Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta-agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:58

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá được thực trạng và năng lực trong công tác quản lý chất cấm nói chung và beta-agonist nói riêng. Lựa chọn được phương pháp và xây dựng đƣợc quy trình phân tích định lượng nhóm beta-agonist (CLEN, SAL, RAC) trong TACN, trong nước tiểu phù hợp điều kiện thực tiễn, đồng thời đảm bảo độ chính xác và thống nhất giữa các phòng thử nghiệm. Xây dựng được quy trình kiểm soát chất cấm nhóm beta-agonist trong chăn nuôi lợn thịt và đề xuất sửa đổi một số văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN DƢƠNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHẤT CẤM NHĨM BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL, RACTOPAMINE) TRONG CHĂN NUÔI LỢN Ngành : Dinh dƣỡng Thức ăn chăn ni Mă số : 9620107 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2018 Công trình hồn thành tại: HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS VŨ DUY GIẢNG PGS.TS PHẠM KIM ĐĂNG Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG KIM GIAO Hội Chăn nuôi Phản biện 2: TS TRẦN HIỆP Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 3: TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Viện Chăn nuôi Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thƣ viện: - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Thƣ viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việc lạm dụng sử dụng bất hợp pháp hormone, kháng sinh, hóa chất chăn ni ảnh hưởng đến chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng Để quản lý kiểm soát, nước ban hành qui định pháp lý nước ta, quản lý chất cấm chăn nuôi qui định Quyết định số 54/2002/QĐ-BNNPTNT (nay thay Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT) Tuy nhiên, sau văn ban hành một, phát hiện tượng sử dụng chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni lợn Đặc biệt, số điểm qui định chưa rõ ràng gây khó khăn q trình thực thi kiểm sốt chất cấm Do đó, năm 2010 Bộ NN& PTNT ban hành Thông tư 54/2010/TT-BNNPTNT (nay thay Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT) bổ sung quy định thử nghiệm xử lý vi phạm Tuy nhiên, thực tế xảy bất cập phương pháp thử nghiệm dẫn đến tình trạng tranh chấp xử lý vi phạm kết kiểm tra Do đó, để có sở cho việc xây dựng quy định quản lý nhà nước chất cấm betaagonist chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng nội dung nghiên cứu luận án cần thiết 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm soát quản lý chất cấm thuộc nhóm beta-agonist chăn ni lợn thích hợp với điều kiện thực tiễn nước ta đáp ứng thông lệ quốc tế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng lực cơng tác quản lý chất cấm nói chung beta-agonist nói riêng - Xác định phương pháp định lượng chất cấm nhóm beta-agonist (CLEN, SAL, RAC) thức ăn chăn nuôi nước tiểu lợn phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đảm bảo độ xác thống phòng thử nghiệm - Xây dựng quy trình kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số văn quy phạm pháp luật hành có liên quan 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đánh giá tình hình kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn 63 tỉnh, thành phố giai đoạn 2011- 2016, đồng thời đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm beta-agonist chăn ni lợn thịt tỉnh có ngành chăn ni lợn phát triển, đại diện cho phía Bắc, phía Nam thời điểm tháng năm 2016 - Đề xuất phương pháp phân tích định lượng chất cấm thuộc nhóm beta1 agonist (RAC, SAL, CLEN) thức ăn chăn ni nước tiểu vật ni có độ xác cao phù hợp với lực phân tích 15 phòng thử nghiệm định nước - Đánh giá đào thải chất cấm beta-agonist chăn ni lợn thơng qua thí nghiệm 45 lợn thịt Viện Chăn ni phòng thử nghiệm Cơng ty Cổ phần Chứng nhận Giám định Vinacert - Đề xuất quy trình kiểm tra, kiểm sốt sử dụng chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số quy định văn quy phạm pháp luật có liên quan 1.4 NHỮNG ĐĨNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI - Xác định phương pháp phân tích định lượng chất cấm nhóm beta-agonist TACN nước tiểu thiết bị phân tích LC-MS/MS có giới hạn phát (LOD) giới hạn định lượng (LOQ) phù hợp, tương thích với lực phòng phân tích nước - Xác định tốc độ thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist mô: thịt, gan thận lợn, mối quan hệ tốc độ thời gian đào thải chất cấm mô với tốc độ thời gian đào thải chất cấm nước tiểu Nghiên cứu đầu tiên, công phu khoa học cung cấp kết tin cậy sở quan trọng cho việc xây dựng qui định quản lý chất cấm beta - agonist Việt Nam - Các phát sở khoa học thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm sốt sử dụng chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn Đưa số kiến nghị cụ thể điều chỉnh văn pháp quy hành liên quan đến hoạt động quản lý, kiểm sốt chất cấm nhóm betaagonist chăn ni lợn thịt, có kiến nghị áp dụng hiệu thực tiễn quản lý 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.5.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp khoa học cho việc đề xuất giải pháp quản lý nhà nước chất lượng an toàn thức ăn sản phẩm chăn nuôi - Đề xuất xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia phương pháp phân tích định lượng chất CLEN, RAC, SAL thức ăn chăn nuôi nước tiểu vật nuôi kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS-MS) - Kết nghiên cứu đóng góp thêm tư liệu cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học mức độ đào thải tồn dư beta-agonist chăn nuôi lợn thịt 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết nghiên cứu đề tài ứng dụng trực tiếp quan quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi từ Trung ương đến tỉnh thành phố nước Vì hiệu cơng tác quản lý nhà nước thức ăn chăn nuôi nói riêng chăn ni nói chung nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng an tồn sản phẩm chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, làm tăng lực cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi thị trường nước hướng đến xuất Từ đó, nâng cao chuỗi giá trị cho người chăn ni nói riêng cho ngành nơng nghiệp nói chung Góp phần thực thành cơng Quyết định số 899/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng năm 2013 việc phê duyệt đề án “Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU Beta-agonist thuộc nhóm hormone đồng hóa (hormone analogue), bao gồm nhiều chất ractopamine, clenbuterol, salbuterol, cimaterol, fenoterol, mabuterol sử dụng phụ gia nhằm kích thích sinh trưởng xương không ảnh hưởng đến hormone tự nhiên (Beermann (2002), dẫn theo Centner et al (2014)) Paylean (Sản phẩm chứa ractopamine hydrochloride) bổ sung vào thức ăn lợn vỗ béo cải thiện hiệu sử dụng thức ăn 13%, tốc độ tăng trọng 10%, lượng thịt nạc tăng 25-37%, đầu lợn người nuôi thu thêm 5-10 USD (Wood et al., 2010) Các betaagonist khác SAL, CLEN có tác dụng tương tự, nhiên tồn dư betaagonist thịt sản phẩm thịt gây tác hại tới sức khỏe người tiêu dùng Trên giới hầu hết chất thuộc nhóm beta-agonist bị cấm sử dụng chăn nuôi Riêng RAC phép sử dụng Mỹ 25 nước khác Tổ chức Codex sau nhiều kỳ họp tranh cãi không thống việc cho phép sử dụng chất này, cuối thông qua mức tồn dư tối đa (MRLs: Maximum Residue Levels) RAC sản phẩm động vật Các lý khác cho việc cấm sử dụng RAC tất chất thuộc nhóm beta-agonist khác vấn đề quản lý số nước RAC phép sử dụng phụ gia TACN, người ta phát việc sử dụng bất hợp pháp thuốc khác không phép CLEN hay SAL Việc kiểm tra, xác định để phân biệt thuốc phép không phép sử dụng TACN hay sản phẩm thịt đòi hỏi phân tích đại tốn thời gian tiền Những người sản xuất thức ăn hay chăn ni lợi dụng khó khăn để đánh tráo thuốc phép (RAC) thuốc không phép (CLEN hay SAL), thuốc khơng phép rẻ nhiều so với thuốc phép Còn nước cấm tất chất thuộc nhóm beta-agonist, quan kiểm sốt an tồn thực phẩm nước phát thấy thịt hay sản phẩm thịt bị dây nhiễm thuốc không phép sau vụ ngộ độc xẩy Tình trạng xảy Trung Quốc, Thái Lan Việt Nam… Như vậy, việc quản lý kiểm soát việc sử dụng chất thuộc nhóm beta-agonist RAC, CLEN, SAL…trong TACN sản phẩm động vật thực phẩm cần thiết Những công việc cần làm cho việc quản lý kiểm soát là: - Áp dụng phương pháp phân tích chuẩn việc đánh giá số chất thuộc nhóm beta-agonist TACN nước tiểu vật nuôi - Đánh giá tồn dư RAC, CLEN SAL nước tiểu sau thời gian ngừng thuốc để có sở quản lý việc lưu giữ vật kiểm soát việc sử dụng bất hợp pháp chất chăn nuôi - Đánh giá tồn dư chất thuộc nhóm beta-agonist nêu số mô cơ, mỡ, gan, thận lợn để đánh giá dây nhiễm chất sản phẩm nước nhập PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG 3.1.1 Xác định phương pháp phân tích định lượng chất cấm nhóm beta-agonist để đề xuất phương pháp phân tích tiêu chuẩn cho phòng thử nghiệm nước - Đánh giá thực trạng lực phân tích chất cấm beta-agonist chăn nuôi Việt Nam - Xác định phương pháp phân tích định lượng phù hợp để khuyến cáo áp dụng Việt Nam - Đánh giá lực khả áp dụng phòng thử nghiệm phương pháp đề xuất 3.1.2 Đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm cơng tác kiểm sốt chất cấm nhóm beta-agonist chăn nuôi Việt Nam - Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng, lực quản lý kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn ni Việt Nam thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 - Khảo sát đánh giá thực trạng sử dụng chất cấm chăn nuôi thời điểm điều tra tháng năm 2016 3.1.3 Nghiên cứu xác định mức độ tồn dƣ thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist (SAL RAC) chăn ni lợn - Nghiên cứu mức độ đào thải chất cấm SAL RAC nước tiểu - Nghiên cứu mức độ tồn dư thời gian đào thải chất cấm SAL RAC sản phẩm chăn nuôi (thịt nạc, mỡ, gan, thận) - Đánh giá chất lượng thịt, số hóa học, màu sắc thịt lợn ăn thức ăn có bổ sung SAL RAC 3.1.4 Đề xuất xây dựng quy trình kiểm sốt beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số nội dung quản lý chăn nuôi - Đề xuất xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm betaagonist chăn nuôi lợn thịt - Đề xuất số nội dung sửa đổi văn quy phạm pháp luật hành có liên quan đến kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn ni 3.2 PHƢƠNG PHÁP 3.2.1 Xác định phương pháp phân tích định lượng chất cấm nhóm beta-agonist để đề xuất phương pháp phân tích tiêu chuẩn cho phòng thử nghiệm nước 3.2.1.1 Đánh giá lực thử nghiệm chất cấm beta-agonist thức ăn chăn nuôi nước tiểu vật nuôi - Điều tra gián tiếp cách gửi phiếu điều tra thiết kế sẵn nội dung thơng tin cần điều tra đến phòng thử nghiệm - Để lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp, 01 Hội đồng chuyên môn thành lập để đánh giá lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp nhóm beta-agonist TACN nước tiểu - Hội đồng chuyên môn đánh giá dựa tiêu chí: Có tương đương quy trình thực phòng thử nghiệm; thiết bị, hóa chất sử dụng LOD, LOQ gần số lượng phòng thử nghiệm đáp ứng tiêu chí nhiều Số lượng phòng thử nghiệm điều tra 15 đơn vị - Thời gian điều tra thực từ tháng đến tháng năm 2016 3.2.1.2 Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo đánh giá lực phòng thử nghiệm theo phương pháp đề xuất theo phương pháp nội - Trước tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo, PPĐX chuyển giao tới PTN Việc tổ chức thử nghiệm thành thạo (Preficiency Testing-PT) theo quy định TCVN ISO/IEC 17043:2011 Nguyên tắc chung chương trình chuẩn bị mẫu chuẩn nồng độ định sẵn để gửi đến PTN - Phương pháp tạo mẫu chuẩn TACN: Mẫu chuẩn TACN bao gồm mẫu dương tính mẫu âm tính (mẫu trắng) Mẫu âm tính mẫu TACN hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn tự phối trộn từ nguyên liệu thông dụng ngô, cám, khô dầu đỗ tương, bột thịt xương premix vitamin khoáng Sau phối trộn, mẫu trắng kiểm tra hàm lượng CLEN, RAC, SAL để khẳng định mẫu hồn tồn khơng nhiễm chất Một phần mẫu trắng thêm chuẩn chất CLEN, RAC, SAL với nồng độ mô tả bảng 3.1 Bảng 3.1 Thiết kế mẫu chuẩn chương trình thử nghiệm thành thạo mẫu thức ăn chăn nuôi Nồng độ chất mẫu (ppb)* Ký hiệu mẫu SAL CLEN RAC Mẫu 01 (Âm tính) 0 Mẫu 02 (10 ppb) 10 10 10 Mẫu 03 (20 ppb) 20 20 20 * Ngưỡng quy định Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT chất 10 ppb - Phương pháp tạo mẫu chuẩn nước tiểu: Việc tạo mẫu âm tính (mẫu trắng) nước tiểu cách ni lợn thức ăn không chứa chất beta-agonist Việc tạo mẫu chuẩn dương tính cách ni lợn TACN có bổ sung RAC, SAL Nguồn cung cấp RAC từ sản phẩm “Palyean Premix” hãng Elanco (Mỹ) SAL từ nguyên liệu dược “Salbutamol sulphate” Riêng CLEN, mẫu nước tiểu dương tính mẫu trắng thêm chất chuẩn CLEN Chương trình thử nghiệm thành thạo yêu cầu PTN tham gia thử nghiệm 02 phương pháp: phương pháp nội PTN (PPPTN) phương pháp đề xuất (PPĐX) Tổng số phòng thử nghiệm tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo gồm 18 phòng (ngồi 15 phòng định có 03 PTN chưa định), đó, có 10 phòng thực phương pháp (PPĐX PPPTN), phòng thực PPPTN Ngồi ra, có 01 phòng thử nghiệm tham gia phương pháp phòng thử nghiệm tiêu SAL, tổng số phòng thử nghiệm trả lời kết phân tích SAL 19 Trong số 15 PTN định khảo sát chuyển giao phương pháp có 10 phòng đáp ứng đầy đủ điều kiện chạy máy, thiết bị theo yêu cầu PPĐX nên thời điểm tổ chức chương trình lựa chọn 10 PTN tham gia thử nghiệm PPĐX Bảng 3.2 Thiết kế mẫu chuẩn chương trình thử nghiệm thành thạo mẫu nước tiểu Nồng độ chất mẫu (ppb)* SAL CLEN RAC Mẫu 01 (Âm tính) 0 Mẫu 02 (2ppb) 2 Mẫu 03 (5ppb) 5 *Ngưỡng quy định mẫu dương tính Thơng tư 01/2016/TT-BNNPTNT SAL ppb, CLEN ppb, RAC ppb Ký hiệu mẫu Kết PTN gửi phân tích thống kê so sánh kết phòng với giá trị ấn định chương trình (là kết trung bình PTN gửi sau loại bỏ kết sai) Các kết sai gồm kết không báo cáo, không hiệu chỉnh theo giá trị thu hồi, khơng sử dụng nội chuẩn, khơng có kết độ thu hồi, báo cáo sai đơn vị tính tốn Đánh giá kết tham gia PTN dựa giá trị Zscore, cụ thể sau: - Nếu: | Zscore| ≤ kết thử nghiệm đạt yêu cầu - Nếu < | Zscore | < kết thử nghiệm nghi ngờ - Nếu | Zscore | ≥ kết thử nghiệm số lạc, PTN có kết cần xem xét nguyên nhân dẫn đến kết sai lệch, có hành động khắc phục phòng ngừa thích hợp Bên cạnh việc đánh giá kết phòng thử nghiệm giá trị Zscore, kết thử nghiệm phương pháp PPPTN PPĐX so sánh với phần mềm MINITAB 16.0 3.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng kiểm sốt chất cấm chăn ni - Thực trạng sử dụng kiểm soát chất cấm gia đoạn 2011-2016 đánh giá nghiên cứu cắt ngang (cross - sectional) sở thu thập thông tin gián tiếp cách gửi phiếu điều tra thiết kế sẵn tới 63 Sở NN& PTNT Nội dung điều tra tập trung đánh giá cập nhật hiểu biết văn pháp luật quản lý beta-agonist chăn nuôi, biện pháp tổ chức triển khai, thực kiểm sốt, biện pháp ngăn chặn, khó khăn, vướng mắc địa phương Thực trạng sử dụng chất cấm thời điểm điều tra đánh giá thông qua kiểm tra thực tế lấy mẫu phân tích mẫu thức ăn mẫu nước tiểu tỉnh chăn nuôi lợn phát triển đại diện gồm Bình Dương, Đồng Nai (đại diện tỉnh phía Nam); Hải Dương, Hưng Yên (đại diện tỉnh phía Bắc) Mỗi tỉnh lựa chọn 01 huyện điển hình cơng tác kiểm sốt chất cấm chăn nuôi địa phương Cụ thể huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai, huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Tám mươi mẫu thức ăn lấy số sở sản xuất đại lý kinh doanh TACN 80 mẫu nước tiểu lấy số sở chăn nuôi lợn thịt (4 tỉnh, 20 mẫu/tỉnh/loại mẫu) Mẫu thức ăn chủ yếu mẫu thức ăn cho lợn thịt giai đoạn vỗ béo thức ăn bổ sung cho lợn thịt Tất mẫu phân tích tiêu CLEN, SAL, RAC hệ thống LC-MS/MS Thông tin từ phiếu điều tra sau loại bỏ phiếu có thơng tin khơng phù hợp đính từ đơn vị điều tra số liệu điều tra chưa rõ ràng xử lý phần mềm Micosorft Excell 2010 3.2.3 Nghiên cứu xác định mức độ tồn dư thời gian đào thải chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni lợn - Thí nghiệm thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn với 45 lợn, phân làm lô, lô 15 con, ni chuồng (5 con/ơ, đồng tính biệt), ô coi lần lặp lại Lô (lô đối chứng): Lợn ăn phần sở không bổ sung chất beta-agonist Lô (lô RAC): Lợn ăn phần sở bổ sung RAC với liều 10 ppm Lô (lô SAL): Lợn ăn phần sở có bổ sung SAL với liều ppm Thí nghiệm tiến hành trại chăn ni thuộc thơn Hồng Kim, xã Hồng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội kéo dài 60 ngày từ tháng đến tháng năm 2016 Trong giai đoạn (30 ngày đầu) lợn lô ăn thức ăn thí nghiệm; giai đoạn (30 ngày cuối), lợn ba lô nuôi thức ăn không bổ sung beta-agonist - Ngày giai đoạn (ngày 0) ngày (1, 3, 5, 10) tiến hành lấy mẫu nước tiểu ba lơ (mỗi thí nghiệm chọn ngẫu nhiên lợn để lấy mẫu nước tiểu) để phân tích RAC SAL Tại thời điểm khơng phát thấy diện RAC SAL nước tiểu, lợn mổ khảo sát, lấy mẫu thịt, mỡ, gan thận để phân tích xác định lượng tồn dư Trong trường hợp mẫu tồn dư, lợn lơ tiếp tục ni thêm ngày, sau giết mổ để khảo sát mức tồn dư RAC SAL mô - Một số tiêu suất, chất lượng thịt đánh giá thời điểm mổ khảo sát (3 con/lô) Màu thịt đánh giá phương pháp so màu theo tiêu chuẩn Ủy ban đánh giá chất lượng thịt Hoa Kỳ (NPPC, 2000) Việc định tính nhanh RAC SAL mẫu nước tiểu thực loại Kit thử nhanh hãng Taiwan Advance Bio-pharmaceutical Hàm lượng RAC SAL mẫu nước tiểu mẫu mô động vật định lượng phương pháp sắc ký lỏng ghép lần khối phổ (LC-MS/MS) - Các số liệu thí nghiệm xử lý phần mềm Minitab 16.0 3.2.4 Đề xuất quy trình kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt đề xuất sửa đổi số quy định quản lý chăn ni - Đề xuất quy trình kiểm sốt chất cấm beta-agonist chăn nuôi lợn thịt từ kết thu từ nội dung 3.2.3 - Đề xuất sửa đổi số quy định quản lý chăn nuôi PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 XÁC ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG CHẤT CẤM NHĨM BETA-AGONIST ĐỂ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP TIÊU CHUẨN CHO CÁC PHÕNG THỬ NGHIỆM TRONG NƢỚC 4.1.1 Năng lực phòng thử nghiệm phân tích chất cấm thức ăn nước tiểu vật ni Kết điều tra cho thấy có khác biệt kinh nghiệm thực phân tích chất cấm beta-agonist mẫu TACN, nước tiểu động vật 15 phòng thử nghiệm định giai đoạn 2011-2015 (bảng 4.1) Bảng 4.1 Kết điều tra số mẫu thử nghiệm phương pháp phân tích chất cấm nhóm beta - agonist mẫu thức ăn chăn nuôi mẫu nước tiểu vật nuôi 15 phòng thử nghiệm giai đoạn 2011-2015 (mẫu/năm) Mã PTN 10 11 12 13 14 15 Mẫu thức ăn chăn nuôi SAL CLEN RAC 35 123 100 120 60 10 10 12 13 13 51 41 40 74 12 12 251 50 65 12 0 47 81 17 27 51 26 0 15 16 10 12 12 10 68 15 25 SAL 16 120 32 15 164 52 20 0 215 373 Mẫu nước tiểu CLEN RAC 15 16 123 154 25 20 0 18 20 156 164 0 0 10 0 0 200 210 105 135 Thiết bị LC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS GC-MS LC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS LC-MS/MS GC-MS LC-MS/MS LC-MS/MS HPLC LC-MS/MS LC-MS/MS Bảng 4.4 Điều kiện chạy máy kết thẩm định phương pháp thử nghiệm beta-agonist trong thức ăn chăn nuôi nước tiểu lợn phòng thí nghiệm Mã PTN Điều kiện chạy máy Cột Poroshell 120 EC-C18 (2,1x 100 mm x 2,7m); Pha động: Amonium acetat 2mM:ACN Thiết bị: LC-MS/MS; Cột C18 Agilent Eclipse Plus (2,1x 50 mm x 1,8 m) ; Pha động: ACN (0,1% FA) : Nước (0,1% FA) ; Thiết bị: LC-MS/MS Cột C18 (2,1 x150 mm x 3,5m); Pha động: Nước (0,1% FA):ACN; Thiết bị: LC-MS/MS Cột DB-5MS (0,25 x 30 m x 0,25m) Chế độ: SCAN/SIM; Thiết bị: GC-MS Cột Agilent C18 (2,1 x 150 mm x 3,5m) Pha động: Nước (0,1% FA):MeOH Thiết bị: LC-MS/MS Cột Agilent Zorbax C18 (2,1 x 150 mm x 3,5m) Pha động: Nước (0,1% FA):MeOH (0,1% FA) Thiết bị: LC-MS/MS Cột Agilent C18 (4,6 x 50 mm x 5,0m) Pha động: Nước (0,1% FA):ACN Thiết bị: LC-MS/MS Cột Waters BEH C18 (2,1 x 50 mm x 1,7m) Pha động: MeOH : Nước (0,1% FA) Thiết bị: LC-MS/MS Cột Agilent C18 (4,6 x100 mm x 3,5m) Pha động: Nước (0,1% FA):ACN; Thiết bị: LC-MS/MS Cột HP-5a (0,25 mm x 30m x 0,25μm) Chế độ SIM/SCAN; Thiết bị: GC-MS Cột Agilent C18 (4,6 x 150 mm x 3,5m) Pha động: Nước (0,1% FA): ACN; Thiết bị: LC-MS/MS Cột Sciences C18; Pha động Methanol (0,1% FA) + Nước (0,1% FA); Detector: MS/MS; Thiết bị: LC-MS/MS Cột ODS; Pha động: Nước: ACN (4:1) Thiết bị: HPLC-DAD Cột Agilent C18 (4,6 x 150 mm, 3,5m) Pha động: Nước (0,1% FA): MeOH Thiết bị: LC-MS/MS Cột Inertsil ODS-4 (4,6 x150 mm x 3m) Pha động: FA (0,1%), amonium acetate 10 mM MeOH; Thiết bị: LC-MS/MS 10 11 12 13 14 15 TA Kết thẩm định phương pháp (ppb) LOD LOQ 0,5 1,5 1,0 3,0 1,0 3,0 2,0TA 1,0NT 1,0 5,0TA 3,0NT 3,0 1,0TA 0,3NT 3,0TA 1,0NT 1,0 3,0 2,0 6,0 0,2 0,6 1,0 3,0 0,5 1,5 2,0 5,0 2,65rac 10,93rac 0,3 1,0 1,0 3,0 : Thức ăn chăn nuôi; NT: Nước tiểu, rac: Ractopamin 11 4.1.2 Tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo đánh giá lực thực tế phòng đánh giá phương pháp đề xuất Tổng số PTN tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm nhóm beta –agonist (CLEN, SAL, RAC) TACN 18 PTN (03 phòng chưa định), có 10 phòng thực phương pháp (PPĐX PPPTN), phòng thực PPPTN (bảng 4.5) Bảng 4.5 Kết chương trình thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta -agonist mẫu thức ăn chăn ni Chất phân tích CLEN SAL RAC Tính chung chất Chỉ tiêu Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Sốcó kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Số lượt PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Mẫu 10 0 10 100 10 0 10 100 10 0 10 100 30 0 30 100 Phương pháp Phương pháp phòng đề xuất thử nghiệm Mẫu + Mẫu + Mẫu + Mẫu + Mẫu (10 ppb) (20 ppb) (10 ppb) (20 ppb) 10 10 18 18 18 0 1 0 0 9 18 13 12 90 90 100 72,2 66,0 10 10 19 19 19 0 0 1 0 19 15 16 70 80 100 78,9 84,1 10 10 18 18 18 0 1 0 1 17 14 13 90 80 94,5 77,8 72,2 30 30 55 55 55 1 2 1 25 25 54 42 41 83,3 83,3 98,2 76,4 74,5 Đối với mẫu âm tính (-): 100% PTN tham gia có kết đạt yêu cầu, mẫu âm tính có kết âm tính tiêu SAL CLEN Tuy nhiên, có 01 PTN trả lời kết dương tính với mẫu TACN PPPTN tiêu RAC Đối với mẫu dương tính : 100% PTN tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo có kết dương tính với chất CLEN, SAL, RAC Kết hàm lượng chất định lượng giá trị Zscore chất betaagonist mẫu TACN thêm chuẩn phân tích phương pháp PPĐX PPTN trình bày Bảng 4.6 Có số PTN tham gia 12 khơng đưa vào tính tốn số liệu thống kê, đơn vị tính có giá trị Zscore q lớn Bảng 4.6 Hàm lượng phân tích định lượng chất beta-agonist mẫu thức ăn chăn nuôi thêm chuẩn Tên mẫu Chất phân tích CLEN Mẫu 02 (10Ppb) SAL RAC CLEN Mẫu 03 (20PPb) SAL RAC Chỉ tiêu X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| Phương pháp đề xuất KQĐL SE 10,76 0,692 0,737 0,69 10,6 0,792 0,813 0,244 10,98 0,457 0,883 0,433 21,27 1,456 0,774 0,757 20,73 1,314 0,838 0,210 20,93 0,765 1,318 0,550 Phương pháp phòng thử nghiệm KQĐL SE 10,56 0,516 1,925 0,514 10,91 0,591 1,004 0,182 10,47 0,340 1,399 0,323 20,19 1,086 2,332 0,564 20,74 0,980 0,784 0,157 20,98 0,570 1,548 0,410 P value 0,822 0,179 0,756 0,358 0,379 0,349 0,558 0,111 0,993 0,840 0,961 0,740 *KQĐL: Kết định lượng (sau loại bỏ kết có kết lạc) Kết bảng 4.6 cho thấy khơng có khác có ý nghĩa thống kê kết phân tích định lượng trung bình chất CLEN, SAL, RAC mẫu TACN thêm chuẩn giá trị Zscore trung bình Tuy nhiên giá trị tuyệt đối cho thấy giá trị Zscore trung bình PTN tham gia PPHĐ có xu hướng thấp so với giá trị PPPTN Tổng hợp kết chương trình trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chương trình thử nghiệm thành thạo phân tích chất cấm beta -agonist mẫu nước tiểu lợn STT CLEN SAL Chỉ tiêu Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Phương pháp Phương pháp phòng đề xuất thử nghiệm Mẫu Mẫu + Mẫu + Mẫu Mẫu + Mẫu + (2 ppb) (5 ppb) (2 ppb) (5 ppb) 9 17 17 17 0 0 0 0 0 9 17 16 13 100 77,8 100 100 94,1 76,5 9 17 17 17 0 0 1 0 0 0 0 9 17 15 10 100 100 100 100 88,2 58,8 13 STT RAC Tính chung chất Chỉ tiêu Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Số PTN tham gia (phòng) Số PTN có kết bị loại (phòng) Số PTN có kết lạc (phòng) Số PTN có kết nghi ngờ (phòng) Số PTN có kết đạt (phòng) Tỷ lệ đạt (%) Phương pháp Phương pháp phòng đề xuất thử nghiệm Mẫu Mẫu + Mẫu + Mẫu Mẫu + Mẫu + (2 ppb) (5 ppb) (2 ppb) (5 ppb) 9 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 9 17 17 15 100 66,7 100 100 100 88,2 27 27 27 51 51 51 0 0 0 27 22 27 51 48 38 100 81,5 100 100 94,1 74,5 Đối với chương trình mẫu nước tiểu lợn, tổng số PTN tham gia 17 PTN, có 09 PTN tham gia phương pháp PPPTN PPĐX, 08 PTN tham gia PPPTN Đối với mẫu âm tính (-): 100% PTN tham gia có kết đạt u cầu, có kết âm tính tiêu SAL CLEN Đối với mẫu dương tính: 100% PTN tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo có kết dương tính với chất CLEN, SAL, RAC (bảng 4.7) Bảng 4.8 Hàm lượng phân tích định lượng chất beta-agonist mẫu nước tiểu lợn Tên mẫu Chất phân tích CLEN Mẫu 02 (2 ppb) SAL RAC CLEN Mẫu 03 (5 ppb) SAL RAC Chỉ tiêu X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| X (ppb) |Zscore| Phương pháp đề xuất KQĐL SE 5,011 0,197 0,712 0,327 5,094 2,692 0,693 0,473 5,001 0,222 0,759 0,237 1,960 0,090 0,649 0,224 2,167 0,903 0,781 0,352 1,951 0,103 1,242 0,299 Phương pháp phòng thử nghiệm KQĐL SE 4,872 0,143 1,133 0,238 7,338 1,959 1,696 0,344 4,776 0,162 0,912 0,173 2,171 0,065 0,781 0,163 3,050 0,657 1,084 0,256 2,190 0,075 0,882 0,218 P value 0,572 0,358 0,557 0,100 0,420 0,605 0,070 0,630 0,437 0,493 0,072 0,339 *KQĐL: Kết định lượng (sau loại bỏ kết bị lạc) Kết bảng 4.8 cho thấy mẫu nước tiểu khơng có khác có ý nghĩa thống kê kết phân tích định lượng trung bình chất CLEN, SAL, RAC giá trị Zscore trung bình Tuy nhiên giá trị tuyệt đối cho thấy giá trị Zscore trung bình PTN tham gia PPĐX có xu hướng thấp so 14 với giá trị PPPTN, chứng tỏ việc áp dụng PPĐX cho kết xác kết thu có đồng phòng thử nghiệm 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT VÀ SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM 4.2.1 Kết điều tra hệ thống văn quản lý chất cấm địa phương Kết điều tra từ 63 Sở Nông nghiệp PTNT hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất cấm chăn ni trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết điều tra hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan quản lý chất cấm chăn nuôi TT 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung có ý kiến Số tỉnh có Góp ý chung ý kiến (tỉnh) Tính đầy đủ văn 63 100% số tỉnh cho hệ thống văn quy phạm pháp luật đầy đủ (tuy nhiên có 03 tỉnh cho văn điều chỉnh nhiều lần, khó cập nhật) Các nội dung chưa phù hợp Bộ Luật hình 8/63 Chưa có hướng dẫn cụ thể xác định 100/2015/QH13 vi phạm hình Nghị định xử phạt vi 8/63 - Mức tiền xử phạt nhẹ, chưa đủ răn đe phạm hành - Chưa quy định với việc xử lý vận 119/2013/NĐ-CP chuyển gia súc có phát mẫu dương tính Thơng tư số 57/2012/TT6/63 Chưa quy định số lượng mẫu lấy sở giết BNNPTNT mổ vận chuyển -Giới hạn Kit thử nhanh cao ngưỡng kết Thông tư 01/2016/TT32/63 BNNPTNT luận dương tính phương pháp định lượng, làm lọt mẫu - Không nên quy định ngưỡng để kết luận mẫu dương tính phương pháp định lượng -Thời gian ni lợn từ có kết định tính dương tính đến có có kết định lượng phòng thử nghiệm kéo dài, khơng quy định cụ thể thời gian nuôi từ kết luận dương tính đến xuất bán Điều gây lãng phí chi phí lấy mẫu (lấy mẫu phân tích nhiều lần để kiểm tra mẫu âm tính hay chưa), chi phí thử nghiệm (thử nghiệm nhiều lần), chí sở chăn ni đổi tráo lợn thời gian 4.2.2 Tình hình quản lý kiểm soát chất cấm địa phương giai đoạn 2011-2016 Trong giai đoạn 2011-2016, hoạt động kiểm tra vấn đề sử dụng chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni địa phương có chuyển biên tích cực theo thời gian, thể năm 2011 có 24 địa phương triển khai kiểm tra đến 2016 lên tới 53 địa phương; nội dung phạm vi kiểm tra mở rộng thông qua đối tượng kiểm tra tăng dần theo năm (bảng 4.10) 15 Bảng 4.10 Kết điều tra số địa phương triển khai hoạt động kiểm tra chất cấm chăn nuôi (tỉnh) Chỉ tiêu Số tỉnh kiểm tra chất cấm Số tỉnh kiểm tra sở SX TA Số tỉnh kiểm tra CSKDTACN Số tỉnh kiểm tra CSCN Số tỉnh kiểm tra sở giết mổ Số tỉnh kiểm tra cửa hàng bán thịt 2011 24 12 2012 41 14 18 31 12 19 Năm thực (n=63) 2013 2014 2015 38 40 50 12 14 13 21 18 26 30 29 36 13 12 13 13 12 13 2016 53 16 29 34 18 19 Đánh giá mức độ quan tâm địa phương tới công tác kiểm tra, kiểm sốt việc sử dụng chất cấm nhóm beta-agonist chăn ni thể thơng qua tiêu tần suất kiểm tra, phần lớn địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng, ATTP vật tư, sản phẩm chăn nuôi theo đợt kiểm tra Kết thống kê tiêu thể bảng 4.11 Bảng 4.11 Kết tần suất kiểm tra chất cấm chăn nuôi địa phương (đợt/tỉnh/năm) Chỉ tiêu Số đợt kiểm tra CS SX TACN Số đợt kiểm tra CSKDTACN Số đợt kiểm tra sở chăn nuôi Số đợt kiểm tra sở giết mổ Số đợt kiểm tra cửa hàng bán thịt 2011 1,6 1,6 1,8 1,4 1,7 2012 1,9 2,4 2,3 1,6 1,1 Năm thực 2013 2014 1,3 1,4 1,8 2,0 2,1 1,7 1,6 1,6 1,2 1,2 2015 1,3 1,8 1,9 1,9 1,5 2016 1,4 2,1 2,1 2,6 1,4 Kết bảng 4.11 cho thấy tần suất kiểm tra chất cấm trung bình/năm địa phương có thay đổi theo chiều hướng tăng dần tần xuất kiểm tra qua năm, với đối tượng kinh doanh TACN, sở chăn nuôi sở giết mổ vật nuôi Trong tần suất kiểm tra chất cấm sở sản xuất TACN mua bán thịt thấp thay đổi Bảng 4.12 Kết điều tra số mẫu phân tích chất cấm chăn ni phân theo loại hình sản xuất loại mẫu 2011 2012 Mẫu TACN CSCN (mẫu) Số tỉnh lấy mẫu 12 Tổng số mẫu 42 112 (2-20) (5-40) Trung bình mẫu/tỉnh 7,0 9,3 Mẫu TACN CS SX & KDTACN (mẫu) Số tỉnh lấy mẫu 21 Tổng số mẫu 114 210 (2-30) (5-18) Trung bình mẫu/tỉnh 19 10 Mẫu nƣớc tiểu sở chăn nuôi (mẫu) Số tỉnh lấy mẫu 10 37 Tổng số mẫu 20 444 (2-3) (3-221) Năm thực 2013 2014 2015 2016 13 245 (7-60) 18,8 15 372 (6-93) 24,8 16 401 (1-165) 25,0 20 418 (1-120) 20,9 24 334 (2-42) 13,9 24 350 (6-32) 14,6 27 497 (6-40) 18,4 28 496 (2-63) 17,7 26 525 (10-94) 32 432 (14-280) 28 1383 (15-236) 25 1930 (3-473) 16 Năm thực 2011 2012 2013 2014 Trung bình mẫu/tỉnh 12 20,2 13,5 Mẫu nƣớc tiểu sở giết mổ (mẫu) Số tỉnh lấy mẫu 15 27 25 27 Tổng số mẫu 30 529 665 842 (1-4) (5-35) (12-500) (3-70) Trung bình mẫu/tỉnh 19,6 26,6 31,2 Mẫu gan, thịt sở giết mổ, bán thịt (mẫu) Số tỉnh lấy mẫu 15 26 28 28 Tổng số mẫu 338 525 442 1372 (2-35) (6-24) (2-36) (7-50) Trung bình mẫu/tỉnh 22,5 20,2 15,8 49 2015 49,4 2016 77,2 18 979 (3-280) 54,4 22 1749 (6-556) 79,5 28 1305 (2-80) 46,6 35 2048 (3-88) 58,5 Ghi chú: Kết ngoặc đơn số mẫu dao động từ đến nhiều Kết bảng 4.12 cho thấy số lượng mẫu loại mẫu lấy để phân tích chất cấm địa phương khác nhau, có tỉnh lấy vài mẫu phân tích, Hà Nam, Ninh Bình, Bình Phước; có tỉnh lấy đến hàng trăm mẫu Hà Nội, Hưng Yên, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre , vấn đề lấy mẫu hoạt động kiểm tra chất cấm chăn nuôi vừa phụ thuộc vào kinh phí cấp vừa phụ thuộc vào lực quản lý địa phượng tình hình sử dụng chất cấm địa bàn Bảng 4.13 Kết điều tra tỷ lệ số mẫu dương tính (%) với SAL phương pháp phân tích định lượng (mẫu) Chỉ tiêu Mẫu TACN Tổng mẫu phân tích Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính % Mẫu nƣớc tiểu Tổng mẫu phân tích Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính % Mẫu thịt Tổng mẫu phân tích Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính % 2011 2012 Năm thực 2013 2014 2015 2016 156 0,00 322 17 5,28 579 0,69 722 28 3,88 898 34 3,79 914 18 1,97 50 2,00 973 67 6,89 1190 14 1,18 1274 72 5,65 2362 406 17,19 3679 154 4,19 338 0,89 525 23 4,38 442 0,00 1372 25 1,82 1305 76 5,82 2048 64 3,13 Tương tự hoạt động kiểm tra giám sát sử dụng chất cấm chăn nuôi, công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý phổ biến văn pháp luật chất cấm chăn nuôi địa phương quan tâm triển khai tăng dần theo thời gian thể số tỉnh tăng từ tỉnh triển khai năm 2011 tăng lên 20 tỉnh vào năm 2016 số lượt người tham gia tập huấn tăng từ 3902 người vào năm 2011 lên 8938 người vào năm 2016 (bảng 4.14) 17 Bảng 4.14 Kết điều tra công tác triển khai tập huấn, tuyên truyền chất cấm chăn nuôi Chỉ tiêu Số tỉnh triển khai tập huấn (tỉnh) Số lớp (lớp/năm) Tổng số người tham gia (lượt) -Người chăn nuôi -Người sản xuất, kinh doanh -Đối tượng khác 2011 7,2 3902 3237 565 Năm thực 2013 2014 25 23 8,9 8,4 22195 13576 20457 11178 1588 1993 305 2012 14 9,3 7174 6478 546 2015 18 9,1 10639 5480 4905 122 2016 20 5,0 8938 3237 3288 260 Bên cạnh công tác tập huấn nghiệp vụ phổ biến văn quản lý sử dụng chất cấm chăn nuôi, địa phương tổ chức hình thức tun truyền tới người dân tác hại biện pháp kiểm sốt chất cấm chăn ni nhiều hình thức khác (Bảng 4.15) Trong số hình thức tuyên truyền hình thức người dân ký cam kết không sử dụng chất cấm chăn nuôi vào năm 2016 đươc nhiều tỉnh tham gia Bảng 4.15 Kết điều tra số tỉnh thực công tác tuyên truyền (tỉnh/năm) Hình thức Truyền hình địa phương Truyền địa phương Phim Video Tờ rơi Ký cam kết không sử dụng chất cấm 2011 - 2012 Năm thực 2013 2014 2015 9 13 11 12 10 2016 18 19 15 54 4.2.3 Đánh giá thực tế thực trạng sử dụng chất cấm chăn nuôi lợn số địa phương đại diện Thời điểm điều tra lấy mẫu phân tích diễn từ cuối tháng đến tháng 11/2016 Đây thời điểm cuối năm, thời điểm kết thúc sau gần năm phát động phong trào người chăn nuôi ký cam kết không sử dụng chất cấm chăn nuôi thực đạo Trung ương quyền địa phương kiểm tra, giám sát sử dụng chất cấm chăn nuôi Bảng 4.16 Kết phân tích chất cấm nhóm beta-agonist thức ăn nước tiểu (mẫu) Số sở KDTA lấy mẫu Số sở chăn nuôi lấy mẫu Số mẫu thức ăn phân tích Đồng Nai 10 20 Bình Dương 10 20 Hưng Yên 10 20 Hải Dương 10 20 Số mẫu thức ăn dương tính Số mẫu nước tiểu phân tích 20 20 20 Số mẫu nước tiểu dương tính với SAL 0 Số mẫu nước tiểu dương tính RAC, CLEN 0 20 02 (vết = 0,23 ppb) 0 Chỉ tiêu 18 4.3 XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TỒN DƢ VÀ THỜI GIAN ĐÀO THẢI CỦA CÁC CHẤT CẤM NHĨM BETA-AGONIST TRONG CHĂN NI LỢN 4.3.1 Ảnh hưởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn vỗ béo Kết khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn vỗ béo cho thấy, có khác biệt rõ tốc độ sinh trưởng nhóm lợn ăn thức ăn có bổ sung RAC SAL so với đối chứng Khối lượng lúc kết thúc thí nghiệm lợn lơ đối chứng thấp so với nhóm lợn ăn thức ăn có bổ sung RAC SAL 6,3% (84,7 so với 90,4) (P < 0,05) Bảng 4.17 Ảnh hưởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn lợn giai đoạn vỗ béo Lơ thí nghiệm SEM P Lô Lô (RAC) (SAL) Số lợn thí nghiệm (con) 15 15 Tốc độ sinh trƣởng Khối lượng bắt đầu (kg) 61.47 62.74 63.65 0.780 0.153 Khối lượng kết thúc (kg) 84.70b 90.39a 90.40a 1.147 0.008 Tăng khối lượng (g/con/ng) 774.2b 921.6a 891.7a 41.59 0.039 Hiệu sử dụng thức ăn Lượng ăn vào (g/con/ngày) 2439 2404 2419 9.667 0.111 Tiêu tốn TĂ/kg TT (kg) 3.16a 2.62b 2.73b 0.130 0.048 Ghi chú: Trong hàng, giá trị trung bình có mũ chữ khác khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Chỉ tiêu Lô (ĐC) 15 Đáp ứng vật nuôi diện chất beta-agonist thức ăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liều, thời gian sử dụng, lồi vật ni Theo Anderson et al (1991), chất thuộc nhóm agonist- beta CLEN, Cimaterol có hiệu cừu bò, có hiệu lợn Ngược lại, chất thuộc nhóm agonist- beta RAC có hiệu với lồi nhai lại, lại có hiệu lợn Các kết nghiên cứu cho thấy, bổ sung RAC (liều ppm) SAL (liều 10 ppm) vào thức ăn thời gian 30 ngày vỗ béo cuối trước giết mổ thấy có đáp ứng tích cực lợn tốc độ sinh trưởng Kết nghiên cứu phù hợp với kết nghiên cứu Crome et al (1996); See et al., (2004) 4.3.2 Ảnh hưởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến số tiêu chất lượng thịt lợn giai đoạn vỗ béo Cơ chế tác động chủ yếu chất beta-agonist thể động vật làm tăng cường trình sinh tổng hợp protein tăng phân giải lipit Do đó, đáp ứng rõ rệt vật nuôi lấy thịt ăn thức ăn có bổ sung chất tăng tỷ lệ thịt xẻ tỷ lệ thịt nạc thân thịt (Moody et al., 2000) Các kết nghiên cứu thí nghiệm cho thấy, khơng có khác biệt 19 lô tỷ lệ thịt móc hàm tỷ lệ thịt xẻ so với khối lượng sống, có khác biệt rõ tỷ lệ thịt xẻ so với khối lượng móc hàm lơ Theo đó, nhóm lợn ăn thức ăn có bổ sung RAC SAL có tỷ lệ thịt xẻ so với khối lượng móc hàm cao từ 4,9% (lô 3) đến 6,2% (lô 2) so với đối chứng, khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến số tiêu chất lượng thịt lợn giai đoạn vỗ béo cho thấy, nhóm lợn ăn thức ăn có bổ sung RAC SAL có độ dày mỡ lưng thấp có diện tích thăn cao đáng kể so với nhóm đối chứng Màu sắc thịt nạc thăn nạc mông lợn lô đậm rõ rệt so với đối chứng, khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) (bảng 4.18) Kết phù hợp với nghiên cứu trước Việt Nam lợn vỗ béo sử dụng RAC mức ppm dạng Paylean 20 premix (Trần Quốc Việt Ninh Thị Len, 2005) Một số cơng trình nghiên cứu ngồi nước (Manno et al., 2006; Sanches et al., 2010) cho thấy kết tương tự bổ sung RAC vào phần ăn cho lợn mức 5, 10 15 ppm Bảng 4.18 Ảnh hƣởng việc bổ sung RAC SAL vào thức ăn đến số tiêu chất lƣợng thịt lợn giai đoạn vỗ béo Lơ thí nghiệm (n=3) SEM P Lơ Lơ Lô (ĐC) (RAC) (SAL) KL lúc giết mổ (kg) 97,7 98,3 99,2 1.454 0.790 TL móc hàm (%) 79.5 79.7 80.0 0.695 0.863 TL thịt xẻ so với KLS (%) 67.0 71.4 70.8 1.334 0.117 TL thịt xẻ so với MH (%) 84.3b 89.5a 88.4a 1.066 0.030 Độ dày mỡ lưng (mm) 23.9a 17.8b 18.6b 0.802 0.003 Diện tích thăn (cm2) 38.9b 46.0a 44.6a 0.661 0.001 Chỉ số màu thịt mông* 2.67b 4.33a 4.28a 0.221
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta-agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất cấm nhóm beta-agonist (clenbuterol, salbutamol, ractopamine) trong chăn nuôi lợn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn