THI THỬ số 14 đề

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:53

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định THI THỬ LẦN 14- GR ÔN THI Y DƯỢC THỜI ĐIỂM THI: 21H45, THỨ (11/01/2020) LIVE CHỮA: 21H30’ TỐI THỨ (13/01/2020) Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh GROUP ÔN THI Y DƯỢC CÙNG TS PHAN KHẮC NGHỆ Câu 1: Ở xương rồng, nước chủ yếu thoát qua quan sau đây? A Lá B Thân C Cành D Rễ Câu 2: Loài động vật sau trao đổi khí qua bề mặt thể? A Đại bàng B Trai sông C Giun đất D Cá chép Câu 3: Cơđon sau khơng có anticơđon tương ứng? A 5’UAG3’ B 3’UAG5’ C 5’UAX3’ D 5’AUG3’ Câu 4: Gen đoạn phân tử ADN có chức A cấu tạo nên thể B cấu tạo nên protein C mang thông tin quy định cấu trúc chuỗi pôlipeptit loại ARN D mng thông tin quy định cấu trúc nên NST Câu 5: Khi nói nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Sợi có đường kính 11 nm B Được cấu tạo thành phần ADN mARN C Có chức lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền D NST lồi sinh vật khác khơng phải số lượng hình thái mà chủ yếu gen Câu 6: Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể? A Lặp đoạn nhiễm sắc thể B Đảo đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác Câu 7: Phép lai sau cho đời có kiểu gen? A AABB × AaBb B aaBB × AaBb C AaBB × Aabb D AaBB × aaBb Câu 8: Trong trường hợp không xảy đột biến, cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác chúng A di truyền tạo thành nhóm gen liên kết B phân li độc lập q trình giảm phân hình thành giao tử C ln có số lượng, thành phần trật tự nuclêơtit giống D tương tác với quy định tính trạng Câu 9: Một cá thể có kiểu gen Aa BD (tần số hoán vị gen hai gen B D 20%) Giao tử aBD chiếm tỉ bd lệ bao nhiêu? A 5% B 20% C 15% D 10% Câu 10: Ở loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có 245 hoa trắng: 315 hoa đỏ Hãy chọn kết luận số loại kiểu gen hệ F2 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định A Đời F2 có loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa đỏ B Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng C Đời F2 có kiểu gen quy định hoa đỏ, kiểu gen quy định hoa trắng D Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng Câu 11: Trong quần thể đây, có quần thể trạng thái cân di truyền Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = Quần thể 2: 100% Aa Quần thể 3: 0,49AA+0,42Aa+0,09aa =1 Quần thể 4: 0,36AA+0,48Aa+0,16aa = Quần thể 5: 0,64AA+0,32Aa+0,04aa =1 A B C D Câu 12: Thành tựu sau công nghệ tế bào? A Tạo giống lúa gạo vàng B Tạo cừu Đôlly C Tạo dâu tằm tam bội D Tạo chuột bạch mang gen chuột cống Câu 13: Cặp quan sau quan tương đồng? A Cánh chim cánh bướm B Vây ngực cá voi vây ngực cá chép C Chân trước mèo vây ngực cá voi D Gai xương rồng gai hoàng liên Câu 14: Các chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh B kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh C kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh D kỉ Jura thuộc đại Trung sinh Câu 15: Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Khi khơng có CO2 khơng xảy pha tối xảy pha sáng B Pha tối không sử dụng ánh sáng khơng có ánh sáng pha tối diễn C Quá trình quang phân li nước diễn pha sáng, khơng có pha tối giải phóng O2 D Nếu có chất độc ức chế pha tối pha sáng bị ức chế Câu 16: Khi nói đặc điểm tiêu hóa động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất loài thú ăn thực vật có dày ngăn II Ở thú ăn thịt, thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người III Ruột non thú ăn thịt ngắn so với ruột non thú ăn thực vật IV Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A B C D Câu 17 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số cá thể mang kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm 12,5%? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C AaBb × Aabb D AaBb × aaBB Câu 18 Theo Menđen, phân li độc lập tính trạng khác do: A phân li độc lập cặp nhân tố di truyền trình hình thành giao tử B phân li độc lập của cặp NST trình giảm phân C phân li cặp NST trình giảm phân tổ hợp trình thụ tinh D phân li độc lập cặp gen trình hình thành giao tử Câu 19: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, giả sử gen A có alen có tác nhân 5BU tác động vào q trình nhân đơi gen A quần thể có alen II Tác nhân 5BU tác động gây đột biến gen làm tăng chiều dài gen III Gen tế bào chất bị đột biến di truyền cho đời sau qua sinh sản vơ tính IV Đột biến thay cặp nuclêơtit làm tăng số axit amin chuỗi polipeptit A B C D Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 20: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 24 xuất thể đột biến có 25 nhiễm sắc thể Thể đột biến phát sinh nhờ chế sau đây? I Rối loạn giảm phân, cặp nhiễm sắc thể không phân li II Rối loạn nguyên phân, cặp nhiễm sắc thể không phân li III Tiếp hợp trao đổi chéo không cân cromatit nguồn gốc IV Rối loạn giảm phân, tất cặp nhiễm sắc thể không phân li A B C D AB DE Hm Câu 21: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân bình thường, khơng có đột biến ab de hM có tối đa loại giao tử? A 20 B 24 C 32 D 10 Câu 22: Khi nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau sai? A Trong quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng sinh vật B Cạnh tranh loài nhân tố gây chọn lọc tự nhiên C Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn hình thành đặc điểm thích nghi chậm D Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá sinh giới Câu 23 Từ loại nuclêơtit A, U, G, X có tối đa kiểu tổ hợp ba mà ba có nuclêơtit loại G loại nuclêôtit khác? A 27 B 18 C 37 D Câu 24 Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp Cho thân cao dị hợp tự thụ phấn, thu F1 có 75% thân cao 25% thân thấp Trong số F1 lấy thân cao, xác suất để có mang kiểu gen đồng hợp A 8/81 B 32/81 C 1/3 D 1/81 Câu 25: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Đột biến điểm khơng làm thay đổi số lượng nucleotit loại gen II Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài gen khơng làm thay đổi tổng số axit amin chuỗi polipeptit III Nếu đột biến điểm làm tăng chiều dài gen chứng tỏ làm tăng liên kết hidro gen IV Đột biến cặp nucleotit không làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit A B C D Câu 26: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cân gen hệ gen tế bào II Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khơng làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào IV Tất đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi độ dài ADN A B C D Câu 27: Một loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác Trong đó, alen trội trội hồn tồn alen A, B, D, e, g alen đột biến Quần thể lồi có tối đa loại kiểu gen quy định thể đột biến? A 211 B 242 C 239 D 235 Câu 28: Tính trạng chiều loài thực vật cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp Khi kiểu gen có thêm alen trội cao thêm 20 cm; đồng hợp gen lặn có chiều cao 100cm Cho cao lai với thấp thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đời F2? I Loại cao 160cm chiếm tỉ lệ cao II Có kiểu gen quy định kiểu hình cao 120cm Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định III Cây cao 140cm chiếm tỉ lệ 15/64 IV Có kiểu hình 27 kiểu gen A B C D Câu 29: Xét quần thể lồi chim Quần thể có 1000 cá thể, quần thể có 2500 cá thể Cả hai quần thể cân di truyền tần số alen A quần thể 0,2; quần thể 0,4 Giả sử có 15% cá thể quần thể di cư sang quần thể 6% cá thể quần thể di cư sang quần thể Theo lí thuyết, sau có di cư nhập cư tần số alen A quần thể quần thể là: A 0,23; 97/255 B 0,31; 83/231 C 0,24; 85/232 D 0,23; 97/250 Câu 30 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể II Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa III Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên dẫn tới tiêu diệt quần thể IV Khi khơng có tác động nhân tố tiến hóa tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi A B C D Câu 31 Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu kết F1 gồm ba loại kiểu hình Biết khơng xẩy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào mơi trường Có kết luận sau đúng? I Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F1 chiếm 12,5% II Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F1 chiếm 18,75% III F1 có ba loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng IV Trong hoa trắng F1, hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D Câu 32: Một lồi động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể giảm phân cho tối đa loại tinh trùng II tế bào thể giảm phân cho tối đa 10 loại tinh trùng III Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 3/8 IV Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 1/2 A B C D BD Câu 33: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa giảm phân bình thường, có tế bào xảy bd hoán vị alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân tạo A tối đa loại giao tử B loại giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ 1/8 C loại giao tử với tỉ lệ D loại giao tử với tỉ lệ : : : Câu 34: Một lồi thực vật có NST 2n = 24 Giả sử đột biến lồi bị đột biến đoạn nhỏ không chứa tâm động NST thuộc cặp số Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến giảm phân bình thường khơng xảy trao đổi chéo Theo lí thuyết, có phát biểu sau thể đột biến này? I Giao tử tạo từ thể đột biến có 12 NST II Mức độ biểu tất gen NST số tăng lên III Trong tổng số giao tử tạo có 50% số giao tử khơng mang NST đột biến Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định IV Tất gen lại NST số khơng có khả nhân đôi A B C D Câu 35: Một loài thực vật, cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 56,25% hoa đỏ; 18,75% hoa hồng; 18,75% hoa vàng; 6,25% hoa trắng Lai phân tích hoa đỏ dị hợp tử cặp gen F1, thu Fa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Các hoa đỏ F1 giảm phân cho loại giao tử với tỉ lệ III Fa có số hoa vàng chiếm 25% IV Fa có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn A B C D Câu 36: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định: kiểu gen có loại alen trội A B quy định thân cao, kiểu gen lại quy định thân thấp Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ad I Kiểu gen P Bb aD II F1 có 1/4 số thân cao, hoa vàng dị hợp tử cặp gen III F1 có tối đa loại kiểu gen IV F1 có loại kiểu gen quy định thân thấp, hoa vàng A B C D Câu 37: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân cao, hoa trắng (P), thu F1 có kiểu hình, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm 30% Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB I Cây thân cao, hoa đỏ P có kiểu gen ab II F1 có số thân thấp, hoa đỏ chiếm 20% III F1có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1 Xác suất thu dị hợp 4/9 A B C D Câu 38 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa hai gen khơng alen (Aa Bb) quy định Tính trạng hình dạng cặp Dd quy định Các gen quy định tính trạng nằm NST thường, diễn biến giảm phân hai giới giống Cho giao phấn (P) có kiểu hình hoa đỏ, tròn, đời (F1) thu tỷ lệ: 44,25% hoa đỏ, tròn : 12% hoa đỏ, bầu dục : 26,75% hoa hồng, tròn : 10,75% hoa hồng, bầu dục : 4% hoa trắng, tròn : 2,25% hoa trắng, bầu dục Theo lí thuyết, nhận định sau đây, có nhận định đúng? I F1 có tất 30 kiểu gen khác tính trạng nói II Các P có kiểu gen giống III Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% IV Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, tròn F1 xác suất thu chủng 2,25% A B C D Câu 39: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có 20% số hoa trắng Ở F3, số hoa trắng chiếm 25% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định I Tần số kiểu gen hệ P 24/35AA : 4/35Aa : 7/35aa II Tần số alen A hệ P 9/35 III Tỉ lệ kiểu hình F1 27 hoa đỏ : hoa trắng IV Hiệu số tỉ lệ hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ hoa trắng giảm dần qua hệ A B C D Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh mù màu bệnh máu khó đơng người Mỗi bệnh alen gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X quy định, gen cách 20cM Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Người số người số có kiểu gen giống II Xác định tối đa kiểu gen người III Xác suất sinh bị bệnh cặp - 2/25 IV Xác suất sinh thứ ba không bị bệnh cặp - 1/2 A B C D HẾT ... NST số tăng lên III Trong tổng số giao tử tạo có 50% số giao tử khơng mang NST đột biến Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định IV Tất gen lại NST số. .. xuất phát (P) có 20% số hoa trắng Ở F3, số hoa trắng chiếm 25% Cho quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy... MOON.VN – Học để khẳng định I Tần số kiểu gen hệ P 24/35AA : 4/35Aa : 7/35aa II Tần số alen A hệ P 9/35 III Tỉ lệ kiểu hình F1 27 hoa đỏ : hoa trắng IV Hiệu số tỉ lệ hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THỬ số 14 đề , THI THỬ số 14 đề

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn