THI THỬ lần 8 đáp án CHI TIẾT

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:52

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định ĐỀ THI SỐ 8, PHẦN DI TRUYỀN 21H45’ TỐI THỨ (16/11/2019) Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh GROUP ÔN THI Y DƯỢC CÙNG TS PHAN KHẮC NGHỆ Câu Cho biết alen lặn alen đột biến; alen trội trội hoàn toàn Kiểu gen sau biểu thành thể đột biến? A AABBdd B AaBbDd C AaBbDD D AABBDD Câu Đáp án A Câu Sự kết hợp giao tử (n) giao tử (n+1) thụ tinh tạo thể đột biến sau đây? A Thể bốn B Thể ba C Thể D Thể tam bội Câu Đáp án B Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n+1) tạo thể 2n+1 Đây thể tam nhiễm Câu Quan sát tế bào sinh dưỡng phân chia thấy nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào hàm lượng ADN lúc đo 6.109 pg Hàm lượng ADN tế bào lưỡng bội loài là? A 6×109 pg B 3×109 pg C 1,5×109 pg D 12×109 pg Câu Đáp án B Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo nên tế bào kì nguyên phân Hàm lượng ADN lúc gấp đôi hàm lượng ADN tế bào → Hàm lượng ADN tế bào lưỡng bội loài là: 6.109 : 2= 3.109 Câu Một loài thú, gen A nằm NST thường số có alen, gen B nằm nhiễm sắc thể thường số có alen Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, quần thể có tối đa loại kiểu gen dị hợp gen trên? A 18 B 20 C D 90 Câu Đáp án A  (3-1) Số loại kiểu gen dị hợp gen A =   (4-1) Số loại kiểu gen dị hợp gen B = 6  Số loại kiểu gen dị hợp gen = × = 18 kiểu gen Câu Trường hợp gen loại (trội lặn gen khơng alen) góp phần vào biểu tính trạng tương tác A cộng gộp B trội khơng hồn tồn C bổ sungợ D đồng trội Câu Đáp án A Câu 6: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ to, alen a quy định hoa trắng nhỏ Quy luật di truyền chi phối? A Gen đa hiệu B Liên kết giới tính C Trội hồn tồn D Tương tác bổ sung Câu 6: Đáp án A Một cặp gen quy định nhiều cặp tính trạng tượng gen đa hiệu Câu Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A nằm NST thường có alen Q trình giảm phân khơng xảy đột biến tạo tối đa loại kiểu gen đồng hợp gen A 10 B 20 C D 15 Câu Đáp án C Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Giả sử gen có alen A1, A2, A3, A4, A5  Số loại kiểu gen đồng hợp loại: A1A1, A2A2, A3A3, A4A4, A5A5 Câu Một NST ban đầu có trình tự gen ABCDEFGH Sau đột biến, NST có trình tự là: DEFGH Dạng đột biến thường gây hậu gì? A Gây chết giảm sức sống B Làm tăng cường giảm bớt biểu tính trạng C Làm phát sinh nhiều nòi lồi D Làm tăng khả sinh sản cá thể mang đột biến Câu Đáp án A Ban đầu có trình tự gen ABCDEFGH → Sau đột biến có trình tự là: DEFGH → Đoạn ABC NST ban đầu bị chuyển sang NST khác Đây dạng đột biến chuyển đoạn khơng tương hỗ, số lượng đoạn gen NST nhiều nên đột biến chuyển đoạn lớn Dạng đột biến thường gây chết làm giảm sức sống cho thể đột biến Câu 9: Cho biết gen phân li độc lập không xảy đột biến Một dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, nói F1 phát biểu sau sai? A Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỉ lệ 25% tổng số cá thể sinh B Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỉ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen C Số cá thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen có tỉ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen D Số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen có tỉ lệ số cá thể có kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 9: Đáp án D Cây AaBb tự thụ phấn: AaBb × AaBb + (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) Xét phương án: A Vì tỷ lệ đồng hợp 2   4 B Vì đồng hợp cặp gen dị hợp cặp gen C Vì 2   4 2 D sai Vì tỷ lệ dị hợp cặp gen:    4 Câu 10 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho Aa tự thụ phấn, thu F1, biết không xảy đột biến Lấy ngẫu nhiên thân cao F1, xác suất thu chủng bao nhiêu? A 2/9 B 1/9 C 1/3 D 4/9 Câu 10 Đáp án D P: Aa × Aa  1AA : 2Aa : 1aa Cây thân cao có tỉ lệ kiểu gen = AA : Aa 3  Lấy thân cao, xác suất thu chủng = C12   = 3 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 11: Một lồi thực vật, xét cặp gen phân li độc lập quy định tính trạng trội hồn tồn Cho hai P có kiểu hình khác giao phấn với nhau, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sai? A F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 B F1 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 C F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 D F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 Câu 11 Đáp án B Hai có kiểu hình khác khơng thể cho đời có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 Hai P có kiểu hình khác có trường hợp: - Đời có loại kiểu hình (Nếu P AABB lai với khác P AAbb lai với aaBB) - Đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1 (Nếu P AABb lai với bb) có loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 (Nếu P AABb lai với Bb) - Đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 3:3:1:1 (Nếu P AaBb lai với aaBb) có loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 (Nếu P AaBb lai với aabb) Câu 12 Ở loài hoa, gen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Một quần thể thực vật hệ xuất phát (P) số hoa vàng chủng số hoa trắng chiếm 30% Quần thể tự thụ phấn qua hệ, tỉ lệ hoa vàng F2 A 30% B 45% C 55% D 10% Câu 12 Đáp án C (P) số hoa vàng chủng số hoa trắng chiếm 30%  Số hoa vàng dị hợp (Aa) = – 0,3 – 0,3 = 0,4  Cấu trúc di truyền hệ P là: 0,3 AA + 0,4Aa + 0,3aa = Qua hệ tự thụ phấn: 1  ( )2 Ở hệ F2: Tỉ lệ kiểu gen AA = 0,3 + 0,4 × = 0,45 2 Tỉ lệ kiểu gen Aa = 0,4 × ( ) = 0,1  Tỉ lệ hoa vàng F2 = 0,45 + 0,1 = 0,55 = 55% Câu 13 Trong điều kiện không phát sinh đột biến, cặp gen quy định cặp tính trạng alen trội trội hoàn toàn Ở phép lai AaBbDd × AaBbDd, thu F1 Theo lí thuyết, F1, loại kiểu gen AaBbdd chiếm tỉ lệ A 1/8 B 1/16 C 3/16 D 1/32 Câu 13 Đáp án B AaBbDd × AaBbDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd) Sẽ sinh kiểu gen AaBbdd chiếm tỉ lệ = 1/2×1/2×1/4 =1/16 Câu 14 Một phân tử mARN có chiều dài 2142 A0 tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4 Sử dụng phân tử mARN làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép Nếu phân tử ADN tổng hợp có chiều dài chiều dài phân tử ARN số nuclêơtit loại ADN A A = 140, T = 70, G = 280, X = 140 B A = T = 420, G = X = 210 C A = 70, T = 140, G = 140, X = 280 D A = T = 210, G = X = 420 Câu 14 Đáp án D Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định - Tổng số nucleotit mARN = - Theo ta có 2142 = 630 3, 630 A U G X A +U+G+X = = = = = = 70 2 1+2+2+4 - Số nucleotit loại mARN là: A = 70; U = G = 70 × =140; X = 70 × = 280 - Số nucleotit loại ADN phiên mã ngược từ mARN A = T = AARN + UARN = 70 + 140 = 210 G = X = GARN + XARN = 140 + 280 = 420 Câu 15 Từ loại nuclêôtit A, U, G, X có tối đa kiểu tổ hợp ba mà ba có nuclêơtit loại G loại nuclêôtit khác? A 27 B 18 C 37 D Câu 15 Đáp án B Mỗi ba có nucleotit loại G loại nucleotit khác gồm trường hợp: - Bộ ba chứa G, A, U có số ba 3! = × × = ba (gồm có GAU, GUA, AUG, AGU, UAG, UGA) - Bộ ba chứa G, U, X có số ba 3! = × × = ba (gồm có GXU, GUX, XUG, XGU, UXG, UGX) - Bộ ba chứa G, A, X có số ba 3! = × × = ba (gồm có GXA, GAX, XAG, XGA, AXG, AGX) - Vậy có tổng số ba + + = 18 ba Câu 16 Cho phép lai (P): ♀ XABDXabd × ♂ XABDY thu F1 , cá thể thuộc giới F1, tỉ lệ kiểu gen chủng 8% Biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn, khơng xảy tượng đột biến xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen XabdY chiếm tỉ lệ A 4% B 8% C 16% D 32% Câu 16 Đáp án A Trong cá thể thuộc giới F1, tỉ lệ kiểu gen chủng 8%  Tỉ lệ kiểu gen XABDXABD tổng số cá thể = 4%  Tỉ lệ kiểu gen XabdY = 4% Câu 17 Cho biết trình giảm phân thể đực có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBbDD × ♀AaBBdd, hợp tử đột biến dạng thể ba có kiểu gen AaBBbDd chiếm tỉ lệ A 7,5% B 10% C 2,5% D 5% Câu 17 Đáp án D ♂AaBbDD × ♀AaBBdd = (Aa × Aa)(Bb × BB)(DD × dd) - Cơ thể đực có 20% số tế bào có đột biến nên thể đực giảm phân cho giao tử (A, a)(10%Bb : 10%O : 40%B : 40%b)(D) - Cơ thể giảm phân bình thường cho giao tử (1/2A, 1/2a)(B)(d) Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Aa × Aa → 1/2Aa Bb × BB → BBb = 10%Bb.100%B = 10% Dd × dd → 100%Dd Vậy hợp tử đột biến dạng thể ba có kiểu gen AaBBbDd chiếm tỉ lệ: 1/2Aa 10%BBb 100%Dd = 5% → Đáp án D Câu 18 Một phân tử mARN có tỷ lệ A:U:G:X = 1:2:3:4, số nuclêơtit loại G mARN 330 Sử dụng phân tử mARN làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép Nếu phân tử ADN tổng hợp có chiều dài chiều dài phân tử ARN số nuclêôtit loại ADN A A = 110, T = 220, G = 330, X = 440 B A = T = 330, G = X = 770 C A = 70, T = 140, G = 140, X = 280 D A = T = 770, G = X = 330 Câu 18 Đáp án B Theo ta có A U G X 330 = = = = = 110 → A = 110 , U = 220, X = 440 Số nucleotit loại ADN : A = T = AmARN + UmARN = 110 + 220 = 330 G = X = GmARN + XmARN = 330 + 440 = 770 Câu 19 Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen nằm nhiễm sắc thể thường Một quần thể trạng thái cân di truyền có số thân thấp lần số thân cao dị hợp Tần số alen a bao nhiêu? A 0,5 B 0,2 C 0,8 D 0,3 Câu 19 Đáp án C Gọi tần số alen A p(A), tần số alen a q(a) Quần thể cân nên p2AA + 2pqAa + q2aa = - Theo ra: aa = 2Aa 1 Áp dụng cơng thức, ta có: Tần số A =    0,  2y    Tần số alen a = – 0,2 = 0,8 Câu 20: Một quần thể tự thụ phấn, gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường tính trạng trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,4 AABb : 0,3 AaBb : 0,2 Aabb : 0,1 aabb Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết F2 có tối đa loại kiểu gen? A loại B 10 loại C 16 loại D 14 loại Câu 20: Đáp án A Ở P có kiểu gen AaBb qua tự thụ phấn  F1 có tối đa × = loại kiểu gen P: 0,4 AABb : 0,3 AaBb : 0,2 Aabb : 0,1 aabb qua tự thụ phấn đến F2 có tối đa loại kiểu gen Câu 21 Cho biết trình giảm phân thể đực có 16% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường, thể giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBb × ♀AaBB, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ A 8% B 16% C 21% Câu 21 Đáp án D ♂AaBb × ♀AaBB = (Aa × Aa)(Bb × BB) D 10,5% Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Cơ thể đực có 16% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I nên tạo giao tử (8%Aa : 8% O : 42%A : 42%a) (B, b) Cơ thể giảm phân bình thường cho giao tử (50%A, 50%a)B Xét phép lai: Aa × Aa → aa = 42%a.50%a = 21% Bb × BB → 1/2 Bb → Vậy đời phép lai ♂AaBb × ♀AaBB, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ: 21%aa ½ Bb = 10,5% Câu 22 Ở quần thể thực vật lưỡng bội, gen B nằm nhiễm sắc thể thường số có alen, gen D nằm nhiễm sắc thể thường số có alen Biết khơng xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tối đa 24 loại kiểu gen đồng hợp hai gen II Quần thể có tối đa 90 loại kiểu gen dị hợp hai gen III Quần thể có tối đa 36 loại kiểu gen đồng hợp gen B dị hợp gen D IV Quần thể có tối đa 210 loại kiểu gen hai gen A B C D Câu 22 Đáp án D Cả phát biểu I Số loại kiểu gen đồng hợp hai gen nói × = 24 kiểu gen II Số loại kiểu gen dị hợp hai gen B D  (6  1)  (4  1) = C62  C24  = 90 kiểu gen  2 III Số kiểu gen đồng hợp gen B dị hợp gen D  (4  1) =6× = 36 kiểu gen  (6  1)  (4  1) IV Số loại kiểu gen gen B D = = 210 kiểu gen  2 Câu 23 Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn; thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, có phép lai sau cho đời có 12 kiểu gen, kiểu hình? I AAaaBbbb × aaaaBBbb II AAaaBBbb × AaaaBbbb III AaaaBBBb × AAaaBbbb IV AaaaBBbb × Aabb V AaaaBBbb × aaaaBbbb VI AaaaBBbb × aabb A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 23 Chỉ có phép lai (1) cho 12 loại kiểu gen, loại kiểu hình Đáp án A → Đáp án A - Xét phép lai (1) : AAaaBbbb × aaaaBBbb = (AAaa × aaaa)(Bbbb × BBbb) Phép lai AAaa × aaaa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai Bbbb × BBbb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (1) có 12 loại kiểu gen loại kiểu hình - Xét phép lai (2) : AAaaBBbb ×AaaaBbbb = (AAaa × Aaaa)(BBbb × Bbbb) Phép lai AAaa × Aaaa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai BBbb × Bbbb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (2) có 16 loại kiểu gen loại kiểu hình - Xét phép lai (3) : AaaaBBBb × AAaaBbbb.= (AAaa × Aaaa)(BBBb × Bbbb) Phép lai AAaa × Aaaa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai BBBb × Bbbb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (3) có 12 loại kiểu gen loại kiểu hình - Xét phép lai (4) : AaaaBBbb × Aabb= (Aaaa x Aa)(BBbb x bb) Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Phép lai Aaaa × Aa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai BBbb × bb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (4) có loại kiểu gen loại kiểu hình - Xét phép lai (5) : AaaaBBbb × aaaaBbbb = (Aaaa x aaaa)(BBbb x Bbbb) Phép lai Aaaa × aaaa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai BBbb × Bbbb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (5) có loại kiểu gen loại kiểu hình - Xét phép lai (6) : AAaaBBbb × aabb = (AAaa x aa)(BBbb x bb) Phép lai AAaa x aa cho loại kiểu gen, loại kiểu hình Phép lai BBbb x bb cho loại kiểu gen, loại kiểu hình  phép lai (6) có loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 24: Ở lồi thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Một quần thể cân di truyền có tần số alen A 0,5; alen a 0,5; tần số alen B 0,6; alen b 0,4 Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng quần thể A 16% B 12% C 42% D 13,44% Câu 24: Đáp án B Tỉ lệ kiểu gen tích tỉ lệ cặp gen có kiểu gen Quần thể trạng thái cân di truyền nên có cấu trúc: (p2AA + 2pqAa + q2aa)(p2BB + 2pBb + q2bb) = Theo đề ta có: p(A) = 0,5, q(a) = 0,5; p(B) = 0,6, q(b) = 0,4 Cây thân cao, hoa trắng có kiểu gen AAbb Aabb  Tỉ lệ thân cao(A-) = (0,5)2 + ×0,5 ×0,5 = 0,75 Tỉ lệ hoa trắng (bb) = (0,4)2 = 0,16  Tỉ lệ thân cao, hoa trắng = 0,75 × 0,16 = 0,12 = 12% Câu 25 Có dạng đột biến sau làm thay đổi thành phần số lượng gen nhiễm sắc thể? I Đột biến chuyển đoạn tương hỗ II Đột biến đoạn nhiễm sắc thể III Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể IV Đột biến lệch bội thể V Đột biến gen A B C D Câu 25 Các dạng đột biến I, II → Đáp án C Các dạng đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, đột biến số lượng NST đột biến gen không làm thay đổi thành phần số lượng gen NST Câu 26 Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể gây hệ sau đây? I Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể II Làm giảm làm gia tăng số lượng gen nhiễm sắc thể III Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động IV Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến V Có thể làm thay đổi hàm lượng ADN có nhân tế bào A B C D Câu 26 Trong hệ trên, hệ I, III, IV → Đáp án A II sai Vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen NST nên không làm tăng hay giảm số lượng gen NST V sai Vì đột biến đảo đoạn NST không làm thay đổi hàm lượng ADN có nhân tế bào Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 27 Khi nói đột biến đa bội, có phát biểu sau đúng? I Hầu hết đột biến đa bội lẽ khơng có khả sinh sản hữu tính (bị bất thụ) II Thể tam bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp lần so với dạng lưỡng bội III Thể đột biến đa bội bị cách li sinh sản với dạng lưỡng bội sinh IV Trong tự nhiên, thực vật động vật có số lượng thể đột biến tứ bội với tỉ lệ A B C D Câu 27 Trong phát biểu nói có I, III đúng; II, IV sai → Đáp án A I Hầu hết đột biến đa bội lẽ khơng có khả sinh sản hữu tính, ngun nhân đột biến đa bội lẽ có NST khơng tồn thành cặp tương đồng nên cản trở trình giảm phân tạo giao tử → Khơng hình thành giao tử nên thể bị bất thụ II sai Vì thể tam bội 3n nên có hàm lượng ADN gấp lần n Do thể tam bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp lần so với dạng đơn bội III Thể đột biến đa bội bị cách li sinh sản với dạng lưỡng bội sinh nó, nguyên nhân thể đa bội có số lượng NST khác với dạng bố mẹ nên xảy thụ tinh tạo lai NST lai khơng tồn thành cặp tương đồng nên khơng hình thành giao tử → Con lai bị bất thụ Con lai bất thụ chứng tỏ dạng bố mẹ thể đột biến đa bội bị cách li sinh sản IV sai Vì hầu hết đa bội động vật gây chết tự nhiên gặp thể đột biến đa bội Câu 28 Trong gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh gái có kiểu gen XBXBXb Biết trình giảm phân bố mẹ không xảy đột biến gen không đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Có phát biểu sau đúng? I Trong giảm phân II bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường II Trong giảm phân I mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường III Trong giảm phân II mẹ, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, bố giảm phân bình thường IV Trong giảm phân I bố, nhiễm sắc thể giới tính khơng phân li, mẹ giảm phân bình thường A B C D Câu 28 Có phát biểu đúng, I II → Đáp án B Con gái có kiểu gen XBXBXb nên nhận giao tử XBXB từ bố giao tử Xb từ mẹ; Hoặc nhận giao tử XB từ bố giao tử XBXb từ mẹ Giao tử XB XB nhận từ bố giảm phân II bố bị rối loạn, NST X không phân li Giao tử XBXb nhận từ mẹ giảm phân I mẹ, cặp NST giới tính khơng phân li Câu 29 Ở lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong phát biểu sau có phát biểu đúng? I Lồi có nhóm gen liên kết II Tế bào sinh dưỡng đột biến thể lồi có nhiễm sắc thể III Nếu xảy trao đổi chéo đơn (tại điểm) cặp nhiễm sắc thể Dd lồi tạo tối đa 48 loại giao tử IV Trong trường hợp xảy đột biến tạo thể có nhiễm sắc thể AAABbDdEe thể bất thụ A B C D Câu 29 Chỉ có I, II → Đáp án B I Ở lồi có cặp NST tương đồng → Số nhóm gen liên kết = NST đơn bội = n = II Thể có số lượng NST 2n – = – = NST III sai Vì tạo tối đa số loại giao tử = 23× = 32 loại giao tử IV sai Vì thể Tam nhiễm chưa chắn bất thụ Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 30 Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại T, số loại nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gấp lần số số nuclêơti loại T Có phát biểu sau đúng? I Số nuclêôtit loại A gen 224 nuclêôtit A  X2 II Mạch gen có  T2  G2 III Tỉ lệ % số nuclêôtit loại gen %A = %T = 28,57%; %G = %X = 21,43% A1 IV Mạch gen có  X  G1 A B C D Câu 30 Đáp án A Chỉ có I, IV → Đáp án A I Theo đề: 2A+3G = 2128, Mạch 1: A1=T1, G1=2A1, X1=3T1=3A1 →2128=2A+3G = 2(A1+T1) + 3(G1+X1) = 19A1→A1= 112 Suy ra: A= 224 II – Sai Vì (A2+X2)/(T2+G2) = 3A1/4A1 = 3/4 III – Sai Vì: A=T=224, G=X=560 IV – Đúng Vì A1/(X1+G1) = 1/5 Câu 31 Ở loài thú, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định lơng đen trội hồn tồn so với b quy định lơng xám ; Cặp gen Aa nằm nhiễm sắc thể thường, cặp gen Bb nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X Phép lai sau cho đời có số cá thể đực thân cao, lơng đen chiếm 25%? A AaXBXb × AaXBY B AaXBXb × aaXbY C AAXbXb × AaXBY D AaXBXB × aaXBY Câu 31: Kiểu hình đực thân cao, lơng đen có kí hiệu A-XBY Kiểu hình chiếm 25% có khả xảy - Khả 1: A- chiếm 50% XBY chiếm 50%  P (Aa × aa)(XBXB × )  Đáp án D - Khả 2: A- chiếm 100% XBY chiếm 25%  P (AA × )(XBXb × ) Câu 32 Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai P: AB De dE aB De X X × X Y , thu F1 Biết không xảy đột biết, khoảng cách gen A gen B ab ab = 20cM; gen D gen E = 40cM Có phát biểu sau đúng? I Phép lai có 64 kiểu tổ hợp giao tử II Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5% IV Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E- A B C D Câu 32 Đáp án D I Số kiểu tổ hợp giao tử: Cơ thể AB De dE aB De X X có hốn vị gen sinh 16 loại giao tử; Cơ thể X Y sinh loại ab ab giao tử  Số kiểu tổ hợp giao tử = 16 × = 64 loại Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định II Đời F1 có kiểu gen, kiểu hình? - Số loại kiểu gen: AB De dE aB De AB aB × )( X De X dE × X De Y ) = X X × X Y=( ab ab ab ab = × = 56 loại kiểu gen - Số loại kiểu hình: AB De dE aB De AB aB × )( X De X dE × X De Y ) = × (4+2) = 24 kiểu hình X X × X Y=( ab ab ab ab III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ Phép lai P: AB De dE aB De AB aB × )( X De X dE × X De Y ) X X × X Y=( ab ab ab ab Loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn gồm có A-bbddee (+) aaB-ddee (+) aabbD-ee (+) aabbddE- = Vì ab AB aB × (có hốn vị 20%) sinh kiểu gen đồng hợp lặn có tỉ lệ = 0,4 × 0,5 = 0,2 ab ab ab Do tỉ lệ kiểu hình là: A-bbddee = (0,25 – 0,2) × 0,1 = 0,005 aaB-ddee = (0,5 – 0,2) × 0,1 = 0,03 aabbD-ee = 0,2 × 0,4 = 0,08 aabbddE- = 0,2 × 0,15 = 0,03  Loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ = 0,005 + 0,03 + 0,08 + 0,03 = 0,145 = 14,5% IV Ở F1, số kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-EPhép lai P: AB De dE aB De AB aB × )( X De X dE × X De Y ) X X × X Y=( ab ab ab ab AB AB AB aB × có hốn vị gen cho đời có kiểu hình A-B- với loại kiểu gen , ab ab ab aB Ab aB X De X dE × X De Y cho đời có kiểu hình D-E- với loại kiểu gen quy định X DE X De , X De X De , X DE Y  Loại kiểu hình A-B-D-E- có số loại kiểu gen quy định = × = loại kiểu gen Câu 33 Một lồi thú, cho cá thể lơng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 24% cá thể đực lông quăn, đen : 24% cá thể đực lông thẳng, trắng : 1% cá thể đực lông quăn, trắng : 1% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen F1 XABXab XABY II Tần số hốn vị gen 4% Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định III Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lông thẳng, trắng đời con, kiểu hình lông quăn, đen chiếm tỉ lệ 50% IV Nếu cho cá thể F1 giao phối với cá thể đực lơng thẳng, trắng thu đời có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ 1% A B C D Câu 33 Đáp án D I P : Lông quăn, đen × lơng thẳng, trắng thu F1 : 100% lông quăn, đen  Lông quăn trội so với lông thẳng; lông đen trội so với lông trắng Quy ước: A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng ; B quy định lông đen, b quy định lông trắng - Ở đời F2, tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình giới  Tính trạng liên kết giới tính - Ở F2, đực lơng thẳng, trắng chiếm tỉ lệ 24%  0,24XabY = 0,5Y × 0,48Xab Giao tử Xab có tỉ lệ = 0,48  giao tử liên kết  Kiểu gen F1 XABXab × XABY 0,01 II Tần số hoán vị = = 0,04 = 4% 0,01  0,24 III Đực F1 có kiểu gen XABY Tiến hành lai phân tích có sơ đồ lai là: XABY × XabXab Vì đực có cặp NST giới tính XY cặp NST khơng có hốn vị gen  Con đực tạo giao tử XAB với tỉ lệ = 0,5  Ở đời con, cá thể lông quăn, đen chiếm tỉ lệ = 0,5 × = 0,5 = 50% IV Cái F1 có kiểu gen XABXab Tiến hành lai phân tích có sơ đồ lai là: XABXab × XabY Vì hoán vị gen với tần số 4% tạo giao tử XAb với tỉ lệ 2%  Ở đời con, cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ = 2% × 0,5 = 1% Câu 34 Xét hai cặp gen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng khác Trong quần thể cân di truyền, tần số alen A 0,6; tần số alen B 0,5.Lấy ngẫu nhiên cá thể mang hai tính trạng trội, xác suất để thu cá thể chủng A 26% B C D 9% Câu 34 Đáp án C Tần số alen A = 0,6  Tần số alen a = – 0,6 = 0,4 Tần số alen B = 0,5  Tần số alen b = – 0,5 = 0,5 Quần thể cân di truyền nên có cấu trúc: (0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa)(0,25BB + 0,5Bb + 0,25bb) = Tỉ lệ cá thể có tính trạng trội = (1-aa)(1-bb) = (1- 0,16)(1-0,25) = 0,63 Tỉ lệ cá thể có tính trạng trội chủng (AABB) = 0,36 × 0,25 = 0,09 Lấy ngẫu nhiên cá thể mang hai tính trạng trội, xác suất để thu cá thể chủng = 0,09 = 0,63 Câu 35 Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu sắc cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng giao phối với đực cánh trắng chủng (P), thu F1 có 100% cá thể cánh đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc cánh di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính II Trong số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ III Trong số cánh đen F2, số đực chiếm tỉ lệ IV Trong số đực F2, số cánh trắng chiếm tỉ lệ A B C D Câu 35 Đáp án D I Đực F1 lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : cánh đen : cánh trắng  Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính Quy ước gen: A-B- quy định cánh đen; A-bb + aaB- + aabb quy định cánh trắng Vì hai cặp gen tương tác bổ sung nên có cặp liên kết giới tính, cặp Aa cặp Bb liên kết giới tính cho kết Ta có: P: Cái đen chủng (AAXBXB) × Đực trắng chủng (aaXbY)  F1 có kiểu gen AaXBXb, AaXBY Cho F1 lai với nhau: AaXBXb × AaXBY F2 có: 6A-XBX- : 3A-XBY : 3A-XbY : 2aaXBX- : 1aaXBY : 1aaXbY Tỉ lệ kiểu hình = cánh đen : đực cánh đen : cánh trắng : đực cánh trắng 5 II Trong số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ = = 25 III Trong số cánh đen F2, số đực chiếm tỉ lệ = = 36 IV Trong số đực F2, số cánh trắng chiếm tỉ lệ = Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ, thu F1 có tổng số cá thể ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ruồi thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 53,5% Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 36% II Ruồi dị hợp cặp gen F1 chiếm 15% III Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn F1 30% Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định IV Lấy ngẫu nhiên cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1, xác suất lấy chủng 1456/9801 A B C D Câu 36: Có phát biểu đúng, I, III IV  Đáp án C Theo ta có A-B-D- + aabbdd = 53,5%  (0,5 + ab ab ab ab ) × 0,75 + × 0,25 = 0,375 + = 0,535  = 0,535 – 0,375 = 0,16 ab ab ab ab Vì ruồi đực khơng có hốn vị gen F1 có Từ đó, suy kiểu gen P I Vì ab = 0,16 suy = 0,5ab × 0,32ab ab AB D d AB D X X × X Y ab ab ab = ♀ab  ♂ab = 0,16 = 0,32  0,5  giao tử ab = 0,32 (giao tử liên kết) ab – Tần số hốn vị gen f = – × 0,32 = 0,36 (36%) II sai: Ruồi F1 dị hợp cặp gen AB D d X X có tỉ lệ = × 0,32 × 0,5 × 0,25 = 0,08 = 8% ab III đúng: Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn F1 = 0,5 – 5/4×0,16 = 0,3 = 30% IV đúng: Ở F1: - Trong số cá thể (A- B-)XD-, tỉ lệ cá thể: 0,16  1/4 AB D D ; tỉ lệ cá thể không  X X có tỉ lệ = 0,66  / 99 AB phải chủng = = 8/99 = 91/99 - Xác suất = (8/99)  (91/99) C12 = 1456/9801 = 14,856% Câu 37 Khi nói gen ngồi nhân, có phát biểu sau đúng? I Gen ngồi nhân biểu kiểu hình khơng hai giới II Các gen ngồi nhân ln phân chia cho tế bào trình phân bào III Kết phép lai thuận phép lai nghịch giống nhau, lai thường mang tính trạng mẹ, nghĩa di truyền theo dòng mẹ IV Tính trạng gen ngồi nhân quy định tồn thay nhân tế bào nhân có cấu trúc di truyền khác V Do lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ, hay nói cách khác, di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất A B C D Câu 37 Chỉ có IV  Đáp án C I sai Vì gen ngồi nhân biểu kiểu hình giống mẹ nên gọi di truyền theo dòng mẹ II sai Vì gen ngồi nhân phân chia không đồng cho tế bào III sai Vì kết lai thuận nghịch khác đời có kiểu hình giống mẹ Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định V sai Vì di truyền tế bào chất di truyền theo dòng mẹ, di truyền theo dòng mẹ chưa phải di truyền nhân Câu 38 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen 0,4AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,2aabb Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất thu cá thể thân thấp, hoa trắng A 97 320 B 33 320 C 73 320 D 11 40 Câu 38 Đáp án A Các kiểu gen 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,2aabb tạo thân thấp hoa, hoa trắng (aabb)ở F2 3 Aa : aa) ( BB : Bb : bb) 8 3 Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 0,2 × × 8 3 P: 0,2Aabb  F2: 0,2( AA : Aa : aa) (1bb) 8 Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 0,2 × ×1 P: 0,2AaBb F2: 0,2( AA : P: 0,2aabb F2: 0,2(1aa)(1bb) Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 0,2 × 1×1  Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng F2 3 97 + 0,2 × ×1 + 0,2 × 1×1 = 8 320 = 0,2 × × Câu 39 Một loài thú, xét cặp gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, A quy định mắt đen trội hồn tồn so với a quy định mắt trắng, B quy định dài trội hồn tồn so với b quy định đuôi ngắn Cho dị hợp cặp gen giao phối với đực mắt đen, đuôi dài (P), thu F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có tối đa 10 loại kiểu gen II Quá trình giảm phân thể xảy hoán vị gen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chủng 42% IV Nếu cho cá thể đực P lai phân tích thu Fa có 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn A B C D Câu 39: Có phát biểu đúng, II  Đáp án B Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực 42:42:8:8, mắt trắng, ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ P dị hợp tử  Kiểu gen F1 XAbXaB × XABY  F2 có loại kiểu gen  (I) sai - Khi tính trạng liên kết giới tính tần số hốn vị gen = 8% = 16%  (II) 42%  8% - Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất chủng = 4% = 0,08 = 8% 50% (Giải thích: Vì cá thể chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ ln tỉ lệ cá thể đực XABY Ở toán này, đực XABY có tỉ lệ = 8%)  (III) sai Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thu cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ = 1Xab × 0,5Y = 0,5 = 50%  (IV) sai Câu 40: Ở loài thực vật, cho lai có hạt vàng, nguyên với hạt xanh, xẻ (P) thu F1 gồm 100% hạt vàng, nguyên Khi đem lai phân tích F1, thu Fa có loại kiểu hình, hạt vàng, ngun chiếm tỉ lệ 35% Đem F1 lai với hạt xanh, nguyên không chủng thu F2 Biết cặp gen quy định cặp tính trạng, khơng xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 tạo giao tử mang alen trội chiếm 30% II Ở Fa, kiểu hình hạt xanh, xẻ chiếm tỉ lệ 15% III Ở F2, chọn cây hạt xanh, nguyên, xác suất thu chủng 3/13 IV Ở F2, lấy hạt vàng, xẻ lai ngược lại với F1, đời có 42.5% mang kiểu hình hạt vàng, nguyên A B C D Câu 40: Có phát biểu đúng, I, III IV → Đáp án A Lai hạt vàng, nguyên với hạt xanh, xẻ (P) thu F1 gồm 100% hạt vàng, nguyên  Hạt vàng (A) >> Hạt xanh (a); Lá nguyên (B) >> Lá xẻ (b) Khi F1 lai phân tích thu 35% hạt vàng, nguyên khác tỉ lệ 25%  căp gen liên kết với  (A_,B_) = 0.35AB x 1ab  AB = 0.35 giao tử liên kết  giao tử hoán vị Ab = aB = 0.5 – 0.35 = 0.15 F1 có kiểu gen + Cây F1 lai phân tích tần số hốn vị = 30% × + Cây F1 × hạt xanh, nguyên dị hợp: x  F2 hạt xanh, xẻ ( ) = 0,35 ab × 0,5 ab  = 0.175 = 17.5% Vận dụng công thức giải nhanh, ta có: - Tổng tỉ lệ giao tử có alen trội F1 0.15 x = 0.3 = 30%  I - Fa có hạt xanh, xẻ = 0.35ab x 1ab = 0.35 = 35%  II sai - Ở F2, kiểu hình hạt xanh, nguyên chiếm tỉ lệ = 0,5 - = 0,5 – 0.175 = 32.5%; Kiểu hình hạt xanh, nguyên chủng chiếm tỉ lệ = 0.25 - = 0,25 – 0.175 = 7.5%;  Xác suất hạt xanh, nguyên chủng 3/13  III - Ở F2, hạt vàng, xẻ có kiểu gen  Tỉ lệ hạt vàng, nguyên = 0.25 + , lai với F1 tỉ lệ hạt xanh, xẻ = 0.35 x 0.5 = 0.175 = 0,25 + 0.175 = 42.5%  IV Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định CÁC KHĨA HỌC ĐÃ KHAI GIẢNG CỦA THẦY PHAN KHẮC NGHỆ Khóa PROS: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020 Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/pro-sluyen-thi-thpt-quoc-gia-2020-1608 Khóa SINH HỌC 11: Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/sinh-hoc-11-khoa-2020-thay-phankhac-nghe-1723 Khóa SINH HỌC 10: Link khóa học: https://moon.vn/khoa-hoc/khoa-sinh-hoc-10-2020-1751 ĐĂNG KÍ ĐẶT SÁCH TỰ HỌC SINH HỌC CỦA THẦY PHAN KHẮC NGHỆ Inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... cánh đen : đực cánh đen : cánh trắng : đực cánh trắng 5 II Trong số cánh trắng F2, số đực chi m tỉ lệ = = 25 III Trong số cánh đen F2, số đực chi m tỉ lệ = = 36 IV Trong số đực F2, số cánh... gen %A = %T = 28, 57%; %G = %X = 21,43% A1 IV Mạch gen có  X  G1 A B C D Câu 30 Đáp án A Chỉ có I, IV → Đáp án A I Theo đề: 2A+3G = 21 28, Mạch 1: A1=T1, G1=2A1, X1=3T1=3A1 →21 28= 2A+3G = 2(A1+T1)... sắc cánh di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính II Trong số cánh trắng F2, số đực chi m tỉ lệ III Trong số cánh đen F2, số đực chi m tỉ lệ IV Trong số đực F2, số cánh trắng
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THỬ lần 8 đáp án CHI TIẾT , THI THỬ lần 8 đáp án CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn