Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 23:04

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu và vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, từ đó đề xuất một số chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012 – 2017 Tác giả luận văn : Trần Văn Thuyết Khóa : 2010B Người hướng dẫn : TS Phạm Thị Kim Ngọc a Lý chọn đề tài Lợi nhuận kinh doanh mục tiêu lớn doanh nghiệp Để đạt điều doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý, trình độ sản xuất kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạch định chiến lược trình bày mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn đạt được, cách thức nguồn lực cần phải có để đạt mục tiêu, nhân thực thời gian cần thiết để tiến hành Công ty Cổ Phần Tư Vấn Cơng Nghệ hoạt động lĩnh vực tự động hóa, đo lường điều khiển công nghiệp, đứng trước vận động kinh tế cạnh tranh gay gắt ngành Công ty cố gắng tìm tòi xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn công ty nhằm tạo lợi cạnh tranh thị trường Trong trình làm việc Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ sở hệ thống lý thuyết trang bị nhà trường vào thực tế công ty, em chủ động lựa chọn đề tài: "Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012-2017" làm nội dung nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp b Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu sở lý luận công tác hoạch định chiến lược kinh doanh, từ phân tích yếu tố ảnh hưởng môi trường (cơ hội, thách -1- thức), nguồn lực công ty (điểm mạnh, điểm yếu) từ đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012 - 2017 c Các nội dung luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012-2017 Chương 3: Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012 – 2017 d Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng sở lý luận công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Thu thập liệu từ thực tiễn Phân tích hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp Từ đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp e Kết luận Hoạch định chiến lược tảng q trình quản trị Nó chủ trương tư cách có hệ thống quan niệm phát triển doanh nghiệp hướng đến tương lai, giúp nâng cao khả nhận thức hội, chủ động đối phó với thay đổi mơi trường Tuy nhiên chiến lược hoạch định tốt, không triển khai thực cách đắn chẳng mang lại kết Nhiều chiến lược thất bại khâu thực khâu hoạch định Chiến lược khơng tự trở nên có hiệu Nó cần chuyển thành sách, có biện pháp kế hoạch cụ thể -2- ... chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012-2017 Chương 3: Đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ Phần. .. lực công ty (điểm mạnh, điểm yếu) từ đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012 - 2017 c Các nội dung luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận hoạch định chiến. .. kinh doanh cho công ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ giai đoạn 2012 – 2017 d Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng sở lý luận công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Thu thập liệu từ thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ giai đoạn 2012-2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn