Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quyền tự do kinh doanh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam

31 5 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:36

Mục đích của đề tài là làm sáng tỏ quan niệm về quyền tự do kinh doanh và áp dụng thực hiện quyền tự do kinh doanh nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường, bảo đảm thực hiện có hiệu quả về quyền tự do kinh doanh của NHTM. ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRƢƠNG THỊ HỒNG THỦY QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2019 Cơng trình hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HÀ THỊ MAI HIÊN Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Cơ cấu luận văn Chƣơng MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm pháp luật quyền tự kinh doanh 1.1.2 Khái niệm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò nội dung quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại pháp luật 1.2.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại, bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2.2 Đặc điểm, vai trò việc bảo đảm quyền tự kinh doanh pháp luật 1.2.3 Nội dung điều chỉnh pháp luật quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam 12 1.3 Các yếu tố chi phối quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 13 Tiểu kết Chương 19 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.19 2.1 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự thành lập ngân hàng thương mại 19 2.2 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn đối tác NHTM 22 2.3 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự NHTM ký kết thực hợp đồng 22 2.4 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng 23 2.5 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn phương thức giải tranh chấp 23 2.6 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự tổ chức lại, giải thể 23 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 25 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật tăng cường hiệu quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 25 3.2.1 Những giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 25 3.2.2 Những giải pháp tăng cường hiệu quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 26 Tiểu kết chương 26 KẾT LUẬN 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế phát triển người dân tự kinh doanh, thuận tiện thành lập vận hành doanh nghiệp Trong quyền người, tự kinh doanh quyền xác định rõ ràng Hiến pháp năm 1992 Mặc dù, hạn chế phạm vi quyền tự kinh doanh chủ thể tự kinh doanh lĩnh vực mà pháp luật cho phép, xét theo hoàn cảnh lịch sử, quan điểm quản lý kinh tế thời kỳ trước đó, xem bước tiến đặc biệt quan trọng việc ghi nhận quyền tự kinh doanh Việt Nam Trong kinh tế kế hoạch tập trung trước điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể nên khái niệm tự kinh doanh hiểu theo nghĩa hẹp nhắc đến Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (12/1986), quyền tự kinh doanh công dân ghi nhận Đến Hiến pháp năm 1992 quyền tự kinh doanh thức trở thành quyền hiến định: “Cơng dân có quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật” (Điều 57) lần lịch sử lập pháp Việt Nam ghi nhận quyền tự kinh doanh công dân Kế thừa tinh thần đến Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế bình đẳng với hoạt động Tạo bước đột phá mạnh mẽ quyền tự kinh doanh bình đẳng hoạt động kinh doanh thành phần kinh tế Quyền tự kinh doanh có bước tiến mới, cởi mở với nguyên tắc: “Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33) Quy định hàm chứa hai ý quan trọng, là: người có quyền tự kinh doanh giới hạn quyền tự luật cấm, nói khác đi, muốn cấm gì, Nhà nước phải quy định luật Việc ghi nhận đảm bảo quyền tự kinh doanh cơng dân có ý nghĩa vô quan trọng việc huy động nguồn lực để phát triển kinh tế Vì vậy, việc đảm bảo quyền tự kinh doanh chủ thể kinh tế vấn đề cấp thiết Một chủ thể quan trọng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế đất nước NHTM Do đó, việc đảm bảo quyền tự kinh doanh NHTM vấn đề quan trọng để góp phần đưa đất nước phát triển Ngân hàng nói chung NHTM nói riêng có vai trò quan trọng, trung gian kinh tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc thù mang tính rủi ro cao, tác động dây chuyền đến khía cạnh khác kinh tế nên khơng có quy định chặt chẽ pháp luật tác động tiêu cực đến toàn kinh tế Việt Nam xây dựng kinh tế thị trường, có quản lý điều tiết nhà nước chế định NHTM Đảng Nhà nước ta quan tâm không ngừng hoàn thiện qua văn pháp luật để tạo khung pháp lý quan trọng, đảm bảo quyền tự kinh doanh tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển Quyền tự kinh doanh NHTM bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng hai mặt vấn đề tồn phát triển NHTM Trước hết, quyền tự kinh doanh NHTM tác động tích cực hạn chế đến an tồn hoạt động ngân hàng vào việc chúng quy định phù hợp hay khơng Về phần mình, bảo đảm an tồn hoạt động ngân hàng có tác động đáng kể đến quyền tự kinh doanh NHTM vào quan điểm bảo đảm an tồn mục tiêu, phạm vi Chính lẽ trên, việc nghiên cứu làm sáng tỏ chất, nội dung quyền tự kinh doanh NHTM để đưa định hướng, giải pháp cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo cho quyền tự kinh NHTM nước ta thực thi thực tế đòi hỏi thiết lý luận lẫn thực tiễn Đó lý mà tác giả lựa chọn đề tài “Quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Trên giới, khái niệm quyền tự kinh doanh sử dụng phổ biến rộng rãi Ở nước ta, quyền tự kinh doanh gắn liền với trình đổi chế quản lý kinh tế Đặt yêu cầu xúc việc xây dựng hoàn thiện pháp luật kinh tế quan tâm đông đảo nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực Ở phạm vi mức độ khác có nhiều cơng trình trực tiếp gián tiếp đề cập đến vấn đề quyền tự kinh doanh NHTM, như: - “Một số vấn đề cấp thiết cần giải để đảm bảo quyền tự kinh doanh”của TS Dương Đăng Huệ - “Quyền tự hợp đồng hoạt động thương mại Việt Nam Những vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Dương Đăng Huệ, Hà Nội, năm 2002 Tác giả phân tích nêu thực tiễn quyền tự hợp đồng quyền hoạt động thương mại Việt Nam - “Pháp luật quyền tự kinh doanh” PGS.TS Lê Hồng Hạnh - Tác giả Bùi Ngọc Cường có 02 cơng trình nghiên cứu có liên quan, gồm: “Quyền tự kinh doanh pháp luật kinh tế Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, bảo vệ năm 1996, Hà Nội Luận án Tiến sĩ Luật học: “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật kinh tế nhằm bảo đảm quyền tự kinh doanh nước ta”, bảo vệ năm 2001 - Bài viết: “Hoàn thiện pháp luật biện pháp bảo đảm nhìn từ quyền tự hợp đồng”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 7/2004 tác giả Nguyễn Am Hiểu - Luận văn thạc sĩ Luật học: “Vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng quyền tự kinh doanh tổ chức tín dụng” tác giả Kim Thị Huyền, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 Luận văn phân tích vấn đề cốt lõi bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng nói chung phân tích quyền tự kinh doanh tổ chức tín dụng, từ đưa quan điểm đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao an toàn hoạt động ngân hàng nói riêng đảm bảo quyền tự kinh doanh tổ chức tín dụng nói chung - Bài viết “Tự kinh doanh: Một số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Bùi Xuân Hải, đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 05/2011 Bài viết tác giả phân tích quyền tự kinh doanh quy định cụ thể thực tiễn áp dụng quyền tự kinh doanh - “Tự kinh doanh vấn đề đảm bảo quyền người Việt Nam” Sách chuyên khảo Mai Hồng Quỳ, NXB Lao Động, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012 - Luận văn thạc sĩ Luật học: “Bảo vệ quyền tự kinh doanh theo pháp luật Việt Nam” tác giả Tân Khả Nhân, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2013 Luận văn phân tích luận khoa học, định hướng giải pháp cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thồng pháp luật để bảo vệ quyền tự kinh doanh - Luận văn thạc sĩ Luật học: “Đảm bảo quyền tự kinh doanh theo Luật doanh nghiệp năm 2014” tác giả Phạm Thị Hải Ninh, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Học viện khoa học xã hội, năm 2016 Luận văn phân tích chứng minh việc đời Luật Doanh nghiệp quyền tự kinh doanh Việt Nam ghi nhận đảm bảo mức độ cao nhiều so với trước Nhìn chung, viết, cơng trình nghiên cứu đề cập đến nhiều khía cạnh mức độ khác quyền tự kinh doanh đến quy định pháp luật hành thực trạng quyền tự kinh doanh công dân Tuy nhiên, hầu hết cơng trình nêu tiếp cận vấn đề quyền tự kinh doanh nói chung mà vấn đề bảo đảm an toàn quyền tự kinh doanh lĩnh vực ngân hàng nói chung quyền tự kinh doanh NHTM nói riêng chưa đề cập đến Bởi vậy, sở khảo cứu các tư liệu quý học giả trước đây, đồng thời kiến thức tác giả mong muốn làm rõ, cụ thể, chi tiết quy định pháp luật thực trạng quyền tự kinh doanh ngân hàng nói chung đặc biệt NHTM nói riêng theo pháp luật Việt Nam Từ đó, đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật tăng cường hiệu quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài làm sáng tỏ quan niệm quyền tự kinh doanh áp dụng thực quyền tự kinh doanh nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường, bảo đảm thực có hiệu quyền tự kinh doanh NHTM 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu vấn đề lý luận quyền tự kinh doanh NHTM theo quy định pháp luật Việt Nam + Phân tích thực trạng quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam + Đề định hướng giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện việc tăng cường quyền tự kinh doanh ngân hàng Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài làm sáng tỏ quan niệm quyền tự kinh doanh áp dụng quyền tự kinh doanh nhằm hoàn thiện pháp luật, tăng cường, bảo đảm có hiệu quyền tự kinh doanh NHTM 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu số vấn đề lý luận quyền tự kinh doanh NHTM theo quy định pháp luật Việt Nam + Phân tích thực trạng thực tiễn thực quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam + Đề định hướng giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện việc tăng cường quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quyền tự kinh doanh NHTM 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu phạm vi sau đây: + Nghiên cứu quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luât Việt Nam + Đề tài khơng nghiên cứu tồn thể quy định quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam, mà giới hạn nghiên cứu số quyền tự như: Quyền tự thành lập NHTM, quyền tự lựa chọn đối tác, quyền tự ký kết thực hợp đồng, quyền tự thỏa thuận phương thức giải tranh chấp, quyền tự thỏa thuận áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay + Đề tài tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hành quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam (Tính đến tháng 9/2018) Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Đề tài thực sở vận dụng quan điểm Đảng Nhà nước ta nghiệp đổi nhằm xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Chủ nghĩa Mác – Lênin, lý luận Nhà nước Pháp luật để làm sở nhìn nhận đánh giá đa chiều quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam 5.2 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê: Chủ yếu áp dụng nghiên cứu thực tiễn triển khai thực văn pháp luật quy định quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam + Phương pháp phân tích: Chủ yếu áp dụng nghiên cứu quy định pháp luật hành quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam + Phương pháp so sánh: Chủ yếu áp dụng nghiên cứu quy định mối quan hệ quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam nước giới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn có ý nghĩa lý luận nghiên cứu sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận khung pháp lý quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam - Phân tích thực trạng thực tiễn thực quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam - Kiến nghị số giải pháp tăng cường quyền tự kinh doanh NHTM mối liên hệ với đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn không cơng trình nghiên cứu khoa học tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học sau tác giả, mà thơng qua q trình nghiên cứu đề tài, tác giả mong muốn tạo nguồn tham khảo cho nhà làm luật, bạn học viên NHTM hoạt động thực tiễn Cơ cấu luận văn Ngồi lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn bao gồm ba chương: Chương Một số vấn đề lý luận khung pháp luật quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Chương Thực trạng pháp luật thực tiễn thực quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Định hướng hoàn thiện số kiến nghị bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Chƣơng MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1.Khái niệm pháp luật quyền tự kinh doanh Có thể nói, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế vận hành kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa chế thị trường có quản lý nhà nước pháp luật, kế hoạch sách cơng cụ khác, khẳng định đơn vị kinh tế có quyền tự chủ việc sản xuất kinh doanh, quan hệ bình đẳng cạnh tranh hợp pháp, hợp tác liên doanh tự nguyện Do đó, đòi hỏi mang tính quy luật kinh tế thị trường phải đảm bảo quyền tự kinh doanh cho người, từ giúp kinh tế phát triển Vậy, quyền tự kinh doanh * Dưới góc độ chủ thể: Quyền tự kinh doanh hiểu khả hành động cách có ý thức chủ thể trình hoạt động sản xuất kinh doanh Theo đó, chủ thể kinh doanh làm mà họ muốn, lựa chọn tự định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có quyền tự tham gia kinh doanh, quyền tự vấn đề nội trình kinh doanh, quyền đảm bảo sỡ hữu tài sản, quyền tự hợp đồng, quyền tự cạnh tranh theo pháp luật… Những quyền muốn thực thi thực tế phải cụ thể hóa quy phạm pháp luật * Dưới góc độ chế định pháp luật: Quyền tự kinh doanh chế định pháp luật bao gồm hệ thống quy định pháp luật bảo đảm pháp lý nhà nước ban hành nhằm tạo điều kiện cho chủ thể thực quyền tự kinh doanh Nội dung bảo đảm quyền tự kinh doanh hiểu hệ thống quyền gắn với người kinh doanh, mà chủ yếu trước hết là: - Đảm bảo quyền tự tham gia kinh doanh hữu ngược lại Việc chuyển giao quyền chiếm hữu quyền sử dụng tài sản biểu dạng hình thức khác góp vốn, cho vay, chuyển nhượng vốn, huy động vốn… chất, tài sản thuộc sở hữu chủ sở hữu ban đầu, trình hoạt động NHTM, Nhà nước phải đảm bảo cho hoạt động chuyển giao khơng làm phương hại đến quyền sở hữu tài sản chủ sở hữu Tóm lại, quyền đảm bảo sở hữu tài sản NHTM biểu hai khía cạnh riêng biệt Một mặt, Nhà nước quy định phạm vi quyền sở hữu tài sản NHTM loại tài sản, tạo sở pháp lý vững để NHTM thực quyền sở hữu tài sản cách an tồn đầy đủ Mặt khác, Nhà nước quy định khung pháp lý cụ thể tạo an tồn cho q trình chuyển giao quyền chiếm hữu quyền sử dụng tài sản, hai nội dung quyền sở hữu tài sản NHTM Quyền tự thành lập doanh nghiệp bao gồm quyền tự lựa chọn mơ hình tổ chức hoạt động, quyền tự lựa chọn lĩnh vực phạm vi kinh doanh, quyền tự lựa chọn quy mô hoạt động Quyền tự hợp đồng bao gồm quyền tự lựa chọn khách hàng, đối tác; quyền tự thỏa thuận để định nội dung hợp đồng Quyền tự cạnh tranh lành mạnh Quyền tự lựa chọn hình thức phương thức giải tranh chấp Quyền tự tổ chức lại, giải thể phá sản Ngoài quyền tự nêu trên, quyền tự kinh doanh NHTM bao gồm số quyền khác quyền tự tuyển chọn sử dụng lao động, quyền tự định hợp nhất, chia, tách, sát nhập,…Tóm lại thấy quyền tự kinh doanh NHTM khơng phải quyền cụ thể mà hệ thống tập hợp quyền chủ thể mà NHTM hưởng Khi thực quyền đó, NHTM tự thể ý chí sở phù hợp với luật định Khơng cá nhân, tổ chức phép can thiệp, chi phối hay ngăn cản việc NHTM thực quyền hưởng Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng hệ thống môi trường kinh doanh lành mạnh hành lang kinh doanh pháp lý an toàn cho NHTM, Nhà nước cần phải giới hạn can thiệp hoạt động kinh doanh NHTM 1.3 Các yếu tố chi phối quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đặc biệt, tính chất đặc biệt hoạt động kinh doanh mình, quyền tự kinh doanh NHTM bị hạn chế so với loại hình doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro cao liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà nước Ngoài ra, tác 13 động có tính dây chuyền NHTM ổn định hệ thống tổ chức tín dụng khơng cao đòi hỏi nhà nước phải sử dụng pháp luật để ngăn ngừa, hạn chế tác động tiêu cực xảy ra, bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Cho nên quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam bị chi phối yếu tố định: Thứ nhất: Chế độ trị - xã hội Nói đến chế độ trị nói tới hệ thống tổ chức trị, kinh tế, xã hội giai cấp cầm quyền thiết lập Chế độ trị phản ánh chất nhà nước, biểu cụ thể đường lối trị, đường lối kinh tế, phương pháp hoạt động máy Nhà nước, địa vị pháp lý công dân… với tư cách thành viên xã hội, nội dung tiêu chuẩn quyền tự kinh doanh NHTM bị chi phối chế độ kinh tế, trị mà Ngân hàng hoạt động Thứ hai: Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa Nếu chế độ trị - xã hội tiền đề cho việc hình thành quyền tự kinh doanh NHTM trình độ phát triển kinh tế, văn hóa điều kiện quan trọng đảm bảo cho quyền tự kinh doanh NHTM thực phát triển Trình độ phát triển kinh tế, điều kiện sinh hoạt vật chất mang tính định thực hóa mở rộng quyền tự kinh doanh Hoạt động NHTM hình thức kinh doanh có độ rủi ro cao nhiều so với hình thức kinh doanh khác, thường có ảnh hưởng sâu sắc tới ngành nghề khác kinh tế NHTM vừa đóng vai trò người vay, vừa đóng vai trò người cho vay hưởng lợi nhuận khoản chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay góp phần tạo lợi ích cho tất bên tham gia: người gửi tiền người vay Cho nên, hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro hình thức kinh doanh khác Là trung gian tài quan trọng kinh tế, NHTM nơi gặp gỡ người thừa vốn người thiếu vốn, điều quan trọng, làm rút ngắn thời gian tích lũy vốn, vừa góp phần đẩy nhanh tốc độ tập trung tích lũy vốn cho kinh tế Thơng qua chức làm cầu nối cho kinh tế, NHTM kích thích luân chuyển nguồn vốn toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thêm việc làm, cải thiện đời sống người dân, góp phần quan trọng điều hòa lưu thơng tiền tệ, kiềm chế lạm phát ổn định sức mua đồng tiền Chính vai trò quan trọng NHTM nên tác động kinh tế toàn xã hội lớn sâu sắc Vì để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước, phủ quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng đặt đạo luật riêng, nhằm đảm bảo cho hoạt 14 động vận hành tự do, hiệu an toàn kinh tế thị trường Quyền tự kinh doanh NHTM bảo đảm nhiên khơng tuyệt đối, để đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam pháp luật tác động cách cần thiết vào quan hệ kinh doanh đảm bảo tự để hoạt động hiệu đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong năm qua, đóng góp hệ thống NHTM Việt Nam vào trình đổi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa lớn Các NHTM không tiếp tục khẳng định kênh dẫn vốn quan trọng cho kinh tế, mà góp phần ổn định sức mua đồng tiền Đến nay, vốn cho sản xuất kinh doanh chủ yếu NHTM đáp ứng Điều cho thấy NHTM có vai trò lớn kinh tế: Ngân hàng nơi cung cấp vốn cho kinh tế Ngân hàng thương mại đời sản phẩm tất yếu sản xuất hàng hóa Sản xuất hàng hóa phát triển, lưu thơng hàng hóa ngày mở rộng, xã hội xuất người có vốn nhàn rỗi, người cần vốn để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh NHTM đời chìa khóa giúp cho người cần vốn có vốn người có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kiếm lãi từ vốn Các ngân hàng cân đối vốn kinh tế giúp cho thành phần kinh tế phát triển Các ngân hàng đứng huy động vốn tạm thời nhàn rỗi từ doanh nghiệp, cá nhân sau cung ứng lại cho nơi cần vốn để tiến hành tái sản xuất với trang thiết bị đại hơn, tạo sản phẩm tốt hơn, có lợi nhuận cao Xã hội phát triển nhu cầu vốn cần cho kinh tế tăng, không tổ chức đáp ứng Chỉ có ngân hàng - tổ chức trung gian tài đứng điều hòa, phân phối vốn giúp cho tất thành phần kinh tế phát triển nhịp nhàng, cân đối Ngân hàng cầu nối doanh nghiệp thị trường Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh khốc liệt yêu cầu doanh nghiệp phải sản xuất sản phẩm với chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Để vậy, doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền công nghệ đại, trình độ cán bộ, cơng nhân lao động phải nâng cao Những hoạt động đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn đầu tư lớn ngân hàng giúp cho doanh nghiệp thực cải tiến mình, có sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ, nâng cao lực cạnh tranh NHTM có chức vô quan trọng đất nước: NHTM công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Nhà nước 15 Trong kinh tế thị trường, NHTM với tư cách trung gian tiền tệ toàn kinh tế, đảm bảo phát triển hài hòa cho tất thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, nói giao động ngân hàng gây ảnh hưởng nhiều đến thành phần kinh tế khác Do vậy, hoạt động có hiệu NHTM thơng qua nghiệp vụ kinh doanh thực công cụ tốt để nhà nước tiến hành điều tiết vĩ mô kinh tế NHTM cầu nối tài quốc gia với tài quốc tế Ngày xu hướng tồn cầu hóa kinh tế giới với việc hình thành hàng loạt tổ chức kinh tế, khu vực mậu dịch tự do, làm cho mối quan hệ thương mại, lưu thơng hàng hóa quốc gia giới ngày mở rộng trở nên cần thiết, cấp bách Nền tài quốc gia cần phải hòa nhập với tài giới Các NHTM trung gian, cầu nối để tiến hành hội nhập Ngày nay, đầu tư nước hướng đầu tư quan trọng mang lại nhiều lợi nhuận Các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh như: nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tế, góp phần tạo điều kiện, thúc đẩy ngoại thương không ngừng mở rộng phát triển Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro Hoạt động kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc biệt đối tượng kinh doanh “hàng hóa đặc biệt”: tiền tệ dịch vụ ngân hàng Chính tính chất đặc biệt riêng có hoạt động ngân hàng mà hoạt động kinh doanh ngân hàng vừa loại hoạt động đem lại hiệu lớn kinh tế, vừa lĩnh vực mà khả xảy rủi ro cao như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro toán, rủi ro hối đoái, rủi ro hệ thống Bất rủi ro xảy dẫn tới nguy vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động ngân loại hình dịch vụ đặc biệt, rủi ro khơng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thân NHTM mà gây tác động xấu đến kinh tế - xã hội Khi rủi ro xảy trước tiên tạo tổn thất mặt tài chính, khơng đủ thu chi, ngân hàng bị thua lỗ, nghiêm trọng hơn, NHTM bị phá sản Rủi ro tổn thất tài điều khó tránh khỏi việc tìm kiếm lợi nhuận, hoạt động có khả mang lại lợi nhuận cao xảy rủi ro cao; rủi ro xảy so với tổn thất mặt tài mà ngân hàng phải gánh chịu thiệt hại uy tín, làm lòng tin cơng chúng lớn nhiều, lúc dân chúng thiếu tin tưởng vào khả kinh doanh NHTM, nghi ngờ ngân hàng khả toán, họ đồng loạt rút tiền gửi, dẫn đến việc đổ bể tài phá sản; ngồi ra, rủi ro hoạt động NHTM gây tác động xấu đến kinh tế 16 - xã hội, phá vỡ ổn định thị trường tài Ví dụ vụ đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng Vietinbank (NHTM Cổ Phần Công Thương Việt Nam) 4000 tỷ đồng Huỳnh Thị Huyền Như đồng bọn thực - vụ án lớn lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam liên quan trực tiếp tới Vietinbank với 23 bị cáo, 47 luật sư bảo vệ cho bị cáo nguyên cáo với việc sử dụng dấu giả, hợp đồng giả, lệnh chi tiền giả để huy động vốn với mức lãi suất cao từ đánh tráo hồ sơ mở tài khoản, giả chứng từ để chuyển tiền rút tiền chiếm đoạt tài sản qua mặt cửa kiểm soát Vietinbank cách dễ dàng; từ cho thấy việc quản trị cỏi Vietinbank môi trường khách quan khiến Huyền Như thực trót lọt hành vi lừa đảo Đứng trước đại án siêu lừa này, liệu người dân có niềm tin để gửi tiền vào Vietinbank nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung hay không? Với việc Vietinbank từ chối nhận trách nhiệm nhân viên gây niềm tin người dân thị trường tiền gửi suy sụp nghiêm trọng Vụ án Huyền Như không gây thiệt hại lớn vật chất cho bị hại gần 4.000 tỷ đồng mà gây hậu phi vật chất cách nghiêm trọng cho xã hội - làm cho doanh nghiệp lòng tin lẫn nhau, ngân hàng lòng tin lẫn Rồi đồng tiền người dân khách hàng gửi vào đâu lòng tin với ngân hàng khơng hẳn lúc kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng Các NHTM đóng vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế thị trường Việt Nam Để thúc đẩy vai trò tích cực NHTM kinh tế, việc trao quyền tự kinh doanh cho NHTM yếu tố tất yếu Tuy nhiên, ảnh hưởng NHTM đến toàn kinh tế rủi ro hoạt động NHTM buộc Nhà nước phải đưa sách, quy định pháp luât phù hợp để đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng tồn kinh tế nói chung, quy định bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng Về chất, NHTM loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mục đích lợi nhuận bao doanh nghiệp khác thị trường Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động NHTM ngân hàng đối tượng kinh doanh chủ yếu tiền tệ tín dụng Đây đối tượng Nhà nước quản lý quản lý chặt chẽ chứa đựng nguy có rủi ro cao có khả gây tác động xấu tới kinh tế, xã hội Do đó, khác biệt điển hình quyền tự kinh doanh NHTM so với doanh nghiệp khác mức độ hạn chế nhiều Như phân tích trên, hệ thống NHTM có mối quan hệ dây chuyền với nhau, cần tác động xấu xuất gây ổn định cho toàn hệ thống Với đặc thù vậy, để ngăn ngừa nguy có xấu xảy ra, Nhà nước buộc phải sử 17 dụng pháp luật để hạn chế tác động tiêu cực xảy ra, đảm bảo an tồn cho NHTM cho kinh tế Xét theo khía cạnh khác, hoạt động kinh doanh NHTM hoạt động có tính chun mơn hóa cao Các nghiệp vụ NHTM đa dạng, mối quan hệ kinh tế xã hội phát sinh hàng ngày nhiều Nếu vào nhu cầu hoạt động nội NHTM để Nhà nước xác định quyền tự kinh doanh chủ quan sinh tùy tiện, gây hậu khó lường Vì lý đó, thực tế pháp luật nhiều nước giới có Việt Nam đưa quy định đặc biệt nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh NHTM Những quy định trực tiếp làm hạn chế hoạt động NHTM mức độ khác nhau, lại khiến cho quyền tự kinh doanh NHTM bị ảnh hưởng phần Tuy nhiên nhìn theo phương diện lâu dài, quy định lại có vai trò đảm bảo tồn hệ thống NHTM đảm bảo cho mơi trường kinh doanh ln an tồn, tiền đề để NHTM xác lập quyền tự kinh doanh Tóm lại, quyền tự kinh doanh NHTM có đặc điểm bị tác động ảnh hưởng trực tiếp nhiều quy định điều chỉnh pháp luật Nếu so với doanh nghiệp khác thị trường, quyền tự NHTM nói tương đối bị hạn chế Đây yếu tố chi phối đến quyền tự kinh doanh NHTM Nhìn chung Nhà nước tạo khung pháp lý hoạt động ngân NHTM ngày thơng thống minh bạch hơn; bước theo chuẩn mực thơng lệ quốc tế; góp phần hạn chế phân biệt đối xử loại hình NHTM, NHTM nước NHTM nước ngoài, mở rộng quyền tự chủ hoạt động kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh NHTM, bảo đảm chặt chẽ, thận trọng hoạt động NHTM, nâng cao lực quản lý, giám sát nhà nước hoạt động NHTM đảm bảo an toàn ổn định toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Bên cạnh việc đảm bảo tự cho hoạt động NHTM để đảm bảo chặt chẽ, thận trọng hoạt động NHTM, Nhà nước xây dựng ban hành hệ thống quy định an toàn hoạt động ngân hàng như: quản lý rủi ro, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn; mức độ đủ vốn, minh bạch hóa hoạt động ngân hàng bước phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế Pháp luật có quy định thơng thống góp phần cho NHTM hoạt động kinh doanh tự do, góp phần phát triển hệ thống NHTM 18 Việt Nam: tăng lên số lượng, đa dạng loại hình sở hữu, với mạng lưới hoạt động ngày rộng mở nước nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ tài - ngân hàng: Nếu năm 2006 có 71 NHTM, đến năm 2015, số lượng NHTM lên đến 93, (trong có NHTM nhà nước, 31 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng có 100% vốn nước ngồi 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài) Tạo điều kiện cho NHTM thành lập nhằm hoạt động tự do, phát huy tối đa vai trò trung gian tài Tiểu kết Chƣơng Trong Chương 1, tác giả đề cập vấn đề lý luận NHTM, chất, đặc trưng yếu tố chi phối thực pháp luật quyền tự kinh doanh NHTM Qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận quyền tự kinh doanh NHTM, ta rút việc thiết lập quyền tự kinh doanh NHTM cần phải đôi với việc kiểm soát can thiệp Nhà nước để đảm bảo ổn định, an tồn q trình điều hành kinh tế nói chung Nhà nước cần phải đặt hai vấn đề để cân nhắc việc đưa định quản lý nhằm tạo giá trị tốt cho kinh tế thân NHTM Những nội dung đề cập Chương làm sở cho tác giả nghiên cứu, phân tích thực trạng đề giải pháp để tăng cườngthực pháp luật quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam chương sau Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Dưới số quy định điều chỉnh pháp luật hành có ảnh hưởng đến quyền tự kinh doanh NHTM: 2.1 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự thành lập ngân hàng thƣơng mại Từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến bước tiến dài đường nhận thức mơ hình kinh tế mà hướng tới - mơ hình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện tư tưởng quán xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước kinh tế chịu tác động hàng ngày, hàng quy luật kinh tế khách quan quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh quy luật mang tính hình thức mơ hình kinh tế cũ Do đó, kinh tế thị 19 trường định hướng xã hội chủ nghĩa đơn vị kinh tế chủ thể tự do, tự chủ kinh doanh theo pháp luật Muốn tự chủ kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải xác lập tư cách pháp lý cho thơng qua việc thành lập doanh nghiệp Thành lập doanh nghiệp xem nội dung pháp lý quan trọng việc xác định địa vị pháp lý doanh nghiệp, việc thành lập doanh nghiệp coi quyền nhà đầu tư Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp có tác động khơng nhỏ đến lợi ích tồn xã hội Vì vậy, việc thành lập doanh nghiệp phải khuôn khổ pháp luật Trước Luật TCTD năm 1997 có hiệu lực thi hành quy trình thành lập NHTM nước ta có tách biệt khâu cấp giấy phép thành lập cấp giấy phép hoạt động, theo hai khâu hai quan chức thực Điều khiến cho việc thành lập NHTM trở nên phức tạp, gây khó khăn khơng nhỏ cho NHTM muốn hợp thức hóa hoạt động kinh doanh Do để đơn giải hóa thủ tục hành tránh chồng chéo khâu cấp giấy phép thành lập, hoạt động cần có quan đứng thực Tại Điều 18 Luật TCTD năm 2010 quy định NHNN quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập giấy phép hoạt động cho NHTM Bản thân NHTM loại hình doanh nghiệp, nên sau cấp giấy phép NHTM phải đăng ký kinh doanh theo quy định Sự cho phép thành lập NHNN công nhận hoạt động kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư công nhận Nhà nước việc thành lập hợp pháp NHTM Trên tinh thần đó, quy định pháp luật quyền tự chủ thành lập NHTM ngày hoàn thiện với nội dung sau: Tại Khoản 1, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 ghi nhận đảm bảo mức độ định quyền tự thành lập doanh nghiệp với quy định: Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập quản lý doanh nghiệp Việt Nam theo quy định Luật này, trừ trương hợp quy định khoản Điều Tại Khoản 1, Điều Luật Tổ chức tín dụng 2010 quy định: NHTM nước thành lập, tổ chức hình thức cơng ty cổ phần, trừ trường hợp NHTM nhà nước thành lập tổ chức hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Như vậy, luật quy định việc thành lập NHTM không quyền lựa chọn mơ hình tổ chức hoạt động khác ngồi mơ hình CTCP Về phương diện điều hành Nhà nước lựa chọn mơ hình CTCP áp dụng cho NHTM thể ý chí việc quản lý kinh tế mình… Nếu xem xét cách khách quan CTCP loại hình doanh nghiệp phù hợp với NHTM Bởi lẽ hoạt động ngân hàng ln đòi hỏi phải có linh hoạt vốn, CTCP đáp ứng yêu cầu việc cho phép huy 20 động vốn cách phát hành cổ phiếu tự chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật Chưa kể NHTM có vai trò quan trọng kinh tế, từ hoạt động NHTM cần thiết phải định hướng đến an toàn, hiệu xác Trong so với loại hình cơng ty khác, CTCP với tính chất đặc biệt đòi hỏi cần phải có cấu tổ chức quản lý, phân cấp điều hành kiểm soát phức tạp Vì nhìn cách khách quan, việc áp đặt mơ hình CTCP cho việc thành lập NHTM phản ánh phần yêu cầu chặt chẽ Nhà nước khâu quản lý hoạt động ngân hàng Mà yêu cầu chủ yếu xuất phát từ mục tiêu tạo hệ thống NHTM có tính đồng hoạt động hiệu Nhà nước Trước bước vào hoạt động kinh doanh, công đoạn cuối mà NHTM phải hồn thành lựa chọn quy mơ hoạt động Quy mô hoạt động phản ánh khả tài chính, khả mở rộng phát triển NHTM tham gia vào thị trường Trong quy mô vốn yếu tố quan trọng mà NHTM cần phải quan tâm để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng Về mặt lý thuyết, NHTM cần tự lựa chọn quy mô vốn hoạt động cho phù hợp với khả vốn góp cổ đơng sáng lập phù hợp với mục tiêu lợi nhuận đặt Tuy nhiên việc lựa chọn quy mô vốn NHTM diễn cách tùy ý dẫn đến xuất nhiều chủ thể yếu kém, không đủ tiềm lực tham gia hoạt động gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống ngân hàng Chính mức vốn thành lập tối thiểu ban đầu mà yêu cầu NHTM phải có để phép hoạt động hoàn toàn cần thiết Trên thực tế, mức vốn pháp định mà NHNN quy định thành lập NHTM theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính phủ Ban hành danh mục mức vốn pháp định Các tổ chức tín dụng 3000 tỷ đồng áp dụng NHTM (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngồi) Muốn có nhiều doanh nghiệp phải giảm điều kiện để thành lập doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng để đảm bảo quyền tự kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhiên giảm điều kiện thành lập NHTM an toàn đến toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, tăng điều kiện để thành lập NHTM đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng lại hạn chế phần quyền tự kinh doanh Theo Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm” Vì để đảm bảo thực pháp luật quyền tự kinh doanh công dân, pháp luật cần phải quy định quyền thành lập sở kinh doanh, quyền khởi nghiệp công dân tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực quyền thực tiễn Theo ngân hàng giới đánh giá tự 21 kinh tế quốc gia cần phải đánh giá mức độ dễ dàng để khởi nghiệp, thành lập sở kinh doanh Theo Thông tư 40/2011/TT - NHNN quy định việc cấp giấy phép tổ chức, hoạt động NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng siết chặt điều kiện thành lập NHTM, theo đó: Điều kiện cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập, thông tư bổ sung điều kiện Điều 9, mục 2: 2.2 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn đối tác NHTM NHTM tự lựa chọn khách hàng khách hàng đánh giá tốt NHTM cho khách hàng vay khơng có bảo đảm tài sản, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện sau: Sử dụng vốn vay có hiệu trả nợ gốc, lãi vốn vay hạn quan hệ vay vốn với NHTM Có dự án đầu tư, phương thức sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy định pháp luật Có khả tài để thực nghĩa vụ trả nợ Cam kết thực biện pháp bảo đảm tài sản theo yêu cầu NHTM sử dụng vốn vay không cảm kết hợp đồng tín dụng; cam kết trả nợ trước hạn không thực biện pháp bảo đảm tài sản Điều Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “1 Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có quyền tự chủ hoạt động kinh doanh tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Khơng tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ khác thấy không đủ điều kiện, khơng có hiệu quả, khơng phù hợp với quy định pháp luật” Các trường hợp khơng cấp tín dụng Các trường hợp hạn chế cấp tín dụng Giới hạn cấp tín dụng 2.3 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự NHTM ký kết thực hợp đồng Trong Bộ luật Dân năm 2015 không quy định nội dung chủ yếu hợp đồng mà chủ thể tự thỏa thuận, theo quy định Điều 398 Bộ luật Dân năm 2015 đề cập đến điều khoản chủ yếu hợp đồng, 22 Như vậy, quyền tự ký kết hợp đồng có giới hạn, hợp đồng tín dụng Điều 17 Quyết định số 20/2014/VBHN - NHNN quy định hợp đồng tín dụng phải có nội dung điều kiện cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ cam kết bên thỏa thuận Vì vậy, hợp đồng tín dụng phải có đầy đủ điều kiện có hiệu lực Theo định 20/2014/VBHN-NHNN ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng + Tự thỏa thuận lãi suất (điều 11) + Tự thỏa thuận thời hạn cho vay (Điều 10) + Tự thỏa thuận phương thức cho vay (Điều 16) 2.4 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn biện pháp bảo đảm hợp đồng tín dụng Các biện pháp mà NHTM khách hàng vay áp dụng sau: Bảo lãnh, Thế chấp, Tín chấp, Cầm cố Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm Nghị định số 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP chưa có quy định hướng dẫn chi tiết việc bên có quyền xác lập biện pháp cầm cố, chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ người khác hay khơng? Điều gây khó khăn rủi ro pháp lý cho người dân doanh nghiệp trình ký kế 2.5 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự lựa chọn phƣơng thức giải tranh chấp Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 quy định hình thức giải tranh chấp có tranh chấp Đó thương lượng, hòa giải, giải tòa án trọng tài Như vậy, việc giải tranh chấp phương thức truyền thống Tòa án, Nhà nước tạo điều kiện cho NHTM giải nhanh chóng hình thức khác Từ khẳng định quyền tự lựa chọn phương thức gairi tranh chấp chủ thể kinh doanh nói chung NHTM nói riêng Nhà nước tơn trọng bảo đảm tốt 2.6 Thực trạng quy định thực tiễn quyền tự tổ chức lại, giải thể Trong kinh tế thị trường, pháp luật tôn trọng ý chí chủ quan chủ thể kinh doanh mức độ cho phép Một điều hiển nhiên rằng, pháp luật cho phép chủ thể kinh doanh thành lập doanh nghiệp pháp luât đồng thời phải cho phép chủ thể chấm dứt hoạt động doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định rõ thừa nhận việc tổ chức lại, giải thể phá sản doanh nghiệp 23 Thứ nhất, NHTM doanh nghiệp hình thức cơng ty cổ phần, nên việc tự chủ tổ chức lại dạng chia, tách, hợp sát nhập Nhà nước cho phép thực theo quy định Điều 153 Luật TCTD năm 2010 Điều 192, 193, 194 195 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Trong đó, đói với việc chuyển đổi mơ hình cơng ty NHTM khơng phép thực Luật TCTD năm 2010 quy định cụ thể NHTM phải CTCP Thứ hai, NHTM tự nguyện giải thể có khả toán hết số nợ NHNN chấp thuận (Điều 154 Luật TCTD năm 2010) Thứ ba, NHTM làm đơn để yêu cầu tuyên bố phá sản chấm dứt kiểm soát đặc biệt áp dụng biện pháp phục hồi khả toán mà NHTM lâm vào tình trạng phá sản (Điều 155 Luật TCTD năm 2010) Tiểu kết Chƣơng Như vậy, qua việc nghiên cứu số nội dung quyền tự kinh doanh NHTM theo quy định pháp luật hành, thấy pháp luật Việt Nam dần tạo dựng vai trò quan trọng việc xây dựng hệ thống NHTM vững mạnh, đồng hiệu Kể từ Luật TCTD 1997 đời hàng loạt văn luật liên quan nhằm sửa đổi tới nay, quyền tự kinh doanh NHTM Nhà nước thừa nhận bảo đảm tương đối tốt Có thể nhận thấy Nhà nước hạn chế can thiệp vào quyền tự chủ hoạt động kinh doanh NHTM Tuy nhiên với vai trò quan trọng kinh tế, NHTM lại Nhà nước ý việc quản lý, điều hành để đảm bảo phát triển định hướng, bảo đảm an tồn Từ đó, việc can thiệp Nhà nước làm ảnh hưởng đến quyền tự kinh doanh NHTM tránh khỏi chẳng hạn như: Về việc thành lập NHTM pháp luật đưa quy định luật định mà khơng bắt kịp khơng bám sát tình hình thực tế bên ngoài; lãi suất quy định lãi suất vấn đề nhắc đến nhiều năm gần Doanh nghiệp khó khăn lãi suất cho vay tăng cao, kênh đầu tư gửi tiền ngân hàng khơng hấp dẫn khách hàng, sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa thực đồng đều, chênh lệch lãi suất huy động cho vay lớn… Vì vậy, tăng cường quyền tự kinh doanh NHTM phát triển ổn định toàn hệ thống ngân hàng, Nhà nước cần phải liên tục cập nhập hồn thiện quy định có liên quan pháp luật ngân hàng 24 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Thứ nhất, vấn đề hoạt động tín dụng, Nhà nước cho thấy dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận việc tự hóa lãi suất để phù hợp với chế thị trường Thứ hai, vấn đề lãi suất huy động, không giống lãi suất cho vạy, lãi suất huy động NHTM lại bị Nhà nước áp trần Quan điểm Nhà nước việc áp đặt trần lãi suất huy động xoay quanh vấn đề ổn định thị trường tiền gửi, nhằm ngăn chặn tình trạng xảy chay đua lãi suất với mục đích rút ngắn khoảng cách lãi suất tiền gửi cho vay cao Thứ ba, tỷ lệ dự trữ trích lập dự phòng an tồn ngân hàng quy định mà Nhà nước nhấn mạnh vào yếu tố bắt buộc yêu cầu NHTM phải nghiêm túc chấp hành Thực mục tiêu kinh tế đồng thời đảm bảo quyền tự kinh doanh cho NHTM cách tốt mục tiêu mà Nhà nước ta đề Tuy nhiên, vài trường hợp ngoại lệ, tính cấp thiết việc thực biện pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ bất cập khó khăn tức thời hệ thống tài chính, Nhà nước đành phải đưa số sách tiền tệ hợp lý, số làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền tự kinh doanh NHTM Tuy nhiên dù nói khơng thể đổ khó khăn, bất cập nguyên nhân chủ quan từ bên ngồi, mà phải nhìn cách tổng thể khách quan vấn đề hơn, nhiều bắt nguồn từ thiếu sót từ nhà làm luật sách Bên cạnh ngồi nỗ lực từ quan quản lý cần có hợp tác tự nguyện từ phía chủ thể kinh doanh, để thực mục tiêu kinh tế, xã hội phát triển lên 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật tăng cƣờng hiệu quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 3.2.1 Những giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn Pháp luật cần phải tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tăng trưởng hoạt động ngân hàng, đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật ngân hàng phù hợp với cam kết hội nhập 25 Tuân thủ nguyên tắc minh bạch hóa chuẩn xác thơng tin hoạt động ngân hàng Để đảm bảo quyền tự kinh doanh NHTM cần phải nâng cao lực quản trị rủi ro lực giám sát ngân hàng Xây dựng hệ thống thu thập liệu đảm bảo thông tin cung cấp tin cậy Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với công nghệ hợp lý Thực tế cho thấy tự kinh doanh kinh tế thị trường cần phải đặt giới hạn pháp luật 3.2.2 Những giải pháp tăng cƣờng hiệu quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn Hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Định hướng hoạt động cho vay NHTM Chấp nhận cho ngân hàng phá sản Tiểu kết chƣơng Tóm lại, NHTM nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội nước ta Vì vậy, quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam nhận nhiều quan tâm Đảng Nhà nước, số lượng văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động NHTM xây dựng, ban hành lớn nhìn chung số thiếu sót cần quy định cụ thể, hướng dẫn thi hành số vấn đề phát sinh qua thực tiễn hoạt động NHTM Trong Chương 3, tác giả phân tích quan điểm Đảng Nhà nước quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam từ đưa giải pháp cụ thể đưa số ý kiến thân để góp phần hồn thiện quy định pháp luật quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam 26 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu thực trạng thi hành quy định pháp luật quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam, khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả cố gắng hoàn thành nội dung sau: Một Tổng hợp hệ thống hóa cách có chọn lọc vấn đề lý luận pháp luật thực quyền tự kinh doanh NHTM, từ khẳng định vai trò cần thiết loại quyền hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Hai Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến quyền tự kinh doanh NHTM, đánh giá thực trạng thực thi quy định này; rút thành tựu hạn chế, tồn cần khắc phục bảo đảm quyền tự kinh doanh NHTM Ba Trên sở tìm hiểu thực trạng pháp luật liên quan đến NHTM từ đưa yêu cầu đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền tự kinh doanh NHTM Việt Nam Trong điều kiện hội nhập với kinh tế giới nay, bên cạnh thuận lợi to lớn tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước phải đối mặt với khơng rủi ro xảy hoạt động kinh doanh mang tính nhạy cảm cao hoạt đông ngân hàng Đối với kinh tế phát triển, hệ thống ngân hàng non khả tài chính, trình độ quản lý, hệ thống kiểm sốt kinh nghiệm nước ta hoạt động kinh doanh ngân hàng lại nhạy cảm với tác động bên ngồi Nếu khơng có quản lý chặt chẽ có hiệu hậu không tránh khỏi khủng hoảng phá sản ngân hàng gây thiệt hại lớn cho phát triển kinh tế - xã hội Do đó, nhằm khai thác lợi ích to lớn q trình tự hóa hoạt động NHTM đồng thời tránh cho hệ thống ngân hàng khỏi rủi ro khơng đáng có tác động yếu tố nước ảnh hưởng từ bên ngồi, đòi hỏi Nhà nước phải có chế quản lý, giám sát quy định hợp lý nhằm tạo lập môi trường pháp lý ổn định, an toàn cho phát triển NHTM nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Vấn đề mà tác giả nghiên cứu luận văn phần nhỏ hệ thống pháp luật ngân hàng, với vấn đề lý luận thực tiễn quyền tự kinh doanh NHTM theo pháp luật Việt Nam Những thiếu sót, vấn đề chưa đề cập tới tác giả mong nhận góp ý, dẫn thầy để tiếp tục hồn thiện đề tài 27 ... quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại pháp luật 1.2.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại, bảo đảm quyền tự kinh doanh. .. dung quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân hàng thƣơng mại pháp luật 1.2.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại, bảo đảm quyền tự kinh doanh ngân. .. quyền tự kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Chƣơng MỘT SỐ VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KHUNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm quyền tự kinh doanh Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quyền tự do kinh doanh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam, Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Quyền tự do kinh doanh của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn