Nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty may long mã sang thị trƣờng hàn qu c

49 11 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:31

LỜI CẢM ƠN Kết thúc trình học tập rèn luyện trường Đại học Thương Mại lời em xin chân thành cản ơn toàn thể ban giám hiệu nhà trường, thầy cô dạy dỗ chúng em suốt bốn năm học vừa qua Nhờ có thầy cơ, em trang bị cho kiến thức bổ ích phục vụ cho sống Trong q trình thực tập Cơng ty cổ phần may Long Mã em học hỏi thu nhiều kiến thức thực tế nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo em hồn thành khóa luận với đề tài “Nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc Công ty cổ phần may Long Mã” Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới T.S Nguyễn Bích Thủy giảng viên mơn Quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế, trường Đại học Thương Mại, trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Cuối em xin cảm ơn Ban lãnh đạo anh/chị phòng Xuất –Nhập Khẩu Công ty cổ phần may Long Mã giúp em hồn thành tốt khóa luận Do kiến thức hạn hẹp thời gian nghiên cứu có hạn nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu công ty giáo viên hướng dẫn để khóa luận em hồn thiện Em xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình ln hỗ trợ ,tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn ln động viên thường xun tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành Luận án Em xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Vân Trang MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNGBIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU v 1.1.Tính cấp thiết vấn đề 1.2 Tổng quát vấn đề nghiên cứu .1 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG II :NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY 2.1 Lý luận chung cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may .3 2.1.1 Những vấn đề sản phẩm dệt may 1.1.2 Xuất sản phẩm dệt may 1.1.3 Cạnh tranh sản phẩm dệt may 1.2.Những vấn đề nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may 1.2.1 Khái niệm sức cạnh tranh 1.2.2 Những vấn đề nâng cao sức cạnh tranh 1.2.3 Hệ thống chi tiêu đánh giá nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may 1.2.4 Những yếu tố bên doanh nghiệp tác động tới nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may 13 1.2.5 Những yếu tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng tới nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may 14 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY MAY LONG MÃ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 18 3.1.Giới thiệu công ty Long Mã tình hình xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần may Long Mã từ năm 2014-2016 .18 3.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần may Long Mã 18 3.1.2 Tình hình xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần may Long Mã từ năm 2014-2016 20 3.2 Phân tích thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 theo hệ thống tiêu đánh giá nâng cao sức cạnh tranh 24 3.2.1 Năng suất sản xuất 24 3.2.2 Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp .27 3.2.3 Thị phần khả mở rộng thị phần 29 3.2.4 Khả thích ứng cơng ty Long Mã thị trường Hàn Quốc 29 3.3 Đánh giá thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 30 3.3.1 Thành công 30 2.3.2 Khó khăn 31 2.3.3 Nguyên nhân 32 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 34 4.1.Xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần Long Mã từ 2018-2023 .34 4.1 1.Quan điểm phát triển 34 4.1.2 Mục tiêu phát triển công ty .34 4.1.3.Định hướng phát triển .35 4.2.Một số giải pháp giúp thúc đẩy lực cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty sang thị trường Hàn Quốc 36 4.2.1 Tập trung phát triển nguồn nhân lực 36 4.2.2 Có chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu tư trang thiết bị đại phục vụ cho trình sản xuất 37 4.2.3 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương 37 4.3.4 Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào trình sản xuất quản lý 38 4.3.5 Xây dựng sách đãi ngộ nhân viên 38 4.3 Một số kiến nghị phủ ,ngành liên quan 38 4.3.1.Đối với Hiệp Hội,Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam 38 3.3.2.Kiến nghị phủ ngành, liên quan 40 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNGBIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT TÊN BẢNG TRANG Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức công ty cổ phần Long Mã Biểu đồ 3.1 : Tỉ lệ phần trăm kim ngạch xuất thị 19 trường từ năm 2014 đến năm 2016 Biểu đồ 3.2 : So sánh doanh thu từ hoạt động xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc với tổng doanh thu công ty giai đoạn năm 2014 Bảng 3.1: Kim ngạch xuất hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc 28 Bảng 3.2 : Cơ cấu mặt hàng dệt may công ty sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 Bảng 3.3 : Tình hình nhập vải để sản xuất sản phẩm hàng dệt may xuất sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 23 Bảng 3.4: Cơ cấu lao động công ty cổ phần may Long Mã từ năm 2014-2016 26 Bảng 3.5 : Doanh thu từ hoạt động xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc công ty giai đoạn năm 2014-2016 Bảng 3.6 : Tỷ suất lợi nhuận Công ty may Long Mã qua hoạt động xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 28 10 Bảng 3.7 : Thị phần doanh thu từ hoạt động xuất sản phẩm dệt may công ty may Long Mã so với tổng doanh thu xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc nước từ năm 2014 đến 2016 29 11 Bảng 4.1: Mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất hàng dệt may 35 22 25 28 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Tính cấp thiết vấn đề Hàn Quốc thị trường xuất mà cơng ty may Long Mã xuất hàng dệt may sang với số lượng lớn năm Trong năm gần đây, công ty may Long Mã liên tục giành thành tựu lớn, biểu qua số ấn tượng tăng trưởng kim ngạch xuất , tỷ trọng theo mặt hàng đóng góp vào tổng doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp Tuy nhiên, thị trường có nhiều sức hút nhiều doanh nghiệp dệt may khác Do vậy, Công ty may Long Mã phải nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc , qua tìm giải pháp cho công ty để nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may , xây dựng vị vững mạnh khả thích nghi với môi trường cạnh tranh quốc gia Xuất phát từ sở đây, em chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp ”Nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may công ty may Long Mã sang thị trường Hàn Quốc” 1.2 Tổng quát vấn đề nghiên cứu Gồm phần: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Những vấn đề nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may Chương 3: Thực trạng nâng cao sức sức cạnh tranh xuất của công ty cổ phần Long Mã thị trường Hàn Quốc Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty cổ phần Long Mã thị trường Hàn Quốc năm tới 1.3 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may cơng ty Long Mã - Phân tích đánh giá thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may Công ty may Long Mã sang thị trường Hàn Quốc giai đoạn từ năm 2014-2016 - Đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc 1.4 Phạm vi nghiên cứu Số liệu kim ngạch xuất sản phẩm dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc, tổng doanh thu, lợi nhuận công ty từ năm 2014-2016 1.5 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp so sánh,tổng hợp, phân tích,kết hợp kết thống kê với vận dụng lý luận làm sáng tỏ vân đề nghiên cứu 1.6 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc, phân tích sâu vấn đề tìm thành cơng khó khăn mà cơng ty gặp phải Từ đó, đưa giải pháp ,kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty CHƯƠNG II :NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY 2.1 Lý luận chung cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may 2.1.1 Những vấn đề sản phẩm dệt may 2.1.2.1 Khái niệm sản phẩm dệt may Ngành hàng dệt may ngành chủ đạo công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, liên quan đến việc sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất hàng may mặc cuối phân phối hàng may mặc đến tay người tiêu dùng Ngành dệt may góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết cho hầu hết ngành nghề sinh hoạt; ngành đem lại thặng dư xuất cho kinh tế; góp phần giải việc làm; tăng phúc lợi xã hội 2.1.2.2 Những đặc trưng sản phẩm dệt may Đặc điểm nhu cầu tiêu thụ Trong buôn bán giới, sản phẩm ngành dệt may hàng hoá tham gia vào mậu dịch quốc tế Hàng dệt may có đặc trưng riêng biệt ảnh hưởng nhiều đến sản xuất buôn bán Những đặc trưng bật thương mại giới hàng dệt may yếu tố cần thiết để tăng cường tính cạnh tranh sản phẩm đảm bảo xuất thành công thị trường quốc tế: + Sản phẩm dệt may loại sản phẩm có yêu cầu phong phú, đa dạng tuỳ thuộc vào đối tượng tiêu dùng Người tiêu dùng khác văn hoá, phong tục tập quán, tôn giáo, khác khu vực địa lý, khí hậu, giới tính, tuổi tác,nghề nghiệp,thu nhập… có nhu cầu khác trang phục + Sản phẩm dệt may mang tính thời trang cao, phải thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu để đáp ứng nhu cầu thích đổi mới, độc đáo gây ấn tượng người tiêu dùng + Một đặc trưng bật buôn bán sản phẩm dệt may giới vấn đề nhãn mác sản phẩm Mỗi nhà sản xuất cần nhãn hiệu thương mại riêng Nhãn hiệu sản phẩm theo quan điểm xã hội thường yếu tố chứng nhận chất lượng hàng hoá uy tín người sản xuất + Khi buôn bán sản phẩm dệt may cần trọng đến yếu tố thời vụ Phải vào chu kỳ thay đổi thời tiết năm khu vực thị trường mà cung cấp hàng hoá cho phù hợp Đặc điểm sản xuất Công nghệ dệt may ngành sử dụng nhiều lao động giản đơn phát huy lợi nước có nguồn lao động dồi với giá nhân cơng rẻ.Chính sản xuất hàng dệt may thường phát triển mạnh có hiệu lớn nước phát triển giai đoạn đầu q trình cơng nghiệp hố Khi nước trở thành nước cơng nghiệp phát triển có trình độ cơng nghệ cao, giá lao động cao, sức cạnh tranh sản xuất hàng dệt may giảm họ lại vươn tới ngành cơng nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao hơn, tốn lao động mang lại lợi nhuận cao Cơng nghiệp dệt may lại phát huy vai trò nước khác phát triển Lịch sử phát triển ngành dệt may giới lịch sử chuyển dịch công nghiệp dệt may từ khu vực phát triển sang khu vực phát triển có chuyển dịch lợi so sánh Như khơng có nghĩa sản xuất dệt may khơng tồn nước phát triển mà thực tế ngành tiến đến giai đoạn cao hơn, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao 1.1.2 Xuất sản phẩm dệt may Đối với phát triển kinh tế Theo lý thuyết lợi so sánh hoạt động xuất không thiết phải diễn nước có lợi tuyệt đối lĩnh vực mà diễn quốc gia có hiệu kinh tế thấp Lý thuyết có vai trò đặc biệt quan trọng nước phát triển, mà nước thiếu nguồn lực để phát triển, cấu kinh tế lạc hậu, sở hạ tầng phát triển Xét vai trò mà hoạt động xuất hàng may mặc đem lại, có tác động lớn sau: + Hoạt động xuất hàng may mặc làm chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển cơng nghiệp dịch vụ, góp phần giải việc làm cải thiện đời sống nhân dân + Xuất hàng may mặc tạo nguồn vốn cho đất nước, phục vụ q trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước + Thông qua việc xuất hàng may mặc mối quan hệ kinh tế mở rộng bên ngoài, thúc đẩy ngành khác dịch vụ, tín dụng, bảo hiểm quốc tế… Đối với phát triển doanh nghiệp Khi xuất hàng may mặc nước ngoài, doanh nghiệp phải trực tiếp cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường chất lượng, giá cả, chủng loại…do để đảm bảo có chỗ đưng thị trường nước ngồi buộc doanh nghiệp khơng ngừng hồn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh mình: phải có đầu tư, nghiên cứu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, marketing phân phối mở rộng kinh doanh Xuất hàng may mặc giúp doanh nghiệp thu hút nhiều lao động, tạo thu nhập ổn định cho họ.Bên cạnh đó,khuyến khích xuất hàng may mặc giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà mở rộng quan hệ kinh doanh với đối tác, bạn hàng giới 1.1.3 Cạnh tranh sản phẩm dệt may Cạnh tranh sản phẩm dệt may đối đầu doanh nghiệp ngành dệt may với nhau, nhằm giành nhiều khách hàng ,tạo điều kiện có lợi việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dệt may với lợi nhuận cao nhất.Cạnh tranh sản phẩm dệt may động lực giúp phát triển ngành mà giúp phát triển kinh tế chung Cạnh tranh sản phẩm dệt may có tác dụng thúc đẩy q trình sản xuất phát triển.Thông qua cạnh tranh , kích thích doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật,công nghệ vào sản xuất để tạo sản phẩm tốt giá rẻ 1.2.Những vấn đề nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may 1.2.1 Khái niệm sức cạnh tranh Sức cạnh tranh doanh nghiệp thể thông qua lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi ngày cao Đây yếu tố nội hàm doanh nghiệp, khơng tính tiêu chí cơng nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp…một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với đối tác cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, thị trường Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên sức cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng Nhờ lợi thế, doanh khoản nguồn nguyên vật liệu Do vậy, Cơng ty may Long Mã khơng có lựa chọn khác nâng cao tầm nhìn, lực kinh doanh, cạnh tranh để thích ứng tốt với khó khăn, biến động q trình hội nhập Công ty may Long Mã tiến hành xâm nhập thị trường sâu vào thị trường Hàn Quốc, nhìn nhận thị trường từ phía “cầu” hay nhu cầu thị trường xuất sức mua, thị hiếu, tính đa dạng; phân khúc thị trường, dân số để có chiến lược kinh doanh hiệu Theo đó, cơng ty có thay đổi nhận thức, bỏ qua hình thức bn bán manh mún, nhỏ lẻ, thay vào đáp ứng theo tiêu chuẩn thị trường coi nhu cầu thị trường phần thiếu sản xuất kinh doanh Đồng thời, tích cực tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ nước đối tác, qua tổ chức lại sản xuất, nắm bắt đáp ứng nhu cầu thị trường Khơng thế, cơng ty tìm hiểu, chấp nhận tăng khả thích ứng với rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm, chống bán phá giá, rào cản kỹ thuật khác thị trường quốc tế Thay bị động trước đây, doanh nghiệp cần chủ động ứng phó từ đầu để kiểm sốt tốt hoạt động sản xuất sản phẩm Từ góp phần tạo quy trình tư chiến lược, cách điều hành máy, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả doanh nghiệp 3.3 Đánh giá thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016 3.3.1 Thành công Khi nhìn nhận hoạt động kinh doanh , Công ty may Long Mã đạt thành cơng q trình nâng cao sức cạnh tranh giai đoạn 2014-2016: - Bên cạnh mặt hàng áo jacket, quần âu, đồng phục học sinh , công ty khai thác thêm mặt hàng khác để xuất Hàn Quốc.Tuy nhiên mặt hàng giá trị khơng lớn, thường công ty nhận làm gia công theo đơn đặt hàng có sẵn từ cơng ty Hàn Quốc, góp phần tạo nên cấu mặt hàng xuất đa dạng làm tăng doanh thu cho cơng ty - Gia cơng hình thức xuất chủ yếu công ty.Nhưng công ty cố gắng tận dụng thời để tiếp cận trực tiếp thị trường này.Một số nhà nhập 30 nhỏ vừa Hàn Quốc đối tác mà công ty hướng tới bước để tiếp cận thị trường - Để nâng cao sức cạnh tranh hàng dệt may ,công ty chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu nước để nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm nhằm hạ giá thành sản phẩm thu hút nước nhập Hàn Quốc đến với công ty - Về chất lượng sản phẩm, công ty trọng lựa chọn đơn vị sản xuất có uy tín,có khả để khẳng định chất lượng sản phẩm dệt may mình, giám sát đơn vị sản xuất hàng dệt may xuất cho công ty - Giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng ,đó quan điểm cơng ty, cơng ty thực toán hấp dẫn như: toán chả chậm,thanh tốn theo điều kiện lơ hàng có ràng buộc, toán T/T - Khi nghiên cứu thị trường Hàn Quốc , công ty thành lập xúc tiến phát triền thị trường ,chịu khó nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn khác ấn phẩm quốc tế, từ mạng, từ phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam, từ Hiệp hội dệt may Việt Nam nhằm đưa định đắn nhu cầu khách hàng thị trường Hàn Quốc -Về trình độ nguồn nhân lực: Cơng ty tổ chức khóa học Hàn Quốc để đào tạo kỹ kinh nghiệm chuyên môn cho người lao động thực cơng việc 2.3.2 Khó khăn Mặc dù cố gắng đẩy mạnh việc xuất sang thị trường Hàn Quốc công ty không tránh khỏi vướng mắc, tồn Những tồn công ty thể điểm sau: - Cơng ty chịu khó khai thác thêm nhiều mặt hàng mặt hàng khác chiếm giá trị không cao , mặt hàng xuất sang Hàn Quốc chủ lực áo jacket lớp, áo sơ mi quần áo có kiểu dáng đơn giản - Chất lượng sản phẩm công ty chưa nâng cao rõ rệt.Sau việc vải bị phai màu thực hợp đồng với số công ty bên Hàn Quốc hay lô hàng áo sơ mi cho đối tác Lào may không quy cách, công ty trọng việc kiểm tra chất lượng vải chất lượng may trước xuất để hạn chế sai sót mặt chất lượng sản phẩm.Tuy nhiên, vải nước chưa đạt yêu cầu cho hàng dệt may nên hội 31 khai thác nguồn nguyên vật liệu nội địa chưa gây uy tín với khách hàng nước ngoài, mà chất lượng sản phẩm may phụ thuộc nhiều vào chất lượng vải - Công tác thiết kế sản phẩm may mặc Các sản phẩm thường đơn giản khơng mang tính thời trang cao Phần lớn mẫu mã cho sản phẩm mà công ty thường áp dụng mẫu mã nước ngồi Vì vậy, cơng ty chưa có sản phẩm độc đáo thu hút khách hàng - Cơng tác nghiên cứu thị trường tìm kiếm khách hàng chưa đạt hiệu quả.Các thông tin thị trường Hàn Quốc chủ yếu thông tin thứ cấp nên độ xác đánh giá thị trường cho mặt hàng công ty yếu tố bị ảnh hưởng không cao.Công ty bị động việc tìm kiếm khách hàng, thường khách hàng tìm đến Cơng ty trước - Cơng tác xúc tiến quảng bá sản phẩm ,hình ảnh chưa đẩy mạnh - Tuy tổ chức khóa đào tạo nhân lực thị trường Hàn Quốc cán thực có kiến thức am hiêu thị trường khơng nhiều, kiến thức chuyên môn thủ tục xuất nhập hạn chế - Điều kiện vật chất quy mô công ty chưa đáp ứng lô hàng lớn 2.3.3 Nguyên nhân Tất tồn bắt nguồn từ nguyên nhân sau: - Công ty chưa kiểm soát yếu tố liên quan đến cung sản phẩm quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm… - Thiếu thốn vấn đề mà công ty ln gặp phải,nó hạn chế việc đầu tư công ty cho hoạt động nghiên cứu thị trường xúc tiến , quảng bá sản phẩm, hình ảnh cơng ty.Vì thế, cơng ty khơng thể tổ chức thường xun đồn cán sang kiểm tra, tìm hiểu thị trường Hàn Quốc hay thường xuyên tham gia hội chợ chi phí lớn - Ngồi ra, thiếu thốn cho việc đầu tư cơng nghệ , nhân lực để đáp ứng cho lô hàng lớn gặp khó khăn Cơng ty doanh nghiệp thuộc ngành dệt may nằm hệ thống kinh tế-xã hội đất nước nguyên nhân chủ quan ,cơng ty 32 chịu ảnh hưởng khách quan ngành dệt may sách nhà nước Đó là: Thứ nhất, Đối với doanh nghiệp dệt may nói chung cơng ty xuất nhập dệt may nói riêng vấn đề nguyên phụ liệu cho ngành dệt may xuất vấn đề cấp thiết ảnh hưởng đến khả cạnh tranh sản phẩm.Nguồn nguyên phụ liệu nước chưa đáp ứng cho doanh nghiệp dệt may số lượng chất lượng Thứ hai, Sự lạc hậu cơng nghệ tồn ngành may làm ảnh hưởng mạnh đến suất chất lượng sản phẩm dệt may Thứ ba , Nguồn nhân lực ngành dệt may thiếu nhiều lao động có chun mơn cao lao động trực tiếp có tay nghề cao Nếu cơng ty thiếu phải tuyển dụng để có lao động phục vụ cơng tác tuyển dụng cơng ty cần có đầu tư Nhà Nước đào tạo nhân lực cho ngành dệt may Thứ tư, Nguồn cung vốn cho ngành dệt may chưa phong phú ,chưa có ưu đãi đáng kể Thứ năm, Nhà Nước chưa trọng giúp đỡ doanh nghiệp vừa nhỏ ngành dệt may công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường xúc tiến quảng bá sản phẩm Thứ sáu, Các ưu đãi thuế quan cho doanh nghiệp xuất hàng dệt may chưa thực thi hành cấp ,nếu có hội hải quan áp mức thuế cao Bên cạnh đó, thủ tục hải quan phức tạp gây khó khăn cho việc xuất hàng dệt may Với nguyên nhân chủ quan khách quan ,cơng ty cần có biện pháp để giải vấn đề nằm khả cần có kiến nghị với Cơ Quan Nhà Nước nhằm tạo hành lang pháp lý điều kiện thuận lợi cho việc xuất đạt hiệu cao Phần trình bày chương IV luận văn CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 33 4.1.Xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc công ty cổ phần Long Mã từ 2018-2023 4.1 1.Quan điểm phát triển Công ty may Long Mã xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc dựa quan điểm sau: - Một là, Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với quan điểm phát triển, mục tiêu cơng ty Đồng thời, có giải pháp để khắc phục tình xấu xảy với công ty - Hai là, Phát triển công ty thành cơng ty có quy mơ lớn ngành dệt may nước.Tích cực chủ động hội nhập kinh tế giới dựa lực cạnh tranh vững - Ba là, Phát triển với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, ổn định Phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động - Bốn là, Hiện đại hóa sở ,vật chất,kĩ thuật Đặc biệt ứng dụng tin học công tác quản lý ,tìm kiếm thơng tin khách hàng 4.1.2 Mục tiêu phát triển công ty Tất quan điểm nhằm vào mục tiêu tổng quát công ty là” Nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty đem lại lợi doanh thu cho cơng ty Đồng thời tạo lợi ích cho xã hội, tạo điều kiện làm việc môi trường tốt cho tồn nhân viên cơng ty.” Những mục tiêu cụ thể xây dựng tốc độ tăng trưởng xuất hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc sau: Công ty Long Mã xây dựng chiến lược phát triển nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty theo giai đoan cụ thể để đạt mục tiêu cơng ty có giải pháp cụ thể phòng tránh trường hợp xấu xảy ra.Cơng ty Long Mã chia thành giai đoạn: năm 2018-2020 năm 2021-2023 để thực mục tiêu mình.Mục tiêu cụ thể tăng tốc độ tăng trưởng sản xuất xuất sang thị trường Hàn Quốc : Bảng 4.1: Mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất hàng dệt may giai đoạn từ 2018-2023 Tốc độ tăng trưởng Tăng trưởng sản xuất hàng Giai đoạn 2018-2020 14-15% 34 Giai đoạn 2021-2023 16-18% năm Tăng trưởng xuất 15% 20% 10% 12-15% hàng năm Tăng trưởng xuất sang thị trường Hàn Quốc hàng năm Giai đoạn từ năm 2018-2020, giai đoạn tảng giúp giai đoạn năm 20212023 phát triển với tốc độ nhanh Tăng trưởng xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc tăng lên 10% giai đoạn năm 2018-2020 sau cơng ty đẩy mạnh vào giai đoạn năm sau với mức 16-18%/ năm 4.1.3.Định hướng phát triển Trong việc nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc, Công ty may Long Mã có định hướng phát triển: Một , định hướng phát triển sản phẩm : Nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ,tạo khác biệt cho sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh ngành cạnh tranh xuất với công ty dệt may khác thị trường nước, bước xây dựng thương hiệu Hai là, đầu tư cho sản xuất : Xây dựng hệ thống sản xuất ,cung ứng đại từ trình đầu vào nguồn nguyên vật liệu, hệ thống dự trữ nguồn nguyên vât liệu, trình thiết kế, sản xuất sản phẩm , trình lưu kho sản phẩm trình xuất sản phẩm dệt may Ba là,bảo vệ môi trường : Định hướng nhằm mục đích phát triển tồn việc nâng cao xuất hàng dệt may tồn diện, cơng ty không trọng việc nâng cao xuất hàng dệt may đem lại lợi nhuận cho công ty mà mang lại lợi ích cho đất nước Bảo vệ môi trường tuân theo yêu cầu,quy định tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000, quy định luật pháp nước nhà, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện quan trọng đáp ứng rào cản kỹ thuật xuất hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc 4.2.Một số giải pháp giúp thúc đẩy lực cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty sang thị trường Hàn Quốc 35 Hàn Quốc thị trường trọng điểm công ty mà công ty muốn hướng tới phát triển thị trường mình.Vậy để nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc ,cơng ty cần có biện pháp để tháo gỡ khó khăn ,tồn khai thác hội mà thị trường mang lại 4.2.1 Tập trung phát triển nguồn nhân lực Nhân lực nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất vào thị trường.Trong thực tế, Công ty may Long Mã thiếu cán am hiểu thị trường Hàn Quốc, nhà thiết kế giỏi,các nhân viên tiếp thị bán hàng.Do đó, cơng ty cần phải đầu tư vào nguồn nhân lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất thị trường này.Cơng ty cần đầu tư vào nguồn nhân lực đường đào tạo phát triển nhân lực Công ty cần phải kết hợp với trường đại học, Bộ Thương Mại với ngành có liên quan tổ chức khóa học tìm hiểu thị trường Hàn Quốc cho sản phẩm dệt may.Về lâu dài, công ty cần phải đưa cán học thị trường Hàn Quốc để hiểu biết thị trường Hàn Quốc họ người dân đó.Như vậy, ngồi điều họ học qua sách báo, họ học thêm kinh nghiệm , kiến thức từ thực tế hành trang giúp họ tự tin đàm phán với nhà kinh doanh Hàn Quốc.Và trình cử họ đào tạo , cơng ty kết hợp việc học tập họ với việc thu thập thêm thông tin xu hướng tiêu dùng, mẫu mã ,chiến lược cạnh tranh mà đối thủ áp dụng Tuyển dụng đào tạo nhân viên thêm kiến thức nghiệp vụ xuất nhập khẩu, marketing quốc tế, ngoại ngữ để bổ sung vào đội ngũ nhân viên công ty Tuyển dụng nhân viên thiết kế giỏi để đẩy mạnh công tác thiết kế.Kết hợp với việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên thiết kế công ty Công ty cần đầu tư, khuyến khích nhân viên tham gia khóa học để nâng cao trình độ chun mơn,trình độ ngoại ngữ,…của 4.2.2 Có chủ động nguồn ngun vật liệu đầu tư trang thiết bị đại phục vụ cho trình sản xuất Việc chủ động tìm nguồn nguyên liệu tới từ đối tác khác góp phần làm đa dạng nguồn nguyên vật liệu, tránh lệ thuộc vào nguồn cung từ thị trường Doanh nghiệp sớm chủ động nguồn nguyên liệu nhanh chóng hồn thiện quy trình 36 sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển kinh tế bền vững dù bối cảnh khó khăn.Cơng ty chủ động nguồn nguyên vật liệu để đáp ứng lô hàng theo yêu cầu bên nhập số lượng lớn, lượng…Bên cạnh đó, cơng ty tránh rủi ro khơng đáng có trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đầu tư trang thiết bị máy móc sản xuất hàng dệt may yếu tố quan trọng giải pháp nâng cao sức cạnh tranh xuất hàng dệt may công ty.Việc đầu tư trang thiết bị đại giúp công ty gia tăng suất lao động , sản xuất sản phẩm với chất lượng đồng đều, giảm chi phí nhân cơng chi phí khác Cùng với việc đầu tư máy móc sản xuất ,cơng ty nên đầu tư hệ thống máy tính hệ thống phần mềm quản lý , nhằm quản lý nhân viên sản phẩm cách hiệu 4.2.3 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương Khách hàng biết tới cơng ty họ được thấy trực tiếp thử nghiệm nó, họ tin tưởng dùng lại sản phẩm công ty lần tiếp theo.Vì thế, cơng ty cần giới thiệu sản phẩm đến khách hàng , với người tiêu dùng thông qua việc xúc tiến , quảng bá sản phẩm, hình ảnh Cơng ty.Các biện pháp đẩy mạnh cho cơng tác là: - Tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh Cơng ty tới khách hàng - Cho catalogue sản phẩm cơng ty với sản phẩm độc đáo mang tính thời trang tạo ấn tượng với khách hàng - Một số biện pháp khác để marketing cho thương hiệu cơng ty thơng qua quảng cáo.Cơng ty sử dụng hình thức quảng cáo khác như: quảng cáo qua báo chí, ấn phẩm,áp phích… hay quảng cáo truyền hình kết hợp phương thức với để mang lại hiệu 4.3.4 Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào q trình sản xuất quản lý Cơng ty áp dụng hiệu khoa học công nghệ tiên tiến vào trình sản xuất điều mang lại chất lượng sản phẩm đồng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng Bên cạnh việc áp dụng máy móc, thiết bị đại làm giảm bớt nguồn nhân lực tham gia vào trình sản xuất, giúp cơng ty tiết kiệm chi phí trả 37 lương cho cơng nhân.Ngồi ra, hệ thống phần mềm thiết bị quản lý, giúp ban quản lý cơng ty giám sát cơng nhân lao động trình sản xuất sản phẩm Đồng thời, kiểm sốt chất lượng sản phẩm tốt, tránh mắc lỗi 4.3.5 Xây dựng sách đãi ngộ nhân viên Để thúc đầy nhân viên làm việc cách có hiệu nhằm tăng suất lao động chất lượng sản phẩm,cơng ty cần trọng đến việc xây dựng sách lương, thưởng hấp dẫn theo sách luật lao động Nhà Nước đặt , với việc tạo điều kiện môi trường làm việc tốt cho nhân viên Bên cạnh đó, cơng ty cần quan tâm đến đời sống chăm lo cho sống họ, điều giúp công nhân trung thành với cơng ty, tình trạng nghỉ việc làm công ty nhiều công sức đào tạo cho nhân viên Cơng ty cần có sách đãi ngộ cho nhân viên thăng chức, thăng bậc lương ,thưởng… cho nhân viên nhằm thu hút giữ chân nhân tài 4.3 Một số kiến nghị phủ ,ngành liên quan 4.3.1.Đối với Hiệp Hội,Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam 3.3.1.1 Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường Hàn Quốc Sự hỗ trợ từ Phòng, Ban ngành dệt may cho doanh nghiệp công tác thể qua công tác xúc tiến thương mại: - Bộ Thương mại nên tăng cường tổ chức liên hệ cho doanh nghiệp ngành dệt may tham gia hội chợ chuyên ngành dệt may ,hội chợ hàng tiêu dùng Hàn Quốc hỗ trợ phần chi phí cho doanh nghiệp tham gia hội chợ - Thương vụ Việt Nam Hàn Quốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chung thị trường Hàn Quốc quy mô,tốc độ tăng trưởng, xu hướng tiêu dùng ,sức mua… ngành dệt may thơng tin đối thủ cạnh tranh nước ngồi hay quan trọng doanh nghiệp xuất hàng dệt may thông tin nhà nhập Hàn Quốc - Các Hiệp Hội,Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam với quan Chính Phủ cầu nối cho doanh nghiệp xuất ngành dệt may Việt Nam với nhà nhập Hàn Quốc có nhu cầu nhập hàng dệt may Việt Nam.Việc gắn kết giúp doanh nghiệp hàng dệt may Việt Nam giảm 38 chi phí tìm kiếm khách hàng có thơng tin xác thực nhu cầu nhập hàng nhập Hàn Quốc 3.3.1.2 Phối hợp thực hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo nguồn nhân lực Nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam yếu thiếu đội ngũ lao động có trình độ cao đội ngũ lao động trực tiếp Với đội ngũ lao động có trình độ cao ,ngành dệt may thiếu thiết kế chuyên nghiệp có trình độ cao, có khả tạo mẫu mã phù hợp với yêu cầu khách hàng ; thiếu đội ngũ cán quản lý tốt, chí thiếu cán có kiến thức am hiểu thị trường Hàn Quốc Với đội ngũ lao động trực tiếp, theo đánh giá chuyên gia nước ngoài, khả sử dụng thiết bị công nhân may Việt Nam đạt hiệu suất mức 75-80% nước phát triển 90%.Cho nên, Ban, Hiệp Hội ngành dệt may cần đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ thiết kê, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh am hiểu thị trường Hàn Quốc, thông qua việc : - Liên kết với trường đại học có chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế thời trang, kinh doanh, đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu,… - Tạo điều kiện cho sinh viên trường đại học có điều kiện xúc thực tế để rèn luyện kinh nghiệm thực tế sinh viên -Tổ chức buổi trình diễn thời trang, hội thảo thị trường may mặc Hàn Quốc, tổ chức thi kiến thức nghiệp vụ xuất nhập khẩu… để chọn nhân tài phục vụ cho đất nước Còn đội ngũ lao động trực tiếp Ban , Ngành, Hiệp Hội ngành dệt may cần liên kết với trường đào tạo công nhân may mặc nhằm tiêu chuẩn hóa thao tác từ nâng cao suất lao động 3.3.2.Kiến nghị phủ ngành, liên quan 3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp 39 Thuế quan tác động đến giá hàng hóa khả cạnh tranh sản phẩm thị trường.Để giúp doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh ,Nhà Nước cần có sách ưu đãi thuế quan Giảm thuế biện pháp mà công ty mong đợi sách thuế.Ngành dệt may ngành phải nhập với số lượng lớn nguồn nguyên vật liệu từ nước để sản xuất hàng may mặc nước Nhà Nước nên giảm thuế nhập cho nguyên vật liệu để phục vụ cho trình sản xuất hàng dệt may Nhà Nước cần có văn hướng dẫn doanh nghiệp việc thực thi luật thuế hay thông báo cho doanh nghiệp có thay đổi Hồn thiện quy định thuế giúp doanh nghiệp thuế dễ dàng khai thuế nộp thuế Ngoài sách trên, Nhà Nước cần cải cách thủ tục Hải Quan theo hướng đơn giản hóa nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp xuất hàng hóa sang nước ngồi Xây dựng chế độ quản lý hạn ngạch minh bạch tránh tình trạng mua bán chuyển nhượng hạn ngạch trái phép,có kế hoạch phân bổ hạn ngạch sớm để giúp doanh nghiệp có định hướng sản xuất hàng xuất vào thị trường ,giảm phí hạn ngạch giúp doanh nghiệp giảm thêm khoản chi phí 3.3.2.2 Hồn thiện sách tín dụng Vốn nguồn lực hạn chế công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh mình.Nhà Nước cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn dễ dàng ưu đãi thông qua: - Phát triển hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng nước nước ngồi để tạo nguồn cung phong phú - Nới lỏng quy định vay vốn tỷ lệ chấp, ký quỹ…Đồng thời,có ưu đãi lãi suất để khuyến khích công ty vay vốn để kinh doanh, mở rộng quy mơ sản xuất -Thu hút nguồn vốn nước ngồi thông qua thu hút đầu tư trực tiếp gián tiếp cho ngành dệt may KẾT LUẬN 40 Như khẳng định thị trường Hàn Quốc thị trường rộng lớn đầy tiềm năng, có nhu cầu phong phú đa dạng sản phẩm dệt may, để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển lớn mạnh nữa, mục tiêu xâm nhập, đứng vững dần khẳng định vị trí thị trường Hàn Quốc nhiệm vụ tất yếu công ty cố phần may Long Mã thời gian tới Đặc biệt hoàn cảnh mối quan hệ Việt-Hàn trở nên ngày tốt đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại hai nước hoạt động xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc Song bên cạnh khơng khó khăn mà công ty phải đối mặt thâm nhập vào thị trường khó tính sức cạnh tranh gay gắt phạm vi lẫn mức độ Do vậy, để tồn phát triển thị trường Hàn Quốc, công ty cần không ngừng nỗ lực đổi , tận dụng hội tiềm vốn có nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm công ty thị trường Với đề tài này, tác giả mong muốn doanh nghiệp dệt may Việt Nam phát triển mạnh Và với Công ty may Long Mã, tác giả mong với số giải pháp đề giúp công ty phát triển mạnh mẽ hoạt động xuất ngày củng cố uy tín, nâng cao sức cạnh tranh thị trường Hàn Quốc thị trường khác 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2014- 2016 Bảng kim ngạch xuất sản phẩm dệt may Công ty giai đoạn 2014 -2016 Bảng cấu kim ngạch xuất theo mặt hàng sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc Công ty giai đoạn 2014 -2016 PGS TS Dỗn Kế Bơn, Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc TếĐại Học Thương Mại, 2010 PGS.TS.Dỗn Kế Bơn, TS.Đào Thị Bích Hòa, PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh, Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế,Nhà xuất Chính trịHành chính, 2009 Thông tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hải quan Điều Nghị định số 57/1998/NĐ-CP: “ thương nhân phép xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập có điều kiện thực theo điều Nghị định này” Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - Hàn Quốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc THƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: T.S NGUYỄN BÍCH THỦY Đơn vị cơng tác: Bộ môn Kinh tế quốc tế Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG Mã sinh viên: 14D130121 Lớp:K50E2 Tên đề tài: “Nâng cao sức cạnh tranh xuất sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc Công ty cổ phần may Long Mã.” Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần may Long Mã Sau q trình hướng dẫn, tơi có nhận xét sinh viên Nguyễn Thị Vân Trang sau: Quá trình thực khóa luận sinh viên: ( Đánh giá lực thực hiện, mức độ cố gắng nghiêm túc cơng việc, mức độ hòa thành khóa luận theo yêu cầu ) Chất lượng khóa luận ( Đánh giá hình thức, kết cầu, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thực trạng , giải pháp ) Kết luận Tôi đồng ý để sinh viên Nguyễn Thị Vân Trang nộp khóa luận tốt nghiệp đề nghị môn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo quy định Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Giáo viên hướng dẫn ... xuất sản phẩm dệt may Chương 3: Th c trạng nâng cao s c s c c nh tranh xuất c a c ng ty c phần Long Mã thị trường Hàn Qu c Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao s c c nh tranh xuất hàng dệt. .. hưởng tới nâng cao s c c nh tranh xuất hàng dệt may 14 CHƯƠNG III: TH C TRẠNG NÂNG CAO S C CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY C A C NG TY MAY LONG MÃ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QU C ... hại cho c ng ty 17 CHƯƠNG III: TH C TRẠNG NÂNG CAO S C CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY C A C NG TY MAY LONG MÃ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QU C 3.1.Giới thiệu c ng ty Long Mã tình hình xuất sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty may long mã sang thị trƣờng hàn qu c , Nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty may long mã sang thị trƣờng hàn qu c , 1 Lý luận chung về cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may, Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY MAY LONG MÃ SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC, 3 Đánh giá về thực trạng nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may của công ty Long Mã sang thị trường Hàn Quốc từ năm 2014-2016, CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn