng đất,  bản đồ  nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Các đề  tài nghiên cứu, dự  án, báo  cáo khoa học về điều tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường,    KT­XH,   sách   Niên  giám  thống  kê  tỉnh  Yên  Bái  trong  giai   đoạn   2005­2017 9.2. Cấu trúc luận án Ngoài phần mở  đầu và phần kết luận, luận án gồm 4 chương   nội dung với tổng số 155 trang. Luận án đã có 34 bảng, hình và 12 bản   đồ chun đề thể hiện kết quả nghiên cứu Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TÀI NGUN THIÊN  NHIÊN,  PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP, CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC 1.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về  sử dụng tài ngun thiên nhiên trong phát triển nơng, lâm nghiệp của   cộng đồng các dân tộc 1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới  1.1.1.1. Về tài ngun thiên  Vấn đề sử dụng hợp lí các nguồn tài ngun trong hoạt động sản   xuất, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp, đảm bảo   cho sản xuất phát triển bền vững đã được các nhà khoa học nghiên cứu   từ  lâu đời, trong đó nổi bật có các tác giả.  Robert Goodland, George  Ledec; Frank Ellis; Ernst Lutz; Sudhir Anand và Amartya Sen; Mankin 1.1.1.2. Những nghiên cứu về phát triển nơng nghiệp Nền  kinh  tế  của  các  nước   trên    giới   đều    lên  từ   nơng  nghiệp, hoặc nơng nghiệp có vị trí đặc biệt đối với sự  phát triển của  một quốc gia nào đó, vì thế  đã có khơng ít các cơng trình nghiên cứu   nước ngồi liên quan đến luận án và các nghiên cứu này sẽ  là những   tài liệu bổ  ích cho nghiên cứu của luận án và gợi mở  những bài học   kinh nghiệm q giá đối với Việt Nam như Ngân hàng thế giới với tài   liệu báo cáo "Tăng cường nơng nghiệp cho phát triển" 1.1.1.3. Những nghiên cứu về cộng đồng các dân tộc trong sử dụng TNTN Qua việc phân tích những thành tựu và thất bại của nhiều dự án   phát triển nơng thơn và miền núi tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ  La   tinh họ nhận thấy rằng: Các kỹ thuật truyền thống có khả năng thích   ứng cao với điều kiện mơi trường tự nhiên cũng như tập qn xã hội,  nên việc kết hợp kiến thức bản địa với kỹ  thuật hiện đại là phương   pháp tốt nhất để   ứng dựng khoa học kỹ  thuật mới vào nơng thơn và   miền núi… 1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 1.1.2.1. Những nghiên cứu về tài ngun thiên nhiên Vấn đề  quản lí sử  dụng  TNTN  được nghiên cứu khá chi tiết  trong các cơng trình nghiên cứu của Lê Đức An, ng Đình Khanh,  Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Trần Cơng Tấu, Nguyễn Văn  Đạt. Đào Châu Thu, Lê Thơng, Thái Văn Trừng… 1.1.2.2. Những nghiên cứu về phát triển nơng nghiệp Giao trinh kinh tê nơng nghiêp ́ ̀ ́ ̣   cua Nguyên Thê Nha, Vu Đinh ̉ ̃ ́ ̃ ̃ ̀   Thăng ­ NXB Thông Kê (2002) va  ́ ́ ̀Kinh tê nông nghiêp  ́ ̣ cua Pham Đinh ̉ ̣ ̀   Vân, Đô Thi Kim Chung, NXB Nông Nghiêp (2008).  ̃ ̣ ̣ Đia ly kinh tê ­ xa hôi đai c ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ương   cua PGS.TS Nguyên Minh Tuê ̉ ̃ ̣  (chu biên), GS.TS Nguyên Viêt Thinh, GS.TS Lê Thông ­ NXB ĐHSP Hà ̉ ̃ ́ ̣   Nội (2005); Giao trinh đia ly kinh tê ­ xa hôi Viêt Nam  ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ cua GS.TS Nguyên ̉ ̃  Viêt Thinh, GS.TS Đô Thi Minh Đ ́ ̣ ̃ ̣ ưc ­ NXB Giao duc (2003);  ́ ́ ̣ Địa lí các   vùng kinh tế Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 1.1.2.3. Những nghiên cứu về cộng đồng các dân tộc trong sử dụng TNTN Tác giả Hồng Xn Tý (1998) với cơng trình nghiên cứu: " Kiến   thức bản địa của đồng bào vùng cao trong nơng nghiệp và quản lý tài   ngun thiên nhiên” Tác giả Lê Trọng Cúc cũng có khá nhiều bài viết chun sâu về lĩnh   vực này, Hệ sinh thái nơng nghiệp trung du miền Bắc Việt Nam; Mối quan   hệ giữa kiến thức bản địa, văn hóa và mơi trường ở vùng núi Việt Nam; Vai  trò của tri thức địa phương đối với phát triển bền vững vùng cao , trong  Nơng nghiệp trên đất dốc ­ những thách thức và tiềm năng ; Tác giả Vương  Xn Tình (1998) với cơng trình nghiên cứu:  "Tập qn bảo vệ  rừng và   nguồn tài ngun với việc xây dựng qui ước làng bản hiện nay của hai dân   tộc Tày ­ Nùng" 1.1.3. Những nghiên cứu ở n Bái Nhằm khai thác những lợi thế về tự  nhiên và KT­XH phục vụ  mục đích phát triển lâu dài của tỉnh thì UBND tỉnh n Bái đã có   nhiều báo cáo, quy hoạch 1.2. Cơ sở lí luận 1.2.1. Tài ngun thiên nhiên 1.2.1.1. Khái niệm  “TNTN  đó là các thành phần của tự  nhiên mà   trình độ  nhất  định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử  dụng hoặc  có thể  sử  dụng làm phương tiện sản xuất (đối tượng lao động và tư  liêu lao động) và đối tượng tiêu dùng’’. T NTN là tất cả  những gì có  trong tự  nhiên được con người khai thác, sử  dụng để  phục vụ  hoạt  động sản xuất, thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của mình.  1.2.1.2. Phân loại tài ngun thiên  Phân loại  TNTN  với mục đích quản lí, phân loại  TNTN  với  mục đích đánh giá kinh tế tài ngun, phân loại tài ngun với mục đích  kiểm kê, đánh giá tiềm năng 1.2.1.3. Vai trò của tài ngun thiên nhiên  TNTN  là một yếu tố  quan trọng của mơi trường đối với hoạt  động kinh tế; TNTN là nguồn của cải vơ cùng q giá và khơng thể  thiếu đối với sự phát triển của xã hội lồi người.  1.2.1.4. Quản lí tài ngun thiên nhiên Trong q trình PTKT con người tác động q mức tới TNTN,  làm cho nguồn  TNTN  bị  suy thối và cạn kiệt,  ảnh hưởng nghiêm  trọng đến sự phát triển bền vững KTXH của các thế hệ tương lai 1.2.1.5. Đặc điểm của tài ngun đất và rừng a. Đặc điểm tài ngun đất: Đất vùng là tư  liệu sản xuất đặc  biệt khơng thể  thay thế, diện tích đất là có hạn, vị  trí đất vùng là cố  định, đất vùng là sản phẩm của tự nhiên b. Đặc điểm của tài ngun rừng: Dạng đặc trưng và tiêu biểu  nhất của tất cả các hệ sinh thái trên cạn là tài ngun rừng, đồng thời  cũng là đối tượng bị con người tác động sớm nhất và mạnh nhất. Sự  hình thành các thảm thực vật tự nhiên với vùng địa lý và điều kiện khí   hậu có liên quan chặt chẽ đến việc hình thành các kiểu rừng.  1.2.2. Phát triển Nơng nghiệp 1.2.2.1. Khái niệm: Theo từ  điển Tiếng Việt: Nơng nghiệp “là ngành  sản xuất vật chất chủ  yếu của xã hội, có nhiệm vụ  cung cấp sản  phẩm ngành trồng trọt và chăn ni”; theo từ điển kinh tế học: “Nơng  nghiệp là q trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc,   tơ sợi và những sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt những cây   trồng chính và chăn ni đàn gia súc” 1.2.2.2. Các nhân tố   ảnh hưởng đến sản xuất nơng nghiệp: bao gồm  nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên và nhóm nhân tố điều kiện KT­XH 1.2.2.3. Nơng lâm kết hợp Định nghĩa về nơng lâm kết hợp đã được thừa nhận rộng rãi hiện   nay trên thế giới là: “Nơng lâm kết hợp bao gồm các hệ canh tác và sử   dụng đất khác nhau; trong đó các lồi cây thân gỗ  sống lâu năm (bao   gồm cả cây bụi thân gỗ, các lồi cây trong họ dừa và họ tre, nứa) được   trồng kết hợp với các lồi cây nơng nghiệp hoặc vật ni trên cùng một   đơn vị diện tích đất canh tác, đã được quy hoạch trong sản xuất nơng   nghiệp, lâm nghiệp, chăn ni hoặc thủy sản. Chúng được kết hợp với   nhau hợp lý trong khơng gian, hoặc theo trình tự  về  thời gian. Giữa   chúng ln có tác động lẫn nhau cả về phương diện sinh thái, kinh tế   theo hướng có lợi”  (King 1979); Lundgren và Raintree (1983); Hurley  (1983); Nair (1989); Chun ­ Lai (1991) 1.2.3. Hiệu quả và tiêu chuẩn đánh giá việc sử dụng tài ngun đất   và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp Theo tổ chức Lương Thực và Nơng nghiệp của Liên hợp quốc   (FAO ­ 1990), có ba tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng tài ngun  đất và rừng bền vững: bền vững về mặt kinh tế; bền vững về mặt xã   hội; bền vững về mặt mơi trường.  1.2.4. Cộng đồng các dân tộc và kiến thức bản địa trong sản xuất   nơng, lâm nghiệp  1.2.4.1. Khái niệm  ­  Dân tộc (tộc người/ quốc gia dân tộc):  Thứ  nhất theo nghĩa  hẹp: “Tộc người (etsnie) có thể  là một  nhóm  các cá nhân có    chung tiếng mẹ đẻ…”; thứ hai theo nghĩa rộng: “Tộc người được định  nghĩa là một nhóm cá nhân liên kết với nhau bởi một phức hợp một   phức hợp các tính chất chùng ­ về mặt nhân chủng, ngơn ngữ, chính trị  ­ lịch sử,… mà sự  kết hợp các tính chất đó làm một hệ  thống riêng,  một cơ cấu mang tính văn hóa là chủ yếu; một nền văn hóa. Như  thế  tộc người được coi là một tập thể, hay nói đúng hơn là một cộng  đồng gắn bó với nhau bởi một nền văn hóa riêng” ­ Dân tộc thiểu số/ dân tộc đa số: Dân tộc thiểu số (minorities   ethnic) là thuật ngữ có nhiều định nghĩa khác nhau trên thế giới. Đáng   chú ý năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thơng qua thuật ngữ  dân tộc thiểu số  trên cơ  sở  dựa vào quan điểm của GS. Francesco   Capotorti đã đưa ra vào năm 1977.“Dân tộc thiểu số  là thuật ngữ  ám  chỉ một nhóm người ­ Cộng đồng các dân tộc: Cộng đồng các dân tộc dùng để  chỉ  những cộng đồng người hình thành và phát triển trong q trình tự  nhiên ­ lịch sử  và thuật ngữ dân tộc “ethnos” có nguồn gốc từ tiếng Hi  Lạp cổ. Những dấu hiệu như: cùng chung tiếng nói, lãnh thổ, lối sống  văn hóa và ý thức tự giác dân tộc  là đặc trưng của mỗi cộng đồng dân  tộc. Trong đó, dấu hiệu cùng chung lãnh thổ  có thể  đóng vai trò kém   quan trọng hơn ở một số trường hợp, những ­ Kiến thức bản địa:  Theo tác giả  Hoàng Xuân Tý, kiến thức    địa   (Indigenous   knowledge)       gọi     kiến   thức   truyền  thống   (Traditional   knowledge)   hay   kiến   thức   địa   phương   (Local   knowledge) là hệ  thống kiến thức của các dân tộc bản địa hoặc của  một cộng đồng tại một khu vực cụ  thể  nào đó. Nó tồn tại và phát   triển trong những hồn cảnh nhất định với sự đóng góp của mọi thành  viên trong cộng đồng ở một vùng địa lí xác định 1.2.4.2. Kiến thức bản địa của các dân tộc a. Kiến thức bản địa trong nơng nghiệp: kinh nghiệm lựa chọn  đất canh tác,  kinh nghiệm trong lịch nơng vụ, kinh nghiệm lựa chọn  giống cây trồng, kinh nghiệm trong chăn ni b. Kiến thức bản địa trong lâm nghiệp:  kiến thức bảo vệ  và  phát triển rừng.  1.3. Cơ sở thực tiễn  1.3.1. Khái qt về cộng đồng các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc 10 Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 15 tỉnh phân theo đơn vị  hành chính là: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hồ Bình (thuộc vùng Tây  Bắc) và các tỉnh Cao Bằng,  Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Ngun, Hà  Giang, Tun Quang, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cao, n Bái, Quảng  Ninh (thuộc vùng Đơng Bắc). Đây là vùng đất rộng, người khơng đơng,  Năm 2016, số dân của vùng đạt 11.984.300 người chiếm 12,9% dân số  cả nước Miền núi phía Bắc có cơ cấu dân tộc đa dạng nhất cả nước với  khoảng 40 dân tộc thuộc 7 nhóm ngơn ngữ.  1.3.2. Thực trạng phát triển nơng, lâm nghiệp và những tác động   của cộng đồng các dân tộc khu vực miền núi phía Bắc đến nguồn   tài ngun đất và rừng Trong     cấu   giá   trị   sản   xuất   nông   ­   lâm   ­   thủy   sản,   nơng  nghiệp là hoạt động kinh tế chủ đạo ln chiếm khoảng gần 80,0% tỉ  trọng và tương đối ổn định. Lâm nghiệp ở vị trí thứ hai nhưng đang có   xu hướng tăng lên. Thủy sản chiếm tỉ  trọng khơng đáng kể  nhưng   đang có xu hướng tăng lên  Nền nơng nghiệp của vùng đang có sự  chuyển biến từ chủ yếu trồng lúa sang sản xuất hàng hóa.  Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN  SẢN XUẤT NƠNG, LÂM NGHIỆP TỈNH N BÁI 2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 2.1.1. Vị trí địa lí  n Bái là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, là một trong 15  tỉnh vùng núi phía Bắc, nằm giữa 2 vùng Đơng Bắc và Tây Bắc. Phạm  vi lãnh thổ n Bái kéo dài từ 21º24′40″ đến 22º16′32″ vĩ độ Bắc và từ  103º56′25″ đến 105º03′07″ kinh độ Đơng.  2.1.2. Phạm vi lãnh thổ n Bái có diện tích đất tự nhiên lớn thứ 6 trong số 15 tỉnh của  miền núi phía bắc với diện tích 688.767 ha, chiếm 6,79%, dân số năm  2016 là 800.150 người, chiếm 6,09% dân số tồn vùng núi phía Bắc 2.2.Các nhân tố tự nhiên  2.2.1. Địa hình Với vị trí nằm  ở giữa hai vùng Đơng Bắc và Tây Bắc nên n   Bái là vùng có địa hình chuyển tiếp từ vùng núi cao Tây Bắc thuộc dãy   Hồng Liên Sơn ­ Pu Lng và dãy núi Con Voi xuống vùng đồi trung  12 chủ yếu là lao động khơng có trình độ chun mơn.  2.3.2. Cơ sở hạ tầng Giao thơng; Hệ  thống điện; Thơng tin liên lạc; Thủy lợi; Hoạt  động dịch vụ nơng nghiệp 2.3.3. Chính sách phát triển nơng, lâm nghiệp Tỉnh n Bái chủ trương xây dựng nền nơng nghiệp phát triển   tồn diện, bền vững gắn với xây dựng nơng thơn mới trên cơ  sở  khai  thác, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương.  2.3.4. Thị trường Thị  trường nội địa:  Các tỉnh miền núi phía Bắc là những thị  trường lớn cho việc tiêu thụ các sản phẩm NLN của tỉnh Yên Bái.  Thị trường quốc tế: Quan hệ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh yên Bái với các nước chưa được phát triển.  2.4. Cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái 2.4.1. Nguồn gốc và đặc điểm phân bố các dân tộc Cộng đồng các dân tộc   n Bái có 2 nguồn gốc: nguồn gốc   bản địa và nguồn gốc di cư.  2.4.2. Tập qn sản xuất và sinh hoạt của các dân tộc Bao gồm tập qn sản xuất và sinh hoạt của các dân tộc có số  lượng lớn sống trên địa bàn tỉnh n Bái: dân tộc Kinh, dân tộc Tày,  dân tộc Dao, dân tộc Mơng, dân tộc Thái, dân tộc Mường Chương 3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUN ĐẤT VÀ RỪNG TRONG SẢN XUẤT NƠNG, LÂM NGHIỆP CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TỈNH N BÁI 3.1. Thực trạng ngành nơng, lâm nghiệp tỉnh n Bái Trong cơ  cấu giá trị  sản xuất NLN, nơng nghiệp là hoạt động   kinh tế  chính ln chiếm khoảng gần 70,0% tỉ  trọng và đang có xu   hướng giảm. Lâm nghiệp ở vị trí thứ hai, chiếm khoảng gần 25,0% và  đang có xu hướng tăng lên  Nền nơng nghiệp của vùng đang có sự  chuyển biến từ chủ yếu trồng lúa sang sản xuất hàng hóa. TĐTT bình   qn của nơng nghiệp là 4,8/năm, lâm nghiệp là 7,4/năm.  3.1.1. Sản xuất nơng nghiệp  Ngành trồng trọt phát triển đều qua các năm ­ Cây lúa: tỉnh n Bái có diện tích đất trồng lúa khơng nhiều,  theo số liệu của Thống kê năm 2016 thì tồn tỉnh chỉ có 42.700,0 ha đất  trồng lúa, tăng 1.638 ha so với năm 2005; vượt mục tiêu quy hoạch   13 1.800 ha. Năng suất lúa tăng từ  39 tạ/ha năm 2005 lên 50 tạ/ha năm   2016. Sản lượng lúa ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm  2016 sản lượng lúa đạt 214.294,0 tấn ­ Cây ngơ: Diện tích trồng ngơ tăng liên tục qua các năm. Theo  số  liệu của Thống kê năm 2016 thì tồn tỉnh có 28.642,0 ha đất trồng   ngô. Năng suất ngô tăng từ  24 tạ/ha năm 2005 lên 33 tạ/ha năm 2016.  Sản lượng ngô ngày càng tăng 3.1.2. Ngành lâm nghiệp Theo   kết     kiểm   kê   đất   đai   năm   2016,   tỉnh   Yên   Bái  có  466.681,0  ha  đất   lâm   nghiệp,   chiếm   67,7%    tổng   diện  tích   tự  nhiên tồn tỉnh, cao so với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Trong  đó diện tích có rừng là 454.822,2 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là  245.957,3 ha chiếm 54,1% tổng diện tích rừng của tỉnh, rừng trồng là   208.865,5 ha chiếm 45,9%.   3.2. Thực trạng sử  dụng tài ngun đất và rừng trong sản xuất   nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh n Bái 3.2.1.  Khái qt chung về  thực trạng sử  dụng tài ngun đất và   rừng ở tỉnh n Bái 3.2.1.1. Thực trạng sử dụng đất Theo số  liệu thống kê năm 2016,  tổng diện tích đất tự  nhiên  tồn tỉnh là 688.767,0 ha. Trong đó diện tích nhóm đất nơng nghiệp có   giá trị  lớn nhất là 588.281,0 ha, chiếm 85,4% diện tích đất tự  nhiên;   diện tích nhóm đất phi nơng nghiệp là 54.254,0 ha chiếm 7,9 và hiện   tại nhóm đất này đang có xu hướng tăng lên; diện tích đất chưa sử  dụng còn khá nhiều 46.233,0 ha, chiếm 6,7%.  Hiện trạng cơ  cấu sử  dụng đất nơng nghiệp chưa hợp lí.  3.2.1.2 Thực trạng tài ngun rừng  Năm 2016, diện tích rừng của tỉnh đạt 454.822,2 ha, độ che phủ  của rừng đạt 62,5%; trong đó diện tích rừng tự  nhiên là 245.957,3 ha  chiếm 54,1% tổng diện tích rừng của tỉnh, rừng trồng 184.495,3 ha   chiếm 42,6%. Hiện nay, diện tích rừng vẫn tiếp tục tăng lên theo mục  tiêu phát triển lâm nghiệp đến năm 2020.  3.2.2. Thực trạng sử  dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất   nông, lâm nghiệp của cộng đồng dân tộc theo các vùng  3.2.2.1. Căn cứ để phân chia các vùng ở tỉnh Yên Bái Tác giả  xin đề  xuất  chia tỉnh Yên Bái  thành 3 vùng cư  trú,  canh tác khác nhau: vùng thấp, vùng giữa  và  vùng cao. Việc phân  14 chia tỉnh Yên Bái thành 3 vùng như vậy dựa trên các căn cứ:  Căn cứ   tính đồng nhất tương đối; căn cứ  về kinh tế; căn cứ  vào nguyên  tắc trung tâm.  Vùng thấp chọn đại diện nghiên cứu là huyện Yên  Bình, vùng giữa chọn đại diện là huyện Văn Chấn, vùng cao chọn   đại diện là huyện Mù Cang Chải.  3.2.2.2  Sử   dụng  tài  nguyên đất  và  rừng  trong sản  xuất  nông,  lâm   nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở vùng thấp (thung lũng chân núi) a. Đánh giá chung Tại vùng thấp, trong cơ  cấu giá trị  đất nơng nghiệp thì giá trị  diện tích đất sản xuất nơng nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ hơn và có sự tăng   dần qua các năm cả  về  giá trị  còn cơ  cấu giảm nhẹ; cơ  cấu giá trị  diện tích đất sản xuất nơng nghiệp thì diện tích đất trồng cây hàng   năm chiếm tỉ lệ giá trị nhỏ hơn và giá trị diện tích tăng khơng đáng kể  qua các năm; cơ cấu giá trị diện tích cây hàng năm cũng có sự thay đổi  lớn; cơ cấu diện tích đất trồng lúa có sự thay đổi đáng kể; cơ cấu giá  trị diện tích cây lâu năm cũng có nhiều biến động Hoạt động lâm nghiệp là phương án tối  ưu cho việc tận dụng  đất đồi núi chưa sử  dụng. Hầu hết đất rừng các loại đều có biến  động phức tạp trong giai đoạn 2005 ­ 2016 Loại hình canh tác chính của khu vực vùng thấp là trồng lúa,   trồng sắn, trồng chè, trồng cây ăn quả và ni trồng thủy sản ­ Lúa: Lúa nước được trồng tập trung trên đất ruộng, là loại đất   phù sa cơ giới nhẹ, có mức độ thích nghi trung bình.Từ năm 2005 đến  năm 2016,  cây  lúa ln chiếm diện tích lớn nhất và khá  ổn định qua   các năm. Cơ cấu mùa vụ đang có sự thay đổi theo hướng đưa vụ xn   lên làm vụ chính ­ Sắn: Khi nhà máy  chế  biến tinh bột sắn  được đưa vào hoạt  động  xây  dựng thì từ  năm 2005 đến năm 2016 diện tích sắn và đặc   biệt là sắn cao sản liên tục tăng và đến năm 2016 sắn là cây trồng có  diện tích lớn thứ 2 ở khu vực vùng thấp ­ Cây ăn quả: Trong vùng có sự  đa dạng về chủng loại cây ăn  quả   cam, qt, bưởi, xồi… Trong đó, cây ăn quả  chủ  lực của  vùng là cây bưởi ­ Chè: Cây cơng nghiệp chính được trồng ở khu vực vùng thấp  là cây chè ­ Thủy sản: Khu vực vùng thấp rất có điều kiện để  phát triển  thủy sản. Tuy diện tích ni trồng thủy sản có xu hướng giảm, nhưng  năng suất và sản lượng vẫn tăng dần 15 Trong các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp của khu vực vùng   thấp, xét về  tất cả  các mặt như  giá trị  sản xuất, giá trị  gia tăng, thu   nhập hỗn hợp, giá trị ngày cơng, hiệu quả sử dụng vốn cũng như một  16 số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cho thấy: Mang lại hiệu quả kinh tế cao   nhất là loại hình ni trồng thủy sản, thể  hiện   tất cả  các chỉ  tiêu  như GO, VA, MI, GTNC, HSSDV, GO/IC và VA/IC đều cao; tiếp theo   là cây bưởi đặc sản có giá trị  s ản  lượng cao thứ  ba, do chi phí trồng  bưởi thấp cộng với tốn ít cơng lao động hơn trồng lúa và màu nên giá  trị  ngày cơng cao, GO/IC và VA/IC của loại hình trồng cây bưởi đặc  sản cao thứ  2. Chè cho giá trị  sản xuất cao thứ  2, nhưng chi phí cao  nên GO/IC, VA/IC, IM/IC cao thứ ba b/ Kiến thức bản địa của dân tộc Kinh trong sản xuất nơng, lâm   nghiệp  được thể  hiện   các lĩnh vực:  trong canh tác lúa nước, trong  phát triển hệ sinh thái cây hàng năm, trong phát triển hệ sinh thái vườn   rừng và cây ăn quả, trong chăn nuôi 3.2.2.3.  Sử   dụng  tài  nguyên  đất  và  rừng  trong  sản  xuất  nơng,  lâm   nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở vùng giữa a. Đánh giá chung Tại vùng giữa trong cơ cấu giá trị  đất nơng nghiệp thì đất sản  xuất nơng nghiệp chiếm tỉ lệ ít hơn nhưng có sự tăng liên tục qua các  năm cả  về  giá trị  lẫn cơ  cấu; trong cơ  cấu giá trị  diện tích đất sản   xuất nơng nghiệp thì diện tích đất trồng cây hàng năm chiếm tỉ lệ giá  trị nhỏ hơn nhưng giá trị diện tích vẫn tăng dần qua các năm; trong cơ  cấu giá trị  diện tích cây hàng năm cũng có sự  thay đổi lớn; trong cơ  cấu giá trị  diện tích trồng cây lúa cũng có sự  biến đổi. Đất chun   trồng lúa chiếm giá trị lớn nhất, đất trồng lúa còn lại có giá trị nhỏ và  cả hai loại diện tích trồng lúa này đều tăng liên tục qua các năm; trong    cấu giá trị  diện tích cây lâu năm cũng có nhiều biến động  Diện  tích trồng chè tăng khá nhanh qua các năm và đây là cây trồng có thế  mạnh của đai này.  Diện tích đất rừng các loại đều biến động phức tạp trong giai   đoạn 2005 ­ 2016. Cơ cấu đất lâm nghiệp có sự thay đổi mạnh. Diện   17 tích đất rừng sản xuất tăng mạnh. Đất rừng phòng hộ giảm mạnh.  Năm 2016, diện tích cây lâm nghiệp lớn nhất, sau đó đến lúa,   đến ngơ rồi chè. Trong khoảng thời gian 10 năm qua, cây lâm nghiệp là  cây trồng có sự  phát triển mạnh nhất, sau đó đến ngơ, chè và ni  trồng thủy sản. Thực tế này khẳng định hoạt động sử  dụng đất nơng  nghiệp theo các loại hình canh tác   vùng giữa đã được đầu tư  theo   hướng thâm canh Về  sản lượng của hầu hết các  cây  trồng chính  đều  tăng, tăng  mạnh nhất là sản lượng cây lâm nghiệp, cây ngơ, cây chè rồi đến cây   lúa. Điều này thể hiện thế mạnh vượt trội của cây lâm nghiệp, cây ngơ  và cây chè ở  vùng này so với vùng thấp và vùng cao. Đây là khu vực có  diện tích và năng suất chè lớn nhất trong 3 vùng ở n Bái.  Như vậy, có cùng cơ cấu cây trồng như nhau, nhưng năng suất ở  vùng giữa khác với năng suất ở vùng thấp.  Trong các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp của khu vực vùng  giữa, xét về tất cả các mặt như  giá trị  sản xuất, giá  trị  gia tăng, thu   nhập hỗn hợp, giá trị ngày công, hiệu quả sử dụng vốn cũng như một   số  chỉ  tiêu hiệu quả  kinh tế  cho thấy mang lại hiệu quả kinh tế cao   nhất là loại hình trồng chè; tiếp theo là cây ngơ đứng thứ  hai; cây lúa  có hiệu quả kinh tế cao thứ ba; khoai tây Atlantic chưa mang lại hiệu   quả kinh tế cao mặc dù có năng suất, chất lượng tốt do đang trong giai   đoạn trồng thử nghiệm, chi phí đầu tư cao.  b. Kiến thức bản địa của dân tộc Dao trong sản xuất nơng, lâm nghiệp ­   Trong   canh   tác   nương   rẫy:Trong   canh   tác   nương   rẫy     người Dao ở n Bái thì việc chọn đất có ý nghĩa quyết định đến hiệu   của mùa vụ  sản xuất. Để  phân biệt được các loại đất tốt hay   xấu, người Dao dựa và màu sắc của đất, thực vật sống trên đất và độ  ẩm.Trong q trình canh tác, để  tránh lãng phí đất và để  tăng thêm  hiệu quả canh tác, người Dao đã tiến hành các biện pháp xen canh gối  vụ   theo   hướng   lúa,   ngô,   rau,   sắn.Theo   phân   loại     người   Dao,   nương rẫy chia thành: Căn cứ  vào cây trồng: nương ngơ, nương sắn,  nương chè; Căn cứ vào địa hình: nương bãi bằng, nương hốc đá; Căn  cứ vào mơi sinh của khu vực: nương già, nương tái sinh ­  Trong phát triển nơng, lâm kết hợp và các cây cơng nghiệp lâu   năm: Từ xa xưa đồng bào Dao đã biết khai thác thế mạnh đồi, rừng vào  hoạt động sản xuất NLN. Trên địa hình đất dốc,   khu vực vùng giữa   người Dao đã trồng các loại cây ăn quả như cam, nhãn, mận, lê, đào,  và  các cơng nghiệp dài ngày như quế, chè, keo, trẩu, mỡ 18 ­ Trong chăn ni: Trong chăn ni, đồng bào dân tộc Dao gần   khơng ni giống vật ni lai tạo mà chủ  yếu dùng giống vật  ni bản địa. Các vật ni chính của người Dao là Trâu, bò, lợn (lợn   cắp nách) và gia cầm như gà ác (gà cẩm), gà trắng,  Chăn nuôi được  phát   triển     mặt   nhằm   sử   dụng   sức   kéo     hoạt   động   nông   nghiệp, mặt khác nhằm cung cấp vật tế lễ, thực phẩm cho các buổi  sinh hoạt cộng đồng, trong ma chay, cưới hỏi ­ Trong phát triển rừng và bảo vệ  rừng:  Địa bàn cư  trú của  người Dao Yên Bái chủ  yếu  ở vùng giữa. Đời sống gắn bó mật thiết  với rừng, do đó người Dao biết rất rõ cách khai thác rừng và thế mạnh   mà rừng đem lại, họ  tự  gọi mình là “Kiềm Miền”, tức là người  ở  rừng, “ở đâu có rừng thì  ở đó có người Dao”. Vì vậy họ có rất nhiều   kinh nghiệm trong phát triển và bảo vệ rừng 3.2.2.4.  Sử   dụng  tài  nguyên  đất  và  rừng  trong  sản  xuất  nơng,  lâm   nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở vùng cao a. Đánh giá chung Tại vùng cao  trong cơ  cấu giá trị  đất nơng nghiệp thì đất sản   xuất nơng nghiệp chiếm tỉ  lệ  nhỏ  nhưng có sự  tăng liên tục qua các   năm cả  về  giá trị  lẫn cơ  cấu; trong cơ  cấu giá trị  diện tích đất sản   xuất nơng nghiệp thì diện tích đất trồng cây hàng năm chiếm  ưu thế  và tăng nhanh qua các năm; trong cơ cấu giá trị diện tích cây hàng năm  cũng có sự  thay đổi lớn; trong cơ  cấu giá trị  diện tích trồng cây lúa  cũng có sự  biến đổi. Đất trồng lúa còn lại chiếm giá trị  lớn nhất, đất  chun trồng lúa có giá trị lớn thứ hai và cả hai loại diện tích trồng lúa  này đều tăng liên tục qua các năm. Bên cạnh đó diện tích đất trồng lúa   nương giảm rất mạnh Trong cơ  cấu giá trị  diện tích cây lâu năm cũng có nhiều biến   động. So với vùng thấp và vùng giữa, sự biến động diện tích cây lâu  năm   vùng  này  có sự  khác biệt. Trong giai đoạn 2005 ­ 2016, giảm   mạnh diện tích cây trồng lâu năm do chuyển mục đích sử  dụng sang   các loại đất khác Tại vùng cao nguồn tài ngun giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng  và cũng là tiềm năng kinh tế to lớn của vùng chính là rừng. Trong giai  đoạn 2005 ­ 2016 diện tích đất lâm nghiệp của khu vực vùng cao có   nhiều biến động.  Thực tế  nghiên cứu cho thấy, tuy năng suất và sản lượng của  các loại cây trồng   khu vực vùng cao tương đối  ổn định và có xu   19 hướng tăng dần nhưng so với năng suất và sản lượng của các cây  trồng cùng loại   khu vực vùng giữa và vùng thấp thì vẫn thấp hơn   Trong khoảng 10 năm qua, sản lượng cây lâm nghiệp tăng nhanh do cả  chú trọng đầu tư tăng năng suất và mở rộng  diện tích. Thơng lá kim và  Sơn tra là những cây lâm nghiệp chủ  yếu được người dân trong vùng  trồng. Sau 8 năm, hai loại cây trồng này đem lại năng suất và thu nhập   khá cao cho các hộ trồng rừng, điều đó khác với cây lâm nghiệp của vùng   giữa và vùng thấp. So với vùng giữa và vùng thấp, năng suất nuôi trồng  thủy   sản     vùng     thấp       sản   lượng       có   xu  hướng tăng do mở rộng diện tích ni trồng Trong các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp của khu vực vùng  cao, xét về  tất cả  các mặt như  giá trị  sản xuất, giá   trị  gia tăng, thu  nhập hỗn hợp, giá trị ngày cơng, hiệu quả sử dụng vốn cũng như một   số  chỉ tiêu hiệu quả  kinh tế  cho thấy. Mang lại hiệu quả kinh tế cao   nhất là loại hình trồng cây lâm nghiệp; tiếp theo là loại hình trồng chè  đứng thứ  hai; loại hình trồng màu (cây ngơ) có hiệu quả  kinh tế  cao  thứ  ba; loại hình chun trồng màu với cây đậu tương cho hiệu quả  kinh tế thấp nhất b. Kiến thức bản địa của dân tộc Mơng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp ­ Trong canh tác ruộng bậc thang: Lịch sử hình thành ruộng bậc  thang ở  tỉnh n Bái gắn liền với lịch sử cư trú của tộc người Mơng   khoảng 300 năm. Người Mơng là tác giả  của những thửa ruộng bậc   thang,   chủ   nhân   cư   trú   đầu   tiên     vùng   đất     Ruộng       phương thức canh tác nông nghiệp kết hợp nhuần nhuyễn giữa canh   tác nương rẫy và ruộng nước. Hiện nay, ruộng bậc thang tập trung   nhiều nhất là   các xã La Pán Tẩn, Chế  Cu Nha, Dế  Xu Phình của   huyện Mù Căng Chải và các xã,… của huyện Trạm Tấu ­ Trong chăn ni: Đối với người Mơng thì trong chăn ni họ  hầu như khơng ni giống vật ni lai tạo mà chủ yếu là giống bản địa,   họ chăn ni trâu Ngùng, bò Giàng Ngùng, lợn cắp nách và gia cầm như  gà cẩm, gà tre  Chăn ni được phát triển một mặt nhằm sử dụng sức   kéo trong hoạt động nơng nghiệp, chủ  yếu chăn ni theo hình thức   chăn thả  tự  nhiên, gia súc và gia cầm được thả  rông cả  ngày trên đồi,  trên nương hay những bãi cỏ  gần nhà, chiều xuống họ  mới dồn vật   nuôi về chuồng.  ­ Trong phát triển rừng và bảo vệ rừng: Do cuộc sống gắn liền   với rừng, người Mơng có một kho tàng kinh nghiệm trong việc khai   20 thác gỗ, khai thác lâm sản ngồi gỗ  cũng như  các hoạt động bảo vệ  rừng 3.3. Đánh giá chung về việc sử dụng tài ngun  đất và rừng trong  sản xuất nơng nghiệp của cộng đồng các dân tộc  3.3.1. Hạn chế và cách khắc phục của cộng đồng các dân tộc trong   việc sử dụng tài ngun đất và rừng Phần lớn cộng đồng các dân tộc ở n Bái đã có ý thức về việc   sử  dụng và bảo vệ  tài ngun đất và rừng. Tuy nhiên, nhận thức về  vấn đề  này đối với một số  dân tộc thiểu số  sống   các đai cao như  người Mơng, Dao còn thấp.  Hiện tượng đất bị  rửa trơi, thối hóa vẫn diễn ra mạnh. Việc  canh tác nương rẫy, đồng bào đã có nhiều kinh nghiệm trồng trọt,   hồn thiện một số  cơng cụ  sản xuất, nhưng canh tác nương rẫy vẫn  phụ thuộc vào thiên nhiên.  Cơng tác bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn   những điểm nóng, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép,  lấn chiếm đất rừng để  canh tác, trồng cây lâm nghiệp nhất là đối   với rừng tự  nhiên vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp; cơng tác  phòng  cháy,  chữa  cháy  rừng còn nhiều bất cập, diện tích rừng bị  thiệt hại do cháy rừng còn cao Quy hoạch, bảo vệ, phát triển rừng còn thiếu đồng bộ với quy   hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; Ranh giới   ba loại rừng, ranh giới quản lý rừng của các chủ rừng vẫn chưa được   điều chỉnh trên bản đồ và ngồi thực địa.  3.3.2. Sự thích ứng của cộng đồng các dân tộc trong mơi trường miền   núi vùng cao Để đảm bảo sinh tồn  ở vùng núi cao thì cộng đồng các dân tộc   n Bái đã có sự  thích  ứng nhất định với mơi trường. Đặc biệt là  các dân tộc sống   các đai giữa và đai cao như  người Mơng, Dao,  Thái… Vì sinh kế chính là NLN nên nhu cầu sử  dụng tài ngun đất,  rừng trong sản xuất trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu. Đồng bào   các dân tộc thường lựa chọn nơi cư  trú là những nơi đất tốt để  tiện   cho canh tác. Trong q trình canh tác lâu dài trên các sườn núi họ  đã  thích  ứng và có nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất dốc với việc   trồng xen canh, ln canh các loại cây trồng cho năng suất cao đồng  thời vẫn cải tạo được đất. Việc nhân rộng mơ hình canh tác trên đất  dốc có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo sinh kế bền vững cho  21 cộng đồng người Mơng và Dao ở n Bái Chương 4. GIẢI PHÁP VÀ MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  NHẰM SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUN ĐẤT  VÀ RỪNG TRONG SẢN XUẤT NƠNG, LÂM NGHIỆP  CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH N BÁI 4.1. Cơ sở của các giải pháp và mơ hình phát triển kinh tế Để  đề  xuất một số  giải pháp và mơ hình sử  dụng tài ngun  đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của tỉnh n Bái, NCS   phải căn cứ vào các quyết định: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy   hoạch phát triển tổng thể  kinh tế  ­ xã hội của tỉnh Yên Bái đến năm   2020     Thủ   tướng   Chính   Phủ   số   115/QĐ­TTg   ngày   20/08/2012;  Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổng thể  kinh   tế  ­ xã hội của tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030   của Thủ  tướng Chính Phủ  số  322/QĐ­TTg ngày 21/03/2018; Quyết  định về việc phê duyệt điều chỉnh phát triển nơng nghiệp và nơng thơn  tỉnh n Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định về  việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh n Bái đến năm  2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh n Bái số  2598/QĐ ­  UBND ngày 25/12/2014 và các quan điểm, mục tiêu, định hướng sử  dụng tài nguyên đất và rừng của tỉnh Yên Bái 4.1.1. Quan điểm Sử  dụng tài nguyên đất và rừng phải đạt hiệu quả  KTXH ; sử  dụng tài nguyên đất và rừng phải dựa trên quy hoạch và lập kế hoạch  sử  dụng; sử dụng tài nguyên đất và rừng phải trên cơ sở bảo vệ môi   trường sinh thái; sử dụng tài ngun đất và rừng phải gắn liền với q  trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn theo hướng   cơng nghiệp hóa ­ hiện đại hóa; sử  dụng tài ngun đất và rừng phải  đảm bảo khai thác tối đa lợi thế so sánh cũng như tiềm năng của từng  vùng; sử  dụng tài ngun đất và rừng phải dựa trên cơ  sở  giữ  được   quỹ đất và rừng tốt phục vụ cho sản xuất lương thực, thực phẩm.  Ưu   tiên mục tiêu đảm bảo an tồn lương thực cho địa phương và cho quốc   gia; sử dụng tài ngun đất và rừng phải dựa trên cơ sở phát triển kinh   tế nơng hộ, nơng trại và phát huy kiến thức bản địa của từng dân tộc,  từng địa phương 4.1.2. Mục tiêu 22 a. Trong sử dụng tài nguyên đất và rừng Quy hoạch sử dụng tài nguyên đất và rừng trong hoạt động sản   xuất  NLN  theo hướng sử  dụng hợp lí, đúng mục đích, tiết kiệm và   bền vững; chuyển đổi mục đích sử dụng tài ngun đất nơng nghiệp,   mục đích sử  dụng rừng phải dựa trên cơ  sở  khoa học, nhu cầu thực   tiễn và tính hiệu quả; khai thác sử  dụng có hiệu quả  tiềm năng đất,   rừng, lao động, kinh nghiệm sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực,   tạo việc làm và thu nhập, nâng cao mức sống nơng dân, tăng cường  khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu b. Trong phát triển nơng, lâm nghiệp Phục vụ  thực hiện tái cơ  cấu  NLN  theo hướng xác định sản  phẩm chủ  lực, có lợi thế  để  tập trung đầu tư  về  khoa học ­ cơng  nghệ, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất, hình thành chuỗi  giá trị  các ngành hàng để  tạo bước đột phá về  sức cạnh tranh, nâng  cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, góp phần xây dựng nơng thơn  Quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng xây dựng nền nơng  nghiệp phát triển tồn diện, ứng dụng nhanh thành tựu khoa học, cơng   nghệ; xây dựng vùng sản xuất tập trung, chun canh, gắn sản xuất  với chế biến tiêu thụ sản phẩm; tạo chuyển biến mạnh về năng suất,   chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Hồn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nơng, lâm   nghiệp và thủy sản theo quy hoạch chung xây dựng nơng thơn mới 4.1.3. Định hướng a. Định hướng sử dụng tài ngun đất nơng nghiệp Sử  dụng đúng mục đích, tiết kiệm tài ngun đất nơng nghiệp  là phải đảm bảo tính bền vững và tính hiệu quả b. Định hướng sử dụng tài ngun rừng Về  tài ngun rừng, năm 2020, định hình năm 2030, tăng diện   tích rừng sản xuất lên 280.000 ha,  ổn định diện tích rừng đặc dụng ở  mức là 46.147,32 ha, giảm dần diện tích rừng trồng phòng hộ. Nâng độ  che phủ  rừng lên 65% nhằm bảo vệ  mơi trường sinh thái, phòng hộ  đầu nguồn, hạn chế thiên tai, giảm thiểu khí phát thải và ứng phó với   biến đổi khí hậu c. Định hướng phát triển ngành nơng nghiệp Định hướng phát triển ngành trồng trọt:  Từ  nay đến năm 2030,  nâng cao hiệu quả  sử  dụng tài ngun đất trong trồng trọt,   phát triển  ngành trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả trên cơ sở phát huy lợi  23  của từng đai cao trong tỉnh; thực hiện tái cơ  cấu trồng trọt theo   hướng phát triển sản xuất quy mô lớn tập trung gắn với bảo quản, chế  biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm    lợi         vùng   cao   Đẩy   mạnh   áp   dụng   khoa   học   cơng  nghệ.Tỷ  trọng GRDP ngành trồng trọt trong tồn ngành khoảng 63%  vào năm 2030. Hình thành các vùng chun canh sản xuất hàng hóa;   đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng “cánh đồng lớn”, “cánh  đồng   liên   kết”   Quy   hoạch   điều   chỉnh     quy  hoạch     các  vùng   chun canh sản xuất Định hướng phát triển ngành chăn ni: Ưu tiên phát triển đàn  gia súc chính (trâu, bò, lợn), tăng cường cơng tác cải tạo và đưa các   giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, đồng thời phát triển    loại   vật   ni   khác   theo   lợi       vùng   sinh   thái,     địa   phương. Đặc biệt quan tâm đến các giống đặc sản địa phương Về  quy mơ sản xuất, chăn ni nơng hộ  vẫn là chủ  yếu, đồng  thời chú trọng phát triển hình thức ni trang trại quy mơ lớn.  d. Định hướng phát triển lâm nghiệp Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 469.858,0 ha, trong đó  cơ bản  ổn định diện tích rừng đặc dụng, giảm diện tích rừng phòng hộ,  tăng diện tích rừng sản xuất.  4.2. Một số giải pháp nhằm sử dụng tài ngun đất và rừng bền  vững trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng  đồng dân tộc  tỉnh n Bái 4.2.1. Nhóm giải pháp chung Tập trung làm tốt cơng tác quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp,  quy hoạch phát triển rừng và quy hoạch phát triển nơng, lâm nghiệp   trên địa bàn tồn tỉnh cũng như ở từng địa phương trong tỉnh ; xây dựng  các vùng chun canh sản xuất hàng hố ở các địa phương dựa trên lợi  thế về tài ngun đất và rừng; lựa chọn phương thức canh tác phù hợp  với điều kiện của tỉnh nói chung, của từng địa phương trong tỉnh nói   riêng; ứng dụng các tiến bộ  mới của khoa học và cơng nghệ  vào sản  xuất nơng,  lâm nghiệp của các địa phương trong tỉnh;  đầu tư  thoả  đáng cho việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ  sản xuất   nông nghiệp của vùng; đầu tư  phát triển các loại dịch vụ  hỗ trợ phát  triển nông, lâm nghiệp; mở rộng thị trường tiêu thụ các loại nông lâm   sản hàng hố do người dân trong vùng làm ra 24 4.2.2. Giải pháp cụ thể 4.2.2.1. Giải pháp sử dụng tài ngun đất và rừng theo độ dốc của địa hình   a. Đối với khu vực địa hình có độ dốc trên 15º ­ Tiến hành quy hoạch thành các loại hình sử dụng đất và rừng  theo thế mạnh của từng loại về hiệu quả bảo vệ tài ngun đất, rừng,   hạn chế  mất rừng, hạn chế   được xói mòn, rửa  trơi đất;  phát triển  rừng kinh tế, ổn định rừng đặc dụng, hạn chế tối đa sự  suy giảm của   rừng phòng hộ; chuyển đổi từ  phương thức sản xuất tự  cung tự cấp   sang sản xuất hàng hố; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích ­ Diện tích đất nương rẫy cần được chuyển sang trồng cây lâu   năm hoặc trồng cỏ  chăn ni. Những nơi có nguồn nước thuận lợi  cần mở  rộng xây dựng mơ hình lúa nước ruộng bậc thang, một số  diện tích đất khác khơng thuận lợi về nguồn nước cần được chuyển   sang trồng rừng sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và bền vững.  b. Đối với khu vực địa hình có độ dốc dưới 15º Quy hoạch đất nơng, lâm nghiệp   khu vực này thành những   vùng trồng cây hàng năm 3.2.2.2. Giải pháp cho từng loại đất nơng nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  a. Đất sản xuất nơng nghiệp Chuyển đổi cơ  cấu giống cây trồng; mở  rộng quy mơ và đẩy  mạnh việc sản xuất giống cây trồng tại chỗ; tăng hệ số sử dụng đất,  chuyển đổi cơ  cấu diện tích đất nơng nghiệp theo hướng giảm diện  tích đất trồng cây hàng năm khác, tích cực khai thác đất hoang hóa đưa   vào sử dụng; đẩy mạnh và nhân rộng việc áp dụng các quy trình canh  tác tiên tiến; tăng cường đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ  thống thủy lợi, kiên cố  hóa kênh mương nội đồng ; làm tốt cơng tác  quản lý giám sát chất lượng đối với mạng lưới dịch vụ cung  ứng vật   tư như phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, vật ni,   b. Đất lâm nghiệp   Tổ  chức, chỉ  đạo, xử  lý kiên quyết và ngăn chặn khơng còn  tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy ; xây dựng kế hoạch quản lý,  bảo vệ  và sử  dụng nguồn tài ngun rừng theo chức năng và cần có   biện pháp kinh doanh rừng cho phù hợp với điều kiện địa phương và  phù hợp với từng mục đích kinh doanh cụ thể; tun truyền sâu rộng  Luật Bảo vệ  và phát triển rừng, các chủ  trương, chính sách của Nhà  nước liên quan đến rừng và đất rừng tới từng người dân…  c. Đất ni trồng thủy sản 25 Hồn thiện và mở rộng mạng lưới sản xuất cá giống; áp dụng   nhiều mơ hình ni cá 4.2.2.3. Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với các mơ hình   canh tác nơng ­ lâm kết hợp 4.2.2.4. Giải pháp phát triển kinh tế ­ xã hội vùng cao gắn với chương   trình định canh định cư và chương trình xố đói giảm nghèo  4.2.2.5. Phát huy tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc trong việc   thích ứng với mơi trường tự nhiên đầy khó khăn của vùng núi cao 4.2.3. Giải pháp cụ thể ở từng địa bàn cư trú của các dân tộc  4.2.3.1. Đối với các dân tộc ở vùng thấp Đối  với vùng thấp, nơi tập trung chủ  yếu  đồng bào dân tộc  Kinh, Tày, Nùng… các hoạt động chính trong sản xuất  NLN là trồng  lúa nước trên chân ruộng dộc, trồng cây ăn quả, ni trồng thủy sản  và phát triển mơ hình kinh tế vườn rừng sản xuất.  4.2.3.2. Đối với các dân tộc ở vùng giữa Đối với vùng giữa, nơi tập trung chủ  yếu  đồng bào dân tộc   Dao, Thái và Sán Chay… các hoạt động chính trong sản xuất  NLN là  vừa trồng lúa nước vừa canh tác nương rẫy trên những sườn dốc có  khi tới 45º, trồng cây ăn quả, cây cơng nghiệp dài ngày và phát triển   mơ hình kinh tế vườn rừng sản xuất.  4.2.3.3. Đối với các dân tộc ở vùng cao Đối với vùng cao, nơi tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Mơng,  Dao. Hoạt động chính trong sản xuất NLN là phát triển mơ hình lúa nước  ruộng bậc thang,  phát triển rừng kết hợp chăn ni đại gia súc.  4.3   Mơ   hình   phát   triển   kinh   tế   nhằm   sử   dụng   bền   vững   tài   ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng   đồng các dân tộc ở tỉnh n Bái Gồm 4 mơ hình: mơ   hình  canh  tác  ruộng  bậc   thang;   mơ   hình  trồng cây theo băng; mơ hình canh tác nơng ­ lâm kết hợp; mơ hình  quản lí, sử dụng rừng dựa vào cộng đồng 26 KẾT LUẬN 1.  Tỉnh   Yên   Bái   khơng   có   nhiều   điều   kiện   thuận   lợi     tài   nguyên đất và rừng để  phát triển sản xuất NLN, đặc biệt là địa hình  q hiểm trở. Diện tích đất tự nhiên lớn nhưng đất nơng nghiệp lại ít,  đất   hoang  hóa     nhiều   Một   số   vùng  bị   sạt   lở,   bị     nhiễm   mơi  trường do khai thác tài ngun trái phép. Tài ngun rừng bị suy giảm  do khai thác bừa bãi. Trong sản xuất gặp nhiều khó khăn. Lao động   khơng có chun mơn, thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng  cao. Thiếu vốn, thiếu khoa học.  2. n Bái là tỉnh có hoạt động sản xuất NLN kém phát triển.  Về  quy mơ ngành tuy có liên tục tăng nhưng quy mơ còn rất nhỏ. Cơ  cấu ngành NLN có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ nhưng còn rất  chậm. Trong nơng nghiệp có xu hướng tăng tỉ  trọng của chăn ni,  trồng trọt có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm tỉ trọng 59,5% vào năm  2016. Trong lâm nghiệp, giá trị sản xuất còn khiêm tốn.  3. Sự phân hóa lãnh thổ đã được hình thành với 3 đai nơng, lâm  nghiệp với những lợi thế  khác nhau, trong thời gian tới tỉnh n Bái  cần phải khai thác triệt để các thế mạnh của mỗi đai 4. Luận án đã đưa ra một số  giải pháp đóng góp vào sự  phát   triển ngành NLN của tỉnh n Bái, để  tỉnh nhanh chóng có bước phát  triển bền vững và nền ngành NLN sớm bắt kịp nhịp với sự phát triển  NLN chung của cả nước. Trong đó, chú ý nhất là nhóm các giải pháp  cụ thể phù hợp với đặc thù riêng.  ... ngun đất và rừng trong sản xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh n Bái ­ Đánh giá thực trạng sử dụng tài ngun đất và rừng trong sản   xuất nơng, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh n Bái ­ Xây dựng hệ thống bản đồ... Luận điểm 1: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất   nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái bị quyết định   bởi các điều kiện về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; các điều kiện về ... 7. Những điểm mới của luận án ­ Làm sáng tỏ được các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tài   nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các   dân tộc trên địa bàn nghiên cứu ­  Đánh giá được thực trạng sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn