Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

290 9 0
  • Loading ...
1/290 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:35

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, đồng thời xây dựng được nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác một số nội dung trong chương trình tiểu học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lí luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thái Lai PGS.TS Trần Thị Thái Hà Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn PGS.TS Đào Thái Lai PGS.TS Trần Thị Thái Hà Các số liệu, kết luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Dương Quốc Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .7 1.1.1 Nghiên cứu DHTT DHTT tiểu học 1.1.2 Nghiên cứu xây dựng loại HLĐT sử dụng dạy học tiểu học 1.2 Dạy học tương tác tiểu học .13 1.2.1 Một số vấn đề DHTT 13 1.2.2 Đặc điểm học sinh tiểu học 17 1.2.3 Hoạt động học hoạt động dạy DHTT tiểu học 18 1.2.4 Đặc trưng DHTT tiểu học 20 1.2.5 Nguyên tắc tổ chức DHTT tiểu học 21 1.2.6 Quy trình tổ chức DHTT tiểu học 24 1.2.7 Định hướng tổ chức DHTT tiểu học 26 1.3 Học liệu điện tử vấn đề thiết kế học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học 31 1.3.1 Một số vấn đề HLĐT 31 1.3.2 Những thành phần HLĐT sử dụng DHTT tiểu học 35 1.3.3 Ưu khả hỗ trợ HLĐT DHTT tiểu học 36 1.3.4 Mức độ hỗ trợ HLĐT DHTT tiểu học 42 1.3.5 Hạn chế HLĐT DHTT tiểu học 45 1.3.6 Những định hướng phát triển lực, phẩm chất học sinh thiết kế sử dụng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 46 1.3.7 Yêu cầu sư phạm HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 47 1.3.8 Công nghệ 4.0 triển vọng ứng dụng xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 49 1.4 Sử dụng học liệu điện tử dạy học tương tác tiểu học 51 1.4.1 Tương tác dạy học môi trường lớp học có hỗ trợ HLĐT 51 1.4.2 Hình thức sử dụng HLĐT dạy học tương tác tiểu học 51 1.4.3 Các yếu tố tác động đến việc sử dụng HLĐT DHTT tiểu học .53 1.5 Thực trạng sử dụng học liệu điện tử giáo viên tiểu học nhu cầu học liệu điện tử sử dụng dạy học tương tác tiểu học 57 1.5.1 Mục đích, đối tượng, nội dung phương pháp khảo sát 57 1.5.2 Thực trạng khai thác sử dụng HLĐT GVTH 58 1.5.3 Nhu cầu GVTH, SVTH nguồn HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC 72 2.1 Nguyên tắc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 72 2.1.1 Đảm bảo tính phù hợp 72 2.1.2 Đảm bảo tính hỗ trợ 73 2.1.3 Đảm bảo tính hiệu 73 2.1.4 Đảm bảo khả thích ứng 74 2.1.5 Đảm bảo khả sử dụng lại 74 2.1.6 Đảm bảo tính trì phát triển 74 2.2 Đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 75 2.2.1 Cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 75 2.2.2 Các tầng thiết kế theo cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 78 2.3 Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 80 2.3.1 Quy trình xây dựng 80 2.3.2 Một số lưu ý vận dụng quy trình 85 2.3.3 Minh họa 90 2.4 Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT môn học tiểu học 107 2.4.1 Cấu trúc HLĐT hỗ trợ DHTT môn học tiểu học 107 2.4.2 Chức hỗ trợ DHTT hệ thống EcPit 110 2.4.3 Cách thức phân phối định hướng phát triển liệu hệ thống EcPit116 2.5 Sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT tiểu học 117 2.5.1 Định hướng sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT tiểu học 117 2.5.2 Các hình thức sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT trường tiểu học 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 132 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 134 3.1 Khái quát thực nghiệm sư phạm .134 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 134 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 134 3.1.3 Đối tượng thực nghiệm 134 3.1.4 Tiêu chí đánh giá thang đo thực nghiệm 135 3.1.5 Cách thức tiến hành thực nghiệm sư phạm 137 3.2 Kết thực nghiệm 140 3.2.1 Kết khảo sát GVTH, SVTH 140 3.2.2 Kết thực nghiệm sư phạm vòng 144 3.2.3 Kết thực nghiệm sư phạm vòng 150 3.2.4 Kết nghiên cứu trường hợp 162 KẾT LUẬN CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CNTT công nghệ thông tin DHTT dạy học tương tác ĐC đối chứng GV giáo viên GVTH giáo viên tiểu học HLĐT học liệu điện tử HS học sinh HSTH học sinh tiểu học PMDH phần mềm dạy học PPDH phương pháp dạy học PTDH phương tiện dạy học QTDH trình dạy học SGK sách giáo khoa SV sinh viên SVTH sinh viên ngành tiểu học THCS trung học sở THPT trung học phổ thông TN thực nghiệm TNSP thực nghiệm sư phạm XT xem thêm DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Hoạt động GV HS DHTT tiểu học 27 Bảng 1.2 Đánh giá GVTH số lượng chất lượng loại HLĐT hỗ trợ dạy học tiểu học 68 Bảng 1.3 Ý kiến GVTH nhận định nguồn HLĐT hỗ trợ tiết dạy 69 Bảng 1.4 Mức độ khai thác loại HLĐT GVTH 70 Bảng 1.5 Những nội dung thường lựa chọn để ứng dụng loại HLĐT 71 Bảng 1.6 Mục đích sử dụng HLĐT GVTH 71 Bảng 1.7 Mức độ khó khăn khai thác sử dụng nguồn HLĐT tác động trình độ cơng nghệ 74 Bảng 1.8 Các yếu tố quan tâm GVTH, SVTH khai thác giảng điện tử, PMDH hay liệu từ website dạy học cung cấp Internet 76 Bảng 1.9 Các nội dung, yếu tố GVTH, SVTH mong muốn có HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 78 Bảng 1.10 Ý kiến GVTH, SVTH yếu tố mong muốn HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 70 Bảng 2.1 Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT theo tiến trình dạy học 95 Bảng 2.2 Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT theo học theo nội dung 97 Bảng 2.3 Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ tự học cho HS 98 Bảng 2.4 Ý tưởng tổ chức hoạt động dự kiến cho “Phân số” (Toán 4) 101 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp học liệu hoạt động “Phân số” 103 Bảng 2.6 Bản định hướng thiết kế cho “Phân số” (Toán 4) 105 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp nội dung chủ đề kiến thức mảng kiến thức Phân số (Toán 4) 110 Bảng 2.8 Bảng minh họa khai triển chi tiết liều kiến thức chủ đề (thuộc nội dung “Nhận diện phân số) 111 Bảng 3.1 Các lớp thực nghiệm sư phạm vòng 146 Bảng 3.2 Các lớp thực nghiệm sư phạm vòng 146 Bảng 3.3 Ý kiến GVTH, SVTH hệ thống EcPit 151 Bảng 3.4 Ý kiến GVTH, SVTH khả hỗ trợ dạy học hệ thống EcPit 153 Bảng 3.5 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra môn Tốn, Khoa học HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 156 Bảng 3.6 Mức độ nhận thức mơn Tốn, Khoa học HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 156 Bảng 3.7 Phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Tốn, Khoa học HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 157 Bảng 3.8 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra mơn Tốn, Khoa học HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 158 Bảng 3.9 Mức độ nhận thức mơn Tốn, Khoa học HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 158 Bảng 3.10 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 163 Bảng 3.11 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 163 Bảng 3.12 Phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 164 Bảng 3.13 Phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 165 Bảng 3.14 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 167 Bảng 3.15 Các đại lượng thống kê điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 167 Bảng 3.16 Kết vấn HS sau tiết dạy TNSP vòng Bảng 3.17 Đánh giá GV tiết dạy TNSP vòng (khi so sánh với tiết dạy thông thường) 170 171 Bảng 3.18 Bảng tổng hợp kết quan sát dạy đợt TNSP vòng 172 Bảng 3.19 Kết nghiên cứu trường hợp 173 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Tên biểu đồ, sơ đồ Trang Biểu đồ 1.1 Các loại HLĐT GVTH sử dụng dạy học 67 Biểu đồ 1.2 Lí GVTH không khai thác sử dụng loại HLĐT dạy học 69 Biểu đồ 1.3 Số lượng HS tham gia tương tác với học liệu tiết học có ứng dụng HLĐT 72 Biểu đồ 1.4 Ý kiến GVTH lí gây khó khăn khai thác sử dụng nguồn HLĐT có 74 Biểu đồ 1.5 Các yếu tố quan tâm GVTH, SVTH khai thác giảng điện tử, PMDH hay liệu từ website dạy học cung cấp Internet 77 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ phân nhánh liều kiến thức thuộc chủ đề “Đọc viết phân số” 114 Biểu đồ 3.1 Đường biểu diễn phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Tốn HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 157 Biểu đồ 3.2 Đường biểu diễn phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Khoa học HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 157 Biểu đồ 3.3 Mức độ nhận thức mơn Tốn HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 162 Biểu đồ 3.4 Mức độ nhận thức mơn Tốn HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 162 Biểu đồ 3.5 Mức độ nhận thức môn Khoa học HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 162 Biểu đồ 3.6 Mức độ nhận thức môn Khoa học HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng 163 Biểu đồ 3.7 Đường biểu diễn phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 165 Biểu đồ 3.8 Đường biểu diễn phân bố tần suất tích lũy hội tụ lùi điểm kiểm tra mơn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 166 Biểu đồ 3.9 Mức độ nhận thức mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 168 Biểu đồ 3.10 Mức độ nhận thức môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng 169 PL.86 Câu 4: Tính thể tích hình Thể tích hình là: Câu 5: Bạn Nam muốn đổ vào bể nước lượng nước 1440 l Hỏi sau bạn Nam đổ xong độ cao mực nước đề-xi-mét? (Biết rằng: 1l = dm3) Độ cao mực nước là: Câu 6: Bạn Nam muốn làm cho nước bể dâng lên tràn cách thả viên gạch vào bể nước Bạn Nam phải thả viên gạch? (Mỗi viên gạch có kích thước 10cm x 20cm x 10cm) Bạn Nam phải thả nhất: viên gạch PL.87 ĐỀ KIỂM TRA ĐẨU RA MƠN KHOA HỌC (TNSP VỊNG 2) Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu Một phận giúp phát triển thành ớt là: A B C D Câu 2: Ghi tên phận vỏ, phôi, chất dinh dưỡng hạt đậu đây: Câu 3: Điền kí hiệu hình ảnh (1, 2, ) vào chỗ chấm Bảng Bảng PL.88 Nội dung Hình ảnh Xung quanh rễ mầm mọc nhiều rễ ……… Hạt phình lên hút nước Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú cắm xuống đất ……… Hai mầm xòe Chồi mầm lớn dần sinh ……… Hai mầm teo dần rụng xuống Cây bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều ……… Sau vài ngày, rễ mọc nhiều nữa, thân mầm lớn lên, dài chui lên khỏi mặt đất ……… Câu 4: Bạn Nam gieo hạt đậu xanh xuống đất Bức tranh bạn Nam chụp đậu lúc đậu giai đoạn phát triển nào?  Hạt phình lên hút nước Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú cắm xuống đất  Xung quanh rễ mầm mọc nhiều rễ  Hai mầm xòe Chồi mầm lớn dần sinh  Hai mầm teo dần rụng xuống Cây bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều  Sau vài ngày, rễ mọc nhiều nữa, thân mầm lớn lên, dài chui lên khỏi mặt đất Câu 5: Đánh dấu X vào loại mọc lên từ hạt chúng: PL.89 Câu 6: Kể tên loại mọc lên từ hạt Câu 7: Bạn Lan muốn gieo hạt dưa hấu Trường hợp hạt dưa hấu bạn Lan nảy mầm?  Gieo hạt nơi đất khô  Gieo hạt đất ẩm, nhiệt độ bình thường  Gieo hạt nơi có nhiệt độ cao  Gieo hạt nơi lạnh Câu 8: Đánh dấu X vào hành động nên làm để phát triển tốt:  Tuới nuớc, giữ ẩm cho non mọc lên từ hạt  Ngắt chồi non vừa nhú lên khỏi mặt đất  Mang chồi nắng phơi để chuẩn bị trồng  Xả nước thải vào nơi ươm hạt  Nhổ cỏ, vun đất cho  Gom rác đốt gốc để làm phân bón cho  Bắt sâu, bọ cho  Đi vệ sinh vào gốc cây, chậu PL.90 ĐỀ KIỂM TRA ĐẨU RA MÔN KHOA HỌC (TNSP VÒNG 2) Câu 1: Điền chữ D vào vật dẫn nhiệt, điền chữ C vào vật cách nhiệt: Câu 2: a Em khoanh tròn vào phận dẫn nhiệt nồi đây: b Theo em, phận vừa tìm câu a lại chế tạo vậy? c Ngoại trừ phận khoanh tròn câu a, phận lại chế tạo vật liệu dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém? Tại phận lại chế tạo vậy? - Những phận lại chế tạo vật liệu: - Vì: PL.91 Câu 3: Khi làm áo ấm (Hình bên), người ta ứng dụng tính chất nào? A Tính dẫn nhiệt lớp vải may áo B Tính cách nhiệt lớp vải may áo C Tính dẫn nhiệt khơng khí lớp vải may áo D Tính cách nhiệt khơng khí lớp vải may áo Câu (1đ): Em có biết: Về mùa đơng, lồi chim thường xù lông lên Theo em, chim xù lông lên để làm gì? A Để lồi thú khác loài chim lớn thấy sợ mà không đến gần B Để thu hút chim trống, chuẩn bị cho mùa sinh sản C Để tạo lớp khơng khí lơng chim, giúp chim giữ ấm khơng khí dẫn nhiệt D Tất ý Câu (2đ): Em kể tên vật cách nhiệt vật dẫn nhiệt mà em biết - vật cách nhiệt: - vật dẫn nhiệt: PL.92 PHỤ LỤC 18 CÁC ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM (NCTH) ĐỀ KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM Câu 1: Nối hình vẽ với phân số phần tơ màu hình: Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Nhóm phân số sau gồm phân số lớn ? A 11 ; ; 10 11 B 13 ; ; 12 C 21 ; ; 19 D 99 76 ; ; 100 11 Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Phân số sau phân số A 10 B ? C 15 D 12 20 Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một đàn gà có tất 1200 A 450 số gà gà mái Hỏi đàn gà có gà mái? B 800 C 900 D 960 PL.93 Câu 5: Tính: a  7 8 9 5  10 b     Câu 6: Tìm x: a x  31 = b x : =  5 Câu 7: Viết số phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; chiều dài Trên ruộng người ta cấy lúa, m thu kg thóc Hỏi thử ruộng thu Câu 8: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi đo 64m Chiều rộng hoạch ki-lơ-gam thóc? Câu 9: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:   5 PL.94 ĐỀ KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM Câu 1: Nối hình vẽ với phân số phần bánh bị lấy hình: Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: A B C D E 22 1 19 1 11 21  30 10 1 17 1 Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trung bình cộng phân số 1 ; ; là: 11 B C A 3 11 Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình chữ nhật có chiều rộng m, chiều dài chiều rộng 1m Chu vi hình chữ nhật là: 9 13 13 A m B m C m D m 4 A PL.95 Câu 5: Tính: a + : 5 Câu 6: Tìm x: 19 a x = 1  b –     21  b x : =  Câu 7: Viết số phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: ; ; ; Câu 8: Anh em tuổi Cách năm, tuổi em tuổi anh Tính tuổi người Câu 9: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Cộng phân số với phân số phân số lớn 1? 1 1 A B C D PL.96 PHỤ LỤC 19 PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH SAU CÁC TIẾT DẠY THỰC NGHIỆM TT Nội dung vấn Ý kiến phản hồi Có Khơng Biểu (1) Em có thích tiết học hơm khơng?     Em có hiểu không?     Khi thầy (cơ) giao nhiệm vụ học tập, em có hào hứng tham gia không?     Khi hoạt động nhóm, em có trao đổi nhiều với bạn khơng? Em có đưa ý kiến tiết học hơm khơng? Em đưa ý kiến gì?* Em có cảm thấy mạnh dạn, tự tin sau học không?             Em có thích học học không?     Em có mong muốn thầy (cơ) thường xuyên tổ chức học tiết học vừa không?     (1) Xem xét mức:  Biểu tích cực;  Biểu tích cực;  Biểu bình thường;  Biểu khơng tích cực PL.97 PHỤ LỤC 20 PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN SAU CÁC TIẾT DẠY THỰC NGHIỆM Thầy (cơ) có thấy hài lòng tiết dạy thực khơng?  Rất hài lòng  Hài lòng  Khơng hài lòng Thầy (cơ) vui lòng so sánh tiết học vừa diễn với tiết học thông thường nội dung sau: Nội dung so sánh TT Mức độ So với tiết học thông thường, tiết học này: Tính tích cực HS lớp Khả tự khám phá tri thức HS Tính chủ động HS việc giải nhiệm vụ học tập Khả tương tác HS với bạn lớp với GV Sự sinh động lớp học Hiệu tiết học Rất cao Cao Thấp Rất thấp Khả hỗ trợ hệ thống EcPit việc tổ chức hoạt động dạy học thầy (cô) đánh giá mức nào?  Rất cao  Cao  Thấp Thầy (cô) tiếp tục tổ chức học tiết học vừa rồi?  Đồng ý  Không đồng ý  Rất thấp PL.98 PHỤ LỤC 21 PHIẾU QUAN SÁT TIẾT DẠY TT Nội dung quan sát Mức độ (1) M.1 M.2 M.3 M.4 HS tương tác với Đưa ý kiến HS khác Phản biện ý kiến bạn nhóm, lớp Giải thích cho bạn chưa hiểu rõ HS tương tác với GV để nhận thông tin hỗ trợ điều hướng (nêu câu hỏi, đặt vấn đề, nêu thắc mắc ) HS tương tác với GV tạo điều kiện để HS trình bày GV thông tin mà thân bạn nhóm khám phá HS tương tác với GV để kiểm tra kết HS tương tác với HLĐT để nhận thông tin hỗ trợ điều hướng HS tương tác với HLĐT để kiểm tra HS GV tương kết tác với HLĐT GV tương tác với HLĐT để chuyển giao tình tương tác nhiệm vụ học tập HLĐT xuất thời điểm khơng phù hợp (khơng có tác dụng sư phạm) Sự xuất HLĐT không xuất thời điểm HLĐT phù hợp (thời điểm nên sử dụng hỗ trợ HLĐT) GV gặp khó khăn thao tác với HLĐT Thao tác với HLĐT HS gặp khó khăn thao tác với HLĐT (2) Sinh động Xuất điểm sinh động tiết học Xuất điểm thú vị (2) (1) Mức độ: M.1 (Rất thường xuyên), M.2 (thường xuyên), M.3 (thỉnh thoảng), M.4 (không) (2) Quan điểm người quan sát: + Điểm sinh động: Là thời điểm mà hào hứng HS vượt trội so với diễn tiến tiết học cách tổ chức hoạt động giải nhiệm vụ học tập GV cách thức hoạt động giải nhiệm vụ học tập HS tạo nên + Điểm thú vị: Là thời điểm mà hào hứng HS vượt trội so với diễn tiến tiết học tác động tình dạy học thú vị (có ý đồ sư phạm), tình phát sinh xử lí hay, phát (ý kiến) thú vị từ phía HS (hoặc GV), PL.99 PHỤ LỤC 22 PHÂN BỐ TẦN SỐ ĐIỂM KIỂM TRA TNSP Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn Khoa học (TNSP vòng 1) Bảng 21.1 Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn mơn Khoa học HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng Lớp Mơn Tốn Khoa học TN1 ĐC1 TN2 ĐC2 TN3 ĐC3 N 39 40 38 38 38 38 xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 7 7 7 6 6 9 7 10 5 5 Bảng 21.2 Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn mơn Khoa học HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng Lớp Mơn Tốn Khoa học TN1 ĐC1 TN2 ĐC2 TN3 ĐC3 N 39 40 38 38 38 38 xi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 4 7 6 7 10 8 10 9 11 12 10 7 Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn Khoa học (TNSP vòng 2) Bảng 21.3 Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng Lớp TN4 ĐC4 TN7 ĐC7 TN10 ĐC10 TN6 ĐC6 TN9 ĐC9 TN12 ĐC12 N 40 39 44 43 40 41 35 36 38 36 43 43 xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 2 5 4 4 6 6 5 5 8 6 8 8 7 9 9 10 8 8 10 4 3 PL.100 Bảng 21.4 Phân bố tần số điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC trước TNSP vòng xi Lớp N 10 TN5 39 0 7 ĐC5 39 0 0 7 TN8 41 0 ĐC8 43 0 0 TN11 40 0 7 ĐC11 39 0 8 TN6 35 0 0 5 ĐC6 36 0 0 6 TN9 38 0 6 ĐC9 36 0 TN12 43 0 1 10 ĐC12 43 0 0 Bảng 21.5 Phân bố tần số điểm kiểm tra mơn Tốn (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng xi Lớp N 10 TN4 40 0 0 10 ĐC4 39 0 11 TN7 44 0 0 12 11 ĐC7 43 0 1 10 13 4 TN10 40 0 1 11 ĐC10 41 0 10 TN6 35 0 0 ĐC6 36 0 0 10 TN9 38 0 0 9 ĐC9 36 0 0 TN12 43 0 0 12 9 ĐC12 43 0 0 11 9 Bảng 21.6 Phân bố tần số điểm kiểm tra môn Khoa học (lớp lớp 5) HS nhóm TN ĐC sau TNSP vòng xi Lớp N 10 TN5 39 0 0 0 11 ĐC5 39 0 0 10 11 TN8 41 0 0 12 ĐC8 43 0 0 10 TN11 40 0 0 11 ĐC11 39 0 0 7 TN6 35 0 0 10 ĐC6 36 0 1 TN9 38 0 0 2 11 ĐC9 36 0 TN12 43 0 0 5 10 9 ĐC12 43 0 1 9 ... HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC 72 2.1 Nguyên tắc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT tiểu học. .. hỗ trợ dạy học tương tác tiểu học với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học bậc học 3 Mục đích nghiên cứu Xác định sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lí luận lịch sử giáo dục Mã số: 14 01 02 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn