Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân trong việc chấp nhận dịch vụ mobile banking tại Việt Nam: nghiên cứu từ mô hình lý thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng

252 9 0
  • Loading ...
1/252 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:57

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân trong việc chấp nhận và sử dụng mobile banking và từ đó đưa ra những gợi ý cho ngân hàng thương mại điều chỉnh để thu hút khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ mobile banking tại Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - TRỊNH THỊ THU HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TỪ MƠ HÌNH LÝ THUYẾT CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ (UTAUT) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - TRỊNH THỊ THU HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TỪ MƠ HÌNH LÝ THUYẾT CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG CƠNG NGHỆ (UTAUT) Chun ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐÀO VĂN HÙNG TS ĐẶNG ANH TUẤN HÀ NỘI, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Trịnh Thị Thu Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ MOBILE BANKING 1.1 Tổng quan chung dịch vụ mobile banking 1.1.1 Ngân hàng điện tử 1.1.2 Khái niệm dịch vụ mobile banking 1.1.3 Các tảng mobile banking 11 1.1.4 Lợi ích mobile banking 13 1.2 Tổng quan chung lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ 15 1.2.1 Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 16 1.2.2 Lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB) 17 1.2.3 Lý thuyết phân tách hành vi có kế hoạch (DTPB) 18 1.2.4 Lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) 19 1.2.5 Lý thuyết phổ biến đổi (IDT) 21 1.2.6 Mơ hình sử dụng PC (MPCU) 23 1.2.7 Lý thuyết nhận thức xã hội (SCT) 23 1.2.8 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 24 1.2.9 Lý thuyết lựa chọn làm lý thuyết tảng cho nghiên cứu 26 1.3 Tổng quan chung nhân tố tác động đến mobile banking 29 1.3.1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu 30 1.3.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mobile banking 31 1.3.3 Yếu tố nhân học 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 37 2.1 Mối quan hệ nhân tố đến ý định sử dụng mobile banking 37 2.1.1 Ảnh hưởng hiệu kỳ vọng với ý định sử dụng 37 2.1.2 Ảnh hưởng nỗ lực kỳ vọng với ý định sử dụng 38 2.1.3 Ảnh hưởng ảnh hưởng xã hội với ý định sử dụng 38 2.1.4 Ảnh hưởng điều kiện thuận lợi với ý định sử dụng hành vi sử dụng 40 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - TRỊNH THỊ THU HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ MOBILE BANKING TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN... 23 1.2.8 Lý thuyết hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 24 1.2.9 Lý thuyết lựa chọn làm lý thuyết tảng cho nghiên cứu 26 1.3 Tổng quan chung nhân tố tác động đến mobile banking 29... nghiên cứu 30 1.3.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mobile banking 31 1.3.3 Yếu tố nhân học 34 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân trong việc chấp nhận dịch vụ mobile banking tại Việt Nam: nghiên cứu từ mô hình lý thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng, Luận án tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng cá nhân trong việc chấp nhận dịch vụ mobile banking tại Việt Nam: nghiên cứu từ mô hình lý thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn