Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

88 13 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:14

Để góp phần vào sự phát triển một cách toàn diện, bền vững, đáp ứng yêu cầu về phát triển và bảo vệ môi trường, việc điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn thải rắn và xây dựng các mô hình tái sử dụng, thu gom, xử lý chất thải rắn thải góp phần cải thiện môi trường tại làng nghề mộc Thái Yên. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TRẦN VĂN HUẤN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG  CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI LÀNG NGHỀ  THÁI YÊN, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC HÀ NỘI ­ 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG  CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI LÀNG NGHỀ  THÁI YÊN, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGHÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MàSỐ: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC                                                     NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                                                             PGS.TS. TRẦN YÊM Hà Nội ­ 2014 Lơi cam  ̀ ̉ ơn ! Vơi tât ca long chân thanh tôi xin bay to long cam  ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ơn sâu săc t ́ ới PGS.TS   Trần Yêm ngươi đa tân tinh giup đ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ỡ va h ̀ ướng dân tôi hoan thanh ̃ ̀ ̀   luận văn  nay ! ̀ Tôi xin bay to long cam  ̀ ̉ ̀ ̉ ơn tơi toan thê thây, cô giao trong khoa Môi ́ ̀ ̉ ̀ ́   trương – tr ̀ ương đai hoc  ̀ ̣ ̣ Khoa học tự nhiên Hà Nội trong nhưng năm qua đa ̃ ̃  truyên thu cho tôi nh ̀ ̣ ưng kiên th ̃ ́ ức,  kinh nghiêm quy bau ́ ́ Tôi cung xin g ̃ ửi lơi cam  ̀ ̉ ơn sâu săc đên tâp thê can bô va toan thê nhân ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉   dân xa Thai Yên, huyên Đ ̃ ́ ̣ ức Tho, tinh Ha Tinh đa nhiêt tinh giup đ ̣ ̉ ̀ ̃ ̃ ̣ ̀ ́ ỡ tôi trong   qua trinh lam ́ ̀ ̀  luận văn Va cuôi cung tôi xin đ ̀ ́ ̀ ược gửi lơi cam  ̀ ̉ ơn tơi gia đinh, ban be, nh ́ ̀ ̣ ̀ ưng ̃   ngươi đa luôn đông viên, cô vu va giup đ ̀ ̃ ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ỡ tôi trong suôt qua trinh hoc va th ́ ́ ̀ ̣ ̀ ời   gian thực tâp v ̣ ưa qua ̀ Tôi xin trân trong ghi nh ̣ ớ sự chân tinh giup cua thây cô, gia đinh va ban ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣   be đa  ̀ ̃dành cho tôi !                           Ha Nôi, ngay  ̀ ̣ ̀      thang ́ 12 năm 2014                         Học Viên                           Trân Văn Huân ̀ ́ MỤC LỤC  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN                                                                                                                      6  1.1. Tổng quan về làng nghề ở Việt Nam                                                                                                6  1.1.1. Khái niệm và tiêu chí làng nghề                                                                                                      6  1.1.2. Đặc điểm chung của làng nghề                                                                                                       6  1.1.3. Một số làng nghề chính ở Việt Nam [8].                                                                                        7  1.1.4. Vai trò của làng nghề trong sự phát triển kinh tế ­ xã hội                                                              9  1.2. Tổng quan về chất thải rắn nói chung và chất thải rắn làng nghề nói riêng.                                  11  1.3. Tình hình quản lý chất thải rắn tại các làng nghề ở Việt Nam                                                       14  1.3.1. Ban hành và thực thi văn bản pháp lý                                                                                             14  1.3.2. Hiện trạng quản lý chất thải rắn làng nghề                                                                                  16  1.3.3. Những tồn tại khó khăn trong cơng tác quản lý mơi trường làng nghề                                         17  1.4. Một số kinh nghiệm quản lý, xử lý chất thải rắn tại các làng nghề                                                19  1.5.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế ­ xã hội của xã Thái Yên                                                                     23  1.5.1. Vị trí địa lý                                                                                                                                      23  1.5.2. Địa hình, địa mạo, đất đai [20].                                                                                                      24  1.5.3. Khí hậu – Thủy văn                                                                                                                        25  1.5.4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập                                                                                         27  1.5.5. Giáo dục – y tế                                                                                                                               28  1.5.6. Tình hình phát triển kinh tế                                                                                                             29  1.5.6.1. Sản xuất nông nghiệp:                                                                                                                29  1.5.6.2. Tiểu thủ công nghiệp:                                                                                                                 30  1.5.6.3. Khu vực dịch vụ;                                                                                                                          30  1.5.7. Những nét đặc trưng của làng nghề mộc Thái Yên.                                                                      31  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU                                                      32  2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.                                                                                                   32  2.2. Phương pháp nghiên cứu                                                                                                                   32  2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp                                                                                                                32  2.2.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn                                                                                                   33  2.3.3. Phương pháp chuyên gia                                                                                                                 34  2.3.4. Phương pháp phân tích xử lý số liệu                                                                                              34  2.3.5. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu                                                                                         34  Các số liệu sau khi được thu thập, xử lý được tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đề tài.                         34  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN                                                                                            35  3.1. Hiện trạng môi trường làng nghề Thái Yên.                                                                                     35  3.1.1. Hiện trạng môi trường nước.                                                                                                         35  3.1.2. Mơi trường khơng khí                                                                                                                     38  3.1.3. Môi trường tiếng ồn                                                                                                                       39  3.2. Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên.                                              40  3.2.1. Chất thải rắn thải sinh hoạt:                                                                                                          40  3.2.1.1. Khối lượng phát sinh.                                                                                                                  40  3.2.1.2. Thành phần chất thải.                                                                                                                  42  3.2.2. Chất thải rắn thải sản xuất làng nghề                                                                                           42  3.2.2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm mộc                                                                                              43  3.2.2.2. Khối lượng chất thải phát sinh                                                                                                    45 Bên cạnh đó còn có khối lượng kim loại sử dụng bị hư hỏng như dinh sắt, ốc vít, keo… sử   dụng dư thừa trong sản xuất chưa được kiểm kê chính xác.                                                                  48  3.2.3. Chất thải rắn thải nông nghiệp                                                                                                      48  3.2.3.1. Phụ phẩm nông nghiệp.                                                                                                               48  3.2.3.2. Chất thải rắn từ việc sử dụng HCBVTV.                                                                                  49  3.2.3.3. Về chất thải rắn trong hoạt động chăn nuôi.                                                                              51  3.2.4. Chất thải rắn thải y tế                                                                                                                   51  3.2.5.  Đối với các chất thải khác                                                                                                             51  3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn ở xã Thái Yên.                                                               52  3.3.1. Hiện trạng tổ chức, quản lý.                                                                                                          52  3.3.2. Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh                                                52  3.3.2.1. Chất thải rắn sinh hoạt                                                                                                               52  3.3.2.2. Chất thải rắn sản xuất                                                                                                                55  3.3.2.3. Chất thải rắn nông nghiệp                                                                                                          55  3.3.2.4. Chất thải rắn thải chợ                                                                                                                 56  3.3.2.5. Chất thải rắn y tế                                                                                                                        56  3.4. Đánh giá hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên                                         56  3.4.1. Những mặt tích cực đạt được.                                                                                                       57  3.4.2. Những hạn chế còn tồn tại.                                                                                                           57  3.5. Dự báo xu thế phát sinh CTR ở địa phương đến năm 2020.                                                             59  3.6. Đề xuất biện pháp giảm thiểu chất thải rắn.                                                                                   61  3.6.1. Đối với chất thải rắn thải rắn sinh hoạt                                                                                       61  3.6.1.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:                                                                                 61  3.6.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã vệ sinh môi trường:                                            62  3.6.2. Đối với chất thải rắn thải trong hoạt động sản xuất                                                                    64  3.6.2.1. Giải pháp quy hoạch                                                                                                                    65 Để nâng cao việc quản lý, xử lý chất thải rắn sản xuất nói riêng và mơi trường làng nghề Thái  n nói chung, thì việc quy hoạch các cụm cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp sẽ mang lại hiệu   quả rất lớn.                                                                                                                                               65 Hiện nay, tại làng nghề Thái Yên đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch cụm công   nghiệp Thái Yên tại Quyết định số 2745/QĐ­UBND ngày 21/9/2012.                                                   65 Do vậy, Chính quyền địa phương cần thiết phải tun truyền và có các cơ chế hỗ trợ phù hợp  để các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề di chuyển ra khu vực đã được   quy hoạch riêng.                                                                                                                                        65  a, Biện pháp quản lý nội vi.                                                                                                                     68  b, Biện pháp kỹ thuật.                                                                                                                              68  ­. Những khó khăn đặt ra khi áp dụng các giải pháp SXSH tại làng nghề.                                             72  ­ Kiến nghị đề xuất khi áp dụng SXSH tại làng nghề mộc Thái Yên                                                     72  3.6.3. Đối với chất thải rắn thải nông nghiệp                                                                                         73  3.6.3.1. Đối với phụ phẩm nông nghiệp                                                                                                  73  3.6.3.2. Đối với chất thải rắn chăn nuôi:                                                                                                 74  3.6.3.3. Với hóa chất bảo vệ thực vật.                                                                                                    75  3.6.4. Đối với chất thải rắn thải y tế.                                                                                                      75                                                                                                                                                                     76  KẾT LUÂN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                                                   77 DANH MỤC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1. Trình độ kỹ thuật ở các làng nghề                                                                                          18  Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất năm 2013, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ                                                25  Bảng 1.3. Cơ cấu kinh tế của xã Thái Yên giai đoạn 2009 – 2013                                                         29  Bảng 1.4. Quy mô đàn gia súc gia cầm của xã trong năm 2013                                                               29  Bảng 1.5. Chất lượng nước mặt tại khu vực xã Thái Yên.                                                                     35  Bảng 3.1. Hiện trạng môi trường nước thải tại làng nghề Thái Yên [13].                                            37  Bảng 3.2. Hiện trạng mơi trường khơng khí, tiếng ồn tại làng nghề Thái n[13]                               38  Bảng 3.3. Số lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt                                                                             41  Bảng 3.4. Ước lượng CTR thải sinh hoạt phát sinh hàng năm ở xã Thái Yên.                                       42  Bảng 3.5. Phân loại chất thải rắn thải sinh hoạt ở xã Thái Yên.                                                            42  Bảng 3.6. Tổng hợp số hộ tham gia sản xuất kinh doanh mộc.                                                              45 Bảng 3.7. Cơ cấu hộ sản xuất kinh doanh mộc và ước lượng mức tiêu thụ gỗ nguyên liệu tại xã   Thái Yên                                                                                                                                                    46  Bảng 3.8. Định mức tiêu thụ nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.                                                 47  Bảng 3.9. Tổng phát sinh chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất.                                         48  Bảng 3.10. Ước lượng tổng phát sinh rơm rạ sau thu hoạch.                                                                 49  Bảng 3.11. Lượng HC thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp ở xã Thái Yên.                                   49  Bảng 3.12. Lượng HCBVTV sử dụng trong nông nghiệp của xã (2013)                                               50  Bảng 3.13. Bình qn phát sinh chất thải rắn trong hoạt động chăn ni                                              51 Bảng 3.14. Dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh và tổng lượng chất thải rắn thu gom, xử   lý ở làng nghề Thái Yên, giai đoạn 2014 – 2020.                                                                                     59  Bảng 3.15: Giá trị so sánh giữa than cám và than củi ép                                                                          66  Bảng 3.16.  Bảng tổng hợp cơ hội sản xuất sạch hơn đối với làng nghề mộc.                                    69  Bảng 3.17.  Bảng phân tích ngun nhân của dòng thải tại làng nghề                                                    70 DANH MỤC HÌNH VẼ  Biểu đồ 1.1. Phân loại làng nghề Việt Nam theo nghành nghề sản xuất[1].                                          9  Hình 1. Sơ đồ vị trí giao thơng xã Thái n, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.                                          24   Hình 2. Diễn biến một số yếu tố khí tượng xã Thái n, Đức Thọ                                                       26  Hình 3: Quy trình sản xuất sản phẩm mộc Thái Yên.                                                                             43  Hình 4. Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý HTX mơi trường Thái n                                                     52  Hình 6: Sơ đồ cơng nghệ xử lý rơm rạ làm phân bón vi sinh.                                                                 74 MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, chính sách phát triển kinh tế  ­ xã hội và định   hướng cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn của Đảng và Nhà  nước đã tạo động lực mạnh mẽ  cho sự  phát triển các làng nghề. Nhiều làng  nghề  truyền thống được khơi phục trở  lại và nhiều làng nghề  mới ra đời, góp  phần quan trọng làm thay đổi bộ  mặt của nơng thơn Việt Nam. Hoạt động của  các làng nghề mang lại nhiều lợi ích về kinh tế ­ xã hội, nâng cao đời sống, giải   quyết nguồn lao động dơi dư, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần xóa  đói giảm nghèo cho người dân Do tính chất linh hoạt trong sản xuất, quy mơ sản xuất nhỏ, nguồn vốn  khơng cần lớn, sản phẩm đa dạng và ln thay đổi theo nhu cầu thị  trường nên  các làng nghề  đang là bộ  phận quan trọng cấu thành nền kinh tế  và ln được   chú trọng trong các định hướng phát triển Bên cạnh những mặt tích cực hiện nay, các làng nghề của Việt Nam đang   đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như  trình độ  sản xuất, chất lượng sản   phẩm, các mâu thuẫn về mặt xã hội nhưng quan trọng nhất là các tác động tiêu   cực đến chất lượng mơi trường sống và sức khỏe do hoạt động sản xuất làng   nghề gây ra. Đa phần các làng nghề Việt Nam được hình thành một cách tự phát   với cơng nghệ sản xuất lạc hậu, thiết bị đơn giản, thủ  cơng, hiệu quả  sử  dụng  ngun liệu thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế, việc  đầu tư  xây dựng các hệ  thống bảo vệ mơi trường rất ít được quan tâm, ý thức tự bảo vệ mơi trường sinh  thái và sức khỏe chính gia đình mình của người lao động còn hạn chế. Vì vậy,  vấn đề  ơ nhiễm mơi trường làng nghề  đã và đang là vấn đề  bức xúc cần được   quan tâm giải quyết Hiện nay trên địa bàn tĩnh Hà Tĩnh có 30 làng nghề  hoạt động sản xuất  kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thủ cơng mỹ nghệ (đồ mộc), kim  khí, chế  biến thủy sản, chăn ga gối nệm, mây tre đan,… đã góp phần nâng cao  a, Biện pháp quản lý nội vi Tại các hộ  sản xuất nghề  mộc tại địa phương chủ  yếu tập trung vào sử  dụng, tận dụng tối đa ngun liệu nhằm giảm giá thành sản xuất, còn vấn đề về  quản lý chất thải sản xuất chưa được quan tâm. Các phương án được đưa ra bao   gồm: ­ Bố trí hợp lý mặt bằng khu vực sản xuất, đảm bảo thuận tiện, hạn chế  tiếp xúc với bụi và gom hết chất thải rắn: + Với các cơng đoạn, máy móc phát sinh nhiều bụi và mùn cưa như  máy  cưa, chà, đánh nền  cần bố trí ở cuối hướng gió để giảm khả năng phát tán bụi.  Bố trí khu vực dễ thực hiện thu gom hết tồn bộ chất thải rắn phát sinh + Sắp xếp khu vực tập kết mùn cưa và gỗ  vụn, mụn bào có che chắn tốt   tránh nước mưa làm ướt nơi để gỗ vụn, mùn cưa, mùn bào để tạo  thuận lợi cho   vận chuyển và sử  dụng. Phân riêng từng loại để  thuận tiện cho việc tận dụng  lại + Nâng cao tay nghề cho thợ sơn nhằm hạn chế lượng sơn dư thừa. Bố trí  khu vực sơn, đánh vecni    nơi thống mát, có quạt hút gió để  giảm thời gian   lưu của hơi dung mơi trong khơng gian sản xuất ­ Trang bị bảo hộ lao động cho người thợ (khẩu trang, mũ ) hạn chế tiếp   xúc trực tiếp với bụi khi thao tác.  ­ Cải tạo nhà xưởng thơng thống, có mái che ­ Phổ biến kiến thức cơ bản về tính độc hại của bụi gỗ và dung mơi sơn,   keo và cách phòng tránh đơn giản ­ Nâng cao tay nghề cho người thợ, sử dụng thợ có tay nghề  tốt có tchất  thải rắnh nhiệm nhằm hạn chế những phế phẩm sản xuất và những chi tiết phải  chỉnh sửa nhiều b, Biện pháp kỹ thuật Các cơ hội áp dụng SXSH đối với các làng nghề mộc nói chung được nêu   ra trong bảng sau: 68 Bảng 3.16.  Bảng tổng hợp cơ hội sản xuất sạch hơn đối với làng nghề  mộc Công  đoạn Chất thải Nguyên  liệu Vỏ gỗ,  mảnh gỗ,  gỗ hư hỏng Cưa gỗ:  xẻ  xương,  ván Bụi, mùn  cưa, gỗ vụn Vạch  mẫu, cưa  Bụi, mùn  gỗ theo  cưa, gỗ vụn hình  (Vanh) Bào  thẳng lấy  mực Bụi, phoi  bào Đục cắt  mộng Bụi, gỗ  vụn, phoi Dựng thô  (vào  khung,  vào ván,  gắn keo Hơi keo  cồn, keo  thừa TT Làm  phẳng,  Bụi chà gỗ Nguyên nhân Cơ hội SXSH Gỗ chất lượng  Chọn nguyên liệu gỗ chất lượng tốt; kém có nhiều  Thu gom phần gỗ bị cắt bỏ để  sử  dụng  ruột mềm phải  cho việc sửa khuyết tật hoặc đem bán cắt bỏ Mài   sắc   lưỡi   cưa,   thường   xuyên   bảo  dưỡng máy cưa, bôi  dầu lưỡi cưa liên  Sinh ra trong  tục sau mỗi mẻ gỗ, giúp giảm ma sát khi  q trình thao  cưa, có khả  năng làm tăng vận tốc cưa  tác sản xuất,  lên 10%; lượng phụ  Sử  dụng nước tưới trong q trình cưa  thuộc phần lớn  để làm mát máy và giảm bụi trong khơng  vào gỗ, dụng  khí; cụ cưa và tay  Nâng cao tay nghề người thợ; nghề người thợ Giảm tốc   độ  lưỡi cưa  để  giảm lượng  bụi và tiếng ồn. Sử dụng hộp điều chỉnh  tốc độ lưỡi cưa Cưa   gỗ     xác   theo   hình   vẽ   Giảm   phần gỗ dư cho gia công tiếp; Giảm tốc   độ  lưỡi cưa  để  giảm lượng  bụi và tiếng ồn. Sử dụng hộp điều chỉnh  Bụi, mùn cưa  tốc độ lưỡi cưa; sinh ra trong  Thu gom gỗ vụn, đặc biệt tách riêng gỗ  q trình cưa vụn có kích thước lớn để  sử  dụng lại  ở  khâu sau; Che   chắn   kín   phần   bệ   máy   cưa   tránh  mùn cưa bay ra ngoài. Gom hết mùn cưa  trong bệ máy khi đầy Sinh ra nhiều  Nâng cao tay nghề thợ; do mặt gỗ cưa  Mài sắc lưỡi bào chưa thẳng Sinh ra trong  Nâng cao tay nghề thợ; quá trình thao  Chọn gỗ chất lượng tốt; tác Mài sắc lưỡi đục Pha chế  keo đúng tỷ  lệ  và vừa đủ  với  Sử dụng nhiều  cơng việc; keo, thừa keo  Đựng dung mơi (cồn) trong bình kín có  khơng tận dụng  nắp đậy; lại được Thu lại keo thừa vào thùng kín để đổ; Nâng cao tay nghề thợ Do phần ghép  Cưa, đục mộng và vào khung, vào ván  nối hai bề mặt  chính xác theo thiết kế; 69 TT Cơng  đoạn Chất thải Ngun nhân Cơ hội SXSH Giảm tốc độ vòng quay của máy chà; Phun nước liên tục vào chi tiết được chà  (phương thức chà ướt); tạo hình  Dùng các kỹ  thuật khác (như  đục, bạt)  (chà, đánh  để  bóc một phần gỗ  phải chà   những   nền,  chỗ ghép có độ chênh lệch lớn chạm trổ) Bụi máy  Nhiều chi tiết  Thiết   kế     sản   phẩm   bàn   ghế   có   ít  đánh nền cần làm phẳng mặt lõm phẳng, rãnh phẳng Chi tiết nhiều  Giảm số  lượng khuyết tật từ  các khâu  khuyết tật phải  trước bằng các phương pháp đã nêu; Hơi keo sửa  khắc phục  Đảm bảo độ sắc của thiết bị; Làm  khuyết tật bằng gắn keo  Đựng   keo   vào   hộp   có   nắp   đậy,   khơng  nhẵn, sửa  và đắp keo mở nắp hộp keo khi khơng cần thiết khuyết  tật (đánh  Sử dụng máy  Sử dụng phương pháp đánh giấy ráp ướt  giấy ráp) Bụi đánh  đánh giấy ráp kể  cả  đối với đánh giấy ráp bằng máy  giấy ráp hoặc bằng tay; Đánh giấy ráp bằng máy  sơ bộ sau đó đánh bằng tay Sử dụng máy  Phun sơn trong phòng kín; Hơi sơn,  phun sơn và u  Đánh giấy ráp tốt nhằm giảm mức  độ  vecni, cầu đánh vecni  đánh   vecni   đối   với   sản   phẩm   yêu   cầu   cao cao Sơn vecni  Lót nền khu vực đánh vecni và phun sơn  đổ ra đất  Sơn vecni Rò rỉ chảy tràn  bằng mùn cưa, phoi bào để  hút sơn và  theo nước  sơn và vecni vecni dổ, sau đó thu gom lại làm chất đốt  mưa vào  như thông thường cống rãnh Vỏ chai,  Sử dụng nhiều  Tái   sử   dụng   vỏ   cho   lần   sau     bán  thùng đựng  lượng và loại  phế liệu sơn, vecni sơn, vecni chênh nhau,  khơng phẳng  đòi hỏi phải chà  nhiều để tạo  phẳng Q trình sản xuất sạch hơn sẽ định hướng các mục tiêu nhằm tăng hiệu   quả sử dụng gỗ ngun liệu, từ đó giảm được lượng chất thải rắn phát sinh Để tiến tới q trình sản xuất sạch hơn sẽ phải phân tích ngun nhân của  dòng thải và đánh giá và sàng lọc các cơ  hội sản xuất sạch hơn. Đối với làng   nghề mộc Thái n ta có bảng phân tích ngun nhân của dòng thải như sau: Bảng 3.17.  Bảng phân tích ngun nhân của dòng thải tại làng nghề  ST T Đầu vào Gỗ tấm Dòng thải Ngun nhân Gỗ vụn, mùn cưa,  1.1. Dùng loại gỗ tấm có chất lượng kém 70 ST T Đầu vào Dòng thải Ngun nhân 1.2. Q trình cắt, xẻ sản phẩm khơng đúng kỹ  thuật phải thực hiện lại 1.3. Khơng dùng nước trong cơng đoạn cắt sản  bụi, tiếng ồn phẩm để giảm lượng bụi phát sinh 1.4. Thiết kế mẫu mã sản phẩm khơng hợp lý 1.5. Do thiết bị  máy móc cũ, khơng được bão   dưỡng thường xun 2.1   Tay   nghề     thợ   khơng   cao,   kỹ   thuật  phun khơng hợp lý, cẩu thả trong cơng việc ­ Sơn dính vào các  2.2   Khơng   tính   tốn   trước   lượng   sơn   cần  hộp chứa đựng rơi  dùng Các loại  vãi trên nền trong  2.3. Tỷ lệ pha các loại sơn, dung môi chưa đạt   sơn, dung  q trình pha u cầu, tiến hành pha bằng ước lượng mơi ­ Sơn xịt thừa 2.4. Phun trực tiếp lên sản phẩm, khơng dùng  ­ Vỏ hộp đựng  buồng phun sơn chun dụng sơn, dung mơi 2.5. Khơng đậy kín nắp đựng sau khi dùng, bảo  quản sơn khơng cẩn thận 2.6. Sơn khơng có chất lượng tốt 3.1. Sử dụng giấy ráp khơng tốt 3.2. Khơng kiểm sốt dẫn tới cơng nhân lãng  ­ Giấy ráp vụn Giấy ráp phí  giấy sử dụng ­ Bụi, bột giấy 3.3. Chưa tận dụng hợp lý các tờ  giống cắt  thừa Gỗ  4.1. Sử  dụng gỗ  khơng hợp lý, tay nghề  của  ­ Gỗ phụ phẩm ngun  thợ thấp hoặc khơng có ý thức tiết kiệm, chưa  ­ Mùn cưa liệu tận dụng gỗ dư thừa trong sản xuất Sau khi phát hiện hiện tượng, điều tra ngun nhân và đề ra các giải pháp  SXSH, đưa ra các giải pháp có thể thực hiện ngay, các giải pháp cần nghiên cứu   thêm, các giải pháp khơng khả thi bị loại bỏ, và tiến tới phân tích nghiên cứu khả  thi các giải pháp chi phí lớn. Các giải pháp cũng được phân loại thành các giải   pháp quản lý nội vi (QLNV), các giải pháp cải tiến thay đổi thiết bị (CTTB), các  giải pháp kiểm sốt q trình tốt hơn (KSQT), các giải pháp thu hồi tái sử  dụng  (THSD), thay đổi nguyên liệu đầu vào (TĐNLDV)  71 Qua bảng 3.17 ta thấy các cơ hội để áp dụng SXSH tại làng nghề là những   giải pháp từ  đơn giản như  biện pháp quản lý nội vi đến các giải pháp về  công   nghệ. Đây là những giải pháp hữu hiệu để  cải thiện mơi trường sản xuất tại  làng nghề với chi phí tiết kiệm và đạt hiệu quả cao ­. Những khó khăn đặt ra khi áp dụng các giải pháp SXSH tại làng nghề + Cản trở  về  vấn đề  nhận thức, tổ  chức: Nhận thức của người dân và   người chủ  cơ sở  như  quan tâm đến vấn đề  môi trường là tốn kém, và sản xuất  sạch hơn không thể  thực hiện được trong thời gian ngắn. Đa số  chủ  các cơ  sở  sản xuất chỉ mới quan tâm đến hiệu quả sản xuất và lợi ích kinh tế nhưng chưa   quan tâm đến bảo vệ  mơi trường. Do đó cần phải có các biện pháp về  tun  truyền và chế tài để u cầu tất các các hộ trong làng nghề phải thực hiện + Khó khăn về kỹ thuật: Các giải pháp về sản xuất sạch hơn thường cần   một số  thay đổi kỹ  thuật về  việc lắp đặt, thay đổi vật liệu đầu vào, các chất   phụ  trợ, cải tiến các quy trình cũng như  đầu tư  mua các thiết bị  mới. Do người   dân thường có tư  duy sản xuất bởi kinh nghiệm, thiếu kiến thức kỹ  thuật và   chậm cải tiến cơng nghệ. Do đó cần thực hiện thí điểm những mơ hình áp dụng  kỹ thuật để sản xuất sạch hơn mang lại hiệu quả về kinh tế để  nhân rộng trên   phạm vi tồn xã + Khó khăn về kinh tế: Đây là một trong những cản trở chính, do phải đầu   tư thay đổi vật liệu đầu vào, máy móc thiết bị nên sẽ tốn thêm chi phí. Do đó cần   có các chính sách ưu đãi về cải tiến cơng nghệ của nhà nước ­ Kiến nghị đề xuất khi áp dụng SXSH tại làng nghề mộc Thái n + Đối với chính sách về pháp luật, kinh tế cần có các chính sách ưu đãi, hỗ  trợ để các hộ sản xuất trong làng nghề có điều kiện để từng bước cải tiến, đầu  tư và áp dụng SXSH trong q trình sản xuất + Đối với chính quyền cần tổ chức tun truyền rộng rãi và thường xun,   liên tục đến các hộ  sản xuất trong làng nghề  về  cơng tác BVMT nói chung và   những lợi ích do việc áp dụng SXSH đem lại để  từng bước thay đổi nhận thức  72 và hàng động của các hộ sản xuất. Bên cạnh đó cũng có những chế tài pháp luật   đủ mạnh để u cầu các cơ sở thực hiện như tổ chức thanh kiểm tra và xử  phạt   những cơ sở khơng thực hiện đầy đủ các cam kết BVMT theo quy định + Đối với các hộ cần phải nhận thức rõ những lợi ích do SXSH đem lại về  kinh tế, xã hội và mơi trường từ đó triển khai các biện pháp cải tiến, đầu tư phù   hợp 3.6.3. Đối với chất thải rắn thải nơng nghiệp 3.6.3.1. Đối với phụ phẩm nơng nghiệp Rơm rạ  là phụ  phẩm cuối cùng của cây lúa, trước nay người dân thường  nhà nào có trâu, bò còn tích trữ dùng dần hoặc phần bỏ đi thì được người dân đốt   để  làm sạch đồng ruộng. Tuy nhiên hiện nay nhu cầu về  sức kéo từ  trâu, bò   khơng còn nhiều, bên cạnh đó người dân xã Thái n ít chăn ni nên phần lớn  rơm rạ thường chỉ đốt sau vụ thu hoạch Việc đốt rơm, rạ  gây ơ nhiễm mơi trường khơng khí (làm phát thải khí  CO2, CO và NOx) gây hiện tượng khói mù làm cay mắt, hạn chế  tầm nhìn của  người và phương tiện tham gia giao thơng  ảnh hưởng tới sinh hoạt của người   dân. Đốt rơm, rạ còn là hành động lãng phí do đã bỏ đi nguồn dinh dưỡng lớn cho   đất, lãng phí nguồn lợi kinh tế có thể mang lại. Sau đây là một số lợi ích kinh tế  mà rơm, rạ có thể mang lại thay cho việc đốt hiện nay + Rơm rạ được thu gom sử dụng và mục đích trồng nấm. Hiện nay rơm rạ  trên thị trường có giá khoảng 3.000 – 4.000 vnđ/1kg phơi khơ [24]. Theo ước tính  tại mục 3.2.3.1. lượng rơm rạ trên phát sinh trên tồn xã là 1516,8 tấn. Nếu ước   tính lượng rơm thu gom được chỉ  chiếm khoảng 50% thì với giá thu được là từ  2,2 – 3,1 tỷ đồng. Như vậy nếu người dân khơng sử dụng có thể thu gom rơm, rạ  sau thu hoạch và bán cho người dân   khu vực khác, đây là bài tốn kinh tế  cần   được xem xét + Ngồi việc tính tốn về thị  trường hóa rơm rạ  sau thu hoạch thì ta thấy   với 1 ha đất trồng lúa với năng suất bình qn là 5 tấn, sau khi thu hoạch  việc trả  73 lại chất hữu cơ cho đất rất quan trọng. Rơm rạ có thể chế biến thành phân hữu   cơ bằng biện pháp ủ phân vi sinh. Theo ước tính cùng trên 1ha canh tác, nếu rơm   rạ nếu đem xử lý bằng chế phẩm sinh học sẽ thu được khoảng 400kg phân hữu     Cơng nghệ xử lý rơm rạ làm phân bón sinh học như sau [25] Hình 6: Sơ đồ cơng nghệ xử lý rơm rạ làm phân bón vi sinh Rơm rạ  sau khi thu hoạch được thu gom và tập trung thành từng đống rại  chỗ. Tiến hành xử  lý rơm rạ  bằng chế  phẩm sinh học Biomix­RR, đống  ủ  có  chiều rộng khoảng 2m, cứ mỗi lớp 30cm rơm rạ thì tưới một lượt dung dịch chế  phẩm men phân giai xenluloza (đ ̉ ộ đậm đặc của dung dịch tùy thuộc vào độ  ẩm   của rơm rạ  sao cho khi  ủ rơm rạ có độ  ẩm 50%). Bơ sung phân chu ̉ ồng va lân, ̀   khi kiểm tra độ   ẩm của đống  ủ  thấy nước ngấm đều trong rơm rạ  và khi cầm   vào thấy mềm là đạt u cầu. Tiếp tục rải cho đến khi chiều cao đạt 1,5 ­ 1,6m   Sau đó, dùng các loại vật liệu đã chuẩn bị  để  che đậy. Phải che kín cả  đống  ủ  đảm bảo duy trì nhiệt độ đống ủ ln ở mức 40oC. Cách 10 ngày kiểm tra và đảo  trộn đống ủ một lần. Sau 20 ­ 30 ngay r ̀ ơm ra phân huy tôt thanh phân u h ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ưu c ̃ ơ  có thể bón cho cây trồng 3.6.3.2. Đối với chất thải rắn chăn ni:  74 Có nhiều biện pháp xử  lý đối với chất thải chăn ni như  làm biogas,  ủ  phân Nhưng do diều kiện   xã Thái n đất chật, số  lượng gia súc, gia cầm  từng hộ  gia đình chăn ni ít. Một hộ  chỉ  có 1­2 con lợn, gia cầm nên việc áp   dụng làm khí sinh học biogas là khơng có tính chất thực tiễn. Giải pháp xử  lý   chất thải rắn thải chăn ni bằng phương pháp  ủ  là hợp lý hơn vì lượng phân  từng gia đình khơng lớn do vậy để nâng cao chất lượng phân, tránh thất thốt N,  diệt được mầm bệnh và hạt cỏ dại Phân được ủ tơi xốp từ  5­7 ngày để  tăng nhiệt độ  lên 50­60 0C, lúc đó các  mầm bệnh, hạt cỏ  dại chết đi. Cần nhanh chóng nén chặt lại, hạn chế  sự  thất   thốt đạm cần nén chặt, bên ngồi được trát lớp bùn, khi đó q trình diễn ra   trong phân là q trình phân hủy yếm khí, sau khi  ủ  có thể  bảo quản trong thời   gian lâu dài và bón cho cây trồng 3.6.3.3. Với hóa chất bảo vệ thực vật Đây là dạng chất thải nguy hại, do vậy cần thiết có các biện pháp giảm  việc sử dụng hóa chất BVTV trong nơng nghiệp. Phương pháp được đưa ra hiệu    nhất là tun truyền nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn người  dân sử  dụng thuốc bảo vệ  thực vật đúng cách, đúng liều lượng, đúng thuốc.  Trong q trình sử  dụng thuốc BVTV nên sử  dụng hết lượng thuốc trong túi,   trong bình phun tránh trường hợp sử  dụng khơng hết thì đổ  về  một chỗ, đổ  vào   nguồn nước. Sử  dụng phân hữu cơ  cho đất thay vì chỉ  sử  dụng phân vơ cơ. Sử  dụng các phương pháp tiêu diệt sâu bệnh truyền thống thay bằng dùng hóa chất Trên các cánh đồng xây các hố  bê tơng có đáy làm nơi chứa các loại túi,   chai lọ  đựng hóa chất BVTV sau khi sử dụng. Thơng thường   mỗi cánh đồng   chỉ cần 1­2 hố ở các trục đường chính dẫn ra cánh đồng 3.6.4. Đối với chất thải rắn thải y tế Chất thải rắn thải y tế là nơi chứa nhiều mầm bệnh, nguy cơ lây lan cao,  do vậy cần thiết phải phân loại chất thải rắn ngay tại trạm y tế  cấp xã và có  biện pháp xử lý theo quy định 75 ­ Đối với chất thải rắn thải thơng thường là các loại chai nhựa đựng dung  dịch khơng nguy hại, giấy báo, bìa …Trạm y tế sẽ ký hợp đồng với HTX MT xã  thu gom vận chuyển và xử lý theo chất thải rắn thải sinh hoạt thơng thường ­ Đối với chất thải rắn thải nguy hại, chất thải rắn thải s ắc nh ọn là các  loại bơm kim tiêm hiện nay do khối lượng chất thải rắn thải ít, trạm chưa có lò  xử lý như các bệnh viện lớn. Vì vậy phương án xử  lý tích cực nhất là chơn trực  tiếp trong các hố xây xi măng chun dùng được xây dựng ngay trong khn viên   trạm y tế. Cấu tạo hố  bê tơng là loại hố  có đáy, có thành và nắp đậy bằng bê  tơng. Có biển báo cảnh báo chất thải y tế nguy hại khu vực đặt hố.  Bên cạnh đó Chất thải y tế  nguy hại phải được đăng ký chủ  nguồn thải   nguy hại theo hướng dẫn tại Thông tư  số  12/2011/TT­BTNMT ngày 14 tháng 4  năm 200611 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường quy định về  quản lý chất thải  nguy hại     76 KẾT LN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận  Căn cứ vào mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tồn bộ kết quả  nghiên cứu  có thể đi đến kết luận sau:  ­   Hiện   trạng   phát   sinh  CTR:  Chất   thải   rắn   phát   sinh   chủ   yếu     địa  phương gồm các loại chất thải như  chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản   xuất, chất thải nơng nghiệp, y tế  và các loại chất thải khác.  Trong đó, CTRSH  phát sinh khoảng 1342 – 1346 t ấn/năm  tương đương với tấn/ngày. Chất thải  rắn làng nghề  phát sinh khoảng 1.451 tấn ­1.645 tấn gỗ  thải và các phụ  phẩm   vỏ bào, mùn cưa và vụn gỗ nhỏ. Chất thải rắn trong nông nghiệp phát sinh  1.516,8 tấn/năm ­ Hiện trạng quản lý, thu gom và xử  lý: Xã  Thái Yên đã tổ  chức  hợp tác  xã môi trường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn  Tỷ lệ thu  gom CTR trên địa bàn  đạt 61%. Phương pháp xử  lý CTRSH trên địa bàn   hiện  nay là vận chuyển về bãi chơn lấp chất thải rắn thải tập trung của huyện tại xã   Đức Hòa cách xã Thái n khoảng 14km. Các hộ  khơng sử  dụng dịch vụ  thu  gom chủ  yếu xử  lý chất thải rắn thải phát sinh bằng các biện pháp như:  xử  lý  tại gia (đốt hoặc chôn trong vườn nhà), tái chế, thải ra bãi đất trống, bãi tập kết  chất thải rắn cũ của xã hoặc xả ra kênh mương ­ Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt đến năm 2020 phát sinh tại địa bàn xã là  7,61  tấn/ngày tương đương 2.613,4 tấn/năm.  Khối lượng  CTR ngày càng tăng  nhanh, gây áp lực lớn đối với xã hội. Về chất thải rắn phát sinh trong sản xuất làng  nghề và sản xuất nơng nghiệp tới năm 2020 khơng tăng đáng kể Đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp khả thi về quản lý; kinh tế; kỹ thuật,  và nâng cao nhận thức cho cộng đồng nhằm  thu gom và xử  lý hiệu quả  nguồn  chất thải rắn phát sinh tại địa phương góp phần bảo vệ  sức khỏe và cảnh quan  mơi trường 77 Như  vậy, việc quản lý và xử  lý chất thải rắn tại làng nghề  Thái n còn  nhiều bất cấp, nhất là đối với chất thải rắn thải làng nghề. Để  cải thiện chất  lượng  mơi trường  tại  xã  Thái  n  cần có    vào    của chính quyền  địa  phương, các đồn thể, tổ chức hội và chính người dân tại địa phương 2. Kiến nghị Để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái n, nhằm   mục đích phát triển kinh tế  và bảo vệ  mơi trường một cách bền vững, tơi xin   kiến nghị đề xuất một số giải pháp như sau: ­ Nhóm giải pháp chung + Tổ  chức tun truyền về  ý thức bảo vệ  mơi trường, sự  cần thiết tham   gia cơng tác thu gom vận chuyển chất thải rắn thải sinh hoạt cho các hộ  dân  trong làng nghề. Các kênh tun tuyền có thể  vận dụng như: tổ  chức họp thơn   xóm, thơng qua đồn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh… + Xây dựng quy chế, quy định về  việc giữ  gìn vệ  sinh mơi trường nơng   thơn. Tổ chức thực hiện giám sát bằng các hương ước và đảm bảo thực hiện tốt   các hương ước mà làng, xã đề ra ­ Nhóm giải pháp cụ thể + Đối với chất thải rắn thải sinh hoạt:  Kiện tồn và nâng cao hiệu quả  hoạt động của HTX Mơi trường. Đầu tư trang thiết bị lao động cũng như bảo hộ  lao động cho cơng nhân. Tăng tần suất, phạm vi thu gom chất thải rắn thải từ 02  lần lên 03 lần/tuần.  + Đối với chất thải rắn sản xuất: Áp dụng các giải pháp sản xuất sạch  hơn trong sản xuất. Đẩy mạnh việc tận dụng các gỗ vụn, bao bì đề giảm thiểu   chất thải rắn phát sinh. Đối với các chất thải rắn sản xuất như  mùn cưa cần  khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư  máy móc để  sản xuất củi ép mang lại  hiệu quả kép về kinh tế và mơi trường + Đối với chất thải nơng nghiệp: Áp dụng các giải pháp kỹ thuật để tận  dụng nguồn rơm ra sau thu hoạch hồn trả lại chất hữu cơ cho đất canh tác.  78 Giảm thiểu sử dụng hóa chất BVTV, lưu giữ bao bì sau sử dụng theo quy định.  Xây dựng khu vực chăn ni tập trung, xa dân cư để thuận lợi cho việc xử lý  chất thải phát sinh + Đối với chất thải rắn thải y tế: Xử lý chất thải rắn phát sinh, tách riêng  các loại chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt. Lưu giữ chất thải nguy  hại chờ xử lý. Đăng ký chủ nguồn thải nguy hại theo quy định TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài ngun và Mơi trường (2008), Báo cáo mơi trường quốc gia 2008 ­  Mơi trường làng nghề [2] Bộ  Tài nguyên và Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc năm 2011 –   Chất thải rắn [3] Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006),  Thông tư  số  116/2006/TT­   BNN ngày 18/12/2006 về  việc Hướng dẫn thực hiện một số  nội dung của   Nghị  định số  66/2006/NĐ­CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ  về  phát triển   ngành nghề nơng thơn [4] Bùi Văn Vượng (2002),  Làng nghề  thủ  cơng truyền thống Việt Nam, NXB  Văn hóa ­ Thơng tin, Hà Nội [5]  Chính phủ  (2012),  Báo cáo Về  việc thực hiện chính sách, pháp luật về  mơi   trường tại các khu kinh tế, làng nghề [6] Chi cục Thuế huyện Đức Thọ (2013), Báo cáo Tổng hợp nguồn thu thuế mơn  bài xã Thái n, huyện Đức Thọ năm 2013 [7] Đào Lệ Hằng, Thực trạng và định hướng bảo vệ mơi trường trong chăn ni,   phòng MTCN – Cục Chăn ni [8] Đặng Kim Chi (2013), Làng nghề Việt Nam và Mơi trường, NXB Khoa học và  Kỹ thuật, Hà Nội 79 [9] Đặng Kim Chi (2010), Tài liệu hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải thiện  môi trường cho làng nghê thủ công mỹ nghệ,  NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà  Nội [10] Lê Kim Nguyệt (2012), “Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ  môi trường   tại các làng nghề    Việt Nam”  Tạp chí  Khoa  học  ĐHQGHN, Luật  học  28, tr  180‐185 [11] Nguyễn Mậu Dũng (2012), “Ước tính lượng khí thải từ  đốt rơm rạ  ngồi   đồng ruộng ở vùng đồng bằng song Hồng”, Tạp chí khoa học và phát triển, (10).  190 ­ 198.  [12] Phạm Trọng Duy (2013),  Mơ hình xử  lý chất thải rắn làng nghề  giết mổ   trâu bò và đồ gỗ mỹ nghệ, Cục Kiểm sốt ơ nhiễm – Tổng cục Mơi trường [13] Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Mơi trường Hà Tĩnh (2014), Báo cáo Quan  trắc hiện trạng mơi trường mạng lưới năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh [14] Trường Đại học khoa học Huế (2008), Giáo trình sản xuất sạch hơn [15] UBND xã Thái n (2014), Hồ sơ đề nghị cơng nhận làng nghề mộc truyền  thống xã Thái n [16]   UBND   tỉnh   Hà   Tĩnh   (2013),  Quyết   định   số   30/2013/QĐ­UBND   ngày   30/7/2013 về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ  phí trên địa   bàn tỉnh Hà Tĩnh   [17] UBND xã Thái Yên (2013),  Báo cáo thực hiện kế  hoạch nhà nước năm   2013, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an   ninh năm 2014 [18] UBND xã Thái Yên (2014), Báo cáo thực hiện kế  hoạch nhà nước 6 tháng   đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối   năm 2014 [19] UBND xã Thái Yên (2013), Báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2013 80 [20] UBND xã Thái Yên (2007),  Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử   dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu xã Thái   n – Huyện Đức Thọ ­ Tỉnh Hà Tĩnh.  [21] UBND xã Thái n (2012), Báo cáo thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng   mở rộng Cụm cơng nghiệp Thái n, huyện Đức Thọ, tỷ lệ 1/500 [22] Viện Khoa học và Cơng nghệ  mơi trường ­ Trường Đại học Bách khoa Hà  Nội (2000), Phân tích nguồn thải gây ơ nhiễm mơi trường tại các làng nghề thủ   công mỹ nghệ [23]  http://citinews.net/kinh­doanh/ung­dung­may­ep­mun­cua­san­xuat­go­nen­­ loi­ca­doi­duong­QIM6BAQ/ [24]  http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin­tuc/hang­hoa/rom­ra­duoc­mua­trung­gia­ 2980168.html [25]http://biogroup.com.vn/index.php? mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=122&cntnt01showtemplate=false&cn tnt01returnid=113 81 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢN ĐỒ HƯỚNG TUYẾN THU GOM PHIẾU ĐIỀU TRA KT – XH PHỤ LỤC HÌNH ẢNH PHỤ   LUC   CÁC   QUYẾT   ĐINH   QUY   HOẠCH,   CÔNG   NHẬN   LÀNG  NGHỀ ... Xuất phát từ thực tế đó, việc thực hiện đề án:  Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái n, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh  là rất cần thiết và cấp bách CHƯƠNG I: TỔNG QUAN...HÀ NỘI ­ 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG  CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI LÀNG NGHỀ ... 1.2. Tổng quan về chất thải rắn nói chung và chất thải rắn làng nghề nói riêng Chất thải rắn còn được gọi là chất thải rắn,  là các chất thải rắn bị loại ra  trong q trình sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất của con người và động vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn