Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn mới

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:45

Mục đích của đề tài là phân tích và đánh giá về công tác xây dựng và áp dụng ĐMLĐ của VNPT; nghiên cứu việc xây dựng và áp dụng hệ thống Định mức Lao động tại VNPT trong giai đoạn tới; xây dựng các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống ĐMLĐ tại VNPT. TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Phân tích đề xuất giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) giai đoạn mới” Tác giả luận văn: Đặng Gia Khánh Khóa: 2010B Người hướng dẫn: TS Trần Thị Bích Ngọc NỘI DUNG TÓM TẮT a) Lý chọn đề tài: Trong thời gian qua, để phục vụ công tác quản lý, tổ chức sản xuất bố trí lao động, hệ thống ĐMLĐ trọng xây dựng đưa vào áp dụng đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nhau, việc áp dụng hệ thống định mức chưa thực cách đồng đơn vị sở với tiến khoa học công nghệ dẫn đến thay đổi thiết bị dịch vụ cung cấp Tất biến đổi phần làm thay đổi quy trình khai thác, bảo dưỡng thiết bị, cung ứng dịch vụ…Do vậy, để hệ thống định mức lao động Tập đoàn xây dựng, ban hành sử dụng có hiệu quả, việc đánh giá tổng quan hệ thống ĐMLĐ hành đề xuất định hướng việc xây dựng, sử dụng định mức đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tập đồn BCVT Việt Nam cần thiết b) Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn + Phân tích đánh giá công tác xây dựng áp dụng ĐMLĐ VNPT + Nghiên cứu việc xây dựng áp dụng hệ thống Định mức Lao động VNPT giai đoạn tới + Xây dựng giải pháp nhằm bước nâng cao chất lượng xây dựng áp dụng hệ thống ĐMLĐ VNPT Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Công tác xây dựng quản lý hệ thống ĐMLĐ lĩnh vực Viễn thơng Cơng ty mẹ - Tập đồn BCVT Việt Nam - Phạm vi: Nghiên cứu hệ thống ĐMLĐ Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) giao đoạn từ năm 2000 đến tháng năm 2012 c) Nội dung - Chương 1: Cơ sở lý thuyết phương pháp luận xây dựng ĐMLĐ sản xuất kinh doanh VNPT + Khái niệm, vai trò hệ thống ĐMLĐ + Qui trình xây dựng sốt xét, điều trình bổ sung ĐMLĐ ban hành VNPT - Chương 2: Thực trạng xây dựng hệ thống ĐMLĐ VNPT + Khái quát trình hình thành phát triển VNPT + Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống ĐMLĐ VNPT  Những kết đạt hệ thống ĐMLĐ  Những tồn nguyên nhân - Chương 3: Một số đề xuất điều chỉnh, xây dựng hệ thống ĐMLĐ giai đoạn tới Phương hướng công tác định mức: Trong bối cảnh thực trạng công tác áp dụng xây dựng định mức VNPT nay, phương hướng công tác định mức cần trọng vào vấn đề trọng tâm: Rà sốt lại hệ thống ĐMLĐ cũ khơng phù hợp; Xây dựng ban hành định mức nội theo nhu cầu thiết yếu đơn vị mình; Đẩy mạnh, nâng cao công tác quản lý triển khai thực định mức Giải pháp số 1: Soát xét, sửa đổi, bổ sung hệ thống ĐMLĐ ban hành Giải pháp số 2: Xây dựng bổ sung ĐMLĐ Giải pháp số 3: Quản lý triển khai thực ĐMLĐ đơn vị sở d) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp Phương pháp phân tích Phương pháp thống kê so sánh e) Kết luận Trong qua trình xây dựng luận văn tác giả đưa vai trò quan trọng phân tích, đánh giá q trình xây dựng hệ thống ĐMLĐ VNPT, từ đưa giải pháp đề xuất để VNPT quan tâm thực thi cơng tác xây dựng ĐMLĐ hồn thiện Qua nâng cao hiệu quản lý nhân lực nói riêng quản trị sản xuất kinh doanh nói chung VNPT giai đoạn tới ... Kết luận Trong qua trình xây dựng luận văn tác giả đưa vai trò quan trọng phân tích, đánh giá trình xây dựng hệ thống ĐMLĐ VNPT, từ đưa giải pháp đề xuất để VNPT quan tâm thực thi công tác xây dựng. .. VNPT + Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống ĐMLĐ VNPT  Những kết đạt hệ thống ĐMLĐ  Những tồn nguyên nhân - Chương 3: Một số đề xuất điều chỉnh, xây dựng hệ thống ĐMLĐ giai đoạn tới... tác định mức: Trong bối cảnh thực trạng công tác áp dụng xây dựng định mức VNPT nay, phương hướng công tác định mức cần trọng vào vấn đề trọng tâm: Rà soát lại hệ thống ĐMLĐ cũ không phù hợp; Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn mới, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện việc xây dựng hệ thống Định mức Lao động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong giai đoạn mới

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn