Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy cho trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đến năm 2015

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:34

Luận văn góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản xây dựng chiến lược; quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy và các chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; nêu lên những thành quả, tồn tại và nguyên nhân của của nó; những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết tiếp. TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT ĐẾN NĂM 2015 Chun ngành: Quản trị kinh doanh Tác giả luận văn: Tạ mai Thơm Khóa: 2010-2012 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Danh Nguyên Nội dung tóm tắt: a Lý chọn đề tài: Phát triển đội ngũ cán giảng dạy ln đóng vai trò vơ quan trọng khơng muốn nói quan trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực sở đào tạo đặc biệt trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa Chất Vì vậy, đánh giá thực trạng đội ngũ cán giảng dạy sách đội ngũ cán giảng dạy hành trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất để từ xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tương lai cho Nhà trường đề giải pháp cụ thể, kịp thời cho chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Nhà trường nhu cầu phát triển nhân lực cho đất nước việc làm vô cần thiết cấp bách b Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Trên sở lý luận để xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy trường học, luận văn tập trung phân tích nêu bật: - Các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi, thực trạng đội ngũ cán giảng dạy đơn vị, sách đội ngũ cán giảng dạy hành kết đạt tồn cần khắc phục quản lý đội ngũ cán giảng dạy trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất - Đề luận nhằm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy, đảm bảo cho nghiệp phát triển Nhà trường, đạt kết cao - Đề xuất số giải pháp chiến lược nhằm xây dựng phát triển đội ngũ cán giảng dạy trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất, đảm bảo cho Nhà trường ln có đội ngũ cán giảng dạy hùng hậu có chất lượng cao Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa chất, bao gồm đội ngũ cán giảng dạy Nhà trường Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện thời gian lực nhiều hạn chế nên luận văn triển khai tìm hiểu số yếu tố liên quan đến chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất, tìm hiểu số luận nhằm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy đề xuất số giải pháp chiến lược để phát triển đội ngũ cán giảng dạy cho trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất đến năm 2015 c Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả Nội dung luận văn: Luận giải sở lý luận chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán giảng dạy, tìm điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức công tác phát triển đội ngũ cán giảng dạy đề xuất giải pháp chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy cho trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa Chất đến năm 2015 Những đóng góp tác giả: Luận văn xây dựng cho trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy đến năm 2015 đưa số giải pháp để thực chiến lược với hy vọng góp phần đáp ứng phần nhiệm vụ phát triển chung Nhà trường giai đoạn tới d Phương pháp nghiên cứu Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu luận chủ nghĩa vật biện chứng, phương pháp nghiên cứu thực tiễn thơng qua q trình điều tra, tổng hợp, thống kê, kế thừa phân tích số liệu, thu thập thông tin e Kết luận Phát triển đội ngũ cán giảng dạy tổ chức đào tạo hoạt động quan trọng công tác quản lý nhân nhà quản trị nhân lực cần xây dựng đưa giải pháp chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy phù hợp nhằm đạt mục tiêu chung tổ chức Cơng tác phát triển đội ngũ cán giảng dạy thời gian qua Nhà trường đạt kết chưa cao sách việc thực sách đội ngũ cán giảng dạy hành Nhà trường thiếu tính đồng bộ, tính hệ thống chưa lãnh đạo Nhà trường quan tâm mức nên chưa đem lại hiệu mong muốn Muốn thực tốt chiến lược phát triển chung trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất Nhà trường cần phải phát huy tối đa nội lực việc phát huy cao lực đội ngũ cán giảng dạy thông qua chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy Phú Thọ, ngày 25 tháng 03 năm 2013 Người hướng dẫn TS Nguyễn Danh Nguyên Học viên Tạ Mai Thơm ... triển đội ngũ cán giảng dạy cho trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất đến năm 2015 Những đóng góp tác giả: Luận văn xây dựng cho trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất chiến lược phát triển đội ngũ cán. .. phát triển đội ngũ cán giảng dạy cho trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất đến năm 2015 c Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả Nội dung luận văn: Luận giải sở lý luận chiến lược phát triển đội. .. quan đến chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy trường Cao đẳng Cơng nghiệp Hóa Chất, tìm hiểu số luận nhằm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán giảng dạy đề xuất số giải pháp chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy cho trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đến năm 2015, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy cho trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất đến năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn