Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì đến năm 2020

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:29

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở lý luận về chiến lược phát triển kinh tế, qua phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của huyện Thanh Trì để từ đó hoạch định chiến lược phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020. TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài Chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì đến năm 2020 Tác giả luận văn: Chu Nguyên Thành Khoá 2009 Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Văn Phức Nội dung tóm tắt: a/ Lý lựa chon đề tài: Chiến lược phát triển kinh tế - xó hội cỏc cụng cụ nội dung quan trọng quản lý nhà nước cấp, sở quan cho việc chuẩn bị trước tất gỡ cần thiết để chủ động, hướng, với hiệu cao phát triển kinh tế - xó hội Đối với thân em giao nhiệm vụ tham mưu phát triển kinh tế huyện Thanh Trì, việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế quan trọng cần thiết việc phát triển kinh tế Thanh Trì b/Mục đích đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài sở lý luận chiến lược phát triển kinh tế, qua phân tích, dự báo cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì để từ hoạch định chiến lược phát triển kinh tế từ đến năm 2020 c/ Nội dung đề tài: Gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược phát triển kinh tế - xó hội: Chương tập trung vào khái niệm, sở lý luận, quy trình xây dựng hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Chương 2: Phân tích, dự báo cho hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xó hội huyện Thanh Trỡ giai đoạn 2015- 2020 Nội dung chương tập trung phân tích tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Thanh Trì giai đoạn 2005 – 2010, phân tích dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2015, 2020 Phân tích, dự báo nội lực nguồn lực bên tập trung cho phát triển kinh tế Thanh Trì Chương 3: Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xó hội huyện Thanh Trỡ giai đoạn 2015- 2020: Từ phân tích dự báo chương 2, chương tập trung hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2015, 2020 Lựa chọn phương án hoạch định tối ưu phù hợp với thực tiễn Thanh Trì để xác định nguồn lực biện pháp để thực chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì d/ Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng đồng linh hoạt phương pháp cơng cụ nghiên cứu khoa học xó hội truyền thống như: phương pháp điều tra xó hội học, phương pháp mô hỡnh húa thụng kờ phương pháp chuyên gia… e/ Kết luận: Phân tích, dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trì, nguồn lực bên bên ngồi để phát triển kinh tế huyện đến năm 2015, 2020 Từ hoạch định chiến lược phát triển kinh tế huyện, giải pháp đồng thời hoạch định nguồn lực cần cho chiến lược phát triển kinh tế huyện Từ thực thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 mà Nghị Đại hội Đảng huyện đề LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập không chép cơng trình hay luận văn tác giả Các số liệu, kết luận văn trung thực Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn: Chu Nguyên Thành ... tích, dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trì, nguồn lực bên bên để phát triển kinh tế huyện đến năm 2015, 2020 Từ hoạch định chiến lược phát triển kinh tế huyện, giải pháp đồng... cho chiến lược phát triển kinh tế huyện Từ thực thành cơng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 mà Nghị Đại hội Đảng huyện đề LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn cơng trình... định chiến lược phát triển kinh tế - xó hội huyện Thanh Trỡ giai đoạn 2015- 2020: Từ phân tích dự báo chương 2, chương tập trung hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì đến năm 2020, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Chiến lược phát triển kinh tế huyện Thanh Trì đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn