Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Côm (Elaeocarpus griffithi)

90 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 14:10

Nội dung nghiên cứu như sau: Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất trong dịch chiết etylaxetat của cây Côm (Elaeocarpus griffithi), thuộc họ Côm (Elaeocarpaceae); khảo sát hoạt tính độc tế bào của dịch chiết etylaxetat tổng cũng như các chất phân lập được. Luận văn Thạc sĩ 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­O0O­­­­­­­­­­­­­­ TRẦN THU TRANG NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN HĨA HỌC VÀ HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO CỦA CÂY CƠM (ELAEOCARPUS GRIFFITHI) Chun ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 42 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TSKH. Phạm Văn Cường Luận văn Thạc sĩ 2013 Hà Nội, Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc   đến TSKH. Phạm Văn Cường người đã tận tình hướng dẫn tơi hồn thành bản   luận văn này.    Tơi cũng xin chân thành cảm  ơn tồn thể  cán bộ  tại phòng Tổng hợp   Hữu cơ  ­Viện Hóa sinh biển và ban lãnh đạo Viện Hóa sinh biển đã động   viên và giúp đỡ tơi rất nhiều trong việc hồn thành bản luận văn này Tơi xin gửi lời cảm ơn tới dự án Pháp – Việt, đặc biệt là Viện Hóa học   các  Hợp chất Tự nhiên tại Gif­sur­Yvette (Cộng hòa Pháp) đã đo mẫu và thử   hoạt tính gây độc tế bào các cặn chiết và các chất phân lập được để tơi có thể   hồn thành bản luận văn này Tơi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Viện Cơng nghệ sinh học và   các thầy cơ giáo Khoa Sinh học­Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên­ĐHQG   Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tơi học tập và hồn thành luận   văn này Tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình và bạn bè ln động viên và ở   bên cạnh giúp đỡ  tơi những lúc khó khăn trong cuộc sống để  tơi có thể  làm   việc tốt và hoàn thành tốt luận văn này Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Trần Thu Trang Luận văn Thạc sĩ 2013 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AMEM  Advanced Minimum Essential Medium ATCC Bảo tàng giống chuẩn Hoa kỳ CC Column Chromatography (Sắc ký cột) 13 Carbon Magnetic Resonance Spectroscopy C­NMR (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân cacbon) d Dublet dd Dublet của dublet dt Dublet của triplet dq Dublet của quartet DMSO Dimethyl sulfoxyd DEPT Distortionless Enhancement By Polarization Transfer (Phổ DEPT) ED50 Liều tác dụng tối đa trên 50% đối tượng thử ESI­MS Electron Spray Impact Mas Spectroscopy  (Phổ khối va chạm phun mù điện tử) HSQC Heteronuclear Spectroscopy Quantum Coherence (Phổ tương tác dị hạt nhân) HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation (Phổ  tương tác liên kết dị  hạt nhân) H­NMR Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Luận văn Thạc sĩ 2013 (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton) H­1H­COSY        1H­1H Correlated Spectroscopy (Phổ tương tác proton­proton) IR Infrared Spectroscopy (Phổ hồng ngoại) IC50 Nồng độ ức chế 50% sự phát triển của cá thể nghiên cứu KB Tế bào ung thư biểu mô MCF­7 Tế bào ung thư vú m Multiplet  MS Mass spectrometry MTT (3­(4,5­dimethylthiazol­2­yl)­2,5­diphenyl tetrazolium  bromide) NMR Thin Layer Chromatography (sắc ký lớp mỏng) TMS Tetramethylsilan Trypsin EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) t Triplet TLC Thin Layer Chromatography (Sắc ký lớp mỏng) SKC Sắc ký cột S Singulet q Quartet J(Hz) Hằng số tương tác tính bằng Hz δ (ppm) Độ chuyển dịch hóa học tính bằng ppm  Luận văn Thạc sĩ 2013 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Cây Cơm  (   Elaeocarpus griffithi    ) thu   ộc họ Cơm (Elaeocarpaceae)   Hình 2. Một số hợp chất alkaloid từ lồi Elaeocarpus grandis Hình 3. Một số hợp chất alkaloid từ lồi Elaeocarpus fuscoides Hình 4. Một số hợp chất phân lập từ lồi E. parvifolius và E. mastersi Hình 5: Một số hợp chất từ lồi Elaeocarpus habbemensis Hình 6: Chu kỳ tế bào Hình 7: Các tác nhân alkylants  .9 Hình 8: Những tác nhân chống lại quá trình trao đổi chất 10 Hình 9: Ức chế tổng hợp protein 11  Hình 10: Các chất đan xen chuỗi ADN 11 Hình11: Ức chế enzyme topoisonmerase I và II 12 Hình 12: Cấu trúc hóa học của hợp chất F1 13 Hình 13: Cấu trúc hóa học của chất F2 .26 Hình 14: Cấu trúc hóa học của chất F3 27 Hình 15: Cấu trúc hóa học của chất F4 .29 Hình 16: Khảo sát hoạt tính độc tế bào ung thư vú của chất F2 30 Luận văn Thạc sĩ 2013 Hình 17: Minh họa ảnh hưởng của chất F2 trên dòng tế bào ung thư biểu mơ KB 32 Hình 18: Minh họa ảnh hưởng của chất F2 trên dòng tế bào ung thư vú MCF­7 32 DANH  MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu phổ   H­NMR (500 MHz) và 13C­NMR (125 MHz) của chất F1  trong DMSO Bảng 3.2: Số liệu phổ  1H­NMR (500 MHz) và 13C­NMR (125 MHz) của chất F2  trong DMSO Bảng 3.3: Số liệu phổ  1H­NMR (500 MHz) và 13C­NMR (125 MHz) của chất F3  trong DMSO Bảng 3.4 Số  liệu phổ  1H­NMR (500 MHz) và 13C­NMR (125 MHz) của chất F4  trong DMSO Luận văn Thạc sĩ 2013 MỞ ĐẦU Ngày nay, cùng với cơng cuộc phát triển kinh tế thì việc chăm sóc sức khỏe  ban đầu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trở nên cấp thiết đối với mọi quốc gia trên  thế giới. Do vậy, nhu cầu về sử dụng thuốc để phòng ngừa và chữa trị  những căn   bệnh nan y, đặc biệt là ung thư ngày càng cao. Hiện nay, một trong những hướng   chính để  phòng ngừa và chữa trị  bệnh ung thư  là nghiên cứu tìm các hợp chất có  nguồn gốc từ  thiên nhiên. Theo đánh giá của Tổ  chức Y tế  thế giới (WHO), 80%  Luận văn Thạc sĩ 2013 dân số  trên tồn thế  giới vẫn tin dùng các loại thảo dược cho việc chăm sóc sức  khỏe ban đầu và khoảng hơn 60% các tác nhân hóa trị  liệu dùng trong điều trị  ung  thư có nguồn gốc từ các hợp chất tự nhiên.[9,15,20] Nước ta có thảm thực vật vơ cùng phong phú và đa dạng. Theo các số liệu  thống kê của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), thì thảm thực vật Việt  Nam có trên 12.000 lồi, trong đó có khoảng 3.200 lồi được sử dụng trong dân gian   làm thuốc mới có hoạt tính cao, đã được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị bệnh   [34]. Ví dụ  nổi bật là việc phát hiện ra hai loại hoạt chất tự  nhiên Vinblastine và  Vincristine   từ     Dừa   cạn   (Catharanthus   roseus   (L.)  G   Don),   họ   Trúc   đào  (Apocynaceae)     [19]     Taxol   từ     thông   đỏ   (Taxus   brevifolia),   họ   Thơng  (Pinaceae) [31], cùng với các dẫn xuất bán tổng hợp như  Taxotere từ  10­deacetyl   bacatin III hay gần đây hoạt chất Vinflunine từ Vinorelbine cũng đã chính thức được   sử dụng để điều trị cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, còn phần lớn các cây thuốc   dân gian vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống. Việc nghiên cứu thành phần  hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học khơng những giúp sử dụng các cây thuốc một  cách hiệu quả mà trên cơ sở đó còn phân lập được các hoạt chất để từ đó tiến hành   tổng hợp hoặc bán tổng hợp ra các hoạt chất mới có hoạt tính cao hơn và ít tác dụng  phụ hơn trong điều trị Mơ hình nghiên cứu “Sinh học dẫn đường” nhằm tìm kiếm những chất có  hoạt tính sinh học là mơ hình nghiên cứu tiên tiến, có định hướng cao, nhằm làm   sáng tỏ bản chất khoa học của nguồn tài ngun thiên nhiên, góp phần đưa nhanh   các kết quả nghiên cứu vào áp dụng thực tiễn. Việc nghiên cứu kế thừa và phát huy  vốn q của dân tộc đặt ra trong lúc này vừa là vận hội và cũng là thách thức đối với  những nhà khoa học nói chung và cho những nhà nghiên cứu phát triển cơng nghiệp   được nói riêng. Với mong muốn đóng góp vào việc nghiên cứu thành phần hóa học   và hoạt tính sinh học của các thảo dược dân tộc, chúng tơi tiến hành đề  tài :  “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế  bào của cây Cơm  (Elaeocarpus griffithi) Luận văn Thạc sĩ 2013 với nội dung nghiên cứu như sau: Nội dung ­   Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc của các hợp chất trong dịch chiết   etylaxetat của cây Côm (Elaeocarpus griffithi), thuộc họ Côm (Elaeocarpaceae) ­  Khảo sát hoạt tính độc tế bào của dịch chiết etylaxetat tổng cũng như các chất  phân lập được CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung về cây Cơm Luận văn Thạc sĩ 2013 1.1.1 Mơ tả về thực vật Cơm (Elaeocarpus griffithii) là loại cây đại mộc cao khoảng 10­25m, thân  thẳng, gốc có bạnh bè thấp, cành non màu nâu nhạt, nhánh non có lơng mịn. Lá có   phiến mỏng hình mác dài 7­10 cm, rộng 2,5­3,5 cm, đầu có mũi nhọn, mép lượn  sóng,  có răng cưa mềm, hoa mọc thành từng chùm ở nách hay đầu cành, đài hoa có  năm lá đài hình tam giác, nhị  nhiều. Quả  hình thận dài 1,5 cm, đường kính 0,8 –   1cm, khi chín có màu đen. Gỗ  cây màu trắng vàng có thể  dựng làm nhà, đóng đồ  mộc thơng thường xẻ  ván. Nhân dân nhiều nơi thường chặt hạ  cây này để  mục   trong rừng để gây trồng nấm hương [1,2] Hình 1: Cây Cơm  (Elaeocarpus griffithi) thuộc họ Cơm (Elaeocarpaceae) 1.1.2 Phân bố sinh thái Cơm  (Elaeocarpus griffithii) là loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, với  một ít là cây ơn đới. Phần lớn các lồi cây thường xanh. Cây mọc rải rác trong  rừng thứ sinh ở độ cao từ  400 m trở xuống. Cây ưa sáng, mọc nhanh, thích hợp  10 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 29: Phổ 13C­NMR của chất F3 76 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 30: Phổ 13Cex­NMR của chất F3 77 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 31: Phổ DEPT của chất F3 78 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 32: Phổ MS của chất F3 79 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 33: Phổ 1H­ NMR của chất F4 80 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 34: Phổ 1Hex­ NMR của chất F4 81 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 35: Phổ 13C­NMR của chất F4 82 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 36: Phổ 13Cex­NMR của chất F4 83 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 37: Phổ DEPT của chất F4 84 Luận văn Thạc sĩ 2013 Phụ lục 38 : Phổ MS của chất F4 85 Luận văn Thạc sĩ 2013 86 Luận văn Thạc sĩ 2013 87 Luận văn Thạc sĩ 2013 88 Luận văn Thạc sĩ 2013 89 Luận văn Thạc sĩ 2013 90 ...   và hoạt tính sinh học của các thảo dược dân tộc, chúng tơi tiến hành đề  tài :  Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Cơm  (Elaeocarpus griffithi) Luận văn Thạc sĩ 2013... Ngày nay, các nhà khoa học vẫn đang miệt mài nghiên cứu nhằm tìm được  những hợp chất có hoạt tính cao trong điều trị ung thư 1.4 Các phương pháp nghiên cứu độ độc tế bào 20 Luận văn Thạc sĩ 2013 Một vài phép so màu nhanh đã được miêu tả...  Elaeocarpaceae phần lớn lồi cây này có hoa lưỡng tính hoặc khác gốc và chúng mọc thành cụm [1,2] 1.2 Những nghiên cứu trước đây về cây Cơm (Elaeocarpus griffithii)  Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Côm (Elaeocarpus griffithi), Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Côm (Elaeocarpus griffithi), TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Hình11: Ức chế enzyme topoisonmerase I và II, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu, 3 Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Côm, Hình 13: Cấu trúc hóa học của hợp chất F1, Hình 16: Cấu trúc hóa học của chất F4, Bảg 3.5: Kết quả thử hoạt tính độc tế bào của các chất phân lập được từ cây Côm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm