Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm máy phát điện và vật tƣ ngành điện sang thị trƣờng các nƣớc ASEAN tại công ty CPXL TM trƣờ

40 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:31

LỜI CẢM ƠN Kết thúc trình học tập rèn luyện khoa Thương mại quốc tế - Trường đại học Thương Mại, nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài : “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường nước ASEAN Công ty CPXL & TM Trường Lộc” Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn Duy Đạt – Giảng viên môn Kinh tế quốc tế, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Trong thời gian thực tập nghiên cứu, tìm hiểu Cơng ty CXPL & TM Trường Lộc, em học hỏi thu nhận nhiều kiến thức bổ ích Nhờ em trang bị cho kinh nghiệm thực tế hoạt động thương mại quốc tế nói chung hoạt động xuất máy móc vật tư nói riêng Em xin chân thành cảm ơn công ty tạo điều kiện cho em thực tập cô chú, anh chị nhân viên giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn giới hạn thời gian, khóa luận tốt nghiệp em chắc khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em hi vọng nhận đóng góp, ý kiến quý báu từ thầy giáo thầy, cô Khoa Thương mại quốc tế để giúp em hoàn thiện trình nghiên cứu cơng tác sau Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Bảo Hằng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu .9 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .9 1.7 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN TẠI CÔNG TY CPLXL & TM TRƯỜNG LỘC 11 2.1 Một số lý thuyết vấn đề nghiên cứu 11 2.1.1 Lợi so sánh: 11 2.1.2 Lợi cạnh tranh Michael Porter 11 2.1.3 Lợi so sánh mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện Việt Nam thị trường ASEAN 13 2.1.4 Các biện pháp mà doanh nghiệp thường dùng để đẩy mạnh xuất 15 2.2 Phân định nội dung nghiên cứu 18 2.2.1 Đặc điểm thị trường xuất 18 2.2.2 Đánh giá kết hoạt động xuất 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN TẠI CÔNG TY CPXL & TM TRƯỜNG LỘC 20 3.1 Giới thiệu công ty CPXL & TM Trường Lộc 20 3.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 20 3.1.2 Quy mô vốn kinh doanh .20 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh .20 3.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 21 3.2.1 Doanh thu lợi nhuận công ty năm gần 21 3.2.2 Hoạt động thương mại quốc tế công ty 22 3.3 Phân tích hoạt động xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty 23 3.3.1 Đặc điểm thị trường ASEAN 23 3.3.2 Phân tích giá trị kim ngạch xuất sang thị trường ASEAN 23 3.3.3 Phân tích cấu mặt hàng MPĐ & VTNĐ san thị trường ASEAN công ty 24 3.3.4 Phân tích khả cạnh tranh sản phẩm MPĐ & VTNĐ thị trường ASEAN công ty .25 3.4 Đánh giá hoạt động xuất mặt hàng MPĐ & VTNĐ công ty sang thị trường ASEAN 27 3.4.1 Những mặt đạt 27 3.4.2 Những mặt tồn 28 3.4.3 Nguyên nhân tồn 29 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MPĐ & VTNĐ SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN CỦA CÔNG TY 32 4.1 Định hướng hoạt động xuất xuất sản phẩm MPĐ & VTNĐ công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN 32 4.2 Một số giải pháp đẩy mạnh XK sản phẩm MPĐ & VTNĐ công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN .33 4.2.1 Nâng cao chất lượng tính cạnh tranh sản phẩm chiến lược tiết kiệm chi phí 33 4.2.2 Tăng công tác nghiên cứu thị trường mở rộng thị trường XK .33 4.2.3 Chiến lược khác biệt hóa nâng cao uy tín thương hiệu 34 4.2.4 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại 35 4.2.5 Khai thác thị trường nước 36 4.2.6 Phát triển nguồn nhân lực công ty 36 4.3 Kiến nghị Công ty 37 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Tên bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty CPXL & TM Trường Lộc (2012 – 2015) Bảng 3.2 Kim ngạch XNK công ty qua năm 2012-2015 Bảng 3.3 Giá trị kim ngạch xuất MPĐ & VTNĐ sang thị trường ASEAN công ty (2012-2015) Bảng 3.4 Kim ngạch XK mặt hàng MPĐ & VTNĐ công ty sang thị trường ASEAN (2012-2015) Trang 21 22 23 24 Bảng 4.1 Kế hoạch xuất đến năm 2020 công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN 30 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CPXL & TM XK – NK TNHH MPĐ & VTNĐ Ý NGHĨA Cổ phần xây lắp thương mại Xuất khẩu, nhập Trách nhiệm hữu hạn Máy phát điện vật tư ngành điện DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TỪ VIẾT TẮT AFTA AEC ATIGA Ý NGHĨA Hiệp định thương mại tự ASEAN Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp định Thương mại hàng hóa FTA ASEAN Hiệp định thương mại tự CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong suốt năm qua, xuất-nhập ln chiếm vị trí yếu chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vị Việt Nam ngày củng cố khẳng định trường quốc tế, quan hệ đối ngoại nước ta với nước, tổ chức quốc tế vùng lãnh thổ mở rông hết Việt Nam bước hội nhập sâu vào kinh tế khu vực toàn cầu với việc gia nhập tổ chức kinh tế-xã hội, điển hình năm 2015, ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung, điều đem lại nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Xét hội, Việt Nam có thị trường hàng hóa dịch vụ rộng lớn hơn, Việt Nam có hội thu hút nhiều vốn đầu tư nước hơn, đặc biệt từ nước có kinh tế phát triển cao Singapore, Indonesia nâng cao lực cạnh tranh cho hàng xuất Việt Nam Thêm vào đó, doanh nghiệp Việt Nam có hội để giảm chi phí, hạ giá thành hàng xuất khẩu, góp phần gia tăng lực cạnh tranh Tuy nhiên, bên cạnh hội thách thức không nhỏ hấu hết doanh nghiệp Việt Nam không nhỏ bé quy mơ cơng nghệ Nhận thấy tầm quan trọng đó, cơng ty CPXL & TM Trường Lộc có bước tiến lớn việc xuất hàng hóa vào thị trường ASEAN, điều thấy qua tăng doanh số công ty năm gần đây, chứng tỏ hàng hóa cơng ty có tính cạnh tranh thị trường ASEAN Qua thực tế thực tập tốt nghiệp đơn vị, em thấy cơng ty tìm hướng hoạt động thương mại quốc tế, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển Song bên cạnh thành công mà công ty đạt hạn chế định việc xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện đặc biệt hoạt động thúc đẩy xuất cơng ty nhiều bất cập Vì vậy, em chọn đề tài : “Một số giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường nước ASEAN Công ty CPXL & TM Trường Lộc” làm đề tài để nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong năm qua, có nhiều đề tài nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất cho nhóm sản phẩm khác Có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề này:  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ : “ Giải pháp phát triển xuất số sản phẩm khí Việt Nam đến năm 2015” Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Công thương Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp xuất sản phẩm khí Việt Nam đến năm 2015 phân tích rõ nét thực trạng xuất máy động lực, sản phẩm khí, thiết bị kỹ thuật điện nước ta  Khóa luận tốt nghiệp : “Giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản Công ty TNHH Ban Dai Việt Nam”, sinh viên thực Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên hướng dẫn Nguyễn Duy Đạt, khoa Thương mại quốc tế, trường Đại học Thương Mại Khóa luận nêu số giải pháp để thúc đẩy xuất mặt hàng linh kiện điện tử sang Nhật Bản nhiên chưa cụ thể  Khóa luận tốt nghiệp : “Một số giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng gỗ dán sang thị trường Hàn Quốc Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập gỗ Long Đạt”, sinh viên thực Trần Thị Thanh Lương K43E5, giáo viên hướng dẫn Ths Phạm Thu Hương, khoa Thương mại quốc tế, trường Đại học Thương Mại Khóa luận sâu vào phân tích hoạt động xuất mặt hàng gỗ dán sang thị trường Hàn Quốc công ty giải pháp đẩy mạnh xuất chưa thực cụ thể Các cơng trình nghiên cứu sát vào mục tiêu nghiên cứu, giải vấn đề lý luận liên quan đến thúc đẩy xuất chất thúc đẩy xuất khẩu, nhân tố môi trường ảnh hưởng đến thúc đẩy xuất gắn với đặc điểm riêng sản phẩm nghiên cứu Đồng thời cơng trình nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động xuất sản phẩm đưa nhiều giải pháp khác nhằm thúc đẩy xuất Tuy nhiên, cơng trình đưa giải pháp thúc đẩy xuất cách chung giải pháp thị trường mà cơng trình nghiên cứu đưa mang tính cục phù hợp với thị trường mà đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu giải cách toàn diện phát triển xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN mặt lý luận thực tiễn Hơn nay, thị trường ASEAN thị trường đầy tiềm nước ta, thực tế xuất sang thị trường chưa tương xứng với tiềm Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài tập trung vào nghiên cứu phát triển mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN Công ty CPXL & TM Trường Lộc 1.3 Mục đích nghiên cứu - Về mặt lý luận : Hệ thống hóa sở lý luận giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty - Về thực trạng: Đánh giá thực trạng xuất giải pháp thúc đẩy xuất công ty qua năm 2012-2015 - Về giải pháp: Đề xuất số giải pháp thúc đẩy xuất máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN Công ty CPXL & TM Trường Lộc 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động xuất mặt hàng máy phát điện sang thị trường nước ASEAN - Về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu số liệu thực tiễn hoạt động xuất máy móc sang nước ASEAN giai đoạn 2012-2015 đề xuất giải pháp năm 2020 1.6 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp thống kê, thu thập số liệu, xử lý số liệu, phân tích tổng hợp-quy nạp diễn dịch khảo sát thực tiễn làm phương pháp sử dụng trình triển khai nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận Ngồi phần tóm tắt, lời cảm ơn, mục lục, danh mục biểu bảng, danh mục sơ đồ hình vẽ ,tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAn công ty Chương 3: Phân tích thực trạng giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty Chương 4: Định hướng phát triển đề xuất nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty 10 ˗ Thứ hai, sản phẩm cơng ty có khả cạnh tranh thị trường ASEAN với việc cơng ty hạ giá thành sản phẩm việc tiết kiệm chi phí, lắp ráp máy phát điện nhập từ nước ngoài,…từ đó, thu hút nhiều khách hàng nhiều phân khúc thị trường ˗ Thứ ba, công ty có vị thị trường quốc tế, minh chứng cho điều cơng ty có văn phòng đại diện Myanmar, bước tiến lớn giúp cơng ty thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN Có thể nói, thành tựu to lớn, đáng khích lệ mà cơng ty đạt Sở dĩ công ty đạt thành tựu số nguyên nhân sau: ˗ Nguồn lao động đào tạo bản, tay nghề ngày nâng cao đáp ứng nhu cầu chế tạo, lắp ráp máy phát điện ˗ Ban lãnh đạo công ty nhân viên cơng ty có hướng đắn hoạt động kinh doanh công ty 3.3.4.2 Điểm yếu ˗ Thứ nhất, sản phẩm cơng ty yếu khả cạnh tranh chất lượng kém, khả giảm giá thành chưa triệt để phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập ngoại ˗ Thứ hai, yếu khả kinh doanh thị trường quốc tế, phần thị trường ASEAN có nhiều đối thủ mạnh Singapore, Indonesia… ˗ Thứ ba, công ty chưa trọng đến hoạt động xuất thị trường quốc tế, mà quan tâm đến thị trường nước Điều khiến công ty nhiều hội ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung ˗ Thứ tư, cơng nghệ sản xuất cơng ty yếu kém, chưa học hỏi nhiều công nghệ tiên tiến trường quốc tế Một số nguyên nhân dẫn đến yếu công ty: ˗ Do lĩnh vực xuất máy phát điện lĩnh vực mới, phát triển năm trở lại nên cơng ty thiếu kinh nghiệm thua nhiều mặt so với doanh nghiệp nước khác ˗ Chủ yếu cơng ty phải nhập ngun liệu từ bạn hàng nước ngoài, chưa thể tự chế tạo sản phẩm mang thương hiệu riêng 26 ˗ Công tác hỗ trợ, xúc tiến thương mại công ty chưa tiến hành mạnh mẽ có hiệu 3.4 Đánh giá hoạt động xuất mặt hàng MPĐ & VTNĐ công ty sang thị trường ASEAN Bất kỳ doanh nghiệp tham gia vào q trình sản xuất kinh doanh phải mạnh, khả riêng tồn phát triển, nắm mạnh tận dụng chìa khóa vạn đem đến thành cơng cho thân doanh nghiệp Công ty CPXL & TM Trường Lộc đơn vị vậy, suốt thời gian qua công ty phát huy ưu điểm đồng thời giảm thiểu yếu điểm mang tính chủ quan nhằm trì nâng cao thành tích hoạt động kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động việc đóng góp cho ngân sách nhà nước 3.4.1 Những mặt đạt  Hoạt động xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện vượt tiêu đề Trong năm qua hoạt động xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện cơng ty ln hồn thành vượt tiêu đề không ngừng phát triển qua năm Kim ngạch xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện công ty sang thị trường ASEAN năm 2015 có bước đột phá đạt mức 1,1 triệu USD tăng 83,3% so với năm 2014 Mặc dù năm 2013 tình hình kinh tế giới có nhiều bất lợi kim ngạch xuất công ty sang thị trường ASEAN đạt tốt, trì tinh thần kiên trì, nghị lực cơng ty vượt qua khó khăn hồn thành mục tiêu cơng ty đề ra, minh chứng kim ngạch xuất năm 2015 vượt mức mong đợi  Thị trường cơng ty mở rộng Trước tình hình khó khăn chung kinh tế, lãnh đạo công ty định thực chủ trương giữ vững thị trường có, mở rộng thêm nhiều khách hàng mới, nhiều thị trường Trước đây, công ty tập trung vào thị trường nước, thị trường công ty không ngừng 27 mở rộng nước: Myanma, Lào, Campuchia, Malaysia,… thành tựu to lớn cơng ty có văn phòng đại diện Myanma Đây bước tiến lớn công ty việc mở rộng phát triển thị trường ASEAN Cơng ty ln hồn thành tốt kế hoạch đề để đảm bảo đạt mức doanh thu lợi nhuận dự kiến Nhờ trọng công tác nghiên cứu thị trường, nắm sát nhu cầu đòi hỏi thị trường, xác định rõ thị trường mục tiêu, thị trường tiếm từ triển khai tốt hoạt động đáp ứng nhu cầu nên cơng ty xây dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh rộng lớn với nhiều bạn hàng khu vực khác  Cơng ty lắp ráp máy phát điện với nguyên vật liệu có giá thành rẻ tiết kiệm chi phí Hiện nay, cơng ty chế tạo máy phát điện dựa tổ máy nhập có sẵn có giá thành rẻ so với máy phát điện nhập thị trường Công ty đạt thành tựu cơng ty thường xun nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, tay nghề cho cán công nhân viên, tạo thời gian kinh phí cử người học khóa nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cơng nhân khí điện Đây lợi lớn cơng ty để cạnh tranh thị trường quốc tế  Tổ chức tốt hoạt động giao dịch thực nghiêm chỉnh hợp đồng với khách nước ngồi Cơng ty cố gắng việc nâng cao lực tổ chức khâu đàm phán ký kết hợp đồng với bạn hàng nước ngoài, tạo sở ban đầu tốt đẹp cho hoạt động xuất Tiếp cơng ty nghiêm túc thực điều khoản hợp đồng với khách hành Chính cơng ty có uy tín với bạn hàng nước ngồi, đơn hàng đến với cơng ty ngày tăng Nhiều khách thoải mái, tin tưởng đặt quan hệ kinh doanh lâu dài với công ty, ký kết với công ty hợp đồng dài hạn 3.4.2 Những mặt tồn  Kim ngạch xuất công ty tăng không 28 Năm 2013, 2014 kim ngạch XK công ty có sụt giảm, điều cho thấy hoạt động xuất cơng ty chưa ổn định chưa trọng  Công tác nghiên cứu thị trường chưa tốt Cơng tác tìm kiếm, khai thác thị trường công tác vô quan trọng hoạt động kinh doanh, để nâng cao vị công ty thị trường quốc tế khâu quan trọng định phát triển công ty Tuy nhiên, thời gian qua thị trường xuất công ty bạn hàng truyền thống có số lượng lớn, mặt hàng hay số lượng đặt hàng thị trường Đồng thời, cơng ty chưa có phòng ban đảm nhận cơng việc này, cơng ty cần có kế hoạch tách riêng nhân viên cơng ty chun mơn hóa cơng việc mình, hoạt động cơng ty phát triển, chun mơn hóa đem lại hiệu cho công ty  Chất lượng hàng xuất chưa đảm bảo Do vấn đề tiết kiệm chi phí sản xuất, cơng ty tự lắp ráp tổ máy phát điện dựa nguồn nguyên liệu nhập ngoại, nhiên, trình sản xuất khơng thể tránh khỏi sai sót yếu mặt công nghệ sản xuất, điều làm chất lượng hàng hóa chưa tốt  Hoạt động xuất bị tác động mạnh tỷ giá hối đối Hiện nay, tỷ giá thị trường ln biến động thất thường, công ty nên mở công tác nghiên cứu sách tỷ giá nhà nước Hoạt động xuất ln gắn liền với tỷ giá Có thể đồng tiền nước nhập khẩu, đồng tiền nước xuất đồng tiền nước thứ 3.4.3 Nguyên nhân tồn 3.4.3.1 Nguyên nhân khách quan + Công tác quản lý hoạt động xuất tồn từ phía nhà nước 29 Mặc dù có chiến lược để thúc đẩy xuất hạn chế nhập vào thực thi nhà nước ta đẩy doanh nghiệp vào khó khăn Cụ thể: Hệ thống văn pháp lý chưa hoàn chỉnh, nhiều cơng văn chung chung chưa rõ ràng, cụ thể có số quy định bất hợp lý hay khơng có tính khả thi cho doanh nghiệp Hệ thống thuế quan cắt giảm cho số mặt hàng loại máy mà công ty xuất nguồn nguyên vật liệu nhập vào để sản xuất sản phẩm cao Các thủ tục hải quan phải nhiều thời gian Trong trường hợp cơng ty xuất hàng hóa thủ tục hải quan giữ lại để kiểm tra, xem xét gây chậm trễ khâu tốn Cơng ty đôi lúc gặp phải nhân viên hải quan thiếu tinh thần hợp tác khơng thiện chí gây khó khăn cho hoạt động xuất hoạt động nhập công ty + Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái Trong doanh nghiệp xuất có yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu xuất mà không nhắc đến tỷ giá hối đối Tỷ giá hối đối biến động thất thường, thay đổi liên tục khiến hoạt động xuất biến động thất thường theo Hình thức xuất trực tiếp, hay tạm nhập tái xuất mà công ty áp dụng cho phép công ty nắm bắt nhu cầu thị trường số lượng chất lượng giá khó tránh biến động tỷ giá ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty + Hạn chế nguồn nguyên vật liệu công nghệ sản xuất Hầu máy phát điện thị trường phải nhập từ nước láp ráp theo mẫu máy phát điện nhập Nước ta chưa thể tự sản xuất máy phát điện mang thương hiệu riêng, cơng nghệ sản xuất yếu kém, sở vật chất kỹ thuật chưa cao 3.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan + Công tác nghiên cứu thị trường chưa hiệu Trong thời gian hoạt động công ty chưa trọng tới vấn đề nghiên cứu thị trường, chưa có phòng nghiên cứu thị trường riêng mà chủ yếu kết hợp (phòng kinh doanh đồng thời phòng nghiên cứu thị trường) Do vậy, 30 hoạt động nghiên cứu không phát triển, dẫn đến thu hút bạn hàng nhiều hạn chế đơn đặt hàng nhỏ lẻ, chưa có giá trị lớn + Các hoạt động xúc tiến thương mại chưa thường xun Tuy cơng ty có số biện pháp xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường đạt kết định biện pháp ít, tập trung số thị trường định + Trình độ chun mơn đội ngũ cán thấp Nguồn nhân lực nhân tố tác động đến hoạt động thúc đẩy xuất sản phẩm công ty Đội ngũ cán trẻ cơng ty thiếu kinh nghiệm, số cán chưa thành thạo chun mơn nghiệp vụ, tác phong chậm, chưa sâu sát với thực tế nguyên nhân khó khăn việc thúc đẩy xuất công ty Hơn nữa, năm qua công tác tổ chức nhân có nhiều biến động nhập phòng, tách phòng, luân chuyển cán từ phòng ban 31 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MPĐ & VTNĐ SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN CỦA CÔNG TY 4.1 Định hướng hoạt động xuất xuất sản phẩm MPĐ & VTNĐ công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN Trong thời gian tới, công ty lấy xuất hình thức kinh doanh cơng ty Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty năm qua, công ty đưa phương hướng, kế hoạch hoạt động xuất sang thị trường ASEAN đến năm 2020 là: Bảng 4.1 Kế hoạch xuất đến năm 2020 công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN Các tiêu Giá trị Tổng kim ngạch XK triệu USD Tổng doanh thu 1000 tỷ đồng - Doanh thu XK 120 tỷ đồng (Nguồn: Phòng Kinh doanh, Cơng ty CPXL & TM Trường Lộc)  Về cấu mặt hàng XK: Đẩy mạnh XK mặt hàng truyền thống bên cạnh đa dạng hóa mặt hàng, khắc phục mặt hàng hạn chế Giảm tỷ trọng XK vào thị trường trung gian, vươn tới tiêu thụ ổn định cho loại mặt hàng, đạt hiệu XK cao  Về thị trường: Khai thác tốt thị trường quen thuộc như: Myanmar, Lào, Campuchia,… bên cạnh tăng kim ngạch xuất sang thị trường : Philipin, Thái Lan, Malaysia,… Đẩy mạnh việc tìm kiếm thơng tin thị trường, khách hàng thơng qua Internet Ngồi ra, cơng ty bước trì phát triển hoạt động kinh doanh tại, phát triển thêm mặt hàng chủ lực, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ kinh doanh XK, trình độ ngoại ngữ cho cán nhân viên, đổi thiết bị phục vụ cho cho trình XK hàng hóa đại, kịp thời 32 4.2 Một số giải pháp đẩy mạnh XK sản phẩm MPĐ & VTNĐ công ty CPXL & TM Trường Lộc sang ASEAN 4.2.1 Nâng cao chất lượng tính cạnh tranh sản phẩm chiến lược tiết kiệm chi phí Hàng hóa Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa chủng loại nước Châu Á Singapore hay Nhật Bản, thể đổi cơng nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm biện pháp quan trọng để tăng sức cạnh tranh hàng Việt Nam thị trường quốc tế, qua thúc đẩy XK phát triển Chất lượng sản phẩm yếu tố định cuối đến tồn doanh nghiệp thời buổi Chất lượng sản phẩm với mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện thể việc tiết kiệm nhiên liệu bền Xu khoa học công nghệ phát triển vũ bão yêu cầu công ty phải ln có chiến lược, tầm nhìn việc đầu tư máy móc thiết bị Chỉ có đầu tư, đổi máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng suất lao động từ tăng khả cạnh tranh cơng ty Cơng ty nên xây dựng phòng ban kiếm tra chất lượng sản phẩm , hàng hóa xuất mặt hàng mà phải đáp ứng nhu cầu nơi nhập Khi hàng hóa xuất nước ngồi gặp nhiều thách thức khơng phải đạt chất lượng cao mà phải phù hợp với môi trường quốc gia nơi nhập Nhờ đó, cơng ty tạo tính siêu việt thu lợi nhuận lớn nhờ tiêu thục nhiều sản phẩm với giá cạnh tranh Những chiến lược giúp công ty đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối đa Kết đạt được: - Cơng ty tạo dựng niềm tin với khách hàng củng cố vững mối quan hệ bạn hàng lâu năm - Đem lại doanh thu cho công ty Nhưng khơng tính tốn làm tăng chi phí khơng thể đem lại lợi nhuận cho công ty 4.2.2 Tăng công tác nghiên cứu thị trường mở rộng thị trường XK Dựa vào tình hình thực tế cơng ty, ta nhận thấy bạn hàng nhập công ty chưa rộng rãi chủ yếu thị trường truyền thống hay chi nhánh lãnh thổ khác Muốn có thị trường cơng ty phải đẩy mạnh 33 công tác nghiên cứu thị trường tiềm Để tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ, công ty cần xúc tiến hoạt động tiếp thị, giao tiếp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng Công ty cần đặc biệt quan tâm tới buổi hội chợ, triển lãm, hội nghị kinh tế lớn đặc biệt cần gửi cán trực tiếp thị trường nước nghiên cứu lựa chọn sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Để thành công công tác nghiên cứu thị trường công ty cần lưu ý: + Phân đoạn thị trường nhằm hiểu biết quy luật hoạt động thị trường mặt: chất lượng sản phẩm họ cần, mẫu mã, dung lượng thị trường điều kiện trị, tập quán, hệ thống luật pháp, thương mại… + Sàng lọc sơ thị trường khơng thích hợp Đó thị trường nào, có bảo hộ mậu dịch khắt khe q hay khơng, thị trường có q xa cho việc vận chuyển hay khơng, chi phí cho XK nào… Kết đạt được: Nếu cơng ty thực tốt cơng tác nghiên cứu, tìm kiếm mở rộng thị trường cơng ty thu số kết sau: - Nắm bắt đầy đủ nhu cầu khách hàng sản phẩm công ty Trên sở có chiến lược tạo loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường riêng biệt - Tiến hành nghiên cứu thị trường giúp công ty tạo lợi cho sản phẩm, tạo khác biệt với sản phẩm khác loại Từ đó, cơng ty xác định nên tham gia vào XK loại hàng hóa đem lại lợi nhuận cao cho công ty Bên cạnh cơng ty phải xác định rõ mở thêm phòng ban nghiên cứu thị trường chi phí cơng ty cao lên Vì vậy, thực nên xác định rõ mặt đạt chi phí mà cơng ty bỏ 4.2.3 Chiến lược khác biệt hóa nâng cao uy tín thương hiệu Trên thị trường thương hiệu doanh nghiệp có chỗ đứng vững việc phát triển sản phẩm dễ dàng Vì cơng ty phải tìm cách nâng cao uy tín thị trường giới Cơng ty phải đặc biệt quan tâm tới cơng tác chăm sóc khách hàng hơn, phải tạo dịch vụ sau bán độc vô nhị tạo tin tưởng, hài lòng 34 khách hàng sản phẩm Khi uy tín cơng ty tăng lên, điều tất yếu sản phẩm bán rộng rãi với số lượng lớn, doanh thu tăng lên rõ rệt 4.2.4 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động XK, cộng cụ để nâng cao hình ảnh, uy tín, nhãn hiệu hàng hóa cơng ty tâm lý khách hàng Vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu công ty cần tăng ngân sách cách thích đáng cho hoạt động xúc tiến thương mại Cơng ty cần tích cực quảng cáo sản phẩm nhiều hình thức: tham gia triển lãm, hội chợ, quảng cáo qua đài báo, ấn phẩm, mạng Internet Mặc dù công ty thực hoạt động song chưa thường xuyên đặn Trong tham gia hội chợ triển lãm, cơng ty cần có sẵn catalogue để giới thiệu cho khách hàng sản phẩm cơng ty với hình ảnh minh họa sắc nét Cơng ty cần tích cực xây dựng hồn thiện website mình, thường xun cập nhật thơng tin sản phẩm, giá cả, dịch vụ… công ty hai ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh Công ty cần tăng cường mối quan hệ công ty với doanh nghiệp quan chuyên tổ chức hội chợ triển lãm VCCI, VIETCRAFT… Bên cạnh việc quảng cáo cơng ty cần có thêm hình thức chào hàng trực tiếp gián tiếp với khách hàng Công ty cần chủ động chào hàng không nên chờ khách hàng tự đến với sản phẩm công ty Công ty nên thường xuyên tăng cường tổ đoàn cán khảo sát thị trường nước ngồi để tìm kiếm khách hàng Thực tế năm qua, cơng ty có tổ chức nhiều đoàn khảo sát thu kết khả quan Công ty cần mở rộng mối quan hệ với tham tán thương mại, đại sứ quán nước ta nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại, Sở Thương mại Hà Nội, Bộ Công thương Thiết lập mối quan hệ tốt với tổ chức không giúp công ty thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh mà nhiều giới thiệu đầu mối tiêu thụ sản phẩm Thời gian gần đây, nước ta đón nhiều tổ chức kinh tế nước ngồi, thương nhân đến thăm tìm kiếm 35 hội làm ăn Việt Nam Công ty cần tranh thủ thu thập thông tin, tiếp xúc với doanh nhân để chọn cho hướng kinh doanh thích hợp Công ty cần sớm xây dựng thêm nhiều văn phòng đại diện giao dịch nước ngồi Hiện cơng ty có văn phòng đại diện Myanmar Trong thời gian tới công ty nên thành lập số văn phòng đại diện số thị trường tiềm khác Lào, Malaysia, Philipin,… để tăng cường hoạt động quảng cáo, khuếch trương tuyên truyền mạnh cơng ty thơng qua báo chí, phương tiện truyền thơng…cải tiến hình thức quảng cáo sản phẩm để phù hợp với nước Mặc dù chi phí cho việc tốn đem lại thành công lớn việc thúc đẩy XK sản phẩm công ty 4.2.5 Khai thác thị trường nước Cần khai thác tối đa thị trường nước để giảm quy mô nhập nguồn nguyên liệu, hạn chế mức độ phụ thuộc vào thị trường nguyên vật liệu để tối đa hóa đầu vào tiết kiệm chi phí Nghiên cứu điều chỉnh cơng nghệ, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất nước thông qua việc khai thác nguồn, nguyên, nhiên, vật liệu sẵn có nước Sản phẩm cơng ty đáp ứng nhu cầu số thị trường, cần nỗ lực khai thác thị trường nội địa để trì quy mơ hoạt động thời kỳ khó khăn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân nước, giảm áp lực nhập khẩu, góp phần cân cán cân thương mại Kết đạt được: ˗ Tạo khả khai thác thị trường, giảm chi phí giá thành sản phẩm, từ tăng lợi nhuận cơng ty sở tặng hiệu hoạt động kinh doanh công ty 4.2.6 Phát triển nguồn nhân lực công ty Bất kỳ cơng ty dù có vốn lớn, có trang thiết bị đại, mà nguồn nhân lực không đảm bảo cho yêu cầu sản xuất, quản lý, kinh doanh cơng ty khơng thể phát triển người chủ thể định thành công hay thất bại công ty Với mức độ cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi cơng ty phải có cán chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, động sáng tạo, không thành thạo ngoại ngữ mà cần phải có am hiểu định lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán nước bạn hàng Đặc biệt cán 36 xuất khẩu, mơi trường kinh doanh quốc tế đòi hỏi người cán phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ thông thạo luật pháp quốc tế để hạn chế rủi ro giảm chi phí xuất Thực nghiêm túc công tác tuyển chọn nhân lực, đưa yêu cầu cao người tham gia tuyển chọn, đặc biệt cán xuất kỹ nghiệp vụ cần đáp ứng yêu cầu trình độ ngoại ngữ khả giao tiếp ngoại ngữ Ví dụ nhân viên kinh doanh cần phải có khả giao tiếp tiếng Anh tốt, có khả thuyết trình, đàm phán, thành thạo vi tính, hiểu biết nghiệp vụ ngoại thương… Công ty cần tăng cường hoạt động đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho cán cơng nhân viên, tạo thích thú người với cơng việc Đưa cán nước ngồi tham gia khóa đào tạo, hội thảo, khóa huấn luyện ngắn ngày nghiệp vụ XNK Ngồi ra, cơng ty cần có chế độ khen thưởng hợp lý, xử phạt nghiêm minh, công ty cần cất nhắc cá nhân làm việc có hiệu lên vị trí cao nhằm nêu gương, tạo động lực cho cá nhân khác 4.3 Kiến nghị Công ty Công ty CPXL & TM Trường Lộc nên có chủ trương lập ban chuyên nghiên cứu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, tiêu chuẩn chất lượng thị trường tiềm Philippin, Malaysia, Lào, tìm mối hợp đồng xuất lớn, ổn định lâu dài để phân bổ, phân phối sản phẩm tránh tình trạng tranh chấp không lành mạnh Hàng năm, công ty cần phải xây dựng chương trình hoạt động cụ thể cho công tác xúc tiến xuất Bao gồm: xác định mục tiêu hoạt động xúc tiến; xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến; xây dựng phương án hoạt động xúc tiến cụ thể; triển khai đánh giá kết hoạt động xúc tiến 37 KẾT LUẬN Phát triển quan hệ XNK kết tất yếu qn trình tự hóa thương mại, q trình phân cơng lao động, q trình nâng cao vai trò tự chủ kinh doanh công ty Thông qua hoạt động XNK mà ngành cơng nghiệp tìm cấu sản phẩm cho phép khai thác lợi so sánh thúc đẩy tăng trưởng hiệu Công ty CPXL & TM Trường Lộc nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh XNK mà chủ yếu mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện mà Việt Nam hạn chế Hiện cán công nhân viên đào tạo, kho bãi để chứa đựng hàng hóa xây dựng, công nghệ nỗ lực đầu tư nghiên cứu Song công ty CPXL & TM Trường Lộc đứng trước khó khăn thách thức phải đối mặt với đối thủ mạnh trường quốc tế Hy vọng với nỗ lực cơng ty đạt mục tiêu chiến lược 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế quốc tế - Đại học Thương mại Khóa luận tốt nghiệp sinh viên trường Đại học Thương mại ( năm 2012, 2013, 2014) Báo cáo tài Cơng ty CPXL & TM Trường Lộc năm 2012, 2013, 2014, 2015 Bảng thống kê kim ngạch XNK Công ty CPXL & TM Trường Lộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ : “ Giải pháp phát triển xuất số sản phẩm khí Việt Nam đến năm 2015” Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Công thương Các trang web:  www.vcci.com.vn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam  www.moit.gov.vn Trang thông tin điện tử Bộ Công thương  www.customs.gov.vn Trang thông tin điện tử Hải quan Việt Nam 39 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BỘ MƠN KINH TẾ QUỐC TẾ NAM *********** Độc lập – Tự – Hạnh phúc ********* THƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Duy Đạt Đơn vị công tác: BM Kinh tế quốc tế - ĐHTM Họ tên sinh viên: Nguyễn Bảo Hằng Mã sinh viên: 12D130134 Lớp: K48E3 Tên đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất sản phẩm máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường nước ASEAN Công ty CPXL & TM Trường Lộc Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xây lắp thương mại Trường Lộc Sau trình hướng dẫn, tơi có nhận xét sinh viên…………………….… sau: Q trình thực khóa luận sinh viên: - Liên hệ với giáo viên: - Mức độ nghiêm túc q trình làm khóa luận: - Hình thức khóa luận - Tn thủ đề cương duyệt: - Nhận xét khác Chất lượng khóa luận - Kết cấu khóa luận theo quy định: - Nội dung khóa luận có đạt yêu cầu - Nhận xét khác: Kết luận Tôi đồng ý để sinh viên ……………………………………….nộp khóa luận tốt nghiệp đề nghị mơn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo quy định Hà Nội, ngày…… tháng…… năm…… Người hướng dẫn 40 ... luận giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAn công ty Chương 3: Phân tích thực trạng giải pháp thúc đẩy xuất mặt hàng máy phát điện vật tư ngành điện. .. - Về giải pháp: Đề xuất số giải pháp thúc đẩy xuất máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường ASEAN công ty 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất mặt... động thúc đẩy xuất cơng ty nhiều bất cập Vì vậy, em chọn đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy xuất sản phẩm máy phát điện vật tư ngành điện sang thị trường nước ASEAN Công ty CPXL & TM Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm máy phát điện và vật tƣ ngành điện sang thị trƣờng các nƣớc ASEAN tại công ty CPXL TM trƣờ , Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm máy phát điện và vật tƣ ngành điện sang thị trƣờng các nƣớc ASEAN tại công ty CPXL TM trƣờ , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN TẠI CÔNG TY CPLXL & TM TRƯỜNG LỘC, Các giải pháp khác, Trường Lộc ( 2012-2015), CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MPĐ & VTNĐ SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm