Ebook Học làm người: Phần 2

29 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:58

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các câu chuyện: người học trò cũ của thầy Thân, vai diễn cuối cùng, giúp đỡ người đã giúp đỡ mình, tuyệt vời, bữa tiệc ngày cưới, điều quan trọng nhất cuộc đời bạn là gì... Qua các câu chuyện nhỏ sẽ giúp các bạn rút ra bài học cho riêng mình, cách hoàn thiện bản thân tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung. HỔC LÂM NGÛÚÂI 24 NGÛÚÂI HỔC TRÔ C CA THÊÌY THÊN Ma mûa nùm êëy thêåt khùỉc nghiïåt Mûa têìm tậ hïët ngây nây qua ngây khấc Sưng sëi àêìy ùỉp Nûúác l bao vêy chng tưi hâng thấng trúâi Khưng ài cộng gẩo àûúåc, khêíu phêìn ùn cûá rt xëng dêìn, àïën bûäa mưỵi ngûúâi chó nhêån àûúåc mưåt mêíu sùỉn låc Khưí nhêët lâ cố ngûúâi ưëm nùång, khưng cấng ài bïånh viïån àûúåc Bưå phêån ca tưi, mổi ngûúâi ài cưng tấc cẫ, chó côn hai ngûúâi: Thên àang ưëm vâ tưi lâ lđnh múái vâo chiïën trûúâng Hai àûáa mùỉc vộng hai bïn mưåt bïëp lûãa rêm ró chấy ngây àïm, dûúái mưåt mấi lấ sú sâi chưỵ nâo cng dưåt Trúâi mûa lẩnh, ûúát ất, bng lẩi àối, chng tưi gêìn nhû sët ngây nựỗm co ro voọng Nguó chaỏn laồi thỷỏc dờồy, nïëu khưng hđ hoấy nhêåt kđ lẩi chuån têìm phâo àïí qụn cấi thêm ùn vâ khy nưỵi nhúá nhâ Thên ngûúâi miïìn Bùỉc, tưi lâ dên têåp kïët quay vïì Nhûng hai àûáa cố nhiïìu cấi giưëng nhau: cng tíi thên, àïìu àậ cố vúå vâ gấi àêìu lông, cẫ hai bïn àïìu lâ giấo viïn vùn Thên vâo chiïën trûúâng trûúác tưi mêëy nùm Tẩng ngûúâi Thên vưën khưng khoễ lẩi trẫi qua cẫnh cûåc khưí, thiïëu thưën, anh ưëm àau ln, tưi vâo thò trưng anh àậ suy sp lùỉm, cû vâi ngây lẩi lïn cún Nhûng bïn thên hònh gêìy ëu vâ tiïìu tu êëy, lâ mưåt quẫ tim nhên hêåu vâ mưåt cấi àêìu àêìy mưång tûúãng Nhûäng nối vïì mònh, thên thûúng nhùỉc lẩi cêu tưi nghe àậ quen tai "nïëu côn sưëng àïën ngây êëy, mònh sệ " Mửồt ùm laồnh giaỏ khửng nguó ỷỳồc, tửi nựỗm chỳõ trúâi sấng Bưỵng cố tiïëng Thên hỗi sang: - Thûác àêëy chûá? - Thûác - Mònh cho cêåu xem cấi nây vûâa nối Thên vûâa chưìm ngûúâi dûåa sang mưåt túâ giêëy nhỗ - Cêåu chó cêìn àổc cêu àêìu, rưìi mònh kïí cho nghe Tưi bêëm àên bin àổc: http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 25 "Ưàetxa, ngây Thêìy kđnh mïën, Chùỉc thêìy ngẩc nhiïn lùỉm nhêån àûúåc thû nây ca em Em vûâa sang àêy àûúåc ba hưm, vâ àêy lâ nhûäng dông chûäa àêìu tiïn em viïët trïn àêët bẩn àïí gûãi vïì tưí qëc Hưm tiïỵn em ga mể em cûá dùån ài dùån lẩi: sang bïn êëy thïë nâo cng phẫi àấnh thû vïì cho thêìy ngay, khưng cố thêìy thò khưng cố àûúåc nhû ngây àêu Rưìi mể em khốc " Tưi liïëc nhanh xëng cëi thû: "Hổc trô c ca thêìy Ninh Thõ Vûäa" Tưi vûâa tùỉt àên bin thò Thên kïí: Em Vûäa nây lâ mưåt hổc sinh giỗi ca lúáp mònh vûâa dẩy vùn vûâa ch nhiïåm, khưí nưỵi nhâ quấ nghêo, lẩi gùåp nẩn - bưë lâm thúå xêy, mưåt viïn gẩch bï tưng rúi tûâ trïn cao xëng, àêåp nất cẫ bân chên, phẫi nựỗm bùồnh viùồn suửởt mờởy thaỏng Meồ laõm cờởp dỷỳọng úã trûúâng sû phẩm tónh Sau Vûäa lẩi côn hai àûáa em Thêëy cẫnh nhâ khưën khố quấ, em quët àõnh nghó hổc, xin lâm ph nïì àïí gip mể Mònh nhúá mậi hưm êëy Cëi bíi hổc lâ giúâ trẫ bâi têåp lâm vùn ca mònh Bâi ca Vûäa àûúåc àiïím cao, àûúåc àổc cho cẫ lúáp nghe Khi tan lúáp hổc sinh vïì cẫ, mònh thêëy Vûäa vêỵn ngưìi lẩi, vễ mùåt rêët bìn khưí Mònh bûúác xëng hỗi, em cùỉn mưi mưåt lất rưìi àûáng dêåy chó nối àûúåc hai tiïëng "thûa thêìy" lẩi ngưìi thp xëng gc àêìu trïn bân khốc nûáa núã, hai chiïëc ài sam cûá rung lïn bêìn bêåt trïn vai ấo Mònh àậ hiïíu hoân cẫnh ca Vûäa nïn àûáng àúåi cho em àúä xc àưång àïí tòm lúâi an i Nhûng bưỵng nhiïn em àûáng bêåt dêåy, chòa vưåi cho mònh lấ àún xin thưi hổc rưìi ưm sấch vúã chẩy v khỗi lúáp Àïm àố mònh khưng ng àûúåc Thûúng vâ tiïëc cho nố quấ Hưm sau mònh àïën nhâ Mể Vûäa thêëy mònh àïën vưåi nối ngay: Cẫnh nhâ em nố "hoân cẫnh" quấ, khưng nối thò thêìy cng àậ hiïíu cẫ rưìi Nối thûåc bng thò gia àònh em chûa cố àõnh cho chấu thưi hổc Nhûng nố thêëy cẫnh nhâ tng bêën quấ, lẩi khưng mën cho hai àûáa em nố hổc hânh dúã dang nùn cỷỏ nựỗng nựồc baóo meồ phaói kyỏ vaõo àún Nïn rưìi cng chiïìu chấu Mònh biïët ngoâi miïång bâ nối vêåy nhûng thûåc bng thûåc bng cng mën cho Vûäa nghó hổc àïí ph gip bâ, nhâ cûåc quấ, nố lẩi lâ gấi hổc chi cho cao Nïn mònh nối àẩi : cấi khố ca http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 26 gia àònh lâ tẩm thúâi, tûúng lai cấi lâ quan trổng Vûäa lẩi hổc rêët tưët, rêët cố triïín vổng, vẫ lẩi cng chùèng côn bao nûäa lâ hïët cêëp III Rêët thưng cẫm vúái khố khùn ca gia àònh, vúå chưìng chng tưi cng chùèng dû giẫ gò nhûng côn àúä hún hai bấc, chng tưi xin àûúåc giânh mưỵi thấng mûúâi àưìng (*) àïí gip thïm cho Vûäa hổc hïët cêëp III Nïëu hai bấc ngẩi thò coi lâ tưi cho vay, sau nây em Vûäa trẫ lẩi cng àûúåc Nghe mònh nối thïë, mể Vûäa lùång ài mưåt lc rưìi rûng rûng nûúác mùỉt nối: Xin hïët sûác cẫm ún thêìy cư vâ cng khưng dấm phiïìn àïën thêìy, thưi thò rau chấo qua ngây, chng em cưë gùỉng àưång viïn chấu tiïëp tc ài hổc Vâ bêy giúâ thò nhû cêåu thêëy àêëy Cêåu khưng thïí tûúãng tûúång nưíi nhêån àûúåc thû Vûâa, biïët nố àûúåc ài hổc nûúác ngoâi, mònh sung sûúáng àïën mûác nâo àêu Con bế nây triïín vổng lùỉm Mònh tin nhûäng àûa trễ nhû vêåy sau nây sệ rêët khấ Nïëu mònh côn sưëng àïën ngây êëy, mònh sệ Àang nối sưi nưíi bưỵng nhiïn Thên dûâng lẩi Vâ dûâng lẩi rêët Tưi hiïíu lâ Thên àang xc àưång Mưåt lc sau, anh múái nối chêåm rậi, giổng bìn bìn - Baỏc naõy, chựống may mũnh i theo thựỗng Nghụa, mâ cêåu côn sưëng cêåu cưë ghế thùm vúå mònh, xem cn nhâ mònh cố àûúåc hổc àïën núi àïën chưën khưng Vâ nhúá hỗi thùm Vûäa Nghơa lâ mưåt cấn bưå cú quan vûâa hy sinh thấng trûúác mưåt chuën ài cưng tấc xëng cấc tónh Khưng hiïíu sao, gêìn àêy Thên cûá nhùỉc àïën Nghơa nhû mưåt nưỵi ấm ẫnh Vâ thêåt àau àúán, àiïìu mâ Thên gûãi gùỉm cho tưi àậ trúã thânh lúâi trùng trưëi mưåt cấi chïë hònh nhû àûúåc linh tđnh bấo trûúác Chó sau àố dùm hưm, sau mưåt ùm vờồt vaọ, quựỗn quaồi vỳỏi cỳn sửởt aỏc tủnh, Thên àậ vơnh biïåt chng tưi Cẫ cú quan Ban Giấo dc khu lc àố côn úã nhâ khưng àêìy 10 ngûúâi Chng tưi xm lẩi sûãa soẩn cho Thên Trúâi rêët lẩnh Trong ba lư ca Thên cố bao nhiïu ấo qìn chng tưi lêëy mùåc cẫ vâo cho anh rưìi gối anh vâo têëm vộng d Trúâi vûâa tẩnh mûa, chng tưi khiïng Thên bòa rûâng Nhûng vûâa àâo huåt xong, mûa lẩi xưëi xẫ, chng tưi phẫi vûâa tất nûúác dûúái huåt lïn, vûâa mai tấng Thên àêët nhậo Sau ngây giẫi phống, nhên nhûäng chuën cưng tấc Bùỉc tưi tranh th lïn thùm gia àònh Thên mêëy lêìn Nhûng lêìn nâo cng vưåi vưåi vâng chùèng hỗi han http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 27 gò àûúåc nhiïìu Mậi àïën chuën thùm vûâa rưìi sau àậ nghó hûu, tưi múái biïët cư hổc trô c ca Thên Vûâa nghe tưi nối àïën cư Ninh Thõ Vûäa, vúå Thên nối ngay, giổng khưng vui cng chùèng bìn: - ưëi dâo, cư êëy giúâ thò khấc lùỉm Chưìng cng hổc úã Nga vïì, mêëy nùm bỗ nhâ nûúác bn hâng Têy, giâu s Nhâ vûâa lïn têìng Côn cư êëy vêỵn dẩy toấn úã trûúâng cêëp III thõ xậ, cấi trûúâng ngây trûúác, anh Thên nhâ tưi dẩy vâ cư êëy hổc àêëy Dẩy úã trûúâng àïí cố cấi chên biïn chïë thưi Ch ëu lâ cư dẩy thïm úã nhâ Àûúåc cấi, cư dẩy cng khấ nïn hổc sinh hổc rêët àưng, kiïëm lùỉm! Nối xong chõ dêỵn tưi cưíng chó ngưi nhâ múái xêy bïn hưì Tưi vûâa ài bưå àïën nhâ Vûäa, vûâa miïn man nghơ lẩi nhûäng ngây cëi cng ca Thên vúái nhûäng tònh cẫm tưët àểp ca anh vïì ngûúâi hổc trô c Tûå nhiïn bûúác chên tưi trúã nïn hưëi hẫ, lông ham húã nhû mònh mang mưåt mốn quâ qu àïën cho mưåt ngûúâi mâ chùỉc nhêån àûúåc, hổ sệ vui sûúáng lùỉm Tưi àïën nhâ Vûäa àng lc cua hổc thïm sùỉp tan Àûáng ngoâi cûãa sưí, tưi nghe tiïëng cư giấo vang lïn the thế, tiïëng ưìn âo ca hổc sinh vâo cëi bíi hổc - Xin múâi ba em (tưi khưng nghe rộ tïn) úã lẩi gùåp tưi! Khi hổc sinh àậ khỗi lúáp, tưi liïëc nhòn vâo thêëy hai em trai, mưåt em gấi àïën àûáng trûúác mùåt cư, àêìu húi ci vễ tưåi lưỵi Tưi tûá quay mùåt àûúâng nhûng ấp lûng vâo ca sưí lùỉng nghe xem viïåc gò àang diïỵn - Sao àố? Hưm àêìu thấng sau rưìi mâ tiïìn hổc thấng trûúác cấc võ vêỵn chûa nưåp? Riïng cư nây thò núå cẫ hai thấng rưìi Hai em trai nối gò àố tưi khưng nghe rộ Riïng em gấi thò giổng van vó: - Xin cư thưng cẫm, mể em thấng trûúác bõ xe tưng, phẫi nghó chúå - Thöi thöi thöi! Töi chùèng húi àêu nghe àuã thûá l l trêëu ca cấc võ cëi tìn nây khưng nưåp tiïìn hổc thò tìn sau nghó, àïí chưỵ cho khấc ngưìi Thïë nhấ! http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 28 Ngay sau àố, nghe tiïëng gốt giây nïån mẩnh lïn sân, tưi vưåi quay lẩi nhòn qua cûãa sưí, chó kõp nhòn thêëy têëm lûng ca cư giấo sau rêm cûãa Côn ba em hổc sinh thò tiu nghóu, tuãi cûåc bûúác Töi chuá yá àïën em nûä sinh ài sau, tốc em chùèng tïët ài sam nhûng khưng hiïíu tưi cûá tin lâ nố rêët giưëng hònh dấng ca bế Vûäa tưåi nghiïåp têm tûúãng ca Thên trïn 20 nùm vïì trûúác Nhû bõ tẩt nûúác bêín vâo mùåt, tưi bỗ àõnh vâo gùåp ngûúâi hổc trô c ca Thên, tưi thùỉp ba nến hûúng lïn bân thúâ àïí tẩ lưỵi vúái bẩn Tûâ khung ẫnh, Thên nhòn tưi, àưi mùỉt hiïìn tûâ phẫng phêët mưåt cht lậng mẩn, vễ mùåt vêỵn bònh thẫn nhû khưng hïì tin vâo chuån vûâa xẫy cố thêåt http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 29 VAI DIÏỴN CËI CN G Cố mưåt ngûúâi diïỵn viïn giâ àậ vïì hûu vâ sưëng àưåc thên Ma hẩ nùm êëy ưng tòm vïì mưåt lâng vùỉng vễ úã vng ni, sưëng vúái gia àònh ngûúâi em ưng lâ giấo viïn cêëp trûúâng lâng Mưỵi bíi chiïìu ưng thûúâng chúi núi bậi cỗ vùỉng lùång ngoâi thung lng úã àêy, chiïìu nâo ưng cng thêëy mưåt ch bế ngưìi àúåi àoân tâu chẩy qua thung lng, trûúác rệ vâo nhûäng vấch àấ àïën phđa ga trïn Ch bế hưìi hưåp àúåi Àoân tâu ph àêy bi àûúâng vúái nhûäng toa àưng àc hânh khấch nhû mưåt thïë giúái khấc lẩ êìm êìm lûúát qua thung lng Ch bế vt àûáng dêåy hấo hûác àûa tay vêỵy chó mong cố mưåt hânh khấch nâo àố vêỵy lẩi ch Nhûng hânh khấch - mïåt vò sët mưåt ngây trïn àûúâng- chùèng àïí vêỵy lẩi ch bế khưng quen biïët Hưm sau, rưìi hưm sau, hưm sau nûäa, hưm nâo ưng giâ cng thêëy ch bế vêỵy vâ vêỵn khưng mưåt hânh khấch nâo vêỵy lẩi Nhòn nết mùåt thêët vổng ca ch bế, tim ngûúâi diïỵn viïn giâ nhû thùỉt lẩi Ưng nghơ: "Khưng gò au loõng bựỗng viùồc thờởy mửồt em beỏ thờởt voồng, àûâng àïí trễ mêët lông tin úã àúâi sưëng, úã ngûúâi." Höm sau, ngûúâi em thêëy öng anh giúã chiïëc vali hoấ trang ca ưng Ưng dấn lïn mếp mưåt bưå rêu giẫ, àeo kđnh, mûúån úã àêu mưåt chiïëc ấo veston c, mùåc vâo rưìi chưëng gêåy ài Ưng ài nhúâ chuën xe ngûåa ca trẩm lïn tâu ài ngûúåc lïn ga trïn Ngưìi cûãa sưí toa tâu ưng thêìm nghơ: " Àêy lâ vai kõch cëi cng ca mònh, cng nhû nhiïìu lêìn nhâ hất thûúâng phên cho mònh, mưåt vai ph, mưåt vai rêët bònh thûúâng, mưåt hânh khấch giûäa bao hânh khấch ài tâu "Qua cấi thung lng cố ch bế àang àûáng vêỵy, ngûúâi diïỵn viïn giâ nhoâi ngûúâi ra, cûúâi, àûa tay vêỵy lẩi ch bế Ưng thêëy ch bế mûâng cëng qt, nhêíy cêỵng lïn, àûa cẫ hai tay vêỵy mậi Con tâu ài xa ngûúâi diïỵn viïn giâ trâo nûúác mùỉt cẫm àưång hún bêët cûá mưåt àïm huy hoâng nâo úã nhâ hất Àêy lâ vai kõch cuöëi cuâng cuãa öng, möåt vai phuå, möåt vai khưng cố lúâi, mưåt vai khưng àấng kïí nhûng àậ lâm cho http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 30 ch bế vui sûúáng, àậ àấp lẩi têm hưìn ch bế vâ ch sệ khưng mêët lông tin úã cåc àúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 31 GIP ÀÚÄ NGÛÚÂI ÀẬ GIP ÀÚÄ MỊNH Mưåt nhûäng àiïìu khố nhêët vâ qu nhêët lâ sûå an i (A Dumas) Tưi rúâi qụ nhâ Brookly, New York àïí àïën trûúâng Àẩi hổc Luds, úã Yorkshire, nûúác Anh, hổc khoa sûã nùm tưi mûúâi tíi Khoẫng thúâi gian àố àưëi vúái tưi th võ nhûng cng thùèng khưng kếm, búãi lc àố tưi vûâa phẫi cưë àiïìu chónh lưëi sưëng ca mònh àïí hôa nhêåp vâo mưi trûúâng sưëng hoân toân xa lẩ vúái tưi, àưìng thúâi tưi phẫi ln cưë vûúåt qua nưỵi àau vûâa mêët cha Mưåt hưm nổ, tưi côn àang phên vên khưng biïët nïn mua loẩi hoa nâo àïí trûng cùn phông trổ tễ nhẩt ca tưi, bêët chúåt tưi trưng thêëy mưåt c giâ vûâa xấch ba ti to tấo vûâa chưëng gêåy chêåp choẩng bûúác ài mưåt cấch rêët khố khùn, tưi vưåi chẩy àïën bïn ưng, àúä lêëy gối tấo vâ gip ửng lờởy laồi thựng bựỗng "Caỏm ỳn cử beỏ nheỏ!" ửng noỏi bựỗng caỏi gioồng Yorkshire du dỷỳng rờởt ựồc biïåt mâ tưi rêët thđch - "Ưng khưng ngậ àêu cư bế", ưng cûúâi vúái tưi, àưi mùỉt ưng cng ấnh lïn niïìm vui - Con ài vúái ưng mưåt àoẩn àûúåc khưng ẩ? Tưi dê dùåt hỗi - Con chó e ưng lâm dêåp mêët nhûäng trấi tấo ngon nây àêëy! Ưng cûúâi vâ hỗi tưi: - Nây cư bế, cư tûâ núi khấc àïën phẫi khưng? Cố phẫi tûâ M àïën khưng nâo? - Dẩ thûa àng ẩ Con úã New York ẩ Con sệ kïí ưng nghe vïì qụ hûúng trïn àûúâng chng ta vïì nhâ, ưng nhế! Thïë lâ tưi vâ ưng Burns trúã thânh bẩn bê ca Cấc bẩn biïët khưng, n cûúâi êëm ấp vâ tòn cẫm chên thânh ca ưng àưëi vúái tưi cố nghơa lúán lao biïët nhûúâng nâo Trùn ỷỳõng i, ửng Burns (tửi quen goồi ửng bựỗng hổ) tûåa hùèn ngûúâi lïn chiïëc gêåy, chiïëc gêåy nhỗ nhûng cố vễ rùỉn chùỉc Khi chng tưi vïì àïën nhâ ưng, tưi gip ưng sùỉp http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 32 xïëp ngùỉn mổi thûá ưng mua vâ tưi côn bẫo ưng ngưìi n trïn ghïë àïí tưi pha cho ưng tấch trâ - hay nối àng hún lâ dổn bûäa cho ưng Ưng phẫn àưëi nhûng tưi hiïíu rựỗng oỏ laõ caỏch noỏi caóm ỳn cuóa ửng Sau dổn bûäa cho ưng xong, tưi xin phếp ưng àûúåc trúã lẩi thùm ưng lêìn nûäa àïí xem cố thïí gip gò cho ưng nûäa khưng Nghe tưi nối thïë, ưng nhấy mùỉt vâ cûúâi bẫo: - Ưng chûa bao giúâ tûâ chöëi lúâi giuáp àúä cuãa möåt cö gấi nâo tưët bng nhû thïë cẫ Hưm sau cng khoẫng giúâ àố tưi trúã lẩi thùm ưng lêìn nûäa, tưi chổn giúâ nây vò mën dổn bûäa cho ưng Chiïëc gêåy vêỵn dûåa úã gốc tûúâng lâ mưåt minh chỷỏng rựỗng ửng haọy coõn yùởu lựổm vaõ mựồc duõ ưng khưng hïì u cêìu tưi gip nhûng hïỵ tưi àûa cêy gêåy cho ưng thò ưng cêìm lêëy vâ dng nố àïí ài lẩi Chiïìu hưm àố, lêìn àêìu tiïn chng tưi cố mưåt bíi nối chuån thêåt thên tònh vúái Ưng hỗi tưi vïì viïåc hổc, vïì kïë hoẩch cho tûúng lai vâ nhiïìu hún cẫ lâ vùỡ gia ũnh tửi Tửi coỏ cho ửng biùởt rựỗng cha töi vûâa múái qua àúâi, nhûng töi giêëu khöng cho ưng biïët mưëi bêët hôa giûäa tưi vâ cha Phêìn ưng, ưng chó cho tưi thêëy hai khung ẫnh àùåt úã chiïëc bân gêìn núi ưng ngưìi Àố lâ hai bûác ẫnh ca hai ngûúâi ph nûä khấc mưåt ngûúâi lúán tíi hún ngûúâi kia, nhûng cẫ hai giưëng nhû tẩc "Àố lâ Mary" - Ưng nối vâ chó tay vâo bûác ẫnh ca ngûúâi ph nûä àûáng tíi - "Bâ êëy mêët cấch àêy sấu nùm Vâ bûác kïë bïn lâ gấi Alice ca vúå chưìng ưng Nố lâ mưåt y tấ giỗi Vúå ưng mêët vò khưng chõ àûång nưíi nưỵi àau mêët con" Nghe ưng kïí mâ nûúác mùỉt tưi trâo lc nâo khưng biïët Tưi khốc nhû chûa bao giúâ àûúåc khốc Tưi khốc cho bâ Mary; tưi khốc cho cư Alice; tưi khốc cho ưng Burns; vâ tưi khốc cho cha tưi, ngûúâi mâ tưi khưng cố mùåt bïn ưng nhûäng giêy ph cëi àúâi Thïë lâ sau àố cûá mưåt tìn hai lêìn, tưi àïën thùm ưng, cng thúâi gian vâ cng ngây Lêìn nâo àïën, tưi cng thêëy ưng ngưìi trïn ghïë bânh, cêy gêåy dûång bïn Ưng Burns cố mưåt ti vi trùỉng àen nhỗ nhûng ưng thđch àổc sấch vâ nghe àơa hún Lêìn nâo thêëy tưi àïën chúi, ưng cng tỗ rêët mûâng Mùåc d tưi ln nhùỉc nhúã mònh phẫi gip àúä ưng nhiïìu hún vâ àûâng qëy rêìy ưng Nhûng phẫi th thêåt mưåt àiïìu lâ tưi cẫm thêëy nhể http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 33 nhộm vâ êëm lông hún nhiïìu nïëu tưi cố thïí thưí lưå tònh cẫm vâ suy nghơ ca mònh cho mưåt ngûúâi nâo àố chõu lùỉng nghe tưi Thûúâng chng tưi bùỉt àêìu chuån trô dổn bûäa Hưm àố tưi cho ưng biïët cẫm giấc bùn khón, tưåi lưỵi cûá ấm ẫnh tưi mậi búãi vò hai tìn trûúác ngây cha tưi mêët, tưi àậ giêån ưng vâ chùèng thêm trô chuån vúái ưng Rựỗng tửi maọi maọi khửng coỏ dừp xin lửợi ửng Mùåc d ưng Burns cng cố gốp lúâi nhûng phêìn nhiïìu ưng nhûúâng tưi nối hïët Ưng chó ngưìi nghe Nhûng cấi lưëi ưng lùỉng nghe múái hay lâm sao! Öng nghe nhû nuöët lêëy tûâng lúâi cuãa töi, hún nûäa ưng nhû àổc àûúåc nghơ ca tưi vâ thêëu hiïíu hïët têët cẫ nhûäng gò tưi mën nối Chưëc chưëc ưng lẩi nối tiïëp tưi úã mưåt sưë chưỵ tưi tỗ ngêåp ngûâng, àiïìu nây chûáng tỗ ưng hoân toân hiïíu tưi vâ lùỉng nghe tưi rêët chùm ch Mưåt thấng sau ngây àố, tưi bêët chúåt àûúåc nghó hổc mưåt hưm vâ tưi nghơ àïën ưng Tưi quët àõnh àïën thùm ưng mâ khưng gổi àiïån bấo trûúác, vò nïëu lâm thïë rộ râng lâ quấ hònh thûác so vúái mưëi quan hïå ngây mưåt chên tònh ca chng tưi Khi àïën cưíng nhâ ưng, tưi thêëy ưng àang lâm vûúân, ưng ci xëng rưìi lẩi àûáng lïn nhể nhâng nhû khưng Tưi hấ hưëc mưìm thêëy ưng cûã àưång nhõp nhâng nhû thïë! Chùèng lệ àêy lâ ngûúâi mâ hưm trûúác côn phẫi dng gêåy àïí di chuín àêy hay sao? Bêët chúåt ưng nhòn hûúáng ca tưi Cố lệ ưng nhêån vễ bưëi rưëi trïn khn mùåt tưi nïn ưng vêỵy tưi vâo nhâ vúái vễ àêìy nấy, khưng àûúåc tûå nhiïn cho lùỉm Tưi chùèng nối àûúåc lúâi nâo vâ bûúác vâo nhâ - Nâo, cư bế Lêìn nây cho phếp ưng pha trâ cho chấu nhế Trưng chấu cố vễ mïåt lûã àêëy! - Sao? Con nghơ Tưi bùỉt àêìu lïn tiïëng - Ưng biïët chấu àõnh nối gò Chấu biïët khưng lêìn àêìu tiïn chấu nhòn thêëy ưng úã chúå êëy mâ hưm àố ưng bõ trêåt khúáp Ưng vêëp phẫi hôn àấ to vûúân, chấu biïët àêëy, ưng lc nâo cng vng vïì - Nhûng tûâ lc nâo ưng ài lẩi àûúåc bònh thûúâng ẩ? Àưi mùỉt ưng ấnh lïn niïìm vui nhûng àưìng thúâi cng lưå vễ ùn nùn, hưëi hêån "â, ưng nhúá khưng lêìm lâ ưng àậ ài lẩi bònh thûúâng àûúåc ngây hưm sau êëy mâ." http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 38 - "Nây, mây coi k nhế - cố àêu nâo" ưì! Trúâi úi? ưì kòa! Con bâ! Chng àûáng cẫ úã ngoâi cûãa vâ hết to: - "Ngẩc nhiïn lùỉm phẫi khưng mể? Rưìi chng lêìn lûúåt ưm hưn bâ! - Ưi cấc bâ àậ vïì Mể cûá nghơ lâ cấc khưng nhúá ngây nây, vúái lẩi cha cng àậ " Giổng bâ nghển hùèn - "Kòa mể" Josh lïn tiïëng "Cha vâ mể ln hiïån diïån tim vâ k ûác ca ti con, vâ ngây k niïåm lïỵ cûúái ca cha mể ln lâ mưåt ngây àùåc biïåt ca ti con" Hai àûáa gêåt àêìu thânh, vâ lc nây vò cẫm àưång quấ nïn nûúác mùỉt bâ chẫy rông - "Mể úi? Bấnh cûúái àêu mể?" Chuck hỗi bâ "Ti mën ùn mûâng!" Nghe thïë, bâ nhoễn miïång cûúâi vâ bûúác vâo nhâ bïëp Bâ thêìm cẫm ún àêëng Linh thiïng àậ xui khiïën bâ lâm chiïëc bấnh nây vâ àậ ban cho bâ nhûäng àûáa tuåt vúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 39 MẪNH ÀƠA VÚÄ Mưåt ngây tưi khoẫng chđn tíi, mể cố chuån phẫi vâo thõ trêën vâ giao tưi cho anh chõ trưng nom Khi mể vûâa ài, tưi chẩy vâo phông ng ca mể vâ múã t trang àiïím Trong ngùn trïn cng, dûúái lúáp vẫi mïìm thúm, tưi thêëy hưåp nûä trang Tưi thđch th nhû vûâa khấm phấ mưåt kho tâng, cấi nhêỵn hưìng ngổc ca cư tùång cho mể, àưi hoa tai ngổc trai mưåt thúâi thåc vïì bâ, dẫi la ca chiïëc ấo mể mùåc vâo ngây cûúái Tửi thủch thuỏ nghừch ngỳồm bựỗng caỏch mang thỷó têët cẫ thûá êëy vâo, tûúãng tûúång vư sưë hònh ẫnh th võ àêìy mâu sùỉc vïì nhûäng gò mâ mưåt ph nûä xinh àểp phẫi cố Bưỵng nhiïn tưi phất hiïån mưåt cấi hưåp nhỗ mâu àỗ Múã ra, tưi hïët sûác kinh ngẩc nhêån thêëy bïn chó cố mưỵi mưåt mẫnh sûá trùỉng hùèn àậ vúä tûâ mưåt cấi àơa Tẩi mể tưi lẩi cêët giûä mưåt vêåt nhû thïë nây nhó? Lêëp lấnh dûúái ấnh sấng, mẫnh àơa vúä chùèng nối lïn àûúåc cêu trẫ lúâi Vâi thấng sau, tưi àang chín bõ bân ùn, cư lấng giïìng Marge àïën chúi Liïëc qua chiïëc bân, cư Marge nối: "ưì, hùèn gia àònh àang chín bõ tiïëp khấch Thưi àïí tưi vâo lc khấc vêåy" "Khưng, cûá tûå nhiïn Chng tưi chùèng àốn cẫ" - mể trẫ lúâi Marge hỗi: "Nhûng trïn bân toân àơa àểp Tưi chùèng bao giúâ dấm cho bổn trễ àng àïën nhûäng thûá nhû thïë" Mể cûúâi: "Tưëi nay, gia àònh tưi àûúåc thûúãng thûác mốn thđch nhêët Nïëu dổn bân thêåt àùåc biïåt àïí àậi khấch thò khưng dổn thêåt àùåc biïåt cho chđnh gia àònh mònh?" "Nhûng nhûäng cấi àơa àểp thïë " "ưì, vâi cấi àơa vúä lâ cấi giấ khưng àấng kïí phẫi trẫ àïí àưíi lẩi niïìm vui cho gia àònh Mưỵi mẫnh vúã àïìu chûáa mưåt cêu chuån k niïåm " Ài àïën t chến, mể tưi lêëy mưåt cấi àơa c kïí: "Cấi nây vúä vâo ngây chng tưi mang Mark tûâ nhâ bẫo sanh vïì Hưm àố lâ mưåt bíi chiïìu thêåt lẩnh lệo Khi ờởy, Judy mỳỏi saỏu tuửới nhỷng cỷỏ nựỗng nùåc àôi gip tưi viïåc bïëp nc Nố lâm vúä cấi àơa nây khïå nïå mang àïën http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 40 bưìn rûãa" Mể kïí tiïëp: "Thoẩt àêìu tưi bûåc mònh ghï lùỉm nhûng rưìi tûå nh mònh khưng thïí vò chuån cấi àơa vúä lẩi lâm mờởt i khửng khủ haồnh phuỏc vỷõa oỏn thựỗng bế múái sinh vïì Hún nûäa, sau àố têët cẫ chng tưi cng ngưìi hân keo cho chiïëc àơa vúä àố Hốa ra, khưng khđ câng vui hún" Mể lẩi àïën t chến, lêëy mưåt cấi àơa nûäa "Chõ cố thêëy cẩnh àơa bõ mễ khưng? - Mể hỗi cư Marge - Chuån xẫy tưi 17" Giổng mể trúã nïn nhể hùèn: "Mưåt ngây ma thu, cấc anh tưi cêìn ngûúâi gip dổn àưëng cỗ khư Vò thïë, mưåt niïn àûúåc thụ Anh ta trưng mẫnh dễ nhûng àưi tay rêët khỗe vâ khấ àểp trai vúái mấi tốc Mêëy ưng anh tưi bưỵng thđch vâ múâi àïën dûå bíi ùn tưëi Khi ưng anh kïë xïëp anh êëy ngưìi tưi, mùåt tưi àỗ ûãng vò mùỉc cúä Trong bûäa ùn, anh êëy àûa tưi cấi àơa nhúâ lêëy hưå thûác ùn nhûng lc àố tim tưi àêåp mẩnh vâ tưi run àïën nưỵi lâm cấi àơa va vâo mưåt cấi khấc khiïën cẩnh bõ mễ Khi vïì, anh êëy nùỉm tay tưi, àùåt mẫnh àơa vúä vâo, khưng nối gò hïët nhûng núã n cûúâi Chó cûúâi Mưåt nùm sau, tưi lêåp gia àònh vúái anh êëy Mậi cho àïën nay, cûá nâo nhòn cấi àơa nây tưi lẩi thđch th nhúá àïën chuån xûa " Tưi khưng thïí nâo qụn àûúåc mẫnh àơa vúä t trang àiïím ca mể Àúåi dõp thđch húåp, tưi chẩy vâo phông mể, lêëy mẫnh vúä àố xem cêín thêån, rưìi lao xëng nhâ bïëp bùỉc ghïë lêëy cấi àơa mễ Àng nhû tưi nghơ, mẫnh vúä hoân toân khúáp vúái chưỵ mễ trïn àơa Àố chđnh lâ mẫnh àơa vúä mâ bưë tưi àậ àûa cho mể vâo ngây àêìu tiïn hai ngûúâi gùåp Vâ bêy giúâ, cêu chuån tònh bùỉt àêìu tûâ mẫnh vúä àố àậ trưi qua àïën nùm thûá 54 hẩnh phc Múái àêy, mưåt cư chõ ca tưi àậ ngỗ lúâi xin mể chiïëc nhêỵn hưìng ngổc; mưåt cư chõ khấc lẩi àôi àưi hoa tai ca bâ Côn tưi, tưi chó thđch kó vêåt q nhêët àúâi mể mâ bâ àậ trổng giûä mậi sët mêëy chc nùm qua: mẫnh àơa vúä nhỗ xđu http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 41 CHT SUY TÛ TRONG NGÂY Mưåt bấc thúå mưåc àïën tíi vïì hûu nối cho ưng ch thêìu biïët nhûäng dûå tđnh ca mònh thúâi gian sùỉp túái Bấc sệ xin nghó hûu àïí vui hûúãng tíi giaõ vỳỏi chaỏu Baỏc biùởt rựỗng nùởu nghú viùồc thò tâi chđnh ca gia àònh sệ cố phêìn nâo thiïëu ht nhûng bấc tin rưìi àêy gia àònh sệ cố cấch xoay xúã àûúåc Ưng ch thêìu tỗ tiïëc thêëy ngûúâi thúå lânh nghïì xin thưi viïåc Ưng ta àïì nghõ bấc cưë xêy gip cho hậng thïm mưåt ngưi nhâ nûäa rưìi nghó coi nhû lâ vò ưng Bấc thúå àưìng lâm nhûng cng hiùớu rựỗng baỏc miùợn cỷỳọng nhờồn lỳõi chỷỏ khửng thỷồc lông mën nhêån cưng viïåc nây Bấc ta gổi àẩi mưåt nhốm thúå cố tay nghïì kếm vâ mua nhûäng loẩi vêåt tû chêët lûúång kếm àïí xêy dûång cùn nhâ êëy Khi ngưi nhâ àûúåc xêy xong, ưng ch thêìu àïën tiïëp nhêån cưng trònh vâ trao vâo tay bấc chiïëc chòa khốa nhâ Ưng nối vúái bấc: "Àêy lâ nhâ ca anh Tưi biïëu anh mốn quâ nây àïí cẫm ún anh àậ lâm viïåc cho cưng ty bêëy nay" Chng ta thò cố khấc gò bấc thúå êëy Chng ta xêy dûång cåc àúâi mònh mưåt cấch cêíu thẫ, ty tiïån vúái têm l àưëi phố thay vò tđch cûåc vâ ch àưång lâm cho nố thêåt tưët àểp Ú' mưåt vâi thúâi àiïím quan trổng cåc àúâi mònh, chng ta khưng hïì dưëc sûác lûåc àïí thûåc hiïån mổi viïåc cho thêåt tưët Thïë rưìi trưng thêëy tònh trẩng tưìi tïå vâ nhêån rựỗng mũnh ang sửởng cựn nhaõ chủnh tay ta dûång nïn thò chng ta múái cẫm thêëy bõ sưëc Giấ nhû àûúåc biïët trûúác, hùèn chng ta àậ hânh àưång khấc ài Hậy hònh dung mònh lâ bấc thúå mưåc, côn cåc àúâi chng ta chđnh lâ ngưi nhâ Mưỵi ngây bẩn àống àinh, lất sân hóåc xêy tûúâng, bẩn hậy xêy nhâ mònh mưåt cấch khưn ngoan Bẩn chó cố mưåt cåc àúâi http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 42 mâ thưi Ngay cẫ trûúâng húåp bẩn chó côn sưëng mưåt ngây, ngây sưëng àố cng àấng àïí bẩn sưëng cho tûã tïë vâ cố tû caỏch Tờởm baóng gựổn trùn tỷỳõng ghi rựỗng: "Sửởng laõ thûåc hiïån mưåt kïë hoẩch chđnh mònh vẩch ra" Cåc sưëng ca bẩn hưm lâ kïët quẫ tûâ thấi àưå sưëng vâ nhûäng chổn lûåa ca bẩn quấ khûá Cåc sưëng ca bẩn ngây mai sệ lâ kïët quẫ tûâ thấi àưå sưëng vâ nhûäng lûåa chổn ca bẩn ngây hưm http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 43 HAI VIÏN GẨCH XÊËU XĐ Àïën miïìn àêët múái, cấc võ sû phẫi tûå xêy dûång mổi thûá Hổ mua àêët, gẩch, mua dng c vâ bùỉt tay vâo viïåc Mưåt ch tiïíu àûúåc giao xêy mưåt bûác tûúâng gẩch Ch rêët têåp trung vâo cưng viïåc, ln kiïím tra xem viïn gẩch àậ thùèng chûa, hâng gẩch cố ngùỉn khưng Cưng viïåc tiïën triïín khấ chêåm vò ch àùåc biïåt k lûúäng Tuy nhiïn, ch khưng lêëy àố lâm phiïìn lông búãi vò ch biïët mònh sùỉp sûãa xêy mưåt bûác tûúâng tuåt àểp àêìu tiïn àúâi Cëi cng, ch cng hoân thânh cưng viïåc vâo lc hoâng hưn bng xëng Khi àûáng lui xa àïí ngùỉm nhòn cưng trònh lao àưång ca mònh, ch bưỵng cẫm thêëy cố gò àố àêåp vâo mùỉt: mùåc d ch àậ rêët cêín thêån xêy bûác tûúâng song vêỵn cố hai viïn gẩch bõ àùåt nghiïng Vâ àiïìu tửỡi tùồ nhờởt laõ hai viùn gaồch oỏ nựỗm chđnh giûäa bûác tûúâng Chng nhû àưi mùỉt àang trûâng trûâng nhòn ch Kïí tûâ àố, mưỵi du khấch àïën thùm ngưi àïìn, ch tiïíu àïìu dêỵn hổ ài khùỉp núi, trûâ àïën chưỵ bûác tûúâng mâ ch xêy dûång Mưåt hưm, cố hai nhâ sû giâ àïën tham quan ngưi àïìn Ch tiïíu àậ cưë lấi hổ sang hỷỳỏng khaỏc nhỷng hai ngỷỳõi vờợn nựỗng nựồc oõi ùởn khu vûåc cố bûác tûúâng mâ ch xêy dûång Mưåt hai võ sû àûáng trûúác cưng trònh êëy àậ thưët lïn: "Ưi, bûác tûúâng gẩch múái àểp lâm sao!" Hai võ nối thêåt chûá? Hai võ khưng thêëy hai viïn gẩch xêëu xđ giûäa bûác tûúâng û? - ch tiïíu kïu lïn ngẩc nhiïn "Cố chûá, nhûng tưi cng thêëy 998 viïn gẩch côn lẩi àậ ghếp thânh mưåt bûác tûúâng tuåt vúâi sao" - võ sû giâ tûâ tưën http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 44 Àưi chng ta quấ nghiïm khùỉc vúái bẫn thên mònh cûá ln nghiïìn ngêỵm nhûäng lưỵi lêìm maõ ta aọ mựổc phaói, cho rựỗng caó thùở giỳỏi àïìu nhúá àïën nố vâ quy trấch nhiïåm cho ta Chuỏng ta aọ hoaõn toaõn quùn rựỗng oỏ laõ hai viïn gẩch xêëu xđ giûäa 998 viïn gẩch hoân hẫo Vâ àưi chng ta lẩi quấ nhẩy cẫm vúái lưỵi lêìm ca ngûúâi khấc Khi bùỉt gùåp mùỉc lưỵi, ta nhúá k tûâng chi tiïët Vâ hïỵ cố nhùỉc àïën tïn ngûúâi àố, ta lẩi liïn hïå àïën lưỵi lêìm ca hổ mâ qụn bùéng nhûäng àiïìu tưët àểp hổ àậ lâm Cêìn phẫi hổc cấch rưång lûúång vúái ngûúâi khấc vâ vúái chđnh mònh Mưåt thïë giúái nhên ấi trûúác hïët lâ mưåt thïë giúái núi lưỵi lêìm àûúåc tha thûá http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 45 SƯËNG TRỔN VỂN TÛÂNG NGÂY Trong mưåt bíi diïỵn thuët vâo àêìu nùm hổc Brian Dison Tưíng giấm àưëc ca Têåp àoân Coca Cola - àậ nối chuån vúái sinh viïn vïì mưëi tûúng quan giûäa nghïì nghiïåp vúái nhûäng trấch nhiïåm khấc ca ngûúâi Bẩn hậy tûúãng tûúång cåc àúâi nhû mưåt trô chúi tung hûáng Trong tay bẩn cố nùm quẫ bống mang tïn lâ: cưng viïåc/ gia dònh/ sûác khỗe/ bẩn bê vâ tinh thêìn Bẩn àang tung chng lïn khưng trung Bẩn sệ hiùớu rựỗng cửng viùồc laõ quaó boỏng cao su Vò bẩn lâm rúi nố xëng àêët, nố sệ lïn lẩi Nhûng bưën quẫ bống côn lẩi - gia àònh, sûác khỗe, bẩn bê vâ tinh thêìn - ùỡu laõ nhỷọng quaó boỏng bựỗng thuóy tinh Nùởu baồn lúä tay àấnh rúi mưåt quẫ nố sệ bõ trêìy sûúát, cố tò vïët, bõ nûát, bõ hû hỗng hóåc thêåm chđ bõ vúä nất mâ khưng thïí sûãa chûäa àûúåc Chng khưng bao giúâ trúã lẩi nhû c Bẩn phẫi hiïíu àiïìu àố vâ cưë gùỉng phêën àêëu giûä cho àûúåc sûå qn bònh cåc sưëng ca bẩn Bẩn lâm thïë nâo àêy? Bẩn àûâng hẩ thêëp giấ trừ cuóa mũnh bựỗng caỏch so saỏnh mũnh vỳỏi nhỷọng ngûúâi khấc Àố lâ vò mưỵi chng ta lâ nhûäng ngûúâi hoân toân khấc nhau, chng ta lâ nhûäng cấ nhên àùåc biïåt Bẩn chúá àùåt mc tiïu ca bẩn vâo nhûäng gò mâ ngûúâi khấc cho lâ quan trổng Chó cố bẩn múái biïët rộ àiïìu gò lâ tưët nhêët cho chđnh mònh Bẩn chúá nïn thúâ ú vúái nhûäng gò gêìn gi vúái trấi tim ca bẩn Bẩn hậy nùỉm chùỉc lêëy nhû thïí chng lâ nhûäng phêìn cåc sưëng ca bẩn Búãi vò nïëu khưng cố chng, cåc sưëng ca bẩn sệ mêët ài nghơa Bẩn chúá àïí cåc sưëng trưi qua kệ tay vò bẩn cûá àùỉm mònh quấ khûá hóåc ẫo tỷỳóng vùỡ tỷỳng lai Chú bựỗng caỏch sửởng cuửồc ỳõi http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 46 mònh tûâng khoẫnh khùỉc ca nố, bẩn sệ sưëng trổn vển tûâng ngây ca àúâi mònh Bẩn chúá bỗ cåc bẩn vêỵn côn àiïìu gò àố cho ài Khưng cố gò lâ hoân toân bïë tùỉc mâ nố chó thêåt sûå trúã nïn bïë tùỉc bẩn thưi khưng cưë gùỉng nûäa Bẩn chỳỏ ngaồi nhờồn rựỗng mũnh vờợn chỷa hoaõn thiùồn oỏ chđnh lâ súåi chó mỗng manh râng båc mưỵi ngûúâi chng ta lẩi vúái Bẩn chúá ngẩi mẩo hiïím Nhúâ mẩo hiïím vúái nhûäng vêån hưåi ca àúâi mònh mâ bẩn hổc biïët cấch sưëng dng cẫm Bẩn chúá khoỏa kủn loõng mũnh vỳỏi tũnh yùu bựỗng caỏch noỏi bẩn khưng cố thúâi gian u Cấch nhanh nhêët àïí nhêån àûúåc tònh u lâ hậy cho ài Cấch chống nhêët àïí àấnh mêët tònh u lâ nđu giûä thêåt chùåt Côn phûúng thûác tưët nhêët àïí giûä àûúåc tònh u lâ bẩn hậy chùỉp cho nố àưi cấnh Bẩn chúá bùng qua cåc àúâi nhanh àïën nưỵi khưng nhûäng bẩn qụn mêët núi mònh sưëng mâ côn cố qụn cẫ bẩn àõnh ài vïì àêu Bẩn chúá qụn nhu cêìu tònh cẫm lúán nhêët ca ngûúâi lâ cẫm thêëy mònh àûúåc àấnh giấ àng Bẩn chúá ngẩi hổc Kiïën thûác khưng cố trổng lûúång Nố lâ kho bấu mâ bẩn cố thïí ln mang theo bïn mònh mưåt cấch dïỵ dâng Bẩn chúá phđ phẩm thúâi giúâ hóåc lúâi nối mưåt cấch vư trấch nhiïåm Cẫ hai àiïìu àố mưåt mêët ài sệ khưng nâo bùỉt lẩi àûúåc Cåc àúâi khưng phẫi lâ mưåt àûúâng chẩy mâ nố lâ mưåt lưå trònh mâ bẩn hậy thûúãng thûác tûâng chùång àûúâng mònh ài qua Quấ khûá àậ lâ lõch sûã Tûúng lai lâ mưåt mâu nhiïåm Côn hiïån tẩi lâ mưåt mốn quâ ca cåc sưëng, chđnh vò thïë mâ chng ta gổi àố lâ tùång phêím (*)" (*) Present: Cấch chúi chûä tiïëng Anh - cố nghơa lâ hiïån tẩi, àưìng êm vúái tùång phêím http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 47 CƯ GẤI CỐ MƯÅT BƯNG HƯÌNG John Blanchard rúâi khỗi bùng ghïë, chùm ch nhòn dông ngûúâi àang khỗi nhâ ga xe lûãa trung têm thânh phưë Anh àang chúâ ngûúâi gấi mâ trấi tim àậ rêët quen thåc vúái anh nhûng khn mùåt thò anh chûa tûâng gùåp, mưåt cư gấi vúái mưåt bưng hoa hưìng 13 thấng trûúác àêy möåt thû viïån úã Florida, nhêëc möåt cuöën sấch khỗi kïå anh bưỵng cẫm thêëy bõ lưi cën khưng phẫi vò nưåi dung cën sấch mâ vò doõng chỷọ viùởt bựỗng buỏt chũ bùn lùỡ cuửởn saỏch Nhûäng hâng chûä mïìm mẩi vúái nưåi dung chûáa àûång mưåt têm hưìn sêu sùỉc vâ mưåt trđ tụå sấng sët Bïn bòa cën sấch, núi ghi tïn ngûúâi mûúån anh tòm tïn ch nhên ca hâng chûä, àố lâ Hollis Maynell Cư gấi sưëng úã thânh phưë New York Sau àố anh viïët cho cư gấi mưåt bûác thû tûå giúái thiïåu mònh vâ mong cư trẫ lúâi, nhûng ngây hưm sau anh àậ phẫi lïn tâu nûúác ngoâi tham gia cåc Chiïën tranh thïë giúái lêìn thûá II Trong vông mưåt nùm vâ mưåt thấng sau àố, hai ngûúâi dêìn dêìn tòm hiïíu qua thû tûâ Mưỵi lấ thû lâ mưåt hẩt giưëng àûúåc gieo vâo trấi tim nưìng chấy Mưåt mưëi tònh núã Anh àïì nghõ cư gấi gûãi cho mònh mưåt tờởm hũnh nhỷng cử gaỏi tỷõ chửởi Cử cho rựỗng nïëu anh thûåc lông thò diïån mẩo ca cư àêu cố quan trổng gò Cëi cng cng àïën ngây anh tûâ chêu Êu trúã vïì Hổ hển sệ gùåp lêìn àêìu tẩi nhâ ga trung têm thânh phưë New York vâo lc 19 giúâ Cư gấi viïët: "Anh sệ nhêån em vò em sệ gâi mưåt bưng hưìng trïn ve ấo" Khi àố, anh thêëy mưåt ngûúâi gấi bûúác lẩi phđa mònh, cư êëy cố mưåt thên hònh mẫnh mai thon thẫ Nhûäng cån tốc lón xón bïn vânh tai nhỗ nhùỉn Cùåp mùỉt cư êëy xanh nhỷ nhỷọng oỏa hoa ửi mửi vaõ cựỗm cử ta cố nết cûúng quët nhûng rêët dõu dâng Cư gấi núã mưåt n cûúâi nhể nhâng hêëp dêỵn trïn vânh mưi vâ nối nhỗ: "Ài cng http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 48 em chûá, châng thu th?" Khi êëy hêìu nhû khöng tûå chuã àûúåc, Blanchard bûúác thïm möåt bûúác tiïën vïì phđa cư gấi, vâ àng lc êëy anh nhòn thêëy Hollis Maynell vúái bưng hưìng àûáng sau cư gấi êëy Àố lâ mưåt ngûúâi àân bâ àậ ngoâi 40 tíi Bâ ta cố mấi tốc mâu xấm bïn mưåt chiïëc m àậ c Bâ ta cố mưåt thên hònh nùång nïì, àưi chên mêåp mẩp àưi giây àïë thêëp Khi àố cư gấi chiïëc ấo mâu xanh vưåi vậ bûúác ài Blanchard cố cẫm giấc dûúâng nhû ngûúâi anh lc àố bõ chia lâm hai, mưåt nûãa mong mën àûúåc ài theo cư gấi vâ mưåt nûãa hûúáng túái ngûúâi àân bâ mâ têm hưìn àậ thêåt sûå chinh phc anh Vâ bâ ta àûáng àố, khn mùåt bếo tưët vúái lân da nhúåt nhẩt nhûng hiïìn lânh vâ nhẩy cẫm Khi àố bưỵng nhiïn Blanchard khưng côn lûúäng lûå nûäa Tay anh nùỉm chùåt cën sấch nhỗ c k giưëng nhû cën sấch thû viïån trûúác àêy àïí cư gấi cố thïí nhêån mònh Àêy khưng phẫi lâ tònh u nhûng lâ mưåt cấi gò àố rêët àấng qu, mưåt cấi gò àố thêåm chđ cố thïí côn hún cẫ tònh u, mưåt tònh bẩn mâ anh ln ln vâ mậi mậi biïët ún Blanchard àûáng thùèng châo ngûúâi àân bâ, chòa cën sấch vâ nối, mùåc d nối anh cẫm thêëy mònh bõ nghển lẩi cay àùỉng vâ thêët vổng: - Tưi lâ trung y John Blanchard vâ xin phếp àûúåc hỗi chùỉc àêy lâ cư Maynell? Tưi rêët vui mûâng lâ cư àậ cố thïí àïën àêy gùåp töi höm Töi muöën múâi cö duâng cúm tưëi cố àûúåc khưng? Ngûúâi àân bâ núã mưåt n cûúâi bao dung vâ trẫ lúâi: - Ta khưng biïët viïåc nây nhû thïë nâo trai ẩ, nhûng cư gấi trễ mùåc chiïëc ấo vết mâu xanh vûâa ài àậ nùn ta àeo àoấ hoa hưìng nây trïn ve ấo Cư êëy nối nïëu anh cố mỳõi ta i ựn tửởi thũ noỏi rựỗng cử ờởy àang àúåi anh úã nhaâ haâng lúán bïn àûúâng Cư êëy nối àêy lâ mưåt cåc thûã nghiïåm gò àố! Chng ta chùỉc cng hiïíu àûúåc vâ khêm phc sûå sấng sët ca cư gấi Cố lệ bẫn chêët thêåt sûå ca trấi tim chó àûúåc nhêån phẫi àưëi mùåt vúái nhûäng àiïìu khưng nhû mën http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 49 ÀIÏÌU QUAN TRỔNG NHÊËT CÅC ÀÚÂI BẨN LÂ GỊ? Mưåt thêìy giấo àang dẩy mưn kïë hoẩch quẫn trõ cho mưåt lúáp sinh viïn thûúng mẩi Àïí nhêën mẩnh mưåt àiïím quan trổng cưng tấc quẫn trõ, ưng lêëy mưåt bònh lđt miïång rưång àùåt lïn bân rưìi chêåm rậi lêëy tûâng viïn àấ nhỗ àùåt vâo bònh Khi bònh àêìy ưng hỗi cấc sinh viïn: - Cấi bònh àậ àêìy chûa? Cẫ lúáp àưìng àấp: Rưìi Ưng hỗi lẩi: - Thêåt chûá Rưìi ưng lẩi ci xëng bân lêëy mưåt thng àêìy nhûäng hẩt sỗi vâ bỗ tûâng hẩt sỗi vâo bònh Ưng lùỉc nhể bònh vâ hỗi cẫ lúáp: - Bònh àậ àêìy rưìi chûá? Lêìn nây hêìu hïët cấc sinh viïn chó àấp: - Cố lệ khưng - Tưët - ưng móm cûúâi vâ lêëy tiïëp dûúái bân mưåt thng cất vâ àưí cất vâo bònh rưìi lẩi hỗi - Bònh àậ àêìy chûa? - Chûa? - Cẫ lúáp lẩi àấp Lêåp tûác ưng giú tay lïn khen: Rêët tưët Ưng lẩi tiïëp tc lêëy nûúác àưí vâo bònh cho àïën nûúác ngêåp trân qua miïång bònh Lc nây ưng múái hỗi: Sûå minh hổa nây nối lïn àiïìu gò? Mưåt sinh viïn nhanh nhển àấp: Khố khùn sệ khưng thânh vêën àïì gò cẫ nïëu bẩn thêåt sûå cưë gùỉng vâ cưë gùỉng hún nûäa - Sai rưìi - Thêìy giấo chêìm chêåm giẫi thđch - Àố khưng phẫi lâ àiïìu tưi mën nối, cấi chên giấ trõ úã àêy àậ dẩy chng ta rựỗng nùởu baồn khửng ựồt nhỷọng nùỡn taóng lỳỏn lao úã nhûäng ngây àêìu tiïn, sau nây bẩn sệ khưng bao giúâ cố àûúåc chng Thïë àiïìu gò quan trổng nhêët cåc àúâi cấc bẩn? Cẫ lúáp nhao nhao: Con cấi, vúå chưìng, bẩn àúâi, tònh bẩn, giấo dc, sûác khỗe http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 50 - Mưåt lyỏ tỷỳóng - Ngỷỳõi thờỡy aỏp - Haọy nhỳỏ rựỗng phẫi àùåt nïìn tẫng vûäng chùỉc trûúác àậ, nïëu khưng mậi mậi bẩn sệ khưng thïí cố àûúåc àiïìu gò Nïëu bẩn phẫi àưí mưì hưi cho nhûäng àiïìu quấ nhỗ bế, nhûäng àiïìu lâm têm hưìn bẩn nùång thïm, sau àố cûá mậi ưm lêëy vâ sưëng vúái nhûäng àiïìu êëy thò bẩn sệ khưng bao giúâ cố àûúåc thúâi gian àïí lâm mưåt àiïìu khấc tưët hún, hay hún cho cåc àúâi mònh http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 51 CHUÅN CÊY TẤO Ngây xûãa ngây xûa cố mưåt cêy tấo rêët to Mưåt cêåu bế rêët thđch àïën chúi vúái cêy tấo mưỵi ngây Nố leo lïn ngổn cêy hấi tấo ùn, ng trûa bống rêm Nố u cêy tấo vâ cêy cng rêët u nố Thúâi gian trưi qua, cêåu bế àậ lúán vâ khưng côn àïën chúi vúái cêy tấo mưỵi ngây Mưåt ngây nổ, cêåu bế trúã lẩi chưỵ cêy tấo vúái vễ mùåt bìn rêìu, cêy tấo reo to: - Hậy àïën chúi vúái ta - Chấu khưng côn lâ trễ con, chấu chùèng thđch chúi quanh gưëc cêy nûäa Chấu chó thđch àưì chúi thưi vâ chấu àang cêìn tiïìn àïí mua chng - Ta rêët tiïëc lâ khưng cố tiïìn, nhûng cêåu cố thïí hấi têët cẫ tấo ca ta vâ àem bấn Rưìi cêåu sệ cố tiïìn Cêåu bế rêët mûâng Nố vùåt têët cẫ tấo trïn cêy vâ sung sûúáng bỗ ài Cêy tấo lẩi bìn bậ vò cêåu bế chùèng quay lẩi nûäa Mưåt hưm, cêåu bế - giúâ àậ lâ mưåt châng trai - trúã lẩi vâ cêy tấo vui lùỉm: - Hậy àïën chúi vúái ta - Chấu khưng cố thúâi gian àïí chúi Chấu côn phẫi lâm viïåc ni sưëng gia àònh Gia àònh chấu àang cêìn mưåt mấi nhâ àïí tr ng Bấc cố gip gò àûúåc chấu khưng? - Ta xin lưỵi, ta khưng cố nhâ Nhûng cêåu cố thïí chùåt cânh ca ta àïí dûång nhâ Vâ châng trai chùåt hïët cânh cêy Cêy tấo mûâng lùỉm nhûng cêåu bế vêỵn chùèng quay lẩi Cêy tấo lẩi cẫm thêëy cư àún vâ bìn bậ Mưåt ngây nống nûåc, châng trai - bêy giúâ àậ lâ ngûúâi cố tíi quay lẩi vâ cêy tấo vư cng vui sûúáng - Hậy àïën chúi vúái ta - Chấu àang bìn vò cẫm thêëy mònh giâ ài Chấu mën ài chêo thuìn thû giận mưåt mònh Bấc cố thïí cho chấu mưåt cấi thuìn khưng? http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 52 - Hậy dng thên cêy ca ta àïí àống thuìn Rưìi cêåu chêo xa thêåt xa vâ sệ thêëy thẫn Châng trai chùåt thên cêy lâm thuìn Cêåu chêo thuìn ài Nhiïìu nùm sau, châng trai quay lẩi - Xin lưỵi, trai ca ta Nhûng ta chùèng côn gò cho cêåu nûäa Khưng côn tấo - Chấu cố côn rùng nûäa àêu mâ ùn - Ta cng chùèng côn cânh cho cêåu leo trêo - Chấu àậ quấ giâ rưìi - Ta thêåt sûå chùèng gip gò cho cêåu àûúåc nûäa Cấi nhêët côn lẩi lâ bưå rïỵ àang chïët dêìn môn ca ta - cêy tấo nối nûúác mùỉt - Chấu chùèng cêìn gò nhiïìu, chó cêìn mưåt chưỵ ngưìi nghó Chấu àậ quấ mïåt sau nhûäng nùm àậ qua - Ưi, thïë thò cấi gưëc cêy giâ cưỵi nây lâ mưåt núi rêët tưët cho cêåu ngưìi dûåa vâo vâ nghó ngúi Hậy àïën àêy vúái ta Châng trai ngưìi xëng vâ cêy tấo mûâng rúi nûúác mùỉt Àêy lâ cêu chuån ca têët cẫ chng ta Cêy tấo lâ cha mể chng ta Khi chng ta côn trễ, ta thđch chúi vúái cha mể Khi lúán lïn, chng ta bỗ hổ mâ ài vâ chó quay trúã vïì ta cêìn hổ gip àúä Bêët kïí nâo cha mể vêỵn ln sùén sâng nêng àúä chng ta àïí ta àûúåc hẩnh phc http://www.ebooks.vdcmedia.com ... cûåc quấ, nố lẩi lâ gấi hổc chi cho cao Nïn mònh nối àẩi : cấi khố ca http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 26 gia àònh lâ tẩm thúâi, tûúng lai cấi lâ quan trổng Vûäa lẩi hổc rêët tưët,... àònh Thên mêëy lêìn Nhûng lêìn nâo cng vưåi vưåi vâng chùèng hỗi han http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 27 gò àûúåc nhiïìu Mậi àïën chuën thùm vûâa rưìi sau àậ nghó hûu, tưi múái biïët... nưåp tiïìn hổc thò tìn sau nghó, àïí chưỵ cho khấc ngưìi Thïë nhấ! http://www.ebooks.vdcmedia.com HỔC LÂM NGÛÚÂI 28 Ngay sau àố, nghe tiïëng gốt giây nïån mẩnh lïn sân, tưi vưåi quay lẩi nhòn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Học làm người: Phần 2, Ebook Học làm người: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn