Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2010-2015

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 08:02

Đề tài nghiên cứu tìm hiểu và phân tích thực trạng tại trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Công nghiệp. Trên cơ sở đó đánh giá các yếu tố môi trường chiến lược nhằm xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015. Mời các bạn cùng tham khảo. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Đình Hồng HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – Năm 2011 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 Tác giả luận văn: Nguyễn Đình Hồng Khóa: 2008 - 2010 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Nghiến Nội dung tóm tắt: a Lý chọn đề tài: - Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp từ trước tới nay, việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường dừng lại cơng tác kế hoạch hố mà chưa có tầm chiến lược - Ngày có cạnh tranh lớn nhà trường, sở đào tạo nước, sức ép việc sáp nhập ngành gia tăng Vì địa bàn Thái Nguyên có đến trường cao đẳng trực thuộc quan chủ quản Bộ Cơng thương, bên cạnh nội lực yếu, tính lịch sử hạn chế lớn nhà trường Điều cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn b Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu tìm hiểu phân tích thực trạng trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế Công nghiệp Trên sở đánh giá yếu tố mơi trường chiến lược nhằm xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 - Trên sở lý luận hoạch định chiến lược tổ chức thực tiễn hoạt động trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp để xây dựng đề xuất số giải pháp chiến lược phát triển cho nhà trường c Tóm tắt nội dung: Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung Luận văn gồm chương: Chương 1: Bao gồm hai nội dung bản, thứ luận văn khái quát toàn sở lý thuyết chung chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị chiến lược sâu vào công tác xây dựng chiến lược quy trình quản trị chiến lược tổ chức Từ việc thực nghiên cứu phân tích mơi trường nội bộ, mơi trường bên ngồi đến việc xác định mục tiêu việc hình thành lựa chọn chiến lược tổ chức Nội dung thứ hai, luận văn đề cập đến khái niệm, mục tiêu đặc điểm sở giáo dục đại học vai trò chiến lược hoạt động sở giáo dục ngày cần thiết Chương 2: Tập trung vào việc giới thiệu phân tích mơi trường chiến lược Trường Cao đẳng Cơng nghệ Kinh tế Cơng nghiệp, qua đánh giá thực trạng nguồn lực bên (các yếu tố nội bộ) yếu tố môi trường bên tác động đến việc xây dựng phát triển nhà trường tương lai Bên cạnh việc phân tích đánh giá nghiên cứu yếu tố mơi trường chiến lược mang tính chất định tính, luận văn kết hợp phần nghiên cứu định lượng thơng qua phương pháp chuyên gia cách xây dựng ma trận đánh giá yếu tố nội ma trận đánh giá yếu tố bên điều sở sát thực để đưa giải pháp chiến lược tốt Chương 3: Trên sở lý thuyết chương phân tích mơi trường chiến lược Chương 2, Chương luận văn đưa số giải pháp chiến lược phát triển cho trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp Bao gồm: - Công tác dự báo xây dựng mục tiêu nhà trường - Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 - Trên sở chiến lược đề xuất, luận văn đưa số giải pháp chiến lược thực chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 - 2015 Chương 4: Trên sở mục tiêu nhà trường đến năm 2015 trở thành trường Đại học, luận văn đưa giải pháp chiến lược phát triển nhà trường kiến nghị thực với cấp, nhằm phục vụ cho mục tiêu d Phương pháp nghiên cứu: - Tổng hợp lý thuyết từ tài liệu chuyên môn - Nghiên cứu thực nghiệm sở quan sát, hiểu biết hoạt động thực tế - Điều tra thu thập số liệu phân tích thống kê; kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng thông qua phương pháp lấy ý kiến chuyên gia e Kết luận: Luận văn kết nghiên cứu vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiến nhà trường, góp phần giúp nhà trường khắc phục hạn chế lộ trình xây dựng, phát triển hội nhập ...TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 Tác giả luận văn: Nguyễn Đình Hồng... trường Cao đẳng Cơng nghệ kinh tế Cơng nghiệp Trên sở đánh giá yếu tố môi trường chiến lược nhằm xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010 – 2015 - Trên sở lý luận hoạch định chiến lược. .. mơi trường chiến lược Chương 2, Chương luận văn đưa số giải pháp chiến lược phát triển cho trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp Bao gồm: - Công tác dự báo xây dựng mục tiêu nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2010-2015, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2010-2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn