giáo án tin học lớp 4

134 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 14:09

Môn tin học lớp 4 được soạn theo chương trình sách giáo khoa mới theo dự án mô hình trường học mới Việt Nam. Bộ giáo án lớp 4 được soạn theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Từ đó hình thành phát triển năng lực học sinh. Hi vọng rằng sau khi các bạn tải về sẽ đáp ứng được phần nào công việc của các bạn. Bộ giáo án này có đầy đủ cả đề kiểm tra cuối kì 1, 2. Chúc các bạn thành công. Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: khám phá máy tính Bài 1: Những em biết (t1) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Ôn tập kiến thức th mục th mục b Kĩ năng: Ôn tập kĩ th mục th mục c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngồi thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, máy tính III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Bài (33) Hớng dẫn tìm hiểu bài: A.Hoạt động thực hành: Hđ1 Các a - Gọi hs đọc yc đề bài: phận MT - Gọi hs đứng chỗ làm - Gọi hs khác nx (10) => thân máy, bàn phím, hình, chuột b - Gọi hs đọc yc đề bài: - Gọi hs đứng chỗ làm => xử lý, hiển thị kết quả, tín hiệu vào c - Gọi hs đọc yc đề bài: - Gọi hs đứng chỗ làm - Gọi hs khác nx =>- trá cht, di chun, c¶m øng cht - bàn phím Hđ2.Bài tập a- Thảo luận nhóm 2: yc SGK/8 th mơc: (20’) - Gäi hs ®äc yc đề - Gọi đại diện nhóm TL - Gäi hs nhãm kh¸c nx => Më th mơc LOP4A đóng th mục LOP4A b- Thảo luận cách làm câu b Giáo án tin khối Hoạt động trò - 1hs - 2hs - Nghe sửa - 1hs - 2hs - Nghe vµ sưa - 1hs - 2hs - Nghe vµ sưa 1hs -2-3 nhãm Trêng tiĨu học Tiên Dợc B nhóm - Gọi đại diện nhãm TL - Gäi hs nhãm kh¸c nx => KÕt giống nh phần a Đây cách thứ Cách phần a B Củng cố- Dặn dò: (3) - Kể tên phận MT để bàn ? - Th mục dùng để làm ? - 2-3 nhóm - 1hs - Lu trữ thông tin - Cách tạo th mục khoa học giúp - Tìm kiếm thông tin đem đợc ? ợc dƠ dµng vµ nhanh chong - Gv Nx tiÕt häc - Tiết sau: Những em biết (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: khám phá máy tính Bài 1: Những em biết (t2) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Ôn tập kiÕn thøc vỊ th mơc vµ th mơc b Kĩ năng: Ôn tập kĩ th mục th mục c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngồi thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, máy tính III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò - 1Hs Kể tên phận MT để bàn? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động thực hành: Hđ3 Trao đổi - Làm việc theo cặp: bạn/1 máy cách tạo th mục a) Trên hình nỊn, t¹o th mơc KHOILOP4 KHOILOP4 (20’) b) T¹o th mơc cđa KHOILOP4 cã tªn líp em c) Trong th mục lớp em, tạo th mục có tên em tên vài bạn lớp d) Đọc thông tin hình điền vào chỗ () => Điền từ thiếu vào chỗ () + LOP4A + th mục + AN, BINH, KHIEM TUAN B.Hoạt ®éng øng dơng, më réng: (10’) - Th¶o ln nhãm 2: mở th mục - Gọi ĐD LOP4A tạo ë trªn, thªm th mơc nhãm TL LAN - Gäi ®¹i diƯn nhãm TL - 3-4 nhãm => Më th mơc LOP4A + Nh¸y chän New folder I KTBC (5’) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B + Gâ tªn LAN C.Cđng cè (3’) - Gv nx tiết học - Bài sau: Các thao tác với th mục (t1) Tuần: Tiết: Chủ đề 1: khám phá máy tính Bài 2: Các thao tác với th mơc (t1) I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thức: Làm quen với tệp, thực đợc thao tác: chép, xóa, đổi tên th mục b Kĩ năng: Thực đợc thao tác: chép, xóa, đổi tên th mục c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngồi thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, máy tính III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Nêu cách tạo th mục? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (30) A Hoạt động bản: Hđ1 Nhắc lại a - Gọi hs đọc yc đề bài: thao tác tạo - Gv vẽ th mục nêu lại cách th mục, mở th t¹o mơc (10’) KHOILOP4 I KTBC (5’) 4A 4B TO1 AN BINH TO2 KHIEM b - Gäi hs ®äc yc đề bài: Giáo án tin khối TO3 Hoạt động trß - 1Hs - 1hs - qs, nghe Trêng tiĨu học Tiên Dợc B - Gọi hs đứng chỗ lµm bµi =>+ TO1, TO2, TO3 + AN, BINH, KHIEM c - Gọi hs đọc yc đề bài: - Gọi hs đứng chỗ làm - Gọi hs khác nx =>Đánh dấu x ô thứ thứ Hđ2 Sao chép a- Thảo luận nhóm 2: Trao ®ỉi (Copy) th mơc: vỊ c¸ch chÐp th mơc - Gọi hs đọc yc đề (7) - Gọi đại diện nhóm TL - Gọi hs nhóm khác nx => Bớc 1: Nháy nút phải chuột vào th mục KHIEM th mơc TO1, chän copy Bíc 2: Më th mục TO2, nháy nút phải chuột, chọn Past b- Gọi hs đứng chỗ làm - Gọi hs nhãm kh¸c nx =>Trong th mơc TO2 cã th mơc KHIEM Hđ3 Đổi tên th - Làm việc theo cặp: trao đổi để thực đổi tên th mục: mục (7) + Bớc 1: Nháy nút phải chuột t¹i th mơc TO3, chän rename + Bíc 2: Gâ tên th mục vào ô TO3 to3 nhấn Enter => Điền từ thiếu vào chỗ () TO3->to3 Hđ4 Nhắc lại - Gọi 1hs đứng chỗ nhắc lại thao tác xóa th => Để xóa th mục to3, em nháy nút phải chuột vào th mục to3, mơc (6’) chän Delete/chän yes ®Ĩ xãa C Cđng cè- Dặn dò: (2) - Khi chép th mục, em đồng thời chép tất th mục cã th mơc ®ã ®óng hay sai ? - Khi xãa mét th mơc, em ®· ®ång thêi xóa tất th mục Giáo án tin khối - 1hs - Nghe vµ sưa - 1hs - 2hs - Nghe vµ sưa 2p 1hs -2-3 nhãm 1hs 1hs 2hs/1 máy 1hs - đúng Trờng tiểu học Tiên Dợc B có th mục hay sai ? - Muốn xóa hay đổi tên th mục mà th mục mở, em có xóa hay đổi tên đợc không ? - Gv Nx tiết häc - TiÕt sau: c¸c thao t¸c víi th mơc (t2) Giáo án tin khối Không Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: khám phá máy tính Bài 2: Các thao tác với th mơc (t2) I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thức: Biết chép, xóa, đổi tên th mục b Kĩ năng: Thực thành thạo thao tác: chép, đổi tên th mục c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngồi thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, giáo án, MT; HS: SGK, máy tính III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Nêu cách đổi tên, xóa th mục? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (30) A.Hoạt động thực hành: - Làm việc theo cặp: thực Bài 1/13 (10) yêu cầu sgk để đợc th mục sau: I KTBC (5) Hoạt động trò - 1Hs KHOILOP4 4A 4B TO1 TUAN Bµi 2/13 (10’) Híng dÉn: Gi¸o ¸n tin khèi LAN TO2 TO3 TO4 NGOC - Gọi đại diện nhóm thông báo kq - Gv nx - Làm việc theo cặp: Trong th mục lớp 4B, tạo th mục Sơn Ca Sau chÐp th mơc S¬n Ca sang th mơc LOP4A + Bớc 1: Mở th mục LOP4B, nháy nút phải cht vµo th mơc nµy - 3-4 nhãm Trêng tiĨu học Tiên Dợc B chọn New, gõ tên Sơn Ca + Bớc 2: Bấm phải chuột vào th mục Sơn Ca, chän copy Më th môc LOP4A, chän past B (10) Hoạt động ứng dụng, mở rộng: Bài 1/14 - Gọi hs đọc yc đề 1hs - Gv hd hs làm Bài 2/14 - Gọi hs đọc yc ®Ị bµi - Gv hd hs lµm bµi: + Bíc 1: Trong KHOILOP4/chọn tên lớp mình, chọn tên mình, bấm phải chuột chọn New/folder/gõ TAPVE + Bớc 2: Nháy chuột lên th mục TAPVE, nhấn F2 + Bớc 3: đổi tên TAPVE thành BAITAPVE C Củng cố- Dặn dò: (2) - Gv nx tiết học - Bài sau: Làm quen với tệp (t1) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: Tiết: Chủ đề 1: khám phá máy tính Bài 3: Làm quen víi TƯp (t1) I mơc tiªu: Gióp HS: a Kiến thức: Làm quen với tệp, phân biệt đợc tệp th mục b Kĩ năng: Phân biệt đợc tệp th mục c Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngồi thực hành máy tính II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, MT; HS: SGK, m¸y tÝnh III Néi dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2) B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò Tạo th mục tên lớp - 1Hs I KTBC (5) gồm tổ? - Gv Nx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: Hđ1 Tạo tệp - Gọi hs đọc yc đề - 1hs SGK/15 - phần mềm: (18) ?Trong phần tạo tệp Word, Paint, nhắc đến phần mềm Powerpoint ứng dụng? - Yc hs thực hành theo nhóm, - Từng nhóm T/H nhóm thi đua với xem nhóm tạo tệp nhanh - Gọi nhóm làm nhanh nói - 2-3 nhóm cách làm - Gọi nhóm khác nx - nhãm - Gv nx - Gv biĨu d¬ng nhóm làm nhanh Hỗ trợ nhóm làm yếu Hđ2 Phân - Gv lấy ví dụ tƯp vµ th Nghe biƯt tƯp vµ mơc: Th mơc Hoctap, tƯp th mơc: (12’) Baisoan.docx, Gioithieu.pptx,Hinhvuong.p ng C¸c tƯp nằm 2p th mục Hoctap Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Lu ý: - Yc hs thảo luận nhóm tìm khác tệp th mục - Gọi đại diƯn nhãm TL 2-3 nhãm - Gäi nhãm kh¸c Nx - Gvnx, KL: Th mục Tệp Chứa tệp Không chứa th mục Không có Có phần mở phần mở rộng rộng Tên Tên Biểu tợng Biểu tợng Để máy tính thị rõ biểu tợng tệp (phần tên phần mở rộng) windows7 Gv cần thực bớc sau: Trên công cụ (trong th mục mở) nháy chọn Organize/chọn Folder and search options: Chọn vào mục để hiển thị biểu tng tệp Bỏ chọn mục để hiển thị đầy đủ phần tên phần mở rộng tệp Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 31 Tiết: 61 I mục tiêu: Chủ đề 5: Thế giới logo Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (t1) a Kiến thức: Sử dụng đợc câu lệnh lặp thay câu lệnh lặp lại nhiều lần b Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh Wait để làm chậm tốc độ di chuyển Rùa c Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò - Viết lệnh vẽ hình vuông? - 1hs I KTBC (5) - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): A Hoạt động bản: 30 Hđ 1: Câu a?Ychs qs lệnh vừa vẽ hình vuông Qs lệnh lặp ? Để vẽ hình vuông cần cặp lệnh? cặp (20) - Cô có cách khác dùng nhiều cặp lệnh mà đợc hình vuông Gv rút cấu trúc câu lệnh lặp: Hs ghi cấu Repeat n[] trúc lệnh - Gv giải thích: n: số lần lặp - Gv lấy ví dụ: Để vẽ hình vuông ta s/d lệnh lỈp sau: Repeat 4[ Fd 100 rt 90] - Gv hd hs c¸ch tÝnh gãc quay: gãc quay = 360/sè cạnh Bc kq - Ychs thực lệnh vào máy T/H cặp báo cáo kq b- Gvychs s/d lệnh Repeat để viết 1hs lệnh vẽ hình lục giác có cạnh = 50 - Gọi hs lên bảng viết lệnh - Gv chữa yc hs gõ lệnh vào máy xem kq: Repeat 6[ Fd 50 rt 360/6] Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Hđ 2: câu lệnh Wait(10) - Ychs lần lợt gõ lệnh bảng sgk/118 vào máy báo cáo kq ? Em cã nx g× vỊ kq cét: Cét vµ cét ? LƯnh wait cã ý nghĩa gì? - Gvkl: Lệnh wait không làm thay đổi hành động Rùa mà làm chậm hành ®éng ®ã - LƯnh wait n: Rïa sÏ t¹m dõng n tÝc tríc thùc hiƯn c¸c lƯnh tiÕp theo (60 tíc = 1giây) B.Củng cố- Dặn dò: (5) ? S/d câu lệnh lặp có ý nghĩa ? - Gv chữa: câu lệnh lặp không giúp học sinh viết câu lệnh ngắn gọn mà rèn luyện cho học sinh t thuật toán chia để trị (chia vấn đề cần giải thành vấn đề nhỏ hơn, dễ giải hơn) - Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi lớp - Bài sau: Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (t2) Giáo án tin khối T/H báo cáo kq 2-3hs 1hs Hs đọc nx sgk/118 1hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 31 Tiết: 62 I mục tiêu: Chủ đề 5: Thế giới logo Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (t2) a Kiến thức: Sử dụng đợc câu lệnh lặp thay câu lệnh lặp lại nhiều lần b Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh Wait để làm chậm tốc độ di chuyển Rùa c Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò - S/d lệnh repeat viết lệnh vẽ hình chữ - 2hs I KTBC (5) nhật, hình tam giác? - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): B Hoạt động thực hành: 25 Hđ 1: - Gv chiếu câu lệnh Qs - Ychs thực hành nhóm 2: Tìm kết 5p 1/119 (12) câu lệnh - Gọi nhóm trình bày 2-3 nhóm - Gv chiếu đáp án Nghe - Gv rút cách tính góc xoay theo công thức: Góc xoay đợc kí hiệu là: = 360/n Trong đó: n số cạnh - Ychs thực hành lệnh để xem lại T/H nhóm kết Hđ 2: Bài 2, - Gọi hs ®äc yc ®Ị bµi tr.119 1hs - Gv yc hs thêm lệnh wait vào cuối 3/119 (10) câu lệnh - Gv chiếu đáp án - Ychs thực hành nhóm T/H nhãm ? LƯnh wait 60 cã t¸c dơng gì? 1hs - Gv kl Hđ 3: Bài - Gọi hs đọc đề 1hs Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B 3/119 (8) - Gvyc hs: Thay đổi giá trị wait T/H nhóm câu lƯnh: Repeat [FD 100 RT 90 wait 60] thµnh c©u lƯnh: Repeat [FD 100 RT 90 wait 6] - Ychs bc kq 2-3 nhãm - Gvkl C.Cñng cè- Dặn dò: (5) - Cho hs chơi trò chơi: Bí mật 1hs bóng - Gvnx tiết học PhầN ôn học kì ii Tuần: 32 Tiết: 63 Ôn tập học kì (t1) I mục tiêu: Giúp HS: a Kiến thức: Vận dụng kiến thức học để làm câu hỏi ôn tập b Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để hoàn thành câu hỏi ôn tập c Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc ôn tập II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo ¸n, m¸y tÝnh; Hs: m¸y tÝnh, SGK III Néi dung tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy - Nêu tên chủ đề học học kì - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) A Hoạt động bản: 33 * Gv đa Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động câu hỏi, bản? yc hs làm Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động vào nâng cao? Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu? Kể tên nêu ý nghĩa 12 lƯnh cđa Logo? H·y sư dơng lƯnh repeat ®· học để vẽ hình vuông? - Gv gọi hs lần lợt trả lời câu hỏi I KTBC (5) Giáo án tin khối Hoạt động trò - 1hs 5hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B - Gvnx, chữa bài: Cách tạo hiệu ứng chuyển động bản: + Bớc 1: Chọn đoạn văn muốn tạo hiệu øng + Bíc 2: chän thỴ Animations + Bíc 3: Nh¸y chän mét c¸c hiƯu øng cã danh sách Cách tạo hiệu ứng chuyển động nâng cao: + Bớc 1: Chọn đoạn văn muốn tạo hiệu øng + Bíc 2: chän thỴ Animations/Add Animation + Bíc 3: Nh¸y chän mét c¸c hiƯu øng cã danh sách Cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu: Insert/shapes Insert/picture ý nghĩa 12 lệnh logo : Repeat 4[fd 100 rt 90 wait 2] - Ychs chữa vào B.Củng cố - dặn dò: (2) - Về ôn lại câu hỏi cô cho - GVNX tiết học - Bài sau: Ôn học kì II (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 32 Tiết: 64 PhầN ôn học kì ii Ôn tập học kì (t2) I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thøc: VËn dơng kiến thức học để làm thực hành b Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức học để làm thực hành c Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc ôn tập II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, gi¸o ¸n, m¸y tÝnh; Hs: m¸y tÝnh, SGK III Nội dung tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt ®éng thùc hµnh: 33’ * Ychs sư - Ychs thùc hành máy tính dụng kiến thức logo - Gọi hs lên bảng chữa học để vẽ - Gvnx, chữa bài: hình sau: to hinhvuong cs setpencolor setpensize [3 3] repeat [fd 100 rt 90 wait 2] rt 180 pu fd 20 lt 90 pd label[ten hoc sinh] end - Ychs chÐp bµi vµo vë C.Củng cố - dặn dò: (2) - Về ôn lại câu hỏi cô cho, xem lại cô chữa để tiết sau KT HK II - GVNX tiết học - Tiết sau: Thi học kì II (t1) Giáo án tin khối Hoạt động trò T/H cặp 1hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 33 Tiết: 65 Phần kiểm tra kì Ii Kiểm tra lý thuyết I mơc tiªu: Gióp HS: a KiÕn thøc: Cđng cè kiÕn thức học b Kĩ năng: Đánh giá kết học tập học sinh c Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc kiểm tra, rèn tính cẩn thận, khả trình bày II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, ®Ị kiĨm tra; Hs: m¸y tÝnh, bót, giÊy kiĨm tra III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs B Tiến trình tiết dạy: Nội dung I ổn định lớp (2) Hoạt động thầy Hoạt động trò - Gv kiểm tra hoạt động máy tính - Yc hs ngồi vị trí II Bài (35) Hớng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1:Kiểm tra lý thuyết: (30) - Cã ®Ị kiĨm tra kÌm theo KiĨm tra lý - Với câu đợc 1đ thuyết - Gv qs yc hs nghiêm túc làm Hoạt động (5) Củng cố - Dặn dò: - Gv nx tiết kiĨm tra TiÕt sau: Thi HK II (t2) - Lµm kiểm tra giấy Đề kiểm tra học kì II Kiểm tra lý thuyết Câu 1: Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động bản? Câu 2: Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu? Câu 3: Nêu ý nghÜa cđa c¸c lƯnh: CS, Home, Fd n, RT k? Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 33 Tiết: 66 Phần kiểm tra kì Ii Kiểm tra thực hành I mục tiêu: Giúp HS: a KiÕn thøc: Cđng cè kiÕn thøc ®· häc b Kĩ năng: Đánh giá kết học tập học sinh c Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc kiểm tra, rèn tính cẩn thận, khả trình bày II Tài liệu phơng tiện: - Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, đề kiểm tra; Hs: máy tính, bút III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Nội dung I ổn định lớp (2) Hoạt động thầy - Gv kiểm tra hoạt động máy tính - Yc hs ngồi vị trí II Bài (38) Hớng dẫn tìm hiểu bài: Hoạt động 1:Kiểm tra thực hành: (36) Hãy tạo hình theo mẫu sau: Kiểm tra thực hành Tạo đợc hình nh đợc 7đ - Mỗi bạn có 18p để thực hành - Gv qs chấm điểm Hoạt động (2) Củng cố - Dặn dò: - Gv nx tiÕt kiĨm tra TiÕt sau: Bµi 6: Lun tập (t1) Giáo án tin khối Hoạt động trò - Thực hành máy Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 34 Tiết: 67 Chủ đề 5: Thế giới logo Bài 6: Luyện tập (t1) I mục tiêu: a KiÕn thøc: Tự rèn luyện kĩ sử dụng cõu lnh Logo b Kĩ năng: Bc u hỡnh t thut toỏn c Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Néi dung vµ tiÕn trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Hoạt Nội dung Hoạt động thầy động trò - Viết lệnh vẽ hình vuông có sử dụng - 1hs I KTBC (5) lệnh wait 2? - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): A Hoạt động thực hành: 30 Hđ 1: Bài - Ychs thảo luận nhóm làm theo yc đề 2p KT chéo 1/121 (8) - Ychs cïng nhãm kiĨm tra kq cđa - Gọi số nhóm trình bày kq trớc lớp 2-3 nhóm - Gv chữa bài: Hđ 2: Bài 2/121, 122(10) - Ychs so sánh kq chữa - Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm thuật toán mẫu Qs sửa 2p - Gọi hs trình bày thuật toán - Gv chữa thuật toán 2-3 nhóm Qs sửa Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B sai Mẫu 1: + Sử dụng câu lệnh lặp: repeat 2[fd 200 rt 90 fd 100 rt 90] + Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100 rt 90 MÉu 2: + Sư dơng câu lệnh lặp: Repeat 4[fd 90 rt 90] + Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 Mẫu 3: + Sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 Repeat 3[fd 150 rt 360/3] + Kh«ng sư dơng câu lệnh lặp: rt 45 fd 150 rt 360/3 fd 150 rt 360/3 fd 150 rt 360/3 MÉu 4: + Sử dụng câu lệnh lặp: : rt 30 Repeat 3[fd 100 rt 360/3] + Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 30 fd 100 rt 360/3 fd 100 rt 360/3 fd 100 rt 360/3 B.Củng cố- Dặn dò: (5) - Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi lớp - Tiết sau: Bài 6: Luyện tập (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 34 Tiết: 68 Chủ đề 5: Thế giới logo Bài 6: Lun tËp (t2) I mơc tiªu: a KiÕn thøc: Tự rèn luyện kĩ sử dụng câu lệnh Logo b Kĩ năng: Bc u hỡnh t thut toỏn c Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Hoạt động trò - Viết lệnh vẽ hình chữ nhật có sử dụng - 1hs I KTBC (5) lệnh lặp không sử dụng lệnh lặp? - Gvnx, đánh giá II Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): A Hoạt động thực hành: 30 Hđ 3: Bài - Gọi hs đọc yc đề 1hs - Ychs thùc hµnh nhãm T/H nhãm 3/122 (20) - Gọi số nhóm trình bày kq 2-3 nhóm - Gv chữa bài: fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 90 fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt 45 repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2] pu fd 60 pd repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2] lt 90 repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2] lt 90 repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2] Hđ 4: Bài - Ychs thảo luận nhóm 2: Điền kq vào 5p bảng 2-3 nhóm 4/123 (10) - Gọi vài nhóm chia sẻ kết - Gv chữa Nội dung Giáo án tin khối Hoạt động thầy Trờng tiểu học Tiên Dợc B B Hoạt động øng dông, më réng: 5’ - Gv cho hs thùc dòng lệnh, ghi lại hành động kết Rùa ? Trong dòng lệnh vừa gõ có lệnh mới? - Ychs tìm hiểu lệnh Fill C.Củng cố- Dặn dò: (5) ? Chc nng ca lnh PENUP, PENDOWN, FILL - Gvnx tiÕt häc - TiÕt sau: Häc chơi máy tính: Chơi cờ vua phần mỊm RealChess3D (t1) Gi¸o ¸n tin khèi LƯnh Fill 3hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 35 Tiết: 69 Học chơi máy tính Chơi cờ vua phần mềm RealChess3D (t1) I mục tiêu: a Kiến thøc: Rèn luyện tập trung, kĩ suy nghĩ logic vi phn mm Real Chess3D b Kĩ năng: Rốn luyện tập trung, kĩ suy nghĩ logic với phn mm Real Chess3D c Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): A Hoạt động bản: 21 Hđ 1: Giới - Gọi hs đọc sgk/124 thiệu phần ? Phần mềm có tác dụng - Gv nhắc lại tác dụng môn cờ vua mềm (5) Hđ 2: Cách - Ychs đọc sgk/124, 125 - LuËt ch¬i? ch¬i cê (8’) - Gv chốt, chuyển ý Hđ 3: Tìm - Ychs đọc sgk/126 hiểu chơi ? Có cách chơi? trò chơi (6) - Gv chốt, chuyển ý Hđ 4: Thoát - Gv hd hs thoát khỏi phần mềm khỏi hình (3) B Hoạt động thực hành: 12 - Ychs khởi động thực hành C.Củng cố- Dặn dò: (3) - Gvnx tiết học - Tiết sau: Học chơi máy tính: Chơi cờ vua phần mềm Giáo án tin khối Hoạt động trò 1Hs 1hs Đọc thầm 2-3 hs Đọc thầm 1hs Nghe Khởi động thực hành 3hs Trờng tiểu học Tiên Dợc B RealChess3D (t2) Giáo án tin khối Trờng tiểu học Tiên Dợc B Tuần: 35 Tiết: 70 Học chơi máy tính Chơi cờ vua phần mềm RealChess3D (t2) I mơc tiªu: a KiÕn thøc: Rèn luyện tập trung, kĩ suy nghĩ logic với phần mềm Real Chess3D b Kĩ năng: Rốn luyn s trung, k nng suy nghĩ logic với phần mềm Real Chess3D c Th¸i độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học có t ngồi II Tài liệu phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT III Nội dung tiến trình tiết dạy: A Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng hs B Tiến trình tiết dạy: Nội dung Hoạt động thầy Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35) B Hoạt động thực hành: 30 - Ychs chọn chế độ chơi với bạn - Ychs nhóm thi đua với xem nhóm chơi thắng - Gv tổng hợp đội thắng, tuyên dơng C.Củng cố - dặn dò: (5) - Gvnx tiết học Giáo án tin khối Hoạt động trò T/H nhóm Thi c¸c nhãm ... trò - 1Hs KHOILOP4 4A 4B TO1 TUAN Bài 2/13 (10’) Híng dÉn: Gi¸o ¸n tin khèi LAN TO2 TO3 TO4 NGOC - Gọi đại diện nhóm thông báo kq - Gv nx - Làm việc theo cặp: Trong th mục lớp 4B, tạo th mục Sơn... KHOILOP4 KHOILOP4 (20) b) Tạo th mục KHOILOP4 có tên lớp em c) Trong th mơc líp em, t¹o th mơc có tên em tên vài bạn lớp d) Đọc thông tin hình điền vào chỗ () => Điền từ thiếu vào chỗ () + LOP4A... vẽ th mục nêu lại cách th mục, më th t¹o mơc (10’) KHOILOP4 I KTBC (5’) 4A 4B TO1 AN BINH TO2 KHIEM b - Gäi hs đọc yc đề bài: Giáo án tin khối TO3 Hoạt động trò - 1Hs - 1hs - qs, nghe Trờng tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học lớp 4, giáo án tin học lớp 4, b. Kĩ năng: S/d công cụ có sẵn để vẽ, tô màu và sáng tạo những bức tranh theo chủ đề cụ thể., b. Kĩ năng: Biết soạn thảo văn bản và lưu văn bản., b. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xoá, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh., b. Kĩ năng: S/d kiến thức đã học để chèn, chỉnh sửa ảnh, bảng..., b. Kĩ năng:Sử dụng được bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể..., b. Kĩ năng:Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng., b. Kĩ năng:Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc đường xiên cho hình ảnh., a. Kiến thức: Ôn tập lại được các kiến thức đã học về bài trình chiếu., a. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong Logo., a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo., a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo., a. Kiến thức: Sử dụng được câu lệnh lặp thay thế các câu lệnh lặp lại nhiều lần., a. Kiến thức: T rốn luyn k nng s dng cỏc cõu lnh trong Logo.

Mục lục

Xem thêm