Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội

32 10 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:37

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở TP.Hà Nội, chỉ ra những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất ở TP. Hà Nội. HCVINCHNHTRQUCGIAHCHMINH PHMTHTHY Việc làm cho nông dân Khi thu hồi đất hà nội Chuyờnngnh:Kinhtchớnhtr Mós:62310101 TểMTTLUNNTINSKINHT Ngihngdnkhoahc:PGS.TSNGUYNVNHU HNIư2014 Công trình đợc hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hå ChÝ Minh Ngêi híng dÉn khoa häc: PGS.TS Nguyễn Văn Hậu Ph¶n biƯn 1: Ph¶n biÖn 2: Ph¶n biƯn 3: LuËn ¸n sÏ đợc bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Chính trị quốc gia Hå ChÝ Minh Vµo håi giê , ngµy tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án Th viện Quốc gia Th viện Học viƯn ChÝnh trÞ qc gia Hå ChÝ Minh  MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nguồn lực con người có vai trò to lớn trong sự  nghiệp phát  triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Vấn đề  nguồn lực con  người được Đảng ta hết sức coi trọng, là tư  tưởng cơ  bản xun  suốt trong thời kỳ đổi mới. Con người Việt Nam trong thời kỳ mới  đã có những bước chuyển biến đáng kể, thực sự  say mê, sáng tạo   trong lao động, học tập, nghiên cứu  góp phần quan trọng trong   việc tạo ra bộ mặt mới của đất nước Tuy   nhiên   để   phát   huy       tiềm         phải  đượ c   thể     qua     trình   lao   động   sản   xuất   mà     trong  những biểu hiện cụ  thể  của nó đó chính là VL và hiệu quả  về  mặt kinh tế ­ xã hội mà nó tạo ra. Vì vậy, trong văn kiện Đại hội   Đại biểu toàn quốc lần thứ  IX của Đảng đã nhấn mạnh: "GQVL   là nhân tố  quyết định để  phát huy nhân tố  con người,  ổn định và  phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp  ứng nguyện vọng  chính đáng và u cầu bức xúc của nhân dân" Xu hướng chung của q trình CNH các nước đang phát triển  gắn với q trình chuyển dịch cơ  cấu ngành kinh tế  theo hướng   giảm   tỷ   lệ   lao   động   nông   nghiệp,   tăng   tỷ   trọng   lao   động   cơng  nghiệp và dịch vụ. Trong đó xu hướng đơ thị hố, phát triển các khu   cơng nghiệp, các trung tâm kinh tế, văn hố mới dẫn đến tình trạng  một số  đơng lao động mất đất sản xuất, mất nghề  phải chuyển  sang các cơng việc khác. Tình hình này đang diễn ra đối với q  trình CNH, HĐH của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.  Với chủ  trương phát triển kinh tế  ­ xã hội và gắn với vấn đề  GQVL của Thành phố Hà Nội đã có tác động tích cực đến tăng cầu   lao động, thúc đẩy thị  trường lao động phát triển, cơ  cấu lại lực   lượng lao động, góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo mơi  trường và nhiều cơ  hội cho người nơng dân bị  thu hồi đất nơng  nghiệp tìm được việc làm,  ổn định đời sống. Tuy nhiên, kết quả  trên chưa phải là nhiều trong điều kiện sức ép về  việc làm của  Thành phố, đặc biệt là đối với nơng dân khi thu hồi đất ở các huyện  ngoại thành ngày càng gia tăng dưới tác động của q trình đơ thị  hố, cơng nghiệp hố. Trong q trình cơ  cấu, sắp xếp lại doanh   nghiệp, một bộ phận lao động đáp ứng được u cầu mới về tuyển  dụng, nhưng khơng thể đào tạo lại, bị mất việc làm; vấn đề chuyển  đổi ngành nghề, đào tạo, phục hồi thu nhập cho số lao động trong   diện thu hồi đất đề  phục vụ  u cầu của q trình đơ thị  hố còn  nhiều khó khăn… càng làm cho vấn đề GQVL ngày càng là vấn đề  bức xúc Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề  "Việc làm cho nơng dân khi  thu hồi đất   Hà Nội" được tác giả  chọn làm đề  tài nghiên cứu  của luận án tiến sĩ 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc làm  cho nơng dân khi thu hồi đất ở TP.Hà Nội, chỉ ra những kết quả đạt  được và những mặt còn hạn chế, yếu kém và ngun nhân, từ đó đề  xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp chủ  yếu nhằm  giải quyết việc làm, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho nơng dân  khi thu hồi đất ở TP. Hà Nội 2.2  Nhiệm vụ nghiên cứu ­  Hệ thống hố những vấn đề lý luận cơ bản về việc làm và  giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ­  Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương trong nước    giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất và rút ra bài   học kinh nghiệm đối với Hà Nội ­ Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm và giải quyết việc  làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở TP.Hà Nội, chỉ ra những kết quả  đạt được và những mặt còn hạn chế, yếu kém trong GQVL cho  nơng dân khi thu hồi đất ở Thành Phố Hà Nội trong thời gian qua ­ Đề  xuất quan điểm và giải pháp GQVL nhằm bảo đảm  ổn  định đời sống  lâu dài cho nơng dân khi thu hồi đất ở TP. Hà Nội.  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.  Đối tượng nghiên cứu   Đối tượng nghiên cứu của luận án là: việc làm cho nơng dân  khi thu hồi đất dưới góc độ kinh tế chính trị 3.2. Phạm vi nghiên cứu   ­ Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu là việc làm và giải  quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở  Hà Nội từ  năm 2005   trở lại đây ­ Địa điểm nghiên cứu, khảo sát: Các huyện ngoại thành Hà  Nội, đặc biệt tác giả đi khảo sát thực tế tại các quận, huyện Quốc   Oai, Từ  Liêm, Hà Đơng, Đan Phượng, Gia Lâm, Ba Vì. Từ  đó cho   thấy số  lao động nơng nghiệp bị  mất VL phải chuyển đổi nghề  nghiệp rất lớn và khó có khả  năng tìm được VL mới để  bảo đảm  thu nhập. Vì vậy, nếu khơng giải quyết được vấn đề này sẽ gây ra  rất nhiều vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, ảnh hưởng đến mục tiêu  phát triển bền vững của Thủ đơ và đất nước 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Luận án dựa trên hệ  thống quan điểm của Chủ  nghĩa Mác ­  Lênin và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về GQVL cho   người dân khi bị thu hồi đất. Ngồi ra, luận án còn kế thừa và phát  triển những quan điểm lý luận của các nhà khoa học trong nước   và thế giới về những nội dung liên quan.  4.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài ­   Sử   dụng     phươ ng   pháp     chủ   nghĩa     vật   biện  chứng, duy vật lịch s ử, ph ương pháp trừu tượ ng hoá khoa học để  phân tích các vấn đề  lý luận và thực tiễn về  việc làm cho nơng   dân khi thu hồi đất; ­ Sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, lơ gíc kết hợp  với lịch sử, tổng kết để khảo sát, đánh giá q trình giải quyết việc  làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội;  ­ Kế  thừa một cách có chọn lọc kết quả  của các cơng trình  nghiên cứu trước đây và cập nhật những thơng tin mới về  chủ  đề  nghiên cứu 5. Đóng góp mới của luận án Thứ  nhất,  luận án làm rõ hơn cơ  sở  lý luận và thực tiễn về  việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất Thứ  hai,  trên cơ  sở  phân tích, đánh giá q trình GQVL cho  nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội qua các số liệu báo cáo của các   quan có thẩm quyền và thực tiễn điều tra bằng bảng hỏi của   tác   giả,   tác   giả   đưa       nhận   định   khách   quan     những  thành   tựu,   hạn   chế     nguyên   nhân       hạn   chế     q  trình GQVL cho nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội Thứ ba, tác giả đi sâu điều tra thực trạng việc làm và GQVL   một số  huyện mang tính đại diện   Hà Nội để  từ  đó có để  tác  giả  đưa ra quan điểm, đề  xuất các nhóm giải pháp phù hợp nhằm  nâng cao hiệu quả  cơng tác GQVL cho nơng dân khi thu hồi đất,  đạt         tiêu   mà   Thành   phố     đề       kế   hoạch   GQVL và chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội của Thủ đơ.  6. Ý nghĩa của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm sáng tỏ  hơn những vấn đề  lý luận về  VL, GQVL nói chung và ở thủ đơ Hà Nội nói riêng 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động  nghiên cứu, giảng dạy. Những phương hướng và giải pháp được  luận án đề  xuất có thể  gợi mở  cho các cơ  quan quản lý có những   điều chỉnh phù hợp để  GQVL cho người dân khi thu hồi đất   các  địa phương hiện nay 7. Kết cấu của luận án Ngồi phần mở  đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham  khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương và 10 tiết Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC LÀM  CHO NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HÀ NỘI 1.1   TÌNH   HÌNH   NGHIÊN   CỨU   VỀ   VIỆC   LÀM   CHO  NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT 1.1.1. Khái qt một số  nghiên cứu   nước ngồi về  việc   làm Tác   giả   nghiên  cứu   tác   phẩm      tác   giả:   C.Mác,  J.M.  Keynes,    Harry Toshima,  EF. Schumacher và các mơ hình:  Mơ hình  tạo VL theo kiểu cổ  điển:  tự  do cạnh tranh trên thị  trường ­ mức   lương linh hoạt và sự  tồn dụng lao động,  Lý thuyết về  tạo VL  bằng chuyển giao lao động giữa hai khu vực của nền kinh tế 1.1.2. Một số  cơng trình nghiên cứu tiêu biểu trong nước   việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất để  xây dựng các khu   công nghiệp và khu đô thị mới Tác giả  nghiên cứu vấn đề  liên quan được đăng tải trong các  tác phẩm: sách, đề  tài nghiên cứu khoa học, luận án, bài báo khoa  học 1.2. NHẬN XÉT CHUNG VỀ  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ  TÀI VIỆC LÀM CHO NƠNG DÂN  KHI THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.2.1. Những vấn đề  về  việc làm khi thu hồi đất   Việt  Nam đã có sự thống nhất giải quyết  Tất cả các cơng trình nghiên cứu trong nước và nước ngồi kể  trên đều đã bao qt những vấn đề  về  VL, GQVL; quan điểm và  giải pháp GQVL cho người lao động nhằm nâng cao đời sống về  vật chất và tinh thần cho người dân, giảm thiểu các vấn đề  xã hội  nảy sinh, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp hiện nay Trong q trình nghiên cứu, các tác giả đã đánh giá thực trạng   tác động, sự cần thiết cũng như  các nhân tố  ảnh hưởng của thu  hồi đất đến việc làm của người nơng dân bị thu hồi đất; trên cơ  đó  đó đưa ra một số  giải pháp và khuyến nghị  nhằm đẩy mạnh việc  giải quyết việc làm cho người nơng dân bị thu hồi đất 15 Thứ sáu, chiến lược phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương  cũng ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc GQVL cho nơng dân sau thu hồi   đất.  Thứ  bảy, sự  phát triển của thị  trường sức lao  động có  ảnh   hưởng trực tiếp đến VL của người lao động.  2.3   KINH   NGHIỆM   CỦA   MỘT   ĐỊA   PHƯƠNG   TRONG  GIẢI   QUYẾT   VIỆC   LÀM   CHO   NÔNG   DÂN   KHI   THU   HỒI  ĐẤT  2.3.1.  Kinh nghiệm của Thành phố Đà Nẵng TP đã có những giải pháp để góp phần tạo việc làm cho người  lao động, đặc biệt là lao động ngoại thành chịu tác động của q  trình đơ thị hố: cho vay vốn để sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn   vay của Ngân hàng chính sách, nguồn quỹ  quốc gia GQVL; miễn  thuế, giảm thuế sản xuất kinh doanh; vận động nơng dân lập trang  trại; có văn bản quy định đối với các doanh nghiệp được giao đất  tại các khu cơng nghiệp trên địa bàn giải toả  phải có trách nhiệm  tiếp nhận người lao động trong diện chịu  ảnh hưởng của q trình  đơ thị  hố vào làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp với Hội Nơng  dân thành phố  điều tra, khảo sát tình hình đời sống hộ  lao động bị  mất đất sản xuất, di dời giải toả trên địa bàn, phân loại nguồn lao  động của các hộ để có kế hoạch đào tạo nghề và GQVL phù hợp   2.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Hải Dương      Hải Dươ ng đã đưa ra một số  biện pháp cơ  bản tạo VL qua  giáo dục ­ đào tạo, đặc biệt là hệ  thống đào tạo nghề  và hướ ng  16 nghiệp cho lao động nông thôn; phát triển kinh tế  ­ xã hội, trướ c  hết là chươ ng trình phát triển nơng nghiệp theo hướ ng sản xuất  hàng hố, phát triển các làng nghề  truyền thống  để  thu hút lao  động; Giải quyết VL qua ch ương trình phát triển cơng nghiệp,   tiểu thủ  cơng nghiệp; phát triển dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu  lao động.  2.3.3. Kinh nghiệm của Vĩnh Phúc Để bảo đảm VL của người dân khi bị thu hồi đất, chuyển đổi  mục đích sử  dụng đất, Đảng bộ, chính quyền, các đồn thể, doanh  nghiệp và nhân dân đã cùng nhau thực hiện các giải pháp: đẩy mạnh   chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ  cấu cây trồng, vật ni  theo hướng sản xuất hàng hố, tạo thêm nhiều VL cho nơng dân;  phát triển làng nghề tiểu thủ cơng nghiệp, khơi phục, phát triển các   làng   nghề;   khuyến   khích   nơng   dân   góp   cổ   phần   vào     doanh   nghiệp  bằng  quyền  sử   dụng  đất,   tăng cường  mối  quan  hệ  giữa  doanh nghiệp và người lao  động; chú  trọng hỗ  trợ  kinh phí học  nghề cho những học sinh thuộc diện con em những người bị thu hồi   đất 2.3.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong việc giải   quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội  ­ Để  giúp người lao động có cơ  hội tìm được VL mới do u  cầu của chuyển đổi cơ cấu kinh tế và nghề nghiệp thì cần phải tập   trung vào vấn đề  đào tạo trình độ  cho người lao động thơng qua  nhiều hình thức khác nhau: doanh nghiệp tự đào tạo, truyền nghề, đi  17 học nghề  ở các trung tâm đào tạo; cần có kế  hoạch cụ  thể chi tiết   để đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ­  Điều chỉnh tiến độ  qui hoạch, chỉnh trang đơ thị, xây dựng  các khu tái định cư phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển kinh   tế ­ xã hội của thành phố, có kế hoạch tổng thể để chỉ  đạo việc di  dời, tái định cư có trọng điểm ­ Tăng cường sự  tham gia của cộng đồng, của các đồn thể,   các tổ  chức chính trị  ­ xã hội trong việc  ổn định đời sống, tổ  chức   học nghề, tạo việc làm ­ Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình kinh tế  và  thúc đẩy thị  trường lao động phát triển, trong đó nhấn mạnh xuất  khẩu lao động để GQVL cho người dân ­ Tăng cường mối quan hệ  giữa doanh nghiệp và người lao  động để các doanh nghiệp có chính sách ưu tiên, thu hút và sử dụng  lao động tại chỗ, lao động bị mất đất ­ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ quốc gia GQVL Đây là những bài học kinh nghiệm thực tiễn rất có ý nghĩa để  Hà Nội học tập, vận dụng một cách một cách sáng tạo vào thực  tiễn GQVL cho nơng dân sau thu hồi đất trong những năm tiếp theo,   khi mà tốc độ  đơ thị  hố, cơng nghiệp hố ngày càng diễn ra nhanh  hơn, mạnh mẽ hơn trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước.  18 Chương 3 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HÀ NỘI 3.1.  KHÁI QT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ ­ Xà HỘI CỦA HÀ NỘI CĨ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM VÀ GIẢI   QUYẾT VIỆC LÀM CHO NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT 3.1.1. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thủ đơ Hà Nội TP Hà Nội là Thủ  đơ của Việt Nam, có vị  trí địa lý chính trị  quan trọng, có ưu thế đặc biệt so với các địa phương khác trong cả  nước. Trong vùng, Hà Nội được khẳng định là TP trung tâm của  vùng với mơ hình chùm đơ thị  có hệ  thống trung tâm hiện đại, đầu  mối   giao   thơng   chính,   trung   tâm   nghiên   cứu,   dịch   vụ   tài   chính,  thương mại, văn hố, du lịch và dịch vụ  hạ  tầng xã hội mang tầm  khu vực Đơng Nam Á. Các yếu tố này kết nối chặt chẽ giữa Hà Nội  với các trung tâm trong cả  nước và tạo ra những thuận lợi để  Hà  Nội phát triển mạnh giao lưu kinh tế  với các địa phương trong và  ngồi nước; tham gia vào q trình phân cơng lao động quốc tế, khu  vực và cùng hội nhập với q trình phát triển năng động của khu   vực Đơng Á ­ Thái Bình Dương 3.1.2. Đặc điểm kinh tế ­ xã hội Thủ đơ Hà Nội So với cả  nước, Hà Nội ln là một trong những địa phương  có tốc độ  tăng trưởng kinh tế  cao. Dân số  Hà Nội đơng và khơng  ngừng tăng lên. Cơ  cấu lao động   nơng thơn có sự  chuyển dịch  theo hướng giảm tỷ trọng lao động nơng nghiệp.  19 Trong các năm đổi mới, Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế  với bảo đảm cơng bằng xã hội. Trong đó, giáo dục, đào tạo, chăm  sóc sức khoẻ, xố đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần cho nhân dân, hạn chế các tiêu cực xã hội là những vấn đề  ln được đặt ra trong các chương trình phát triển kinh tế  ­ xã hội  của TP.  3.1.3. Q trình thu hồi đất nơng nghiệp của Thành phố  Hà Nội từ năm 2005 đến nay.  Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ  đơ thị  hố  cao. Tính chung trong 8 năm (2000 ­ 2007), TP đã có 2.725 dự án liên   quan đến giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi 13.023,23 ha và  trong thực tế đã thực hiện thu hồi và bàn giao 7.274,661 ha đất nơng  nghiệp thu hồi cho các chủ đầu tư Đến  thời điểm 2011, trên địa bàn TP Hà Nội có 1.090 dự  án  đầu tư  có liên quan tới thu hồi đất, với quy mơ thu hồi đất trên  10.574ha; liên quan đến hơn 190.066 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;  dự kiến phải bố trí tái định cư cho hơn 17.087 hộ 3.2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC  LÀM CHO NƠNG DÂN HÀ NỘI KHI THU HỒI ĐẤT NƠNG  NGHIỆP 3.2.1. Thực trạng việc làm lao động nơng thơn Hà Nội Dân cư khu vực nơng thơn Hà Nội chiếm một tỷ lệ lớn so với  tồn TP, năm 2010 là  3801,4 nghìn người (chiếm 62%)  được phân  bố ổn định ở các quận, huyện thuộc TP Hà Nội (xem bảng phụ lục   6). Chất lượng lao động trong nơng nghiệp, nơng thơn còn   mức   thấp. Đến năm 2011   Hà Nội, tỷ  lệ  lao động khơng có trình độ  20 chun   mơn   kỹ   thuật     khu   vực   nơng   thơn         mức   cao  (83.7%). Điều này đã làm cho khả năng thích nghi, tự tìm kiếm VL  của người dân là thấp, nguy cơ thất nghiệp là rất cao.  3.2.2. Tình hình giải quyết việc làm cho nơng dân sau thu  hồi đất ở Hà Nội  Tác giả  phân tích tình hình giải quyết việc làm cho nơng dân  sau thu hồi đất   Hà Nội thơng qua: Sự  chuyển hướng hoạt động  sản xuất kinh doanh và nghề  nghiệp từ  phía người lao động; Thu  hút lực lượng lao động từ phía các doanh nghiệp; Hiệu quả từ hoạt   động đào tạo nghề; Sự hỗ trợ từ Trung ương và Thành phố Hà Nội  để  giải quyết việc làm; Hoạt động của các trung tâm dịch vụ  việc  làm và thông qua xuất khẩu lao động  3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề  GI ẢI QUY ẾT VI ỆC LÀM  CHO NƠNG DÂN KHI THU H ỒI ĐẤ T  Ở  HÀ NỘ I TRONG  THỜI GIAN QUA 3.3.1. Những kết quả đạt được về giải quyết việc làm cho  nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội  Với sự  nỗ  lực và bằng nhiều biện pháp khác nhau của Thành  uỷ, chính quyền TP, của địa phương, của doanh nghiệp và của bản  thân người lao động, trong những năm qua Hà Nội đã tạo ra được  nhiều thành tựu trong lĩnh vực GQVL cho người lao động nói chung   và nơng dân sau thu hồi đất nói riêng. Điều đó thể hiện: ­ Hà Nội đã thu hút được một số  lượng đáng kể  lao động địa  phương vào làm việc ở các khu, cụm cơng nghiệp  21 ­ Thành phố  đã có nhiều chính sách, chương trình, dự  án khác  nhau nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi và cơ  hội để  người nơng  dân bị thu hồi đất có thể tìm việc làm  mới  ­ Hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố đã có những  kết quả nhất định góp phần giúp người lao động tìm được việc làm 3.3.2. Những hạn chế, yếu kém và ngun nhân của hạn   chế  trong giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất  ở  Hà Nội Thứ  nhất, số  người bị  thu hồi đất được thu hút vào làm việc   trong các doanh nghiệp, các khu cơng nghiệp còn chiếm tỷ  lệ  rất  thấp so với tổng số lao động mất việc làm Thứ hai, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn chiếm tỷ lệ  cao.  Thứ  ba, số  lượng nơng dân chuyển sang ngành nghề  mới còn  thấp, chất lượng, tính  ổn định và tính bền vững của VL cho nơng  dân sau thu hồi đất chưa cao Thứ  tư, kết quả  xuất khẩu lao động đạt thấp (chỉ  chiếm 2%  tổng số lao động được giải quyết việc làm hằng năm) Thứ  năm, hoạt động của các trung tâm dịch vụ  việc làm chưa   thực sự hiệu quả Thứ sáu, chính sách và việc thực hiện chính sách của Nhà nước  và Thành phố  trong việc GQVL cho nơng dân khi thu hồi đất còn   thiếu đồng bộ và khơng triệt để Thứ  bẩy, việc tổ chức đào tạo nghề cho nông dân khi thu hồi   đất không được nghiên cứu một cách chu đáo, dẫn đến nghề nghiệp  được đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu của thị  trường lao động,  22 cho   nên,   mặc   dầu   người   lao   động       đào   tạo     vẫn  khơng tìm được việc làm.  Thứ  tám, các doanh nghiệp sử  dụng đất nơng nghiệp thu hồi  chưa thực hiện tốt cam kết  ưu tiên tiếp nhận lao động địa phương  bị thu hồi đất Thứ  chín, sự  chuẩn bị  của các địa phương và người dân trong  GQVL sau thu hồi đất chưa thực sự  thống nhất, gây khó khăn cho  người dân, nhất là người dân nơng thơn trong việc  ổn định cuộc   sống.  23 Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  CHO NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HÀ NỘI 4.1   DỰ   BÁO   TÌNH   HÌNH   THU   HỒI   ĐẤT   VÀ   QUAN  ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NƠNG DÂN HÀ NỘI  KHI THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP 4.1.1. Dự  báo tình hình thu hồi đất và nhu cầu giải quyết   việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội đến năm 2020 Theo quy hoạch sử  dụng đất TP Hà Nội đến năm 2020, kế  hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 ­ 2015, trong giai đoạn 2010 đến  năm 2015 diện tích đất nơng nghiệp của TP sẽ  giảm khoảng   11,6  nghìn ha để  chuyển sang các mục đích phi nơng nghiệp, và sẽ  tiếp  tục giảm 25.218.9 ha đến năm 2020, làm cho diện tích đất nơng  nghiệp của Hà Nội chỉ còn 151.779,9 ha. Như vậy, trong những năm  tới, diện tích đất nơng nghiệp của TP Hà Nội sẽ  giảm hơn 36.000  ha. Căn cứ theo tính tốn của Bộ Lao động ­ thương binh và xã hội   là mỗi ha đất nơng nghiệp bị thu hồi thì sẽ làm cho 13 người bị mất   việc   làm     có   nghĩa     thời   gian   tới   Hà   Nội     có   khoảng  468.000 người nơng dân bị  mất việc làm do thu hồi đất. Điều này   tác động rất lớn đến cán cân cung ­ cầu về VL và tạo ra sức ép  lớn cho TP trong việc GQVL cho người dân khi bị thu hồi đất nơng  nghiệp 4.1.2. Quan điểm về giải quyết việc làm cho nơng dân khi  thu hồi đất nơng nghiệp ở Hà Nội 24 Thứ nhất, Bảo đảm việc làm ổn định, hợp lý, bền vững, có thu  nhập để nâng cao và cải thiện đời sống cho người nơng dân sau thu  hồi đất là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh  tế ­ xã hội của Thủ đơ  Thứ hai, Thành phố tạo mơi trườ ng và thực hiện điều tiết vĩ  mơ để  bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho nơng dân sau   thu hồi đất Thứ ba, Phải coi việc bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống  nơng dân sau thu hồi đất là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị  ­  xã hội, của các doanh nghiệp và của mọi người dân có liên quan;  phát huy tính chủ  động của người dân trong học nghề, tự  tạo việc   làm và tham gia thị trường lao động Thứ tư, Thực hiện đa dạng hố việc làm và chú ý việc làm tại   chỗ, nhất là trong nơng nghiệp, nơng thơn Thứ  năm, Giải quyết việc làm có trọng tâm, trọng điểm cho  những người có nhu cầu việc làm; các biện pháp giải quyết việc   làm cần phải đồng bộ, tồn diện 4.2  GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NƠNG  DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HÀ NỘI 4.2.1. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình tổ  chức sản xuất kinh doanh để giải quyết việc làm  ­ Tạo điều kiện phát triển và mở  rộng các doanh nghiệp vừa   và nhỏ để thu hút lao động ­ Khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh ở các khu, cụm  cơng nghiệp nhằm thu hút được nhiều lao động địa phương ­ Đẩy mạnh phát triển làng nghề và ngành nghề truyền thống  để giải quyết việc làm  25 ­ Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, du lịch, dịch vụ và  kinh tế hộ gia đình  4.2.2. Nâng cao trình độ, tính chủ  động của nơng dân để  họ tìm kiếm được việc làm ­ Phát triển và nâng cao hiệu quả  cơng tác đào tạo nghề  cho  người lao động ­ Nâng cao tính chủ  động của nơng dân về  tự  tạo, tìm kiếm  việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình sau khi thu hồi   đất nơng nghiệp  4.2.3. Phát triển và mở rộng thị trường lao động  ­ Phổ  biến rộng rãi thông tin về  việc làm để  người lao động  nông thôn tiếp cận kịp thời nhu cầu về việc làm trong xã hội ­ Phát triển mạnh các trung tâm dịch vụ  việc làm theo hướng  nâng cao  chất  lượng hoạt   động để  tạo   điều  kiện thuận  lợi cho   người lao động có thể tìm được việc làm ­ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm  4.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước  trong cơng tác giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ­ Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, quản lý Nhà nước đối   với việc thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm ­ Thường xun tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế ­ xã hội của   các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm  cho nơng dân khi thu hồi đất để  khơng ngừng hồn thiện các chính  sách đó.  ­ Nâng cao hiệu quả  hoạt động quy hoạch và kế  hoạch sử  dụng đất 26 4.2.5. Thực hiện liên kết kinh tế  để  phát triển sản xuất,   thu hút lao động Liên kết kinh tế cho phép thoả mãn được ba u cầu về cung  cấp vốn, cơng nghệ, và tạo thị  trường cho hộ  nơng dân sản xuất  nhỏ, nhờ  đó tạo ra và duy trì được khả  năng tái sản xuất mở  rộng  của hộ  nơng dân và đóng góp tái sản xuất mở  rộng cho cả  doanh  nghiệp.  KẾT LUẬN Dựa trên những vấn đề  lý luận và thực tiễn về  VL cho nơng  dân khi thu hồi đất   Hà nội, luận án đưa ra kết luận cơ  bản như  sau:  1. Việc làm là tất cả những hoạt động mang lại thu nhập hợp  pháp dưới nhiều hình thức khác nhau cho người lao động. Việc làm  bền vững là các hoạt động có thu nhập hợp pháp, tương xứng với   lao động đã bỏ ra và ổn định được đời sống của người lao động, có  nơi làm việc an tồn, được bảo đảm về  mặt xã hội, có triển vọng  phát triển cá nhân và gia đình, có cơ  hội bình đẳng và được đối xử  bình đẳng  Việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất là những hoạt động mà   người nơng dân sau khi thu hồi  đất có thể  tiếp cận và sử  dụng   chúng để tạo ra nguồn thu nhập hợp pháp cho bản thân và gia đình 2. GQVL cho nơng dân khi thu hồi đất là q trình tạo lập mơi  trường pháp lý, điều kiện kinh tế xã hội cần thiết, xây dựng và thực  thi các chính sách hỗ  trợ  đào tạo và đào tạo lại nghề, chuyển đổi  nghề  nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh hàng hố và dịch vụ  27 nhằm bảo đảm thu nhập hợp pháp,  ổn định cuộc sống lâu dài cho  nơng dân khi thu hồi đất 3. Những kết quả  và hạn chế  chủ  yếu trong giải quyết việc   làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở Hà Nội. Kết quả: Thành phố đã có  nhiều nơng dân tìm kiếm được việc làm khi bị thu hồi đất nơng nghiệp  góp phần  ổn định kinh tế ­ chính trị  ­ xã hội, bảo đảm thu nhập hợp   pháp, ổn định đời sống cho nơng dân. Hạn chế: Số người bị thu hồi đất  được thu hút vào làm việc trong các doanh nghiệp, các khu cơng nghiệp  còn chiếm tỷ  lệ  rất thấp so với tổng số lao động mất việc làm; tình  trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn chiếm tỷ lệ cao; chất lượng, tính   ổn định và tính bền vững của VL cho nơng dân sau thu hồi đất chưa cao;  việc tổ  chức đào tạo nghề  cho nơng dân khi thu hồi đất khơng được  nghiên cứu một cách chu đáo, dẫn đến nghề nghiệp được đào tạo chưa  phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, cho nên, mặc dầu người  lao động đã được đào tạo nhưng vẫn khơng tìm được việc làm 4. Quan điểm giải quyết việc làm cho nơng dân thu hồi đất:   (1). Bảo đảm việc làm  ổn định, hợp lý, bền vững, có thu nhập để  nâng cao và cải thiện đời sống cho người nơng dân sau thu hồi đất  là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế  ­ xã  hội của Thủ  đơ; (2).Thành phố  tạo mơi trường và thực hiện điều   tiết vĩ mơ để bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho nơng dân  sau thu hồi đất; (3). Phải coi việc bảo đảm việc làm, thu nhập và  đời sống nơng dân sau thu hồi đất là trách nhiệm của cả  hệ  thống   chính trị  ­ xã hội, của các doanh nghiệp và của mọi người dân có  liên quan; phát huy tính chủ động của người dân trong học nghề, tự  tạo việc làm và tham gia thị  trường lao  động; (4). Thực hiện đa  28 dạng hố việc làm và chú ý việc làm tại chỗ, nhất là trong nơng  nghiệp,  nơng  thơn;  (5)   Giải    việc  làm   có  trọng  tâm,  trọng  điểm cho những người có nhu cầu việc làm; các biện pháp giải  quyết việc làm cần phải đồng bộ, tồn diện 5. Để  giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất nơng  nghiệp, cần thực hiện đồng bộ  các giải pháp: (1). Khuyến khích  phát triển đa dạng các loại hình tổ  chức sản xuất kinh doanh để  giải quyết việc làm; (2). Nâng cao trình độ, tính chủ động của nơng  dân để  họ  tìm kiếm được việc làm; (3). Phát triển và mở  rộng thị  trường lao động; (4). Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà  nước trong cơng tác giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi  đất; (5). Thực hiện liên kết kinh tế  để  phát triển sản xuất, thu hút  lao động 29 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân bị thu hồi đất:  kinh   nghiệm       số     kinh   tế   Châu   Á,  Tạp   chí   Những vấn đề  Kinh tế  ­ Chính trị  thế  giới, Số  7, Tr. 46 –  50. 2010 Giải bài tốn việc làm cho nơng dân bị thu hồi đất ở ngoại  thành Hà Nội, Tạp chí Lao động và Xã hội, Số  391, Tr. 9,  10, 13. 2010 Một số  quan điểm trong giải quyết việc làm cho nong dân  bị  thu hồi đất nơng nghiệp   Thành phố  Hà Nội  Tạp chí   Giáo dục Lý luận, Số 190, Tr. 69­ 72. 2012 Bảo đảm lợi ích kinh tế lâu dài cho nơng dân bị thu hồi đất  phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước,  Tạp chí Cơng nghiệp, Kỳ 1, tháng 12, Tr. 20­21. 2012 Giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất ở một số  địa phương và những bài học kinh nghiệm, Tạp chí Kinh tế   và quản lý, số 5, Tr. 42­45. 2013 ... PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM  CHO NƠNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT Ở HÀ NỘI 4.1   DỰ   BÁO   TÌNH   HÌNH   THU   HỒI   ĐẤT   VÀ   QUAN  ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN HÀ NỘI  KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP... quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất * Nội dung và chủ thể giải quyết việc làm cho nơng dân khi thu hồi   đất ­ Nội dung của giải quyết việc làm cho nông dân khi thu hồi đất gồm: +   Xây ... 2.1.2. Việc làm của nơng dân và tác động của thu hồi đất đến việc làm của nơng dân 2.1.2.1. Việc làm của nơng dân và việc làm cho nơng dân khi thu   hồi đất Theo tác giả, Việc làm cho nơng dân khi thu hồi đất là những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất ở Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn