Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

26 7 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:20

Mục tiêu của luận văn là hệ thống cơ sở lý luận về kiểm soát chi NSNN đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích làm rõ thực trạng kiểm soát chi NSNN, tìm ra những vấn đề còn hạn chế trong công tác kiểm soát chi NSNN tại Sở giao thông vận tải Quảng Bình. Đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách tại Sở giao thông vận tải Quảng Bình. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN TH H N N THI N C NG T C KIỂ CHI NG N TÓ HƯ NG CH TẠI Ở GI T NH ẢNG TẮT TH NG NH N ĂN THẠC Ĩ KẾ T ã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 T N TẢI N Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS Đ N TH NGỌC TR I Phản biện 1: PGS.TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Ở ĐẦ Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với trình đổi kinh tế đất nước, cơng tác kiểm sốt quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) có đổi bước hồn thiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, giải vấn đề thiết kinh tế - xã hội (KT-XH) Kiểm soát chặt chẽ khoản chi ngân sách mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp, ngành, bảo đảm giám sát phân phối sử dụng nguồn lực tài cách mục đích, có hiệu Đồng thời, biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Từ năm 2015, thực Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 cơng tác kiểm sốt, kiểm sốt chi Ngân sách có chuyển biến tích cực; cơng tác lập, duyệt, phân bổ dự tốn trọng chất lượng thời gian Việc kiểm sốt điều hành Ngân sách có thay đổi lớn đạt thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giải vấn đề xã hội Sở giao thông vận tải Quảng Bình đơn vị có nguồn thu hạn hẹp, nhu cầu chi cho đầu tư phát triển ngày lớn, đòi hỏi kiểm sốt ngân sách cần phải hồn thiện Trong thực tế, việc kiểm soát chi Ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình có vấn đề chưa phù hợp Cơ chế kiểm soát chi Ngân sách nhiều trường hợp bị động chậm chạp; nhiều vấn đề cấp bách không đáp ứng kịp thời chưa có quan điểm xử lý thích hợp Công tác điều hành ngân sách Sở GTVT Quảng Bình đơi lúc bất cập; vai trò kiểm soát chi ngân sách chủ thể chưa coi trọng mức, lực kiểm soát chi ngân sách chưa đáp ứng với xu hướng đổi Vì vậy, kiểm soát chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình cần hồn thiện cách khoa học, có hệ thống Với lý đó, tơi chọn đề tài: "Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách giao thông vận tải tỉnh uảng ình" làm luận văn thạc sĩ kế tốn ục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống sở lý luận kiểm soát chi NSNN đơn vị hành nghiệp - Phân tích làm rõ thực trạng kiểm sốt chi NSNN, tìm vấn đề hạn chế cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở giao thơng vận tải Quảng Bình - Đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình Do giới hạn thời gian vị trí cơng tác nên tác giả tập trung nghiên cứu hoạt động chi thường xuyên NS Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, thời gian nghiên cứu từ năm 2015-2017 hương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở sử dụng phương pháp diễn giải, tổng hợp - phân tích, đối chiếu so sánh, kết hợp với khảo cứu thực tiễn tài liệu khác có liên quan Thông tin, số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá bao gồm liệu sơ cấp liệu thứ cấp Sở GTVT Quảng Bình từ năm 2015 – 2017, cụ thể: Nguồn liệu sơ cấp cho luận văn có thơng qua việc quan sát, ghi chép, kiểm sốt từ Phòng Tài chính-kế toán Nguồn liệu thứ cấp chủ yếu dựa vào chế độ tài chính, cơng văn, quy định tổ chức thơng tin kế tốn ban hành Sở GTVT Quảng Bình quan quản lý tài cấp tỉnh Quảng Bình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình Tổng quan đề tài nghiên cứu Các cơng trình đề cập nhiều vấn đề có liên quan đến kiểm soát kiểm soát chi ngân sách, chưa đề cập toàn diện, chưa trực tiếp nghiên cứu kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình-tỉnh Quảng Bình Để thực đề tài, tơi quan tâm tham khảo, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu đạt công trình trên, kết hợp khảo sát thực tiễn tồn yếu tố hệ thống kiểm soát chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình Từ mơi trường kiểm sốt bên hệ thống kế tốn, thủ tục kiểm sốt chi, đến mơi trường kiểm sốt vĩ mơ chế độ, tiêu chuẩn, định mức, phân cấp kiểm soát ngân sách, Trong đó, vấn đề phức tạp quy trình, nội dung, trách nhiệm chủ thể kiểm soát chi ngân sách nhà nước, phải nghiên cứu, phân tích đánh giá cách tồn diện để đề xuất giải pháp thiết thực góp phần hồn thiện cơng tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước Sở giao thơng vận tải Quảng Bình CHƯ NG C Ở Ý N Ề KIỂ Đ N 1.1 NG N T CHI NG N CH TR NG H NH CHÍNH Ự NGHI CH Đ N H NH CHÍNH TR NG H THỐNG NG N Ự NGHI CH NH NƯỚC 1.1.1 Khái quát hệ thống ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước phạm trù kinh tế mang tính chất lịch sử, phản ánh mặt định quan hệ kinh tế thuộc lĩnh vực phân phối sản phẩm xã hội điều kiện tồn quan hệ hàng hóa - tiền tệ sử dụng công cụ thực chức Nhà nước Điều có nghĩa đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với sản xuất hàng hóa, với đời tồn Nhà nước 1.1.2 Ngân sách đơn vị hành nghiệp a Sự hình thành phát triển ngân sách đơn vị hành nghiệp Sau Đại hội Đảng lần thứ VI, kinh tế nước ta chuyển đổi sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, định hướng XHCN Cùng với đà đổi kinh tế đất nước, ngân sách cấp đơn vị hành nghiệp xác định lại vai trò, nhiệm vụ mìmh Cụ thể, ngày 27/11/1989 HĐBT Nghị số 186/HĐBT phân cấp quản lý ngân sách địa phương có Ngân sách đơn vị hành nghiệp Ngày 16/2/1992, HĐBT ban hành Nghị số 186/HĐBT sửa đổi bổ sung Nghị 186/ HĐBT ngày 27/11/1989 Kỳ họp thứ Quốc Hội khoá IX khẳng định: Các đơn vị hành nghiệp cấp quyền có ngân sách, ngân sách cấp đơn vị hành nghiệp phận hợp thuộc hệ thống ngân sách nhà nước b Khái niệm, đặc điểm ngân sách đơn vị hành nghiệp - Ngân sách đơn vị hành nghiệp quỹ tiền tệ Nhà nước, quan quyền cấp sở, nhà nước sử dụng để trì tồn máy nhà nước để nhà nước thực chức kinh tế - Các hoạt động ngân sách đơn vị hành nghiệp tiến hành sở luật lệ định (luật thuế, chế độ thu, chi,…) - Nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách đơn vị hành nghiệp mang tính pháp lý, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhà nước - Quan hệ lợi ích phát sinh trình thu chi ngân sách đơn vị hành nghiệp quan hệ lợi ích lợi ích chung cộng đồng cấp sở đại diện quyền đơn vị hành nghiệp với bên chủ thể kinh tế khác xã hội c Vai trò ngân sách đơn vị hành nghiệp  Vai trò quản lý thu NSNN  Vai trò quản lý chi NSNN 1.2 Y TR NH CHI NG N CH Đ N H NH CHÍNH Ự NGHI 1.2.1 Dự tốn chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Dự tốn chi ngân sách đơn vị hành nghiệp kế hoạch chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Văn thể tổng số chi tiết khoản chi ngân sách đơn vị hành nghiệp năm tài chính, qua quan chủ quản đơn vị hành nghiệp: UBND, HĐND đơn vị hành nghiệp thấy nhu cầu chi cấp kiểm sốt 1.2.2 Thực chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Chấp hành NSNN q trình sử dụng tổng hợp biện pháp kinh tế, tài hành nhằm biến tiêu thu, chi ghi kế hoạch NSNN năm trở thành thực Chấp hành ngân sách không đơn giản tuân thủ ngân sách dự kiến ban đầu mà đòi hỏi thích ứng với thay đổi khách quan trình thực hiện, nhằm đạt mục tiêu kinh tế hiệu hoạt động định 1.2.3 uyết tốn chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Quyết toán chi ngân sách đơn vị hành nghiệp khâu cuối chu trình ngân sách, việc xem xét quan nhà nước có thẩm quyền tính hợp pháp nhiệm vụ chi đạt sau năm ngân sách quan, đơn vị cấp Đối với ngân sách đơn vị hành nghiệp, thơng qua tốn thực việc tổng hợp, phân tích đánh giá tồn kết nhiệm vụ chi ngân sách đơn vị hành nghiệp năm, qua thấy ưu, nhược điểm, rút học kinh nghiệm áp dụng cho năm ngân sách 1.3 KH I KIỂ T Ề KIỂ T CHI NG N T N DỤNG TR NG CH 1.3.1 Khái niệm kiểm soát yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát a Khái niệm kiểm soát Kiểm soát trình đo lường kết thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn, phát sai lệch nguyên nhân, tiến hành điều chỉnh nhằm làm cho kết cuối phù hợp với mục tiêu xác định b Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm sốt b.1 Mơi trường kiểm sốt b.2 Quy trình đánh giá rủi ro đơn vị b.3 Hoạt động kiểm sốt b.4 Thơng tin trao đổi thơng tin b.5 Giám sát kiểm soát 1.3.2 Khái niệm kiểm sốt ngân sách đơn vị hành nghiệp Kiểm sốt ngân sách đơn vị hành nghiệp hoạt động chủ thể kiểm soát ngân sách đơn vị hành nghiệp thơng qua việc sử dụng có chủ định phương pháp kiểm sốt cơng cụ kiểm sốt để tác động điều chỉnh hoạt động ngân sách đơn vị hành nghiệp nhằm đạt mục tiêu định 1.3.3 Yêu cầu kiểm soát chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Là phận NSNN yêu cầu kiểm soát ngân sách đơn vị hành nghiệp phải tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước, yêu cầu nhằm đảm bảo tính thống nhất, cơng khai, minh bạch gắn chặt với quyền hạn trách nhiệm quyền đơn vị hành nghiệp 1.4 NỘI D NG KIỂ T CHI NG N CH TẠI Đ N H NH CHÍNH Ự NGHI 1.4.1 Trình tự kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Nội dung kiểm soát chi NSNN thể qua ba giai đoạn kiểm soát: kiểm soát trước chi, kiểm soát chi kiểm soát sau chi 1.4.2 Thủ tục kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước Đối với hoạt động kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thủ tục kiểm sốt chi NSNN giữ vai trò quan trọng trình quản lý quĩ NSNN Thực quy trình để kiểm tra giám sát, đảm bảo cơng khai minh bạch, nhằm phòng chống, ngăn chặn biểu tiêu cực trình quản lý sử dụng quy NSNN KẾT N CHƯ NG Chương 1, Luận văn trình bày số vấn đề chung hệ thống kiểm soát nội kiểm soát chi ngân sách, trình bày tổng quan hệ thống kiểm sốt nội khu vực cơng; Nội dung chi ngân sách Nhà nước yêu cầu kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Qua phân tích mối quan hệ hệ thống kiểm sốt nội cơng tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Từ nhận thức Tác giả nhận thấy kiểm soát nội nhằm mục đích đạt mục tiêu chung quan, đơn vị Trong cơng tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước nhiệm vụ quan trọng Sở GTVT, chúng có mối quan hệ tương hỗ tác động qua lại lẫn nhau, điều kiện để đạt kết ngược lại Đây sở lý luận quan trọng, từ đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Sở GTVT đưa kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Sở GTVT Quảng Bình, luận văn trình bày chương 10 b Sơ đồ cấu tổ chức Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Sở Giao thơng vận tải Quảng Bình 11 c Chức Sở Giao thơng vận tải quan chun mơn thuộc nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp y ban y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt thị; vận tải; an tồn giao thơng; quản lý, khai thác, tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thơng, hầm dành cho người bộ, hầm giới đường bộ, cầu dành cho người bộ, bến xe, bãi đỗ xe địa bàn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức biên chế 2.1.3 Thực trạng tổ chức chi ngân sách ở GT T uảng Bình Nội dung chi ngân sách: Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ giao, nội dung chi ngân sách mà Sở GTVT Quảng Bình quản lý bao gồm: - Chi đầu tư phát triển - Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động cho đầu tư theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài cấp tỉnh - Chi bổ sung cho ngân sách cấp - Chi chuyển nguồn từ ngân sách Sở GTVT Quảng Bình năm trước sang ngân sách Sở GTVT Quảng Bình năm sau 2.2 THỰC TRẠNG C NG T C KIỂ Ở GI TH NG N TẢI ẢNG T CHI N NN TẠI NH 2.2.1 Tình hình chi N thường xuyên ba năm qua (20152017) GT T tỉnh uảng ình 12 Bảng 2.1 Tổng hợp chi thường xuyên từ ngân sách Sở GTVT Quảng Bình (Đơn vị tính: tỷ đồng) Nội dung chi 2015 2016 2017 299,487 425,779 569,503 110,610 114,640 257,966 Chi sửa chữa trang thiết bị 3,716 5,462 10,101 Chi nhiên liệu phương tiện 4,800 5,089 8,217 Chi hội nhóm, Đảng, Đồn thể 69,066 82,104 141,923 Chi Thăm hỏi, ốm đau, cúng viếng 18,459 18,316 35,267 Chi đào tạo CB, Tập huấn 0,583 0,993 0,858 Chi nghiệp y tế 0,289 0,252 0,073 Chi nghiệp VHTT 2,120 2,842 3,196 Chi ủng hộ từ thiện 1,098 1,503 2,317 Chi nghiệp TDTT 0,490 0,926 0,982 76,792 95,411 105,909 1,189 1,980 10,275 7,549 Chi thường xuyên Chi Lương cho cán bộ, công - viên chức Chi Các đơn vị trực thuộc Chi Khen thưởng Chi khác ngân sách 3,305 (Nguồn: Báo cáo toán ngân sách Sở GTVT Quảng Bình từ năm 2015-2017) 2.2.2 Kiểm sốt chi lương Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Để tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển, việc tăng cường cho Chi lương cán bộ, công- viên chức việc cần thiết Hàng năm, NS Sở GTVT Quảng Bình ln dành khoản kinh phí lớn để chi Đây khoản chi có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng nguồn thu NS Sở GTVT Quảng Bình Nhiệm vụ chi chủ yếu khoản chi chi trả tiền lương, trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, công- viên chức 13 a Đánh giá rủi ro Từ Bảng 2.1 ta thấy, khoản chi lương Sở GTVT tỉnh Quảng Bình qua ba năm tăng nhanh chiếm tỷ trọng cao dự toán chi NS thường xuyên đơn vị, điều làm cho mức độ rủi ro khoản chi lương cho cán bộ, công- viên chức cao b Thủ tục kiểm soát - Thủ tục kiểm soát khoản mục chi lương: + Cán bộ, công- viên chức nộp cấp, chứng chỉ, giấy tờ chứng nhận trình độ đào tạo, thời gian công tác thân lên Văn phòng Sở + Văn phòng Sở có nhiệm vụ kiểm tra, dò xét, đối chiếu để tiếp nhận cấp, chứng chỉ, giấy tờ cán bộ, công- viên chức định tiếp nhận, xếp vị trí, xếp ngạch lương bậc lương + Phòng Tài chính- kế tốn có nhiệm vụ cung cấp cho Văn phòng Sở hệ số lương, mức lương bản, thời gian lên lương dựa vào thời gian công tác trình nộp bảo hiểm xã hội cán bộ, cơng- viên chức + Sau Văn phòng Sở trình định có nội dung chi tiết: Tên, phòng – ban cơng tác, vị trí cơng việc, ngạch lương, hệ số lương, thời gian lên lương để Giám đốc Sở ký, đóng dấu, sau cơng bố định sở để phòng Tài chính- kế tốn tính lương, chi lương, lập ngân sách chi lương cho năm tới Quy trình xét nâng lương đơn vị đơn giản Với giấy tờ, thủ tục đơn giản làm cho việc mua bằng, giả, khai khống xảy Việc nâng lương dựa vào thời gian công tác, cấp đạt không trọng đến lực làm việc có tăng hay khơng, trình độ chun mơn Văn phòng Sở chưa đáp ứng việc kiểm sốt rủi ro 14 2.2.3 Kiểm sốt chi Hội nhóm, Đảng, Đồn thể Sở GTVT tỉnh Quảng Bình a Đánh giá rủi ro Việc chi NS cho Hội nhóm, Đảng, Đồn thể tăng lên nhanh chóng chiếm tỷ trọng lớn làm ảnh hưởng phần đến doanh thu Sở, cho thấy việc kiểm sốt hoạt động hội nhóm, Đảng, Đoàn thể phát động chưa chặt chẽ b Thủ tục kiểm soát - Thủ tục kiểm soát: + Người đứng đầu hay người phân công hội nhóm, Đảng, Đồn thể lập kế hoạch, lên danh sách, ước tính số lượng kinh phí cho hoạt động năm tới dựa hoạt động diễn năm + Phòng Tài chính- kế tốn tiếp nhận kinh phí hội nhóm, Đảng, Đồn Để chi cho khoản mục này, phòng Tài chính- kế tốn cần nhận giấy tờ trình, giấy đề xuất, dự trù kinh phí, hóa đơn giá trị gia tăng giấy tờ liên quan + Sau đó, phòng Tài chính- kế tốn trình lên Giám đốc Sở phê duyệt ký xác nhận Từ thủ tục chi kinh phí cho hoạt động Đồn ta thấy, việc kiểm sốt khoản mục Sở chưa trọng Khi có kế hoạch, thơng báo nộp hóa đơn, chứng từ cho khoản chi phòng Tài chính- kế toán toán Điều làm rủi ro tăng cao có gian lận nội dung kế hoạch, thời gian, số lượng nhằm làm tăng chi phí, trục lợi, làm ảnh hưởng đến ngân sách chi Sở 2.2.4 Kiểm soát chi sửa chữa trang thiết bị Sở GTVT tỉnh Quảng Bình 15 a Đánh giá rủi ro Khoản mục chi sửa chữa trang thiết bị Sở GTVT tỉnh Quảng Bình tăng lên nhanh chóng phần để đáp ứng nhu cầu, cải thiện điều kiện làm việc cán bộ, cơng- viên chức b Thủ tục kiểm sốt - Thủ tục kiểm soát: + Người sử dụng trang thiết bị làm tờ trình, giấy đề xuất lên Văn phòng Sở để yêu cầu sửa chữa trang thiết bị + Văn phòng Sở nhận tờ trình, giấy đề xuất xong kiểm tra tình hình thực tế, vào thời gian sử dụng, bảo hành trang thiết bị để báo cáo lên Giám đốc Sở + Sau Giám đốc Sở phê duyệt, Văn phòng Sở gửi văn trả lời cho người làm tờ trình, đề xuất sửa chữa trang thiết bị + Sau sửa chữa trang thiết bị, cần phải gửi chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăng, yêu cầu tốn cho phòng Tài chính- kế tốn, phòng Tài chính- kế tốn báo lên Giám đốc Sở, sau Giám đốc Sở ký duyệt tiến hành tốn khoản chi Với quy trình nêu trên, ngân sách chi khoản mục sửa chữa trang thiết bị Sở tương đối đơn giản, điều làm tăng rủi ro có gian lận việc lập kế hoạch khống, số lượng sửa chữa chứng từ tăng cao so với thực tế để ăn chia khoản chênh lệch, khoản mục cần kiểm soát chặt chẽ cách thành lập đội giám định kỹ thuật, đánh giá lại chất lượng trang thiết bị cần sửa chữa có Biên kiểm định kèm theo 2.2.5 Kiểm soát chi nhiên liệu phương tiện Sở GTVT tỉnh Quảng Bình a Đánh giá rủi ro 16 Rủi ro tồn việc kiểm soát nhằm để giảm thiểu rủi ro Kiểm soát chi nhiên liệu phương tiện Sở GTVT tỉnh Quảng Bình vậy, quan trọng cần thiết b Thủ tục kiểm soát - Thủ tục kiểm soát: + Người sử dụng phương tiện làm tờ trình, giấy đề xuất lên Văn phòng Sở để yêu cầu chi nhiên liệu phương tiện + Văn phòng Sở nhận tờ trình, giấy đề xuất xong kiểm tra tình hình thực tế, vào thời gian sử dụng phương tiện để báo cáo lên Giám đốc Sở + Sau Giám đốc Sở phê duyệt, Văn phòng Sở gửi văn trả lời cho người làm tờ trình, đề xuất chi nhiên liệu phương tiện + Tiếp theo, cần phải gửi chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăng, u cầu tốn cho phòng Tài chính- kế tốn, phòng Tài chínhkế tốn báo lên Giám đốc Sở, sau Giám đốc Sở ký duyệt tiến hành tốn khoản chi Với quy trình nêu trên, ngân sách khoản mục chi nhiên liệu phương tiện Sở chưa trọng, điều làm tăng rủi ro có gian lận việc lập kế hoạch khống, mua khối lượng không nhu cầu thực tế, thông đồng với đơn vị cung cấp nhiên liệu để ăn chia hoa hồng Để kiểm sốt khoản mục chi này, cần có đội ngũ kỹ thuật giám định, tách biệt đơn vị cung cấp nhiên liệu với người sử dụng phương tiện cách phòng Tài chính- kế tốn lựa chọn đơn vị cung cấp 2.2.6 Kiểm soát chi khác Các khoản chi khác bao gồm: Chi đào tạo, tập huấn; Chi nghiệp y tế; Chi nghiệp VHTT, TDTT; Chi thăm hỏi, đau ốm, 17 cúng viếng; Chi khen thưởng Mặc năm qua khoản chi tăng nhìn chung NS bố trí tương đối hợp lý Các khoản chi dựa nhu cầu thực tế đề ra, chương trình, kế hoạch vạch sẵn hay hóa đơn, chứng từ chứng minh phù hợp, minh bạch nên việc lập NS cho khoản mục hợp lý việc kiểm soát chặt chẽ 2.3 Đ NH GI Ề CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI SỞ GIAO THƠNG V N TẢI QUẢNG BÌNH 2.3.1 Cơng tác kiểm sốt lập dự tốn Nhìn trình bước tiến hành việc lập dự toán chi NS thường xuyên phòng, ban thực nghiêm túc; Thực sở quy định Chính phủ, hướng dẫn thành phố chế độ, định mức theo hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bám sát với tình hình khả thực tế Sở Do vậy, rủi ro công tác lập dự tốn khơng cao việc kiểm sốt công tác thực tốt - Công tác lập dự tốn dần hồn thiện, phù hợp với thực tế nhu cầu đề - Thời gian xét duyệt ngân sách tương đối nhanh chóng 2.3.2 Cơng tác kiểm soát thực dự toán Căn vào dự toán chi thường xuyên ngân sách Sở phương án phân bổ ngân sách năm GĐ Sở định, GĐ Sở phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Sở theo mục lục ngân sách nhà nước gửi kho bạc nhà nước nơi Sở GTVT Quảng Bình thực giao dịch để làm tốn kiểm sốt chi Phòng Tài chính- kế tốn Sở thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí phòng, ban để bố trí theo nguồn dự toán năm, dự toán quý nhằm đáp ứng nhu cầu chi, trường hợp nhu cầu chi lớn thu quý 18 cần có biện pháp đề nghị cấp tăng tiến độ cấp bổ sung tạm thời xếp lại nhu cầu chi phù hợp với nguồn thu Qua phân tích nêu trên, hạn chế nhất, cần kiểm soát chặt chẽ khoản mục chi tiền lương cho cán bộ, công- viên chức 2.3.3 Công tác kiểm soát toán dự toán Quyết toán dự tốn cơng việc kế tốn trưởng chịu trách nhiệm Việc toán thực theo quy định ban hành, mang tính chất nghiệp vụ kế tốn Báo cáo tài chính, kiểm tra số liệu xác hay chưa, nên quy trình rủi ro khơng cao, việc kiểm sốt đơn giản Tuy nhiên, hạn chế quy trình thời gian tốn chậm phòng, ban nộp báo cáo phòng chưa thời hạn quy định, có có điều chỉnh số liệu dẫn đến việc điều chỉnh toán KẾT N CHƯ NG Chương luận văn trình bày tổng quát chức năng, nhiệm vụ Sở GTVT Quảng Bình, trình bày nội dung chi ngân sách nhà nước tình hình kiểm sốt chi ngân sách thường xun Sở GTVT Trình bày nội dung kiểm sốt chi quy trình kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Sở GTVT Quảng Bình Luận văn khảo sát thực trạng quy trình kiểm soát chi ngân sách Sở GTVT, nêu lên thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách gồm: Đánh giá rủi ro, cách thức thực kiểm soát, quy trình kiềm sốt, thời gian thực 19 CHƯ NG GIẢI H H CHI NG N 3.1 N THI N C NG T C KIỂ CH TẠI Ở GI TH NG T NH NH ẢNG T N TẢI Ự CẦN THIẾT HẢI TĂNG CƯỜNG C NG T C KIỂ T CHI NG N T NH ẢNG CH TẠI Ở GI TH NG N TẢI NH Kiểm soát chi thường xun NS Sở GTVT Quảng Bình cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thực thi có hiệu sách phân bổ nguồn lực tài để thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Sở GTVT Quảng Bình Trong điều kiện kinh tế nước ta nay, việc kiểm soát chi thường xuyên NS cấp Sở hiệu có ý nghĩa quan trọng phát triển chung địa phương Cơ chế kiểm soát chặt chẽ hợp lý ngăn ngừa sai phạm, đồng thời giúp quan, phận, cán tuân thủ nhiệm vụ chi xét duyệt giao thực 3.2 GIẢI H NG N H N THI N C NG T C KIỂ CH TẠI Ở GI TH NG N TẢI T CHI ẢNG NH 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kiểm soát lập dự toán chi thường xuyên N GT T tỉnh uảng ình - Cơng tác lập dự tốn chi NS Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình cần trọng vào việc kiểm sốt cán lập dự toán, kiểm soát nhu cầu thực tế để làm lập dự toán - Đối với khoản mục chi, phòng Tài chính- kế tốn cần kiểm soát nhu cầu, nhiệm vụ thực tế để có định phân bổ ngân sách cho phù hợp nhất, tránh thất thốt, lãng phí hay thiếu 20 hụt ngân sách 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kiểm soát thực chi thường xuyên N GT T tỉnh uảng ình a Đối với khoản mục chi lương Để kiểm soát hữu hiệu khoản mục chi lương, cần đội ngũ Văn phòng Sở có trình độ chun mơn cao để kiểm tra, sốt xét tình hình cấp giả, mua Đối với trường hợp có cấp đào tạo ngắn hạn hay đào tạo nước ngồi cần có quan có thẩm quyền xác nhận, bảo lãnh Hay trường hợp nâng lương, Văn phòng Sở cần kiểm sốt kĩ thời gian cơng tác, cấp để định báo cáo cho phòng Tài chính- kế tốn làm sở tính lương, phụ cấp Tránh chi sai, chi sót, chi khống b Đối với khoản mục chi sửa chữa trang thiết bị Tương tự vậy, khoản chi chiếm tỷ trọng lớn tăng nhanh ba năm qua nên việc kiểm soát chi sửa chữa trang thiết bị việc cần thiết quan trọng, giúp cho đơn vị giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách c Đối với khoản mục chi nhiên liệu cho phương tiện, thiết bị Cụ thể, Sở GTVT Quảng Bình đơn vị có nhu cầu sử dụng phương tiện lớn nhằm phục vụ công việc Hàng tuần, người quản lý phương tiện làm tờ trình giấy đề xuất gửi Văn phòng Sở việc chi nhiên liệu cho phương tiện Sau duyệt, người quản lý phương tiện đến đơn vị cung cấp nhiên liệu để mua nhiên liệu hoàn thành làm giấy Đề nghị tốn kèm hóa đơn tài chứng minh để phòng Tài chính- kế tốn tốn d Đối với khoản mục chi Hội nhóm, Đảng, Đồn thể Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Để NS chi, cụ thể NS chi thường xuyên Sở đạt hiệu quả, 21 chi phí hợp lý việc khốn chi cho phòng, ban lập NS cần thiết Các họp, hoạt động phong trào cần ước tính dựa thực tế hoạt động năm trước Các khoản chi cần thiết phải có hóa đơn, chứng từ minh bạch, cơng khai Cần tách biệt người lập kế hoạch, địa điểm thực người tốn khoản chi, tránh việc thơng đồng, khai khống, ăn chia hoa hồng 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn chi thường xun N GT T tỉnh uảng ình - Ln cập nhật, bồi dưỡng nghiệp vụ, sách kế tốn, thơng tư, nghị định ban hành để việc tốn dự toán tiến hành đúng, đủ theo quy định pháp luật nhu cầu thục tế đơn vị - Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kế toán năm đảm bảo khớp với phòng, ban, đơn vị trực thuộc sử dụng NS Tăng cường trách nhiệm người lãnh đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc sử dụng NS Phòng Tài chính- kế tốn có kế hoạch xét duyệt, thẩm định số liệu toán để chấn chỉnh sai phạm kịp thời ỘT Ố ĐỀ X ẤT 3.3 Đ N ỀC CHẾ ẢN Ý CHI N TẠI Ự NGHI - Thay đổi chế quản lý giao quyền tự chủ cho thân đơn vị Thay tuyển dụng nhân ạt, dựa mối quan hệ đơn vị nên tập trung vào trình độ chuyên môn nhân sự, kinh nghiệm làm việc Giao quyền tự chủ cho đơn vị, đơn vị có quy trình, thủ tục kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo nguồn thu- chi, tránh rủi ro việc chi sai, chi khống - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình nên thay đổi hoạt đơng kiểm sốt Thay trước đơn vị thực kiểm sốt tuân thủ, đơn vị nên 22 chuyển sang kiểm soát dựa kết đầu Việc thay đổi lập dự tốn, thực dự tốn theo quy trình kiểm soát giúp giảm thiểu rủi ro việc nhân nhiều trình độ chun mơn kém, hiệu cơng việc thục khơng cao, thay vào người hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, không quan trọng cấp, chứng - Với tình hình chi ngân sách tăng lên qua năm, biến động khoản mục chi lương cho cán bộ, công- viên chức, làm ảnh hưởng đến tổng dự toán chi ngân sách đơn vị, thân Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cần có quy trình kiểm sốt chặt chẽ hơn, cơng tác tinh giảm biên chế, sát nhập phòng ban nhiệm vụ quan trọng cần thực thời gian tới KẾT N CHƯ NG Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt chi NS, quy trình chi ngân sách thường xuyên Sở GTVT Quảng Bình chương 2, chương Luận văn muốn đưa giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, yếu Qua hồn thiện hệ thống kiểm sốt chi ngân sách Sở GTVT Quảng Bình nhằm nâng cao tính hữu hiệu, hiệu công khai công công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Những giải pháp Luận văn đưa chưa thể giải hết tồn hệ thống kiểm sốt chi ngân sách Sở GTVT Quảng Bình, nhiên tác giả mong muốn giúp đơn vị khắc phục giảm bớt hạn chế nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm sốt chi ngân sách, góp phần làm cho hoạt động đơn vị ngày hiệu 23 KẾT N Hoạt động kiểm soát chi ngân sách Nhà nước vấn đề cần thiết quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, mục đích ngân sách nhà nước, nâng cao tính cơng khai minh bạch dân chủ việc sử dụng nguồn lực tài quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi hòa nhập với quản lý tài cơng giới Với kết cấu chương, luận văn phần giải số yêu cầu đặt ra, thể nội dung chủ yếu sau: Về sở lý luận, hệ thống hóa văn kiểm soát chi NSNN Nhà nước đặc biệt làm rõ vai trò, nhiệm vụ chi ngân sách đơn vị hành nghiệp q trình kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Thơng qua Luận văn tác giả phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình năm gần Từ đó, kết làm mặt hạn chế, nguyên nhân đưa đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước Sở GTVT Quảng Bình Bám sát chủ trương, sách NSNN cơng tác quản lý tài cải cách hành công Tác giả đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình đưa giải pháp cụ thể là: Hoàn thiện tổ chức thực Ngân sách Nhà nước tại Sở GTVT Quảng Bình tổ chức hoạt động nhân tố định đến q trình thực thi cơng việc, từ đó cho ta thấy muốn đội ngũ cán làm việc suất hiệu tránh rủi ro khơng mong muốn q trình thực thi cơng việc yếu tố hàng đầu 24 phải quan tâm đến đội ngủ làm việc Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi NSNN theo hướng cải cách hành cơng, minh bạch thống để đơn giản hóa thủ tục hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng kịp thời nhu cầu chi đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Hoàn thiện chế qui định rõ quyền hạn trách nhiệm đơn vị quản lý NSNN Sở GTVT Quảng Bình; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan hệ thống quan quản lý Nhà nước chi NSNN các văn qui phạm pháp luật chi tiết cụ thể rõ ràng tránh chồng chéo trùng lắp Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin KBNN Sở GTVT Quảng Bình sở tảng công nghệ thông tin đại, theo hướng tự động hóa tối đa quy trình nghiệp vụ làm cơng cụ giúp cơng tác kiểm sốt chi NSNN Sở GTVT Quảng Bình đạt hiểu chất lượng cao ... luận kiểm soát chi ngân sách đơn vị hành nghiệp Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân. .. vai trò kiểm sốt chi ngân sách chủ thể chưa coi trọng mức, lực kiểm soát chi ngân sách chưa đáp ứng với xu hướng đổi Vì vậy, kiểm sốt chi ngân sách Sở giao thơng vận tải Quảng Bình cần hồn thiện. .. T CHI NG N CH TẠI Đ N H NH CHÍNH Ự NGHI 1.4.1 Trình tự kiểm soát chi ngân sách Nhà nước Nội dung kiểm soát chi NSNN thể qua ba giai đoạn kiểm soát: kiểm soát trước chi, kiểm soát chi kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại ở giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn