Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

13 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:13

Luận án được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng vai trò của vốn con người trong giảm nghèo và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò vốn con người để giảm nghèo bền vững. Sau đây là bản tóm tắt của luận án. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Người hướng dẫn khoa học: THÁI PHÚC THÀNH VAI TRÒ CỦA VỐN CON NGƯỜI TRONG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ LAO ĐỘNG MÃ SỐ: 62340201 PGS TS PHẠM THÚY HƯƠNG PGS TS NGUYỄN VĨNH GIANG Phản biện: PGS TS LÊ THANH HÀ TS LƯU BÍCH NGỌC TS NGUYỄN MẠNH HẢI TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Đại học kinh tế quốc dân Vào hồi: ngày tháng năm 2014 Có tìm hiểu luận án tại: W Thư viện Quốc gia W Thư viện Đại học kinh tế quốc dân HÀ NỘI $ 2014 LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Hỗ trợ người nghèo giáo dục, dạy nghề nâng cao trình độ giáo dục, chuyên môn kỹ thuật, cải thiện vốn người người nghèo Nhưng vai trò vốn người giảm nghèo nào? Làm để nâng cao vai trò vốn người để giảm nghèo bền vững? vừa câu hỏi đặt thực tiễn triển khai thực chương trình giảm nghèo Việt Nam, vừa câu hỏi có tính khoa học, chưa có đề tài nghiên cứu Chương Cơ sở lý luận mối quan hệ vai trò vốn người giảm nghèo bền vững 1.1 Vốn người 1.1.1 Khái niệm: Vốn người tập hợp kiến thức, khả năng, kỹ mà người tích lũy Vốn người loại tài sản sinh kế VỐN CON NGƯỜI Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng vai trò vốn người giảm nghèo đề xuất giải pháp nâng cao vai trò vốn người để giảm nghèo bền vững Kết cấu luận án: Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Luận án kết cấu thành chương sau: Kiến thức Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Phân tích thực trạng vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam giai đoạn 2000$2010; Chương 4: Quan điểm giải pháp nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo bền vững đến năm 2020 Những nội dung Luận án trình bày tóm tắt theo Chương sau: Kỹ Khả Chương 1: Cơ sở lý luận mối quan hệ vai trò vốn người giảm nghèo bền vững; Hiểu biết, đo trình độ Điều kiện chủ quan tự nhiên để thực Hình 1.1: Các yếu tố cấu thành vốn người Nguồn: NCS xây dựng sở lý luận yếu tố cấu thành vốn người 1.1.2 Vốn người có số đặc trưng khó tách biệt yế tố cấu thành; thuộc cá nhân; vừa có tính cá nhân, vừa có tính cộng đồng; có hiệu ứng ngoại sinh; có tính “bản địa”; bao hàm mặt lượng và chất 1.1.3 Vốn người chịu tác động nhiều yếu tố đặc điểm nhân học, văn hóa $ xã hội, sở hạ tầng, mơi trường tự nhiên, kinh tế, trị, sách thể chế, giáo dục đào tạo, gia đình 1.1.4 Các tiêu chí phản ánh vốn người: Trong phạm vi luận án, vốn người đươc phản ánh tiếp cận nghiên cứu theo hai nhóm: nhóm thứ nhất, kiến thức giáo dục đào tạo quy bao gồm kiến thức giáo dục phổ thông kiến thức chuyên môn – kiến thức chung, phản ánh thông qua cấp giáo dục phổ thông cấp chun mơn kỹ thuật (CMKT); nhóm thứ hai, kiến thức kỹ cụ thể sản xuất, chi tiêu ứng phó rủi ro 1.2 Nghèo, giảm nghèo giảm nghèo bền vững 1.2.1 Khái niệm: Giảm nghèo bền vững hiểu tình trạng đạt mức độ thỏa mãn nhu cầu bản/mức sống/mức thu nhập cao mức chuẩn (nghèo) trì mức thỏa mãn nhu cầu bản/mức sống/mức thu nhập mức chuẩn gặp phải cú sốc hay rủi ro; giảm nghèo bền vững hiểu với nghĩa đơn giản nghèo bền vững hay khơng tái nghèo Nghèo nghèo bền vững kết sinh kế 1.2.2 Giảm nghèo bền vững phản ánh thông qua tiêu chí chủ yếu: (i) Thỏa mãn nhu cầu bản, (ii) Cải thiện trì thu nhập; (iii) Thốt nghèo khơng tái nghèo Thỏa mãn nhu cầu Giảm nghèo bền vững Thu nhập tăng trì mức cao 1.3 Vị trí mối quan hệ vốn người với giảm nghèo thể rõ lý thuyết sinh kế, với nội dung sau: Sinh kế cách thức người sinh sống, bao gồm tài sản sinh kế hoạt động cần có để đảm bảo phương tiện sinh sống Tài sản sinh kế hay vốn sinh kế bao gồm thứ thuộc quyền sở hữu hay sử dụng người, sử dụng, khai thác q trình sinh sống; phân chia cách tương đối thành nhóm: vốn người, vốn tài chính, vốn tự nhiên, vốn vật chất vốn xã hội – Vốn người tài sản sinh kế Hoạt động sinh kế kết hợp vốn sinh kế trình sinh sống để tạo kết sinh kế Trong vốn người có vai trò điều phối, định Kết sinh kế kết hoạt động sinh kế, phản ánh thông qua thay đổi tài sản sinh kế sau thời gian định – Thoát nghèo bền vững kết sinh kế Các yếu tố tác động từ bên ngồi bao gồm mơi trường tự nhiên, kinh tế$xã hội, thể chế, sách, thị trường,… đặc biệt ý tác động tiêu cực, gây sốc rủi ro Các yếu tố tác động từ bên ngồi Thốt nghèo khơng tái nghèo Vốn tài Hình 1.2: Các tiêu chí phản ánh giảm nghèo bền vững Nguồn: NCS xây dựng sở lý luận tiêu chí phản ánh giảm nghèo bền vững 1.2.3 Giảm nghèo bền vững chịu tác động nhiều yếu tố, tài sản sinh kế, chiến lược hoạt động sinh kế với nghĩa yếu tố bên hay nội lực; nhóm yếu tố bên ngồi thị trường, thể chế, sách, khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giảm nghèo, sở hạ tầng, môi trường tự nhiên, Vốn tự nhiên Tài sản SK Vốn vật chất Vốn người Chiến lược, hoạt động SK Kết sinh kế Vốn xã hội Hình 1.4: Mơ hình sinh kế giản đơn Nguồn: NCS phát triển sở mơ hình sinh kế ILSSA/ADB xây dựng trong“ Đánh giá thị trường có tham gia“ (2005) 1.4 Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Với nghĩa “vai trò“ hiểu chức năng, tác động, lý luận vai trò vốn người giảm nghèo bền vững phát triển sở mối quan hệ vốn người giảm nghèo theo lý thuyết sinh kế: Vốn người đặt vị trí trung tâm, mối quan hệ mật thiết với tài sản sinh kế khác, tác động đến giảm nghèo bền vững thông qua tác động đến thu nhập, tình trạng nghèo khơng tái nghèo 1.4.1 Vai trò vốn người mức độ thỏa mãn nhu cầu bản, tình trạng nghèo khơng tái nghèo Vai trò vốn người giảm nghèo bền vững xem vai trò loại tài sản sinh kế có chức đặc biệt việc tạo kết sinh kế (thốt nghèo khơng tái nghèo) thông qua chế sau: Tuy nhiên vốn người phát huy tốt vai trò giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tiễn bao gồm tài sản sinh kế khác tác động từ bên ngồi 1.4.2 Vai trò vốn người thu nhập Vốn người tác động tới thu nhập thông qua chế khác nhau; quan trọng tác động làm tăng suất lao động; tác động tới thu nhập thông qua định khu vực làm việc lao động – người có trình độ cao làm việc khu vực có thu nhập cao hơn; tác động đến quy mơ hộ gia đình hay tỷ lệ phụ thuộc – người có trình độ cao thường sinh hơn, số ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập bình quân đầu người hộ, Trên sở lý thuyết sinh kế khái niệm liên quan, khung lý thuyết vai trò vốn người giảm nghèo bền vững phát triển Hình 1.5 $ Quyết định tài sản sinh kế khác tác động trực tiếp đến mức độ thỏa mãn nhu cầu người; CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI: rủi ro $ Quyết định chiến lược sinh kế hộ gia đình; VỐN CON NGƯỜI: $ Quyết định hoạt động sinh kế, định phương thức kết hợp tài sản sinh kế hoạt động sinh kế; $ Quyết định khả thích ứng, điều chỉnh để phù hợp với tác động từ bên ngoài; $ Quyết định khả tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sinh kế, tăng suất lao động; Xu hướng tác động chung chủ yếu vốn người cao hơn, chiến lược sinh kế hợp lý hơn, hoạt động sinh kế hiệu hơn, khả thích ứng cao hơn, tài sản sinh kế tốt CÁC VỐN SINH KẾ KHÁC: W Kiến thức giáo dục, đào tạo quy: Bằng cấp giáo dục phổ thông cấp CMKT W Kiến thức kỹ cụ thể: + Kiến thức kỹ sản xuất: hiểu biết sản xuất, KH$KT, tổ chức thực + Kiến thức kỹ chi tiêu: kiến thức sử dụng vốn, kế hoạch chi tiêu cách thức chi tiêu + Kiến thức kỹ ứng phó rủi ro $ Vốn tái $ Vốn vật chất $ Vốn tự nhiên $ Vốn xã hội GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG: $ Tăng thu nhập $ Thốt nghèo khơng tái nghèo; $ Mức độ thỏa mãn nhu cầu Hình 1.5: Mơ hình nghiên cứu Nguồn: NCS xây dựng sở lý luận vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Chương Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp tiếp cận, nội dung phương pháp phân tích 2.1.1 Cách tiếp cận nội dung nghiên cứu: Luận án tiếp cận phân tích thực trạng theo nội dung lớn, mối quan hệ bản, mối quan hệ cụ thể phương pháp phân tích tóm tắt Bảng 2.1: Bảng 2.1: Các nội dung, mối quan hệ phương pháp phân tích thực trạng Nội dung Vai trò VCN thu nhập Các mối quan hệ Trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn kỹ thuật với thu nhập Kiến thức cụ thể, kỹ cần thiết với thu nhập Vai trò VCN nghèo bền vững Trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật với nghèo bền vững Kiến thức, kỹ cụ thể với thoát nghèo bền vững Các mối quan hệ cụ thể $ Trình độ chủ hộ với thu nhập $ Trình độ lao động với thu nhập lao động khu vực việc làm khác $ Trình độ chủ hộ với tỷ lệ phụ thuộc $ Trình độ lao động với khu vực làm việc lao động $ Kiến thức, kỹ sản xuất với thu nhập $ Kiến thức, kỹ chi tiêu với thu nhập $ Kiến thức, kỹ ứng phó rủi ro với thu nhập $ Trình độ giáo dục với mức độ nghèo $ Trình độ giáo dục tình trạng nghèo khác $ Kiến thức, kỹ sản xuất với tình trạng nghèo $ Kiến thức, kỹ chi tiêu với tình trạng nghèo $ Kiến thức, kỹ Phương pháp phân tích, nguồn liệu cơng cụ Phương pháp: Phân tích thống kê Nguồn liệu: VHLSS 2004, 2006, 2008, 2010 Công cụ: STATA, mơ hình Mincer Phương pháp: Phân tích thống kê Nguồn liệu: + Thứ cấp: Các báo cáo, nghiên cứu + Sơ cấp: Điều tra hộ gia đình NCS thực Cơng cụ: STATA Phương pháp: Phân tích thống kê Nguồn liệu: + Điều tra hộ gia đình NCS thực + VHLSS 2010 2012 Công cụ: STATA , mơ hình đánh giá tác động trình độ giáo dục đến khả nghèo hộ gia đình Phương pháp: Phân tích thống kê Nguồn liệu: Điều tra hộ gia đình NCS thực Cơng cụ: STATA Vai trò VCN thỏa mãn nhu cầu Trình độ giáo dục với tài sản sinh kế ứng phó rủi ro với tình trạng nghèo Trình độ giáo dục với tiêu nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh, phương tiên lại, phương tiện nghe nhìn Phương pháp: Phân tích thống kê Nguồn liệu: VHLSS 2010 Cơng cụ: STATA 2.1.2 Phương pháp phân tích: Luận án sử dụng phương pháp phân tích thống kê chính: 1) Phân tích thống kê mơ tả sử dụng để phân tích mối quan hệ trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật với thu nhập; kiến thức cụ thể, kỹ cần thiết thu nhập; trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật với nghèo bền vững; kiến thức, kỹ cụ thể với nghèo bền vững; trình độ giáo dục với tài sản sinh kế; 2) Tương quan tuyến tính phân tích hồi quy thơng qua mơ hình sau: $ Mơ hình Mincer với dạng hàm lnYt = a0 + a1S + a2t + a3t2 + biến khác sử dụng phân tích mối quan hệ trình độ chun mơn kỹ thuật với thu nhập lao động làm công hưởng lương, tự làm phi nông nghiệp, tự làm nơng nghiệp Trong đó: Yt thu nhập ròng năm t; S số năm học; t số năm biểu thị kinh nghiệm tiềm năng; t2 bình phương số năm kinh nghiệm tiềm năng; ao hệ số; a1 giá trị ước lượng suất sinh lợi việc học, giải thích phần trăm tăng thêm thu nhập tăng thêm năm học; a2 hệ số giải thích phần trăm tăng thêm thu nhập kinh nghiệm tiềm tăng thêm năm; a3 hệ số biểu thị mức độ suy giảm thu nhập biên theo thời gian làm việc $ Mơ hình đánh giá tác động trình độ giáo dục đến khả thoát nghèo hộ dạng hàm Probit xây dựng sử dụng để phân tích mối quan hệ trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật với thoát nghèo bền vững Với giả định Y nhận giá trị là hộ nghèo hoăc hộ không nghèo tùy thuộc vào đặc điểm I hộ gia đình xác định biến độc lập xác suất để Y=1 cao hay thấp, hay khả rơi vào nghèo hộ cao hay thấp Giả sử đặc điểm I hộ xác định sau: I = β1 +β2X2i (với X2i biến độc lập); tồn mức giới hạn I* để: Y=1 I < I*; Y=0 I> I* Do I* không quan sát được, ta giả thiết I* = I + u (trong u yếu tố ngẫu nhiên mơ hình); đó: Ii* = β1 + β2X2i + ui Chương Phân tích thực trạng vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam giai đoạn 2000W2010 3.1 Thực trạng nghèo giảm nghèo Việt Nam giai đoạn 2000W2010 2.2 Nguồn liệu 2.2.1 Nguồn liệu sơ cấp $ Điều tra hộ gia đình: Một điều tra quy mơ 270 hộ, gồm nhóm đối tượng: nghèo kinh niên, tái nghèo thoát nghèo bền vững; cỡ mẫu nhóm đối tượng 90 hộ Hộ điều tra chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống; sở danh sách đối tượng xã; địa bàn điều tra xã/tỉnh, xã chọn phương pháp ngẫu nhiên sở danh sách xã tỉnh Mẫu hộ phân bổ địa bàn tỉnh Yên Bái, Hà Nội (địa bàn Hà Tây cũ), Nghệ An, Kon Tum, Quảng Nam Trà Vinh, đại diện cho vùng $ Bên cạnh điều tra hộ gia đình theo Phiếu điều tra, nghiên cứu tổ chức vấn sâu 25 hộ gia đình; nghiên cứu 20 trường hợp cá nhân, hộ điển hình; tham vấn/tọa đảm với nhóm đối tượng cán bộ, đại diện hộ thoát nghèo bền vững, hộ tái nghèo 2.2.2 Nguồn liệu thứ cấp B Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 điều tra mẫu TCTK tổ chức thực với cỡ mẫu 45.000 hộ 3000 địa bàn xã cho điều tra mẫu phụ 9000 hộ cho module điều tra chi tiêu hộ gia đình Quy mơ, nội dung, chất lượng số liệu điều tra đáp ứng yêu cầu thông tin nghiên cứu luận án về: thu nhập, tình trạng việc làm, giáo dục$đào tạo, nhà ở, tài sản,… $ Các nguồn liệu thứ cấp khác, bao gồm: báo cáo nghiên cứu, báo cáo hành chính, niên giám thống kế nhiều tài liệu xuất Tỷ lệ nghèo giảm nhanh từ 37% năm 1998 xuống 12% năm 2010 Tuy nhiên, tình trạng rơi nghèo tái nghèo cao, lên tới 30% so với số nghèo; tình trạng nghèo kinh niên lớn, chiếm tới 9% số hộ; nông thôn khu vực nghèo đói tập trung, chiếm 90%, bị ảnh hưởng nhiều loại hình rủi ro, gần 50% số hộ bị rủi ro, thiên tai; tài sản sinh kế nhà ở, đất sản xuất, tiết kiệm, thu nhập, công cụ lao động, phương tiện sinh hoạt, hạn hẹp vốn người thấp, cụ thể trình độ giáo dục bình quân thấp, tỷ lệ lao động có cấp chun mơn kỹ thuật thấp, thiếu kiến thức cụ thể, thiếu kỹ cần thiết Trên thực tế, mối quan hệ vốn người với thình trạng thỏa mãn nhu cầu thể rõ ràng thông qua mối quan hệ thuận trình độ chủ hộ với mức độ thỏa mãn nhu cầu ăn (nước sạch), (nhà ở, nhà vệ sinh), y tế (nước sạch, nhà vệ sinh), lại (phương tiện lại), văn hóa$xã hội (phương tiện nghe nhìn, lại) Trình độ cao điều kiện hay mức độ thỏa mãn nhu cầu cao Bảng 3.2: Trình độ chủ hộ tài sản sinh kế năm 2010 Đơn vi: % Trình độ chủ hộ Không cấp Tiểu học THCS THPT CĐ, ĐH Trên đại học Chung Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ sử dụng Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ có Tỷ lệ hộ có có nhà bán nhà vệ sinh tự có nước phương thiết bị kiên cố, hoại, bán tự hoại, sạch/hợp tiên lại nghe nhìn, kiên cố thẩm thấu vệ sinh có động máy tính 84,9 90,2 95,3 97,2 98,3 99,2 92,1 35,1 49,6 54,8 75,9 85,2 93,2 54,6 Nguồn: Kết xử lý VHLSS 2010 NCS thực 10 18,7 22,2 22,3 39,9 41,0 72,0 27,3 69,7 84,7 89,8 94,8 97,0 92,1 84,7 76,3 86,1 90,3 90,6 94,0 97,4 86,6 Tuy nhiên, điều kiện, môi trường không thuận lợi, thiếu nội lực, vốn người thấp xác định nguyên nhân tình trạng nghèo, tái nghèo 3.2 Vai trò vốn người thu nhập 3.2.1 Vai trò trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật thu nhập Phân tích thống kê cho thấy: mối quan hệ có tính phổ biến trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật chủ hộ cao thu nhập bình quân cao mức độ tác động trình độ đến thu nhập có xu hướng tăng lên, thể rõ thông qua khoảng cách hai đường biểu diễn thu nhập theo cấp chủ hộ năm 2002 2010 (Đồ thị 3.2) Theo số liệu thống kế 2010, Tỷ lệ phụ thuộc hộ gia đình mà chủ hộ có trình độ cao thường thấp L chưa đến trường 0,82; Khơng có cấp 0,69; tiểu học 0,57; THCS 0,44 tốt nghiệp THPT 0,43; vậy, người trình độ giáo dục phổ thơng thấp hơn, khơng có thu nhập thấp mà phải ni nhiều người so với người có trình độ cao, nên thu nhập bình quân thấp hơn; Kết phân tích hệ số tương quan cấp CMKT với mức tăng thu nhập lao động lĩnh vực việc làm khác cho thấy: $ Quan hệ cấp CMKT tăng thu nhập lao động làm công hưởng lương quan hệ thuận chiều: trình độ CMKT tăng, thu nhập lao động làm công hưởng lương tăng mức độ tác động trình độ CMKT đến thu nhập có xu hướng tăng qua năm thu nh p trình đ 5000 4500 4000 thu nh p (1000 Đ) cấp có 3% lao động có trình độ đại học 0,6% lao động có trình độ đại học làm việc lĩnh vực 3500 3000 2500 2000 1500 1000 năm 2002 500 năm 2010 trình đ $ Tác động trình độ CMKT thu nhập lao động tự làm phi nông nghiệp xu hướng; đặc biệt hơn, xem xét hệ số tương quan nhóm nghèo tự làm phi nơng nghiệp cho thấy: trình độ tăng lên thu nhập lại giảm Điều có nghĩa nâng cao trình độ CMKT khơng phải tác động cải thiện thu nhập lao động tự làm phi nơng nghiệp Đồ thị 3.2: Thu nhập bình quân trình độ chủ hộ Nguồn: NCS xây dựng từ số liệu thông kê Nhiều nghiên cứu chứng minh, số năm học tăng, tỷ suất sinh lời giáo dục lớn Ví dụ, năm 2004 ước lượng tỷ suất sinh lợi năm giáo dục cấp tiểu học 2,66%; cấp trung học sở tăng lên 5,7%; cấp trung học phổ thông 8,8%; dạy nghề 9,6%; trung học chuyên nghiệp 10,7% cao đẳng đại học 12,1% Mặt khác, người có trình độ cao thường làm việc khu vực có suất lao động cao nên thu nhập cao Nơng nghiệp ngành có suất lao động thấp nhất, theo số liệu thống kê 2010, 78,2% lao động chưa học hết lớp 64,6% khơng có 11 Bảng 3.7: Tóm tắt kết ước lượng hệ số tương quan cấp CMKT với thu nhập lao động nghèo tự làm phi nông nghiệp Bằng cấp TMKT Năm 2006 Năm 2008 Không cấp Tham chiếu Tham chiếu Sơ cấp nghề $0,083*** $0,018*** Trung cấp nghề $0,056*** CĐ, ĐH trở lên * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% Nguồn: Kết hồi quy logarit thu nhập bình qn nhóm tự làm phi nơng nghiệp, số liệu VHLSS 2004, 2006, 2008, 2010 NCS thực $ Tác động trình độ CMKT thu nhập lao động tự làm nông nghiệp rõ ràng khơng có xu hướng, với hệ số tương 12 quan Bảng 3.8 kết luận: trình độ CMKT tác động khơng tích cực thu nhập lao động tự làm nông nghiệp Bảng 3.8: Tóm tắt kết ước lượng hệ số tương quan cấp CMKT với thu nhập bình qn nhóm tự làm nơng nghiệp Bằng cấp CMKT Năm 2004 Năm 2008 Không cấp Tham chiếu Tham chiếu Sơ cấp nghề $0,026*** $0,077*** Trung cấp nghề $0,041*** $0,112*** Trung học CN $0,020*** 0,297*** CĐ, ĐH trở lên 0,037*** 0,206*** * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1% Nguồn: Kết hồi quy logarit thu nhập bình qn nhóm lao động nghèo tự làm nông nghiệp, số liệu VHLSS 2004, 2006, 2008, 2010 NCS thực 3.2.2 Vai trò kiến thức, kỹ cụ thể thu nhập Môt số kết phân tích thống kê cho thấy: Kiến thức, kỹ cụ thể tác động mạnh đến thu nhập, chí tác động mạnh so với kiến thức giáo dục phổ thông; tương quan kiến thức nông nghiệp với thu nhập ước lượng 0,272; hệ số tương quan kiến thức giáo dục phổ thông 0,034 Ứng dụng khoa học kỹ thuật làm tăng suất lao động, cải thiện thu nhập; Kết khảo sát chứng minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật người nghèo Lai Châu tác động làm suất lúa tăng 18,2%, ngô tăng 26% chè tăng 11,9%; Phú Yên, chi phí sản xuất hộ nghèo giảm 30$40%, thu nhập bình quân tăng 45%,… Nâng cao hiểu biết kỹ tạo thay đổi tích cực chiến lược hoạt động sinh kế, góp phần cải thiện thu nhập: Khoảng 42% hộ nghèo có dự định thay đổi sản xuất sau lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; 54% số có thay đổi sản xuất 58,6% số thay đổi có cải thiện thu nhập Nâng cao kiến thức, kỹ cụ thể nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực nâng cao thu nhập; thu nhập bình qn hộ nơng dân sau tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất 13 báo cáo tăng lên 14%; phân tích trường hợp điển hình cho thấy phần lớn hộ có cải thiện thu nhập nhờ thay đổi cách thức sử dụng, khai thác nguồn nội lực Một số nghiên cứu ước lượng thu nhập bình qn hộ nghèo có kiến thức, kỹ thị trường cao 16$21% Kiến thức, kỹ chi tiêu tác động trực tiếp mạnh mẽ tới thu nhập; thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo có kế hoạch tiết kiệm cao 7,1%; mức tiết kiệm bình qn hộ nghèo có kế hoạch chi tiêu cao 1,42 lần; số liệu thống kê cho thấy có mối quan hệ thuận giữ thu nhập bình quân kiến thức, kỹ chi tiêu cao hộ Kiến thức, kỹ ứng phó rủi ro có vai trò quan trọng việc phòng tránh giảm thiểu thiệt hại thu nhập Phân tích số liệu thông kê nghiên cứu trường hợp cho thấy mức độ hiểu biết, kinh nghiệm thiên tai cao mức độ thiệt hại, thất thu nhập thiên tai thấp Số liệu thống kê cho thấy: Thiệt hại thu nhập từ nông nghiệp năm nhóm chủ hộ tự đánh giá hiểu biết rõ thiên tai 20$30%, thiết hại nhóm hiểu biết vừa phải tăng lên 30$ 40%, nhóm hiểu biết 40$50% nhóm khơng hiểu biết lên tới 50$70% 3.3 Vai trò vốn người thoát nghèo bền vững 3.3.1 Vai trò trình độ giáo dục phổ thơng, chun mơn kỹ thuật thoát nghèo bền vững Về bản, số liệu kê cho thấy quan hệ thuận trình độ giao dục phổ thơng, CMKT: Trình độ cao, mức độ nghèo thấp Phân tích số liệu thống kê năm 2004 2010 cho thấy rõ chuyển dịch nhóm trình độ cao từ nghèo sang không nghèo ngược lại; Điều có nghĩa người có trình độ cao có hội nghèo cao Kết ước mơ hình đánh giá tác động trình độ giáo dục tới khả nghèo hộ gia đình Việt Nam (Bảng 3.13) cho thấy: 14 $ Hệ số nhóm làm cơng hưởng lương (Paid) là: $0,026 có nghĩa làm cơng hưởng lương khả nghèo cao 2,6%; hệ số nhóm tự sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Bussiness) là: $0,074 tương đương với khả thoát nghèo cao 7,4%; hệ số tương quan nhóm tự làm nông nghiệp (selfAgr) là: 0,029, tương đương nguy rơi nghèo hộ 2,9% $ Hệ số tương quan số năm học (Schooling) với nghèo là: $0,016; điều có nghĩa năm giáo dục tăng thêm có tác động làm giảm 1,6% nguy nghèo hộ, hay tăng 1,6% khả thoát nghèo hộ gia đình; $ Hệ số biến tương tác Schooling*SelfAgr 0,004; có nghĩa tác động năm học nhóm tự làm nơng nghiệp nguy nghèo cao so với nhóm việc làm khác 0,4% Bảng 3.13: Kết ước lượng mơ hình đánh giá tác động trình độ giáo dục đến khả nghèo Yếu tố Hệ số ước lượng (Coef.) 0.029 $0.230 0.860 0.006 $0.006 $0.156 0.175 $0.440 $0.096 Std Err 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 Tác động biên (dy/dx) 0.005 $0.039 0.145 0.001 $0.001 $0.026 0.029 $0.074 $0.016 Quy mô hộ (size) Thành thị$nông thôn (ttnt) Dân tộc (dtoc) Giới (gender) Tuổi (age) Làm công hưởng lương (paid) Tự làm nông nghiệp (selfAgr) Tự làm phi nông nghiệp (bussiness) Số năm học (schooling) Biến tương tác schooling*SelfAgr 0.026 0.000 0.004 Year $0.076 0.000 $0.013 _cons 151.922 0.536 Nguồn: Ước lượng mơ hình từ VHLSS 2010B2012 NCS thực Std Err 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 P>z 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Tuy nhiên, phân tích kết điều tra cho thấy: Khơng có khác biệt đáng kể trình độ giáo dục, chun mơn kỹ thuật chủ hộ lao động nhóm nghèo bền vững, tái 15 nghèo hay nghèo kinh niên; trình độ giáo dục phổ thơng chủ hộ hay lao động thấp $ tỷ lệ chủ hộ chưa tốt nghiệp THPT tương ứng là: 77,8% $ 80,0 82,7; tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp THPT tương ứng 75,5% $ 75,9% 76,8%; trình độ nghề lao động tất nhóm thấp $ tỷ lệ lao động khơng có trình độ nghề tương ứng nhóm là: 74,6% $ 74,1% 79,8% Như vậy, thấy vai trò trình độ giáo dục, CMKT khơng thực rõ ràng tình trạng nghèo Phân tích trường hợp kết khảo sát cho thấy, nhiều hộ có cải thiện đáng kể trình độ giáo dục bị tái nghèo, rơi nghèo hay nghèo; đó, có nhiều hộ khơng cải thiện trình độ giáo dục nghèo bền vững; cho thấy khơng phải trình độ giáo dục tác động tích cực đến giảm nghèo 3.3.2 Vai trò kiến thức, kỹ cụ thể nghèo bền vững Có khác biệt lớn kiến thức, kỹ sản xuất nhóm hộ có tình trạng nghèo khác Theo kết điều tra hộ gia đình, hội tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ cao, 73% khơng có khác biệt đáng kể nhóm Tuy nhiên, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thực tế lại khác nhóm Tỷ lệ sử dụng phân bón kỹ thuật (theo hướng dẫn) tổng số hộ trồng trọt nhóm nghèo bền vững cao $ 65,2%; nhóm tái nghèo 33,4% nhóm nghèo kinh niên 31,1% Tỷ lệ hộ gia đình chăn ni xử lý chuồng trại, tiêm phòng (theo hướng dẫn) nhóm nghèo bền vững cao nhất, 30,2%; nhóm tái nghèo 15,8% nhóm nghèo kinh niên 10,3% Kiến thức, kỹ chi tiêu có quan hệ chặt chẽ với tình trạng nghèo hộ: Kết điều tra cho thấy 61,3% hộ nghèo bền vững có kế hoạch chi tiêu; tỷ lệ nhóm tái nghèo 35,3% nghèo kinh niên 21,9%; 48,1% hộ thoát nghèo bền vững mua sắm sở kế hoạch, tỷ lệ nhóm tái nghèo 35,6% nhóm nghèo kinh niên 14,2%; Tỷ lệ hộ có kế hoạch sử dụng vốn vay nhóm thoát nghèo bền vững 16 79,1% ; tái nghèo 37,2% nhóm nghèo kinh niên 33,8%; 60% hộ thoát nghèo bền vững sử dụng vốn mục đích, tỷ lệ nhóm tái nghèo 41,2% nghèo kinh niên 43,2% Có khác biệt lớn kiến thức, kỹ phòng tránh rủi ro nhóm nghèo bền vững với nhóm tái nghèo hay nghèo kinh niên Theo kết điều tra, 87,2% chủ hộ thoát nghèo bền vững xem có kiến thức rủi ro; tỷ lệ nhóm tái nghèo 65,3% nghèo kinh niên 68,0% Và 62,6% chủ hộ nghèo bền vững xem có kỹ phòng tránh rủi ro, tỷ lệ nhóm tái nghèo 34,7% nghèo kinh niêm 29,3% Trình độ hiểu biết, kỹ cụ thể cao khả nghèo bền vững hộ lớn: cấu nhóm hộ nhau, 73,2% tổng số hộ có trình độ hiểu biết kỹ cụ thể mức cao nghèo bền vững; có 14,6% tái nghèo 12,2% nghèo kinh niên Ngược lại, có 15,2% hộ nghèo bền vững thuộc nhóm có trình độ hiểu biết, kỹ cụ thể mức thấp Bảng 3.24: Hiểu biết, kỹ cụ thể chủ hộ tình trạng nghèo Đơn vị: % Hiểu biết, kỹ cụ Thoát nghèo Tái Nghèo Tổng thể chủ hộ bền vững nghèo kinh niên cộng Mức cao 73,2 14,6 12,2 100,0 Mức trung bình 36,7 34,2 29,1 100,0 Mức thấp 15,2 40,0 44,8 100,0 Cơ cấu hộ điều tra 33,3 33,3 33,3 100,0 Nguồn: Kết điều tra hộ NCS thực xử lý Luận án phân chia trình độ hiểu biết kỹ cụ thể hộ sở tiêu chí: (i) có ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn ni, (ii) có kế hoạch chi tiêu (iii) có kiến thức rủi ro thành mức; mức cao: thỏa mãn tiêu chí, mức trung bình: thỏa mãn tiêu chí mức thấp: thỏa mãn tiêu chí 17 Chương Quan điểm giải pháp nâng cao vai trò vốn người để giảm nghèo bền vững đến năm 2020 4.1 Bối cảnh định hướng Trong bối cảnh mới, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cấu kinh tế cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực,… nhiên nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát, thiên tai bối cảnh biến đổi khí hậu, vốn người thấp, sức ép việc làm tăng, vấn đề nghèo trở nên đa dạng,… Một số định hướng lớn giảm nghèo hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nâng cao vốn người xác đinh, tạo định hướng hành lang pháp lý quan trọng giảm nghèo nâng cao vốn người năm tới 4.2 Quan điểm nâng cao vai trò vốn người để giảm nghèo bền vững khn khổ chương trình giảm nghèo Thứ nhất, để nâng cao vốn người cho người nghèo để giảm nghèo, bên cạnh hỗ trợ nâng cao kiến thức chung cần đặc biệt trọng nâng cao kiến thức cụ thể, kỹ cần thiết cho người nghèo; Thứ hai, để phát huy vốn người giảm nghèo, kiến thức, kỹ cho người nghèo phải phù hợp với điều kiện thực tiễn đời sống sản xuất người nghèo Điều có nghĩa hỗ trợ sản xuất giảm nghèo phải phù hợp với thực trạng vốn người người nghèo; Thứ ba, người nghèo chủ thể có vai trò định việc nâng cao sử dụng vốn người họ Người nghèo cần nhận thức đầy đủ vai trò họ, vai trò kiến thức kỹ giảm nghèo bền vững mà từ khơng ỷ lại, chủ động, tích cực học tập, ứng dụng kiến thức, kỹ vào đời sống sản xuất để giảm nghèo bền vững 18 4.3 Giải pháp nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo bền vững phát triển; Khuyến khích hỗ trợ đa dạng hóa hoạt động sinh kế tạo thu nhập, đa dạng hóa nguồn thu nhập; hỗ trợ để giảm chi phí, hỗ trợ tiền mặt hộ nghèo; hỗ trợ điều kiện để hộ nghèo tiếp cận khai thác nguồn lợi hay mạnh địa phương; hỗ trợ điều kiện để cải thiện vốn xã hội người nghèo 4.3.1 Đổi cách tiếp cận nghèo giảm nghèo Theo khái niệm sở luận án, nghèo thực chất vấn đề đa chiều nhu cầu thực chất đa dạng, đa khía cạnh Nhưng thực tế “nghèo” Việt Nam tiếp cận đơn chiều, thông qua thu nhập; thu nhập phản ánh đầy đủ tính đa dạng, đa khía cạnh nhu cầu hay mức độ thỏa mãn nhu cầu Cách tiếp cận đơn chiều thân bộc lộ tính khơng tồn diện, khơng bền vững Do vậy, phải đổi cách tiếp cận để đảm bảo can thiệp giảm nghèo cách toàn diện hiệu 4.3.3 Nâng cao vốn người người nghèo Nâng cao vốn người cho người nghèo cần thực đồng theo hướng: Thứ nhất, tự nâng cao kiến thức, kỹ – hướng tốt khó khăn nhất; Thứ hai, nâng cao trình độ, kỹ thơng qua hệ thống giáo dục đào tạo quy, đảm bảo trang bị kiến thức, kỹ chung – hướng “rất phổ thông“, phần lớn lao động nghèo không độ tuổi hay khơng có điều kiện để tham gia hệ thống giáo dục quy; Nghèo đa chiều tiếp cận sở lý thuyết sinh kế, hướng đến mục tiêu thỏa mãn nhu cầu về: giáo dục$đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đất sản xuất, nhà ở, tài sản sinh hoạt, tiết kiệm Thứ ba, nâng cao kiến thức, kỹ cụ thể thông qua tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ – coi hướng chủ đạo phù hợp với điều kiện thực tế người nghèo 4.3.2.Tạo điều kiện, mơi trường để nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo Các giải pháp nâng cao vốn người cho người nghèo cụ thể sau: Các giải pháp vĩ mô: Đảm bảo tăng trưởng để thúc đẩy giảm nghèo đảm bảo điều kiện thực giải pháp giảm nghèo; giảm lao động lĩnh vực nơng nghiệp; hồn thiện hệ thống sở hạ tầng đảm bảo điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội cho người dân, đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, phát triển cộng đồng; giảm thiểu rủi ro dân cư: phòng tránh thiên tai, giảm sốc kinh tế, giảm loại dịch bệnh tật; hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội; 1) Hỗ trợ người nghèo nâng cao trình giáo dục phổ thông 2) Hỗ trợ dạy nghề lao động nghèo 3) Cải thiện tình trạng việc làm sau đào tạo nghề 4) Tập huấn, hướng dẫn người nghèo cách có hệ thống kiến thức, kỹ cụ thể cần thiết cách làm ăn, chi tiêu, ứng phó rủi ro Trong trọng nội dung sau: Các giải pháp cụ thể: Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận tốt nguồn lực (tài chính, vật chất, tự nhiên, xã hội, ); hỗ trợ hộ nghèo cách phù hợp giai đoạn: đảm bảo an ninh lương thực, tăng xuất sản lượng, đa dạng hóa hoạt động sản xuất + Nghiên cứu, phát triển tài liệu tập huấn, đào tạo “nâng cao kiến thức, kỹ giảm nghèo bền vững“ hộ gia đình cấu phần chính: (i) Hướng dẫn cách làm ăn, (ii) Hướng dẫn chi tiêu 19 20 (iii) hướng dẫn cách thức ứng phó rủi ro, trước hết rủi ro thiên tai phù hợp với vùng, nhóm việc làm, nhóm dân tộc + Đánh giá nhu cầu, xác định khoảng thiếu hụt hộ nghèo, hộ có nguy nghèo kiến thức, kỹ làm ăn, quản lý chi tiêu, ứng phó rủi ro, + Hồn thiện phương thức nâng cao kiến thức, kỹ giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tiễn (địa bàn, dân tộc, ) + Triển khai hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ cho hộ nghèo sở nhu cầu, mức độ thiếu hụt kiến thức, kỹ thực tế; tiến tới áp dụng phương thức quản lý ca/quản lý trường hợp nâng cao kiến thức, kỹ lực giảm nghèo hộ nghèo 5) Nâng cao ý thức chủ động tinh thần trách nhiệm người nghèo giảm nghèo 4.4 Khuyến nghị: Để thực giải pháp cách đồng có hiệu quả, Luận án khuyến nghị Chính phủ tăng cường đạo thực giải pháp vĩ mô Khuyến nghị với Bộ LĐTBXH chủ trì điều phối thực giải pháp nâng cao vốn người cho người nghèo, tăng cường hiệu quản lý đối tượng; đổi cách tiếp cận nghèo đa chiều; điều phối hoạt động hỗ trợ giảm nghèo giải pháp cụ thể để tạo điều kiện phù hợp để nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Khuyến nghị với bộ, quan liên quan, tổ chức trị – xã hội tăng cương tham gia thực giải pháp theo chức 21 Kết luận Vốn người tổng hòa yếu tố thuộc cá nhân người kiến thức, kỹ năng, khả mà người tích luỹ q trình sinh sống đặc biệt thơng qua giáo dục, đào tạo làm việc Vốn người tài sản sinh kế có chức năng/vai trò điều phối, định tài sản sinh kế khác, hình thành chiến lược sinh kế, thực hoạt động sinh kế để tạo kết sinh kế Giảm nghèo bền vững kết sinh kế, phản ánh thơng qua mức độ cải thiện thu nhập, thỏa mãn nhu cầu hay đơn giản thoát nghèo khơng tái nghèo Nhìn cách tổng qt, vốn người có vai trò quan trọng đối giảm nghèo bền vững thơng qua chức tác động thu nhập, cải thiện mức độ thỏa mãn nhu cầu bản, tăng hội thoát nghèo khơng tái nghèo hộ gia đình Việt Nam 10 năm qua Xu hướng phổ biến mối quan hệ vốn người giảm nghèo vốn người cao có thu nhập cao hơn, mức độ thỏa mãn nhu cầu cao khả nghèo cao Tuy nhiên, khơng phải mối quan hệ vốn người với giảm nghèo thuận chiều Không phải nâng cao vốn người tác động làm tăng thu nhập nghèo bền vững bên cạnh vốn người nhiều yếu tố khác tác động đến thu nhập, tác động đến tình trạng nghèo đói hộ gia đình Mặt khác, khơng phải kiến thức, kỹ tác động đến thu nhập hay giảm nghèo hộ Trong lĩnh vực tự làm phi nông nghiệp tự làm phi nơng nghiệp, tình trạng cấp chun mơn kỹ thuật tăng lên thu nhập lao động không cải thiện, chí vài năm bị giảm Tác động trình độ giáo dục đến khả thoát nghèo khác lĩnh vực việc làm, tác động trình độ giáo dục lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thấp Nghiên cứu cho thấy vốn người phát huy tốt vai trò, tác động tích cực nghèo bền vững điều kiện, hoàn 22 cảnh thực tiễn phù hợp với Hay nói cách khác người phải có kiến thức, kỹ phù hợp So với trình độ giáo dục phổ thông hay chuyên môn (kiến thức chung), trình độ hiểu biết kỹ cụ thể cách làm ăn, chi tiêu, ứng phó rủi ro có tác động mạnh mẽ đến thu nhập hộ nghèo rõ ràng đối tình trạng nghèo hộ gia đình nơng thơn Do vậy, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ nâng cao trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn phải trọng nâng cao kiến thức, kỹ cụ thể phù hợp cho người nghèo để giảm nghèo Để nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo bền vững, việc thay đổi cách tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều để từ tiếp cận giảm nghèo đa chiều triển khai giải pháp giảm nghèo tồn diện; phải tạo điều kiện, mơi trường thuận lợi để vốn người phát huy vai trò cách tối đa; quan trọng phải nâng cao vốn người cho người nghèo Nâng cao vốn người cho người nghèo để giảm nghèo bền vững phải xác định nhiệm vụ đòi hỏi tham gia trách nhiệm nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức trị xã hội; trước hết phải xác định trách nhiệm người nghèo ********* 23 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA NCS Thái Phúc Thành (2001), “Vấn đề nghèo thị“, Tạp chí Lao động Xã hội, (IV/2001), Hà Nội, Thái Phúc Thành (2005), “Những thác thức giảm nghèo giai đoạn 2006$2010“, Tạp chí Lao động Xã hội, (262), Hà Nội Thái Phúc Thành (2009), “Sau năm gia nhập WTO tác động đến lao động $ việc làm“, Tạp chí Lao động Xã hội, (358), Hà Nội Thái Phúc Thành (2009), “Khó khăn thách thức lao động, việc làm nông thôn số giải pháp bối cảnh khung hoảng kinh tế“, Tạp chí Lao động Xã hội, (355), Hà Nội, Thái Phúc Thành (2010), “Một số học vai trò nhà nước phát triển thị trường lao động Việt Nam“, Tạp chí Lao động Xã hội, (381), Hà Nội Thái Phúc Thành (2010), “Giảm nghèo Việt Nam: Cơ hội, thách thức số ý tưởng cho giai đoạn 2011$2020“, Tạp chí Lao động Xã hội, (378), Hà Nội Thái Phúc Thành (2010), “Một số giải pháp thục đẩy chuyển dịch cấu lao động nơng nghiệp, nơng thơn“, Tạp chí Lao động Xã hội, (387), Hà Nội Thái Phúc Thành (2012), “Giảm nghèo bền vững phát triển nông thơn Việt Nam, Cơng nghiệp hóa nơng thơn Hàn Quốc: Bài học cho phát triển nông thôn Việt Nam“, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội Thái Phúc Thành (2013), “Nâng cao vốn người để giảm nghèo bền vững“, Tạp chí Lao động Xã hội, (464 465), Hà Nội 24 ... nghiên cứu: Đánh giá thực trạng vai trò vốn người giảm nghèo đề xuất giải pháp nâng cao vai trò vốn người để giảm nghèo bền vững Kết cấu luận án: Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Luận án kết cấu thành... trạng vai trò vốn người giảm nghèo bền vững Việt Nam giai đoạn 2000$2010; Chương 4: Quan điểm giải pháp nâng cao vai trò vốn người giảm nghèo bền vững đến năm 2020 Những nội dung Luận án trình... ngồi Thốt nghèo khơng tái nghèo Vốn tài Hình 1.2: Các tiêu chí phản ánh giảm nghèo bền vững Nguồn: NCS xây dựng sở lý luận tiêu chí phản ánh giảm nghèo bền vững 1.2.3 Giảm nghèo bền vững chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của vốn con người trong giảm nghèo bền vững ở Việt Nam