Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc trưng văn hóa – dân tộc trong thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ

111 9 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:34

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc trưng văn hóa – dân tộc trong thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ gồm có 2 chương trình bày về Cơ sở lý thuyết và những vấn đề hữu quan; sự thể hiện đặc trưng văn hóa – dân tộc trong thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Phương Dung ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA – DÂN TỘC TRONG THÀNH NGỮ SO SÁNH VIỆT – ANH CÓ YẾU TỐ TÍNH TỪ Chun ngành: Ngơn ngữ học Mã số: 602211 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 LỜI CẢM ƠN ******* Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS Trần Hoàng – người hết lòng bảo dìu dắt tơi trình thực luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Cảm ơn Phòng Sau đại học Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu Chân thành cảm ơn bạn hữu động viên thời gian qua TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 Học viên Nguyễn Thị Phương Dung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 5T T MỤC LỤC 5T T Mở đầu 5T T 0.1 Lý chọn đề tài 5T 5T 0.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5T 5T 0.3 Mục đích nghiên cứu 5T 5T 0.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5T 5T 0.5 Tư liệu nghiên cứu 5T 5T 0.6 Đóng góp luận văn 5T 5T 0.7 Phương pháp nghiên cứu 5T 5T 0.8 Bố cục luận văn 5T 5T Chương 1: Cơ sở lý thuyết vấn đề hữu quan 10 5T T 1.1 Thành ngữ so sánh 10 5T 5T 1.1.1 Thành ngữ so sánh tiếng Việt 10 5T T 1.1.1.1 Khái niệm 10 T 5T 1.1.1.2 Phân loại 10 T 5T 1.1.1.3 Đặc điểm thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ 11 T T 1.1.2 Thành ngữ so sánh tiếng Anh (simile) 13 5T T 1.1.2.1 Khái niệm 13 T 5T 1.1.2.2 Phân loại 14 T 5T 1.1.2.3 Đặc điểm thành ngữ so sánh với “AS” (As- simile) 15 T T 1.2 Tính chất văn hóa - dân tộc thành ngữ so sánh 17 5T T 1.2.1 Quan hệ ngơn ngữ văn hóa 17 5T T 1.2.2 Ngữ nghĩa văn hóa từ 17 5T 5T 1.2.3 Đặc trưng văn hóa – dân tộc thành ngữ so sánh 19 5T T 1.3 Cơ sở đối chiếu thành ngữ so sánh hai ngôn ngữ 21 5T T 1.4 Yếu tố tính từ thành ngữ so sánh Việt - Anh chứa tính từ 22 5T T 1.4.1 Yếu tố tính từ thành ngữ so sánh tiếng Việt 24 5T T 1.4.2 Yếu tố tính từ thành ngữ so sánh tiếng Anh 26 5T T 1.4.3 Nhận xét 29 5T 5T 1.5 Đối tượng so sánh thành ngữ so sánh Việt – Anh chứa tính từ 30 5T T 1.5.1 Đối tượng so sánh tiếng Việt 30 5T 5T 1.5.1.1 Đối tượng so sánh danh từ (hoặc cụm danh từ) 30 T T 1.5.1.2 Đối tượng so sánh động từ (hoặc cụm động từ) 33 T T 1.5.1.3 Đối tượng so sánh cụm Chủ- Vị 34 T T 1.5.2 Đối tượng so sánh tiếng Anh 35 5T 5T 1.5.2.1 Đối tượng so sánh động vật 35 T T 1.5.2.2 Đối tượng so sánh người phận thể người 36 T T 1.5.2.3 Đối tượng so sánh thực vật 37 T T 1.5.2.4 Đối tượng so sánh vật tạo tác 38 T T 1.5.2.5 Đối tượng so sánh thực phẩm 39 T T 1.5.2.6 Đối tượng so sánh vật, tượng tự nhiên 39 T T 1.5.3 Nhận xét 40 5T 5T Chương 2: Sự thể đặc trưng văn hoá - dân tộc thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ 43 5T T 2.1 Đặc trưng văn hoá - dân tộc thể qua đối tượng so sánh 43 5T T 2.1.1 Đối tượng so sánh chứa yếu tố người phận thể người 43 5T T 2.1.2 Đối tượng so sánh chứa yếu tố động vật 47 5T T 2.1.3 Đối tượng so sánh chứa yếu tố thực vật 55 5T T 2.1.4 Đối tượng so sánh chứa yếu tố thực phẩm 56 5T T 2.1.5 Đối tượng so sánh vật tạo tác 59 5T T 2.2 Đặc trưng văn hóa – dân tộc thể qua đối chiếu đối tượng so sánh 61 5T T 2.2.1 Đối chiếu đối tượng so sánh thành ngữ so sánh tính cách, ứng xử 62 5T T 2.2.2 Đối chiếu đối tượng so sánh thành ngữ so sánh trạng thái tâm-sinh lí người 65 5T T 2.2.3 Đối chiếu đối tượng so sánh thành ngữ so sánh hình dạng, kích thước, số lượng 70 5T T 2.2.4 Đối chiếu đối tượng so sánh thành ngữ so sánh màu, mùi, vị 71 5T T 2.2.5 Đối chiếu đối tượng so sánh thành ngữ so sánh đặc trưng, tính chất vật 74 5T T 2.3 Tiểu kết 78 5T T Kết luận 79 5T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 5T 5T PHỤ LỤC 87 5T T Mở đầu 0.1 Lý chọn đề tài Thành ngữ tượng ngôn ngữ sử dụng quen thuộc đời sống hàng ngày từ bao đời Đây tượng thú vị, thu hút nhiều cơng trình nghiên cứu Cho đến thành ngữ tiếng Việt khai thác nhiều phương diện: cấu trúc, chức năng, ngữ nghĩa, nguồn gốc, so sánh đối chiếu với thành ngữ ngôn ngữ khác… Nhưng nghiên cứu thành ngữ góc độ ngơn ngữ học văn hóa cần sâu Ngôn ngữ phương diện đặc biệt văn hóa thành ngữ đặc biệt phản ánh ảnh hưởng văn hóa lên ngơn ngữ Ngôn ngữ phục vụ hoạt động xã hội người thành ngữ gần gương sống Có nhiều hình ảnh mang tính văn hóa thành ngữ, chúng hạt nhân cấu trúc thành ngữ lại hạt nhân ý nghĩa thành ngữ “Ngôn ngữ tồn mà không yếu tố cấu thành văn hóa Là phần ngơn ngữ, thành ngữ chứa đựng câu nói, tục ngữ đặc trưng hóa cụm từ hàm súc, giàu ý nghĩa hình ảnh ví von liên quan tới địa lí, lịch sử, niềm tin tôn giáo tập tục xã hội” (Li Ruihua, 1996) Do việc đối chiếu thành ngữ hai ngôn ngữ để đặc trưng văn hóa - dân tộc bên cạnh phổ quát thời kỳ hội nhập toàn cầu vấn đề cần thiết, mang nhiều ý nghĩa Qua mối quan hệ ngơn ngữ tư duy, tâm lý, văn hóa dân tộc nhìn nhận cách có Từ đời nay, ngơn ngữ học văn hóa thu hút nhiều sách, luận án, luận văn nghiên cứu nó, hứa hẹn lĩnh vực nghiên cứu đầy hấp dẫn Bản thân người viết thực thích thú lĩnh vực nghiên cứu Trong trình thực luận văn, người viết ln mong đóng góp thêm liệu cho ngơn ngữ học văn hóa nói riêng ngơn ngữ nói chung Đối chiếu thành ngữ Anh-Việt góc độ đặc trưng văn hóa- dân tộc khơng phải vấn đề mới, có nhiều luận án, luận văn, sách nghiên cứu đề tài Nhưng chọn đối tượng nghiên cứu thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ tiếng Anh tiếng Việt Đây vấn đề chưa sâu nghiên cứu 0.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Từ năm 90 kỷ XX, Việt Nam người ta quan tâm tới văn hóa học mối quan hệ văn hóa ngơn ngữ Năm 1992, hội thảo quốc gia “Việt Nam- vấn đề ngôn ngữ văn hóa” tổ chức Trần Ngọc Thêm xây dựng thành công môn học “Cơ sở văn hóa Việt Nam” chương trình giảng dạy đại học Trên sở đó, Trần Ngọc Thêm đề xuất việc thành lập môn học “Ngôn ngữ học văn hóa” Về cơng trình nghiên cứu chun sâu ngơn ngữ văn hóa, nói tới “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc ngơn ngữ tư người Việt (trong so sánh với dân tộc khác) Nguyễn Đức Tồn [71] “Một số vấn đề giao tiếp giao văn hóa” Nguyễn Quang [55] Cơng trình nghiên cứu Nguyễn Đức Tồn theo hướng lý thuyết tâm lý ngôn ngữ học tộc người, làm rõ đặc trưng văn hóa- dân tộc phạm trù hóa định danh giới khách quan, ngữ nghĩa tư ngôn ngữ người Việt so sánh với dân tộc khác Nga… Cơng trình Nguyễn Quang xuất phát từ mơ hình tư văn hóa Kaplan, tác giả xem xét hoạt động giao tiếp kết hợp thành tựu nghiên cứu ngôn ngữ kết nghiên cứu mơn quan yếu để có nhìn tồn diện sâu sắc giao tiếp giao văn hóa Trong năm gần đây, ngày xuất nhiều luận án, luận văn theo hướng nghiên cứu ngơn ngữ bình diện văn hóa Có luận án, luận văn đáng ý sau đây: - Luận án phó tiến sĩ “Đối chiếu thành ngữ Nga- Việt bình diện giao tiếp” Nguyễn Xn Hòa [35] - Luận án tiến sĩ “Phương thức dịch thành ngữ nhận xét đánh giá người ngôn ngữ Việt- Anh- Nga” Trần Thị Lan [49] - Luận án tiến sĩ “Điển cố với đặc trưng ngơn ngữ nội hàm văn hóa chúng (trên liệu điển cố Nga, Anh, Việt) Nguyễn Văn Chiến [10] - Luận án tiến sĩ “Khảo sát lỗi giao thoa ngơn ngữ -văn hóa diễn ngôn người Việt học tiếng Anh” Phạm Đăng Bình [6] - Luận án tiến sĩ “Tìm hiểu đặc trưng ngơn ngữ- văn hóa nhóm từ động thực vật tiếng việt (so sánh với tiếng Anh) Nguyễn Thanh Tùng [73] - Luận văn thạc sĩ “Đặc điểm hình thái ngữ nghĩa thành ngữ so sánh tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh) Lâm Bá Sĩ [60] - Luận văn thạc sĩ “Ngữ nghĩa từ ngữ động vật thành ngữ tiếng Việt (So sánh với thành ngữ tiếngAnh) Nguyễn Thị Bảo [4] - Luận văn thạc sĩ “Đặc trưng ngơn ngữ- văn hóa từ ngữ phận thể người thành ngữ tiếng Việt (So sánh với tiếng Anh) Nguyễn Thị Phương [54] Theo tổng kết Nguyễn Thiện Giáp [22], đặc trưng văn hóa- dân tộc tiếng Việt nghiên cứu khía cạnh sau: Cách phản ánh, cách phân cắt thực tiếng Việt khác với ngôn ngữ khác Cách gọi tên vật, tượng tiếng Việt Đặc trưng văn hóadân tộc thành ngữ tiếng Việt Đặc trưng văn hóa dân tộc tiếng Việt thể tượng biến đổi nghĩa cấu ý nghĩa từ Đặc trưng văn hóa-dân tộc tiếng Việt thể tượng kiêng kị biểu trưng Trong ơng đánh giá “Hơn lĩnh vực ngơn ngữ khác, thành ngữ tiếng Việt thể đậm nét đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Nam” [22, tr 378] Có nhiều viết nghiên cứu thành ngữ tạp chí chuyên ngành theo hướng Có thể nhắc tới như: “Bình diện văn hố- ngơn ngữ nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt” (Như Ý, [81, tr 80-82]); “Vai trò tri thức việc nghiên cứu đối chiếu thành ngữ” (Nguyễn Xuân Hoà, [34, tr 30-33]); “Một vài nhận xét thành ngữ so sánh có tên gọi động vật tiếng Việt” (Nguyễn Thúy Khanh, [44, tr 3]); “Các vật số đặc trưng chúng cảm nhận từ góc độ dân gian khai thác để đưa vào kho tàng thành ngữ tiếng Việt” (Phan Văn Quế, [56, tr 14-16]); “Hình ảnh gấu thành ngữ (trên liệu tiếng Việt- Nga- Anh- Pháp số tiếng Châu Âu khác) (Huỳnh Công Minh Hùng, [39, tr 3-5]); “Thành ngữ “tay” “chân” với đặc trưng văn hoá dân tộc” (Nguyễn Thị Thu, [67, tr 22-26])… Như vậy, thấy số lượng cơng trình nghiên cứu ngơn ngữ, đặc biệt thành ngữ phương diện văn hoá - dân tộc phong phú Riêng thành ngữ so sánh, đặc biệt thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ, chưa thấy nghiên cứu chuyên sâu tồn diện khía cạnh đặc trưng văn hố dân tộc Trên sở kế thừa thành cơng trình trước, luận văn tiến hành thống kê, phân loại, miêu tả thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ tiếng Việt dựa vào để so sánh, đối chiếu với thành ngữ so sánh tiếng Anh chứa “as”, qua tìm hiểu đặc trưng văn hố-dân tộc hai ngơn ngữ 0.3 Mục đích nghiên cứu Người viết thực đề tài: “Đặc trưng văn hoá- dân tộc thành ngữ so sánh Việt- Anh có yếu tố tính từ” nhằm mục đích tìm nét đặc trưng văn hố-dân tộc thành ngữ so sánh Việt chứa yếu tố tính từ qua đối chiếu so sánh với thành ngữ Anh Để đạt mục đích đó, chúng tơi đặt mục tiêu cụ thể sau: - Tập hợp, thống kê, miêu tả thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ hai ngơn ngữ Việt Anh, - Tìm hiểu mối quan hệ ngơn ngữ văn hố thơng qua liệu thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ, - Tìm đặc trưng văn hoá- dân tộc phổ quát chung tiếng Việt tiếng Anh thông qua đối chiếu thành ngữ so sánh Việt- Anh chứa yếu tố tính từ 0.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt so sánh với thành ngữ tiếng Anh phương diện văn hóa- dân tộc Nhưng thân thành ngữ vấn đề rộng Chính giới hạn phạm vi đối tượng nghiên cứu hẹp hơn: thành ngữ so sánh có chứa yếu tố tính từ tiếng Việt tiếng Anh Đối tượng nghiên cứu đề tài thành ngữ so sánh có chứa yếu tố tính từ quen thuộc đời sống hàng ngày người Việt người Anh Chúng xét thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ xuất cấu trúc bề mặt thành ngữ, chẳng hạn: “đắt tôm tươi”, “đỏ tôm luộc”, “chua giấm”.v.v Với thành ngữ so sánh ngầm chứa yếu tố tính từ (yếu tố tính từ khơng xuất trực tiếp bề mặt thành ngữ, chúng hiểu ngầm) như: “Như cá nằm thớt” (nguy hiểm), “như diều gặp gió” (thuận lợi)… tạm thời chúng tơi khơng khảo sát tới tính mơ hồ phân định ngữ nghĩa chúng Việc đối chiếu, so sánh thành ngữ hai ngôn ngữ Việt- Anh luận văn tiến hành bình diện văn hố dân tộc 0.5 Tư liệu nghiên cứu Để thống kê, tập hợp thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ tiếng Việt tiếng Anh, chúng tơi dựa vào từ điển, sách tác giả uy tín Về tư liệu thành ngữ tiếng Việt, chọn: “Thành ngữ tiếng Việt” Nguyễn Lực Lương Văn Đang, “Thành ngữ học tiếng Việt” Hoàng Văn Hành, “Từ điển thành ngữ tiếng Việt” (2002) “Đại từ điển tiếng Việt” (1999) Nguyễn Như Ý chủ biên, “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” Nguyễn Lân Về thành ngữ tiếng Anh, chọn từ điển phần mềm uy tín như: “Oxford Advanced Learner’s T Dictionary” phần mềm tương ứng, phần mềm Từ điển Lạc Việt, “Oxford Dictionary of English T Idioms” (1993, Oxford University Press), “Oxford Learner’s Dictionary of English Idioms” (1994, Oxford University Press) Dựa nguồn ngữ liệu này, thống kê 416 thành ngữ so sánh Việt 335 thành ngữ so sánh Anh chứa yếu tố tính từ Nếu tiếng Anh, tính từ khái niệm rõ ràng chức năng, hình thức, vị trí câu, tiếng Việt, vấn đề gây nhiều tranh cãi Việc nhận diện tính từ động từ gặp nhiều khó khăn Có nhiều từ nằm ranh giới tính từ động từ, chưa có giải thỏa đáng Trong luận văn này, để xác định tính từ tập hợp thành ngữ so sánh chứa tính từ tiếng Việt, chúng tơi dựa vào “Đại từ điển tiếng Việt” Nguyễn Như Ý 0.6 Đóng góp luận văn *Về ý nghĩa khoa học: Luận văn này: - Tiếp tục hướng nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt bình diện văn hố dân tộc, góp phần hồn thiện mơn thành ngữ; - Khẳng định mối quan hệ ngơn ngữ văn hóa; - Góp phần bổ sung liệu cho lý thuyết ngơn ngữ học văn hóa ngơn ngữ học đối chiếu; - Chỉ đặc trưng dân tộc tư so sánh *Về ý nghĩa thực tiễn: Luận văn có thể: - Góp phần định hướng việc dịch thành ngữ Việt-Anh; - Góp phần vào việc giảng dạy học tập tiếng Việt cho người Anh ngược lại; - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học thành ngữ tiếng Việt nhà trường 0.7 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: -Phương pháp thống kê: nhằm thống kê thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ tiếng Việt tiếng Anh để làm tư liệu cho đề tài nghiên cứu -Phương pháp phân tích- tổng hợp miêu tả: nhằm phân tích ngữ nghĩa đặc trưng văn hố dân tộc thành ngữ so sánh chứa yếu tố tính từ tiếng Việt tiếng Anh -Phương pháp đối chiếu- so sánh: nhằm tìm nét tương đồng dị biệt ngơn ngữ, văn hố-dân tộc người Việt người Anh Chúng vận dụng kết hợp phương pháp suốt trình thực luận văn 0.8 Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Phụ lục, luận văn gồm nội dung sau: Chương một-“Cơ sở lý thuyết vấn đề hữu quan”: chương cung cấp vấn đề lý thuyết liên quan tới đề tài Chúng tơi trình bày vấn đề khái niệm, phân loại, đặc điểm thành ngữ so sánh hai ngôn ngữ Việt Anh Bên cạnh chúng tơi trình bày vấn đề đặc trưng văn hoá - dân tộc thành ngữ so sánh sở để đối chiếu thành ngữ so sánh hai ngôn ngữ Chúng tiến hành khảo sát yếu tố tính từ đối tượng so sánh thành ngữ so sánh Việt – Anh chứa yếu tố tính từ Chương hai-“Sự thể đặc trưng văn hóa – dân tộc thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ”: sâu miêu tả đối chiếu thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ tiếng Việt tiếng Anh Trên sở đối chiếu đối tượng so sánh phân tích hình ảnh so sánh, chúng tơi tập trung làm rõ đặc trưng văn hố - dân tộc thể qua thành ngữ so sánh có yếu tố tính từ hai ngơn ngữ Chương 1: Cơ sở lý thuyết vấn đề hữu quan 1.1 Thành ngữ so sánh 1.1.1 Thành ngữ so sánh tiếng Việt 1.1.1.1 Khái niệm Thành ngữ - đơn vị tương đương với từ - tượng phổ biến ngôn ngữ nào.Việc nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt thu hút nhiều nhà Việt ngữ học Theo “Từ điển giải thích thuật ngữ ngơn ngữ học” (1996): “Thành ngữ cụm từ hay ngữ cố định có tính ngun khối nghĩa, tạo thành chỉnh thể định danh có ý nghĩa chung khác với tổng số ý nghĩa thành tố cấu thành tức khơng có nghĩa đen hoạt động từ riêng biệt câu” [80, tr 271] Mai Ngọc Chừ cho “Thành ngữ cụm từ cố định, hoàn chỉnh cấu trúc ý nghĩa Nghĩa chúng có tính hình tượng hoặc/và gợi cảm” [11, tr 153–165] Như xem thành ngữ cụm từ cố định, có chức gọi tên vật, phản ánh tượng cách giàu hình ảnh Theo Mai Ngọc Chừ, thành ngữ tiếng Việt bao gồm thành ngữ so sánh thành ngữ miêu tả ẩn dụ Hoàng Văn Hành phân loại thành ngữ cụ thể hơn: thành ngữ ẩn dụ hoá đối xứng, thành ngữ ẩn dụ hoá phi đối xứng, thành ngữ so sánh Chung quy lại, thành ngữ so sánh xem phận cấu thành nên thành ngữ tiếng Việt Theo Mai Ngọc Chừ, thành ngữ so sánh “những thành ngữ có cấu trúc cấu trúc so sánh Ví dụ: lạnh tiền, rách tổ đỉa, cưới không lại mặt, ” [11, tr.153-165] Thành ngữ so sánh Hoàng Văn Hành “Thành ngữ học Tiếng Việt” định nghĩa: “là tổ hợp từ bền vững, bắt nguồn từ phép so sánh, với nghĩa biểu trưng, kiểu rách tổ đỉa, khỏe vâm, cá nằm thớt, nhảy choi choi,… [30, tr 97] Như vậy, thành ngữ so sánh cụm từ có tính cố định, hàm chứa kết cấu so sánh giàu hình ảnh biểu trưng 1.1.1.2 Phân loại Thành ngữ so sánh cấu trúc so sánh Ví dụ: đẹp tranh vẽ, ăn hổ, nước đổ đầu vịt, Mơ hình tổng qt thành ngữ so sánh giống cấu trúc so sánh thông thường khác: A ss B: A vế so sánh (chúng tạm gọi đối tượng so sánh), B vế đưa để so sánh (chúng tạm gọi đối tượng so sánh), ss từ so sánh: như, bằng,hơn, tựa, hệt, tày, Tuy nhiên, xuất thành ngữ so sánh thực tế tiếng Việt lại đa dạng, nhiều trường hợp khơng đủ ba thành phần mơ hình tổng qt 65 Giống (alike, Giống đúc As alike as two peas in a pod (giống like) Giống hai giọt hai hạt đậu vỏ đậu) nước As like as peas in a pod (giống Giống in hạt đậu vỏ đậu) Giống lột Giống tạc 66 Hau háu 67 Hiếm (scarce) Hau háu mắt diều hâu As scarce as hen's teeth (hiếm gà mái) 68 69 Hiền (gentle / Hiền/ lành (cục) đất As gentle as a dove (hiền chim bồ innocent / (cục) câu) meek) Hiền/ lành Bụt As gentle as a lamb (hiền cừu) Hiền/ lành củ khoai As innocent as a lamb (hiền cừu) Hiền phỗng đất As meek as a lamb (hiền cừu) Hôi Hôi cú Hôi chuột chù 70 Hỗn (gruff) Hỗn gấu 71 Hùng hục Hùng hục trâu lăn As gruff as a bear (hỗn gấu) Hùng hục trâu húc mã 72 Im lặng Im ỉm bà cốt uống (quiet/silent) thuốc mèo) Im ỉm gái ngồi phải As quiet /silent as the graveyard / a grave cọc (im lặng nghĩa địa) Im lặng bãi tha ma As quiet as a mouse (im lặng Im lặng tờ chuột) Im/câm hến As quiet as a pool (im lặng hồ) Im tượng As quiet as if nothing happens (im lặng Im không khơng có xảy ra) Im nấm mồ As close as a clam (câm trai) Im ngậm hột thị As close/dumb as an oyster (câm Im/câm thóc (trong bồ) hến) As quiet as a cat (im lặng U T T U Im thóc trầm ba mùa As mute/ mum as a fish (Câm Im thin thít thịt nấu cá) đơng As dumb as a box of rocks (câm hộp đá) As dumb as a fish (câm cá) As dumb as an oyster (câm hến) As dumb as statue (câm tượng) 73 74 Khác As different as chalk and cheese (khác (different) phấn mát) Kín (secret) Kín bưng As secret as the grave (kín nghĩa địa) Kín hũ nút Kín buồng tằm 75 Kiên nhẫn As patient as Job (kiên nhẫn Job) (patient) 76 Kiêu ngạo Vênh váo bố vợ phải (proud / vain) đấm As proud as a cock on his own dunghill (kiêu ngạo gà trống đống phân nó) As proud/ vain as a peacock (kiêu ngạo công trống) As proud as Punch (kiêu ngạo Punch) 77 Khép nép Khép nép dâu nhà chồng 78 79 Khó khăn As difficult as nailing jelly to a tree (khó (difficult) đóng thạch lên cây) Khỏe Khỏe hùm As fit as a butcher’s dog (khỏe (fit / sound / Khỏe trâu (đất, mộng) chó đồ tể) strong) Khỏe Trương Phi As fit as a fiddle (khỏe đàn Khỏe vâm/ voi violon) As sound as a roach (khỏe gián) As strong as a horse (khỏe ngựa) As strong as an ox (khỏe bò đực) 80 Khơ (dry) Khơ mắm As dry as a bone (khô xương khô) Khô khúc gỗ As dry as a stick (khô gậy) Khơ ngói As dry as biscuit (khô bánh qui) Khô rang As dry as a mummy (khô xác người, Khô sấy xác động vật) As dry as sawdust (khô mùn cưa) As dry as snuff (khô bột thuốc hút) U T 81 82 T U Khôn Khôn cáo As cunning as a fox (khôn cáo) (cunning / Khôn mại, dại As smart as a fox (khơn cáo) smart / sly / vích As sly as fox (khôn cáo) tricky/ wise) Khôn rái As tricky as a monkey (khôn khỉ) Khôn ranh As wise as serpent (khôn rắn) Khổ As miserable as sin (khổ tội lỗi) (miserable) 83 Không ổn Thay đổi thời tiết As unstable as water (khơng ổn định định dòng nước) (unstable/ As changeable as water (thay đổi changeable) dòng nước) As changeable as the weather (thay đổi thời tiết) 84 Khư khư Khư khư ông từ giữ oản 85 Kỳ quặc As queer as nine bob note (kỳ quặc (queer) tờ tiền có chín nút) 86 Lạch bạch Lạch bạch vịt bầu 87 Lai rai Lai rai chó nhai giẻ rách 88 Lanh lợi Lanh khỉ As agile as a monkey (lanh khỉ) (agile) 89 Lành Lành Bụt Lành củ khoai Lành đất 90 Lạnh (cold) Lạnh băng Lạnh đồng Lạnh nước đá Lạnh sắt Lạnh tiền Rét cắt (ruột) As cold as a welldigger's arse (lạnh T mông người đào giếng) As cold as a welldigger's ears (lạnh T U T 7 T U đôi tai người đào giếng) As cold as a welldigger's feet (lạnh T U T 7 T U bàn chân người đào giếng) As cold as a witch’s tit (lạnh núm vú T mụ phụ thủy) As cold as a witch's caress (lạnh T U T 7 T U vô tâm mụ phù thủy) As cold as an outhouse seat in January T (lạnh ngồi nhà xí ngồi trời vào tháng 1) As cold as any stone (lạnh đá) T As cold as clay (lạnh đất sét) T As cold as death (lạnh chết) T As cold as hell with the furnace off (lạnh địa ngục khơng có lò sưởi) As cold as frost (lạnh sương giá) T T As cold as ice (lạnh đá băng) T As cold as icecream (lạnh kem) T As cold as marble (lạnh đá cẩm T thạch) As cold as steel (lạnh thép) 91 Lấm Lấm trâu đầm Lấm trâu vùi Lấm vùi (chôn) 92 Lật đật Lật đật ma vật ông vải Lật đật sa vật ông vải 93 Lép (flat) Lép trấu 94 Lỗ chỗ Lỗ chỗ tổ ong 95 Lộp bộp Lộp bộp gà mổ mo 96 Lùn Lùn nấm 97 Lúng búng Lúng búng ngậm hột As flat as a pancake (lép bánh kếp) thị Lúng túng gà mắc tóc 98 99 Lương thiện As honest as the day is long (lương thiện (honest) ngày dài) Lừ đừ Lừ đừ ông từ vài đền 100 Lửng lơ Lửng lơ cá vàng 101 Lười (lazy) Lười hủi 102 Mạnh Mạnh chẻ tre As lazy as a pig (lười heo) Mạnh vũ bảo 103 Mặn (salt) Mặn muối As salt as brine (mặn nước biển) Mặn nước biển As salty as salt (mặn muối) As salty as sea water (mặn nước biển) 104 Mềm (soft) Mềm bún As soft as butter (mềm bơ) Mềm mài mại, As yielding as wax (mềm sáp) nhũn chi chi Mềm tơ (lụa) 105 Mịn (smooth) As smooth as a baby’s bottom (mịn mông em bé) As smooth as silk (mịn lụa) 106 Mỏng Mỏng lúa Mỏng tờ giấy As blind as a bat (mù dơi) 107 Mù (blind) As blind as a mole (mù chuột chũi) 108 Mỹ As American as apple pie (Mỹ bánh táo) (American) 109 Nát Nát mẻ Nát tương 110 Nặng (heavy) Nặng chì As heavy as an elephant (nặng voi) Nặng đá (đeo) As heavy as lead (nặng chì) As brown as a berry (nâu beri) 111 Nâu (brown) 112 Nóng (hot) Nóng chảy mỡ Nóng hơ lửa Nóng đổ lửa Nóng lửa đốt As hot as an oven (nóng lò nướng) As hot as blue blazes (nóng lửa) U T T U As hot as fire (nóng lửa) As hot as Hades (nóng âm ty) U T T U Nóng đốt As roasting hot as a wholemeal cake on a Nóng than griddle (nóng bánh mì vỉ Nóng hun nướng) Nóng lò nung Nóng luộc Nóng lửa Nóng rang Nóng thiêu Nóng Trương Phi 113 Ngang Ngang cua (bò) 114 Ngây Ngây ngỗng ỉa 115 Nghèo (poor) Nghèo tổ đĩa As poor as a church mouse (nghèo Nghèo rớt mồng tơi chuột nhà thờ) 116 Nghịch Nghịch quỉ sứ As good as gold (ngoan vàng) 117 Ngoan (good) As good as pie (ngoan bánh nướng) 118 Ngọt (sweet) Ngọt đường (phèn) As sweet as a nut (ngọt hạch) Ngọt kẹo As sweet as honey (ngọt mật) Ngọt mật As sweet as pie (ngọt bánh ngọt) Ngọt mía lùi As sweet as sugar candy (ngọt kẹo đường) As sweet as sugar (ngọt đường) Ngu/dốt bò As stupid as a donkey (ngu lừa) (stupid / Ngu bò tót As stupid as a goose (ngu ngỗng) thick) Ngu chó As thick as two short planks (ngu hai Ngu/dốt lợn ván mỏng) Nhanh ăn cướp As fast as greased lightening (nhanh Nhanh biến tia chớp bôi trơn) Nhanh cắt As quick as a flash (nhanh tia sáng) Nhanh chớp (chảo As quick as lightning (nhanh chớp) chớp) As quick as thought (nhanh ý nghĩ) Nhanh điện As swift as an arrow (nhanh mũi tên) Nhanh gió As swift as the wind (nhanh gió) Nhanh sóc As swift as thought (nhanh suy nghĩ) 119 Ngu 120 Nhanh (fast / quick / swift) Nhanh thỏ Nhanh thổi 121 Nháo nhác Nháo nhác gà lạc mẹ Nháo nhác gà phải cáo (ss gà phải cáo) 122 Nhát (timid) Nhát cáy As timid as rabit (nhát thỏ) Nhát thỏ (đế) 123 Nhạt (dry) 124 Nhẵn Nhạt nước ốc As dry as a chip (nhạt tiền đồng) Nhạt nước ao bèo As dry as dust (nhạt bụi) Nhẵn đít Bụt 125 Nhăn Nhăn khỉ Mặt nhăn bị 126 Nhẹ (light) Nhẹ bấc As light as a feather (nhẹ lông) Nhẹ lông hồng As light as air (nhẹ khơng khí) Nhẹ tựa hồng mao As light as butterfly (nhẹ bướm) As light as gossamer (nhẹ tơ nhện) 127 Nhiệt tình As keen as mustard (nhiệt tình mù tạt) (keen) 128 Nhiều As plentiful as black berries (nhiều beri đen) (plenty) 129 Nhục Nhục chó 130 Nhũn Nhũn chi chi 131 Nhức Nhức búa bổ 132 Oan Oan (hơn) oan Thị Kính 133 Ĩng Ĩng ngà 134 Ồn (noisy / Ồn (hơn) chợ vỡ (ss As noisy as a broody hen (ồn gà mái ầm ầm chợ vỡ) ấp) Ồn chợ As vociferous as a broody hen (ồn gà vociferous) mái ấp) 135 Quý Quý (hơn) vàng 136 Rách Rách tổ đỉa (ss xác tổ đĩa) Rách xơ mướp 137 Rát Rát phải bỏng 138 Rầu Rầu dưa 139 Rẻ (cheap) Rẻ bèo As cheap as dirt (rẻ bụi) Rẻ củi lụt 140 Rõ (plain / Rõ (ràng, rệt) ban ngày As plain as a pikestaff (rõ ràng clear) Rành rành canh nấu hẹ cán giáo) As plain as the nose on one’s face (rõ ràng mũi khuôn mặt) As plain as day (rõ ban ngày) As clear as a bell (rõ chuông) As clear as a crystal (rõ pha lê) As clear as day (rõ ban ngày) As clear as that two and two make four (rõ ràng hai cộng hai bốn) 141 Rối Rối (mớ) bòng bong Rối canh hẹ Rối gà mắc đẻ Rối gà mắc tóc Rối mớ bòng bong Rối ruột tằm Rối tơ vò 142 Rũ Rũ gà cắt tiết 143 Sạch (clean / Sạch (sẽ) chùi As clean as a new pin (sạch đinh Sạch lau ghim) Sạch ly lai As clean as a whistle (sạch tiếng còi) neat / nice) As clean as springwater (sạch nước nguồn) As neat as a new pin (sạch đinh ghim) As neat/spruce as a priest (sạch thầy tu) As nice as ninepance (sạch gọn trò chơi ky) 144 Sáng (bright) Sáng ban ngày As bright as silver (sáng trắng bạc) Sáng gương 145 Sang 146 Say (drunk / Sang bà hoàng As drunk as a fish (say cá) As drunk as a skunk (say chồn) pissed) As drunk as a sow (say heo nái) As drunk as a lord (say vua) As pissed as a newt (say sa giông) As pissed as a rat (say chuột) 147 Sắc (sharp) Sắc dao (gươm) As sharp as a razor (sắc dao cạo) Sắc dao cau As sharp as a sword (sắc gươm) Sắc nước As sharp as a needle (sắc kim) As sharp as a knife (sắc dao) As deep as a well (sâu giếng) 148 Sâu (deep) 149 Sù Sù da cóc 150 Sướng Sướng hồng hậu Sướng tiên (Non As happy as a king (hạnh phúc vua) Bồng) Sướng vua 151 Tái (pale) Tái xanh chàm đổ As pale as death (tái trắng người Mặt tái gà cắt tiết chết) 152 Tanh Tanh mật cá mè 153 Tất tưởi Tất tưởi nợ đuổi sau lưng 154 Tê tái Tê tái gà mái nhảy ổ Tê tái gà mắc đẻ 155 Tham ăn As greedy as a dog (tham ăn chó) As greedy as a wolf (tham ăn sói) (greedy) 156 Tỉnh Tỉnh khơng Tỉnh sáo 157 Tiu nghỉu Tiu nghỉu chó cụp Tiu nghỉu mèo cắt tai As sober as a judge (tỉnh quan tòa) Tiu nghỉu mèo tai 158 To (big) To bồ sứt cạp As big as a barn-door (to cửa nhà To Hộ Pháp kho) To vâm/ voi As big as an elephant (to voi) As big as a bus (to xe buýt) 159 Tối (dark) Tối (đen) hũ nút As dark as pitch (tối hắc ín) Tối bưng (mắt) Tối cửa địa ngục Tối đêm ba mươi Tối mực 160 Tốt (good) As good as gold (tốt vàng) As good as new (tốt mới) As good as pie (tốt bánh nướng) As good as wheat (tốt lúa mì) As sound as a bell (tốt chng) As right as rain (tốt mưa) 161 Tự nhiên Tự nhiên ruồi 162 Tự (free) As free as a birb (in the air) (tự chim) 163 Tươi mát Tươi hoa As fresh as a daisy (tươi hoa) As fresh as a mountain stream (tươi mát (fresh) dòng suối núi) 164 Thẳng thắn (straight) Thẳng (như) ruột ngựa As straight as an arrow (thẳng Thẳng kẻ mũi tên) As straight as die (thẳng thắn cục súc sắc) As straight as a ramrod (thẳng thơng nòng) 165 Thân thiết (thick) As thick as thieves (thân thiết tên trộm) 166 Thấp Thấp vịt 167 Thật Thật (thà) đếm 168 Thất thểu Thất thểu cò phải bão 169 Thì thụt Thì thụt chuột ngày As sharp as a knife (sắc sảo 170 Thơng minh, nhanh trí dao) (sharp / sober As sharp as a needle (sắc sảo / bright) kim) As sharp as a tack (sắc đinh đầu bẹt) As bright as a button (sáng nút áo) As wise as Solomon (thông thái vua 171 Thông thái Solomon) As wise as an owl (thông thái cú) 172 Thủy chung Thủy chung As loyal as a dove (trung thành chim bồ câu) (loyal) 173 Trắng (white) Trắng Trắng cước As white as a ghost (trắng hồn ma) As white as snow (trắng tuyết) Trắng ngà Trắng trứng gà bóc Trắng tuyết 174 Trần truồng (nacked) Trần (con) nhộng As naked as a jaybird (trần chim dẽ cầm) As naked as nature intended (trần chất tự nhiên) As naked as the day you were born (trần ngày bạn vừa sinh ra) 175 Trẻ (ageless) 176 Trong trắng As ageless as the sun (trẻ mặt trời) As pure as the driven snow (trong trắng tuyết cào) (pure) 177 Tròn (round) Tròn hột mít 178 Trọc (bald) As round as an apple (tròn táo) As bald as egg (trọc trứng) As bald as billiard ball (trọc banh bida) As bald as coot (trọc chim sâm cầm) 179 Trơ trẽn Trơ mặt thớt As bold as brass (trơ trẽn kèn đồng) Trơ tráo gáo múc dầu 180 Trơ trụi As bare as the palm of one’s hand (trơ trụi lòng bàn tay) (bare) 181 Trơn Trơn đổ mỡ As slippery as an eel (trơn lươn) (slippery) As true as steel (trung thành thép) 182 Trung thành As true as the needle to the pole (trung (true) thành kim với điểm cực) As loyal as a dove (trung thành chim bồ câu) 183 Ủ rũ Ủ rũ gà rù 184 Ướt (wet) Ướt chuột lội As wet as a drowned rat (ướt chuột lội) 185 Vàng Vàng nghệ 186 Vắng Vắng bãi tha ma Vắng chùa bà Đanh 187 Vô cảm (tough) Trơ phỗng As tough as nails (vô cảm Trơ đá đinh) Trơ khúc gỗ As tough as old boots (vô cảm giày bốt cũ) 188 Vô tận (numberless) As numberless as the sand (vô tận cát) Vui (mở) hội As happy as a clam (at high tide) (vui merry / Vui mở cờ (trong trai (vào lúc thủy triều cao)) pleased) bụng) As happy as a dog with two tails (vui Vui sáo chó với hai Vui Tết As happy as a king (vui vua) Vui trẩy hội As happy as a pig in shit (vui 189 Vui (happy / heo đống phân) As happy as a sand-boy (vui người chuyên chở chở cát) As happy as Larry (vui Larry) As happy as the day is long (vui ngày dài) As merry as the day is long (vui ngày dài) As pleased as Punch (vui Punch) 190 Vững (stead / firm) Vững bàn thạch As stead as rock (vững đá) Vững đồng As firm/ solid as a rock (vững đá) Vững kiềng ba chân Vững thành Vững thành đồng vách sắt 191 Xác Xác tổ đỉa ( ss: rách tổ đỉa) Xác vờ (xơ nhộng) 192 Xanh (green) Xanh Xanh (như) đít nhái Xanh (như) da trời Xanh nước biển Xanh tàu As green as grass (xanh cỏ) 193 Xấu (ugly) Xấu cú As ugly as scarecrow (xấu quạ) Xấu ma As ugly as sin (xấu tội lỗi) Xấu ma lem As ugly as toad (xấu ếch) Xấu ma mút Xấu Thị Nở 194 Xơ Xơ nhộng xác vờ (xác vờ) 195 Xưa (old) As old as the hills (xưa đồi) 196 Yên lặng Yên lặng tờ cá mập phơi nắng) (tranquil) 197 Yếu (weak) As tranquil as a basking shark (yên lặng Yếu sên As weak as a baby (yếu em bé) As weak as a kitten (yếu mèo con) As weak as gnat's piss (yếu nước tiểu ruồi) ... khảo sát yếu tố tính từ đối tượng so sánh thành ngữ so sánh Việt – Anh chứa yếu tố tính từ Chương hai-“Sự thể đặc trưng văn hóa – dân tộc thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ : sâu... Đặc trưng văn hoá- dân tộc thành ngữ so sánh Việt- Anh có yếu tố tính từ nhằm mục đích tìm nét đặc trưng văn hố -dân tộc thành ngữ so sánh Việt chứa yếu tố tính từ qua đối chiếu so sánh với thành. .. Anh) Lâm Bá Sĩ [60] - Luận văn thạc sĩ Ngữ nghĩa từ ngữ động vật thành ngữ tiếng Việt (So sánh với thành ngữ tiếngAnh) Nguyễn Thị Bảo [4] - Luận văn thạc sĩ Đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa từ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc trưng văn hóa – dân tộc trong thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ, Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc trưng văn hóa – dân tộc trong thành ngữ so sánh Việt – Anh có yếu tố tính từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn