Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học

273 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 13:53

Luận án gồm 3 chương: cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên; thực trạng và những vấn đề đặt ra của việc đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên; quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía bắc nước ta hiện nay. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HUY NGỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU,  MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Tây Bắc) LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI ­ 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN HUY NGỌC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG  DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY (Qua khảo sát Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Tây Bắc) Chun ngành: Cơng tác tư tưởng Mã số: 9 31 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ  CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. Phạm Huy Kỳ HÀ NỘI ­ 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Luận án   được hồn thành dưới sự  hướng dẫn khoa học của  PGS, TS. Phạm Huy   Kỳ. Các số liệu và kết quả nêu trong luận án là chính xác, trung thực, bảo   đảm tính khách quan khoa học và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tin cậy Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 Tác giả luận án Trần Huy Ngọc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội LLCT : Lý luận chính trị MỤC LỤC  1.Lý do chọn đề tài                                                                                                   4  2. Mục đích nghiên cứu                                                                                            8  3. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                                           8  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                                      9  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu                                     10  6. Đóng góp mới của Luận án                                                                                11  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án                                                        11  8. Kết cấu của Luận án                                                                                          12  Chương 1                                                                                                                  42  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI                               42 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN   CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY                                         42  1.1.1.1. Lý luận chính trị                                                                                          42  1.1.2.1. Phương pháp                                                                                               57  Tiểu kết chương 1                                                                                                  92  Chương 2                                                                                                                  93 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA VIỆC ĐỔI MỚI  PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN   CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI                       93  PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY                                                                        93  Chương 3                                                                                                                158 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP  GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG   ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC                             158  NƯỚC TA HIỆN NAY                                                                                          158  3.2.1.1. Nâng cao nhận thức của các chủ thể giáo dục của nhà trường   165   KẾT LUẬN                                                                                                            202  KIẾN NGHỊ                                                                                                            205  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                     208  PHỤ LỤC                                                                                                                  1  PHỤ LỤC 1                                                                                                               1 MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài 1.1.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh cho rằng giáo dục lý luận chính trị  là   “Q trình tác động vào đối tượng bằng cách trình bày, giải thích một cách   khoa học những khái niệm, những quy luật, những quan điểm  nhằm làm   cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được những kiến thức về  chủ   nghĩa Mác ­ Lênin, về  đường lối, chính sách của Đảng, nâng cao phẩm   chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn của họ, hướng dẫn họ   vận động những hiểu biết ấy vào cuộc sống ” [141, tr.169]. Trong tác phẩm  “Đường Cách mệnh” (1927), Người viết:  “Đảng muốn vững thì phải có   chủ  nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ   nghĩa ấy. Đảng mà khơng có chủ nghĩa cũng như  người khơng có trí khơn,   tàu khơng có bàn chỉ Nam”[91, 289]. Vì thế, cơng tác giáo dục lý luận chính  trị  cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ln là nhiệm vụ  quan  trọng của Đảng trong các thời kỳ cách mạng. Người căn dặn: “Đảng phải   chống thói xem nhẹ  học tập lý luận. Vì khơng học tập lý luận thì chí khí     kiên   quyết,   khơng   thấy   xa   trông   rộng,     lúc   đấu   tranh   dễ   lạc   phương hướng, kết quả  là “mù chính trị”, thậm chí hủ  hóa, xa rời cách   mạng” [96, tr.280] Trong q trình lãnh đạo, Đảng ta ln xác định giáo dục lý luận chính  trị là một bộ phận quan trọng của cơng tác tư tưởng, góp phần xây dựng, bồi   đắp nền tảng tinh thần của xã hội. Từ  thực tiễn cơng tác giáo dục lý luận  chính trị, Đảng ta đã đưa ra nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đổi mới, nâng cao  chất lượng, hiệu quả  cơng tác giáo dục lý luận chính trị. Văn kiện đại hội  XI xác định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa   tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả  của cơng tác tư  tưởng, tun   truyền học tập chủ  nghĩa Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh, quan điểm   đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Đổi mới, nâng   cao chất lượng cơng tác giáo dục LLCT, giáo dục cơng dân trong hệ thống   các trường chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi cán   bộ, đảng viên phải học tập, nâng cao trình độ LLCT” [46, tr.256­257]. Kết  luận số  94­KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư   việc Tiếp tục đổi  mới việc học tập LLCT trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng xác định:  Tiếp   tục   đổi     việc   học   tập   (bao   gồm     nội   dung,   chương   trình,   phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên…) LLCT trong hệ   thống giáo dục quốc dân có tầm quan trọng chiến lược, cần đặt trong tổng   thể  của việc thực hiện Nghị quyết Trung  ương 8 khóa XI về  đổi mới căn   bản, tồn diện giáo dục và đào tạo…. Phương pháp dạy học  và học tập   phải sinh động, mềm dẻo, có thực tiễn và phù hợp với từng cấp; tạo được    hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy và người học; người học   thích đọc hơn, có trách nhiệm phải học; người dạy có hứng thú hơn, có   trách nhiệm cao hơn  Nghị  quyết số  37­NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ  Chính trị về cơng tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 xác   định phương hướng đổi mới mới phương pháp giáo dục LLCT : Đổi mới   phương pháp giáo dục LLCT theo hướng hiện  đại, phù hợp đối tượng,   đồng thời chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản   lĩnh chính trị  của đội ngũ giảng viên. Tiếp tục đổi mới cơng tác tun   truyền, giáo dục LLCT, cơng tác nghiên cứu, qn triệt các nghị  quyết,   kết luận của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.  1.2. Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu   to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Song mặt trái của kinh tế thị  trường, tồn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tác động theo hướng tiêu cực  đến đời sống, làm băng hoại nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, làm thay   đổi quan niệm, lối sống, phai nhạt lý tưởng, niềm tin… của một bộ  phận  quần chúng nhân dân ta nói chung và thanh niên, sinh viên nói riêng. Sinh  viên ­ những người  được coi là  rường cột của nước nhà, là  chủ  nhân   tương lai  của đất nước đang có một số  biểu hiện tiêu cực như: một bộ  phận sinh viên suy thối đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, sống thiếu hồi bão  lập thân lập nghiệp, thiếu bản lĩnh chính trị, thờ    chính trị, mơ  hồ  về  chính trị… Do đó, u cầu thực tiễn cấp bách đặt ra hiện nay là cần phải  nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả  giáo dục LLCT nhất là trong các  trường đại học  ở nước ta. Bởi, chính những tri thức LLCT, góp phần quan   trọng vào việc hình thành trong mỗi sinh viên một thế  giới quan khoa học,  một nhân sinh quan cộng sản, phương pháp tư duy và phương pháp làm việc  biện chứng. Giáo dục LLCT có vai trò rất quan trọng trong q trình hình  thành và phát triển về nhận thức, nhân cách của sinh viên. Tuy nhiên, trong  q trình truyền bá, tiếp thu tri thức LLCT cho sinh viên trong thời gian qua   vẫn còn bộc lộ  nhiều hạn chế, mà như  Nghị  quyết  37­NQ/TW  đã chỉ  rõ:  “Cơng tác tun truyền, giáo dục, bồi dưỡng LLCT còn hạn chế  về  chất   33 PHỤ LỤC 3 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC THÁI  NGUYÊN Các tổ chức đoàn thể BAN GIÁM ĐỐC (Cơng đồn, Đồn TN, Hội SV, Hội  CCB) BAN CHỨC NĂNG 1. Văn phòng 2. Ban Tổ chức Cán bộ 3. Ban Kế hoạch tài chính 4. Ban Đào tạo 5. Ban Đào tạo Sau đại học 6.  Ban  Công  tác  Học  sinh,  sinh viên 7.  Ban  Thanh  tra  Khảo  thí  &  Đảm bảo chất lượng giáo dục 8. Ban Hợp tác Quốc tế 9. Ban Khoa học Cơng nghệ  & Mơi trường 10.  Ban  Quản  lý  cơ  sở  vật  chất & Dự án phát triển Đại  học Thái Ngun 11. Ban Cơng tác Chính trị 12.  Trung  tâm  Công  nghệ  thông tin Các hội đồng tư  vấn (Hội đồng KH&ĐT, Hội  đồng chức danh, Hội đồng  thi đua) ĐƠN VỊ ĐÀO  TẠO 1. Trường Đại học Sư  phạm 2. Trường Đại học Nông  lâm 3. Trường Đại học Y ­  Dược 4. Trường Đại học Khoa  học 5.  Trường  Đại  học  Công  nghệ  Thông  tin  &  Truyền  thông 6.  Trường  Đại  học  Kĩ  thuật Công nghiệp 7.  Trường  Đại  học  Kinh  tế và Quản trị kinh doanh 8.  Trường  Cao  đẳng  Kinh  tế ­ Kỹ thuật 9. Khoa Ngoại ngữ 10. Khoa Quốc tế 11.  Trung  tâm  Giáo  dục  quốc phòng ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU VÀ PHỤC VỤ 1.  Bệnh  viện  Trường  Đại  học Y khoa 2. Nhà xuất bản Đại học Thái  Nguyên 3. Viện Khoa học Sự sống 4.  Viện  nghiên  cứu  Công  nghệ  cao  về  Kỹ  thuật  công  nghiệp 5.  Viện  nghiên  cứu  Kinh  tế  Xã hội và Nhân văn Miền núi 6. Trung tâm Học liệu 7. Trung tâm nghiên cứu Khoa  học  và  Chuyển  giao  Công  nghệ vùng Đông bắc 8.  Trung  tâm  Liên  kết  Đào  tạo Quốc tế 9. Trung tâm Hợp tác Quốc tế 10. Trung tâm Hợp tác Nghiên  cứu và Giáo dục 11. Trung tâm Đào tạo Từ xa 12.  Trung  tâm  Đào  tạo  Tiền  tiến sĩ 34 Bảng 3.1. Bộ máy tổ chức của Đại học qua các năm TT Loại hình bộ máy tổ chức I Các đơn vị thành viên Đơn vị đào tạo Đơn vị nghiên cứu và phục vụ Đơn vị tham mưu, nghiệp vụ II (Ban chức năng và tương đương) 1994 5 2000 2005 10 2010 18 10 2014 23 11 12 12 Bảng 3.2. Đội ngũ cán bộ của Đại học qua các năm Năm Diễn giải 1. Tổng số cán bộ viên  chức 2. Cán bộ giảng dạy Giáo sư, Phó Giáo sư Tiến sĩ  Thạc sĩ  Đại học 1994 2000 2005 2010 2013 1.556 1.562 2.498 3.573 4.232 963 90 228 645 998 27 105 358 535 1.514 30 153 582 779 2.372 83 256 1.135 981 2.743 98 389 1.558 796 Bảng 3.3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ qua các giai đoạn TT I II Chỉ tiêu 1994­ 2000 Giai đoạn 2001­ 2006­ 2005 2010 2011­2013 Cử đi đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Tiếng Anh 96 300 ­ 129 458 ­ 435 902 1048 256 476 944 Tổng 396 587 2.385 1676 Tốt nghiệp Tiến sĩ Thạc sĩ 40 225 89 312 127 695 146 553 Tổn g 916 2.136 1.992 5.00 402 1785 35 Tiếng Anh Tổng ­ 265 ­ 401 725 1547 686 1385 1411 3598 36 Bảng 3.4. Các ngành, chuyên ngành đào tạo của Đại học qua các năm                                   TT Năm Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa cấp I Bác sĩ chuyên khoa cấp II Bác sĩ nội trú Đại học Cao đẳng Trung cấp Dạy nghề Tổng cộng 1994 2000 2005 2010 2014 0 16 11 41 17 0 39 11 81 26 12 0 78 12 141 19 40 13 02 02 111 17 10 217 27 43 15 02 02 162 19 11 284 Bảng 3.5. Quy mô tuyển sinh của Đại học qua các năm (người) TT                               Năm Trình độ đào tạo Tiến sĩ và tương đương Thạc sĩ và tương đương Đại học Cao đẳng Trung cấp Dạy nghề Tổng cộng 1994 2000 2005 2010 2013 29 1987 140 89 2.24 204 3810 324 778 392 5.51 12 350 11436 303 792 1236 13.76 61 1304 16397 2348 384 900 20.02 166 1670 17398 626 178 20.03 37 Bảng 3.6. Quy mô đào tạo của Đại học Thái Nguyên qua các năm (người) TT                                Năm Trình độ đào tạo Tiến sĩ và tương đương Thạc sĩ và tương đương Đại học, Cao đẳng, Trung  cấp và Dạy nghề Tổng cộng 1994 2000 2005 2010 2013 90 10 590 39 1.376 289 3.261 421 3.593 6.195 15.746 42.457 85.668 86.390 6.28 15.74 43.87 89.21 90.40 Bảng 3.7. Đề tài nghiên cứu các cấp giai đoạn 1994 ­ 2013 Cấp Nhà nước Cấp Bộ/Đại học Khác Nghiên  Cấp  Dự  Độ Nhánh/ Tr ọ n Cấp  NCK Giai  cứu  bộ/Đ án  Tổng c  NĐ  g  cơ  H Sinh  đoạn cơ  ại  SX  lập thư   điểm sở viên học thử 1994­ 32 247 719 371 1.374 2000 2001­ 1 11 16 313 967 1972 3.293 2005 2006­  182 27 496 3008 5.373 2010 2011­  151 3 41 254 1868 3.699 2013 Tổng 502 13.73 26 116 1310 7219 38 Bảng 3.8. Các bài báo khoa học được đăng tải giai đoạn 1994­2013 Giai đoạn 1994 ­ 2000 2001 ­ 2005 Tạp chí nước ngồi  Tạp chí trong nước  Tổng 76 447 523 2006 ­  2011­ 2010 238 1.601 1839 2013 286 1445 1731 133 783 916 Tổng 733 4.276 5.009 Bảng 3.9. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất qua các giai đoạn (Tỷ  đồng) Nguồn NSNN + ODA +  Vay Vốn của ĐH Tổng 1996­ Giai đoạn 2001­ 2006­ 2011­ 2000 2005 2010 2013 89,908 180,286 802,063 395,940 1.168,197 0,000 89,90 0,000 180,28 155,465 957,52 22,390 418,33 177,855 1.646,05 8 Tổng Bảng 3.10. Diện tích sàn xây dựng và giải phóng mặt bằng qua các giai  đoạn Trước   Chỉ tiêu Diện tích sàn (m ) GPMB (m2) 1995 56.228 Giai đoạn 1995 ­   2006 ­   2005 72.668 33.000 2010 243.113 240.200 2011 ­   2013 31.919 21.693 Tổng 403.928 294.623 39 Bảng 3.11: Số lượng giảng viên LLCT ở các trường Đại học thuộc  đại học Thái Nguyên năm 2015 STT Các trường  ĐH Sư Phạm ĐH   Kỹ   thuật   Công  nghiệp ĐH Nông Lâm ĐH Y ­ Dược ĐH KT&QTKD ĐH Khoa học ĐH   CNTT   &   Truyền  thông Tổng số Tổng số Tiến sĩ Thạc  CN giảng viên 28 11 sĩ 25 20 01 12 13 18 0 13 16 0 10 10 101 13 87 11 40 PHỤ LỤC 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Bảng 4.1. Cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáng viên Trường Đại  học  Tây Bắc tính 2015 GS,  Đơn vị T.Số Ban Giám hiệu P.Tổ chức cán bộ P. Hành chính  4 11 10 ­Tổng hợp P. Đào tạo Đại  học P. Khảo thí và  Bảo đảm CLGD P. Đào tạo Sau  Đại học P.KHCN và  HTQT P. Kế hoạch ­ Tài  P. CTCT và  QLNH P. Quản trị CSVC Phòng Thanh tra­  Pháp chế VP. Đảng ủy VP. Cơng đồn PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 2 7 11 2 1 10 10 26 2 Trình  độ khác 20 41 VP. Đồn trường K.Tốn­Lí­Tin K.Ngữ văn K.Sinh­Hóa K.Sử­Địa K.Tiểu học ­  Mầm non K.Nơng­Lâm K.Ngoại Ngữ K.Lí luận Chính  trị K.Kinh tế K.Thể dục Thể  thao Bộ mơn Tâm lí  Giáo dục Ban Quản lí Khu  nội trú Trạm Y tế Trường Phổ  44 26 38 29 3 34 21 32 22 3 27 14 11 45 26 30 14 12 12 22 17 31 23 31 21 10 10 Chu Văn An Ban Y Dược Trung tâm Tin  dục quốc phòng ­  An ninh sinh viên  15 và CGCN Trung tâm Giáo  14 thông thực hành  học­Ngoại ngữ Trung tâm NCKH  4 11 1 1 24 21 42 Tây Bắc Trung tâm Thông  tin ­ Thư viện Trung tâm Nghiên  cứu Văn hóa các  21 15 1 10 33 288 171 46 dân tộc Tây Bắc Trung Tâm  Nghiên cứu thực  nghiệm Nông­  Lâm nghiệp Tổng cộng 14 539 43 Bảng 4.2. Các ngành đào tạo của Trường (năm học 2015­2016) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đào tạo trình độ đại học Sư phạm Tốn học Sư phạm Vật lý Sư phạm Tin học Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lý Giáo dục Mầm non Giáo dục Tiểu học Giáo dục Chính trị Giáo dục Thể chất Sư phạm Tiếng Anh Chăn nuôi Lâm sinh Nông học Bảo vệ thực vật Quản   lý   tài   nguyên     môi  19 20 21 trường Cơng ngệ thơng tin Quản trị kinh doanh Kế tốn Đào tạo trình độ cao đẳng Sư phạm Tốn học (Tốn­Lý) Sư phạm Hóa học (Hóa­ Sinh) Sư phạm Ngữ văn (Văn­GDCD) Sư phạm Lịch sử (Sử­Địa) Giáo dục Mầm non Giáo dục Tiểu học Giáo dục Thể chất Sư phạm Tiếng Anh Lâm sinh Bảo vệ thực vật Tin học ứng dụng Quản trị kinh doanh Kế tốn Bảng 4.3. Quy mơ sinh viên chính quy trình độ đại học, cao đẳng của Nhà   trường năm học (2014­2015) theo các Khoa đào tạo STT Khoa Tốn­Lý­Tin Tổng  số 743 Trong đó Nam Nữ Dân tộc 430 313 440 44 10 11 Sinh ­ Hóa Ngữ văn Sử­ Địa Ngoại ngữ LLCT Tiểu học­ Mầm non Thể dục­ Thể thao Kinh tế Nông ­ Lâm Cộng 547 560 712 211 363 1653 519 598 1229 7135 224 123 360 31 209 240 475 240 876 3208 323 437 352 180 154 1413 44 358 353 3927 Bảng 4.4. Quy mô sinh Lưu học sinh Lào Năm học 2011­2012 2012­2013 2013­2014 2014­2015 Tổng số Lưu học sinh Lào 32 61 88 117 359 303 486 82 327 1331 395 263 1106 5092 45 PHỤ LỤC 5 Biểu đồ 2.1. Hình thức kiểm tra, đánh giá đã phản ánh chính xác nhận thức và hiểu biết của sinh viên 46 Biểu đồ 2.2: Kết quả sau khi đổi mới phương pháp học tập Biểu đồ 2.3: Các phương pháp được áp dụng chủ yếu trong giảng dạy  LLCT cho sinh viên    Biểu đồ 2.4. Đánh giá về nội dung, chương trình các mơn LLCT hiện nay 47 Biểu đồ 2.5. Mức độ đổi mới phương pháp giáo dục LLCT Biểu đồ 2.6. Tích hợp, đa dạng hóa các phương pháp giáo dục LLCT ... thức giải quyết điều này, tác giả chọn vấn đề:  Đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía   Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học Thái Ngun và trường Đại học   Tây Bắc)  làm đề tài luận án tiến sĩ của mình... QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP  GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG   ĐẠI HỌC KHU VỰC TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC                             158  NƯỚC TA HIỆN NAY                                                                                 ... xây dựng được khung lý thuyết về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung cho việc   đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên đại học ­ Luận án góp phần làm rõ thực trạng đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trong các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học, Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay (Qua khảo sát Đại học, Lý do chọn đề tài, - Đào Duy Quát (2004), Về công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [112], B. Các công trình nghiên cứu về phương pháp và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học, A. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, B. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, B. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, - Thứ nhất, sáng tạo những phương pháp mới có hiệu quả trong giáo dục LLCT cho sinh viên., PHÍA BẮC NƯỚC TA HIỆN NAY, Một là, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT trên cơ sở áp dụng các phương pháp giáo dục mới, hiện đại cho sinh viên., Một là, hạn chế của việc đổi mới phương pháp trên cơ sở áp dụng các phương pháp mới trong giáo dục LLCT cho sinh viên., NƯỚC TA HIỆN NAY, - Hai là, từng bước đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm