Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 09:06

Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Marketing, Marketing - Mix và quản trị Marketing; phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone; xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Xây dựng số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone Tác giả luận văn: Nguyễn Tiến Đại Người hướng dẫn: TS Phan Diệu Hương NỘI DUNG TÓM TẮT Lý chọn đề tài: Công ty VMS - Mobifone doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động Việt Nam Trước Công ty Thông tin di động (VMS) tập trung vào kinh doanh mạng Mobifone tỉnh, thành phố lớn, địa bàn lại thị phần Mobifone chưa cao Thị trường vấn đề sống doanh nghiệp, Công ty Thông tin di động (VMS) khơng thể tránh khỏi quy luật Do Cơng ty Thông tin di động (VMS) cần phải tăng cường việc ứng dụng Marketing – Mix vào phát triển kinh doanh đồng khắp tỉnh nước, có Chi nhánh thơng tin di động Phú Thọ Chính tơi lựa chọn đề tài “ Xây dựng số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu luận văn: - Tổng hợp hệ thống hóa sở lý thuyết Marketing, Marketing - Mix quản trị Marketing - Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone - Xây dựng số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone Đối tượng nghiên cứu luận văn: Chi nhánh Thông tin di động Phú Thọ Phạm vi nghiên cứu luận văn: Đề tài thực phạm vi hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone tham khảo số chi nhánh khác thuộc công ty 5 Nội dung kết đạt được: Ngồi phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận Marketing – Mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng tin di động Chương 2: Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing – Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone ( 2010 – 2011) Chương 3: Xây dựng số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone Kết đạt được: Trên sở phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2011 chi nhánh Phú Thọ, phân tích số yếu tố dẫn đến kết sản xuất kinh doanh chi nhánh chưa đạt kế hoạch Trung tâm đề năm 2011 Luận văn đề xuất số giải pháp khả thi mang tính ý nghĩa thực tiễn cao nhằm khắc phục số tồn khó khăn kinh doanh, góp phần làm tăng doanh thu, tăng trưởng mặt thị phần chi nhánh Phú Thọ Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu thống kê ( Tổng hợp thống kê, so sánh, phân tích) Kết luận: Thông qua nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn, luận văn mong muốn góp phần phân tích rõ thực trạng ứng dụng Marketing - Mix chi nhánh Phú Thọ để từ tìm số giải pháp tăng cường ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2013 Ý KIẾN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN TS Phan Diệu Hương Nguyễn Tiến Đại ... động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS Mobifone ( 2010 – 2011) Chương 3: Xây dựng số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ công ty VMS. .. tiễn, luận văn mong muốn góp phần phân tích rõ thực trạng ứng dụng Marketing - Mix chi nhánh Phú Thọ để từ tìm số giải pháp tăng cường ứng dụng Marketing - Mix hoạt động kinh doanh chi nhánh Phú Thọ. .. kết luận, luận văn chia thành chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận Marketing – Mix hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông tin di động Chương 2: Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing – Mix hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn